Goudsche Courant, woensdag 23 oktober 1901

d jr 6 10 6 31 1 48 3 18 9 07 8 10 14 10 5 Uidaw 5 85 11 16 Waard 1 43 8 48 8 18 10 9 11 84 Ulnekl 8 08 7 4 8 18 8 8 9 3 10 14 11 47 UJrecte SpoorwcgverMoélBgeo aet GütUA Wlnterdleist 190U02 AanRevaDgen 1 October TUd vai Greeüwlcfc M n iinwMIVBn U aUa ana ff 1 S lf u f ri 58 87 18 8S 8 4 8 4 89 4 84 t M 6 84 8 18 7 08 7 88 7 44 8 14 8 17 1 85 14 lO O 8 8 7 11 7 81 8 81 8 88 08 tjt S8 5 01 8 84 J 10 19 5 11 8 31 10 80 6 18 I I 8 1 i f 10 ST 5 87 6 8 6 46 8 89 7 47 8 07 8 51 8 69 9 85 10 80 10 46 11 08 11 17 6 10 f 7 87 8 48 I 11 81 5 80 I a 7 f 11 88 it U U Terkryghaar tagaa oakaUn traahtpryt B UoUaDiwIie Spoar L Sitra roypUnna awüi 1 AUtan niariag 1 08 1 14 I 1 81 t f l BO 8 8 8 81 4 08 1 88 t 8 08 1 40 8 80 8 87 08 48 RottardamD P f f i 84 aottardun B 8 0 08 10 08 1 4Ua U u 8a Uw bm kllMrün Or 4m Man q IMtt MauaUf aa DiaiJ aiaatrt wtearWljatta a i i j o TT I B n 4 M 7 88 I tO £ 7 45 8 8 8 18 47 fl a SOOIA Tlaa tana 18 80 1 48 18 88 1 84 11 81 11 46 11 04 148 8 14 8 46 a a 1 68 11 68 1j o u 88 hO 8 09 1 85 1 08 4 Ó 4 84 4 6 6 i 6 48 6 64 8 84 7 08 7 8 M 8 41 9 47 10 09 lO U 11 0 B niilliaJi ajaar X litta aapflaMalbaw aa U Caaatagaia 4ar Wagaa Ui 17 6 41 8 80 4 45 5 18 5 33 8 04 8 8 7 05 4 53 I 89 6 a 8 46 8 10 S 65 7 8 8 08 8 84 00 7 10 08 lO ll i AUaaa la ai 9a Uaiaa alba Wtaba a laaalMH af laa laa kaa a lat pagaai warta DEN 8 48 6 4 8 81 7 8 8 0L 8 81 9 17 9 63 1 68 10 18 10 48 U lt aar 8 13 10 08 8 14 1 10 17 8 68 E F 10 1 8 16 8 4 7 57 8 48 8 41 10 19 10 84 10 48 11 16 11 57 9 11 9 11 10 00 10 19 10 68 11 86 11 18 11 80 9 44 lft 8 10 45 11 35 l 0 48 4 16 4 45 44 10 11 11 86 11 88 18 00 1 80 1 40 1 67 4 00 4 16 4 87 6 19 8 11 7 01 7 41 7 55 8 18 40 10 80 4 48 éA3 10 01 4 54 10 14 8 O U U A A H H T l I iou la 8 18 I U 8 3S 9 13 10 10 10r 6 11 05 1 10 1 88 3 15 4 07 4 43 5 1 5 16 8 48 S1 lO I 10 80 11 06 katUVr 8 01 8 58 9 1 10 10 11 04 11 48 11 67 1 87 3 96 4 17 4 5 SO B 48 U 9 36 10 3 1 03 II AmatC 8 H 9 13 9 87 10 85 11 1 1 03 1 10 1 H 40 4 87 5 1 1 45 6 01 9 5 10 60 11 18 11 14 iHu 8 81 8 01 7 08 7 18 7 15 8 85 8 66 08 VMSurg 8 M r d V KK t im I g 8 68 Ê Z i J Z Z Sa U M W O 10 Ü lo 4 iT 18 03 18 1 il 8 0 8 14 4 87 4 41 l l 6 48 7 06 7 81 8 09 8 8 8 46 10 8 10 68 raaaUalM af laa laaj kaa alat laritaail il4aa Haraaaikattala allaaa la aa 9 Uaiaa aha Wlalaa P 4 88 6 10 Sakalaaeaa kiljat la kl UUIUa uraai Ulilaa nna 11 00 11 88 8 15 3 11 4 88 i 4 8 00 l SI 1 40 3 19 8 07 U Sl 1 08 S OS 3 45 5 04 8 14 8 36 ViMt C 8 81 7 16 8 10 8 t 9 13 31 1 1 ll 7 18 60 1 111 10 3 84 4 45 8 04 8 817 09 8 10 8 48 Amil W 5 84 6 47 7 80 J 15 8 45 80 K 46 11 30 1 411 6 8 40 8I 3 49 8 011 Ol 6 88 7 16 8 16 10 01 lowla 7 0a 7 8H 13 9 1 9 1 10 18 10 8111 61 l 8 1 68 3 18 4 18 4 84 t 47 7 07 7 84 8 0 ll U 1 1 4 S OS 3 1 4 1 4 41 4 60 5 41 8 81 7 00 7 8 8 4 LIS 10 08 10 48 4 11 7 14 9 8 10 18 U O jj 9 88 11 8 18 1 4 8 64 4 48 5 1 8 11 8 1 7 14 7 48 U 8 8 10 07 10 48 ll 8 Ulnokl 8 18 IM 7 47 i a3 80 10 04 10 41 11 81 18 01 WoaHu 8 07 8 44 8 0 37 10 17 11 65 U 17 Oalnr 6 11 8 68 8 17 10 15 Qo d 8 41 7 08 7 14 tM 06 10 48 U lt 11 1 taire macht te MoDtceaa e8 Muie8 het centrum d r aptatie tot welkefcjaaatregel de reRoering in het belang der openbare veiligheid evenzeer is moeten overgaan als tot de aanhouding van grootc apenzendingen naar de myndlBtrictcn en tot het verbod van den verkoop en het vervoer tan oorlogswapenen Ingeval de directeur der Parjache trarawegmaatschappg mocht overgaan tot uitvoering van ztjn bedreiging aangaande de onttrekking van 720 rgtoigen aan het verkeer waardoor 3 200 beambten broodelooa zouden worden de directeur eischt van den Seinepreiect schadeloosstelling wegens de concessieverleening