Goudsche Courant, vrijdag 25 oktober 1901

i jfF Ti J kr i f wrtwmW f ülreete SpoorwegverMDëlDgep iet GOIDA Wloterdleist 1901 02 AanRevaageD 1 October T d vai flfoeBWlcfc a d u u 7 Ml li A 4 i 10 I iM ll l i u J Mï A 4 4 4 u h u o j u 1 u 1 0 io i m i h 1 M M S I1 4 01 y M I 4H M f 47 07 S ll 10 10 10 4t U O 11 47 i 7 17 fL i io 7 l 4 lllM Un h Umm bta kUMOn l Of m Manigi fairf MMOn mu4 Mupd ntouWjrtb XOTTIlDlH SOVSt rtm 1 1 10 11 11 11 11 41 U 04 1 lO lf t 10 89 f 10 49 r in 4 U IIU OS IMi 1 1 1 17 I 1 41 0 4 41 I M M8 1 04 a n 7 01 74 Mt ♦ t l to l il Ê i i IfW Jl 1 oa loa s 1 0 4 é 4 4 i i i mii m h 7 oi I m moM i 7 11 7 ïa i oi i ti € w MI 10 0110 11 10 00 f Au Mt 1 1 IM 1 01 I SI I IT a l LI 10 1 10 4 IIM 1 1 j i 10 0 9 4 fc lO lT p F 10 t H 7 17 4 8 44 10 1 10 4 lO i 11 1 U t7 10 1 10 1 11 1 i i 1 i 1 i ♦ til n i 107 W UI 1 1 ffp Jj 10 4 l IM l 4l 11 0 4 4 11 M H 017 o 7 1l7 r M i 4110 11 ll U l J 74 4a M7M M 7 17 7 l a MOMJ ixt t I r = 5 z 11 = S = i J r I r SOUlli 4 lll T IOalI TÜi Mtw toad sa ii a trla Uut W 01 ll a ll lO lO 11 04 1 4 l JIl lf Mt 4 1 4 11 0I 4 44 a l 10 11 U l 4 A t C lis a l a 1 lt l ll l lOlUOMt t 4M T 11 J I M 01 1 t 11 1 11 14 au 10 1 H M IM Sal 4 1 4 00 1 0 7 10 7 IM i Z Ó l 07 7 M lo M k i 0 J 7 11 1 1 a l Min 1 J7 ÏJI I irïJ t 101 10 104 m I 7 14 1 0 S ia 11 n 4 U 10 4 4 4H O M1T 1 4 10 4 11 47 i V L r 1 i W J M 47 0 l I 41 0 4 U 4 i l r i 111 i II ïon I M 14 a l 10 0 I 4 4n 4 1 00 Ml M 7 1 4 ifcoi 1 t lt M 7 f i iO M 10 41 11 M 1 0 1 4 9 01 ia 4 1 4 41 4 10 1 4 7 00 7M 1 4 a i le o 7 1 1 1 1 WI 1 IM L 7 44 t n aJ7W 7 II IHM7 ♦ Z Z Ml 4 1 4 4 47 7 07 7 14 o a l u IfZ M V 74 MO al aTll lM llTl lül IMl U I4 4 4 U M 1 U4 7 4 M a 7 10 4 UJ gewgiiide lefergawereo en de daarbg behoerende ammanitic terwjjl bezitters van dergelylte wapena die biaoeo drie dageo moeten nitlcTerao op utralle van een gerechteljjlce lervolging en inbeiUgnemiHg der wapens bfj Tenaim hiervan Te KoauD wordt eorttdaai de eerste lending Amsrikaansche iteenkolen vaiwaeht DUITSCHLUD Te Sanet Lndwig een voorstad van Htnchen heeft de Kooni8 h Katholir lto gcestclyiiliuid geweigerd een lierltelulii toraardebestelling van het etoHelgk overnckot van den chef van den ganeralen tal van Beieren Initenant generaal Iiobenholler naar het heet op aanzegging van honger in verband met het feit dat do overledene gehnwd was met een Ëngelscbe vrouw die Protestant is De Proteitantschc geesteiyke Keichenhardt was nn bg de teraardebestelling tegenwoordig en hield voor een menigte militaire aoturitelten een redevoering ter nagedachtenis van dea overledene BINNEN LAND Internationale handelsbelangen van Ke jderland Na terugkomst van zyne reis in üoat AziC heeft de heer C KraaO in cene voordracht gehouden voor de leden van hot Kol Ned Aardrgkskondig Genootschap te Amsterdam do wonscholgkbuid betoogd van het oprichteo van een Nederlandsch Propaganda Comité voor Internationalen handel c a hetwelk dan verkort naar den naam van den President zonde worden genoemd In een by Toegsel van De Ind Mercunr dd 22 October deelt de boer Kraay in een artikel onder het opschrift Internationale handelsbelan gen ran Nederland thans mede dat bÜ zyne bemoeiingen voor het oprichten van zulk oen ComitA hedK gestaakt wegens bet bestaan van de Amsterdamsche Export Vereeniging welke op initiatief van den heer J H Hcheltema is opgericht geworden en in hoofdzaak hetzelfde betoogt als he geen hy zich als taak van het Propaganda Comité had