Goudsche Courant, maandag 28 oktober 1901

Mo 8634 Dinsdag 30 October 1901 dOste Jaargang mmm timm DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tcleroon i o St De Uitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzonderiiig van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 fi anco per post 1 70 Afzonderlijke Nommefs VTJF CENTEN Teleroon No H ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd JoHr van den BRINK volgens portret U modo doelen als dat mijne vrouw veel botor is dan voor i maanden terug Toen klaagden zjj altijd over pijn in den rug dnizeligheid vermoeidheid t welk gepaard Burgerlijke Stand GEBOREN 23 Oct Petronella Julia De heer Donker Reeds een vorig jaar heb ilc opgemerkt dat do Lange Willemsteeg in slechte toestand vcrkocrt ik zou de ComralRsie van bonwtabricago wel in overweging willen geven daaraan eens haar aandacht te schenken Achter het tachthnis is medo oen desolate toestand sedert 5 October 188 is my bekend dat daar een pleintje is wat een ware modderpoel mag hoeten ook dat zou ik willen verbeterd zien De heer Nederhorst Er is aan de straten nog zeer voel te doen het ondorhoa4 Van de straten is niet goed de tegenwoordige aannemers hebbon daarvoor veel te weinig geld en vooral in de laatste jaren is de bestrating heel wat slechter geworden De heer Donker Nog wensch ik oen vraag te doen do Prins Hondrikstraat verkeert ook in oon desolate toestand moet de gemeente dion weg onderbonden Do Voorzitter Do gemeente moet alleen daar begrinden het Voetpad en ter beantwoording van den hoer Scheltema dient dat de gemeentebouwmeester order geelt d sproeiwagcn te laten rijden ik zal hom ook daarop attent maken De heer van Galen Ik zou den gemeentebouwmeester willen verzoeken de sproeiwagen op Zondag niet des morgens voor het aangaan dor kerken op den Kleiweg en de Markt te laten rpen dit is zeor lastig Volgn 88 wordt daarop goedgekeurd Volgn 89 Onderhoud van wegen en voetpaden I 1160 wordt goedgekeurd Volgn 90 Onderhond van wandelplaalsen en plantsoenen I 132 5 De heer van Galen Ik zou nog een verzoek willen doen in de rekening voor 1900 ag ik dat van de firma Groenewegen aan do Bilt heesters waren aangekocht zouden die hier niet by de firma Hooftman gebr Steensma Schoemakor en anderen kunnen worden aangekocht Do Voorzitter Het gemeentebestuur tracht zooveel mogelijk in du gemeente te koopcn maar wanneer de prijzen staan van 2 totl dan achten zij zich daartoe niet gerechtigd De hoer van Galen Dat was my niet bekend maar ijn de prijzen hier ook gevraagd Do Voorzitter ¥ j hebben niet b j allen aungovraagd Het volgn wordt daarop goedgekeurd Volgn 91 wordt goodgekenrd Volgn 92 Onderhoud van bruggen en overzotveeren f 3700 De hoer Dessing B i hot afdeolingson derzoek is miJ ontgaan om te spreken over de kwakel aan de Karnemelksloot het doet ons denken iian oen polderkwaak en daar hij zeer slecht is zon ik willen voorstellen die weg te breken en eon andere brng daarvoor in do plaats to stellen Do Voorzitter Ik zal nw verzoek bij B en AV ter sprake brongen Do heer van Galen Onder dezen po t komt voor een bedrag van t 1350 voor vernieuwing van het onderdok in eikenhout en de vernieuwing in iopenhont van het bo vendek en de trottoirs der lan Kattenbrug ik ben heden morgen die brug nog eens gaan zien en vindt dat hot dek zoo slecht nog niet is het komt mij voor dat het dek van de Kleiwegsbrng veel eer dient hersteld to worden het is nog niet hooi lang geleden dat laatstgenoemde brug in vernieuwd kan niet een ander soort bout daarvoor worden gebraikt ol zou hot niot mogelijk zijn het hout aan een keuring