aan den ondergrondschen spoorweg zouden de beambten der tram één van zin staken met de ontslagenen DUITSOHLAICB De commissie uit den Berltjnsche gemeenteraad belast met de beraadslaging over het besluit Van den opporpresidcnt van Brandenburg inzake de nieuwe verkiezing van Kautiraann tot tweode burgomeester van Berlijn heeft Zaterdagavond uitgemaakt dat volgens het besluit in qnaeatie vanden president inhoudende de mededeeling dat hij niet zou overgaan tot voordracht van de verkiezing ter goedkeuring aan den keizer een koninklijke beschikking ten aanzien van i e verkiezing nog niet gevallen was reden voor den raad om zich gebonden te achten aan de verkiezing in quaestie en om niet over te gaan tot de uitschrijving van een nieuwe verkiezing zoolang een koninklijke beslissing niet is gevolgd Voorts werd met 11 tegen 6 stemmen besloten tot het dagelüksch bestnnr het verzoek te richten dat protest zou worden aangeteekend bij den minister van binnenlandsche zaken tegen het bescheid van don zesden October van den opporprosident BINNENLAND PROVINCIALE STATEN ZUID HOLLAND Voor de najaarsvergadering zijn o a devolgende onderwerpen tor behandeling voorgesteld Adres In zake wijziging der provraciale wet om aan te dringen op de indiening van een wetsontwerp tot wijziging der provinciale wet in den geost als bü de grondwctsherïiening van 1HH7 is bedoeld waardoor de provinciale besturen de vrije beschikking zouden verkrijgen in zake hun bestunrskosten Daarin wordt er voornamelijk nogmaals op gewezen dat tot oeno betere bezoldiging der ambtenaren die voor de belangen van den dienst hoogst noodzakelijk was niet gemakkelijk te komen zoude zijn zoolang het stelsel zou gelden dat voor de bezoldiging benoodigde golden op de Staatsbegrooting moeten worden toegestaan Wel wordt met waardoering erkend dat de Hooge llegoering voor het beschikbaar stellen van eenige meerdere gelden eenigszlns getracht heeft tegemoet te komen aan de hoogstnoodige eisohen vaa den Provincialen dienst doch de toestand laat nog veel te wenschen over QDnda UoordneM mnwnksrk 0 p lU Eotttrdua U 7 18 7 88 7 88 8 18 7 44 4 41 8 66 7 18 latterdam B in Rotterdam D P üotterdam H 0 p Ut Hiemrnkark llDordrMkl Saada 4 48 8 80 6 04 4 88 6 41 8 01 8 61 6 11 8 04 6 17 8 10 8 7 18 8 87 8 41 1 11 8 68 7 39 9 08 7 68 14 7 88 9 08 9 19 88 öouda Zavenh Hoero 8 atain rZeg Voorburg a Hagfc Wijziging der verordening op de Gouwe kaden met het doel aan hen die krachtess art 3 van genoemde verordening verplicht zijn in den Voorolschen polder en in den polder Laag Boskoop basaltmureo te onderhouden gelegenheid te geven dien last af te koopen Voor de provincie ia het gewenscht dat door alkoop het geheele onderhond in hare handen kome Verbetering der Gouwe onder de gemeente Boskoop Het voorstel beoogt eene vermiming van het vaarwater door achteruitbonwing van den hier bestaanden Gouwemuur over 132 meter lengte en ter grootste breedte van 5 70 M Door dit ontwerp worden op verre na niet alle bezwaren weggenomen die het vaarwater te Boskoop oplevert maar die bezwaren worden er toch door verminderd Verbetering van uitzicht maar ook de verruiming maakt dat behalve in de onmiddellijke nabjheid der brug de minste breedte van het vaarwater door Boskoop 20 M zal bedragen dat voor lange schepen de invaart in de brug van de Noordzijde gemakkelijker wordt en elkander tegenkomende schepen aan die z jde beter gelegenheid vinden tot uitwijken De verbetering is van dien aard dat de kosten van omstreeks f 60 000 waarop het werk wordt geraamd onteigening en uitvoering te zamen naar het Ged ütaten voorkomt goed besteed zouden zijn Verder zijn nog ingekomen maar nog niet rondgedeeld Ie Voorstel tot intrekking van het Provinciaal