Goudsche Courant, dinsdag 22 oktober 1901

Woensdag 2S October 1901 40ste Jaargang No 8029 Uooldprijs door den Stut fioiMHË wmm Dlieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 00 000 Mk Telerooi Na At AD VERTEN TIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettere worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefnoii o at De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderiijke Nommers VIJF CENTEN It a OaAVEsuoi wordt tegen 1 November in een klein burgergezin GEVRAAGD eene nette Dienstlsode Loon t 125 Brieven of zich persoonlijk te vervoegen PA88AÖE BOBKHAKDEL den Haag II H Bakkers Een bekwaam Broodbakkerskneclit GEVRAAGD die zelbtandig kan werken Een BeschuUbakkersknecht en een HtUfwaii BrooMakkarêknecM Lielst direct ol 1 November Adres met franco brieven onder letter V doch liefst in persoon b B VAN ABSHOVEN KERKSTRAAT No 62 te VOORBURG FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ H cheniiscbe WisscberiJ TAH H OPPEmHEIMElt 1 Krnlskad Botterdam Q brevet M r l door Z M den Koning der Belgen Hoofddep4t Toor GOUDA de Heer H G TRMSBUBCi Korte Tiendeweg D 7 dpeeialiteit voor het toornen en verren van lla Heerenen Dameagardecoben alsook alle Kindergoedenn Speciale inriohling voor hot toornen van nlache manteli veeren bont enz Oordgnen taielkleeden ent worden naar di nienwate en laatste methode geverid NOUVEAUTÉS Wtf verzoeken de Dames die ons geïllnstreerd mode album voor het WintertHMom noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan Mi JULES JALÜZOT 4 C Purls HoteeUde wordt d n omgaand grati en franco toegezonden Bestellingen van at 2 francs vr i van alle kosten aan huis met S 1 verhooging KèexpedlllB kMloor te RozenilatI N H f ST SCHIEDAMMER QEUEYEH Uerki NIGHTCAP VorkrijibMT bjj i M PEETERS Jz NB All bewljf nn ehtheid U eaohet en kurk iteodi voor C H I E D A M irmt p noppK Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Kèelaandoening binnen den kortst mogeljken tjd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlncht tot de van ouda bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DnÜYeE Borst honig Extract Jn G L I A N T H E uit de Koninkiyke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM m van l m H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij ïïSJ irÖZPJf Co Westhaven 198 Gouda D MIEBIBS Kleiweg E 100 Gou E H VAN MILD Veeratal B 12ö te Goud A BOÜMAN Uoordreda lHKS S rLtalyJMl AN VAN ZESSEN J Th TORKKN Bo i p B fwUK ftl a r a SCHEER ƒ P W v EDE 0 A ter K vandss HEIJDEN te Rteumik P v d SPEK MoerocvfilU D v d STAK dd Wed r HOLST Waddi Jtm M KOLKMAN iraAtos P A u GROOT Oj a er D A D JONÜH Oadtmter J P KASTELEIN PoUbrotlurdam D BIKKER te BemAop De Stedelijke Hypotheekbank Gevestigd te 8 GRAVEMH AGE Volteekend kapitaal EEU MIL LIOEIT GULDEN coMMisSAnissEni W H F Baron VAN HEEMSTRA Mr J D VEEGBN8 P J G BOSMAN L DHOOGLEEVER FORTÜIJN H L ENÏHOVEN H Lzs J C F KNAPP Jk Jhr Mr W H DE SAVORNIN LOHMAN Mr F A K0L8TER C M C OBREEN Mr F W J G SNIJDER VAN WISSENKERKE G L DE WETSTEIN PFISÏERen Mr A R ZIMMERMAN Sluit eerde hypothecaire geldleenmgen op Huizen en Landerijen tegen billijkevoorwaarden zonder vooruitbetaling van rente Geeft 4 pet Pandbrieven uit tegenden koers van lOt i PCt deze Pandbrieven zijn behoudens de bepaling van art 2 der Statuten niet afioibaar v r Jan 1911 Inlichtingen te bekomen te GOUDA bij de Firma M J OOI EB Co Directeuren Mr P DROOGLEEVEB FOETUUN G L DE WETSTEIN PFISTER waarnd Het groote aantal zenuwkwalen