Goudsche Courant, donderdag 24 oktober 1901

No 8831 40ste Jaarifantr Titjdag 25 October 1001 S ft mimm cohajvt JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TdefeM X A ADVERTENTIEN wbrden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centeiv Groote letters worden berekend naar plaatsruimte 1 Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd tderrai St De Uitgave dezer Courantg nchiedt dagelyka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per driP maanden is L2 iranco per post 1 70 Jzonderlijke Nommers VIJF CENTEN tQpedkoopRte en olledsi adre voor Vervoer van loboedel K w l binnen ala btrften de atad met gwiloten wage A QRAVESTEIJ É pn e Tiendew 39 AöVERTi NTlKN Antoine Frèrpn Waltham IntciTiatioiialb WaU h Oinefja Horlogee erkent de beste merken L UTTTENBOGAA D HORLOGEE OO iTHAVEN Echt Zeoiiw8ch Tarwebrooil i me d K a A SLEGT NIEUWE HAVEN 21 FEANSCHE STOOMVEEVEEU ebdiilsctii Wu clit ri II oi PKiiiii iMi ii H liriUahmli Witter dam dflbrnTH r l tl H r M l ii Kmiiiij nr Itt t nn Ilaul lde t Tuor UOUIU de llmr II TlUJSItllIKi Korte Ticndcwi g I 7 fpttcialiteit voor lint RUtomeu n v rTeii fim alia lleeren n ÜAmei ardfrohen alHrnk alle Kind r o ler Hneciate iunchtiug voor hel itfKtmou van pluehe inauteU veeren bont eni Gordjinui talelkliwJeu eui worden naar de nieuwate en laatile methode ifo er d Meuw onoverlrutteii prof Dr LioWr WMll ekiiiid lIHOW K ACHT li IXia AIImu mM mol FkbrivkiUHirk y iot Toorldnrpiide rwlical en I cokere genexiti r vnii a11 w in de meest hardnekkig xrnttuf I Mlekten vtwral ontstnaii iixir p iBiJ tfdwftUntfen op jougdig n l eltf l fouU ifflneztDlï vftt elico swakte Hleft laaohi BonauwdbeitI Upotdpüti 1 Miffraioe Hartkbiipirig Maagpyo leclite ipaitertoring Onvermogen 1 ImpoteDa PoUntinnp eu UilIfoeriije proapectuwn Irrijflpor foKh 11 l tl i 11 3 lubM R I Oentnwl Depfit Matili v il VorIo ZftUbonmiol lücpÖUl M ïWlian It lo ItulUinUm I f Ilnppal B ini cnlmKfl J Hklmmftni de Jong J Oiii KotUinUm Wolff fcüo oudt on W aUo droKUteii TUsny i Wondirb lsim In iü KulioiiUi worolil huVoiid ou gerot mil UiiOïtirlrolfBii iiiMidol tonoii Utj Kers t I o n I c t e r laaildelileu eni InwundiK Itaoowtsl nil k uitwomtig vii Ittjn iitio KifikUtxuvulliiii mt t i hm1 ifi t1g I i ii to womluii i rUii lier ffacuii I t 1 per iioit I l n ThlMïy Woadenilf Uexit een hUuqk nnKukeuile K i vakriiolit eu liüilKan wurkmg MahVI inoeslnl olke pynlyku nn itevftnrvollü uporftUo uliwil overbotlTg Mei itoKo KAtr word Aun 14 juir oiid vour unr u eKH k rfehuudi Iioruresiirl va nidniifti etin byiiK di iKltr kHltkorlUdfll Kflieutll ItruiuL Kt if xitin vu vennrlitiii dur pijiiuii by woudun untslokingon enx vau aUitrtm aanl PrijH por pot f 150 per post f 1 60 Oenirutd Hupflt viMir Nwlurlund Witr jiMift Jepöt I lH UlIe wen dtiwl wtH die ehutieii polhrk dr A lltlCltliy 111 fn radt b l lUthitMti Untcrrnieh HflivTfi tru iM tu U tiiitbiettwu Itij h l entiul l r iAt tiindtir GEEN BETER ADRE8 voor alle soorten SCHOENWKUK dan hel MbmluiiiLsdi Sdwe cu Liiarunnaiiazipi Kleiweg E HO tegenover de Kleiwegsteeg Steed voorradig allo soorten WINTER ARTIKELEN on OVERSCHOENEN morU DK Wl 80HiAI Aanbevelend C SMIT8 Alle reiiaratien en aangemeten werk Geen Kiiikhoesl een Influenza Om ISinkhoesl Influenza Itorst en li M laaiidoonin