te onderwerpen De brug over de prov vaart is in veel beter conditie dan de Jan Kattenbrug Do Kleiwegsbrng heelt veel te Ipen van de tram zou nn wanneer do tram naar Schoonhoven klaar is niet de tram ook gebruik kunnen maken van die rails opdat wij die uit de stad kwijt raken Dn heer Stranter Dezer dagen is door do bouwcommissie juist don wethouder van gomoentoworken er op gowozon dat het onderhoud bij de tram behoort Dö heer Nederhorst Bij de commissie is daar reeds over gesproken on de directie der train is aangezegd dat zjj die brug moot horstellon die het nn spoedig in orde zal laten maken De heer Straater Do bruggen van het rijk zijn allen van icponhout gemaakt daar eikenhout te veel trekt De hoor Vingerling merkte op dat do dekken der brugen in de Crabothstraat wel horstelling noodig hebbon De heer Nederhorst doelde mode dat die dokken het nog wel eon jaar kunnen nithondcn de kos ten voor dio dekken bedragen f 740 Volgn 92 wordt zonder liooldolpu stomiTiing goedgekeurd Wordt vervolgd VKESCHEIDENHEin Do heer H 7 Emous scbrijlt Ecn allohzins betrouwbaar schrijvon uit Johannesburg tot ons gekomen noopt ons tot herhaling van don vroeger reeds door bns gegeven raad om lo niot te groots bedragen in ééns maar pe soncn ül coinmissiën bij de bekende kampen in Znid Afrika to zenden 2o daarbij geen gebruik te raakon van cheques maar hier te lande bü de Nod Bank en Crcdietvereoniging voor ZuidAlrika do gelden te storten ter nitbetalini ginds en 3o nog oen derden vorzorgsmaatrogol tn nemen dion wü niet publiceeren maar volgaarne een betrouwbare belanghebbenden mededeelen rstelp leert de ervaring dat klein troepjes boter door een Engelsch kordon raken dan grooto kommandos Dat geldt ooi financieel Van de Bank te Londen zjjn instructien gegeven aan do Bank te Johannesburg dat do wissels door verschillende comités aan commissies daar gezonden worden niet mogen worden uitbetaald tenzij de autoriteiten overtnigd ziJn dat dat gold niet wordt gebruikt ten behoeve van vrouwen wier monnen nog vechten Tengevolge daarvan is de uitbetaling van een wissel van 300 p st uit den Haag beslist geweigerd Even stellig kunnen wij verzekeren dat er een weg en wijze van zenden is die tot zulke teleurstellingen niet leidt Het zal niet noodig zijn op de lage gedragslijn van Engeland te wijzen dat werkelijk de vrouwen wil doen omkomen om zich op haar mannen te wreken voegt de heer E daarbij Uit Hilversum scbrijlt men Het gilde dor inbrekers schijnt thans haar operatievold bier te kiezen Eerst do poging tot inbraak in het Ministerpark die reeds vermeld is en nu vernemen wü dat in denzelfden nacht ingebroken is in bet goederenbureau der Holl Spoor alhier Hier slaagde men beter daar voor ongeveer 128 aan geld ontvreemd is Ook Dirk van den Berg do Hollandsche worstelkampioen over wien in de laatste tpen weinig gehoord werd is weder ingeschreven voor de weroldkampioenschappen die te Parijs in het Casino de Paris gehouden ieECL A lv£E Zonder hracbten Hoe verliest men zijne krachten on wat is het zekerste middel zo te herstellen P Het geval komt zoo veelvuldig voor zoo talrijk ziJn zij die verzwakt zijn dat het van belang is do zaak te onderzoeken Verschillende oorzaken kunuen tot de nlgemeeno verzwakking bedragen Zulks doet zich voor t zy tengevolge cener ernstige ziekte t z door eeno geleidelijko verarming van het bloed veroorzaakt door do gobrekkige condities waarin men ifich bevindt Indien gij bij voorbeeld leelt in een atmosphere waar de lucht slecht is verliest het bloed zijne roode lichaampjes omdat het ontrooid ia van de voor zyno kracht benoodigdo eleraenton