j ftUo iddueBdo id in iUMli w taiiiQb pungawa ie HT toa dftt bIJ door bet f abmlk tukaii vu des auiTOBdintan wag nuisIUk tiori da knU MebeoatdakklnBK dunlMaft dlaiiftbondardaii rair DD ItMdJ igawsiüi Kmt MO en nleawtn tlld kont lamlusn tbaaa orar d lahaalawaTSU luigrtaUlQg wakt tarau aaaa ralolodaebe oatdakklna gMUn lMaft dla nft bondarda memttaiamm tim rbreid u au tanrijt itl u mUmbapMlIlka krincaa u hoonta Mluigit Maftd blbkt t BUa To r Ma Hanwkwalati lUdaitda n8iiaQBhal Data pbyalolo be oatdakklnBg Tarbreid U aatanrijl itl u waMaftd blbkt t Blja To r i Ma Hanwkwftlati U d Bda n8iiaQBhal Data neaawiln li altgaTOBdau door da KtwaMB Ofllalar vu OeMadhait Dr BomuWfllHiuBtiitaViUhotBB on barnat 09 da OD danrlndlog opgadus In a M Kwiga prtkttjk Boor waMiehlatc van li t ii M Mtl ve dur w i4 B Ammrtmm geMklktc 4 r d Unl4 nailddsUIJk n ha aeaBW Mtel ied c d ld Hat wa gauaawljia vwdan arkaU k aeUttaraBda raaoltktan TMkngMi aa ilj BMkta io Taal Pfu dsl Tu aan doorjdm lUtvlndar jfMakwMa wariiiJ lal opguWi M t Tu aan door dan nltvliidar gMahm ii wang OVER ZENUWLIODEN EN BEROERTE kart voarkaMlai tn laiiailai hlBBaa kartra H d rcadi da Ua Irmk Tanobanan la Dit boekJ barktnlattUatii var hat gfaata publiek vnrtUftnbve verkUiingen OBtnnt kat Teian dar nlaawara tbenple aa da dumada lelfa B MlïWiKlak f HJt raa ltati n iliiat iii BMMIil ét Clitrtnlaa t atlUttraU Dr Oohn ta Bttttln BreHmMa aad dr trroad arta ti JttbHaatiit Or P Fariatltr ganBMlitar élrtetiar vu htt batpllaal tt A ta Sahtlarath Dr lahariai kutaal Oatanftlt 9 t Imii Dart mti ir Bauhaar élrMtttr riar atl ata tkarafaatlaaha tmaMBi vaar laaawDIdari ta Parlft rat II Naaaré 934 1 Canaal voa Aaebmbatli maé r tt Oirfk Or BatkMli arroad aria to ZIrkaltt Okaratabtartt JtohC r tt Wtatan Br CBonpavil ttLe Ftrrikra Eara Ud vaa daa OoaaMI Ciatnl ri tiy ltaa tt at taati ia Fratbrllk an Tele anderen Aan allen wier W FMt l neer of Minder g daai iBi r daranae plja pluttaHJka iwekta vtnwakklai vat lakaaitii au il dia raedd ondar geneatkwuUgt bahtndeUng gaweeit sljn naar door da baküda Bdodelen 1ê BtboodlngHo t kmtdWAtacknnr wrijven aleotritaeran atoomlool of itabftden aan ganatlog of UBtglng kniUMr kw l gevonden hebtwn en Un aletta ilj dit vre B nraalSB ir r bca wto an auto tedaa kabban wagena veraabUMtlan ala lOk aaaboadtiid BtiitlB vtaltB vardoavlai la bal baafllt kaaflallN Ml dabattihaM kkaringaa ta aakar wordta vtor to ae ti IraUtadt Qt dar lat Mrkaafd aaWaï U da oaraa kat at aa vat krlalallai la aa kat iltfta vaa batttt vaalaa un 1 doM drte aBtandVn THt Maawllidar la ook un aat Hltoato tea blitkiaokt ta kruHtltukald mE u gwoada lalfa ut toa a arataaa it aal ntl kat hoaM werk a n geattalUke rawtte wlllaa voMoan wordt dmgand aaagantdan alcb bet bovan vamelde werkje un ta tobAlEaB botwelk p Man kaatalau aa fnaM var lon n wordt door ABWt rd M MrM BBAWdl Co Beiligtweg M tt rdHa n KAïrran UOir F Apethekdr Korte BoohtAM L1Itr ht LOBKT dt POKTOW Ondegruht bU de Ourdbrog SK Op da longtte bvgiannUoh medlelntle tentoonatelUng la de I r We wIlM or de Bedltobt JnrU de llllT r H N d nie bekreend Qoadkoopste en soUedst adrea voor Vervoer van Inboedel zoowel binnen ala bniten de etad met gealoten wageni I S A G RAVESTEIJN Lange Tiendeweg 39 AUe teordt t gen Tratuportsehade vemekerd aS s Patent H StoUen msiiid MitfnHmk ttekitirmni rarWMi Der groM9 Brfolg w trrmitn lui Mui tt nt ukkJÊnm werthloaen Naehakmun0 n gt èm mmkurf MMnmêr9Êt B aekmfiÊH H SfUm MP Ml MM dlHoC Odtr Jt MM fibM MrffeM