Goudsche Courant, donderdag 24 oktober 1901

40ste Jaurgaii r Donderdag 34 October lOOJ No 8630 Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borsten Reelaandoening binnen den kortst mogelpen t d te dóen geneicn neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DmvenBorst lionig Extract M E L I A N T H E uit de Koninklijke Htoomlabriek DE HONINÖBLOEM I van 0ttd H N VAN SCHAIK r DEN HAAa Hofleyeranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Co W haven 198 ÖOMda D MIKBIBS Kleiweg K loO Gimda E H VAN MILD Veerstal B 120 te Gouda A BOUMAN if oordiwAi PINK8B Nitumrierka d IJiêl A N v ZB8HEN Schoanhmn i Ta TORKBN Bojioop B V WIJK Oudtwni A SCHEER UaoMtruht P W v EDE Ou iii atór K ViSnsi HEIJDEN te Rtmmjk P v o 8PEK MotrcaptlU D v d STAR WaddinQnten Wed V HOUST Waddmat en M KOLKMAN Waddingioitn P A UI GROOT Oudewaur D A D JONUH Oudwotór J P KASTELEIN PoUbTO€k 4am D BIKKER U B eV fiOMGHE COIRAOT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teler M tt ADVERTENTIE N worden geplnntj van 1 5 reg els a 50 Centen ietlcre reg ei meer 10 Centen GitH te letters worden terekend naar plaatsruimte Iiizüudiug van Advertentiën tot 1 uur des midd üe itgave dezer Courant geschiedt dagelijks net uitzondering van Zon en Feesfalagen Di prijs per drie maanden is 1 25 frantïo jior j ost 1 70 Alzonderlijke Nommers VI IF CfctiTKK HAAS llollandsehe Ceinentsteenfabriek D VELDHUIS 3ïTie a 7rei k ei3g e d IJsel HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei OU Cirkelvormige Bmzen waterdiclite Putten ALLÉ SOORTEN TECELS KOEDRIHIGOTEH ERL VRAAGT PKÏJSOPOAVB ADVERTfflnffl in aUe Couranten worden aanj enomen door het Adverl ntle liireaa van A BKIi KMAN ZOON Oortf Druk Tan A BWNKMANAZb BnnerlUk It and I OEBOEEN 19 Oct Petronella Fran Idaca oodera C Tan E$k eo M Nienwen Ibnyaen Hendrika ondera J van Tok ea IE Koppens Jacobnii osdera W Broer I en J M Koeman 20 Haartje Johanna I ondera W Verboom en M J Nieuwveld Nie je oaden W V Bakker en 1 van det ITlitt 21 Antonia ondera 1 Janmaat en IA Breewel Willemina ouders J A ITarifder Vatk en M M van Vlaardingen I 22 Maria oaderB J Hlobbe en 8 Tan Dongen Theodora lohanna onden C Groe I nendaal en T van Byadarn I OVERLEDEN 20 Oct C 8 Leeflang 4 J J J J Brcdie 18 m J J Tan den Broek 5 w 21 N Tognenbarg 5 m I aiivkrti inth n Edit Zeetiwsch Tarwebrood i emU de K G A SLEGT SIEUWE HAVEN 27 I iuyrscsE stookyebvebu an I ekewiwihii WuMkerlj Ik I II OPPEmilEIMLU i Kruiskade Botttrdam Otbrnataiird door K M den KoninK d Belgen BoofddepAt Toor UOUÜA de Ha r II G TIUJSIIUItG Korte Tiendeweg D 7 itpaeialtleit Toor het itodmen en varren van lie Hapten an Uamaigarderoben alsook alle Kindergoederen SpeeiHle inrichting voor hei iloomop n plnoWmiuiteU veeren bont ent Oordgnen talelkleeden enr worden naar da nienwete au laatate móthnda gevartd GEEN BETER ADEBS TOor alle oorten 8CU0ENWEKK dan hel Mbraliaiyi Sckwn es Laaneuiaguijn Kleiweg E üO tegongvor de Kleiwogsteeg Steeds voorradig alle soorten WINTER ABTIKELEN en OVERSCHOENEN merk AanbeTelend C 8MIT8 Alle reparatiSn en amgemeten we k I ËlëMWm en wordt veriocht e t lEKK U etten I UIT atr Slioviuii vin 1 M HAVËNSWAAY ZUNRN QOBINOBKH Oase THBKÊN ord n afgela vard in van gelde pakjes anej I IwM m en kalf en en Ntd otu I mat varmalding van Nominer er Prgs vooreien van uave staanil 1 Merk volgens de Wet gadepo I neerd 1 Zieh tot de uitvoering van ge I eerde orders aanbevelende 1 J C BIJL voorheen J BRERBAART Ls J TUiRT i Wtttdwbtliim K in do gtilioelo wereld bekebd en I gerotjind OnovortrolTou midd 1 tof n I Uo Bo r I ts II a n g Le V er nagtlekleii eu I omliK iKoowel rIi ook uitwendig n bijua tUe siektegevalloii mot tMM vevolg I iun te weadoii PrU p r0acoH J t 1 per pest t 1 1 tiaiU een 1muh onRokvuils geiieoikmrhi AD heilzamu