en kan dus hot organismns niet meer voeden De bloed armoede doet zich voor en met haar tallooze verwikkelingen Eensklaps gevoelt men zulke hevige pijnen in t hoold dat men meent men mot een hamer geslagen te worden Men heelt pjnen in de zijdedie de ademhaling belemmeren en die eon gevoel veroorzaken alsol een scherp instrument in het lichaam word gestoken Men heelt geen Inst meer in eenig voedsel en als de spijsvertering moet plaats hebben heelt men oene gewaarwording van zwaarte op de maag ol wel krampen Het bloed is verzwakt en dit is de waro oorzaak der ziekte waaraan men lijdt Gebruikt zonder aarzelen de beste bernieuwer van hot bloed versterker der zenuwen n 1 de Pink pillen van Df Williams en weest verzekerd dat Uwe gezondheids toestand zich zal wijzigen verbeteren en uitstekend zal worden want het is door de herstelling van het bloed dat de Pink pillen vele ziekten zullen genozen veroorzaakt door do armte van het bloed zooals de bloedarmoede die de algemeens zwakte veroorzaaki de bleekzacht bij do jonge meisjes de nenrasthenie en het rheumathiek Hot is tengevolge van hun gebruik dat de Heer M van den Brink te Honswijk ïul t Waal provincie utrecht ons t volgende schrijft tot mijn grootste genoegen kan ik ging met vreeselijke hoestbuien geen eetlust was ongeregeld Aan onze verslaggever verhaalde JuHrouw van den Brink bij zijn bezoek dat zg jaren en jaren lang een zwakke borst had gehad biJ de minste koudp vatte zij kou steken in de maag kortadei ig veel hootdpijn oors üzengen en steeds veel last aan koude h nden en voeten Wat ik al aan gewend beb is niet op te noemen niets mocht baten en ik begon waarlp aan de toakomst te wanhopen Maar dank Uwe Pink pillen ben ik hier van bevrjjd en zal Uw Heilmiddel een ieder aanbevelen Haar man schrijft ons nog zoowel mondelings als schriltelijk ben ik bereid de gewenschte inlichtingen te geven Prijs f 1 75 de doos 19 per 6 doozcn Verkrögbaar bfl Snabilié Steiger 27 Rotterdam hoolddepothouder voor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrijgbaar voor Gouda en omstreken biJ Wolff Co Westhaven 198 Opnieuw Ontvangen een groote soorteering der nieuwste DAMES en HEEREN PARAPLUIES A VAN os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA i elephoon Mo 3i iteurs van Amslerdaui ISlotkrs 8nVs 96V i s i4 OCT I Vikra tDB l D 0 rt Nod W 8 SOV dilo dito dllc 8 e it ililo dilo dito 3 e5 g Holloi ObrGoiiiil l981 8 4 a iTUlLlnsohrvTing 1868 81 911 81V1 OolTlHli Obl m papier 1888 t 82Va dito in cilvorl8S8 I fl i PoBTnaAl Obl mot coupon 8 i dito ticket 8 W amwllD Obl Binnenl 181 4 4 C u dito Jocont 1880 4 98 dito bij Itolhl 1889 4 97V dito bij Hop 1889 90 4 97 dito ia goud leen 188S 6 dito dito dito 1884 5 67 88 v 8 is 1041 80 90 y 676 416 jPAHJB Porpot schuld 1881 4 ruHIlJ Oopr CaDV leen 1890 4 Oer leeuing serie D Gecleemn serie C ZoiD AïE Ep T oWg 18 S llBxloo Ob iiLScb 1890 8 Vbhbzusla Obl oiibop 1881 4 Obligatieo 1896 3 KoTTEEUAM Stod leen 1894 8 96V 1 0 ïflD N Afr Hindolsv sand Arendsb Tiib Mij Cortili eaten DetiMaatactiappü dito Ara Hypotheekb paodbr 41 CJultMij Ier VorsteDl aalild s Gr Hypotheekb pandbr 41 Nedorlaodsche baak aaad Ned Haadelmaatseh liito N W II Pao Hyp b pandbr 8 fiott Hypotheoltb pandbr 4i ütr Hypotheekb dito 4V OosTBNa OiBt Houg bank aaml Rdsl f lypotheekbabk paiidb I 6S i 106 118 818V HBR1KA Sqnt hy poth paudb 4 Maiir L G Pr Lien cert 8 JÏBD Holl IJ 8poor w Mij nand Mg tot Ëxpl V 8t Spw aand Ned Ind 8poorweg m aaud Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 41 Itaub Spoorwl 1887 89 A Sobl 8 ZuidItal Sp my A H obl 8 104V FoLitN Warschau Weenen aand 8V