binnen den kortst mogeljkcn tgd te doon f i wifv nfemt unniiddelljjk de tocvlurlit tot de van oudu bekeiuli hokrocdidc en wereldberoemd Superior Lmiven Borst honigExtract M E L I A W T II E uit d Koninklijke Stooralabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG HoBeveranciers Flacon f 1 70 ets 40 et b j Vï WOLfW Co Westhaven 108 OowU HIKHIE8 Kleiweg E 100 Gotida K H VAN MILD Veerrtal U 120 te Gouda A BOUMAN lUoordridu I INKSE NiiuaerkerkadlJul A N VAM ZEÖSEN S AwmWen J Th TOIIKKN o t p B V WIJK OudtwthT A SCHBEIt Hmalrechi P W EDE OudeiMto K t i dii 11E1 IDEN te Rtêumjk P o 8PaK MotvcajitlU I t d STAR Waddinnixmtn Wed T llGUiT WiMinqttieen M KOLKMAN VmUmi n een P A u OltOOT Oudeurater O A JONOU OwUvatf r i P KASTEliElN PoUrotktrdam 1 BIKKER Ie Benxhop 4iill§epllscbe Taiidpoeder en Antlseptiscii iloiidliiicliiiir ran K 0A88VIO Tanéart te Oriivrtiluifif OVERAL VEBKR1JGBA R Nederland G I TSSELSTIJN Blanwstraat Gouda Agent voor De Stedelijke Hypotheekbank Gevestigd te GRAVENHAOE Volteekend kapitaal EEH MIL LIOEN GULDEN COMMI8S HISHKI W H F Baron VAN HEEMSTR Mr 1 D VEEGKNS F 1 G BOSMAN hDROOGLKEVEH FORTUI IN H 1 ESTHOVEN 1 Lz J C F KNAPP 1b 1hr Mr W II DE MAVORNIS LOHMAN Mr F A KOLSÏER C M C OBREEN Mr F W SNUDER VAN W18SESKERKE G L DE WETSTEIN PFiSTER en Mr A R ZIMMERMAN Sluit eerate hypothecaire geldleeuingen op Hniien en Landerijen tegen billijke voorwaarden zonder vooruitbetaling van rente Geelt 4 ic Pandbrioven uit tegen den koern van iOi i pct deze Pandbrieven z jn behoudens de bepaling van art 2 der Statuten ntet afloêbaar vóór Jan lOt Inlichtingen te bekomen te GOUDA bij do Firma U J OGJKH Co DineUuren Mr P ÜKOOGI KEVER ITORTUIJN Q L DE WETSTEIN PFISTER waarnd Mcl Ecf DIploma ii Goud Br r oml T f T PRAEPARATEN VAN éM TTHTTT 1 p iT tt rln MnuwhoofdpUn ter versterking na tiekte of kraambed koorta en hare KCvcJgea QUINALAROCHE FERRUGINEUX m hc biiuiider lecen Blo l ebrak Blcaksuebt kwalea van KrItiMhen tc ft d ent VerkniK tar ui lUcons a 1 00 co 1 Fllr kKf flpanvo l n versterkend aaneen amv ntnisak voord eIijkKkE b uik wakken en klIeTacbtlte tatdltn Mat a t bavelen AU anaaakrachttca drank lii atoomlasen der ip iverterinaaorgancn en dlarrb ook voor u elmgeti en kleine kinderen l rii i tr bui a j Kt T y 1 70 ft Kgr 0 fl X i K r 0 80 CbamlKh Mell C liker Spatl l voor Kindervoeding in butaan i H K r O W AcfhfrlA f lfynrAH n l et rooken eenerbalve ClEaretle la voldoend tce baatrij V S gtt dina v n de bavlgtli annvtUtn vu Arthioa ate In W doo j t 0 80 en TI BO W Tamarinde Bonbons fruit PURÓATIEP lecen VarWoMrlnf Aim fc nmg IJVmUUIia i i MnralM ConEe tlaaele vooralookal l Mtta daar de vorm 1 OalllllOilV a3llll l i Hoest Verkouonaia 11 i ean alMmdpl aenJ an veraacUto middel bU l n a n d aitalaltend □ Aje verkniebaar Trijs ƒ 0 80 l er l l VOOT kiudcrcn bevnjicn ile Tamarinde Bonbona van KRAErEI tEN HOLM l elangn ke diensten Mr het kind begeer njk en Je niaak aancenaam ii l i i per dooiie ƒ 0 00 ep ƒ O BQ j Salm ak PaCtilli eKemeen erkrn l als bet BESTE huismiddel jaimia Kr SIl l leb Hoest yerkondheWanKealpIJ bel is i KRAEPELUpi miM Hofleveranciers ZEIST vmTiTixrTZBnsr by ira M I M Ê Hoofdprijs l e piïien lijn door den Sjaat gegarandeerd KOO OOO Mk UUuoodinitte tot OeHnmntng Ut de kanten