Reglement ter bevordering van de paardentokkerg met vaststelling van overgangsbepalingen 2e Het adres van het bestuur der Academie van Beeldende Kunsten te s Gravenhuge om verhooging van het provinciaal subsidie 3o Nadere mededeelingen in verband met het in de berfstvergadering van 1900 aangehouden ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling der reglementen voor de Hoog heemraadschappen Del and en Schieland Bij de Nederlandsohe Opera voorstelling Zondagavond te Rotterdam van Tannh oser met den hoer Jac Urlus en mevrouw Mazello Gherlsen was de schouwburg geheel uitverkocht Men meldt uit Apeldoorn De Koninklijke lomilie vertrekt begin December naar s Gravenhage H M do Koningin Moedet zal Maandag 28 dezer de reis naar het buitenland aanvaarden Na een bezoek aan de hertogin Johnnn Albrecht van Mecklenburg te Willigrath zal H M haren broeder den regeerenden Vorst van Waldeck en zijne gemalin te Arolsen gaan begroeten en aldaar bij do Vorstelijke lamilie een groot gedeelte van den tijd voor het verblijl in Duitschland bestemd doorbrengen H M zal in de tweede heUt van November rechtstreeks naar s Qravenhage terugkeeren 7 10 88 10 11 08 11 18 11 80 10 18 10 88 11 8 11 3 U lt 11 88 11 84 10 18 10 14 10 38 10 48 10 4 a eoUDA1 68 IJl 18 16 18 85 1 07 1 18 l 11 48 18 45 1 87 11 18 Wij vernemen dat de algemeone Bonda rerf adering van den Christe jkHistorischenKiezersbond den 8sten Nbv a s te Utrechtzal worden gebonden Men wil dat de resnltaten dier vergadering verrassend zullen ziJn O H C In de a 8 vergadering der Prov Staten van ZuidHolland moet worden overgegaan tot benoeming van een buitengewoon lid van Gedeputeerde 8taten als hoedanig de heer H van Velzen ten gevolge zijner benoeming tot lid van de Eerste Kamer is aigetreden Gemeng de Berichten Een ingenieur van de groote Berlgnsche tram heeft dezer dagen een grapje vertoond tot opfleuring van een leerrijke verhandeling over de verschillenbe inrichtingen van de tram voor de leden van het Verbond van Dnitsche locomotietmachinisten Nu mijne heeren zoo besloot hg wil ik voor u de macht van de pers met een voorbeeld toelichten Ik heb hier het Zondagsnummer van een Berlijnache krant Wy verdeolen het in vieren en leggen elk van die deelen onder een van de vier wielen van den tramwagen De stroom wordt ingeschakeld maar de wagen staat stil Gg ziet als de pers wil kan de tram niet rijden De kringloop van den stroom die door de rails terug wordt geleid was door de stukken krant onderbroken zoodat hij niet op de wielen kon werken Vanwege het hoofdbestuur der posterijen en telegrafie hebben de depothonders thans bericht ontvangen dat het verbod tot verkoop van Ansichtskarten van kracht zal ztjn met ingang van 1 Juli 1902 teneinde hen in de gelegenheid te stellen hun voorraad op te ruimen De verbodsbepaling strekt zich alleen uit tot Ansichtskarten voorzien van het opschrift brielkaart Kaarten met het opschrift drukwerk vallen niet onder de verbodsbepaling De zwemmeester van de zwem en badinrichting aan den Heiligenweg te Amsterdam is dezer dagen om de eene of andere reden bejubeld en in de hoogte gestoken Ben van de bladen wees er vooral op dat de waardige man zijn kunst reeds aan zooveel medemenschen bad gelebrd Nu moet men echter dit weten De zwemmeester van den Heiligenweg is een waardig man een achtenswaardig man misschien zelfs een uitnemend man maar zwommen kan hiJ niet Hö is indertijd aangesteld op voorspraak van een kruiwagen on op voorwaarde dat hij zoo gauw mogelgk zwemmen zou loeren Jawel natuurlijk hij begreep dat het niet anders kon Maar tweemaal ging hij aan den hengel Hij schreeuwde zoo vervaarlijk dat men besloot het een derde maal maar niet teprobeeren Sedert dien heeft