gedacht Hg had een onderhond met insiders van do Amsterdamsche Export Vereeniging en geeft daarop tal van inlichtingen over die zaak welke reeds de Amsterdam China Handel en da Naamlooze Vennootschap Holland Buenos Aires heeft opgericht Het tegenwoordig bestnnr bestaat uit de H H H W A van den Wall Bake Voorzitter Mr K J Everwy Lange r Secretaris J H Scholtema Penningmeester Charles E H Bolssevain 1 Heldring 3 C P Crayenhoff van de Leur F Lleftinck J Hzn Mr Aug Philips Jr P ul den Tex terWyi de raad van advin gevormd wordt door do H H K W J C van den Wall Bake O M Bolssevain 8 P van Eeghen allen te Amsterdam gevestigd Nadere inlichtingen betreffende de Amsterdamsche Export Vereeniging zjjn verkrygbaur by den beer J H Scholtema Secretaris S 40 MO M7 0 01 I M 4t Slmvtfksrk 7 11 f i Oapelle 7 11 Kstleidam M 7 44 KettgrdunD F t v 1 14 Bottwdui B I t OI g OI 1 41 Ml 7 11 BettarduB Beurs RotWidun D P Bottordam H OapelU HUunrkwk MoordrMkl Boada 7 41 4 41 i io 1 04 4 11 1 41 1 01 l ll l ll 1 04 1 17 4 10 Ml 7 1 M7 1 41 a ll Ml M 7 0 7 19 14 t t a Oi t io Oonda I i h Moetii BMtermeerZag Voerhug aHag 41 ViméUÊM t jlfï ï iÜiT I M I Ut Il Ueaiii l 0 Oude l Woerd 1 4 M Ulr ikt 7 114 a l a a 10 14 1 1 Utnekl Wie tot uitbreiding van don Nederlandscheit uitvoerhandel weuscht modo te werkeg trede tot deze vereeniging toe wier kapitaal niet enkele dnizenden maar enkele tosieon behoorde te bedragen De heer Kraat geelt in zyn artikel toveoi aan hoe hy zich de werkkring van e n Ned Bareaa voor handelsialichtiugen zonde denken en uitgaande van de veronderstelling dat het door de Ned Haatschappg ter Bevordei ing van Ngverhoid in vereeniging met het Algemeen Ned Exportblad en het Koloniaal Museum ontworpen bureau in den geest van bet Philadelphia Commercial Museum zondo worden ingericht vermeent hy dat zulk eene Nedarlandsche instelling goed zonde werken Omtrent bedoeld Musesm gaf hy tal van recente gedetailleerde inlichtingen In het eerste gedeelte van het artikel wordt aangehaald hetgeen in het Ang Sept nummer jl van de Economist over uitbreiding onzer handelsrelatiën met Oost Azie voorkomt en ten vervolge daarop zegt hg dat de pogingen van derden en hemzelf reeda in verschillende opzichten tot hetverkrygen van een aanvankelgk resultaat bobben bggodragen Uy gelooft dat mits onder bepaalde omstandigheden langzaam doch zeker de tgd in aantocht is dat van afdoende reanltaten zal kannen worden gesproken Eene advertentie op den omslag geeft aan dat van de betreflende Oost Azie literatuur ook losse nummers bg de ürma J H de Bnssy Amsterdam verkrygbaar zgn de in die advertentie aangehaalde persbeoordeeliugon over hetgeen de heer Kraay betreffende OostAzië gezegd en geschreven heeft zgn inderdaad byzonder gunstig zoowel wat Nederland aU Ned IndiS betreft Wat te doen met die f 10 000 000 f Directeur en leeraren der rgks hoogere bnrgerschool te Heerenveen hebben zich gewend tot den minister van tlnanciSn met een adres waarin zy wgzen op het feit dat de weteuschappelgke balans van het pensioenfonds voor burgeriyke ambtenaren sluit met een voordeelig saldo van ruim tien millioen gulden Naar aanleiding daarvan verklaren zij van meening te zyn dat de bilIgkheid eischt dat die gelden worden aangewend ten bate van die categorie van ambtenaren welke door hun bydragou die som hebben byeengebracht Daarom wenden zg zich tot den minister met het verzoek dal een nadere regeling worde getroffen waardoor het pensioen vaa de