lOOV l 816 140 108 1071 106 Kill Gr Kuss 8pw Iijd obl 4 Baltisohe dito aand Faslowa dito aand 8 Iwang Dombr dito aand 5 Kursk Oh Azoir 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 r 86 I 1041 4 Amiuxa Cent Fao Sp Mij obl 5 Chic k North W pr Cv aand dilo dito Win 8t Peter obl 7 Denver k Kio Gr Spm eert r a Illinois Central obl in goud 4 Louisv k Nashfilli Oer r aand Mexico N Spw My Ie hyp a 6 Uiss Kansas r 4pCt pref aand N Tork Ontasio k West aaud Pcnn dto Ohio obhg 6 6 64 101 lOi 10 lOSl 117V lOi g regon Oalif Ie hyp in goud t Paul Minn k Manil obl ün Pao Hoof lijn ob ig 8 dito dito Line Col Ie hyp O S Oakada Gan South Chert v aand VB O Uallw Na lo h d e O Ainsterd Omnibna Mjj aand 1 Kottord TraniweKMaata aaad BU 8tad Amsterdam aand S Btad Uolterdam aand 8 llBLuiB 8tad Antwerpen 1887 Stad Bruasel 1888 1 toNO Theiss Kogullr Geselsch 4 OOBTBm Staatsleeuig 1880 t K K Oost B Or l880S SPUin Stad Madrid 8 1888 Nim Ver B R Avtt ponl nort ouderB J L K Pisojier e H W Snrmbroek 24 Pieter oudefs W Boon en M Lourier OVERLEDEN 23 Oct B Janmaat 29 j J P Kiene 17 m 24 L 8iton wed H P de Mol 64 j 25 6 W van den Bosch 9 m W van Sastel w d B P C Verbeek 13 i GEHUWD 26 Oct K Visser w H S Vis ONDERTROUWD G Boekkaisp on C M Straver Mantels Japonstoffen PELTEHIJEIT in buitengewoon groote keuze van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer concureerend D SAMSOM AOVERTENriEIN üe prijzen zijn door den Staat gegarandeerd Hoofdprijs e iedB ei ev 600 000 Mk ptlukdeliaiid Uitnoodiging tot deelnetning in de kansen van de door den St at Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin leker 11 Millioen 202 000 Uark gewonnen moeten worden De prijzen van dew veel voordeel biedende Geldloterij die volgens het plan slechts 118 00 loten bevat sijn de volgende De hoogBte prijs is eventueel 600 000 Mark Premie van 300 001 M 16 prijz illO 000 M 1 prijs il 800 000 M 56 prijz a 6000 M 1 prijs k 100 000 M ln prijz i SODOM prijs il 76 1100 M 166 prijz ilOOOM prijzen i 70 001 M 4 prijr 4 1600 M I pr s a 65 000 M 61t prijz il 1000 M prijs a 60 OOM 1010 prijzen i 00 M 1 prijs ü S6 0 M 20 prijzen il 60M prijzen S 60 0 KI M 71 prijzen 4 00 M 1 prijs a 40 000 M 360SS prijzen a 169 M 1 prijs a SO OOOM 9989 prijz i 160 148 1 prijs i ÏO OOOM 116 100 M 1088 prijs i 78 4B 81 Totnal 58 010 prijien De Hooldprij in de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 st jgt inde 2ekl tot SS OOO M in de 3e tot 60 00 M in de e tot 65000 M in de te tot 70 000 M in de 6c tot 76 000 M in de 7e tot SOO OOu M en met de premie van 300 000 event tot 00 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een hall origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingslijst De uitbetalinc en verzending van pr jzen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ar Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours HV Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 31 OCTOBER e k met vertrouwen tot Samuel Heckscfter Senr Bankier en WiaseUuntoor in HAMBURG Duitschjand m SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGHTOAF Verkrijgbaar bijt PEKTBBS Jz Ms bowiJB van eclitlieid i eaehet en kurk steods voor zien r den naam dar Firma P HOPPB ii i I I i i j i iii l i l i I tl H taats ouohaMlfksli K naam en fabrltksmsA isr by ISffH WIsNIin ta MS üiiW MaHsi ffsitir 2 makkslyMapostnaiiMslTimHafn en vooral damaa tn Kliiibrsidio aWI la de AppretaV van C Mlllsr k B will Mltk Str M Men Wt oet Xift Buiteolandscb Overzicht Eeynold s Newspaper verzekert dat de Engelsche Koning lydt aan kanker in het strottenhoofd Sedert zgn troonsbestijging ia hjj reeds