Goudsche Courant, dinsdag 29 oktober 1901

weet zeer goed dat zoo het den AU dentschon gelnkt dezen twistappel in het debat te brengen het met de rast en den vrede in den Eijkaraad voorloopig gedaan is ja hg ziet den toestand zoo donker in dat hg het noodig heett geoordeeld om naar Boedapest te vertrekken en daar met den Keizer te contereeren Het schijnt dat de Oostenrjjksche staaj man er tamelijk wel genoeg van begint te krjgen en de partijleiders zella met zijn ontslag gedreigd heelt indien de zaken zoo vorder gingen 10 18 10 48 11 8 10 48 11 18 11 57 O O U D A A MSTBRDAU riw itfu loata se 8 11 8 8 9 S3 lO iO 10 5 1 08 1 10 88 8 85 4 07 4 48 6 8 S 8 8 48 81 10 1 10 80 11 08 km t W 8 01 8 58 10 10 11 04 18 48 18 57 1 57 3 85 IJ 4 57 5 80 5 4 S 4t 88 10 8 i U 08 18 iAlilBl 0 8 1 9 18 8I 10 85 11 19 1 03 1 10 l 8 40 4 7 1 5 46 01 58 10 60 1U 1 14 VMt O 8 8 7 15 8 10 8 18 8l il l l 7 U 1 8 10 3 8 4 4S 08 81 7 09 8 10 4 Amal W 5 84 8 47 7 80 8 85 8 45 9 80 9 46 11 30 H 4 1 01 8 40 8 8 3 4 6 09 8 81 8 7 86 8 J6 10 01 I lori 7 31 8 18 9 1 9 8 10 18 10 31 18 I1 l 3 M 4 18 4J4 6 47 7 07 7 64 8 0 9 1 11 stoep v66r de deur vol bloedvlekken was De Norddeutsche AUgemeine Zeitung bevat een officieus bericht dat brtrekking heeft op den emstigen economischen toestand die het gevolg is van de crisis op indistrieel en handelsgebied Het gebrek aan bestellingen dat zich in den laatsten tjjd in zekere takken van njverheid doet gevoelen heeft natnuriyk een ongunstigen invloed uitgeoefend op de arbeidersmarfct ie Pruisen zegt het blad Op voorstel van minister president graaf Bttlow heeft het minlste besloten door tusschenkomst van de regeaKngspresidenton een onderzoek in te stellen naar do werkeloosheid In de verschillende provincies naar den nood die er het gevolg van i en de maatregelen die in overleg met de gemeentelijke overheden tegen het gebrek aan werk genomen kunnen worden Heden kwam to Berlijn Ie conferentiebijeen die zich bezig zal houden met dentoestand te Dantzig die nog verergerd wordt door het faillissement Van verscheiden instellingen De regeeringspresident v Jossler de burgemeester van Dantzig en eenige aan zienlijke kooplieden en industrieelen hebbenzich daartoe naar Berlin begeven Een hevige ovefstrooming heeft te BIou sa nabij de Zee van ijlarofora 776 huizenvernield 80 Personen kwatnen om het leven Het water steeg onVerwacht met grootesnelheid gedurende d n nacht en verrastedo bewoners De politie te Chicago heeft drip 4 nnen gearrestielrd die verdicht ordan feflladers te zijn v4n d iri groJen diefstal zeiels in het i StkaHtoor aldaai beiiti weerden edn gr ot aantal tonden vervolg op den voet van die der laatste jaren znllen worden ingericht dan of het aanbeveling verdient partieele tentoonstellingen te houden Tot 2e voorzitter van het hoofdbestuur in de plaats van den heer De Bruine die met 31 December 8 moet aftreden is de heer jhr P 1 J Bepelaer gekozen Van den directeur der rijkslandbouwscholen te Schagen en Dordteoht is mededeeling en advies ontvangen omtrent de leerlingen die zich aanmeldden voor de beurs die de maatschappij an die inrichtingen beschikbaar stelt Besloten werd de beurs te Schagen toe te kennen aan Al Kniper te Schagènwaard en die