witrking Mukt moosUl Ike pijiilijke a vaArvollci operatie xohoel overbodiK Met rehouüfii bernroftel en onlaiuti md li nii JW utr knnkfrlUden ircaexeB Rraiizt Keuesing en TM nlterltii annl PlUs por pot f 1 60 per po t f I eo Iflntroiil Dvpöt voor K lori n l IM A THIKRKY in PngnA M Koliib lMr OwUrr iek 0 ti v yrufMt UOKtbUtB tot CvMtrwl ilq Saséw Baku B AmtaHuk Voor Maaglijders 1 iAN allen die zich door het vatten van konde of overlading Tan I maag door het gebruik van slechte moeielijk te Terteeren te warm H ol te konde spjjien ol door onregelmatige levenswgio een maaglp 1 als Vangkatarrh Maagkramp Miuigptjtum moelelijke nplj H vertering of verêUfming op den hals gehaald hebben zü hierm oen goed huismiddel aanbevolen waarTan de voortrefteiyke werkingen reed H sedert vele jaren bewezen ziJn Het is H éCu6 rt UrioiïtoRz ruiitnayn W I DtZ8 Kruidenwijn is uit voortreflolüke geneeskrachtig bev I dens krnideq met goeden wijn gemaakt en versterkt de sp I yerteerings organen van den mensch zonder een laxeermiddel e I I zjjn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert t I I bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt I I Torderend op de vorming van gezond bloed I I Door het op juisten ti d gebruiken van Kmidenwijn worden maagkwa n I I meest roeds in t begin onderdrukt Men moet dns niet talmen er eeno pr f I I medcte doon Symptomen als bonldpijn oprispen zuur in de maag opzetti I misselijkheid met braken die bi chronische maagziekten ifès te bevi r l I optreden worden dikwijls na eenige malen drinken gevezen I I X7Ava+ 4mi i de onaangename gevolgen daarvan al I V erB1 U ypiO benauwdheid koliêkptjnen hartklopping I slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel gpez I I KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en v I wijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darm I I Schraal bleek uitzien bloedarmoede verval van kracht nl I zijn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende blo d II vorming en oen ziekeiyke toestand van de leVer By gebrek aan eetlust 1I evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend I zitkeiyke toestand in KHIIIDKNWIJN wekt de verawakte levenskrach on 1I op KRUIDENWLIN verhoogt den eetlust bevordert de spijsverteri g II prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikke de II zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust I I Talrijke tUteeten n Aankbetutglngen hevnj n dit l I I a KRUIDENWIJN is te verkrygen in flosschen iFI 1 50en2 1 I in de Afothekon van öouda Ondewater Schoonhoven Bo e 1 I graven Woerden Allen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam 1 I s Uravenhage ent alsook in nlle grooto en kleine plaatsen van de 1 provincie Noord Holland en geheel Nederland in de Apothejcen 1 Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten WesthaTon Gouda I 3 en meer flesschen Kruidenwijn teg n origineele pryzen naar alle plaatsen Tan Nederland Voor nuMtak wordt gewaartohuwd len verlange uitsluitind 1 Hubert Ullrich sche Kruidenwijn I Myn Krnidenwyn is geen geheimmiddel zyn bestanddeelen zyn Malaga wyn 450 0 W ngeeat 100 0 ilycerine 100 0 Roode wyn 240 0 Atlas bessen sap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen I worden Termengd NOUVEAUTÉS Wy Terzoeken de Dames die ons geHlBStreerd mode album voor het Ifinterwt soen noch niet ontvangen kebbea dit t willen aanvragen aan 11 JULES JALUZOT AC Paris Hetzelfde wordt dan omgaand groHt en traneo toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrij Tan alle kasten aan buis met 5 Terhooging Kècxpedilie ktntoor te Komdul N K IN HET MAGAZIJN De Avondster zün heden ONTVANGEN eene fraaie Collectie GASKACHKLS met en zander af roer van af 1 7 AOenhaoger ÜASFOK UIZË met prima zuinige branden QdaOBSAMEHTBN in ruime