Goudsche Courant, maandag 28 oktober 1901

Trekking Vrijdag f l oveinbere k der i OTEN Noord Holl Vereeniging Iet Witte Kruis UuordprUs 10 000 beuevens 490 trijzen van I AOO 1 50 en 1 14 Geheele Aandeelen voor deze trekking verkrijgbaar bij de ondergeteekenden met reeds Zaterdag d a v verzending der OMcieele Trekkingslijsten PEIJS EEE AANDEELEN VOOE 1 TEEKKINC1 60 CENT Ook worden door ons de orgineele loten voor deze en alle volgendo trekkingen verkocht il contant i 1 10 ol in termijnbetaling van 12 maandelijksche termijnen A 1 t Toezending van aummeropgave ol van de origineele Loten na ontvangst der eerste termen o het volle bedrag per postwisaol Voor de orgineele loten ontvangt men altp minstens 1 14 terug zonder eenige kans om zijn geld te verspelen Jaarlijks 2 trekkingen met prijzen van 1 SS OOO 1 15 000 1 lO OOO I 00 1 400 1 tSO 1 10O 1 t Haa8t U met de aankoop dezer Loten want de beurskoers is steeds stijgende LoterU ËlTecten iiauk Breda Trausvaal Liiiionade is de lilMOMiVUE die thans vooral gevraagd wordt en voortaan om hare fijne geur en heerlijke pittige smcuik het meest zal gedronken worden Iedereen probeere ze Alleen verkrijgbaar te GOUDA in Siroop en Kogelflesschon bij HUIJBitBCHT Zeiigsiraat 85 Goedkoopste eaaoliedst adres voor Vervoer vaii Inboedel zoowel binnen ala buiten de stad met gesbfcen wageiii A ORAVESTEIJN Lange Tiendoweg 39 AHe tvorét ttgen Iranapvrutchade vemekerd Directe Spoorweperblndlngen net GOUDA Wlnterdlesst 1901 02 AangevaegeD 1 October Tijd vao Greenwicb iOUDA ROTTXRDlllIriee Ten B 5 51 7 U 7 35 8 91 8 SS 9 08 9 14 9 33 9 57 10 35 10 58 11 15 11 18 18 58 1 17 1 18 S SO 3 41 4 01 4 39 4 54 5 15 6 14 5 18 7 08 7 18 7 44 S 14 t l7 S SS I U 10 09 10 11 10 45 ll 6 01 y a 18 f 5 11 t tr K 9 § t a ff ff ♦ It ff 5 18 ff ff ff ff ff ff 1 89 3 51 4 03 g ff 6 17 5 88 5 45 89 7 47 8 07 cl 5 10 ff ff ff ff 7 87 ff 8 t5 S S 6 10 ff I ff ff 7 4 ff ff d Alleen la en Se klaiae Eitri b betalen g Op deie treinen i n Zondag ManndiR en Dinadeg Mndeagaehe retanrbtljettan voor de Se kl Terkl gbaar tagen enkelen mehtprije E Hollandjebe Spoar L Gitra inpplemant bew JB 1 lUeen Diiadag B0TTEKDA1I 901IBA Tiea Taraa 9 40 ff ff ff 11 80 ff 1 48 ff 9 48 ff ff ff l 38 ff 1 54 ll Sl 11 41 11 04 ff 1 86 1 14 1 46 ff ff ff ff U4 ff ff ff ff 1 88 ff ff ff ff w 1 08 r ff 11 61 1I 06 11 15 1 09 1 09 1 SS 1 06 ff 6 17 6 41 6 80 ff ff 4 46 5 11 5 33 04 6 19 7 05 7 69 8 1 1 £ 9 36 ff ff ff 4 58 ff ff ff 8 8J ff ff ff ta 9 46 y ff ff ff 6 ff ff 4 ff ff ff SS ff ff ff S IO ff ff 6 51 ff ff 10 03 ff ff 4 06 4 14 4 69 6 1 6 41 6 54 6 14 7 01 7 16 8JI0 3 41 9 47 10 09 lO lb 11 01 d Alleen la en 2e klaaae extra betalen e VamltnUef op den loop kan niet gerakend worden S HoiiandHke apoor X Xxtra anpplameBtbanrüa vtn de Compagnie der Wagoii Lita DSN 3 45 6 49 a ll 7 19 l OL 8 31 9 17 J 5S 9 5S 10 18 10 48 ll t ff I f 8 18 10 08 ff ff ff 8 11 J 10 17 ff I ff 8 18 E 10 19 15 9 7 67 8 18 8 V 4 11 19 10 84 10 46 11 16 11 61 1 10 1 48 4 15 1 40 1 67L4 00 4 16 4 87 5 19 81 7 01 7 41 7 65 8 18 9 40 lO SO 4 48 6 18 9 46 4 SS 6 43 10 01 5 10 6 54 10 14 3 09 3 14 4 17 4 41 6 91 5 4 7 05 7 31 8 09 8 93 8 46 10 18 10 68 extra betalen £ fiekalre een biljet Ie