Goudsche Courant, zaterdag 26 oktober 1901

Zaterdaff 86 October 1901 No 8633 40sle Jaar an mmm mum I ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefean Na ADVEUTENTIEN worden geplaatst van l 5 regels 5 Centen iedere regel meer 10 Centen Gmote letters worden berekend naar plaatsruimte Intending van Advertentiën tot 1 uur des midd TelefsoB 09 De Uitgave dezer Courant ge ohiedt dag e lijk met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomroers VTJF CENTEN ABVMTMTIffl in alle Couranten worden aangenomen door het Advertcntle Bureaa vu A BKIi KMAN ZOON Ootda Druk Tu A BKINKMANAZa Zoma 4 4 4 70 dito Chevalliet 5 15 4 5 7s Haver per heet 3 lo j 60 per 100 Kilo 7 30 i 7 60 Henoepiaad InUndtche t so tl 9 f Buitenlandfche 6 75 i 7 5 Kananeuad 7 i ICoolzaad 9 75 4 10 30 Krwten Kookerw 9i5 4 lo as Niet koekende 4 BuitenlaRdtche vocrcrwten per 80 Kilo 640 a 6 60 Boenen Bruine boenen 7 50 4 9 Witte boonen 10 50 4 11 50 Paardeboonen 6 75 4 6 90 fHiiveboonen 7 50 4 7 75 Mais per 100 Kito Bonte Amenkaaniche 6 90 4 7 Foianian 4 Cinauantine 6 75 4 7 35 VaBMAKKT Melkvee goede aanvoer handel red prijzen tandhoudend Vette varkenu goede aanvoer handel vrij wel a 4 25 et per half KO Biggen voor Engeland redel aanvoer handel matig ao a ïi et r half K Magore Biggen goede aanvoer handel itu i 4 1 60 per week Vette Schapen redelijke aanvoer handel rede Z t l ammeren goede aanvoer handel redelijk 13 7 Nuchtere Kalveren eentge aanvoer ndel matig 5 4 7 iraskalveren goede aanvoer handel vrijwel 30 4 60 Kokkalveren 7 4 13 Kaa aangevoerd $ partijen handel vlug 10 kwal ag 4 30 50 ade kwal 35 4 a7 Zwaardere 31 4 Noord Hollandsche Boter weinig aanvoer handel vlug Goeboter 1 40 4 1 50 Weiboter i ao 4 1 30 VERSCHKIDKNHEID 1 0 Poster Ijloyd weet haarfijn wat de JongHto krijgsraad in a8u ïara Ie Hilvorsuni hoelt opgeleverd Ur I eydH Wossel Wolmarans en ï ischer vundon dat de Hoeren dadoiyk represailles moesten nemen voor het ophangen van Lotter on anderen en dat zy voor elk gefiiecatocrdcn Boer een Engelsch olflcior moesten doodschieten President Kmgcr was er tegon hy wilde er geen oorlog van wilden van maken Maar het verzet van Kruger lou waarscbüniyk niet van langen danr zgn Wy kunnen op goede gronden mocdeelen dat dit louter lantasic n zijn De Khein Westl g licolt een brief uit Kaapstad ontvangen waarin melding wordt gemaakt van een tegen proclamatie van bonis Uotha naar aanleiding van de beruchte van 7 Aagnstns Botha zou daarby alle gewapende Engolschon vogolvry verklaren t Stak is biykbaar maakwerk t zü dan van journaliatiokon aard t zy dan om de loyalon togen de Boeren op te hitsen Louis Botha heelt zulk een proclamatie zeker nooit nltgevaardigd geluk trouwens nit hot optreden der Boeren na 15 September voldoende biykt Bnrgarlijke Stand OEBOUEN 21 Oct lan Hendrik ouders P Ziere en Schmieman 23 Dirk Theodoras ouders 1 A van Waas en J Blom 23 C Orneli ouders P van der End en C Sanders üVf KLEDEN 23 Oct A W Flux 10 w OKHÜWU 23 Oct J van Tiam en B M Kroelt II Terpstra on A H Nieuwenhnlien ReeuwUk GEBOKEN eertruida ouders A Breedyk en ö Vroege Arle ondors A Oroenandyk en H van Eyk OVERLEDEN T Jongeneel 74 j A Koster 37 j Ai vKivn Nrii N V 1 0 Kamille V HTAVEL te Rotterdam en Jondu betuigd hierdoor haren liartoiyken dank voor de vele en troostende hewüzen van deelneming betoond by het bekend wolden van het overiyden van hunnen zoo geliefden Zoon Broeder en Behnwdbroeder FRITS FHANSCEE STOOMVERVEEIJ IN ek tnisel Wusi liitrij VAN 11 OPPEHllElilKIl tv KnilakaA Rotierdnm Uftbreveia nl door Z M den Koniii der Belgen Iaofdde t voor GOUDA de Ili r II a Tiujsuiiuti Korte Tiendeweg D 7 dpecialiteit voor het atooman en varren van