kena Toorhanlen Grooii GloeUtchtbrandm welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B Jfieute model geènutiUeerde FAUX ex en KSTELS gwaarborgdgiltvry I Minzaam aanbevelend V M M K LOOKr j TELEF in OasBttto I HO Jk F o 1KB OU DB I 4i t 8CHIEDAMMEH GENEVEE Merks NIGHTOAP Verkrijibsu bji 1 PEETERS Jz B All bawiji vu aelithoid i oaehet ao kurk itaods voor liaa vu dan asui der finka P HOPPE CHICDAM Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften epz Alsook afzonderiyke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desVorlangS met byievering Tan senries xilTer tafellinnen enz enz AanbeTelend t Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 Bullenlandsch Overzicht De bepalingen van de krygswet voor het Kaapsche schiereiland zgn afgekondigd De gewone wet van de kolonie zal zooveel mogeiyk van kracht bigven Het is verboden het district te land of ter zee binnen te komen of te verlaten zonder pas De verspreiding van dagbladen tydschriften en brochures die oproerige artikelen bevatten is verboden De handel in contrabande is niet veroorloofd Het is aan niet daartoe gemachtigde personen verboden vuurwapens munitie of outplotbare stoffen in hun bezit te hebben Brieven en telegrammen zullen aan do censuur zgn onderworpen De bepalingen zullen worden uitgevoerd door de burgerlgke overheden Bovenstaand Reuter telegram uit Kaapstad zon den indruk kunnen geven dat de Krygswet in de geheele Kaapkolonie voortaan door de burgerlgke autoriteiten in uitvoering zal worden gebracht Dit echter is niet het geval Enkel op het Kaapsche Schiereiland zgn deze verzachtende bepalingen toepasselyk verklaard In het geheele overige deel der kolonie bigven de militairen huishouden Hoe onaangenaam dit voor de bewonersook moge zyn voor de zaak der Boeren ishet toch beter zoo Het bekende Engelsche parlementslid Lloyd George een der wakkerste bestryders van den Znidafrikaanschen oorlog voerde Vrgdag het woord voor zyn kiezers fc LIangheito Cardiganshire Het was tyd zeide hg dat het Engelsche volk aan de regeering de vraag stelde of die verbrassing van milliarden en menschehlevens nu eens zon ophouden Majoor Wyndkam Quin conservatief parlemenslid had indertyd verklaard dat de oorlog zou voortduren zoolang de Boeren over paarden beschikten Welnu tot hiertoe hebben ze niet alleen paarden maar zelfs wissel en reservepaarden en spreekt majoor Wyndham Qnin do waarheid dan kan de oorlog nog vier vyf jaar duren Doch zelfs als de oorlog morgen afliep zouden wji zeide spr ginds een bestendig leger van 50 000 man moeten onderhouden Als de krggsgevangen Boeren nit üeylon 8t Helena Indiü en de Bermudas zullen terugkeeren eu hun huizen verwoest vinden als zy hun families uitgestorven vindon zullen zy nooit rusten alvorens de gebeente hunner Imkeren by duizenden omgekomen in de kampen in vrgen grond begraven zullen FEVtLLEtOM Uïiï bv vw uiii ji Uit tDuitich van W HAUFF 5 Op tiet Mvaar af misichien onbescheiden te aijn vroeg de reiziger of hy wellicht de eer had met juftroiiw von Thierberg te preken I ie ben ik antwoordde ie cenigszins bedeesd Eh bien nu chère couiine zeide hij lachend t ijl hij eene galante buiging voor haar maakte ik h b diu het genoegen mij te mogen voorstellen als uw neef Rantow Hoe gij neef Albert riep ze verheugd uit Hebt ge du eindelijk woord gehouden Wat zal vader Jblij zijn En hoe maakt oom bet en mijne tieve tante en hoe lijt ge hierheen gereisd toQ vloeide de eene vraag na de andere over de Khoone lippen en neef Rantow geheel in verrakking gebracht door de gedachte de gelukkige bentter te zijn van loo n achoooe nicht vond geene woorden om dadelijk al dte vn en te b ast oorden Hoe heerlijk hoe eenvoodi klonk hem haar tem tegen Ya toch kon hij niet zeggen jdat tij maar heel even gezondigd had