kl een enpplement bewija fl O II 11 A M 1 r H i A riae taru iouda 6 8 11 8 319 18 10 1010 19 11 081 101 861 16 4 07 1 43 5 1 818 4 9 11 10 19 10 80 11 06 Amit W 8 01 S 6J 9 i 10 10 11 04 11 48 11 67 1 67 S S5 4 K 1 57 5 a0 49 6 44 9 36 10 3 11 08 11 imta 8 1 9 18 9 S 10 16 11 1 1 03 U 1 1 40 4 17 5 1 6 45 6 01 9 3 10 0 11 16 11 14 11 D A U TKSCH r vleerern H 31 1 16 8 11 4 31 i 49 6 00 6 K 7 10 7 S6 8 16 lO SO 11 06 1 81 7 85 10 46 1 40 8 19 6 07 7 88 8 4S 10 64 06 8 03 8 45 6 04 6 14 6 31 6 66 7 64 8 08 8 59 11 11 ll S t mt 6 8 7 1i 8 10 8 I 1S9 JI l lt 11 17 11 6 8 10 S 81 4 45 6 06 6 11 7 09 I IO 9 46 Inu W 1 84 6 47 7 30 8 15 8 41 9 8 9 4111 80 ll 4i l Oi 1 Ml tM 8 4 I 6 0 1 6 11 6 36 7 16 8 15 10 01 louila 7 0 7 31 8 18 9 119 19 ll lSlO Snt tl l U LM 3 18 t ll 4 34 5 47 7 0 7 54 8 09 9 11 1 48 8 08 8 19 4 01 4 41 4 50 6 41 6 5 7 00 7 66 8 49 9 SS 10 08 4 15 7 14 9 8 10 16 iW 1 16 8 40 64 4 46 5 1S 18 16 7 14 7 41 8 19 9i 9 10 07 10 41 iM I BINNENLAND Naar w j Ternemon is mon bö hot ministerie van binncnlandsclie zaken bezig aan de voorbereiding van eono wottolijke verzelicring tegen do goldelijke gevolgen van iekte bevalling on overlijden begrafeniskosten stra een schrijven van twee Hollandsche geestverwanten in het buitonland woonachtig ontvangen waarin zij ingeval do boycot tegen Engeland doorgaat tienduizend guldon daarvoor beschikbaar stellen Kon meldt uit Leiden Voor eonigen tijil word door do aid Schicd m van den Bond van Noderl Onderwijzers aan den gemeenteraad aldaar verzocht om de hooiden der scholop eeno vaste klasse tot het geven van onderwijs op te dragen Dit verzoek werd door den Raad in handen van Burg en Weth gesteld met verzoek om advies Uit college adviseert nu ongunstig daar volgens ziJn oordeel dit niet mogelijk is aan groote scholen tenzij het personeel bestaat uit menschen van rijpo ervaring bezield met lust tot samenwerking Waar nn een groot deel van ons onderwijzend personeel bestaat uit jongelieden van weinig ondervinding 4i nog voel leiding noodig hebben en nog veel moeten loeren door opmerkingen te hunnen beste gegeven kunnen wiJ voor als nog geen vryheid vmden U te adviseeren den hoofden eep vaste klasse te geven Een verder bezwaar tegen de inwilliging wordt geacht dat het niet aangaat een hoofd dot zich nog gohoel op de hoogte moet stellen van zvjn school een vaste klasse te geven wijl hom dan toch oOk de gelegenheid wordt ontnomen de school te leeren kennen Een ernstig ongeluk had gisterochtend alhier even voorbij do voormalige Hoogowoerdspoort plaats Twoo boeren die per as de nmrkt hier wilden bezoeken reden elkaar iuhterop het paard van het achterste rijtuig sloeg op hol en vloog in woeste vaart bovenop het eerste met het gevolg dat do berijder van het achterste rgtuig zekere H Goedhart van Woubrugge onmiddellijk gedood werd on diens zoon die ook op den bok zat ecne zware kneuzing aan den arm bekwam Naar verluidt laat do man die op zoo treurige W jze om het leven kwam eene vrouw met eU kinderen achter De berijder van het voorste rjjtuig zekere Kaptoyn van Zoeterwoude bekwam zulke zware kneuzingen on verwondingen dat zijne overbrenging naar het ElizabethsGeslicht noodig was De toestand van den