weduwen en weozon der burgerlgke ambtenaren aanmerkelgk wordt verhoogd üemengile Berichten Uit Hoogeveen wordt aan de Vleend Ct gemeld 11 0 U ll 11 10 10 11 lO lê ll M ll M U ll 10 01 11 11 11 14 l ll 1 0 0 II 4I 47 11 1 9 t Op de streek Slood te dezer plaatse woont een bgna tachtig jarige genaamd 1 B De oude man is in den laatsten tgd wat dommelig geworden Zyn huisje bood altyd voor iedereen vrö entree De vorige week kwam hy tot do vreeselgke ontdekking dat men hem zyn schat vormoodeiyk bostaande uit duizend of meer guldens in bankpapier on specie die hy steeds in een kistje bewaarde had ontstolen Daar men het kistje tevens heeft meegenomen en de vroegere bezitter zoo niét geheel dan toch voor een groot gedeelte zgn herinneriagsvermogon mist zal het voor de politie met gomakkelgk zgn dv 4 der d daiqn tip dexon dlelital op te sporen Alreeds sinds jaren werd gecOBiUteerd dat wanneer de broodpryzen dalen de neelprgzen stggen Qebeel in overeenstemming met dit feit was Maandag de pr 8 van het meel ter beurze 25 ets booger terwgl juistZaterdag hït brood cent goedkooper i geworden B k Ot Een ernstige vechtpartg tnsscben mannen van mim 70 jaar had dezer dagen te Hontenisse plaats Er zat reeds een oude vgandscbap tnsscben die twee en toen zg elkaar nn tegenkwamen ging het er op los De een met een houweel gewapend sloeg dadeIgk den ander op het hoold waardoor deze brwnstelooa neerviel Een tweede en derde slag volgde en een gescheurde oorscholp en een gebroken rib kwamen er nn nog bg De mishandelde werd naar huis gebracht en onder geneeskundige behandeling gesteld Er is kans op herstel De dieven die op zoo behendige wyze in het postkantoor te Chicago ingebroken zgn hebben het buitengewoon vernuftig en ban dig aangelegd Nadat zy de tunnel gegraven hadden tot een lengte van 30O voet moesten zg den bodem van do kluis verbreken iets waar zy ongetwijfeld verscheiden dagen over bezig geweest zgn Die bodem draagt een stalen plaat van anderhalven centimeter dikte en daarin hebben de dieven 97 gaten gedrild totdat oen oppervlakte juist groot genoeg om een mensch door te laten aan de randen zoo verzwakt was dat dit stuk gemakkeiyk weggestooten kon worden Allei moet even stil gedaan zyn want menschen die in andere deelen van het gebouw werkten hebben er niets van bespeurd dat vlak by hen de inbrekers aan den arbeid waren Men vermoedt dat de dieven zich vergist hebben en dat bun doel een andere kluiswas waarin voor een $ 35 000 aan gelden voor een paar honderdduizend dollarsaan postzegels lagen Toch hebbon zy vooreen bedrag van $ 74 610 gekaapt Het it de grootste postzegeldielstal die ooit isAmerika voorgekomen is Volgens de wetis de postdirecteur E E Coyne aansprakelgk voor het bedrag maar het Congreskan hem van het betalen der schadeloosstelling onthellen Vnidagmorgen by het aanbreken van den dag vond men aan den landweg bg de gren vu het kanton Aargan het lyk eener jeugdige zeer net gekleede dame By nader onderzoek bleek zg door twee kogels getroffen waarvan een recht door het hart was gegaan en klaarbiykelijk den dood had veroorzaakt De gorechtelgke schouwing bracht aan het licht dat men met een 24jarige getrouwde dame nit Zulwill te doen had zy verkeerde in gevorderden staat van zwangerschap Aan zelfmoord kon niet g dacht warden daar nergens een wapen wen gevonden Evenwel bleek haar echtgenoot eveneens verdwenen Dit wekte vermoeden L I 4 1 4 f 1 14 Ml 14 1 49 l 4 1 19 i O S 4I 4 0 i De jgstitie doet