alle UeereDen Oameagardeniben alaoek alle Kindergoaderen SpeeUde inrichting voor het toomea van pluuie manteU veeren bont ent Gordönen taialkleeden enx worden naar de awDwate fa laatate methode geverfd Holliiiulsclie Ceiiicnlsleeiifal piek D VELDHUIS fcTie va wrerls ex a d lïTseL HEEfT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdiclite Putten ALLE SOORTEN TEGELS K0EDRINK60TEN EIZ VBAAOT PBUaOPOAVB Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van koude of overlading van de j maag door bet gebruik van slechte moeieiyk te verteeren te warme of te koude spyzcn of door onregelmatige levenswyze een maagiyden als tÊangknUtrrh ilaaykramp tiangpijnen nuteldijke iipijaI vertering of ver l Jming op den hals gehaald hebbon zg hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan do voortreffeiyke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zyn Het is cfCuBart llriofftoHe cXiruióanaijn 1H Deze Krnidenwyn is uit voortreffciyke geneeskrachtig bcvondene krnidun met goeden wyn gemaakt en versterkt de spgs 1 verteeringsorganon van don mensch zonder een laxeermiddel te zgn Krnidenwyn geneest storingen in de bloedvaten znivert het 1 bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt be vorderend op de vorming van gezond bloed Door het op juisten tyd gebruiken van Krnidenwyn worden maagkwalen incest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proef modcte doen Symptomen als hooldpun opriapen znnr in de maag opzetting missciykhcid met braken die by chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwyis na eenige malen drinken genezen j f v fi jf m en do onaangename gevolgen daarvan als liV 4 J benauwdheid koliokpgncn hartkloppingen slapeloosheid aanlbeien worden door KUUIDENWI JN dikwyis snel genezen KlllIIÜENWI IN heft verstopping op bevordert de spysvertering on verwydert door een zachten stoelgang onbruikbare stoften uit maag en darmen Schraal bleek uitzien bloedarmoede verval 7a krachten zyn meestal do gevolgen van eeu slechte vertering onvoldoende bloed 1 vorming en een ziekeiykc toestand vAi de lever By gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpünon slapelooze nachten treedt een voordurend 1 zlckeiyke toestand in KRUIDENWI IN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWI IN verhoogt den eetlust bevordert de spysvertering prikkelt do stofwisseling bPspocdigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Tnlrtjke altenten en dankbetuigingen lteun en AU 1 KRUIDENWIJN i te verkrugen in easchen 4F1 1 60 en 2 in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam BÜravenhage enz alsook in alle grooto en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Kirma WOLfK Co drogisten Westhaven Gouda 3 on meer lesscben Krnidenwyn tegen origineelo prözen naar alle plaatsen van Nederland Voor n ama ak werdt gewaarschuwd llen ftrlan nitsluiitiul wtT Hubert llllrlch scbe Kruidenwijn Myn Kruidenwün is geen geheikmiddel zgn bestanddeelen zfln Halagiiwyn 450 0 wyngeost 1 K 0 Glycerine 100 0 Roode wgn 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anjjs alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmooswortel 10 0 Deze bestanddeelen wordon vermengd wM fi w ii mw i ii H tl W W UWlW D er Omccah Icwimmi mnbavottn M CcrrDIploma tn Ooud Bekroond rkffina l nrnrVll J mwtlkrachtlietnvtmwkendtKraA WIHIUjmfWaktt VgUllla 41 VtVlIC kindtrcn l YoU uenen pbrakaan Htliut tlachu pUnarterlni tanuwkooMpyn r vemarklnj na lekte of kraambed Icootti en hue jrtolOT pmNAOAROCHE PERRUOINEUX In hel bijiondw t Beo BlOMifabrek BlMkneU kwalen van Ktitlaehen l lti il na Vtrkriigbaar ia com t ƒ 1 90 n 1 VSlirekX f ttfan vo liaam ar tk nil aan enaam ui muk voordatetlikaekph