Goudsche Courant, maandag 28 oktober 1901

I So 8633 DE GROOTSTE SORTEERIN Huiden Sehapenvachten relefoon 9 De uitgave dezer €opTantig=P W iedt dagtripjes met uitzondering yan n en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 frop o peri post 1 70 S 1 Wageiikleedjes Voetzakkeu enz zijn voorhanden in het TAPIJTMAGAZIJN van Firma B DE JONG 40ste Jaargang m sK Maandag 38 October lOOJ mmm mmm MeuwS m Adtie teniiehlatl vo0v Gouda eiu mstreken Telefoon No 4 ADVERTENTfEN Worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters woixlon berekend naar plaatsruimte Aizonderlijke t NfiBimei s VTJF CENTEN Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd H I ar gelegenheid promotie te maken ik vind het zeer önbiliyk en naast zgn werkzaamheden oefent Uy zjil praktyk uit waijrdoot hil nog al oeïis afwezig moet zynj waardoor do werkzaamheden zjn geregelden gang met kunnen dan en daarom zal ik tegen deze P Vefthooging stemmen De Voorzitter Met toestemming van B en W oefent hy zgn praktgk van advocaat uit hy heeft een paar faillissementen gehad maar daalrvoot behoeft hy zooveel de stadniet uit D heer Piince i Ik beu niet tegen dio verhooging maar zou willen vragen of er ook pieti andere klerken voor verhooging in aanmerking kunnen komen De Voorzitter Bedoelt do heer Prince ds H wken de e n iB jias aangesteld en do andere heeft do topzegging dat by een vacature hj dan opklimt De heer van Galen Met die vorhooging kan ik niot medegaan nog onlangs hebbon wü een legeUng voor de gomeonto ambtenaren vastgesteld en daar moeten wg niet van alwyken ik wil iets afduiKOU op de verdiensten v an dezen ambtenaar de anderen hebben ook Vj diifflsten het is niet biliyk van dei regel af te wykeu De heer Dessing Wat is het salaris van een tweede commies cm nu die Uiei zoolang werkzaam is kan ik wel niedegaan met hot voorstel van B en W Do heer Donkor Qp hetgeen de hesir Dessing zegt moet ik antwoorden dat het hior nipt gaat om vordionston maar dat ik Ijft aljyd héb opgevat voor de imbteparen maar hu mug niQt voorgetrokken worden dat vi d ik onbllljk i De Voorzitter Waiunoor geen vggrstel gedaan wordt om den post met f 100 te verminderen dan bijft de post zooals hy is Do heer Dessin Wanneer er gelgkheid mochf bestaan in liet iantal jaren dan zou ij ze beiden willen verhoogen De heer Donkor stelt voor don post met f 100 te vérminderon Dit voorstel wordt ia stemming gebracht en vérWorpen Aiet 12 tegen 6 stemmen die der hh de Lang Donken Engels van Galen Lager en Krook Vplgp 61 65 vtiorden daarop goedgekeurd Volgn 66 Jaarwedde van de sluiswacht rS bruggenóphalers en dergeiyke f 5904 De heer van Galen M do Voorzitter naar aanleiding van itet adres van den brugwa vhter aan do Haastrwhtsche brug om verhooging van salaris ben ik r niet voor om die man té verhoogen omdsit hy er te koi t is maar die ma heeft een Jiieuwe woning gekregen maar die man moest met deze woning geen f 8 maai 116 per week hebben daar dezo wonipg zeer Inxeriens geboüWd is eu heeft die man djiarvoor buiteqgewone kosten moeten maken en zou ik wanneer weder eu iwoaing voor e n ambtenaar moet worden gabottwd daarmede rekening houden l ii De heer Vingerliug In jeen der afdoelingen is ter sprake gebracht pm de KleiWBgsbrug in den middag wat meer te doen openen eu zotf noodig daarvoor mct iet bestuur der postoryen ia overleg te trpden tusschen rie tot barn half zeven is deze brug gesloten en zou in dien tijd de brug tpch wel een paar maal omgedraaid kunnen iforden De Voorzitter Ik weet niet of U kennis genomen heeft van de Igst dóo door den pavenmeoster i opgemaakt van het