yverig onderzoek QebUken is dat den vorigon avond tot middernacht de echtelieddn gaaamenlgk hebben gozeten in eene Wirtschaft te Schönenweit waar xe de aandacht rtpU Aior hnn prfgen de man door i wMdlaoze gelfares en zg zwa irmoedigeu blik Vermoedelgk was door het chtpaar tot zelfmoord besloten De mia M eerst de vrouw hebben vermoord en daan met dat eeuen kogel die hem reatte het m zich zelt hebben geprobeerd maar goaut b de nabgheid is althans een jas net mb askat er door gevonden HS zoo zich tot tel toestroom die vlak by is hebben silken Ich daarin Uhben gesrorpen Gr is etaiM terder nog geen spoor van hem gevonden Er wordt gverig gaiockt Gedurende het afgeloap n jaar werden door middel van het Leger des Heilsinons land een groot aantal menschen holpen en daardoor bewaard voor een wissen ondergang 110250 aren werden door de Heils OMcie ren besteed aan huisbezoek 31745 byeenkomsten zgn er gebonden 102329 personen pachtverbiyf verschaft 499604 porties voedsel verschaft 1528 personen aan werk geh pen Om dit werk voort te zetten en nit te breiden wordt van Zondag 3 tot Zaterdag 16 November over het geheele land eene Nationale Aanvrage gebonden waarvan de opbrengst geheel en uitsluitend zal worden besteed voor den arbeid van de Stiehtbig Het Leger des Heils iu Nederland Gaven zullen dankbaar door het Hailsleger worden aanvaard terwyi voor elk bedrag van f 2 50 en daarboven olflcieele kwitantie wordt verstrekt Faher eigenaar van een Engelscken renstal heeift voor een 2 iarig paard genaamd Dnke ol Weatminstar het aomnatje van ruim 1 205 000 betaald Toen het paard één jaar oud as werd het verkocht voor 1 67 000 Cit een scbool opstel over de Hervorming In Wftrttemberg woonden menschen die zonde deden Zg namen een papier en zeiden als we dat lezen gaan onze zonden weg En daar betaalden ze veel centen voor Haar er was een man en die heette Lnthér en die werd kwaad op die menschen in Wttrttemberg Daarom schreef hy eeoige zinden op dat waren Stellingen Hy wilde eerst maar een paar zinnen maken maar in zgn boosheid schroei hy er eventjes 95 achter mekaar Toen de menschen dat zagen werden ze ook boos en gingen ze taan den Pans vertellen En wat deed toen de Psns f die Uet in Worms een Byksdag maken Daar werden ze allemaal opgevraagd maar alleen Lnther niet Haar toen ei de Keurvorst Ik heb een goeden vriend en die heet Luther die moet U er ook by vragen Toen noodigden ze hem ook uit en Lathor nam een vigilant en reed er heen Bn xoo is de Hervorming ontstaan Dinsdagnacht hoorden eenige politieagenten in een verdachte wyk te Rouse in België angstgillen en hulpgeroep uit een woning komen Toen zg het huis binnendrongen zagen zg een afschaweiyk tooneel f n i 11 4 lOm Mat Ml t l li 4ft lOJI TBf In oen kamer waar gefuifd was en zich verscheidene mannen en vrouwen bevonden Mtafe 4 ctaahl te gatvrerd We Igken lagen op den vloer die van een TTOiw en baar kindje beide geheel Ter CMld en dat Van de moeder der vrau Mt alschawel$ke brandwanden aan de feaaden en de bfirst veroorzaakt door de aatpladsg van q1 het werpen met een in brand gestoken kkn punch Xaa TMiT aa twee mannen xgn gearreataard Te Pieter Uaiilzbnrg is een synditaat gevormd met bat doel een hoeveelheid ruw goad terug te krggen dat drie jaar geleden aan den Witwatersrand in Transvaal is g tolen Het gond vertegenwoordigt een waarde van 4 800 000 galden Men meent dat het te Delagoahai aan boord van een sokip Eaettnne genaamd was gebracht en verborgen