Mb TTUnoodlging tot detinetnlng ï Aa kanten van de door den Staat Hamburg gewaarborgdtt groote Geldtoterij waarin zeker 11 UiUioea 20 000 Uark gewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedeitde Gtldloterij die volgens het plan ilechts IIS OOO loten bevat zijn de volgende De hOOgBte prijt is eventueel 500 000 Mark Premie van SOO OOO M 1 prijs il i0 000M leprijzMO OOOM iSpigz iSOOOM 1 prijs h 100 000 M IQjprijz aSOHOtt 1 prijs k Vi OOOM Ittpiijz aSOOOM S prijzen i 70 000 M prijr lltOOM Ipr s i S5 000M 61tprijz a 1000 M prijs il OiOOM lOsaprijzenaaoOM 1 prijs i il ÖOOM ilpr Kni S 0M i prijzen a SO ODO M 77 prijzen ii 100 M 1 prijs 40 000 M SeOtS prijzen s It M l prijs i SO OOOM 9 8 prijz 4 ISO 148 l prijs i SO OOOM J16 lOOM 1088 De Hootdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark SO OOO stijgt in de Sckl tot bS OOO M in de Se tot 60 000 M inde e tot tiOOO M in de Se tot 70 000 M in de 6e lot 75 000 M in de 7c tot ÏOO OOO M en met de premie van SOO OOO event fót tOO OOO Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Gnld 3 50 een hall origineel lot slechts Guld 1 76 een kwart origineel lot slechts Gold 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het ofücieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieels trekkingslijst De uitbetaling en verzending van prUten geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding MT ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours i$g Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 31 OCTOBER e k müt vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland TMtRj B Wtadtfbahm in do gehaele wereUl bekend n geroemd Onovertroffen middel tegen alle Itorat Loug Lever Haagziektei eni Inweadig a zoowol ats ook uitwendig ia b as nils ziektegevatleu met goed iis o g I laan to wendon PrUgperHaea U l I per poit I 1 16 Thltny i Woadiaklf bezit eon alsnog ongekondo goneetkraokt en heilzame werking Maakt meestoi Ike plinU DU gevaarvolle operatie gehdel overbodig Hel dez6 zalt word een I jaar oud voor oBfenee rehonden beengeiwel en onlangs m Imoa ailaar ltanlierit 4cii geneied Bronitt gooezing en terzachting der pijnen Wj wonden oatotekingen enz Tan allerlei aard Prils per pot 11 50 per port f 1 0 Oeatraal Dopót voor Nederland Apothekn HENRI SiJIDEIW Bokin 8 Amsterdam Wiiu KWH den t U Icttelle men imoi ua die Schutxeoapotlwlca ia k THltRRI 1 Pre at l Bohitwk Oi t rB h Geilere jirupeetis t MtbMen Hj bet Oeobael Oep Benfcr lAkin 8 AmMerdaB w TMTtTOffen Prof Dr Liebers welbekend nitmr xkACBT uizu UUaen At et Febriekuierk tot voortdurende radicale en lefcera ganaKing van lle telb de raeeet hardöekkige Mnvw Miekt n vooral ontetaan door afdwalingett ep jeugdigen leeltgd genwing van elke iwakte BM Bananwdbeid r Hooidpgt Migraine Hartklopping Ihagpan slechte ipljtvertering Onveimogeu Impoteni r Pollntione en Uitvoerige prospectuaaen rrljapor f eek dubbehi wh s fl 61 Ooida Dnik van A BBINKMAM ia Oenliaal I ep l Matth i d Vojte iWtbommsi DcpSla M Cléban It Co Rotterdaji F Happel s Gravenhage I llalmnani da Jong J Ozn Botterdan WoUrfc Ca CHmda OB bil alle diagistaB BulteDl Ddscb Overzicht Kitchener seint uit Pretoria sudert den Uden zijn volgens de rapporten 26 Boeren gedood 18 gewond 190 gevangen gemaakt terwijl 50 zich hebben overgegeven De commando s die door Botha in het district Vrfjheid waren samengebracht zgn nn temg gedreven naar het district Ermelo en de plaatselgke commando s zgn alle verspreid Onze kolonnes kregen