Goudsche Courant, maandag 28 oktober 1901

So 8 a3 Maandag 38 October 1901 40s e Jaariraiiü ö ft mmm mmm JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken tèlerutiu Xi H9 De Uitgave dezer Courantge chiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco por post 70 Alzonderlijko Nommors VT FF CENTEN Telefoon Ko H H ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels h 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte luending van Advertentiën 0t 1 uur tes inidd AnVEUTKINTIi i i Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland brengen by dezen ter kennis van ingelanden 1 dat do bogroüting voor bet dienstjaai 4902 gedurende veertien dagen van 2ii October tot en met i November aanstaande op ellten werkdag van des morgens 10 tot des namiddags i ure op de Secretarie van bet Floogbecmraadschap voor een ieder ter inzage zal liggen en aldaar vorkrjjgbaar is tegen betaling van 2 5 centH voor elk exemplaar 2 dat de ingelanden hunne bezwaren tegen deze begrooting binnen acbt dagen nadat die ter visie lioeft gelegen en dns vóór 13 November aanstaande aan de Vereenigdo Vergadering moeten inzenden i dat do Vereenigde Vergadering op Zaterdag 16 November 11 01 des voormiddag ten eli ure in ceno openbare zitting zal overgaan tot beliandeling van de bovenbedoelde begrooting Dijkgraaf en Hoogbecmraden van Rijnland EGBERT nn VRIES Dijkgraaf G J BISSCHOP Secretaris Leiden 19 October 1901 IN HIST MAGAZIJN jDe Avondster zijn heden ONTVANGEN eeuo fraaie Collectie GASKACHELS met en zonder af voer van at I 7 50 on hooger GASFün UIZE met prima zuinige branders OASOIilfAMENïEN in ruime keuze voorhanden Grootc Gloeillclillirandcrs welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B Nieuw model gei mnUleerde rANNEN en KETELS gwaarborgd gift vrij Minzaam aanbevelend M M VAN LOOiN PARIJS TELEF 117 Gasfitter Printenips NOUVEAUTÉS Wy verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor hot ¥ Intefseixoen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MM JULES JAlUZOT C M aris Hetzelfde wordt dan omgaand gratia on franco toegezonden Bestellingen van af 2b francs vrij van alle kosten aan huis met S verbooging Ilèexpedilic kantoor te Itozcndaal M li Teleplioonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelcn binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlepf en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rijks Intercommnnaalbureau Op fc September 124 verkregen aansluitingen Contracten on voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCH MAEKT De Stedelijke H heekbank Gevestigd te s GttAVElNHAGE Volteekend kapitaal EEU MIL LIOEÏÏ GULDEIT COMIHISSAniSSeM W H F Baron VAN HEEMSTRA Mr J D VEEGENS F J G BOSMAN L DEOOGLEEVER FORTUIJN H L ENTHOVEN H LzB J 0 F KNAPP Jk Jbr Mr W H DE SAVORNIN LOHMAN Mr F A KOLSTER C M C OBREEN Mr F W J G SNIJDER VAN WISSENKERKE G L DE WETSTEIN PFISTEE en Mr A E ZIMMERMAN Sluit eettte hypothecaire geldleeuingen op Huizen en Landerijen togen billpe voorwaarden zonder vooruitbetaling van rente Geeft f Pandbrieven uit tegen den koers van tOi j pel deze Pandbrieven zijn behoudens de bepaling van art 2 der Statuten niet afloahaar vóór Ja 1911 Inlichtingen to bekomen te GOUDA biJ de Firma M J OQIEIi £ Co Pirecteuren Mr P DROOGLEEVER FORTÜIJN G L DE WETSTEIN PFISTER fwaift nd Geen Kinkhoest Geen Inlluen a Om Kinkhoest Influenza Borst en Itoelaaudooning binnen don kortst mogelijken tp te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds hekeirde bekroonde en wereldberoemde Superior Driiiven Borst honigExtract M E L I 4 N T II E uit do Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLÜEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bïj Firma WOhFF £ Co Westhaven 198 Gouda D MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E H Van MILU Veerstal B 12B te Gouda A BOÜMAN Moordrecht FINK8E Nuuwerhrkad Jsd A N van ZESSEN Schoonhoven i Tu TOllKEN Boskoop B V WIJK Oudtviairr A SCHEER Haatlrecht P W 1 EDE Oudewater K viNDKE HEIJDEN te Reeuwijk P r d SPEK Moercapelle D i D STAR WaddinQsveen Wed T HOLST Waddmqsveen M KOLKMAN Waddingmeen P A UK GROOT Oudewater D A DE JONGH Oudeicater J P KASTELEIN Polslroekerdam D BIKKER te Bemthop Oll t19 T nff4r VlP de meest Itrachtije en versterkende KINA WIJN tegen ïwakle VgUlug anJVlIC i umderen al volwassenen gebrek aan eetlUBt slechte M £ m m r lOOWCl blJ kinÜCreil ali VOlWUSCUCHi gcuici actu vb i w tljsvertering zenuw hoordpljn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen IJsvertering zenuw hoordpljn ter verstericing na zieitie oi traauiucu u ivo v b QUINA LAROCHE FERRUGINEUX in het bijionder tegen Bloedgebrek Bleekiucht kwalen van Krittschen leeftijd ent Verkrijgbaar m flacona ft 1 90 ea 1 PRAEPARATEN VAN beook 60 P I Ir f a pa C voedzaam versterkend aangenaam van maak voor dagelijksch geb nik Y vooral voor kinderen wakken en klierachtlge geatellen icer nan te be velen Ah geneeskrachtige drank bij stoornissen der spljeverteringBorganen en dlarrhée inl voor zuigelingen en kleine kinderen Fn 5perbui a Kgr ƒ 1 70 A Kgr O eO 4 H K gr 0 voor zuigelingen en kleine kinderen Pnjspcr bui a Kgr i t a 4 r B y w ov 79 6 v w ww f Sê Melksuiker yC o o ï y j ar Asthma Cigaretten lrirzi ZTlï t t Zt W doosjes 4 0 80 en 0 60 t TjlTTIÏII inHf RnilhfinQ fruit PURGATIEF tegen Ver topplne AamE 1 rtlllCtnUUC PUnOUna beien Mlgraine Congestleaetc vooralookalslazaos voor kinderen bcwijien de Tamarinde Bonbons van KRAEPELIEN HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kind begeerlijk en de smaak aangenaam 11 Pnjs per dooijc 0 00 en 0 60 Qültrttalr OacflIlAC nlgemeen erkend als het BESTE buUmlddcl 3 Verkoudheid en Keelp n het li P fleschje verktijgbaar Prijs Ö 20 per fleschjé sUlmoptoaBend en vertachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in Pratparalen ran KRAEPKLIEK Sr HOLM te ZeUt athM Poorwitn rtm iiquéttgn naartyp U naam tn MandlMkêiunff m tfrkr gbam d m m KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AliÉlifl w jSHSfes Patent H Stollen mti iiMrti Iniutrln luiglltl lts liiUi rnl auti ir giatii riwiuu 55 Der grouse Erlolg aan WttfnUnO m Pat M H m Uen ïi vra rgati lat Mm 1 r r I ArtrfaMrt weritUosen Nachahmunffeu gêitbm Mtn lauft talitr anurt ttel tchnrfm H StoUmi mie ion int i lrtot oOv tu Klotm HiMhuidlmgen k iUmii iintir PIsktl uk mbtaittlmd lu t lüijttt chuumarkat ADYEETEïfTiM in alle Couranten worden aang enomen door het Advertentie Bureau van A BKKVkMAN mm Hoofdprijs cv 500 000 Mk Men U het Ue prijzen rijn door den Staat gegarandfcrd Uitnoodiging tot deelneming in de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 Mülioen 202 000 Marl gewonnen moeten warden De pnjien van deze veel voordoel biedende Geldloterij die volgens het plan slechts 118 000 loten bevat zijn de volgende De hOORSte prijs is eventueel 500 000 Mark Premie van SOO OOl M 1 prijs i 800 000 M 1 prijs il IIIU OOO M 1 prijs d rs oooM 2 prijzen k 70 000 M prijs i 05 000 M 1 pns a OQi OOM 1 prijs a St OOOM 2 prijzen ii 50 0110 M 1 prijs a 40 000 M 1 prijs a 30 000 M 1 prijs i 80 000 M lOprijzMOOOOM 56pr jz i5000M lOSprijz aSOnuM 156prijz Ü8000M 4prijr 4 1500 M llpröz ilOOOM 1030 prijzen il iOOM 20 prijzen i 860 M 77 prijzen kiHOK S6059 prijzen alelM 9989 pnjz i 150 14 115 100 M 1088prij 4 78 48 Jl Totial 58 010 prijzen De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt in de 8e kl tot iS DOO M in de 3e tot 60 000 M in de e tot 65000 M in de 6e tot 70 000 M in de 6etot 76 000 M in de 7e tot SOO OOli M en met de premie van SOO