te Dordrekht aan Corn 0 van der Linden te Qroote Lilillt gem Zwijndrecht vqor de helft A jiVoorts werl aan de proefzdivelboerderB t Hoorn vetUocht proeven met de melkme thode van Htpeiand te willen nemen en de Il resultaten mete te doelen fabrieken zeshonderd man weg van het ti taal van drie duizend terwijl de overigen rustig doorwerken De eischen der stakers zjjn opheffing der boeten en wijziging der loonen In do olgegde maand zal de groote geleerde Borthelot vijftig jaar in dienst der wetenschap zyn en er wordt een groote betooging van waardeoripg in dp TQrbonne voorbereid in de geheele wereld waaraan van Nederlandsche zijde wordt deelgenomen door de professoren Bakhuis Roozeboom en Van der Waals beiden te Amsterdam ïo t het begin vai October hebben tespoorwegmaatschappüea vijftig mülioen minder ontvangen dan hou vorige laar zoodatde staat den maatscmppijen twintig miUioen me r zal moeten itpokennen als garantie dan in de begroo ing voor 1902 voorzien is II De rondvraag Itot do Kamers vanKoophandel en Kameifl van Arbeid geribht jtsvooritel van Milleinde erkliedenpenresultaat gehad dat jantwoord hebben en imen antwoorden wel orden sleóÜts enkele it wetöpianij te yioalt iau les Mihes en inge everd en bedingen alnvangen leköni Geworden dat de algemeeno stakiAg is terwijl in verband met hot rand Gyesse aang sionneering heeft to 5480 lichamen niet dat van do 477 ingel ke na gepubliceerd gunstig luiden voor Tot dusvof z ji een honderdtal iWom den zullen de hliszo Ondeftnsschon is te Etiénne inderdaa voor oSepaaldcn t o voor het voorstel smking mot den eerstgiiNovejihèr slechts twee stemmen werdpngevoflÖ die van den ivo Sr8teller merzet va JffliBtoBau en van Griratdet i if an Loire wairiiï aangenomen werd een Jroorstel omde stalling afhankeiyk te docn i jn van deverdelg houding dpr fegefering DniTsgHLiin De Stltan van I urkije lieeft deiil keizer nadrifkk lyk doen bedanken Voor dBlhulp door De ZuidJ en Noord HoUandsche ééndaag che Honiententooustelling wordt op Zou ag 24 Noveniber vat 9 npr voormiddag tot n uur namii ldag in bat Gebouw v4n de Schie iam8ch Olficierenv Rseniging gehoddoc De klas indeeliMt vermeldt rWkn en tev n atzonderlp ït BtmUards biUtsche doggenj bazois poinfer8 JjEugel3chcj setters l6 r3phe setters kortjarigb Daitsch slaande honden langharige unitsd e staan i blinden ruwharige fl 8 H ikprtnarigo Nelnjli herdershonden jruwharige dito lan haMffledito Schdtse Itefdërsh coUiëi foiterrierjJIÏërSche terriers airnale te fietfeis ashonden poedels keeahontten sohipt erkM ruwt duitsohepiiv scHers jacl honden vn niet geTralagde er kehde rasswi reuen eli tevei niet ja vati niet ivraagdie afkende rassen i en teven llschoo hondjfcs reuen en te trekhonden aangeW nSen vóói lden W Keurmeesters zjin deib eeren G C dr jJ Büttikofor AIM Coppens C Dolk A Freericks A Öouka H va ren J L Havelaar M Kassier dr A Ken scherpe veroordeeling van Eualands houding spreekt de Voss Ztg uit Dit blad herinnert aan de offlcieele verklaring van Easland toen de gezanten te Peking le onderteekening van de eerste conventie tusachen China en Rnsland hadden belet Graaf Lambsdorf meende toen dat de bedoeling dier conventie door de mogendheden volkomen verkeerd was begrepen na was