voeling met hen Het weer blgtt ongedurig en maakt de bewegingen der kolonnes zeer moeilifk De Ignen van vaste posten zjjn uitgebreid in verschillende richtingen Een patroelje van FUcher is hg Smithfield den 19den gevangen genomen door Boeren die in khaki gekleed waren In de Kaapkolonie waar Smuts naar bet noorden van Uraall Keinet wordt gedreven is het midden en het zuiden overigens vrij van vijanden met nitzondering van Pemnant s en Scheepers commando ia de districten van Oudshoorn en Ladismith Bebelleu uit Calvinia ver in het oosten opgedrongen en Fonchè aan wlen het mislukt is naar het zuiden door te breken zgn in de bergen verstrooid Een kleine ableeling van de districtstroepen van Somerset Oost ia door Smots na een kort gevecht te Doornbosch bg Zwagerahoek gevangen genomen Er is een vervolglgst van twaalf sedert den 15den September gevangen genomen Boerencommandanten uitgegeven die mitsdien tot levenslange verbanning zijn veroordeeld De meest in het oog loopendenaam op deze lijst is die van Scheepers De Kaapstadsche brielschr ver van de Petit Bleu wQst in zijn jongsten mailbriel op een nieuw verschgnsel in de ZnidAlri kaansche crisis Het is niet de uitbreiding van den opstand onder het HoUandsche element deze zonde algemeen zgn als de Boeren maar geweren genoeg hadden om aan de HoUandsche Kapenaars uit te reiken In tegenstelling met den eersten inval toen voor t grootste gedeelte slechts jonge en ongehuwde lieden zich bg de republikeinen aansloten nemen nn rijke Boeren die dikwijls grooto gezinnen hebben de wapens op en zetten hun leven de toekomst hunner kinderen en al hun aardsch bezit op het spel Het nienwe verschijnsel ia iets anders Het is de toenemende alkeer der Engelsche Kapenaars van het moederland Vroeger waren deze kolonisten tevreden met bet FEVILLEJOX Uit tDuitsck van W HAVFF Zi n nieuwe buurman die hem verteld had dat hij een hophai letaar uit Beieren was deed hem xyn verlies nog meer gevoelen en daar een gesprek over hopcultuur hem weinig aantrok trachtte hij lijn tijd door te brengen met na te denken over het karakta van den jongen man die hem aoo pas verlaten had en met zich te verdiepen in verwachtingen en gedachteot die hij van zijne smilietedeOf naar wie hij heenging koesterde Van tijn oom had hij geene grootsche ideeën naar zijne berekening moest hij een goede zestiger zijn üjn vader had hem reeds voor vijf entwir ttg jaren gekend als een humeurig ongezellig en koppig man en zulke eigenschappen worden Kcwoonlijk naarmate men ouder wordt eer erger dan beter Maar daarentegen verwachtte hij heel veel van zijne nicht Anmu Ëen van zijne vrienden die langen tijd in Zwaben gewoond had had haai de roos van het land gnioerod Een aangenaam en vertrouwelijk verblijt van vijt of zes weken leek hem heel plezierig toe en nu reeds begon hij op middden te peinsen om zich zoo aaraig en zoo aai eaaam mogolijk voor te doen o hy wat er haast zeker van dat t a perzoon Britsch bewind gelijk zelfs een groot getal der HoUandsche Kapenaars die geloofden in de vrijheid onder de Union Jack en die blind vertrouwen hadden in de macht van het Bijk die bewonderend opzagen tegen het Engelsche leger en tegen de vloot Dat geloof en die bewondering zgn ernstig geschokt Het despotisch optreden der Engelschen de willekeurige schending van alle rechten der inwoners door wreedo Initenantjei de schending der constitutie de onmacht van het Engelsche leger om een handvol invallers te verdrijven voor wier verdr ving al