OOO event tot SOO OOO Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel 13 vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Gttld 3 60 een hall origineel lot slechts Gul I l löeen kwart origineel lot slechts Guld 0 90De inleggelden voor de volgeode klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de otiicieele trekkingsüjst De ultbetaliuK en rerzcndiiiit vin prijzen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding U ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours ar Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 31 OCTOBER e k met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland 9 m 8chie damme GEÏÏEVEE JH rk Verkrijgha r bï M PEET E lts Jz N B A l bewijs van eeWioul ii p oaohel en kurk looiia voor CHIEDAM zien van den naanihir Pirn P HOPPK NIGHTOAF Echt Zeeiiwseh Tarwebrood t cent Zo JC O A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 EEMBEF0T7ANIEEE Men wordt verzoekt op t HEilH te letten tlIT HET MiOlZIJN TA M RAVËNSWAAY mm 60RINCHEM Oom theeën worden afgeleverd in Ttreegelde pakjes v n n heee in een half en em Ned ont met vermelding van Nommer en IPrQS voorzien van nevenetaaiv jMeit volgens dé VFet gedepo Fneerd Zich tot de aitvoeriaf van g eerde orders aanbeveleirie J C BIJL ïOoAeen J BREEBAART U Gouda Drnk van A BMNBMAN Zo Dit o bestaat uit Twee Uladen EERSTE BLAD Uuiteulaodscb Overzicbl De oorlogsberichten nit Afrika bleven sijhaarscb Wat de censor doorlaat is van geen beteekenls Wat achter dat gordijn onder de werking der krjlgswet geschiedt mag zeker bet licbt niet zien De Engelscbe bladen bevatten over Louis Botba en zjjn commando s geen ander nienws dan gisteren reeds is vermeld Een slecbt teeken is dit nntanrljlk geenszins Chamberlain beeft te Edinbnrg heftig de lorscbo parlementsleden aangevallen die zich in het parlement openlijk tot vijanden des rijks verklaren De regeering zal voorstellen de reglementen van het Huis te wijzigen ten einde den gang dar debatten te vergemakkelijken en beter de mannen te kannen controleercn die de Moeder der Parlementen willen verlagen tot bun eigen peil Chamberlain spreekt vervolgens van de schandoljke wanverhouding tusschen het groote getal lersche afgevaardigden en de bevolking De regeering zal het land vragen als de nlgemeene verkiezingen nadiren of het deze wanverhouding wil bestendigen die zoo onrechtvaardig is tegfenover Engeland en Schotland Chamberlain spreekt vervolgens over den oorlog en zegt dat de regeering nooit de bedoeling had om aanvallenderwijze op te treden Zü wilde de troepen aan de Kaap versterken en vervolgens de onderhandelingen hervatten maar de Boeren zonden een nltimatam en begonnen de vgandelijkbeden De voorwaarden die de Boeren waren aanIfOboden waren gunstiger dan ooit aan een overwonnen vijand zijn aangeboden maar nu ziJgeweigerd waren moet de oorlog tot het einde toe worden doorgezet Chamberlain bewondert de vasthondendheid der Boeren maar de Engelschen moeten er een geiyke vastberadenheid tegenover stellen De Boe OB vragen volkomener onafhankelijkheid dan ziJ vóór den oorlog hadden Dat is een Toorwatrde welke Engeland niet met eere kan aanvaarden Chamberlain gelooft dat de tp zal aanbreken dat men nog krachtiger maatregelen zal moeten nemen om de gnerlllabenden van rebellen te bestrjden Als dat uogenblik aankomt zullen wij precedenten vinden voor alles wat wij doen b l de volken die b v onze barbaarschheid FEViLLETOX Uit UDuitsch van W HAUFF 8 Hij kan zich dus niet best voorstellen wat de voorvaderen zijner moeder waren en daarom wil ik het hem leeren Bij deze woorden nam de vrijheer zijn groot glas op op welks deksel de wapenschilden van lijn huis in zilver stohden en nam om meer kracht in zijne rede te brengen eene lange geduchte