was gehouden in hetraim Het schip verging op de kost van Zoeloeland en de eenige overlevende der bemanning is de oprichter van het syndicaat De NataUche regeering heelt het plan om naar het goud te duiken goedgekeurd onder voorwaarde dat zg er 2 procent van zal krggen Oisteroohtend wilde aan het station Deutsche Poort een reiziger in een reeds in beweging zgndes trein naar Antwerpen springen hy stroikendel echter en viel onder de treeplank tegen de rails Nadat de goheele trein over hem heen gegaan was bleek het dat hy als door een wonder ongedeerd was gebleven Men meldt uit Den Haag Een landbouwer wonende aan den Delftschen weg onder de gemeente Bjjswyk op de Boeve Schravemade heeft eerst nadat hy g hoord had dat hei Igk van Van der Kamp nabg de Hoornburg was gevond en aan de politie het volgende medegedeeld In den avond van den 8en dezer had hy zich met zyn gezin te 9 uur ter ruste begeven Zijn slaapkamer ligt op ongeveer 50 schreden alstands van den weg Naast zgn érl bevindt zich op den weg een donker boschje Hoe laat t precies was weet by iet naar stellig vMr half drie in den nacht hoorde hy op den straatweg een kolossaal geschreeuw dat hom uit den slaap gewekt bad Het schreeuwen du irde slechts kort r maar was hevig als van iemand die in nood verkeert f Den volgenden ochtend zag hg het vertche spoor van oen rytuig dat op den weg gekeerd had De commissaris van polUie heeft van deze verklaring procesverhaal opgemaakt Naar men verzekert moet het rapport omtrent de in het Aoademisch Ziekenbnis te Leiden verrichtte gerechtelüke schouwing van het Igk van den kellner Van der Kamp tot de conclusie zgn gekomen dat wegens den verregaaiiden staat van ontbinding van kat lyk niet is konnen vastgesUld worden of gepleegd geweld de oorzaak vanden dood ran Van der Kamp is geweest De aan het hoofd geconstateerde verwonding zon er wil op wyzen dat er iets byzonders heelt plaats gehad doch verder zon de gevolgtrekking van den Igkscbonwer niet gau Oror t anti Eagelsche boicot n heeft d hoer A Plate voorzitter vaa doKotterdamsche kanAr van koophandel tegenovetaea beriektgevar van het Volksbl zich aldus uitgelaten dat de uitvoering gesteld dat ef iets van kwam zeer sUcht zou zi Töor onzen handel I Denken we voer één oogenblik aan de mogaiykhaid dat de Engehicbe schapen hier niet moer werden geladen of gdost dan sonAan de gevolgen ol dadeiyk zyn maatregelen van weerwraak tegenover onse A pen in Engeland zei hy Nu verkeeren wy in een eigenaardige omstandigheid slechts uit te voeren artikale zooais boter en kaas die aan bederf onderhevig zyn Het yzer en de steenkolen die Tan Engeland hier worden aangevoerd ku nen gemakkeiyk zonder schade eeuigen tyd ongelQht b ven maar onz boter n on e kaas zou werd de lossing eai teB tijd vertraagd h arrk l Wanneer die boycot werd toagroast zon hot patriotisme het Engelscbe volk dnjven tot uiterste tegenweer want eTenais alle natiën begaan Bg da laatste strike ia deza havea kwataen er reeda Eogalschen Toór d loning Dat was me een zootje en de hsaMl bawaje on Toor snik een valk Maar bg het ii werking treden van den boycot londen ar bönaaSdaiyk kootwerfcen nit Engeland ovetkomao Dam beloofden We hst trenr aehogwspal dat onze politie den arbeid vK Engelsehs bootwerkers in onze havens zon oaten beschermen terwyi onze werklitdoi nmder arbald rondliepen De barichten oit Dnitachland bedriegen its ti Da aa Het haet btJT dat te HaA barg door reeden en cargadoors de boycot