van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 KiUioen 202 000 Hark gewonnen moeten worden De prijaen van deie veel voordeel biedende Oeldloteri die volgens het plan slechts 118 000 loten bevat nijn de volgende l e hoogste pnjs il eventueel 600000 Mark I Premie van SOO OOO M 100 000 M IBO OOO M 7t eOOM 70 000 M B OOO M O OOM 11 000 M tn oflo M 40 000 M 90 000 M 30 000 M I prij a 1 prij i 1 prijs k S prijzen k iprij k l prijs i t prijzen a l pnja a l prijs a 1 prijs i 1 prijz klO 000 M Mprijz kkOOOM lOiprijz kSOnOM litprijz kiOOOM prijr kliOOM Itprijz a 1000 M 1030 prijzen k SOO M iO prijzen a IkO M 77 prijzen k MO M 90059 prijzen altlM tl8 pnjz k 150 141 115 100 M 10g8prijz k78 tl $l Totial 68 010 prijzen De Hoofdprijs in de Ie kUsse bedraagt Mark 50 00 stijgt in de ekl tot ii00 M in de Se tot O OOil M in de e tot 5000 M in de e tot 70 000 M in de e tol Jl OOn M in de 7e tot 800 000 M en met de premie van SOO OOO event tot SOO OOO Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel 18 vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een halt origineel lot slechts Guld 1 76 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het ofhcieelc trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de otlicieete trïkkingslijst De altfeeUIIng en verxeuding vu ftit m geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ÜV ledere besteUing kah men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours IMT Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 31 OCTOBEÏl e k met vertrouwen tot Samuel Heckschcr Senr Bankier en Wisselkantoor Duitschland HAMBURG NOUVEAUTÉS W i verzoeken de Dames dié ons geïllnstreord modealbum voor iet Wintirritetaoen noch n et ontvangen hebben dit tewillen aanvragen aan i 11 JULES JALUZOT C Pirig Hetzelfde wordt dan oégaand giraUê n franco toegezonden Bestellingen van af 25 lr nc8 vrij i i kosten aan buis mat S erhoog ng 1 i r D IKl uu UK SCHIEDAMMER GENEVER mrk NIGHTCAP Vttrki b PEÉÏERS Jz CHUPAM II AU hewis vaa ehtheidis eachat aal kurk aleeda voortien van den naam der Vima P HOli PB Druk vaa A BS lNKUAN Zb BuitcBlaDdsch OverziehU Uit Bnueel wordt aan Renter s agentschap het volgMide gemeld over Christiaan de Wet ig tScieele berichten einde Aognstns door 4 gedelegeerden der Boeren ontvangen werd melding gemaakt van het veldtochtsplan voor de zomermaanden en gezegd dat de Wet hetzij Botha zon ondersteunen b diens inval in Natal of wel de Kaapsche opstandelingen helpen door aanvallend op te treden langs de Oranjerivier ten einde de aandaeht der Engelschen van hem al te trekken Aangezien van de Wet i veraehijnen op de grens van Natal niets bekend is lenkt men in Boerenkringen dat het tweede pUn gevolgd zal worden en men voegt er by dat de Wet s tegenwoordigheid bü de Oranjerivier ook meer nnt zon hebben niet alleen nit een militair oogpnnt maar ook omdat bü de laatste aamenkomst van de Wet Steijn en Botha in Juli besloten is den opitaod in de Kaapkolonie behoorlijk te organiseeren net een eommandant generaal en een burgerlijken dtenst om aldus de Kaapsche rebellen op gciyken voet te behandelen met de Transvalers en Vrüstaters opdat z j licli voortaM zonden koimenbeschonwaD als TKktende voor hnn eigen land Aao de 1 JTet werd toen opgedragen met de aanTToerdera der commando s in de Kaapkolonie