man hoewel hoogst ernstig is niet hopeloos or bestaat nog hoop op herstel Uit de rivier de Lek onder Jaarsveld a h Klophek is opgevisoht het IJk van A d V veehandelaar te Benschop Kergisterenavond was hjj aldaar van de Culemborgscho stoomboot komende van Rotterd im afgestapt Buim f 500 aan geldswaardig papier werd bij hem bevonden De zaak Wink Tegen den niet eervol ontslagen onderwijzer Wink te Gorinchem redacteur van het anarchistisch blad De Toekomst is door de rechtbank te Middelburg op aanvraag van den officier van justitie rechtsingang verleend wegens het aanranden van do eer en den goeden naam van het schoolhoofd Elshout te Gorinchem zijn voormaligen chef Het hoofdbestuur van den Bond van Noderl Onderwpors heeft zich togen het voorBtel Dordrecht verklaard tot het verstrekken van een half jaar salaris uit de weerstandkas aan Wmk Het schrift nu over het voorstel een referendum uit Met de Kaapsche mail is meegekomen het Advertentieblad dat uit Klerksdorp in Transvaal een telegram bevat van 16 September waarin o a het volgende wordt meegedeeld Het 3o Nationaal Congres voor GeheelOnthonding van Alcoholhondendo Dranken zal 27 on 28 November van dit jaar te s Gravenhago gehouden worden De nitnoodigingon tot deelneming zullen eerstdaags aan belangstellenden verzonden worden Op den eersten dag zal een hoogst belangryk onderwerp worden ter sprake gebracht de invloed van don alcohol op het kind Verschillende sprekers zullen hierover hot woord voeren Het ongres Comité had het geluk den bekenden IJtrechtschen hoogleeraar Prof Dr Th Ziehen bereid te vinden te spreken over de psychische en pliysische afwijkingen by het kind tengevolge van alcoholgebruik Naar wij vernomen zal Prof Ziehen in het Duitsch spreken Gemetigde Berichten Naar Het Volk mededeelt heeft mr Troel Zaterdagnacht brak een geweldige orkaan over de stad los die bleef woeden van 7 n m tot i v m op Zondag Tot 1 v m was het vreeselijk te zien wat een stof er waaide geen half dozijn yards kon men zien en de schildwachten waren niet voor hun pleizier nit Te 1 uur viel er regen tot vieren De storm deed al de hospitaaltenten instorten zoodat men de lijders iets na middernacht naar elders moest voeren onder verblindende stofwolken en een heftigcn orkaan Een aantal tenten in het burgerkamp waaiden ook om zoodat de bewoners een tijd lang er slecht aan toe waren In de stad werden heel wat houten scharen en heiningen omgegooid daaronder die van den speclgrond dio thans als remonte kamp wordt gebezigd 1 loadi Uoordrsoht 7 18 Siaoworlrail h 7 18 Oapelle 7 85 ftotterduD M 15 7 44 RottorilamD P Rotterdam B Gister Zondag morgen worden omstreeks 400 Hollandsche Afrikaander vrouwen en kinderen de families uitmakende van lieden die nog op kommando zijn in den trein gezet om naar Natal to worden gozonden Zij behoorden meest tot de armere klassen schoon verscheiden vrouwen en kinderen van ex ambtenaren dor vroegere republiek en anderen die er vroeger goed am toe waron ook werden meegevoerd Zij kregen verlof al hnn kleeren en andere dits en dats mee te nemen en doden zich voor als zeer welgemoed ofschoon dit blijkbaar schijn was en zeer overdreven word Vele vrouwen droegen rozetjes van de