men aan den Heiligenweg zwemkneohts voor t natte en een zwemmeester voor t droge element 4 18 4 94 i 4 S 46 4 08 B A A 4 19 1 naa rana 4 15 4 50 5 18 5 17 6 01 5 18 5 87 6 88 6 48 S 57 4 61 at kaw a B 8 16 11 08 10 80 10 46 10 54 l 8 18 7 10 7 8i 7 15 7 33 8 48 7 64 8 08 59 11 43 8 50 VermoodeIJk heeft de zwemmeester dus een jubilöim van langdurige droogte gevierd ü D Dit s Oravenhaga meldt moB Een timmerman die in het gehoiw van den schouwburg alhier werkzaam was sneed heden bg ongeluk met een beitel den draad van de electriache achel geleidii door tengevolge waarvan contact ontstond en het alarmsignaal voor de brandweer overging Deze verscheen onmiddellgk met de stoomspuit voor het schouwburggehouw wat natuurlijk veel opzien haarde Men meldt nit Ngverdal aan deZwolsche Courant Sedert eenige dagen worden alhier in den berg verschillende stukkon grond aangekocht sommigen tegen directe betaling andere met voorbehoud van eenige maanden beraad en met het recht van peilingen of boringen te doen De bedoeling biervan was niet bekend en ook moeilijk te gissen totdat eensklaps het gerucht de ronde deed dat waarschijnlijk in de bedoelde gronden goud zoo zijn te vinden In hoeverre dit gerucht waarheid bevat is moeilgk te beoordeelen alleen weten wij dat voor eenige weken een monster zand ii genomen dat geïnformeerd wordt naar de mogelijkheid om water te verkrijgen en dat alle koopcontracten met den meesten spoed zijn opgemaakt De toekomst zal wel nader de juiste bedoeling van dezen haastigen aankoop van grond leeren kennen De Zw Ct toekent hierbg aan Het bericht klinkt zeer ongelotfelgk misschien is de bedoeling dat er inoverdrachtelijken zin goud in den bodem zit dat door ontginning van die woeste gronden langs indirecten weg goud te verkrijgen is De heer Th C D makelaar in tabak te Arasterdam reed op 11 Juni jl in snelle vaart in een automobiel waarin ook zgn chauffeur op den straatweg tusschen Hedel en Zaltbommel Door bet geraas van dat voertuig werd de hit gespannen voor een tilbury waarin de landbouwer J G Steh en zgn zoon gezeten waren schichtig Op ongeveer 20 M afstand bemerkte de zoon de achter hen naderende automobiel waarvan do bestuurder niet had gewaarschuwd met het groot signaal dat op de groote toermachine aanwezig was Beiden sprongen uit de tilbury en grepen het paard bg den kop maar konden niet beletten dat zij een heel eind werden meegetrokken en tegen den grond geworpen waardoor de vader aan den hals en de zoon aan den rechtervoet werd gewond en zij gedurende drie weken niet in staat waren hun werkzaamheden te doen De autokar was in snolle vaart voorbijgereden Voor de techtbank te Tiel waar de heer D deswege terecht stond verklaarden de geneesheeren van Dort Kroon uit Zaltbommel en Koning nit Ammerzoden in hoever do verwondingen voor de gewonden hinderlijk waren De automobielenhandelaar Frowein uit Amsterdam verklaarde dat het steeds wenscheljjk is zeer snel voorbij te rijden l 18 0 3 9 48 10 81 9 18 9 46 9 63 10 03 7 8 8 11 D A mV aiaa a 10 VXi 11 0 Het O M achtte hot wettig en overtuigend bewös van de schuld geleverd Op het kritieke oogenblik 40 M toen hij zag dat men nit de tilbury sprong had bekl moeten stoppen Hg had slecht opgelet als beatuorder der auto De verwonden hebben aües gedaan om het ongeluk te voorkomen Daarom eischte het O M 11 dagen hechtenis waarna mr H C Dresselhnis als civiele partü J 150 schadevergoeding voor verzuim doktersrekeningen enz eischte In een uitvoerig pleidooi wijzende op een arrest van den Hoogen Raad van 4 November 1887 en op de verklaringen van de deskundigen trachtte de verdediger mr L W van Gigh nit Amsterdam aan te toonen dat het ten laste gelegde niet was bewezen evenmin al de