ta ipreken en men is nn geneigd te ge l ov in verband met het feit dat er in 4e UatsU da en niets gehoord wordt van Kritcinger dat deze naar den Vrgstaat over gestoken ia om met de Wet te beraadslagen De groote moeilijkheid in de Kaapkolonie bestaat niet in geringe medewerking van de bevolking noch in overmacht van de Britsche troepen maar hierin dat men wel veel LeeIletford ammunitie heeft maar weinig LeeMettord geweren en er genoeg Manser s begraven liJn maar geen ammunitie daarvoor Een aanzienlijke Boeren ambtenaar toet daarom onlangs gezegd hebben ledere opstandeling moet voorzien worden van een geweer en das moeten wij voor iediren Kapeaaar 41 tieli bg ons aaoslnit en Engelsch soldaat gevangennemen Pu nog deelden eenige Engelsehe bladen het Toornemen van Koning Ednard mede om sir Redvers Bnler den veerman van de Toegela tot lord te verheffen De Koning SOI dit dan doen in antwoord op de aanvalUn waaraan geneneraal Boller is blootgesteld geweest Ja tegel jk met het pairschap zou de groote Ecgelsche krijgsman een FEfJILLElÖX Maar kooif heer riddc de harMxfWXv zal n binnen geleiden De schaduwrijke tain diétrSe binnen traden verkoelde eeniguiu de warne geestdrift van den gaat Yluchtig keek hi nog eens om üclj heen toen ie ar door gingen en merkte op dat de plaats voor een tournooi ipel nog niet groot genoe g SM geweeat cijn Hij schrok voor len half ingéstorten toreo welks overblijficlen dreigend over dm inaur heenkeken hij verbaasde zich over den teherpec Und det tijds die diepe reten knaagde in die dikke maren waardoor het oog een vry uitzicht had in het dal beneden en toen begon h te gclooven aan dat gezegde van zjjne nicht die hem over de onbewooabaarheid van dit huis iprak De versleten treden der wenteltrap en de hevige tochtwind die door de slecht aloitende Daten aaar binnen droog veriterktep hem in dngdoot Op de groote roet bakiteenen gepUveide plaaU werd de jonge dame door zea of acht honden begroet die vriendelijk blattcn en kwupelitaartten en door ecn vaatgeketenden rooivogel op een itang aanzienlijke geldelijke belooning ontvangen altijd als het Parlement er aan wilde En zie gistermorgen brengt een telegram uit Londen ons de tgding dat Bnller wegens zijn op 10 dezer gehouden redevoering waarin heftig werd geantwoord op de aanvallen van zekere bladen is ontheven van het bevel over het eerste legerkorps te Aldershot en op non activiteit gesteld Generaal French is benoemd In zjjn plaats Zelfs de Koning heeft den Toegelaveer man dus niet kunnen redden Er zal wel wrijving zijn geweest tnsschen Z M en het War Of See maar Eduard moest wijken Niet prettig voor den vorst 1 En daarb komt dat men zich in zijn omgeving uu ooi bijzonder ongerust gaat maken over de eindelooze verlenging van den oorlog Tot vóAt korten tijd meende men nog dat de strijd althans geëindigd zon zjjn v66r de toebereidselen tot de groote kroningsteesten van het volgende jaar doch deze hoop is vrijwel opgegeven Geen wonder dus dat naar zeker bericht ons komt vertellen de koning zeli uiterst ontstemd moot zijn over den loop van zaken I Hjj moest de kroning maar uitstellen tot toetere dagen voor Engeland aanbreken I De commissie nit den BeriiJBSohen Qemeoteraad ingesteld tot oadercoek uaa 1 geldigheid der waigeriog van den gonvenmi der