dat leed noodzakelijk heette dat alles heelt de bewondering en de vaderlandsliefde der Engelsche Afrikaners aanmerkelijk bekoeld en ook b hen de eenmaal zoo loyalen den wensch naar een vrg Zuid Afrika geheel los van GrootBritannifi en vrg van elke Enropeesche voogdij doen ontstaan De oorlog heeft zegt de schrijver ten slotte onverbreekbare banden geknoopt tusscben de Transvaalscho de Vrijstaatsche en een deel der Kaapsche Boeren De politiek die Engeland reeds meer din twee jaar in Zuid Afrika volgt brengt langzaam maar zeker tot deze drie elementen een vierde de Engelsche bevolking van Zuid Afrika welke zkh dit deel der wereld voor goed tot woonplaats gekozen heelt De dertigjarige oorlog heeft van de Duitschers een volk gemaakt deze oorlog zal heel ZaidAfrika tot 6ën groote vrije natie vormen Er is een Blaawbaek verschenen over de personen in Septamber verpleegd in de concentratiekampen in Zuid Afrika Het getal der blanken in deze kampen bedroeg op 30 September totaal 17 070 mannen 38 022 vrouwen 54 326 kinderen totaal 109 121 De sterfte onder de blanken bedroeg 119 mannen 328 vrouwen 1961 kinderen totaal 2411 Bovendien waren 38 549 kleurlingen in de kampen waarvan 36 482 alleen in den Vrijstaat Onder dezen bedroeg de sterfte 301 Het totaal verlies van de Engelschen in dezen oorlog bedraagt volgens de laatste offlcieele Pgave loopende tot nlt Sept Gesneuveld 824 officieren 16 648 man vermist en krijgsgevangen 7 officieren 613 man gerepatrieerd en gestorven 6 officieren 41 man gerepatrieerd en afgekeurd 3774 man Bovendien zijn gerepatrieerd en na hnn herstel geschikt geacht voor verdere dienst 2433 officieren en 60 840 man Te Monceau les mines blijft de toestand een goeden indruk op haar zou maken het veroveren van een Zwabensch meisjes hart leek hem zoo gemakkelijk toe dat hij niet eens op de gedachte kwam dat de mogelijkheid zich voor kon doen dat het hart van de scboone Anna reeds veroverd was Op de plaats van bestemming aangekomen liet hij zidi dadelijk naar het huis rijden waar zijn oom vroeeer gewoond had Maar daar aangekomen vert de men hem dat de menschen die hij zocht reeds sedert langen tijd op een landgoed woonden ook van den winter zouden ze niet terugkeeren en zelft dit huis behoorde hun niet meer toe De Brandehburger was gauw tot een besluit gekomen Hij bracht dezen dag door met een kijkje iu de vriendelijke stad te nemen Den volgenden d ging hij langs den zeltden weg waarlangs hij hierheen gekomen was naar hét beneden Neckai lal waar het landgoed van zgn oOm lag Hoe me hij dit tooverachtige oord naderde hoe aangenamer kwam het hem voor eenige weken op net land te zuUen doorbrengen Hij wist bet uit eigen ervarifif dat men op het land ver van de stadsgenietingtn en bevrijd van allerlei beleefdbeidsvormen die D n ginds voor hed mooi en heel noodzakelijk nieïii doch hier als ieis onnóodi beschouwd werden spfUdiKer kennissen en vrienden vond en dat een kleiu gr elschap eerder rawwerkte om de menschen chtet bij elkaar te brengen Ongeveer een uur van het landgoed week de weg van den hootdweg A X t koetder wees hem op een voetpad dat oocff hcV hoogst bedenkelijk De prefect van het departement van de Loire heeft op grond van art 6 van de wet van 14 Angustns 1885 voorloopig allen verkoop en vervoer van getransformeerde oorlogswapens verboden Daarentegen wordt er van Lens gemeld dat een door de prefectuur bevolen enq uête aan den dag heelt iapa komen dat de bedoelde wapens afkomstig ziJn van z g