driemaal geopereerd voor t laatst de vorige week Oorspronkelj k openbaarde het lijden zich als een gezwel papilloma op den linker stemband Na de jongste operatie tracheotomie vertoont het slijmvlies een kankerachtige aandoening Het blad zegt dat de Koning waarschgnIjjk zijn kroning niet meer zal beleven De redevoering door Chamberlain zooals wij reeds berichtten Vrijdagavond gehouden in do unionistische club te Edinburg werd met begrijpelijke belangstelling tegemoet gezien Ot de minderwaardige leden van t kabinet al redevoeringen hielden daar was t Engelsche publiek niet mee tevreden t Wilde iets hooren van een der heereu van t bovenste plankje Chamberlain heeft weinig nieuws gezegd en zich eigenlijk bepaald tot een verdediging der regeeringshonding Pe huichelarij van de toelichting daarge laten is t zeker zeer opmerkelp dat Chamberlain t noodig oordeelde opnieuw te verklaren dat de regeering nooit de bedoeling bad om aanvallenderwgze op te treden Zij wilde slechts de troepen aan de Kaap versterken en vervolgens de onderhandelingen herv itten maar de Boeren zonden een ultimatum en begonnen de vijandelijkheden De voorwaarden die de Boeren waren aangeboden waren gunstiger dan ooit aan een overwonnen vijand zijn aangeboden maar nn zij geweigerd waren moet de oorlog tot het einde toe worden doorgezet Welke voorwaarden hij hier bedoelde is niet duidelijk uit hot telegram Toch zeker niet de laatsten aan Botha want die varen eenvoudig algeheele onderwerping Maar waarom moet de Vraag wie er begonnen is nn weer worden opgehaald P Wie wilde hij overtuigen P Zichzelf P Of misschien twijfelende regeeringsleden P Twijfelende onderstenners P Ook de daarop volgende opmerkingen waren kalmer dan men van hem gewend is Ze waren zelfs waardeerend voor de vroeger door hem als roevers en bandieten uitgescholden Boeren Hij zei de vasthoudendheid der Boeren te bewonderen maar de Engelschen moeten er een geli ke vastberadenheid tegenover stellen De Boeren zei hjj verder vragen volkomener onafhankelijkheid dan zij v6or den FEVILLEIOX Uit iDmtsck nan W HAUFf 9 Het is waar dien dag toen men een vreemde zegel op het oude wapen der Thierbergen kleetde toen men mijn vee telde en taxeerde mijne wijnbergen nauwkeurig uitmat mijne bosschen dunde en voor het eerst belasting van me eischte op dien dag zag ik slechts mij zelf en den val van mijn huis maar ging het met de geheele rijksridderschap beter Moesten wij niet beleven dat een man van het eiland Corsica verklaarde Er is geen Duitsch keizer en geen Duitschüind meer I Het is God geklaagd zeide de jonge Rantow en ons heelt hij loch jzeker niet beter gemaakt Gij gij zelf zijt er de schuld van ging deoude immer heftiger voort Ge hadt u al langvan hel rijk afgescheiden ge hadt geen hart meervoor het algemeen belang wilde een eigen naamhebben it zaagt het wellicht graag dat menons schacht voor schacht uiteen dreef omdat menons vreesde zoolang een band de overige lansenverceAigde Weet ge dan niet hoever het kwam toen men in Sparta lederen Griek een vreemdenoemde ï Vervloekt was die eeuw van baatzuchten tweedracht vervloekt zij deze wereld van oorlog hadden Dat is een voorwaarde welke Engeland niet met eere kan aanvaarden Maar eindelijk kwam door al die zacht zinnigheid de ware grove klauw weer te voorschijn De tijd zal aanbreken was zijn uitspraak dat men nog krachtiger maatregelen zal moeten nemen om de guerilla benden van rebellen te bestrpen Ala dat oogenblik aankomt zullen wü precedenten vinden voor alles wat wj doen bjj de volken dio nu onze barbaarschheid en wreedheid veroordeelen maar wjj zullen nooit naderen