aantalopeningen de brug kan 18 maal geopendworden maar is slechts 1 8 maal per daggeopend i v j De heol Vin erling Wanneer de geleigenheid aarvoo is dan moet loc i de brug wachter hef fie ea wandeor ia den middageen vracht daaryoor Kgt dan is de geheele middag weg al9 dien mast wachten tot half zoven u t Volgn 66 wordt goedgekeurd Volgn 67 Jaarwedde van de Maiktmeester f 1120 De heer Donker In de Sectie Vergade GOUDSCHE MELK INRICHTING § eve§lisd TURF §iiniGEL TELEFOON 21 Bovengenoemde Inrichting blijft zich bij voortdui ing aanbevelen voor de levering van Prima Onvervalschte Melk Uitsluitend van Vee dat onder controle staat van den RijlesVeearts den Heer E OVERBOSCH alhier VOLl E ZOETE MELK 8 cent per LiterGEROOMDE MELK Tapte Melk 4 ROOM K4ll EMELK 3 Dagelijks versch verkrijgbaar Prima kwalileil TAFELBOTER uit Gepasteuriseerde Room gekarnd l CO per K G Keiikeiiboter belegen Uooiiiboler 1 05 per K ü van af MAANDAG 28 OCT tot nadere aankondiging Steeds voorhanden Prima kwalileil Goudsche Kaas 1 35 40 ets per V K G Fijne Edammer Kaasjes I IO per stuk Zeer fijne Roomkaasjes + 1 K G 80 ets per stuk Onze inrichting is do eenige in öoüda welke Boter levert onder Controle van het Botercontröle Station in Zuid Holland Bestellingen worden spoedig on geregeld aan huis bezorgd RIJWIELEN Wegens vergevorderd seizoen worden ALLE RIJWIELEN met 20 lo korting OPGERUIMU J C DE RUIJTER BondsrUwielhersteller Ie El Korte Tiendew D 74 QODDA Spoed AFBRAAK Spoed TE KOOP aan de 100 in slooping zijnde Woonhuizen ten behoeve van de nieuwe Maashaven te Rotterdam als 3000000 HhtJii Waal en IJsTOlsteen 50000 blauwe en roods Pannen 20000 Vloertegels Engelsche Potbulzen honderden Deuren Ramen en Kozijnen duizenden Flanken Balkeni Latten Sohrooten en Binten 50 Qootsteenen duizende Ankers 1000 01 grove Puin enz enz Alles zeer makkolp vovvoerbaar aan diep vaarwater en spoor gelegen To zien en te bevragen bü ÖEBR VAN SEÜMEEEN op de werken t Charlois en te Rotterdam Slaadkade Gouda Druk van A BRINKMAN Zn De Stedelijke Hypotheekbank Gevestigd te s GRAVENHAGE Volteekend kapitaal EEN MILïiIOEN GULDEF COniMIISSARISSEN W H F Baron VAN HEEMSTRA Mr J D VEEGENS F J G BOSMAN h DEOOGLEEVER FOETUIJN H h ENTHOVEN H Lzh J C F KNAPP Jbr Mr W H DE SAVOENIN LOHMAN Mr F A K0L8TER C M C OBREEN Mr F W J G SNIJDER VAN WISSENKERKE G L DE WETSÏEIN PFISTER en Mr A R ZIMMERMAN Sluit eetlle hypothecaire geldleeningen op Huizen en Landcrjjen tegen billpe voorwaarden zonder voornitbetaling van rente Geeit 4 pel Pandbrievou uit tegen den koers van tOl i pct deze Fandbrieven z jn behoudens de bepaling van art 2 der Statuten niet afloêbaar vóór Jan 1911 Inlichtingen te bekomen te GOUDA b j de Firma M J OGII R Co Directeuren Mr P DEOOGLEEVER FORTÜIJN G L DE WETSTEIN PFISTER waarnd Geurig e voor alles onschadelijk al kwam het ineen open wond ZUIVERINGS VET Neemt dadelijk de pijn weg en geneest terstond al was men haU verbrand dit VET als hoarpomado op de kindorhoolden gestreken weerd alle onreine insecten maden berg schilvers en branderige roven herstelt en geneest zelfs hooMzeer londor de klierstol naar binnen te jagen geneest binnen tien dagen Geneest dauwworm bjj klein en groot genezing van schurft biJ mensohen katten honden en kalkpooten bg hoenders en alle vogels van het dierenrnk het rund van de klauwzeer on branderige zwoeren dor spoonen t Zuivert geneest en heolt do open wonden bij trekdieron springende winderhanden en voeten gencezondo roven van wonden van jeuk en de steokingen bij verzweringen zelfs het gevaar voor bloedvergiftiging in 14 2 dagen herstelt en geneest bij bloed