a V I VHav tW i Mn voor kindaren twakkcn en kUeracbtl e aetallan lecr aan te be lira AU aiaaktaehUat drank l myip der plj venerln ior8anen en dlarrMe ook lUndirvoadlu In biuin t H IC r O SO voor taigalinean en U ia kindej PRAEPARATEN VAN fPÜAtl Hal rookcn caner halve Cigarette U voUocoda tar baatrii avll Yen de bavlaata aanvallen vaa Acthma te In Asthma Cii TOT dooajn t 0 80 TamarltiHft Rnnhnne fruiï puroathp tej n vtrttoppint Aam I glIlarillUC UUIIUUUS j mitralne Coniealleaeic voor l ook litaiana oor UnJaren l e ii cn Je Tamarlnda BonEona van KRiEPEI IFjT S 1 101 M UUngrijke dieneten ttu da vimn voor bet kind baparl yk a de amaak aantanaam ii Pnji per doof e 0 80 en O BO nutirtuix BOUi ta e filat iM 0Jtm i iii i ft m wirlr Umr H a i KRAEPELIEN U HOLM HofleveraiM ers ZEIST SailHiak P StlllCS EKKSt vSkoodlidd an Kaalpfa Bat b Imoploaaaül an varaaektaild mUdal bQ slInamaadhaU iltalailead ia ijaa verkrijibaar rri a ƒ O tO per a cli i t c prüxen aijn door den Staat gegarandeerd HooHprijs LLJ tj ev too oiM Mk fclik ilehaid VUnooMftng tot deelneming in de kaneen van de door den Staat Hamburg gewaaiborgde groote GekUotetij waann zeker 11 Uillioen 202 000 £ ark gewonnen moeten wnxlen De prijaen van deie veel voordael biedende CWdtoerij die volgen het pUn alechts 1 00 kjtcn beval ajn de volgende De boonto prijs ii eventueel 600 000 Mark Premie van SOO OOI M I prijs i 1 prij k l prij k prijien k 1 pr a il prijs k 1 priji i S ijcen k 1 priJB k I prija 1 1 prijii i tOO OIH M I 0 90 M It OOOM 70 000 M 6S 0O0 M 90 OOM Sl OOd M SO Ono M M OOO M SO OOO M JO OOO M liprijiklOPMH iOprijz atOOeU lOfpriji aSOeOM IXpriji a loon U 4prijr i UMIt ltpriii il 1000 K lOJO prijien 4 SOO M to prijzen i 1 0 k 7T prijzen k iOO M SOOSS prijzen k Ui M 8gpnjz kl60 141 lli 100 M 1088 prija k 71 41 11 Totaal 50010 prijien De Hookiprijj in de Ie khuse bedraaxt Mark SO OOO tijgt in de Je kl tot M OOO kf in de Se tot 0 000 M in de e tot 66000 M in de te lot 70 000 M in de 8e tot 78 00 M m de 7e tot JOO OOO M en met de premie van SOO OOO event tot 100 000 Mark Voor de eente prijjtrakking die officieel IS vaatgeateld kort een pheel origineel lot ilechta GuM 3J50 een hall origineel lot slechts Guld 1 78 een kwart origineel lot slechts Guld OAO De inleggelden voor de volgende klatien zoowel als de juirte lijst der prijzen worden aangegeven in het oflScieele tiekkingsplan voonien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratia verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de pUaU gehiul hebbende trekking de officieel tekklngiliiat De nItketalliK en vennMIng vu trtim geschiedt door mij direct en prompt aan de winner en onder de trengste geheimhouding O ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembour 1 Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van toten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 31 OCTOBER e k met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG DuitschUnd Tbiiny i in do gehe lo werelil belceiut I geroemil OaovertroffeB middel atle Uorst t sf Leie Mftirslfkteii ens Inweod t zoowel bIb ooV uitwendig in alU tiektflgersllen met goed aaa te wenden PtUA Mff t 1 per pwA t 1 15 TUinT Wondtmif bezit een alsnog ongekende geneeikrAok en heilzanie werking Maakt meestal elke p n en gevaarvolle operatie geheel orerbodig deze zalf werd eeu 14 Jaftf oud Toor rehooden beenfezwel en oniHiHB een b na uu kunkeriydcn ffeoeun Brengt gensaiag ▼ erzackting dar pijnoD bg wondan oiUatekingM ran allerlei aard Prtis per pot f 160 per post 1 1 60 Centraal DepAt voor KederUnd Apotheker HEXEI SAHTDEKS Bokln 9 Waw g ro pAt ia bertatl Mea i ntt ata dM a THIBSBT il PTMnda Wl HoUtMli OMtomMk OclitTc