vierkleur 8 40 11 08 l Ot 8 60 j ll U 1 14 8 57 11 10 1 11 9 G6 9 19 9 45 10 18 10 56 11 19 11 89 11 34 1 80 K 8 64 nun H ll lG v v a 1 58 e 4E 6 65 7 18 Aotterdam Beun Rotterdam U F Eotterdam M Oapelle Nieuwerkerk Uoordreoht Glonda 8 39 9 18 9 47 4 4 6 S0 04 4 61 6 41 ff 6 01 6 61 ff 5 11 04 ff 6 17 10 8 86 7 46 ff 8 39 9 18 9 47 ff 10 1610 1610 38 ff 1 I 8 7 89 8 06 8 34 9 00 9 S7 10 08 10 19 1149 OUD A1 63 1 11 09 9 08 Hf 10 08 11 15 t h 9 05 7 16 8 37 8 41 9 11 7 18 8 58 ff 7 89 9 01 ff 7 68 9 14 ff 7 58 9 08 9 19 9 88 Gottdt Zevonh Moero Boetermeer Zog Voorburg Hag 9 11 10 00 10 19 10 68 11 18 18 18 11 56 ff ff ff 11 96 ff 1 07 ff ff ff ll U ff ff 1 18 ff ff ff 11 30 ff ff 1 11 9 41 10 88 10 46 11 36 11 48 11 45 1 37 11 00 1 30 1 86 1 50 1 0111 111 11 en Se klawa iHige 5 31 6 01 7 08 7 15 7 85 8 35 8 56 9 0H 9 44 10 1111 16 11 86 Voorburg 6 88 ► j 10 17 Zoeletm Zeg 5 61 10 81 Ztvenh Mo 6 08 10 48 Gnndff 6 14 6 18 7 18 7 411 08 9 08 9 719 30 10 1110 6411 65 11 08 ff Faenltatief op den laop kan niet gerekend worden Harmonikatrein alleen Ie 89 9 07 Mosda 6 10 81 7 45 8 1 Oudew 5 86 Woord 6 48 6 48 8 88 UtrMht 6 0S 7 K4 8 18 8 51 9 89 10 14 10 49 Utreekt 6 18 6 51 7 47 8 88 9 10 10 04 10 41 ll St 11 01 Woerden 6 07 6 4 8 09 9 87 10 17 11 56 1S 17 Oidew 6 116 68 6 17 10 86 1 36 audi 6 41 7 08 7 14 8 80 0 9 51 10 48 11 13 11 1111 61 ü 10 14 10 59 11 00 11 11 16 11 84 11 47 ll Sl sommigen hadden die kleur op linten Toen de trein vertrok werden twee vlaggen waarvan dat s zwaar te zeggen uit de treinramen gestoken aan den stok van een sambreel zonnescherm maar het is opmerkelijk dat de schikking niet was als die van de republikeinsche banier De vrouwen in de rijtuigen zongen bij haar wegrijden lustig het volkslied terwijl anderen woeste gebaren maakten en schimptaal bezigden Niemand van de aanwezigen op hot perron scheen hiervan notitie te nemen schoonmen een soldaat hoorde aanmerken 1 Ikmag zoo n stemming wel I like theiif spirit d 1 il I don t Weldra zullen er nog meer voggaan naar alle families v n lieden op ko imando kennisgeving hebben bekomen dat z j zich klaar moeten houden Dit zal een verlossing zjn voor het overladen spoorwegvervoer en veel van de Britsche yluchtelingen gelegenheid verschallen om naar huis te keepen Vecht generaal Liebenberg die men liever don jSlimmen wegdniker artful dodger zou mogen noemen heelt een soort van manliest aan zijn manschappen uitgevaifdigd óm hen verder aan te moedigen fct hun dom bedrijl van de Britsche kolonne te ontyijken Hij geelt een verward vérhaal van het verongelukken va den trein benoorden Pretoria waar hy eiBU vroeselHke slachting van den vjand van Biiakt en fjo loteert met luste den val vin het machtige Engeland Niet weinig aaBhalingen uit de Schrilt sieren zjn proclabatio op en i maken zetnaar den smaak vali den vromen Boer De voorspelling dat de gister teneinde komende proclamatie wéinig ol geen werking zou hebben op de Jppublikeinen is ten volle bewaarheid f De Italiaansche minisier Galimberti moestte Genua een telegran vei zenden maarkreeg aan het telegra lkantoor gekomengeen gehoor Eindeiyk verschoen er iemtnddie den minister hoewoLpiet at te vrieQdeIgk te woprd stond y Deze vroeg