en steenzweeren puisten en meer Leest de meer uitgebreide gebruiksaanwijzing die ü ontvangt b j hot Vet Doosjes van 20 Gram 10 Ct 6 stuks 50 CL grootere dooien van 100 Gram 30 rt Na ontvangtlt van Postwissel van 40 Ct of 8 Postzegels van 5 et wordt een monsterdoos van 109 Gram met aanwijzing van gebruik met aanbevelingen on attesten door het geheele rijk verzonden 6 kleinere doosjes inhoudende 120 Gram 60 ct tegen snot biJ Hoenders en alle Pluimgedlerto S f O tó por k Aesch Doezen raet voer tor verdelging van ratten on muizen 35 en 20 ct Pakjes 10 cent J TIT TrtlWr Atm Zuiveraar van Vee Boom en Bloeragewassen t JX9 M XXXm Huizen Schepen en Menbeleraenten KtJIPBSaiBAA ÜOO GOUDA Verkrijgbaar bij do winkeliers in Gouda O DE JONG Keizerstraat K 106 Firma W M DE JONG Korte Tiendeweg D 4 S NIEQWVELD Spoorstraat Firma G SCHAAP Wachtelstraat P 188 P C W BEGEER Oosthaven B 44 W PERK Moordrecht Z STEAVEE Voorkade Boskoop De zuivering van Huizen Schepen Slaapkamers en Ameublement door ons zelf bewerkt en van 3 tot 6 jaar gegarandeerd Geheimhonding verzekerd Attesten op aanvrage gratis OOn UET KBUEBMjB RMJH tK OmTHiBUKm middel tegen Bktiuu M enz mag in geen brekea In iet ct en SO ct bij Drogisten m bij at Weill Ca JIOTTEBDAM Dit goede oude Huistlek Jicht Verkouil iJli O g S enkel Huisgezin ont schen i 1 25 7 HH Ap jtheker8 Te Ariisler ban v T4i F AD RICHTE ANKER PAIN EXPELLER Aatlsepllselie Tandpoeder en Anti8eptl§cli Mondtlncliinr van E CASSVTO Tandarta te Gravenhage OrSBAL VERKRIJQBA B Agent voor Noderland G IJSSEL8TIJN Blauws traat Goud a TWEEDE BLAD horken al dengen die hem een halfjaar STADSNIEUWS GOUDA 26 October IKOl r Naar wil vernemen i iia de plaats ifl den heer G D Hej dio bedsnkt haji wegens drukke bezigheden tot bonU der fivondschool voor meisjes benoemd Ae hf pr ïf9th Donderdag a s zal de Orkes vereeniging Mozart nit Eottordam ons zekef pen genotvoUen avond veiscljsffen Behalve eene Symphonic yan Mozart eene Volksmelodie van SooBd8 n i Bu een Ijier nog onbekende Jttdische Ti i U gie van d n Deen Hamerik zien w j op het progr ipp eenigemooie nummers voor Z4 g en viqol solo Wfl kunnen den leden iiior Soo en hunnedames een bezoek aaaidit cencerjt i P aiiubevelen o Voor het examen vrije sp lirde oefeningen der gymnastiek den 2 Oc ber fs Eottordam gebonden slaagde avi en ite f Se Beun te Gouda it f eleden met hetzelfde praatjej tatar toen ö6ï 8Tènde Katholiek te z jn geld uit den zak haf geklopt Het bleek nn mi dat men met een oplichter te aóbn hlid gehad Voor l n die dezeq sjhïien JgrgSsjird some mochten ontmoeten zg gézefdV daf l v goedi is gekleed an cpn waudelhtok is voorzied i dat zfln recïtbrlfend eHiigszins verwroiigan staat on hj zich doof houdt TBIJDAG 25 OCTOBfiE tSOl Voopitter de BurgemeesterTegüi+obrdig alte leden De fe gaderlng wordt ten 1 uur geopend De Tlofaen der vorige Vergadering wbidenvoorgileien en Onveranderd goedgekeurd fligekoraen 1 E n brief vAn de CpraiuiBSie vUn toezicht op hiet lager onderwijs daarbfl tenzeerste verdedigende de inStahdlioudiug van den cursus tot opleiding vdh beWaa Sscöoolhoaderessen Beroopen bj de Ned Herv Korkte Steenderen A J Wartena t Brèedevoort Beroepen b j do emonst antsche Bro T dorschap te Alkmaar vacature A M A Eeynders ds K F PwA K Dockum Berf voorstel van B en W tot definitieve benoeming van Ben concierge vodrhet Bureau van Poliüie Een voorstel van B en W tot h ttoe kUiiien van wachtgeld aan gemeenteaslbtenaren i Zgn gedrukt rondg edoefM Ha worden tM yisio gelegd In de laatste vergadering van het hpo d bestuur der Hollandsche iM tscl APpij yan Landbouw is gunstig