tegen de taalregels en toch die woorden waren zoo geheel aaden en die toon ala die welke hij is x n va liggen Tusschen ons en de Boeren tusscben ons en de bevrediging van Zuid frika liggen dnizende kindcrigken zei Lloyd George En wie was daarvoor verantwoordelijk f Het is Chamberlain hg heeft Engelands goeden naam in de oogen der boschaatdo wereld doen verloren gaan hg heeft ons 70 millioen p st per jaar duizenden menschenlevens doen verliezen en in Engeland zelf alle muatschappelgke hervormingen doen verloren gaan De vorgadering stemde een motie inhoudende dat het noodig is eervolle voorwaarden te stellen aan de Boeren Zooals nit een Reuter bericht bleek beeft 1 het bestuur van den Franschen mgnwerkers i bond vastgesteld dat de groote meerderheid 1 der mijnwerkers voor de atgem staking van I het werk zich heeft uitgesproken Tevens is 1 echter gebleken hoe deze groote meerder I beid is verkregen de ruim 68 duizend die niet aan het referendum hebben deelgenomen zyn overeenkomstig de op het congres te Lens aangenomen leuze dat wie niets zegt toestemt hg de voorstanders der algemeene staking epgateld Daardoor is de meerderheid inderdaad verpletterend geworden In werkelgkbeid hebben er van de ongeveer 125 K 0 stemgerechtigden niet maer dan 56 144 aan de stemming deelgenumon waarvan ruim 34 000 ¥ 66r de staking ou 21 7W 4Mrt I D wèm Het behoeft niet opnieuw onder de aandacht der lezers te worden gebracht dat bg dit referendum alleen de bij de syndikaten aangesloten mgnwerkers zgn geconsulteerd Zoo is dus vastgesteld dat de mynwerkers de algemeene staking verlangen Het biyft echter de vraag of de niet syndikaatsleden van een staking erg zouden gediend zijn en daaraan meedoen Ook kan niemand van te voren zeggen of degenen die niet aan het referendum deelnamen hunne kameraden zullen volgen zoodat over het al ofniet slagen van eene algemeene staking nog weinig kan worden voorspeld Heel zeker moet het mgnwerkers bestuur daar ook niet op zyn de beslissing is andermaal verdaagd tot heden Waaruit zou kunnen worden afgeleid dat er nog steeds een strooming is die voor de konsekwentiën van eene algemeene werkstaking terugdeinst Gelgk men weet hebben de mgnwerkers toen in beginsel tot de algemeene staking is besloten een slag om den arm gehouden die een verdaging van het conflict mogfiyk I maakt Misschien zal het bestuur daarvan I weuschen gebruik te maken maar dan heeft I meteen ook het groote dreigement veel van I zyn kracht verloren I 1 1 derland gehoord had Op zóó n kontrast was hij met voorbereid EHt is nuji ne lieveüngs wandeling zeide zij terwijl zij naast hem voortliep De weg in het dal ia wel aangenamer de Npckar maakt erschoone bochten oude burchten venieren de hoogten en hel onze speelt daarbij lang niet den slechtsten rol tenminste wat ouderdom betreft dorsten en soms ziet men een stadje maar dan is de terugweg naar boven hïo üteU en zoo vermoeiend en op straat gaan er te veel menschen nAr mijn zin Het woud hier ligt met hoogcrala dat riot in een halt uur gaat men er heen en het is er tlan zoo kostelijk eenzaam alsof men in een boudoir met gesloten deuren zit Totdat het toeval een neet uit Pruissen hierheen brengt die die kostelijke eenzaamketd komt storen viel Rantow haar in de rede Over het algemeen i het in bet slot niet druk ging ze voort Het is er zoo eenzaam als in het een of ander tooverstot uil Duizend en eennacht Behalve het bediende personeel en in de achterste vleugel de schout dien men nooit te ïien krijgtf zijn wij vader en ik de eenige bewonen Ja de eenzaamheid in het slot is dikwtjli zóó verschrikkelijk en treurig dat ik dikwyls naar de eenzaamheid van het woud vlucht waar men tenminste nog eenig leven bespeurt in het njitchen der boomen en in het gezang der vo m Verrast stond de