hem beleeld zgn naam en gal toen het volgepde teleg pm al i Ministor van Postêtifon V Rome De telegraflst is overgeplftast naar Sicilië j Galimberti SiciliB is hM vorbanningsoord voor ambtenaren die ifttongenade gevallen zgn Men meldt dit Alkmaar Door de firma K de Boer Jr te Alkmaar zal binnen eonigen tijd een soort geconserveerde Kipeieren in den handel worden gebracht onder den naam Koninkiyke Krooneieren welke uitstekend voor de consumptie geschikt zyn en tevens gedurende hot dure jaargetijde tegen een zeer matigen prjs kunnen worden verkocht Door dit artikel het vorige jaar slechts op beperkte schaal onder het publiek te brengen ondervond deze firma daarmede reeds en groot succes Omtrent het sanatorium herstellingsoord voor longiyders te Benkum dat heden wordt geopend meldt men ons hot volgendo 4 13 8 45 4 08 H A A O riae Taraa 4 19 4 15 4 60 5 18 6 17 5 01 ff ff gj 5 18 ff ff ff f 6 17 ff ff 4 46 4 61 5 81 6 48 6 67 Rechts van Wageningen door een 10 minuten lange oprjlaan met den fraaien broeden landweg tusschen die plaats en Ben jlent genoeshoer ivertrök voor I apotheekiBn iiig voor i zie ion ïie imten org p dabaterleidiAtg jAaUelelofa liters Ver jfdki me ljjder ii 1 de atieattn ierd DubWe m eiken tO fi t le cheiden vkn higing van ieder voor zll Joor middel v toorts badka Uiletkamers m ken voor al4 kum verbonden ligt achter hoog geboomte verscholen het sanatorium voor longiyders waartoe de Koningin moeder het landgoed jOranje Nasean s Oord bestemd heelt Naar de plannen van dan Amsterdamociien architect Roelol Kuipers is het twee verdiepingen hooge sanatorium aansluitend aan het oude paleis op de plaats waarby een zesmaal grootere ruimte is bijgebouwd io halven cirkel opgetrokken Aan het eono uiteinde der middelign staat het paleis aan de andere algezonderd van t hooldgebonw de woning van don geneesheer directeur Door dezen bouwvorm zien alle vertrekken uit op het bojchlandschap kunnen licht on lacht ongehindjrd binnenstroomon en konden overal tasschen de grootere kamers en zalen galerijen worden gemaakt waar de zieken in de baitonlucht beschermd tegen tocht ol te lel zonlicht kunnen liggen an rusten Rustige eenvoud kenmerkt de boaworile zonder andere versiering dan één klokkotorentja boven t hoofdgebouw Ter vermyding van opwaaiend stol bevindt zich do hooldingang voor het publiek aan de achterzgde terwjl een atzonderlgke ingang voor de zieken bestemd is die van hun parkwandelingen terngkeerend in de zg laarzenkamor hun schoeisel verwisselen tiBgen pantollels In de eetzaal is voor 72 rsonen plaatp terwjl inidon bybouw nog n eetzaal is voor 28 pei staen Het gebouw evat 0 m een zka als wihtertnin ingeiicht een nitgestreïte leesiaal kamers voor en genetsheerdirectour it j F W Do ath uit Ajfeterda n l e adjunct directrice iV M von mvrat dai aasfi f W J W Hninik t acliebad en j oon If oratoij I l nkere aiAf en ein in putaflsiihiei ph daarvpor kn een buis lorsj oen bi ir de verple dering van Verandahs De vertrekken zyn hoogst eenvoudig gemeui ramen on buitendeuren wfn Do keukens gn geheel all i t sanatorium een door eloktïlCiteit bewogen wagen voert de spgsen naar h t gebouw van waar ze door een lift in do dienzaal komen Op de