tot wat zij in Polen in den Kaukasus in Tonkin in Bosnië in den oorlog van 1870 gedaan hebben De regeering zal niet aarzelen het land nieuwe oÜers te vragen als daaraan behoefte bestaat Hij eindigde met te zeggen dat de militaire toestand geen enkele roden tot bezorgdheid opleverde Intnsschen is het goed op te merken dat hiJ t oogenblik van die nieuwe maatregelen nog niet gekomen acht t Is slechts een dreigement geen aankondiging t Kan de Boeren en de toeschouwers ook bitter weinig schelen of de Russen en andere volken n6g wreeder zijn geweest dan de Engelschen nn ziJn als dat waar is Ze vinden t al erg genoeg zooals Engeland nn in ZuidAfrika te keer gaat Of hij de laatste optimistische bewering over den militairen toestand nader toelichte blijkt niet De Daily Express meldt dat het legerbestunr aan Bulier verboden heeft ziJn fameus heliogram naar Ladysmith waaruit z n onschuld kan blijken openbaar te maken Het blad voegt erbij i tet legerbestuur het oorspronkelijke heliogram zelf niet meer heeft omdat het een paar heliogrammen verknoeid heeft om er een wapen tegen BuUer uit te smeden De Express meent dat het Engelsche volk niet zal rusten alvorens dit geknoei van het legerbestuur aan de k ak is gesteld waartoe parlementsleden staptteu zullen doen zoodra het parlement bijeen is De beweging voor Bnller schijnt intnsschentoe te nemen Vruchteloos trachten de ministers en enkele ministerieele krachten zooalside Standard haar te betengelen l De houding van de Times lijkt nuStkwaaif dig Aan den oenen kant neemt uitvop rigo depêches op van haren corrppondeat te Simla waarin de oordeelvellingen vin de voornaamste Indische bladen Dver de zaak van Bulier worden gegevei en Ipt legerbestuur scherp wordt gehekeldkVu ata den anderen kant bestrijdt zij ChamDSrlaiis apologie van het le erbestunr te Edihbnra De Times schijnt ook te twijfelen of t gw dwazen die eigenliefde en heerschzucht gfnïteeigenschappen noemt Maar vaderliei I wilde het angstige meisjezeggen maar de oude heer was op zijne laatstewoorden snel opgestaan en het kleine kereltje inzijne Thierbergsche livrei ijlde op zijn wenk metkaarsen toe Goeden nacht riep hij zijn neef toe stoorje er niet aan wanneer je me van tijd tot tijdzoo opgewonden ziet ik ben nu eenmaal zooSlaap wel kinderen voegde hij er rustig bij waaneer het tegenwoordige slecht is dan moetmen van betere tijden droomen Anna kuste hem geroerd de hand en de verhevene gestalte van den ouden heer schreed langzaam naar de deur Rantow was door hetgeen hij gehoord en gezien had zóó getroffen dat het hem geheel ontgaan was wat komisch gezicht de bediende trok die zijn heer naar bed belichtte De wijde livrei die hij droeg hing bijna tot aan den grond en de lange geborduurde opslagen bedekten geheel de handen die de zilveren kandelaars vasthielden Hij leek op een grooten pelgrim die op zijne knieën den Kalvanönberg opging Des te grooter was het kontrast van den man die hem volgde hij scheen toen hij door de oud frankische zaal schreed een wandelend beeld uit den goeden ouden tijd Toen de oude heer de kamer verlaten had stond het meisje op maakte eene buiging voor den gast en ging naar het venstor toe De jonge man voelde aan hare stüzwijgendheid dat hij dezen avond snaren beroerd had die men heele kabinet medegaat met Chamberlain waar hij scherpere maatregelen tegen de nog vechtende Boeren bepleit De Indèpendance beige verneemt uit Brussel dat de betrekkingen tusschen Engeland en Nederland zeer gespannen zjjn sedert eenigen tjjd Het Engelsche kabinet heeft de regeering in den Haag gevraagd den Nederlaudschen consul te Pretoria