provincie Brandenburg om de verUazIng van Kauffman tot tweeden burgemeester den Keizer ter bezichtiging voor te leggen heeft besloten dat ziJ tot geen nieuwe verkiezing zal overgaan alvorens de Keizer lell verklaard zal hebben dat hij de keuze niet bekrachtigen zal Het comité ontkent dat de gouverneur het recht had tot weigeren zoolang hü de bedoelingen des Keizers niet kende en t zal bij den Minister van Binnenlandsche Zaken een klacht tegen de houding van den gouvemenr indienen Daar algemeen aangenomen wordt dat de Keizer den gouverneur die weigering heelt gelast wordt door dit besluit van den Gemeenteraad het geschil tuBsehen de Kroon eo de stad Bertgn verergerd De Petit Temps verneemt uit St Etienne dat volgens mededeelingen van de gedelegeerden der mijnwerkersvareenigingcn het tpstip van aanvang der algemeeuo werkstaking voor onbepaalden tijd ia verschoven Het boofdcomité der voornoemde vereenigingen heeft ingezien dat de regeering niet genegen is om op onwettige wijze een bemiddeling te verieenen aan de mijnwerkers die in den hoek gezeten die onaangename stootende geluiden uitbracht en met de vleugels klapte Dit is nu onze antichambre en die daarzijn onze hovelingen zeide Anna terwijl ze lachend op de dieren wees betooverde prinsen enprinsessen die u weer kunnen betooveren Maar laten we naar binnen gaan ging zena een poo e voort vader ii ïn deze kamer Zij opende eene hooge zware vleugeldeur en in het vertrek met zijne oudfrankische versieringen viel de blik van den jongeling op een ouden man die in een diepe venstergewelt zat en in zyn dagbladlectuur verdiept scheel 0p den groet van zijne dochter keek bij open toen hij den vreemdeling zag en Anna zijn naam noemde stond hij op en ging hem langzaam maar met vasfn tred tegemoet Vot verwondering lag de neef naar de hooge gebiedende gestalte die hem onwillekeurig aan dien wachttoren van de burcht deed herinneren dien zelfs de veU jaren niet vermochten te dooi instorten en wiens ouderdom slechts docA klimop dat zicb aan hem had opgewerkt getcekend went Weüfwaar had de tijd in dit vijfen zertig j rig voorhoofd diepe sporen achtergelaten de dunne haren om de slap iphrergrijsd en baard en wenkbrauwen zilverwit gekleurd maar het oog schitterde nog en het hoofd hield hij nog rechtop als iD de kracht zijner jeOgd en de handdnik dien hij gal was krachti dan dfe neef verwachtte Wees wfclkom in Zwaben zeide hij met diepfc krachtige stem een aardig idee van mijné txuter dp u hierheen te seiK p kaak het je naar ge i de werkstaking een dwangmiddel in bezit dachten te hebben om zelfs het parle Beat naar huf hand te zetten Te Monceau les mines ijjn de gemoedereahet meest verhit en men zal daar hoogstewaarschjjnl k niet eens het resultaat derd batten afwachten over het voorstel Baslj achtnorswerkdag minimnmloon en pensioen om desnoods met geweld herstel vangrieven te verkrijgen Het het oog op de bijeenkoming van de Praiischc kamer heeft de Frankfurter Zelting in oen van haar hoofdartikels een interessant overzicht gegeven van den loop dien de regeeringszaken in Frankrijk in de laatste jaren genomen hebben WQ laten biei onjer een gedeelte ervan volgen Het blad herinnert eraan dat tegenstanders noch vrienden in t begin aan het ministerie WaldeckRonssean het langste leven van