bovenverdieping zgq de vertrekken voor t personeel De verandahs zyn overdekt met houten afdak of glas 8 14 8 3 t X 8 40 8 69 9 1 10 19 ff lO M ff 10 8 ff ff 10 80 10 45 11 05 ll tl ff ff 11 1 ff ff 11 48 ff 9 11 ff 10 111 9 4 10 81 Inwendig ziet hot gebouw er helieer Irisch en vrooiyk nit De machinekamers liggen nog verder van t sanatorium dan de keukens Door alle vertrekken zyn atoomleidingen Er is ook een machine voor elektrisch licht en voor den motor in de wasschery Alle spgzen worden met stoom bereid In het bögobouw zyn koukeninrichling strykery wasschory en kantoren gevestigd In 70 weken is de bouw geschied en hall November kan de verpleging aanvangen in een groot deel van t gebouw Ia later t geheele gebouw in gebruik genomen dan bestaat het plan nog een geneesheer te benoemen De bedoeling is die lyders op te nemen wier ziekte nog niet te ver gevorderd is en wier genezing dus redoiykeiwöze iste hopen en te verwachten Het sanatorium is niet allereerst ziekenhuis maar gezondheidbinstelling De prgs is 1 2 50 per dag Min vermogenden kannen minder betalen door steun te vragen van het zg EmmaIonds t AÖVEIITENTIEIN Antoine Frères Waltham Internationale Watch Omega Horloges erkent de beate merken L ÏÏITTENBOGAA a HORLOGEE OOSTHAVEN Biykens acte op den 10 Mei 1901 voor den ondergeteekenden te Rotterdam i osi deerendon Notaris itr ALPHONSE COR NfeltiliE JACQUES DE KUYPER aldaar verWden is tusschen de gerechtigden tot de gemeenschaap van goederen bestaan hebbende in het huwelijk van wfllen de i HeerJACOB ADBIAANjROEST VAN LIMHDRÖ in leven wynhandeliuir gewoond hchbojido te Rotter I dam n awaar den 21 Januiri 1 01 over leden en Revrouw KATHARINA MARIA ECK pirtieuliere wAndo aldaar Mevrouw il SABA VA I DER hIoP weduwe van den Heer MiaTthsus PjBTW va deb Hoop wjjn handellii arslier wAeMde t feytterdam den Heer pE DHIK WILDEM VAN DER HOOP wilnhüidelaart wpliende te iouda en den Heer ja RI lJS ANT9NItJS JOriAliflES l imRO wynhandelaar j wonend te pttödim ovarténgekiMien om Ite rek ii jaV anïd jt Itet 0J tej jO tTBlhnKElf 4 nifidion te eiyigen de Vennootschap tM dfJl hebbende ileil kaniffl in wl aii geMMiterd kevestigd te Rotteriui M Ie Ottafai onder tde firma i j j tusschen wglen den Heer JACOB ADRIAAN ROEST VAN LIMÉURG Mevrouw SARA VAN DER HOOP weduwe van den Heer Ma tubus PiETER VAK DEB Hoop deu Heer ÖENDRIK WILLEM VAN DER HOOP en den Heer HENRICÜS ANTONIÜS JOHANNES MINDEROP allen voornoemd aangegaan by acte op den 30 December 1892 mede voor den ondergeteekenden Notaris DE KOYPER gepasseerd on voorts dat de likwidatie der nog loopende zaken zal plaats hebben door den Heer HENDRIK WILLEM VAN DER HOOP en den Heer HENDRICüS ANTONIÜS JOHANNES MINDEROP beiden voornoemd op de gemolde Irma H DE KÜYPER Sola By vonnis der Arrondissements Kechtbank te s Gravenhage van den achtsten October 1901 is het huweiyk tasschen den Heer GERRIT LOUIS KLUNDER wonende te Amsterdam en Mevnouw MAGDALENA MARGRETH A TEEKAMP verbiyi houdende te sGravenhage verklaardOff TBOJTDBJ Aoar Bckt ehei Ung met al de gevolgen daaraan verbonden Mr D S VAN EMDEN Procureur AAIVBmOIKG REGENTEN van het BE8TEDELINÖENHÜIS alhier zullen op DINSDAG 5 NOVEMBER a 8 des avonds f uur in bet