strofrechtelgke schuld van beklaagde die wel de aanleiding maar niet de oorzaak was van het oBgeval en die gehandeld had xoods leitel k moet worden gehandeld Bij den jongsten brand in de paleizen van Peking moet onder meer een zeer belangrijk werk te loor zgn gegaan De Joeng Ia totiem en letterkundige geschiedkundige en weten ichappelgke encyclopedie in de 15e eeuw samengesteld door 4000 geleerden en om vattende 11000 doelen van een duim dikte elk is geheel een prooi dor vlammen geworden Dit verlies is te meer te betreuren daar van hot werk slechts één exemplaar bestond Een S jarig meisje te Haarlem is een vinger afgezet moeten worden omdat zg een wrat met salpetorzuur had trachten weg te branden Een troep van 25 man van het Ie regiK ment huzaren naar Groningen vertrokken om gedurende den winter rgles te geven aan de oBicioren der infanterie zou onderweg ingekwartierd worden te Hooghalen in Drenthe waarvoor de gewone maatregelen waren genome Wegens een oude veete tegen de cavalerie nam de Hooghalensche bevolking echter eau zoo vijandige houding aan dat het beter werd geoordeeld door te rijden naar Bellen on den troep dt r onder dak te brengen In den atgeloopen nacht stond Klaas Pol teDarp gem Havelte voor zgne woning tepraten met een ander toen ijj een paar personen zagen aankomen en de een tegen den ander zeide daar komen die hij noemde de namen ook nog aan Een van die twee personen sloeg voordat hij bg hen kwam eenanderen weg in de tweede liep door Toenhg in hunne nabpeid was keken zij naarhem waarbij P zich wat vooroverboog Zonder dat er verder iets voorviel lonte de4e persoon die hen voorbijging een schotBit een revolver op Pol De kogel raaktePol in den linkerwang en schenrde die wangvan den mondhoek tot het midden open terwijl ook de tong werd geblesseerd en Polveel bloed verloor Dadelijk werd aangiftegedaan bjj den veldwachter Wildeboer diede zaak onderzocht Vermoedelijke daderte L K Bit Darp Ass Ct Een gewapende bende heeft in den nacht van 17 op 18 October een trein uitBatoem op den Transkankasischen spoorweg besprongen De bende vermoordde een beambte die geld bil zich had en twee wachters Zg brachten den trein door middel van de Westinghouse rem tot staan en vluchtten met 2000 roebels Het lot van de Pruisische staatsloterij waarop den 2den Mei de hoofdprijs van eeiT hall millioen mk was gevallen is terecht De beide personen die beweerden het lot bezeten maar verloren te hebben waren oplichters De rechtmatige eigenaar heeft kunnen bewijzen dat het lot voortdurend in zgn bezit is geweest Maar intnsschen is de vervaldag 19 Augustus verstreken en daarom kan hÜ het geld dat hü gewonnen had niet meer uitbetaald krijgen De teleurgestelde man die van arm rjjk had kannen worden xal nu beproeven door middel van een verzoekschrift aan den Keizer ten minste aen gedeelte van het geld los te kragen M n meldt uit den Haag Nu door het vmden van het Ijjk van den kelner Van der Kamp voor de politie de ergste dagen tu groote bedrijvigheid voorbij zijn legt zg zich met ijver toe op nasporingen die kunnen leiden tot de vaststelling der schuld van de verdachte koetsiers aan berooving onder verzwarende om tondigheden wellicht gevolgd door moord Tot op het oogenblik zijn de auwgzingen dat er berooving van den kelner heeft plaats gehad vrg sterk Omtrent den loop van het onderzoek kan s a het volgende worden medegedeeld De loetsiers hebben bg hun verhoor te kennen gegeven dat zg na het verlatea van café Knerva aan het Bleyenbnrg met Van der Kamp in hun rgtuig regelrecht over den Kaweelen Burgwal Turfmarkt Spui en Zieke tyn gereden naar het Rgswijksche Plein en dat zij gedurende dien rit geen Aele kroeg meer hadden aangedaan Do getuigen daarentegen nit het