beschikt over het Verzoek van de afdeeling Nie ftwef werk 4 IJsel c a om een cursus in mellfonderzoek te mogen houden De laak zal au met den zuivelconaulent den heet A Bo e s Gravenhage verder geregeld wordsn BEKo AMBiCHT De veroeBigiug Winter lezingen alhier hield Donderdag aVond bare eerste bijeenkomst in dit seizoen waarin di spreker optrad de sr C Stnmpbins met ket onderwerp Iotp over hot Calvinisme welke lezing even als nog andercbijdragon daarna door spreker ten beate gegeven met genoegen werden aangehoord De opkom was gering wat by eerste lazing ge P 0a J Ijk het geval is Men is reeds eenige meters in den 4 jEcn voordi cW van B on W Voor diractyur voor den cursus voor dê hoófddndlrwiizersaktfe daarop zijii geplaatst dehh B P van Cittert en J van der Laan Ter visie b Efen adres vap de Commissie voor Werkverschaffing verzoèkeid eSne kfeind toeftgJB met praeadviesi van B e W Tei Tisie 6 ï Öen adres van P de Jong te Haastrechtverzoekende te taogen pachten hbt kterïer gemeente om raet fuiken ep doBbers daarin te vissohen tegen een pachtsom vatt f 27Ö 4 sjaark4n handen van en W Aih advies Aan de orde Ifj De benoeming van eeb libryemeester Benoemd wordt de heé r Drl P SOHEL TEMA met 17 St 4e héei J H vanden Bbsch verkreeg 1 stem il De benoeming van een ohderi ijüeres in di6 handwerken aan school Nö 2 Alvorens te stammen merkte de heer Dgn mou IS oouo omuüQ luoro o lu ucu kor op dat hö de solUëtatie ütukken van gang onder het slot geweest doch hoeft tot J de beide laatste ames dio op de voordracht heden niets byzonder s ontd jlt dai eenige gebroken en heele flessohun n glszen eenkruikje en kom vol re l g n ai tjimiteiten Eenige passen van af den ingang écheidt degang zich in twee doelen men kan 4an i chtsen links Verder is raw jiogwet ewee t daar het btjna op handen en voeten loopona onderzooken een alles behalva winlokl elii werk is tt Pi iöt l kannen Hhden bu de ter visie iggende stukken De toorzïtter merkte oplat de stukkon bij de yiet fborgeSchreven ïer visie hadden gelegen ifi l Benoemd wórdt Mej M W B ÉtoSK EEH ét algeme ne stemmen Aan de orde De onfWMp begrooting d er gejneente gasfabriek voof 1902 Hmeïdobp Tengevolge va het a8B J lj juffrouw A M Kerfclioff onderwiJzjc§s afn de openb lag schop plVe verlq de ve lof wegens gezonilipid redenen Is tigsliik als zoodanig aanges ld ii ljuffrouw k B Woerlee te Gouda f wn gj = OuoBWATKR Maandigpiiddag Wfvoeg zich hier hg een paar ingezetenen m m denNederl Protestsntenbond een i u m zich noemende J U geboren to ERenmp prov Groningen on voorgeven i ojk Ijd van den Protestantenbond te jSiJn tu MSps ïjjn zeggen woont hj nu te Na I4w lii in het Westland en l ad jiij een eiengeffffa kt naar Lopik alwa4E een kleinzoon van hem tas overleden Nu was hiTop zSi teriismis 1 ontbrak hiet hem a J et ioodig9j iM eld waarom hy zoo vrij was by e8nigo ekofegeuooten aan te klwpen pm g d Wken Bteun Daar hü wtatekonM Jiet ja jyl en wUt op te wekMn gelukte hot m geld te bekomen Toevftlög oeir K tlioJiek Isgeieteue don man uen loopen en hem ili gaven Volgn 56i 60 worden zo ïef l ooldeiyke lemming goecjgekeurd Volgn 61 Jaar édde v n d ambfena rcn on bedibüden dit GemeenteSecretarie f 6850 J Do heer Dpnker H de Voorzitter is in dit numpef nu oolf öp enomeil de verhooging voor dou In cp mies f Ik k uAf ihij net dit Voorstel niet v ieenigen om het Sdlarts van dien j ets ¥ n t verhoogen er tó Voor de andere ambtenaren ee e groote onbiliykIwiS lu goleg n en z zijn daardoor niet in Wordt na vaststeflifib dér afzondorlüke volgnummers zonder hóoldelnke St Alming gjedgekeni d j J Aan de orde 4 De