batailloDS scolaires en geen patronen konden opnemen Hoe dit zij zjj zullen in handen van mnitende benden mijnwerkers nog immer gevaarlijk genoeg blijken om kwaad te stichten wat dan ook door den adjunct maire van Monceau erkend wordt als hij volgens den correspondent van den Ganlois beweert dat de inwoners der plaats wapens en ammunitie bezitten waarvan zjj binnenkort rebrnik zullen maken Er is geen enkel gezin dat niet een twee 4 driehonderdtal patronen verborgen houdt Of nn het generaal comité al dan niet de algemeene werkstaking deeeteert ol haar nog uitstelt zal men te Monceau niet wachten met handelend optreden Het gouvernement aldus zei de adjunctmaire kan alle ernstige gebeurtenissen voorkomen wanneer het de mijnbesturen in gebreke stelt om de 1200 door hen ontslagen arbeiders weder in dienst te nemen Van dt zjjde van tmgubeheer is men op alles voorbereid De mgndirecteur gaat niet uit dan onder bescherming van gendarmes De prefect van St Etienne heeft aan den correspondent van don Echo de Paris verklaard dat hjj geen ongeregeldheden noch vechterijen in zjjn gewest verwachtte maat wel dat het generaal comité der mijnwerkersvereenigingen tot de algemeene werkstaking zou besluiten In ieder geval zijn alle maatregelen genomen om ongeregeldheden te voorkomen Het genoemde comité heeft Zondag werkelijk een vergadering gehouden waarop het zeer fumoerig is toegegaan toen er bekend wen dat de regeering gendarmerie en troepenmacht naar Monceau les mines had gezonden De soldaten nemen alle bewoonbare ruimten in beslag tot groot ongerief der socialisten Tot bet nemen eener beslissing is het niet gekomen Het comité beeft dat tot heden uitgesteld Bjj de herkiezingen in Hongarije is het vrij wat minder kalm toegegaan dan bij de algemeene verkiezingen van enkele weken geleden Volgens berichten uit Debreczin kwam bet daar tot een verschrikkolük gevecht dat tot diep in den nacht voortduurde Negen en twintig soldaten en zeventig personen woud liep De rijweg loopt Om den geheelen borg heen zeide hg maar langs dit pad komt men te voet in korten tijd bij het slot Thierberg aan De jonge man stapte nit den wagen Voor zich tag hi eene tamelijk begroeide hoogte en hij wist van hooren zeggen dat men van uit deze luw te van een prachtig vergezicht in het dal kon gemeten Hij liet den wagen verder rijden en sloeg het zijpad in en ging toen door een pracht van een beukenwoud Nog nooit had hij deze boomen zoo krachtig en zoo majestueus gezien en daartusschen zag hij hier en daar eiken en schoone esschen en tot zijne niet geringe verbazing ook de wilde kers van buitengewone hoofi Langzamerhand werd het stijgen voor hem moeilijker het was alsof de berg plotseling steiler werd en dikwijU senoeg kwam hij in de verzoeking om de ondoelmatigheid van zijn elegant BerUjnach costuum te verwcnschen Eindelijk dan toen had hij den top bereikt maar nog zag hij geen prachtig vergezicht Het woud scheen zelfs dichter te worden naarmatie hij lager ging en toen eindelijk tot overmaat van ramp het pad zich in tweetin splitste vloekte hij op den koetsier en op ijne eigen dwaasheid die hem verleid had geheel alleen in een vreemd woud rond te dwalen Op g getuk af sloeg hij het rechtsche pad in en M hij een honderd schreden gedaan had zag y tèt zijne groote vreugde een bont kleed van biotopen door het loof schitteren H verhaastte zijne schreden en was niet weinig getroflen toen hij plotseling ceoe Jooge dame uit het volk werden zwaar of lichtgewond In