café Mineira habhon Terkltarl dat de koetiiers ziJn gereden van het Bleyenbnrg door de in tegenovergestelde richting liggende Casnaristraat naar de Lange Houtstraat De politie heeft kunnen vaststellen dat laatstbedoelde getuigen jnist zijn in hunne verklaringen want het is haar overtuigend gebleken dat de koetsiers even vóór middernacht met Van der Kamp hebben bezocht een kofflehnis in het Doelestraatje gelegen tegenover de Casuaristraat en daar met v d Kamp gelag hebben gebruikt Eerst toen zijn zij weggereden Nu heeft de politie in haar bezit gekregen een zilveren ring metdoodskop gevonden in de Casuaristraat Men herinnert zich dat men aanvankelgk dacht dat die ring zich nog bevond aan een der vingers vau het Ijk maar dat later gebleken is dat dit niet zoo was en die ring dus nog vermist werd In onderzoek is thans of de nu gevonden ring is de vermiste aan v d Kamp in eigendom toebehoord hebbende ring Verder is nog gebleken dat de koetsiers Woensdagochtend 9 October ten 6 ure in den ochtend gezien zijn te Delft Een getuige wien de portretten zgn vertoond hoeft het tweetal stellig herkend Aangezien na hun arrestatie gebleken is dat de koetsiers zich dien Woensdagochtend ten 7 ure weder hebben bevonden op de kamer van een vrouw waarmede een hunner omgang had acht de politie thans ook opgelost de vraag waar de verdachten zich bevonden hebben tusschen 37 ure des nachts toen een politieagent hen zag uitrijden nit hun stal in de Bag nestraat en 7 uur des ochtends De bewering van eenigeQtfl onon dat zij de koetsiers omstreeks laatstgemeld nnr op den Ouden Scheveningschenweg zagen is derhalve een vergissing ol onjuist Te Garderen onder Barneveld werd op ruwe wijze eon bakker afgestraft omdat hij naar men zegt den nieowen predikant op een minder vriendelgke wijze zon hebben ontvangen Te middernacht werd het gezin opgeschrikt toen men bezig was zgu huis te bestormen en groote stukken steen door de ruiten vlogen Onderwgl werd met palen op de voordeur storm goloopen waarop het gezin naar den zolder vluchtte Twee volle uren duurde dit voort zonder dat door iemand een hand nitgestoken werd om aan dit schandaal een einde te maken Of de politie die een onderzoek heeft ingestold naar de daders van dit wanbedrgf er in slagen zal hen op te sporen wordt betwijfeld d ABekdote mt de laatste Praisise oorlog Uit t Duits van H vok KLEIST DOOB PAVI nu OCVRB In n dorpje bij Jena vertelde de waard xaii was op m n reis naar Frankfort dat verscheidene uren na de slag bi genoemde plaats toen t dorp reeds geheel verlaten was door t leger van prins von Hohenlohe en omringd was door Fransen die t later bezetten zich aldaar n Pruisise ruiter bevond HiJ verzekerde me dat indien alle soldaten die op die dag meegevochten haddon zóó dapper waren als deze de Fransen reeds lang verslagen waren al waren ze nog driemaal zoo sterk in aantal Deze kerel zei de waard bleet eens geheel bestoven voor m n herberg stilstaan en riep i Waardl en toen kvroeg Wat belieft u f antwoordde bg terwijl Ie z n zwaard in de schede stak n glas brandewijn k heb dorst 1 Goeie hemell zei k wil je wel maken dat je wegkomt goeie vrind De Fransen zijn immers dicht bij t dorpl Ei zei zeit ie terwgl ie de teugel om de nek van t paard wond k heb de gehele dag nog niets gedronken Nou maar k geloof dat je van de satan bezeten bent Ho Lizel riep k en gaf m n fles Dantziger bij en zei Daar I pak an en wilde m de hele fles in de hand stoppen opdat ie daarmede weg kon gaan SDmi zoit ie terwyi ie de fles wegduwde en z n hoed afnam wat moet kmet dat ding uitvoeren P Schenk in zeitie terwjjl ie zich t zweet van z n voorhoofd afwiste want k heb geen tyd Nou hii s n kind des doods I zei k Daar dan I zei k ea achonk