geestdriftig wordt begroet Dat zal wel waar zyn Van alle te Hamhnrg binnenloopende schepen behoort nanwelgks 15 pCt tot de Engelscbe handelsvloot Een boycot als door de Amsterdamsche transportarbeiders bedoeld zon dns onmiddeliyk de Duitsche handelsvloot ten goede komen Want gebrek aan laadruimte zon men diir niet voelen de Hamburg Amerika Ign heelt nog eenige booten opgelegd wegens gebrek aan vracht de Bremer Lloyd hetzellde Ik herhaal dat wanneer Duitschiand geestdriftig is voor den boycot het een belangensympathie is zei de heer Plate Bg ons te Rotterdam is de verhouding anders Daar zyn weiUcht van de binnenkomende schepen er slechts 15 pCt van de andere natiën en de overgroote meerderheid Tan Engeland zoodat voor Botterdam die boycotkwestie van het grootste belang is De boycot zou slecht zgn voor ons land Dat is zei de heer Plate myn besliste meening even zeker als ik denk dat da boycot onnitvoerbaar is Uit Soerabaja eehit men van 25 September aan het Bat Nbl Heden morgen bad te Malang ter opening van het kolüe congres oen vergadering plaats van het hoofdbestuur van het syndicaat voor de koffie en bergcultures waarop besproken werd de wgze van uitvoering der plannen van de commissie voor de zaadwinning Besloten werd een prospectus op te maken en te verspreiden om het kapitaal uit te noodigen tot deelname Een bedrag van f 100 000 wordt uoodig geach t Verder werd besloten opnieuw een varzotkschrift van de regeering in te dienen om vermindering van het tarief voor plantmateriaal op de lynen der Staatsspoorwegen daar de vermindering sedert 30 Juni teegestaan niet voldoende wordt geacht Het voornemen een verzoekschrift in te diene n aan de Tweede Kamer der StatenOeneraal om verlichting van de lasten welke op de kofSecnltnnr drukken is losgelaten in verband met de reeds aangekondigde plannen van den minister van Koloniën Het Bat Nblt heeft een telegram v n 23 September uit Tibing Tinggi luidende als volgt Den 15n jl werd opgernkt naar Loeboek Bassem De stelling van den vyand bestaande nit loopgraven en twee heuvelbentingi werd genomen De vyand deed een klewangaanval en verzette zich krachtig Onzerzyds sneuvelde de Amboineesche Inselter Lalakori gewond werden de Europeesche foeelier Tan Eerdewyk en de Amboineesche fuselier Ferdinandus terwyi de Europeesche fuseliers Leuwen en Overduin en de Amboineesche fuselier Sahalery door schampschoten werden gekwetst De vyand liet 20 dooden in onze handen Volgens opgaaf van de bevolking bedraagt het verlies van den vgand 40 dooden De bevolking Tiga üoesoen keert in haar kampongs terug De bevolking van de streek tusschen Tiga Doesoen en Moeara Tambesi heeft haar onderwerping aangeboden STADSNIEUWS GOUDA 24 Octeber 1901 VKRGADERINGTandenöEMEBNTERAAD op Vrgdag 25 October 1901 s namiddags een onr zoo noodig voort te zetten des avonds acht nor Aan de orde 1 De benoeming van a een libryemeester K eene onderwyzeres in de handwerken aan de school voor gewodn lager onderwgs No 2 Ing 8t No 80 De outwerp begrooting de gemeentegasfabriek voor 1902 De ontwerp b grooting der gemeente voor 1902 met dé daarmede verbandhoudende voorsteUen Ing St Nos 60 74 85 86 en 90 het verslhg over het onderzoek in de aldeelingen van den Raad en de Memorie van Antwoord Ing St No 91 Hedenmorgen ten ongeveer hall acht is de timmerman H van D werkzaam by den beer Tholans van de tweede bintlaag van bat in aanbouw zynde pakhuis in dePeparsttniat naar omlaag gevallen Geheel bewusteloos