een wjjk der stad waren overal de straten opgebroken en de ruiten ingeworpen Men schat de veroorzaakte schade op meer dan 100 000 kr terwijl niet minder dan 72 lieden in hechtenis werden genomen Het heele schandaal was op touw gezet door de opruiing van de onafhankelgkheidspartg wier candidaat geslagen werd De uitslag der laatste herstemmingen is nn bekend geworden De liberale party verliest 40 zetels en de volkspartij wint er 8 Men schrijft echter aan de 40 Croathiche afgevaardigden hot plan toe zich van de regeeringsparty te willen afscheiden om voortaan een onafhankeiyke groep te vormen Dit zou zeker voor den ministerpresident Von Szeli een erge misrekening zyn Verspreide Berichten FusutuK Gisteren ziJn te Saint Etienne bgeengekomen de afgevaardigden van den Franschen mynwerkersbond ter oplossing van de vraag of er reden is over te gaan tot afkondiging van de algemeene staking der mynwerkers in verband met de aan de regeering gestelde elschen rakende onverwyide invoering van den achturigen werkdag minimumloon en pensioenverleenmg door den staat ten bedrage van twee francs per dag aan alle mynwerkers na 25 jarigen arbeid De gedelegeerden stonden voor een hoogst ernstig beslnit zy met hun achten twee voor het Noorder departement en Pas de Calais twee voor het Loire bekken en Sei neet Iioire twee voor het Znider bekken en twee voor Let Centrum hadden uit te maken of den eersten November a s werkelgk een beweging moest worden ingeleid waarddbr tal van aanverwante vakken deeriyk te lyden zullen hebben De vertegenwoordiging der myndistricten is onrechtvaardig verdeeld het Centrnm met slechts zeven duizend arbeiders in de mynindustrie telt evenveel vertegenwoordigers als Solne et Loiro met zyn 22 000 arbeiders het Noorden en Pas de Oaiais met hun 85 000 werklieden en bet Zuiden met 41 000 arbeiders terwijl de secretaris en de penningmeester van den Nationalen Mynwerkersbond 66k elk een stem uitbrengen waardoor de vereischto meerderheid v6ór of tegen staking zelf moest wezen Het resultaat kan eerst morgen of overmorgen bekend zyn Alleen is er nadrnkkeiyk geprotesteerd tegen de aanwezigheid van een groote mill voor zich zajj op een bank in de schaduw van een ouden eik Ze had een boek in de hand en sloeg langzaam en rustig hare schoone oogen op toen zijn tred in de afgevallen blaJeren ruischte en ook zi scheen verrast te zijn toen xij in die eenzaamheid plotseling een jonzen stedeling voor zich zag staan Zg bloosde vluchtig maar ze sloeg hare oogen niet meer die vragena op den onverwachten bezoeker gericht waren De jonge man boog eenige malen voor hij recht wist wat hij leggeh moest Zou nu dit schmne meisje dat ik voor mezie mijn nicht Anna zijn was alles wat hij opdit oogcnblik zich kon alvra en Hij trad dichterop dj jonge dame toe die intusschen haar boekgestoten had en opgestaan was Ik vraag u om verschooning zeide hij indien ik u gestoord heb ik vrees dat ik verdwaald ben Kan ik langs dezen weg bij hetslot Thierberg komen Lao s dit voetpad niet zoo ge hier nietbekend cijt antwoordde zij met eene helderestem go hebt boven een voetpad Hnks dat naarhet slot leidt Ze boog daarop en de jonge man ging terug Maar nauwelijks had hij eenige schreden gedaan of een onweerstaanbaar gevoel hield hem terug Het schoone mei e stond nog eens op toen ze hem terug zag keeren maar deze keer scheen het eene zekere soort van verwarring te zijn die hare wangen kleirde en eene zekere vrees straalde uit hara oogen Wordt vtrvolgd