terug te roepen De Nederlandsche regeering die sterk aarzelde besloot ten laatste den consul te Pretoria zijn ontslag te geven zonder een bepaalden termijn vast te stellen De consul moet nu op weg naar Nederland zijn Aan de Londensche pers is het volgende telegram ter publicatie toegezonden De koning en de koningin van Engeland prinses Victoria en de kinderen van den hertog en de hertogin van Cornwall en York zullen Londen Donderdag a s verlaten om te Portsmouth den hertog en de hertogin vai Cornwall en York te begroeten Men verwacht din namelp den Engelschen troonopvolger en diens echtgenoote terug van faun groote rondreis naar en door de Engelsche koloniën De geschiedenis zal moeten leeren of deze reis werkelijk de banden tusschen moederland en koloniën hechter maakte maar voor ada is dit thans op zijn minst twjjfeladltiï De Figaro bevat daarover een verslag van den bekenden Franschen Canadees Max O Bcll in Engeland door zjjn lezingen en conferenties ook alom bekend De heer O Rell verzekert dat de troonopvolger den Franschen Canadeezen zeer tegen bet hoofd heeft gestootan door hen toen zij hem kwamen begroeten in het Engelscfr toe te spreken ï Is de vraag ot de Fransche Canadeezq it dezen hoon vergeten zullen Over lie verhouding der partijen van de zoo MfiieBfde bevolking van Canada spreken geeft de heer O Rell het volgende overzicht Canada is verdeeld in vier kamilen Ie degenen die onafhankelijkheid beloeren 2e degenen die zijn voor annexatie bij de Vereenigde Staten 36 zj die deel willen uitmaken van een Britsche Confederatie ée zij die Engelsch willen bljjven De hooge Engolsch Canadeesche kringen zijn natuurlek pur sang Engelsch Do rest der bevolking is vrijwel in even sterke partijen verdeeld Natuurlijk willen de Fransche Canadeezen tot geen prjjs hooren van een Britsche Confederatie die volkomen hun politiek bestaan vernietigen zon Indien ooit de gelegenheid zich voordoet zullen de Fransche Canadeezen hun onafhankelökheid vragen of zich door Amerika doen annexeeren anders zou nalaten aan te raken Ze keek in de nathtehjke duisternis daarbuiten en Rantow trad naar haar toe Hij had dikwijls opgemerkt hoe men misverstanden gemakkelijk weer goed kon maken eerderdoor scherts dan door er met ernst of meemoednog e a over te reken Met die verzoeningsideeén go l hij naar BTsoLtoe maar oeOuiW bühaar aan hef sensler li ii imihiIii liMlini daarbuiten zoo verffcsend dat geen wpord van schertsover zijne lippen vloeien kon Het diepe zwartachtige en toch zoo reine blauw dat slechts een zuidelijke hemel bij maanliclit toont had hij nog nooit gezien Op woud en wijnbergen goot de maan hare wonderschoone lichtstralen neer die verder naar beneden terugkaatsten op de trillende golljes van den Neckar en op de spits van den donkeren kerktoren Dit bleeke maanlicht had an Anna s gelaat eene bleeke kleur gegeven n in hare schoone oogen blonk een traan Eerst toen de omgeving gedompeld was in stilte en geluidenloosheid vernam men heel uit de verte gedempte ftuittonen en deze tonen klonken zoo zacht in het zachte maanlicht dat men geneigd was te gelooven dat het de maanlichtstralen waren die zoo melodieus neervielen op aarde Een zalig lachen verhelderde Anna s gelaat hare schitterende oogen tuurden naar een woudspits dij ver in het dal vooruitstak en het scheen dat hare diepe ademhalingen die zoete lluittonen beantwoordden Hoe prachtig is zelfs de nacht m het dal sprak de gast na eene pauze Hoe schoon weltt iich de hemel daarover heen en do maan schijnt De Britsche wagen loopt moeilijk met veel olie kan hjj aan den gang gehoaden worden doch niet