Rnsland belemmerd in n poging om met de geleidelijke terugtrekking zijner troepen uit Mandsjoerije te beginnen Kn thans nn de vreemde troepen China hebben ontruimd komt Rnsland met een nieuwe conventie waarin van goleideljke terugtrekking geen sprake meer is Mandsjoerije blijft grootendeels nog minstens drie jaren door de Russische troepen bezet en dit is niet direct in overeenstemming met Rusland s meeningeu over de bezetting van Peking welke luidden postin hnn itzegofs van hoo e waai a onden Naar aanleidiAg vin het schrilen iet N R Ct omfcnt cib bekendd Ti rgscl 11 zaak kan Do itbr Wededeelen d t dopt het O M b het G echtshof te Hertai gonbOBoh nog niet is ftslist of hel denofncier van jnstitie bij dé rechtbank te Bredi al dan niet zal Ihten aesisteeren van hoog beroep door hem ingesteld tegen het VO nis van die rechtbank waarbij de huisschilder llutsaers werjl vrjg sproken Deze aangelegenheid is npB by voortduring in onderzoek hg gezegd q M Naar alle waaj chyniykheid zal de behandeling in hoogor eroep niet plaats hebben STADSNIEUWS 1 drikk lök doen bedanken voor u iuuip uuu ren j i de equipage van de Charloft bij een is en I stJensma Als rjÈs vifcirts briiiid te Kura Kapu verleend waarvoor de treedt treedt op de heet J Ai van Velzen orann ie i uiii ft aim v dankbare Abdoel Hamid don acht officieren en negentig minderen de reddlngsmedaille verleende Het hoofdbestuur der HoUandsche Maatschappij van Landbouw heeft in zvjn jongste vergadering besloten in overeenstemming mot het verlangen der afdeeling Alkmaar hot programma van de tentoonstelling der maatschappij in 1902 uit te breiden in zooverre dat ook prijzen zullen worden uitgeloofd voor akker on tninbouwvoorlbrengselen mi boter Be tentoonstelling zal daardoor oen grooteren omvang verkrijgen oi ngericht worden op den voet ah die ir 1898 te Am sterdiira De afdeeling Alkmaar stelt een gedeelte dor meordero kosten die deze uitbreidigg zal medebrengen beschikbaar Tevons is besloten in een latere algemeene vergadering in beginsel te doen uitmaken U de vi f jaarlijksche tentoonstellingen in hel l Ge nengde Berichten In den nacht van Woensdag op Donderdag is te Hilversum een poging tot inbraak gepleegd Ongeveer te 12 uur bemerkten de twee dienstboden van den heer Havelaar wonende in het Ministerpark dat er aan de keukendeur werd gemorreld B onderzoek zag men niemand zoodat men dacht dat men zich vergist had To ongeveer half twee echter word het dochtertje des huizes gewaar dat men nn aan do voordeur een poging deed en elk o o enblik een lucifer werd aangestoken om het werk bij te lichten Zij riep hare moeder die daarop de dienstboden wekte Op hetzelfde oogenblik brak de ruit boven de straatdeur de inwonenden begaven zich nu op het balkon en riepen luide om hulp Door hot geschreeuw en het breken der ruit opmerkzaam gemaakt spoedde de heer Helm van de daarnaast gelegen villa zich naar buiten Op zjne komst kozen de inbrekers echter het hazenpad zjj schijnen zich flink bezeerd te hebben daar de Uen moet steeds in het oog honden dat en schending der door de eeuwen geheiligde overleveringen dor Chineezen efc een ondermijning van het aanzien der door hen vereerde regeering de treurigste gevolgen kan l ebben te