met Ata bloedende wond aan het haold is hy huiswaarts gebracht Dr Even verleende geneeskundige hulp Voor het examen vrye en orde oefeningen der gymnastiek gisteren te Botterdam gebonden slaagde o a de heer A B van de Putte te Gonda Daar de meeste leden van de aldeeling OoBd T Js HoUaadiaka Uaateekippy van Landbouw behooren tot de burgers en neringdoenden bestaat to Haastrecht het plan een eigen aldeeling op te richten Beroepen bg de Ned Herv Kerk te Steenderen ds A J Wartena te Breedevoort De le iuit W Potter van het 4e rog inl te Delft wiens detacheering aan de boo gere krggsschool op 31 Oct eindigt wordt met dien datum geplaatst bg het 2e bat van dat regiment te leiden Bg het overgangsexamen aan de rgkstninbonw winterschool te Boskoop slaagden van de 17 deelnemers 13 By hot toelatingsexamen voor de Ie klasse slaagdon 20 leerlingen en 1 werd als toehoorder toegelaten De school telt nu 84 leerlingen Het perso neel werd met 2 leeraren nitgebreid zoodat het nu bestaat uit de heeren C H Olaasson Boskoop directeur dr L Vuyck en dr J H Taverne Leiden J W Ebbinge Boskoop J F Welke Rotterdam 1 Vellinga L j Schauw Boskoop De schoontnin werd met een nieuwe kat verrgkt terwgl het plan bestaat nog dezen herfst een druivenkas te bonwen Het oefenmgsterrein bezit dan 6 kassen en 10 bakkes voor de cnttnres van Gentsche planton Azalea Indica Aspidistra Arancaria Ticns Palmen en Laurieren perziken druiven en geforceerde groenten In de onmiddeliyke nabyhoid der school vindt men 400 H A kweekerg PosterUen eli Telegraphic Vacante directie Spoorwegpostkantoor 4o 3 Zwolle Jaarwedde f 3200 Sollicitaties in te zenden v66r 5 Nor a a Benoemd 16 Oct Tot telephoniste moj ö 3 Sorlé te Helmond mej G van der Schelde mej M E Weegenaar te Amsterdam mej C H Coltof te s Hertogenboscb mej H Rabbinowitsch te VUssingen mej H H Martens te Osch mej J M Zambaui te Bussum mej G D Woud te Tilbnrg moj C J Nuys te Middelburg mej M Koot te IJmuiden mej H Govers te Rozendaal en mej G A Vreeswgk te Almeloo 1 Nov Tot Inspecteur der posteryen en telagraphie te s Hertogenboscb J ten Cate thans directeur van het spoorwegpostkantoor no 3 te Zwolle tot ad tstent te Helder A van Essen thans brievenen telegrambestellor te Zeist 16 Nov Tot directeur van bet postkantoor te Simpelveld A M M E de Man te Neede P J Aerts beidon klerk der postergen Iste kUsse resp te Borkeloo en te Harderwgk Verplaatst 1 Aug De klerken der postergen en telegraphie 2de klasse K H ISuschmann van Kralingsche Veer gaar Maassluis en mej J A van den Tempel van Waspik naar Rotterdam telegraalkantoor 15 Oct Do klerk der posterijen en tel graphiei 2deJtlasse S Koelink van Heerlen na ar Amsterdam telograatkantoor de telepboniston mei A C Frankforter van Veendam naar Winschoten en moj S de Waard van Umuideo naar Veendam 15 Oct De klerk der postergen en telegraphie 2de klasse F van Etveld van Franeker naar Amsterdam telograafkantoor de telephonistan mej O A Rodenburg van Almeloo naar Amersfoort mej M van Witaon van Botterdam naar s Gravenhage mej F V A Schiefce van s Hertogenboscb naar Zeist mej A X Tillemon van Osch naar Maasstiis mej H J van der oon van Rozendaal mej W H Duval ih Tilbnrg mej ö Kan van Zwolle allen naar imspHdam mi j M E de Gruyter van Middelburg naar Botterdam mej A Hover Tan Apeldoorn naar Zwolle en mej B C H de Hoos van Helmond naar Apeldoorn 1 Nov De telepboniston mej S M IC Cassa van Tiel naar Osoh en mej H Ouwerling van Osch naar Tiel 1 Dec De klerk