lokaal Tan bet Gesticht aanbesteden De levering der benoodigrde levensmiddelen Brood Aardappelen en Steenkolen voor het jaar 1902 De voorwaarden van aanbesteding liggen Tan 29 October al voor gegadigden ter lezing in bet Gesticht Namens Regenten L S KAMPO Secretaris CONCERT Donderdag 31 October a s Zaal Kunstmin der Soc Ons Genoegen TE OBVSIN DOOK DE SymphonieVereeniging Mozarf Directeur JAC liOBRBNBOOM Rotterdam met mödeworking van Mevr Sül IIIE b IIKYIIM4NS CI1ASTEL Zang on den Hoer S J VëUVUEKKN Viool heiden uit Rotterdam LEDEN dor SOC hebhen persooniyk vryen toegang hunne dames cui kinderen 1 0 S0 per i rsoon NIET LEDEN hunne dames en kinderen 1 1 per persoon Maneamg S unr Arrowroot i BIJ WOLJf F eir Co W thayen 198 uwen WinkolJBr uisluitend KonhiJUIJkeKroonelereti k i 4 cent per Dtuk zj munten uSt door pui beste kwaliteit on zeer biliyken prys 11 11 Baiiketbakkci s enieten aanzieniyk rabat en worden ver Zouht hunne orders direct to mön kantoorHfe richten I Eirma K DE BOER Jr All maar i Vertegenwoordiger te GOUDA P G DHJÜ BUOEüMli Jr Zengestraat EEN FLU mim met gebruiksaanwyzing om H liter heerlijke riwcHrmsLiaioyADB te maken als FRAMBOOS CITROEN ANANAS SINAASAPPEL en KERSEN kost by my slechts 2S cent i m OiJE Kleiweg do 2 GOODA De Echte Normaal Wollen Jager Ondergoederen in alle maten verkrijgbaar IN HET MAGAZIJN Ve Avondster zyn heden ONTVANGEN eeno Iraaie Collectie GASKACHELS met en zonder alvoer van al 1 7 50enhooger GASFÜK U1ZE met prima zuinige branders OASOBSAMMNTEN in ruime keuze voorhanden Groutti Gloelllcblbranders welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B Nieuw model geèmaiUeerile PASNBN en KJBTMLS gwaarborgd gUtvr Minzaam aanbevelend M M VA L00 TELEF in Gasfitter Telephoonnet Gouda Aangesloten Onder Tel No 97 QKBRs DE RAADT Westhaven B 156 128 BARGE DIENST Rotterdamsche Veer P HOOFTMAF 2n TELER 102 BLOEMWERKEN voor alle gelegenheden EEN dROOTE KEUZE Fantasie Artikelen voorhanden Hlüciiibollvn voür Kamer en Tuin P P SOOS TIEN DE WEG 59 ONTVANGEN een prachtige Collectie HANGLAMPEN Slaaniie Lain ieii Gai lantaarns Hatoeii en Glazen voor alle Branders PETROLEUM KACHELS lli ilooji en in Miuur GEVRAAGD EEN LOOPJO NGEN Cognac Fine J M F Eeudeker GEEN BETER ADRES voor alle soorten 8CH0ENWERK dan liel NoorJIiialuoteb Schuea en Liiarzcniiiapijii Kleiweg E 80 tegenover de Kleiwegsteeg Steeds voorradig alle soorten WINTER ARTIKELEN en OVERSCHOENEN merk DE WEEUSCUiAL Aanbevelend O SMITS Alle reparation en aangemeten werk Aanbevelend 5L0IEHASER Co C A V D LOO AHTS voor Zenu w en Zielsziekten Goudsche Singel SI BOITERDAM SPREEKUREN ia IMRICHTIMG VOOR PSYCHOTHERAPIE Ondergeteekende beveelt zich beleeld aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alzonderlgke schotels on alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd mot bülevering van servies zilver talellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 Met hall December WORDT GEVRAAGD eene nette Dienstbode MARKT A 88 Zuivere Medicinale LEVERTRAAN 4 0 30 per ü bj D MlEBli S Kleiweg E 100 W r Wie werkelijk prijs stelt een IIEGELMK te hebben laat zich lotograleeren in de Votografitehe HuuttinrichUag ST criDio van P V D WAÜLIS Fl SINGEL 661