protp et i U wtUi Mi Wy hrt Cestra B 4iK S Awterdun I I Mlenw oBOfertrollea Prof Dr Lieber welbekend luiuw UAon lUeaa aakt aat faMekHMi L tot voortdnreade radietle laken geneiing vu tlla da nueet hwdnekkige I eiektent voond oatatnn aidwaliugea op iengdigaa I Totale geoetiag vu dka iwilte laeeht Bananwdbeid flooidpija 1 Migraine Hartklopping Uiag ialaclita ipüiverteriiig Oivemipgen llmpoteDi PoUnti M au Ivowige proapeetntMn Irrgaper feaek 1 1 t i i dnUidal I 1 61 ♦ I Oentnal DepOt Matth v d Vegta DcpAU M CUhan k Co tatterdan F HappeL a4ïravenbage i Uahnmaaa da Jong J Can W iltkOe H da ea hi alle dragisleB ButlcBlaadscb Overzlcbt De RagelBche bladen hebben het natnurlyk dmk over de ongenade van generaal BuUer en door allen vordt vrkend dat de generaal door zijn alleronhandigste zellverdediging in zijn bekende redevoering het do regeeiing erg moeilijk had gemaakt liaar toch wordt door velen dit einde vaneen mooie militaire loopbaan betreard Dat t initiatiel tot het ontalag is genomen doorlord Roberts geelt de Daily Express zellsaanleiding tot harde woorden De KngelBchen houden er niet van zegt het blad omte zien dat een dienaar van den staat in depositie van generaal Bnller zj n ontblag kankrijgen eenvondlg door den wil van een enkel persoon wie hij ook moge zt n LoidBoberts ternggekomen van den oorlog vuerdeze geéindigd was aan anderen de hardetaak overlatend hem te beëindigen maartoch een enorme belooning in ontvangst nemend lord Koberts moet kunnen begrijpenwat dankbaarheid ia Aan den anderen kant wordt Butler hard gevallen over den hall bedekten raad tot overgave dien hij aan White zond na Colenao Een overgave aan te raden voor den vgand zegt de Daily Mail is een lont die niet ongestralt blgit in het Britsche leger Afgezien van Bnller is dat laatste wel wat veel beweerd De Daily News merkt echter heel juist op dat de regeering alles van die depêche wist lang voor ze sir Bedvers BuUer benoemde tot kommandant van t eerste legerkorps Ze was toen blijkbaar van moening dat die depêche den generaal niet voor die betrekking ongeschikt maakte Waarom is ze dan van meening veranderd t Omdat zo bang is geworden voor het gebnil van het jingo gespuis Klaarblijkelijk heeft generaal Bnller geweigerd zeil zijn ontslag te nemen Het la gewoonte dat men een olflcier wiens gedrag door zjjn superieuren Is afgekeurd de gelegenbeid geeft zjjn ontslag in te dienen In het bericht van bet oorlogsdepartement staat dat de opperbevelbebber na volle overweging van al de omstandigheden en van de verUnigen door sir Bedvers Bnller aangeraden heeft ham van zijn bevel te ontheUen De Times zegt echter dat aan Bnller ook de volle conelderttie ii gegeven maar dat hjj aan ontilag de voorkeur heeft gegeven boven aftreding In de benoeming in ztjn plaats van generaal French staat dat zg eerst zal ingaan bj diens terugkeer nit Zuld Alrika Men kan hém dus blijkbaar niet missen In zijn FEVIILEIOX BIT um m mim uu tDmisch van W HAUt t Een toilet geheia waarover zooveel Be jonge man het zich tenminste nog herinneren kon een nwxfertijdBchritt nog nooit gesproken had en dat hem toeleek eer het bewijs het aymboo te zijn van üeleharmonie dan het gevolg eener eorg vuldifje opvoeding Hij meende ook overeenkomst te vinden tusidien den ouden heer en het vertrek waarin hij voor het eerst werd bimiengeleid Het was de vnbleekte glans van eene vroegere eeuw die hem t genglanste van de wanden en het huisraad De twaar bewerkte met lijsten vastgemaakte tapijten die eens verguld waren en wier kleuren nu donkerbruin waren geworden De brecde armstoel met zijite sierlijke boogvormiguitgesn n pooten het kunstig geborduurde kus Kn vol levendige kletiren met papagaaien