meer daar de internationale troepen de residentie van een 400 millioon zielen tellend Rjk op den duur toch niet kunnen bezet houden Dio meening gold wel voor Peking maar niet voor Mandsjooriie Mandsjoerije een groote provincie van het 400 miUioen zielen tellend Rijk wordt vooi oen tijdvak van eenige jaren door Rusland bezet en beheerd Allo spoorwegen en alle mijnen worden door Rusland geéxploiteerd overal zullen garnizoenen worden gevestigd onder Russische inftructeurs Rusland maakt zich dus meester van alles wat het land aan waarde bezit en zal de inboorlingen drillen op de Russische wi ze en in Russischcn dienst Wat er op die manier van de opperhoogheid van den Zoon des Hemels zal overblijven is te denken Versjjreidc Berichten GOUDA 28 October laOl FaANftRlJK De sociaal democraten Sembat en Vivinni zullen in de Kamer aan de regeering inlichtingen vragen over hot feit dat de gérant van de anarchistischo Libertaire Grandidier opgesloten is in een gewone gevangenis voor misdadigers overtreders van het gemcene recht torwijl hiJ veroordeeld is wegens persdelict Donderdagavend is te Nancy eenalgemeene schoenmakersstaking afgekondigd door een duizendtal menschen uit dat vak en Vrijdag bleven er van een vjltiental De korporaals Gymnastiek en Schermvereeniging gaf Zaterdagavond een uitvoering in Ons Genoegen die in alle opzichten geslaagd mag heeten De voorzitter der vereeniging opende to ongeveer 8 uren met een korte toespraak waarin hg zgn dank bracht aan allen die hadden willen meewerken om dien avond tot stand te brengen en wenschte het publiek dat in groote getale was opgekomen een genotvoUen avond toe De gymnastische toeren uitgevoerd aan lek en ringen ontlokten meer dan eene goed iluieTdkttSl l1 01 02 Mmumtü i October Tüd v a üreeowlcli Oimle SinnirwefeverbUlugcü mi o i J SÏ ïïÏ4 Zs Z 7 0s 7 8 14 u 10 0 10 1 10 45 lu 1 9 t 5 8 7 11 7 88 8 81 8 S8 9 0 7 18 B 40 7 88 8 50 11 18 7 86 8 67 11 80 6 8B 7 44 9 C 9 9 9 46 10 18 10 68 11 8 11 89 8 5 11 18 t 09 9 0 10 08 11 86 9 67 i 9 84 9 8S 11 08 louda Moordrtoht ieuwork8lk Oipelle ftotterdom M RoUerdamD P Uotterdam B l lit S5i 5 i8 L 7 i7 8 i liHe o LLiSii o i l dI II E0TTEKDAM 90BDI Tl totv n o U 88 11 81 11 45 18 04 f 10 8 4 10 81 I 17 I 6 41 8 30 I 4 46 6 88 5 83 8 04 S 89 7 06 7 68 8 8 1 9 S 4 58 89 ir 4 t 6 4 9 S8 5 10 S 6 10 08 I t 4 5 6 tS 5 48 6 64 8 84 7 08 7 8 0 8 4 9 47 10 09 10 15 11 0 4 88 ♦ 1 54 1 88 14 8 45 1 68 p 8 85 l 0 i a H 45 4 08 7 68 1 4E 66 7 18 Rotterdam Beur RotlBrdam D F Eotterdam M Gipello Kimworkerk Bloordrooht 9 t0 9 48 IS 7 8 89 i 7 46 in i 4 4 6 80 04 4 63 6 41 6 01 6 61 6 11 8 04 6 17 8 10 All n 1 W 10 81 4 0 4 84 11 5 IJ OB 1 8B 1 0 7 8 8 0 8 4 9 n O l loloe V 1 J j X l r V J I 1 0 loop tam aiet 8 ITll bjUlon r i lta d L 7 1 8 87 8 41 7 8 7 8 9 08 7 58 7 68 9 08 9 1 öoud Zevonh Moeto SoelermoerZeg Voorburg Hage 7 8 01 8 88 8 17 9 53 8 58 8 13 r 10 08 8 4 t 10 17 8 88 e V 10 8 Hage 6 Voorburg 6 Zoet m Zeg 6 Bï iih Mo lottda 14 o i V a rioalUUef op loa loop lal liot gonkoiil TorlMt 5 80 E 8S 5 48 4 08 Oudow Woerd tlreoht jeoht 5 4 5i 7 00 7 58 8 4 7 84 9 18 r 7 T4 7 7 J lis 10 07 10 48 n M 1 48 S OS S l 4 II 4 41 4 1 H H t ss J 18 1 40 3 84 4 48 5 13 U leoht S 18 6 7 47 8 83 9 