jonge man stil toen ze uit hst dïcbte hout door een bocht van den weg op In de Kamer dient Basly een wetsvoorstel 1 in strekkende om oen minimum luon vast 1 te stellen voor mgnwerki ra Hü verlangt dat het spoedoischcnd verklaard zal worden I Basly leest zgn voorstel voor en licht hot toe Het strekt tot invoering van een acht 1 uurswerkdag de vaststelling van een mini 1 mumloon en de toekenning van 2 frs pen 1 ioeu per dag aan mgnwerkers die 25 dienst I jaren achter den rug hebben 1 Waldeck Rousseuu zegt dat de regeering 1 bare meening reeds te kennen beeft gegeven en dat zg die niet gowgzigd heeft De re I geering kan zich niet vcrconigon met het 1 voorstel betreffende invoering van minimum I loon De kwestie van de pensioenen neemt 1 zy in goedgunstige overweging Wat den 1 achiaurwerkdag aangaat meent zg dat een I dergelgke herrorming niet zou kannen ingevoerd worden zonder dat men voorzorg 1 maotreg len neemt om te verhinderen dat do nationale voortbrenging er onder Igdt De regecring zuu haro waardigheid pryagevon als zg week voor oen aanmaning om hare verplichtingen te volbrengen Zy zal nochtans denzellden goeden wil toonen als i wanneer er geen dwang op haar was gooe I fend maar zg zal geen belofte doen die zy ni t zon kunnen houden De rsgeering beeft er niettj togen oiu het voorstel spoedeischend te ve klaren maar verzet zich formeel tegen een onmiddeliyke beraadslaging I Tlviani zegt dat hy do voruntwoordolgkheld niet wU aanvaarden voor do goheortenissen die op til zyn De mynwerkers hebben eenzelfde besluit genomen ton aanzien van een algemeene staking De Kamer I dient te onderzoeken op wien de verantI woordeiykheid voor een staking zou neerI komen Hg herinnert aan de plechtige beI lofton die Waldeck Rousseau in Maart heelt I gedaan De regeoring zou zich niet kunnen I verschansen achter een extraparlementaire I commissie I Ten slotte beslnit de Kamer het voorstel I van Basly voor spoedeischend te verklaren I maar de onmiddellbke beraadslaging weigert ïy met 321 tegen 254 stemmen I I Terwyi de 8paanscbe regeering de handen vol heeft om opstaittljes als in Sovilla en in I Vigo te onderdrukken bigkt uit de jongste I berichten dat in den boeiem van het kabt netSagasta alles behalve eenstemmigheid I heerscht De ministers zgn zeer verbolgen I op den minister van flnanciën Urzaiz dlede I les tot spaarzaamheid en zninigheid hy de I opening der Cortes gegeven wat al te letI terlgk opvat naar den zin zgnor ambtgc eens voor het slot stonden De bewoners van Zuid Üuitschland zijn van hun Jeugd af aan deze soort van gezichten gewoon In Franken en Zwaben treft men zelden een dal van eenige uren aan of men ontmoet er een burcht of op zijn minst een gebroken toren of eene halve poort die naar iKneden blikt De natuurlijke gesteldheid van het land de vele bergen en kleine stroompjes was vooral in dien vroegeren tijd van die eigenaardige staauïnrichting met haren laadsadel zeer gunstig eiT aanlokkelijk voor het bouwen van vcriterkingcn Manr het Noorden van on vaderland draagt weinig sporen van dezen ouden tijd de uitgestrekte vlakten bieden zulk eene natuurlijke vesting niet aan zooals de rotsen en uitloopers der gebergten in het Zuiden en al had ook hier ot daar in hel land zulk eene vesting gesUan ze was dan toch heel spoedig tot verval en verwoesting geraakt Het was daarom voor den jot en man uit de Mark een verrassend oogenblik zich in de nabijheid van deze veroudert burchten te bewegen en M verrassender om door die duistere diepe poor n als gast binnen te gaan om te wonen tusschen giniJbche oude muren Doch spoedig was het weer hel schilderachtige tafereel cUt zich voor zijne vcrbaasdo oogen ontrolde dat hem machtig boeide Een mantel van klimop dekte den ouun zwartgrijzen toren aan de zuidzijde van boven