alle ropublikeinsche ministeries hadden durven voorspellen Daarna vervolgt hot Waldock Ronsseau had het koene plan opgevat oen rege ring voor de repnblikeiiilche verdediging te vormen en daarin ook plaats te ruimen voor do socialisten die hj voor dé verdediging van de republiek noodig had ep die in de woelingen der Droyluszauk reeds groote diensten bewezen hadden Het leek I relen een bloot toeval of een inval een prodritt van een luim vaB taogaDbiik datdoor de gebeurtenissen wel weer zou worden onderdrukt Uet bleek echter spoedig dat het meer dan slechts een inval was Het was een noodzakelijkheid in den gang van do vroegere voorvallen diup geworteld en daarom had het niet alleen de formeele logika maar ook de politiek sociale ontwikkelingswetten met zich De republiek was aan bet einde van de jaren 1880 90 gedaald door den strijd tusschen de gematigden en de radicalen die wel veel concentratieministeries vormden maar slechts om elkaar wederkeorig te bewaken en te hinderen Zoo n concentratieministorio leek sprekend op een wapn die tegelijkertyd van voren en van achter bespannen is Uit dien toestand ontstond het Boilangisme tot overwinning waarvan de republiek nog kracht genoeg had Gevaarlijker was echter een nieuwe poging Het veriaugon van den naus volgend traden de elericalen gezamenlijk tot de republiek over de gematigden begroetten de nieuwe bekeerden vriendelijk en vormden met hen een regeeringspartij die door Méline werd geleid Het doel van de regeering van Mèline werd in t begin zorgvuldig omhuld langs den weg van beschermende rechten werd de reactie voor de republikeinen pasklaar ge makkelgk zet je bij me aan hrt venster neer en jij Anna breng jij eens wgn Dit was het ontvangst op Thierberg Maar hoe hartehjk en hoe open dit welkom wat de jonge man kon toch een gevoel van groote onbehagehjkheid niet verheten Hij had zich zijn oom heel anders voorgesteld Hy meende luiar de beschrijvingen van zijn vader te oonteelen een ruwen maar vrooHJken ouden landjonker te vinden die op zijne hazen jaagde op luimige wijze de twisten onder zijne boeren slechtte gaarne van zijne hitten sprak en die somtijds met zijne vrienden en buren een glaasje dronk Hij kon het maar met bc frijpen hoe vijfen twintig jaren en een noodlottige tijd ala die welke daann lag besloten op zulk een man van invloed konden geweefit zijn Dat rustige ernstige oog Wn zijn oom dat zoo onderzoekemi op zijn gelaat scheen te rusten die ongerochte pakkende vragen waarmee hij den neet over dipns tegenwoordige levep over lijn doen en laten ondeHianden nam die ironische Uch die nu en dan om zijne lippen plooide wanOtet te jonge man de eene of andere meening uitte dit alles nu en dat gewichtige dat eerbiedige oyer zijn wezen maakte een diepen maar hoogst onaangenamen indruk op hem liij had den moed niet om en zoo vertrouwelijk roet lijn oom om te gaan looals deze roet hem deed hij beschouwde zich lelf als een eerst beginnende staatsdienaar op audïetitie bij een minister O wat had hij zich vergist Ook zijn nicht scheen bem geheel anders toe maakt Onder deze bescherming drongen de elericalen in alle toongevende plaatsen en ambten en de verclericaliseering der republiek maakte verbazende vorderingen De heer M6line en zijn vrienden zégen geen gevaar of wilden geen