80 10 04 10 11 11 38 18 0 Wourde 6 07 9 44 8 0 8 87 10 87 11 65 1J 87 Oidow 6 6 53 8 17 10 86 1 86 Gouda 8 4 7 08 7 8 30 9 08 9 56 10 48 11 18 11 11 11 51 7 57 8 48 8 5 4t 10 1 10 84 keuring der toeschouwers en over het colonne geweer ging maar één roep t is keurig uitgevoerd Het biyspel de verliefde gemeente secreJ taris werd kranig afgespeeld t Stukje op zich zelf is heel niet onaardig terwjl de executanten op uitstekende wjze hnn rol vervulden do burgemeester en zyn secretaris in t byzonder Een blik in de rrouwenkampen van Transvaal was een apotheose die ons eenigszins een denkbeeld gaf van de armoede en ellende die thans door onze Zoidafrikaansche broeders geleden wordt en deed weer voift de zooveehite qaal den wensch niten dat toch spoedig aan diemen3ch onteerende verdelgingsoorlog eeu einde mag komen 60 voordrachten oogstten veel böval jammer dat do begeleiding door bet meespelen vlin den pistonist wat al te sterk was waardoor vael van dén tekst verloren ging Was dit erg i vlak hg t tooneel achter in de za l ging t Cewis niet beter De muziek lO der leidmg van den heer Woerlee had een zware tiak maar bracht die als naar gewoonte mél succes ten einde I De voorzitter vroeg in z n openingswoord T n kritiek vertehoond te biyven daar ze in den laatsten tud door nmmotie en vertrek I naar elders vele goede JI aohten verloren I hadden die door jongeija ip das minder geoefende moesten wordou aangevuld wy villen er ons dus van o Ouden maar toch moet de opmerking v n X hart dat bj een volgende uitvoering dieMp t vooruitzicht gesteld is de nummers ëm vlugger achter elkaar afgewerkt dienen te worden Het Jinge talmen waar dit o niet noddig was inaakte het publiek ongadnldig en zou haast aanleiding hebben gegeven dat de prettige stemming die den geheelen avond heerschte in een minder aangenai ji veranderde Toch hopen we dat de jonte vereeniging op den steun mag biyven rekwen waarvoor zy by monde van den voorzitter zoo dankbaar was zeker zal het haar en volgende maal weer niet aan belangstelliijg ontbreken De steenkolenvireenigihg WinterproviBie onderafdeeling van Jen Ned E Volksbond alhier begint deze Week haar tweedej4ar met ongeveer vyftig leden 4 In de coöperatieve bakkery en verbrniks f ereeniging Ons iVoordeel alhier heersoht nder de leden in den laatsten tyd groote ntevredenheid hoofdzakeiyk wegens de au ijtooratische wyze waarop het bestuur alles j egelt Op de laatste huishoudeiyke vergaderingheeft het daardoor erg gesjiannen en nu zaler binnenkort een protestvcrgadoring plaatshebban E N Boskoop Bedankt voor hot beroep by do Jed Herv Kerk te Bergen N H door ds G A Kniphnizen alhier VgBGiDERINGVANDENGEHEENTËRiAD VRIJDAG 25 OCTOBER 1901 Vervolg Volgn 93 Onderhoud van pompen en riolen f 1000 De heer Donker In het rapport der sectie vergadering is de bedoeling omtrent dezen post niet goed uitgedrukt ik heb daar geklaagd dat de straatkolken zeer slecht worden onderhonden vlak by mg is er ook een en als ik die zelf niet had laten uithalen dan had ik bg eenige regen beslist ondorgeloopen De heer Nedorhorst Na de sectie ver gadering heb ik den gemeente bouwmeester er op attent gemaakt en heb verder geen klachten gehoord De heer Donker Al worden geen klachten