met de azjjn van Joseph Chamberlain De hertog van Cornwall heeft misschien een onherstelbare fout begaan een fout die nooit gemaakt zon zjjn door zi n vader koning Eduard die een tactvol man een Sjn diplomaat en altp hoffeljjk is Het Fransche orgaan te Montreal de Presse constateert dat gedurende Let bezoek van den Engelschen kroonprins aan Canada de Fransche bevolking van Quebec op allerhande wijze is achtergesteld en voor het hoofd gestooten Degenen die de feesten ter eere van den Engelschen prins voorbereidden zijn daarvoor aansprakelijk te stellen en indien vijandige betoogingen hebben plaats gehad dan moeten die niet beschouwd worden als tegen Engeland te zjjn gericht zegt het Fransche orgaan Nu dat moge waar zjjn maar de ontevredenheid onder het Fransche element bestaat dan toch en spreekt zich uit Nog op een Zondag 1 1 gehouden meeting heeft de Fransche bevolking van Canada gelegenheid gehad haar verontwaardiging en afkeer zeer duidelijk uit te drukken van de Engelsche autoriteiten die haar als een minderwaardig element des lands behandelen De aanvankelijk gematigde en vredelievende gezindheid onder de leden van het Oostenrtjksch huis van afgevaardigden heeft helaas reeds weer plaats moeten maken voor de traditioneele schandaaltooneelen Ingekomen zijn een menigte voorstellen waaromtrent t Huis zal hebben te beslissen of de behandeling urgent is zoodat de gewone werkzaamheden zeer vertraagd en de geregelde afdoening van de begrooting in gebracht worden De ministor president wien dit na de ernstige waarschuwingen in zijn openingsrede een groote teleurstelling is moet zeer ernstig ontstemd zjjn hij hteft zijn misnoegen ook niet onder stoelen of banken gestoken maar zich met krasse verwijten gewend tot jle besturen der verschillende partijgroepen pe Dnitsche partijleiders hebben daarop eeoi ergadering gehouden waarin zij zich nament hun groepen verbonden om de regeering zoo krachtig mogeljk te helpen in haar pogingen de begrooting op wettige wijze er door te krj gen De AU dentsohen hebben zich echter daartoe niet verbonden en ztl zoomin als de Dnitsche volkspartij zijn genegen een verdaging toe te staan van de beraadslaging over de urgentie hunner moties en interpellaties in zake het zich vestigen in Oostenrijk van uit Frankrijk verdreven geestelijke orden En VonKürber slechts geschapen te zijn voor dezen stillen hoek der aarde Anna opende het hooge boogvenster Hoe warm en zacht is het daarbuit n nog zetde ze terwijl ze vriendelijk in het dal bhkte Ge n windje voelt men Maar de boomen wiegen toch heen en eer hernam hij ze ruischen ze worden door den windbewogen Geen zuchtje is er I herhaalde zij en hieldharen witten zakdoek buiten Ziet ge dat lichtedoekje beweegt zich niet eens Maar kent ge deoude sage van de boomen niet f Het is de nachtwind niet die hunne bladeren beweegt ze fluisteren nu en vertellen elkaar iets en zij die hunnetaal slechts verstaan zouden menig geheim teweten komen Wellicht kon men dan ook te weten komen wie die fluitspeler ia zeide de neef terwijl hijAnna scherper aankeek want hij was reeds zoojaloersch geworden op zijne schoone nicht dathij door zijne jalousie gedreven vast geloofde datdit tooneeltje een soort van gesprek moest wezentusschen den fluitspeler die in zachte melodieëntot haar sprak en Anna die als antwoord metharen zakdoek wuilde Dat kan ik je zonder die boomen ook welzeggen hernam ze lachend terwijl ze het doekterughaalde Dat is een vroohjkc jager die zijnméi e goeden avond wenscht Daarvoor is de afstand toch te groot ginghij voort menige toon wordt daardoor toch onduidelijk Wsrii virvolgd