ta in daar I drink en ga heen I Wel moge t jebekomen 1 Nog eenl zei de kerel terwijl de schoten van alle kanten in t dorpvielen Nog een P vroeg k Nog een zeit ie en stak me t glas toe en goed vol hoor zeit ie terwp ie z n baard afdroogde en van z n paard sprong want t wordt dadelik betaald BiJ m n ziel zo zou k toch wel willen dat non daar dan zei k en schonk m nogmaals in en toen ie z n twede glasgeleegd had schonk k m nóg n derde inen vroeg BqD je nou tevreden f Hè zei de kerel de snapa is goed Noul zeit ie en zette z n hoed weer op aaVat beo k jo schuldig P Niets niets zei k pak je nou in Godsnun weg De Fronsen trekken zo dadelik t dofp binnen Nu dan zeit ie terwijl ie naar z n schoen greep God lone u I en onderwijl haalde hg uit de schoen n stompje van n pijp en zei nadat ie z n pgp uitblies Geef me vuur Vuur zei k Ja vuur zeit ie k wil m n piJp aansteken Hé Lize riep k t meisje toe enterwjl die kerel z n pijp stopt gaf ze m vuur Nou I zei de man met de pijp in z ii mond nu zullen de Fransen toch wel n weinig kennis met me maken 1 en toen trok ie de hoed diep over de ogen greep naar de tengels liet t paard draaien en ging langzaam weg n Vervloekte galgebrok zei k Wil je dan toch in duivelsnaam gaan naar de plaats waar je thuis hoort P Drie jagers zie je ze nou nietP ze staan immers reeds voor de poort Ach wat zeit ie tefwijl ie evenspuwde en de drie mannen vast in de ogenkeek al waart ge 4net je tienen ik vreesje niet i En op t zelfde ogenblik reden de drie Fransen t dorp in Baasa Manelka riep de kerel en gaf z n paard de sporen en zowaar als God leeft bg sprong op ben in Op hen in zeg k en greep ze zo kalm alsol io tgehele Hohenlohse korpa achter zich had aan op zo n wijze dat de jagera begonnen te twijfelen of er niet nog meer Duitsers in t dorp waren en in n ogenblik lichtte hij ze by m n ziel eer men nog n hand kon uitsteken alle drie uit t zadel greep de paarden die op de plaats rondliepen en reed me toen ïoorbg Baaaa Toremtetem riept ie en zie je wel waardje en Adieu en Tot weerziens en Hoho hoho hoho Zo n kerel zeide de waard heb k sedert m n leven niet meer gezien STADSNIEUWS GOUDA 22 October 1901 Kejhpen a d Lbk In de Vrgdag gehouden raadsvergadering werd de gemeentebegrooting voor 1902 behandeld waarbij tevens een nieuwe regeling van onderwijzersjaarwedden werd vastgesteld Volgens deze zullen de ouderwüzers esaen als minimom 500 gulden ontvangen dat telkens na 2 5 10 15 en 20 dienstjaren zal verhoogd worden met t 50 Dienstjaren elders doorgebracht tellen mede doch de tweede periodieke verhooging Da 5 dienstjaren zal niet ingtan voor de betrokkene den leeftijd van 25 jaar heeft bereikt Verder wordt voor de hooldakte 100 gulden en indien deze verplicht is 200 gulden uitgekeerd terwijl de tegemoetkoming in de huishuur van gehuwde onderwyzers werd bepaald op 50 gulden De salarissen der beide hoofden van scholen bleven op 1240 en 1000 gulden bepaald Echter werd hun in verband met de meerdere werkzaamheden door de leerplichtwet een jaarlijksche gratiflcatie van 60 gulden toegezegd Atjeh Een ofScieel telegram van den 19n September bericht omtrent den reeds bekenden dood van luitenant Ermorina De le luitenant der infanterie H Ermerlns als patrouillekommandant persoonlijk een Atjeher willende arresteeron bij kampong Mali Lhö Pidië verloor m een worsteling met dien man bet leven De apita der patrouille schoot den Atjeher neder Bg een onderzoek van genoemde kampong word de Europeeache sergeant der marechaussee Beinders niet levensgevaarlijk gewond terwijl twee vjjanden sneuvelden Uit Kotaradja wordt aan het Bat Nbl geseind dat luit Emerins twee rentjongsteken in de borst kreeg In Groot Atjeh zullen weder eenige landschappen Djoelo