teug Doch juffrouw Anna keek den gast smeekend aan Hij verstond dezen blik en trachtte aan hel gesprek eene andere wending te geven Het is waar zetde hij snel nog voordat de oude het glas wier op tafel had neergezet het is waar in Pruiasen zijn de toestanden anders geweest Maar oordeel zelf kan men in Europa n land aantreffen dat op mijn vaderland gelijkt Ik geei toe dat er landen zijn die wat betreft oppervUkte en zielen aantal ons overtret en mair nergens treft men op zóó n kleme ruimte rtilk eené krdchtige door innerlijke deugd imponeerende macht aan het is het Sparta van den nieuwen tijd En het was niet een gelukkige bodem niet een milde hemel die dat groote be en wreedheid veroordeelcn maar wy zullen nooit naderen tot wat zij in Polen in den Kaukasus in Tonkin in Bosnië in den oorlog van 1870 gedaan hebben De regeering zal niet aarzelen bet land nieuwe oflers te vragen als daaraan behoefte bestaat Hij eindigde met te zeggen dat de militaire toestand geen enkele reden tot bezorgdheid ople erde Behalve de Congregational Union trekken ook vele anderen in Engeland nog steeds tegen den oorlog te velde Zoo iiceft bot parlementslid Robertson to Dundee den 1 5n voor zijn kiezers een krachtige rede tegen de oorlogspolitiek gehouden hiJ achtte elke regeering beter dan die van Salisbury wier verdwijning voor de redding van het rijk noodzakelijk v as Te Newcastle undor Lyme beeft bet parlementslid Broadburst denzelfden avond een scherpe rede tegen den oorlog gehouden Weer op denzelfden avond deed het parlementslid Cawley een aanval op de regeering te Audenshaw In den loop van deuielfden 15 October namen de Vrouwen Vredesvereeniging van Manchester en do Liberale Vrouwenvereeniging besluiten waarin da oorlog sterk wordt veroordeeld Den 16n sprak de beer Joshua Rowntree te Bristol tegen den oorlog te Oxtord betoog Ie denzelfden dag het parlementslid Tomkinson dat Chamberlain voor alles verdwijnen moest Den 17n October hield Sir Wilfrid Lawson een krachtige rede tegen de in Zuid AfriKa gepleegde gruwelen en de idaar gevolgde politiek den 18n liet het parlementslid Lloyd George zich te Llangeitho nog sterker uit in denzelfden geest Denzelfden avond sprak het parlementslid Mather zijn kiezers te Doals toe en wees op de enojme vermeerdering van de oorlogsbegrooting Ten slotte stippen wij nog even aan de rede die Sir Wilfrid Lawson den 19n te Carlisle heeft gehouden en waarin bij zeide dat Engeland geleidelijk toch tot een kalmer gezonder en beter oordeel begon te komen terwfll eindelijk den 20Bten in een vergadering van meer dan 1000 monschen te Canning Town oen nadiukkeip protest togen de concentratie kampen werd voorgesteld en aangenomen Men doet al deze wakkere strijders tegen de nood ottige politiek der huidige Engelsche regeering slechts recht wedervaren door van hun ijveren ook eens gewag te maken op het vasteland waar Engeland sedert twee jaar terecht zoo hevig wordt aangevallen werkte néén de geest van groote mannen heett Pruissen geschapen omdat ze de kunst vejstonden de sluimerende krachten wakker t schudden en zelf het volk de houding aan te wijzen die het aannemen moest ep daar zij Pruissen waren zoo is er ook een Pruissen tot stand gekomen De oude heer had rustig naar zijn neef geluisterd bij de laatste woorden echter vloog een zweem van ironie over zijn gekat en de Brandenburger bloosde De zoon van mijn buurman generaal VVüT zou wanneer hij je gehoord had gezegd hebben Duitschland Duitschland nu ziet men hoe je ellende is voortgesproten uit je eigen versplintering Ge wilt met meer Grieken maar Plataeérs Corinthiërs Atheners Thebanen kort Spartanen heeten Ik wenschte alleen maar voegde hij er lachend bij dat de Spartanen niet ten tweede male een Epaminondas in het