tot diep in de gracht neerhangwd Groene takjes en ranken sproten uit de reten der muren en om de poort en de roestige scharnieren en ketenen van de bphaalbnig had een druirmrank met zijne teere blaadjes nooten en daardoor groote ontevredenheid heelt gewekt Want een Spaansch minister wil in de troonrede of op do tribune van de Kamer wel zuinig zgn maar in de praktgk acht hy het zoo verbazend moeilgk De verschillend hoofden van departeinonten konden in de begrooting dan ook oer weinig beinlnigin gen aanbrengen on op het verzoek van minister Urzaiz om de becyteringen eens te mogen nagaan wilden zg volstrekt niet ingaan De minister van openbare werken Villanneva verklaarde dat hg evengoed ministeris als Urzaiz en niet van plan is bm zyn rekeningen te laten napluizen Natunrlgk is zulk een toestand onhoudbaar De Spanuscbo flimnciën zyn niet bestemd om oon hAirloger van vriendjes aan baantjes te helpen En do ministers die gerekond Imdden op den steen van Sagasta zagen zich bedrogen de minister president billijkte volkomen het optreden van den minister van flnanciën Daarmede is nu nog niet gezegd dat Urzaiz don stryd zal winnen Want ook 8agasta Rioet met do moeilgkheden der pracgk rekening honden on wyi die hem klaarbiykeiyk al te groot voorkomen is hy ziek geworden en moet hy het bed houden De stryd is nu overgobracht naar do Cortes 1 0 vriendjes di daar zitting hebben pogen den ministor van ïnanciftn tot altreden te nopen Vandaar de falie beschuldigingen en heftige aanvullen waaraan minister Urzaiz bloot stond En waarschuwend klonk de stom van don afgevaardigde die schreeuwde De minister van flnanciën moet altreden I Dat is Spaansch politiek I I Verspreide Berichten I FBjUIKBIJK I t Gaat er op Corsica nog toch maar imI mer C orsicaansch toe bg tgd on wyie Daar I moest Zondag do vernieuwing van den gcI meeuteraad van Linguizzettu plaats vinden en het stembureau werd gepresideerd door een gedelageordo van de administratie fit I gemoederen waren nogal in agitatie doch r t liep ditmaal al wonder ernstig órn kiezer I een ontvaugur kroeg vier dulkstoiiten en I een pistoolschot in zgn stolloiyk omhnliel I twei leden van het stembureau werden geI dood en zes personen werden gewond de I meesten doodeiyk I Arthur Meyer de directeur der üanI lois spreekt de ook door ons medegedeelde I lezing aangaande de samensmeltiug tusschen en rezeb geslingerd Aan de rechterzijde van het slot belette het woud den uitzicht inair Unks voorbij de hooge muren blikte het oog naar omlaag in de diepte van het schoone vruchtbare Nsckar da en zweelde dan langs den vloed naar dorpen en gehu hten en ver over de wijnbergen heen naar verre gebergten die blauw schenen Dat is ons Thierberg zeide de jonge dame het Khiji t dat de omgeving u eenige bekoring schenkt neef en ik mag u waarlijk aanraden dikwijU utt het venster te zien opdat onze eenzaamheid en deze hatelijke oude muren ii niet tr veel atsf brikken Noemt gij de e burcht hatelijke oude muren riep de gast itit Kan men iet roinanlisther aanschouwen dan dezen mei klimAp begroeiden toren deze oprij poort roet dat oude wapen de e oph ialbrug die wallen en die grachten VerbMldi men zich niet het slot van Rradwardine of een ander uil de Schotscho romans te zien Zou men op dit gezicht niet verwachten een Sicking ot een lötz te zien die zoo sU aks ons uit die poort tegemoet zal komen Deze keer hoogstew een Thierberg antwoordde het meisje lachend Maar c krgelijke torens en tinnen heb ik ongemeen liel in een roman of op een plaat maar o dte werkelijkheid om hier te wonep tusschen deze muren zAó eenzaam en zoo s win ers wanneer de wind om dezen toren hiïilt en het oog geen groen raéer ontdekt dan gindsche cppe aan dien toren o heel ik gevoel me weer zoo koud als ik er aan denk Wordt vtrvelgd