ontwerpibagrooting er voor 19Ö2 met de daarmede vèrbandhba dende vodrstellen Ing St Nos 0 74 85 86 on 90 het Verslag bVor het Oflderzoek in de afdeelip ten van den Easd en de Memorie van AnJWobrd finf St No 91 Algemeène beraadsljiglli tta WOrde rt niet ring is gesproken om de leden van den raad presentiegelden toe te kennen De Voorzitter Nu is aan de orde volgn 67 De heer Donker j Het staat onder ditnummer en daaron zou ik het op de begrooting willen ziop en wel voornameiykdaarom dat wanneer egn werkman tot lidvan den gemeenterend wordt gekozen hj die benoeming soms ijiet kan aannemen omdat hu verzuihit en daarvoor geen betaling ontvangt Ik zou willen voorstellen een bedragvan f 66p daarvoor uit te ti èkken De heer van de yelds Is het de bedbeiling dat de leden per se i l presentiegeld moeten ontvangen De Voorzitter Jeder die wil kan het ontvangen het ove ige biyft itl d kas der gemeente Dit voorstel wordt in stemming ge bracht on aa ngenouien met 16 stemniep De heoren van d Vflldo en Hermitn bleven buiten steinining i Do Voorzitter an zujlen B en W auHUedopnteorde Staten goedkeuring Vragen omvoor zittingen va den gemeenteraad elieommi8 ievorgaderiugen aan ieder Üd f 1 per zit mg te kunnen vergoeden Volga 68 81 worden goedgekeurd Volgn 82 Kosfen van de kiezersiyatën en van het nitoefenen der kiesverri chtingenf 600 De eor van Salen Het antwoord fan I en VV op do iKemerking van de rapporteurs komt mjj zeer oppauwkeddg voor Op elke bladzydon ziju veranderingen door een ambtenaar der gemeente aangebrachten ook moot de kiezerslijst met zgn inge naoid maar ingobonden Ik hoop dut B en W daaraan hun aandacht eens zullen wgden Do Voorzitter Die wgzigiugen z n aatigebracht na de voorloopige vaststelling dWkiezuifsiyst en namens B on W zal ik dengemeentosecretarU er op attent maken w tbotroft het innaaien Mg is niet bekend dat van het bestek is afgeweken Volgn 82 wordt daarop goedgekeurd Volgn 83 86 worden goedgekeurd Volgn 87 Todlago ter tegemoetkoming in d kosten der uitgavg vuif het Verslag dor haudelhigen I van den gemeenteraadf 675 De htjer Donker M de Voorzitter ik zou een andere regeling daarvan willen voorstellen ik zou een openbare luschrgving daarvoor willen liouden indertyd wns hal onmogolgk inschryvingen te krggen Voor het ophalen der vuildis en dat is toch ook geheard waarom k n dit hier ook niet mede Voorts zoggen B on W in hun antrfoord dat 40 onpartijdigheid daaronder zou leiden maar dat is niy niet duidolgk ik weet niet waaraan B en VV dit ontleenen e hoer Noothoven van Goor In dtfn togenwoordi on tgd zyu wy in het bezit vaneen uitstekend verslag en breng gaarne hulde aan den verslaggever voor do accurate yze waarop het is samengesteld de kosten zgn zeer gering ik ben ovortmgd dat by 6besteding de posli in vplgen e jaren zal Wor dpn verhoogd i De heer van Galen Maakt do heer Donkéf dfiarvan een voorstel f De Voorzitter 1 Wanneer de lieer Donkiir wenfclft af te wyken vun den tot op hedon gevolgden eg Idan moet hi een voorstel doen de post staat nu op de bogrootirig Daar er geen nader voqrstel komt wordt4e post goedgekeurd Volgn 88 Onderhoud van straten éh plolne f 11000 De hoer Vingerliug Ik zou gaarne eon paar straten willen noemen die ook dringend verbetering behoeven nl 40 Veersteeg do Vest en Karnemelksloot De heer Scbeltsma M do Voorzitter niet over 4e strateij mpr over 4e straatbeaproeiihg weijsch ik een vraag te doon en wel deze ie geeft last dat de sprociwagen moet rydeu Wanneer zooals dit voorjaar een droog voorjaar is zöu ik gaanie wenschen dat ook de wagen reed dat is even noodig als in d n zomer