gehoord ik kan wel zeggen dat er veel klachten zyn De heer Nederhorst Ik spreek in het algemeen het kan zeer goed zyn dat wanneer een kolk is leeggemaakt de jongens den volgenden dag die weder vnil maken Volgn 93 wordt goedgekeurd Volgn 94 99 worden goedgekourd Volgn 100 Kosten van het schoonhonden dempen en rioleeren van zglen of alooten De beer Scheltema Ik zon mg schamen als ik bij dit Volgnnmmer zweeg in het nieuwe stadsgedeelte is die toestand onhoudbaar die slooten stinken verbazend en de waterverversching geeft daar niets De menschen in de Vorstmanstraat gooien al hnn vnil in de sloot en dit kan door de politie niet worden gezien en nn zou het aanbeveling verdienen dat daar een paar ToiMsbakken werden geplaatst die dan geregel kunnen worden geledigd ook zou het aubaveUog Tordienen die wateren meer te d9 a nitbkggeren De beer Straater Ik zon het ten zeerste jrecieeren dat die toestand daar verbeterd werd maar men moet zich niet te veel illnsies maken van die vuilnisbakken in eene gemeente waar ik vroeger was stonden ook die bakken maar de menschen gooiden het TUil er idet in maar wel er tegen De heer van Galen Dr Scheltema heeft gewezen op een bgzonder stadsgedoelte in de derde en vierde Kade en achter de Kap moeten de slooten ook gereinigd worden toen de duikers zgn aangebracht was vel eenige verbetering te bespeuren maar men verzuimt wel eens die open te stellen Do heer van de Velde Het zon my spgten wanneer door het gezegde van den heer Straater B en W daaraan minder hunne aandacht zouden schenken De heer Nederhorst iBg een wandeling die B en W onlangs hebben gemaakt heb ik mg bepaald geërgerd over die vervuiling als de kwestie met do Vorstmansstraat geregeld is zullen daar wel vuilnisbakken geplaatst worden De Voorzitter Den heer van Galen kan ik zegg n dat ik den gemeente bouwmeester op het openen der kokers zal attent maken Volgp 100 wordt daarop goedgekeurd Volgn 101 117 worden goedgekeurd Volga 118 Onderhoud der lantaarns en verdere kosten der verlichting f 3500 De heer Donker M de Voorzitter nu men met de gasleiding bezig is in de Krugerlian zou men nu niet ook aan de andere zgde die leiding kunnen liggen De Voorzitter Het is een netelige taak hier dit ter sprake te brengen ik geloof dat B en W liever hietop geen antwoord zullen willen geven Volgn 118 wordt goeci gekeurd J 120 Belooning en premiën aan de brïndspuitlieden en beambten f 1350 De heer Donker Eet komt my voor dat aan die spuiten wel eens een organisatie mocht plaats hebben Het is mg gebleken dat aan een spnit 2 vajimannen waren en aan een anderen weer niet het komt mg voor dat met minder menschen beter gewerkt zal worden De heer Nederhorst Ik kan de toezegging doen dat ik er ijeeds met den opperbrandmeestor over heb gesproken en dat op de eerstvolgende vergadering van brandmeesters dit ter sprake zal komen men moet in het oog houden dat het een vrywillige brandweer is De heer Donker Ik geloof dat ik het die hoeren zeer gemakkelgk wil maken De heer Nederhorst Het is niet zeer gemakkeiyk daarvan een goed geheel te maken Volgn 120 wordt goedgekeurd Volgn 121 130 worden goedgekeurd Volgn 131 Desinfectieraiddelen en besproeiing van uninoirs f 300 De heer van Galen Meermalen is door