veld zullen aantreffen De slag bij Leuktra was anders geen meesterstuk der krijgskunst van onze moderne Spartanen Ons ongeluk bij Jena zeide de jonge man wrevelig kan nóch aan het volk nóch aan den koning worden toegeschreven en ik geloof dat we ons op Napoleon gewroken hebben want we hebben Duitschland niet alleen verlost maar hem zelts onttroond Zóó I Zijn jelui dat geweest f vroeg oom God weet dan dat ik tot nog toe verkeerd gehandeld heb met heel veel van dit laatste toe te schrijven aan het halve millioen soldaten dat men in geheel Europa tegen hem ophitste Waart ge er misschien zelf bij geweest neef Je kunt als Bon telegram van Router s agentschap te Chicago meldt dat de beer Kassen een rede bee gehouden om het sluiten van handelsveiwogen op den grondslag van wederkeorighe aan te bevelen Dit oogenscliijnlijk onbeftekenend bericht is niet van beteekenis onploot Amerika is zoo meenden en ineenea nog vele Amerikanen door protectionisme geworden de bloeiende on rijke staat van heden Maar do openbare meening van Amerika is aan het veranderen In de te Buffalo eenige dagen vóór den moordaanslag gebonden rede van president Mc Kincley heelt de president die als vader van het sterk beschermende Mc Kinley tariel misschien het langst bekend zal blijvei woorden ifeuit die aantoonden dat bg geheel van ineening veranderd was en niet meer een voorstander van onbeperkte bescherming was maar van handelsverdragen die den producten van andere landen inaikten van Amerikaansche goederen een tariefverlagiug zouden toekenneu Onze nationale productie zeide president Mc Kinley is zoo sterk toegenomen dat wg nieuwe markten moeten zien te krijgen Een systeem dat een wederkeerige ruil van goederen toelaat is blijkbaar noodzakelyk voor den voortdnrenden en gezonden groei van onzen uitvoerhandel W moeten niet rusten in vermeende veiligheid in de meeninjj dat wij alles kunnen verkoopen en niets bfJwwen te koopen Het tpperk van exclusiviteits is voorbij De correspondent van de Times vergeleek dien ommekeer in de overtuiging van den overleden president met dion van Peel toen deze Engelsche Staatsman in het begin van de vorige eeuw zich tiM scharen aan de zjjdo van hen die in afs i iJflflg van de drukkende graanrechten het mm l zagen om do hongerlpende fabriekslfijfcllting te helpen In vele opzichten is oBé fergelijking juist want de denkbeelden Be de protectionist Mc Kinley in woorden bracht waren die van de vrijbandelaars ofschoon natuurlijk handelsverdragen op een basis van wederkeorigheid door die vrpandelaars een gebrekkig middel genoemd zullen worden om die denkbeelden in praktp te brengon Evenals president Mc Kinley werden vele andere Amerikanen ontrouw aan het straffe protectionisme en daarom is de rede van Kasson als een nieuw teeken van de kentering in de Amerikaansche opinie omtrent de beschermende rechten van belang ooggetuige waarschijnlijk daarover meepraten f De neef kleurde en wierp een angstigen blik op Anna die ternauwernood haar lach kon onderdrukken Ik was toen nog op school antwoordde hij en het heelt me later dikwijls genoeg gespeten dat ik er met bij was Ik geef toe dat die anderen ook meegeholpen hebben maar in alleveldslagen waren het toch de Pruisen die zichonderscheiden hebben denk slechts aan Waterloo Wees overtuigd dat ik er aan denk hernam de oude heer met grooten ernst en ik denker met genoegen aan Wanneer er een is die eenafschuwclijken haat voor dien man gevoelt danben ik het want hij heett ons en allen ongelukkig gemaakt en ons schoon goed njk als eenhandschoen gekeerd Maar dat geval met uwelandslieden weet ge toch nog met juist Ik kanmoeilijk gelooven dat uwe jonge soldaten al waronze ook werkelijk zoo geestdriftig als men beweert zoo vele aanvallen op hun