gevaar zien Maar daar toonde do Dreyfns zaak aan alle ziendcn don afgrond waarvoor Frankrijk en de republiek stonden en van toen af bereidde zich de aaneensluiting voor van allen die het oprecht met do republiek meenden en haar niet van den politieken en socialen vooruitgang wildon scheidan Daartoe behooren ook de socialisten in wier programma staat dat de republiek de natuurlijko vorm van de versociaÜBOorde maatschappij is do socialisten moeten dus ook voor de republiek opkomen Dat de gematigden van den Bond der republikeinsche vereenigden waren uitgesloten sprak van zelf ze hadden zich te veel metde reactie ingelaten om in do toekomst vertrouwd te worden on bovendien liet de reactiehen niet meer los Bg alle monarchisten elericalen en nationalisten is het een nitgemaaktezaak dat zjj Vereenigd en onder leiding vando Milinisten de eerstkomende verkiezingenmoeten ingaan En zoo ijju de kiezerslegers nu al bepaald aan de eene sjjde degezainenlüke reactie onder Méline aan doandere de vereenigde republikeinen onderWaldeckRonssean Verspreide Berichten Fba kijk De combinatie bedoelende een samensmelting van Figaro en Ganlois is mislukt de aandeelhouders der Figaro wilden er niet aan en Calmette de vroegere redactie secretaris van de Figaro was klaarblijkeiijk ook niet tevreden met het hem aangeboden directeurschap over de redactie van den tweeling De heer Calmetto wil liever eens zien wat de Raad van Toezicht besluit ten aanzien van Përlvier misschien staan de kansen van Calmetto op de alleenheerschappij dan beter I De gérant Orandid ier der Libertaire hot anarchistische orgaan waarin Laurent Tailhade oen artikel heeft gepubliceerd aanzettend tot kouingsmoord is in zijn woningaangehouden om do bem opgelegde gevangienisstraj van zes maanden te ondergaan waartoe hjj veroordeeld is wegens verspreiding van het gewraakte artikel Do prefect van So ne et Loiro verbiedtvoorloopig den verkoop en bet vervoer van dan hij iich voorgesteld had Het WM waar bij haar vond men dat aardige dat natuurlijke dat onbevangene ongezochte die men in de dochteren van dit land zoo roerade maar teze onbevangenheid achcen toch minder uit onwetendheid dan uit de f ne takt om zich voor te doen voort te spruiten en wat se sprak getuigde van sóó b voortrofFclyk ontwikkelde geest dat het hem toescheen dat hare natuurlijkheid mets anders was dan een dekmantel die al wat ztj uitte geestig of verheven onüt i een kleed van nïet aangeboren zijn en ongezochtheid dekte liet erg was nog wel dat ze hem reeda na het eerste uur geheel en al scheen te hebben dporzien De gezochte aardigheden van den jongen man beantwoordde ze met een ietwat komischen lach eo49 o hij met zijne komplimentjes voor den dag kwam om haar te too nen dat ze inet een teederen Ui Berlijn opgevoecten jongen man te doen had dan noemde ze hem steeds spottend fmijnheer Rtntow Ën toch moest hij erkennen dat hij nog nooit zooveel harmonie in bewegingen en gelaaUtrek V ken in gestalte en stem gezien had HetMcheen hem toe cUt hét huiskleed dat ze droeg heel goed paste bij haar gehele ztjn Het was eenvoudig en met eenvoudige kteuren er op en tqch omhulde i t hare fijne slanke gestalte zóó smaakvol zóó elegant dat zelfci dat bescheiden kleedje iets van hare geheimzinpige bekoortijk Wtfr vtrvoigd i