en ÜAoerfipotten en de beelden van een overleden dhóotnondje versierd r Och hoe meoigen winterdag xou i ne grootinoeder voor deten moeilijken arbeid geseten heb Sui een arbeid die in hun tijd wellicht voor h volmaakste gold wat de menschelijke smaak odt lud verzoniwn en dien nn door haren klein alwczigheid wordt tydolijk generaal Hildyard aangesteld aangesteld Generaal French heelt zich ongetwijleld een der knapste generaals betoond in den oorlog De algomeene werk8ta ing der Fransche mijnwerkers is voorloopig uitgesteld In beginsel is tot de werkstaking besloten leitelijk zal zij op last van het comité lédêral voorloopig nog niet plaats hebben Slechts in Montceau lcs mines bobben de mijnwerker geweigerd zich neer te leggen b j de beslissing van het comité tëdêral Men vreest dat de werkstaking daar zal uitbreken en de Kegeerlng heelt zich gehaast een groot aantal troepen naar Montceau les mines te zenden om do orde en rust te handhavon Zooals bekend is hadden do mynworkers geéiscUt invoering van den achtnurswcrkdag invoering van een vastgesteld minimum loon en een pensioen van 2 Irancs per dag na ü jarigen mijnarbeid Deze eischen waren door den afgevaardigde Basly in oen voorstel neergelegd en bij de Fransche Kamer ingediend Hierover werd Dinsdag beraadslaagd Nu had do heer Waldeck Eousseau de Fransche ministerpresident reeds in oen schrijven aan het comité federal doen uitkomen dat de Staat zich buiten de loonrogeling moet houden die geheel zaak is van werkgever en arbeider maar dat hij voor zich voor do beide andere eischen wel iets voolde doch dat hot niet aanging die zonder grondig onderzoek en rjjpe overweging in oen wet te belichamen Dit standpunt nam Waldeck Kousseau uok bil het dohat over do motie van Basly in En de inoerdorheid der Kamer steunde den ministor president door oen onderzoek te bevelen en het voorstel van Basly daartoe te verwijzen naar de commissie voor den arbeid De commissie nit de mijnwerkers heelt nn de Regeering gebleken is niet vijandig tegenover baar eischen te staan en beloofd beeft bij het onderzoek to zallen medewerken geen beteren weg weten in te slaan dan in afwachting van dit onderzoek de voorgenomen algemcene werkstaking uit te stellen De commorcieele en industrieelo crisis waaronder Duitschland op het oogenblik Igdt oelent volgons den Times corre8pondent te Berlijn een drukkenden invloed uit op de arbeidsmarkt In verschillende industrieelo centrtk zgn de werklopzen talrijk De Norddentsche Allg Zig Bevat de volgende oMcieele verklaring Het gebrek aan zoon smakeloos plomp gevonden werd en diC mdien er niet zulke eerwaardige hermnerïngen dfuiraaii vastgeknoopt waren hem bijna belachelijk toescheen Hij zag wel m dat men in Thier berg verheven was boven de raod ewiisiling en toen hij er verder over nadacht wat zijn vader hem verteld had over dtc vele ongelukken en noodlottige toestand waarin zijn oom zich bevond toen schaamde hij zich dat hij deze omgeving maal slechts é n oogenblik belachelijk had kunnen vinden Hij voelde wel dat men achting moest gevoelen voor de hier heerschende armoede in dat kleedvan ernst en waardigheid Ja te midden dezerwanden dit huisraad en den groven huittrok vanden oom beschouwde hy zich zelve wanneer zijnblik op zijn nieuw modisch en hoogst ongemakkelijk costuura viel ala een dwaas me beheerscht werd door een geest dien een wijsinan lachend zou ontwijken 1 Deze waren de indrukken die de oerste avond op Thierberg op den jongen Kantow gemaakt had En niettegenstaande de ernst die zwaar hinii in het slot kon hij niet nalaten even h melijk te glimlachen toen op het oogenblik dat de oude torenklok sidderend hare acht slagen liet hooren