der posteryen llte kla ie H van den Heuvel van Maastricht teks graaikantoor naar Amsterdam telegraalkantoor de klerk der postergen en telagraphie 1ste kiaale mej M J Sieberg Tan Oosterbeek naar Amsterdam telegraafkanteor i de klerk der postergen en telegraphic 2de klasse P Jonker van Amsterdam telegraalkantoor naar Oosterbeok Geplaatst 8 Nov Te Terneuzen de cnmntes der postergen 2de klasse A W van Oordt thans met langdnrig verlol Eervol ontslagen op Terzo k 1 Nov De brievengaarder te Zeddam mej do wed M W Bonga geb S H Ferrageau de St Amand 1 Dec Da oomiaisa 4ar taiegrapbie lata klasse F van der Drift te Rotterdam 1 lan 1902 De brievengaarater te Vierlingsbeek mej G E I F Oerdessen Ontslagen 9 Oct De brievengaarder te Westbroek P van Heiningen iUMmiimii A VAN OS z Md TaUlenr Kleiweg E 73 ÖOUDA Telepkaou to 3i Beurs van Amslerdam Slalkrs O OCT Vihrs 8l li IIIISUMD U t Nad W a 10 dito düo dllc S aiVi dito dilo dito BIV llalleia Ubl aoiuil lllla 4 lru li IoMhrg tngliia 8l t 111 OofTi Obi m xpur IIIS I IIVidito in iilTOrllll I llVi l OBTOftAL Obl net ooupon I dito tioket 8 S4 i BoaullD OIli Biiuieiil 1114 4 O diM OiKiaa 1110 4 l dilo bij Rolhi 118 4 171 dito bij Hop 188 BO 4 a7 dito in ud Imh 1119 dito dilo dito 1884 I Hinn Farpet Hkuld 1881 4 l7ViTtnilu Oepr Oonr lMii 1180 4 l Om iMDuit wrie D Oae lMQiii HclaO il uiDAraBp v eUg Itai I 104 Mjiloo Ob MtSoC itao TunoBU Obl onbap 1111 4 10 A lT DAa ObUgalian llai I 10 BomaDAii Stad laan 18 4 IIV NlO N Afr Hudalir und Aratirfib T b Mg Oetti o ten 171 DaUUuliohapry dtio 411 Am Hypolhaakb pandbr 4 Cull Mij der Vontonl aand Or Hjrpolbeekb paodbr 4 i Nailerlandirhe baak and I 4 Nad Handalmiataeh dito N W k Pao Hjp b paadbr l i Holt lljrpothwikb paadbr Vu Iljpolheakb dito 4 i 10l Omtik Oait lland baak aand 1 0 BoaL Hypotbaokbank paudb I AaiuKA Kqul bf potb paudb 4 Mai L O h Um aart 8 i Van Hall U Spoor w Mii aaad 108 M i tol Kipl 8t gpw aaad Ui Nad lad Spaorwag m aaad ilSViNad Zuid Aft Bpm aaad I dito dito dilo llai duo 4 i iTlulSpooriil 18l7 8aA Kobl 18 ZliidItal ap mij A H abl 8 I8 I OLFS Wanobau Weeoen aaad 104V aoil Qr Ruil ap MijJ obl 4 BalliMha dita aaad Paaiowa dito and I Iwaag Dombt dilo aaad i ll Cank Uh AwT gp kap obl 4 lOÓ dilo dilo oWk 4 Amibipa Oanl Pao SfMH obl S Ohio fc North W ar Cf aand Ill dilo dito Wm Bt Petar obl 7 140 Daarar k Blo Or Spm aart T a 40 lUiaoii Oentral obl in good 4 I 10 LouiiT k Naih illl Oar r aaad 107 Heiirn N 8p Hii leh p 8 109 Hiai ICaiuaa t 4pCl praf aand N rorkOntaaiofc Weit aaad IU Pena dto Obio obllg 8 Oregon Calif Ie hyp üi goud 104V 8t Paul Mina k Maait obl ün Paa Hoofijin obllg 8 dito dito Una Col la bjrp O 6 88 fi Kiiii Jan South Ohert r aaod 84 Tas C Ball k Na la b d e O ta Afflitard Omnlbui Mij aand KlD Blad Amilerdam aand I 101 8ud Holleriiam aand I 108 KlLOII Blad AnUernoo 1817 lOU Stad Brasaal 1888 108V Kois Tkaiia aeaullr Ouaalaoh 4 Ulli OosTlla BtaaUlaanii 1880 I 117V K K Ooat B Or lliO 10 Sruii Blad Madrid I 118 41 Kin Ver Bal A h 8i o l iwrt Mantels Japonstoffen PELTERIJEN in buitengewoon groote keuze van de goed koopats tot de beste soorten Prijzen zeer contureerend Da SAMSOM II UA ltaTBEBlCHTEN UOUdft 34 October 1901 Cranen waren weder weinig aangevoerd Dientengevolge waa ook de haadeï geriiTg ïarw i Zecuwache 7 75 i f 8 Mindere dito 7 35 A 7 50 Afwijkende 6 75 il 7 Polder 6 90 A 7 3 Rogge Zeeuwjche 5 50 S Polder 5 i 5 15 BuilenUnslichc p jo Kilo 74354 4 5a OarsJ Winter 4 50 i ƒ 4 75 Jiu