centrum haddenkunnen afslaan op dien iSden Juni indien nietde Engelschen die reeds in alle werelddeelen gediend hadden Niet de jaren zijn het zeide de ander diem zulke oogenblikken kracht geven maur hetlellbewustzijn de trotsch eener natie en den geestdriit van den soldjuit Voor zijne zaak en dat heeltPruissen volop i S Ik bob in n iiLleugd ook een paar jarengediend antwoorddr m in 85 bij de kreitstroepen Toen waren de soldaten nog niet geestdriftig daarom ken ik dat woord niet Als mijnbuurman do generaal me komt bezoeken dan Verspreide Berichten Frajikruk Het voorbeeld van den afgevaardigde öotteron bij w jze van protest tegen do heading van een deel der Méline groep bü het votum in de Kamer over Basly s voorstel heeft navolging gevonden de vertftgonwoordiger voor Tarn et Garonne do heer Lachaire is eveneens nit het artyverbond getreden in de moening dat de handhaving van het kabinet Waldeck Eouaseau het grootste gevaar is voor de Republiek De te Marseille aangekomen paketboot Manora van du British India Cy heeft onder baar lading een aantal leeuwen en zebra s door koning Menelik aangeboden aan koning Edward van Engeland ah bewüs van de goede relation tusschen beide ryken Een viertal anarchisten die reeds veroordeeld zyu omdat ze een vaandel ronddroegen te Amiens met de woorddn Wiltge gelukkig zyn hang dan nw huiseigenaarop en wel tot gevangenisstraf van tweetot acht weken moeten zich op aanklachtvan den minister van oorlog nu verantwoorden omdat ze door middel van zoo nlap doek het leger de leerschool der misdaad hebben geheeten De Benedictijner monnikenorde te Meanil in bet departement Aube is wegens nietnakoming van de wettelijke voorschrifton door do rechtbank ontbonden verklaarden de leden zün uitgezet terwijl hun bezittingen geregeld zullen worden Pt ins Joachim Murat een kleinzoon van den koning ran Napels gopensionneerd brigadegeneraal is op öT jarigen leeftijd op zïjn kasteel Chambly in Oise gestorven Bii de beraadslaging over de begrooting van binnenlandsche zaken zal de afgevaardigde Letang aandringen op intrekking van den post van 1 200 000 frs ten bate van de geheime agenten van den veiligheidsdienst terwijl Vaillant by de bogrooting van oorlog zal voorstellen opheffing van de militaire gouvernementen to Parijs en te Lyon De academische raad van Dijon heeftden leeraar Hervé van het lyceam te Sens wegens het schrijven van antipatriotischeartikelen in de Pioupiou de l Yonne voorgedragen tot ontslag de rol van joumaHst in zijn opvatting onvereenigbaar oordeelend met ziJn positie als opvoeder der jeugd moet je er met hem over spreken Hoc het ook zij ging de gast voort het doetme mnig veel genoegen dat ge t tenminste metmij over dat hoofdpunt eens zijt over die verontwaardiging tegen de Franschen en den haat voordien Corsicaan Bij ona beweert men dat hij inZuidDuitschland helaas nog altijd als een soortvan held beschouwd wordt en het ia belachelijk dat hij door velen nog als een geluksaanbrengerder menschheid vereerd wordt Spreek zoo luid niet vrindje hernam deoude heer als je niet in een kwaad blaadje bijdeze dame wil staan Zij is eene vurigo vereerstervan Napoleon Maar daarom zult ge niet slechter over megaan denken zeide Anna hoogkleurend omdatik een man niet mag vervloeken alleen omdatzijne eenige lout hierin bestond dat hij een grootmensch was Groot mensch 1 Ge spreekt zoo omdat Anna 1 Anna viel de oude kaar in de rede Meen je dat ik slechts daarom zoo spreek omdat hij ons ellendig maakte Omdat hij mij dit dal en het woud ontrukte omdat hij de menschen die mij en mijnen grootouders als hunne heeren dienden aan een ander schonk f Omdat de ongevraagde gasten die hij naur ons toestuurde dat beetje wat me nog overbleel verteerden of opaten IVardt vervo d i