eene vleugeldeur aan het eind d r kamer openging een klein kereltje binnenkwam iD een verschoten geborduurde rok dien hem los om het lijt hing zich driemaal boog en dan op plechtigen toon zeide Igik Le sQuptr est servi I r S il voul plait zeide de oude met een ernstig gezicht en t eene buiging bood de ocel de b stelliugen dat zich in den laalsten tyd in eonige takken van industrie voelen doel heelt natnurljik een ongonstigen invloed op de arbeidsmarkt in Pruisen nitgeoolend Op voorstel van don minister president Von Billow heeft het ministerie besloten om door tusschenkomst van de presidenten dor provincifln een enquête omtrent het gebrek aan werk ta doen houden omtrent de ellende welke er door veroorzaakt wordt en do middelen welke in ovirleg met de gomeentobesturen genomen dienen te wordon om het kwaad tegen te gaan Vrijdag zal te Berlijn een conlerentie worden gohonden om den handels en ihdustrieelen toestand van de havenplaats Dautzig waar de oconumischo moeilgkhedon nog worden verergerd door het failUet gaan van vorsohoidene nilverheidsondorocriilgon te bespreken De president der provincie de oorstohur gtmeester van Uantzig en eouigo fabrikanten 1 handelaren zullen zich naar Berl jn begeven oti die conlerentie bij ts wonen In de Belgische kamer van algevaardigden yordt nog immer de voorgenoiseii legororKjnisatie behandeld en geeft zQ tot levendige bgwijlen zells tot holtige debatten aanleiding De gematigd liberale algevaardigde H uns wees In de jongsle zitting pjle voor BSIgid niettegenstaande zijn neWnitait bestaande noodzako kheid om een krachtig leger te ondorlioudon en verklaarde zich een tegenstander van het vruwiiligcrssysteem De hervormingen door de regcoring voorgesteld zouden hot budget van oorlog met 20 millioen francs verhougen zonder dat het logor inderdaad versterkt word en tengevolge hebbon dat men in de gelederen trad niet om aan een plicht te voldoen die op ieder burger rust maar om geld te verdienen Uea zon het leger daardoor vernederen zoowel in de oogen van de Bolgen zeil ala in die van de bewoners der andore landen van Europa Sagasta moot wodor zoo good als hersteld zijn van do lichte oni elteldheid die hem noodzaakte een brlangrijke Kamerzitting te verzuimen IntUBschon ol Sagasta ziek is ol niet de gernchten over een ministerieele crisis bljjven oven hardnekkig aanhouden Doch Hagasta moet allerminst van plan zgn zich daar zeil in te laten betrekken on zal als de aandrang tot ontslagnomiHg van do ministers van financiën en marine dio fzelfs onder ministerieele wordt geuit aanhoudt eenvoudig deze beide achoone Anna zijn arm aan en men ging toen met langzame schreden de eetzaal binnen IV Ken ruim veld van hermnerïngen opende zich voor den gast uit Brandenburg toen de vleugeldeuren van de eetzaal opengmgen en hij eenulik naar binnen wierp Van Mt beschilderde ptalond dat de schepping der wereld voorstelde van den engel Gabriel die uit de wolken de zware lichtkronen naar beneden het hangen van de zware geel zijden gordijnen had zijne moeder hem dikwijls verteld wanneer ze met hem sprak over baar vaderlijk alot in Zwaben en over den buitengewonen glans die eerst kwam toen hare grootmoeder zaliger de dochter van een rijken staatsdienaar in de famili kwam en de schoone appartementen m ThierI gmg bewonen Kseds in hare kinderjaren had zijne moedor deze prachtstifliken met grooten eerbied voor hun ouderdom beschouwd Dit is k familie zaal ieide de oude Thie ber gedurende den maaltijd toen htj de nieuwsgierige blikken zag waarmee zijn nccf in het vertrek rondkeek vroeger zou men haar giderij genoemd hebben en mijne grootvaders pkchten hier te drinken Mijn grootvader zaliger het het echter