Tjoet en Meurende voor den mijnbouw worden opengesteld Rechtszaken De Hoogo Raad verwierp gisteren het caisatieberoep van iemand die door den kantonrechter te Groningen veroordeeld was wegens het niet bestrooien van de straat voor zgn woning met turfmolm tegen de gladheid Voor den reqnirant was aangevoerd dat de desbetreffende bepalmg dor Groningsche Verordening in strgd was mjst de Gemeentewet die let opleggen van belastingen in natura en arbeid voor bet onderhoud van gemeentewerken en inrichtingen anders dan bij wege van door den Koning goedgekeurde belastingverordening verbiedt De Hooge Baad was echter van oordeel dat debedoelde turlmolmverstrekking geenazina als een zoodanige belasting of dientR te beschouwen was maar een maatregel was in bet bolang van de openbare orde voor de veiligheid van het verkeer die de gemeenteraad bevoegd is voor te schrijven VAN 08 Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Velephoou Ka 3i tteurs vaö Amsterdam 81 OCT Vrkrs Slotkr Mu lEUND C tKed W a ll i 801 80 dilo di o dllc 3 96 95 Vi diu dito dito 3 96 5 Koxaia Obl Ooudl l88U934 9 t talis lasohrijTuig 1881 81 6 911 Oonm Obl in papier 1868 8 81 dito in iiWerl868 5 l 81Vii PoiTn AL Obl met ooapoa 3 dilo tiokot 3 84 a ftoiLASD Obl Binnonl 1894 4 0 1 dito OMona 1880 4 96 it ditobijaollia 1889 4 97l dito bjj Hopu 1889 I0 4 a7 dito ia goud leen 1883 A dito dito dito 1884 6 B AHn Perpel aoliuld 1881 4 87 TuaKiu Uepr üoov leea 1880 4 85 Gao teeaing aertQ D 841 t cleeDin BertBC 86 otD Ari Kp T oblg 18 9 5 104 MluoO Ob lit 8oh 1890 8 VuuviLA Obl oubnp 1881 4 80 AWTiaDAM Obligatian 18 5 3 90 HoTTlHUAH stad laeu 1894 3 SSVa 7iD N Afr Haodelar aaod Arendsb Ttb My O rtilotten 875 Deli Maataobappij dito 416 Arn Hypotlieeicb pandbr 47i Oalt Hg dBrVoratoDl atDd a Gr HypolbooJEb pandbr 4Vi Kederlandaaho baak aand 184 Kod üaadalmaatiab dito N W fc Pao llyp b pandbr 3 981 Rolt Hypolhsekb pandbr t l Vtt Hjpolhmlib dito 4 i lOl i OorriHK Ooat Uong bank aud 110 Huil Hypotheakbank pandb 5 Ahiuxa Ëqut by poth pasdb 4 Muw L O Ft Lion oart 6 es ii Mao HoU IJ poai r Mij und 108 My tot Bipl T at 8pw aand UI Ked Ind Spoorweg m aand 818Vt Ned Znid Afr Bpm aand 8 dilo dito dito 1891 dito 4 i IlAUlSpoorwl 1887 89A Kobl 8 58 Zuid Ital 8pwndj A H obl 3 591 OLFM Wareoliau Weauen aand 1041 Knal Or Rnai Bpir Mijd obl 4 Biltlaolia dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 981 Ennli Ch Aroir 8p kap obl 4 IOÓ dito dito obliK 4 9dl uutA Gont Pao Sp My obl 5 Chio k Nortb W pr O r aand 116 dito dito Win 81 Poter obl 7 1401 Denver k Uio Gr Spm eert r a 40iVia Illigoia Oentral obl iu goud 4 lOlV Louiar kNaabaiUi Oei T aand 107 1 Mexico N Spw Mij Ie hyp a 6 106 Hiaa Kanaal V 4pOt pref aaod N Toik Onlaaio II Weet aand 8 Penn vdto Ohio oblig 0 I Qiegon Calif Ie byp in goud 1041 St FauL Minn k Manit obl Un Pu Hoof Inn oblig 8 dito dit Une Col la byp O 5 69 Oanaoa Can South Chert r aand 64 Tu 0 Ballw k Na lo tt d o O 99 Amalerd Omnibna Mij aand otterd TramweK M atB aaad NiD 8t l Amaleidam aand 8 101 BUd Sotteidam aand 8 lOb BiLsli Stad Antwerpen 1887 1 lOU Blad Brulael 1886 8 103 HoKil TlieiMSe alliOeaelaeh 4 U OoiTin Btaataleanig 1160 5 U7Vi K K Ooat B Or 1880 3 108 SfAJin Stad Madrid 8 1888 41 ONTVANGEN eene groote Collectie NOUVEAUTÉ S w gaaaJr J S en Tailormade Costumes D JSAMSOM Veemaxkt te Rotterdam Dinsdag aa October 1901 Vette Oasen en Koeien goede aanvoer prijïcn waren voor ic kwaliteit 34 ae ïtwal 31 3e kwaliteit 38 cent per half Kilo Magere Qssen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 38 3de kwaliteit 34t 3de kwaliteit 31 cent per halt Kl Stieren en graslcalvcren goed aangevoerd Handel voor alles iets flauwer matig m prijs NiD Ter Bei Arb Spoel eert