op dezen manier inrichten en verueren Hij was n man van veel smaak en had in zyn jeugd verscheidene jaren aan het hot van I odewijk a doorgebracht Ook mijne grootmoeder wai prachtigff vrouw en zij beiden hebben het ambtgenooten opofleron Skgasta moet van oordeel sgn dat zoowel de liberale partg als hy zelf halten dio kwestie staan Uelgk men weet wordt hot ontslag van den minister van financiën verlangd omdat men er hem van verdenkt do opstandelingen te Vigo I Imbben bevoordeeld Do iininistor Van mffdne moot in inoeiiykhodon zjiu gekomen dfteFïb bekende kwestie over den verkoop van het dok te Havanna Silvela heelt hem daarover in de Kamer lastig gevallen en de minister van marine moest ten slotte erkennen dat de keepers van het dok hem voor den gek hadden gehouden Daarenboven is de toestand onder het personeel der vloot naar het schynt niet zooals dat behoort De oMcicren van de vloot hebben een boodschap tot de regentes gericht waarin alle klachten zyn opgesomd Het spreekt vanzoll dat dergelijke gebenrtenissen niet knnnen meewerken om bot gezag van den betrokken minister te verstrekken Verspreide Beriü iten FUIKKUI Door do correctioneele recht te Bonrgos is by verstok veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf on honderd Irs boete de gérant tjerlorc van de Uevell Social wegens ttitgUle van d t blad Btt M artikel aan i 4 zettend tot moord en verhoeriykeod denvorstenmoord De zoogenaamde sïhriftkundige Tey sonniêros bekend uit do Droj lus zaak waarby hy betoogde dat het borderel van Droyfns was is veroordeeld te Bonrgos tot wiboete van achthonderd fr omdat hy eennotarieel stnk i aan een notaris had toegoschreven terwijl bet van diens klork was De twee slachtoffers van de verkiezlngswanordeiykheden te liingnlzetta op rsica laten vier en vyi kinderen op jengdigon leoftyd achter en het aantal ernstiggewonden bedraagt zeven terwyi er veertien personen gearresteerd zyn Wegons heloediging van den afgevaardigde Perillier door middel van de uatlonaiistlsche Drapeau is Maurice Barros veroordeeld tot aOOff Irs loeto en de géranttot 200 frs boete terwyi zy samen lü OiN Irs schadeloosstelling moeten betalen en dogérant met Dnnionteil nog eens Ml frs boete moet betalen en 500 Irs achadeloosstelling SriSJB De algeVaardigdeo hebben steeds do ge inwendige van het slüt op dezen manier verdeeld cü gedecoreerd Aan het hof van l lewijk XJV riep dejonge man vol verbazing uit Dat wa oen schooneUjd Welk een bont gezelschap van gasten heeltdeze zaal sedert dien tijd al niet gezien I Heel veel men chen en Wünderü ke tijden hernam de oude heer Ja Thierberg heefk zijn gtanspunt roeds gehad en onze gasten l evondun zich bij ons niet slechter ala bij den vor t vanhet rijk Men kon zich zoolang de riddcrsrhapbloeide geen vroobjker teven voorstellen ala datin dit slot Toen gold ofta aanzien nog en on estem Men wa een edelman zoo goed als tie koning van Frankrijk en een vrijhcer was eenvrij man die geene macht boven zich voelde al die van zijn genadigcn keitcr en van God n Vader viel Anna hem in de rede toen zezag hoe de ader op lijn voorhoofd zwol en hoe een donker rood op zijne wangen den naderenden storm voorspelde Vader riep ze zacht terwijl zezijne hand greep Niet meer over dit onderwerp Ge weet hoe t u altijd opwindt Dwaze meid hernam de oude heer halfontstemd halt geroerd door de smeekende stemvan zijne schoone dochter Waarom zou menniet over die vroegere jaren mogen preken alsmen zirh daartoe krachtig genoeg gevoelt Neel eet hoe onze toestand nu ts Hij ia geboren ineen tijdf dat zva storm juist op zijn hevigstwoedde hij is opgegroeid in een land Waar het if ezen der dingen j tA lang anders was Wordt vtrtplgd