my een woord gesproken over dezen post ik heb verleden jaar ook biJ de behandeling der begrooting gewezen op hot uninoir in de Nieuwsteeg do toestand is er daar niet op verbeterd Zaterdag nog heb ik den heer Vingerling attent gemaakt op dien toestand en wanneer daar een uninoir moet blgven dan zou ik dien willen laten veranderen in den geest zooals in andere plaatsen het geval is ook de uninoir achter de kerk moet verbeterd worden De heer Engels Met genoegen heb ik in het antwoord van B en W gezien dat men evenals in den Haag die opschriften in de uninoirs zal plaatsen evenwel mag wel scherper op overtredingen worden toegezien op den Kattensingel zyn veelal de boomen de plaatsen die daarvoor worden gebruikt en dat is zeer oozedelgk De heer Donker Het komt my voor dat in den omtrek van de Crabethstraat uabg de Boskoopsche boot wel een uninoir geplaatst zou kunnen worden en die zoo te maken als in de Nieuwsteeg wel is waar zyn er van de 46 13 weggenomen maar men heeft bemerkt dat er op bepaalde plaatsen uninoirs noodig zgn De heer Straater Ik zou niet gaarne zien dat die bilden ingang der Crabethstraat geplaatst werd aan het begin van de Spoorwegstraat is er een en op het stationsplein zoodat die daar wel kan wegbiyven De heer Nederhorst Er wordt een proef genomen met een ander soort uninoirs maar waar is toch ook dat ieder hem by zyn huis weg wil hebben Volgn 131 wordt goedgekeurd Volgn 132 1354 worden goedgekeurd Volgn 135 Toelagen en bgdragen tot opleiding van onderwgzers niets uitgetrokken by het opmaken der begrooting was 1700 uitgetrokken Op voorstel van den heer Muyiwgk in een vorige vergadering gedaan was deze post geschrapt De heer Muglwijfc M de Voorzitter om het pSnlgke weg te nemen van diekweekelingen die daar onder zouden lyden wensch ik dezen post weder op de begrooting uit te trekken b v een bedrag an f 500 De heer van Ooien Is die som dan voldoende F De heer Noothoven van Goor Een bedrag van f 500 is goed Met applaus wordt dit bedrag goedgekeurd Volgn 135d Kosten van het herhalingsonderwys f 1725 De heer van Galen M de Voorzitter daar op de kookcursus de spyzen met gas worden bereid geloof ik dat dit niet gelukkig ia gekozen wat toch la het geval de meisjes die daar onderricht krggen moeten j loeren zoo zuinig mogeiyk en zoo lekker mogelgk het eten te bereiden en onder die klasse zal wel heel weinig van kookgas gebruik gemaakt knnnen worden ik acht het beter dat ig loeren koken op kachels of op een fornuis De heer Noothoven van Goor De heer van Galen zal my toestaan dat ik zeg dat ik even als de heer van Galen een leek op dat gebied ben maar toch geloof ik dat er veel meer oplettendheid noodig is om op kookgas spgzen te bereiden dan op een fornuis trouwens de heer van Galen moet niet vergeten dat er geen plaats voor een fornuis is Volgn 135d wordt goedgekeurd Volgn 135e 137 worden goedgekeurd Voleu 138 Kosten der bewaarscholen f 4535 De heer van Galen Ik stel voor dezen post met f 475 te verminderen ten einde de cursus tot opleiding van bewaarschoolhouderessen op te heffen ik heb al meermalen over het weinige nut daarvan gesproken zoodat ik in herhalingen zou treden De Voorzitter Is het de bedoeling dat wanneer het bedrag niet wordt toegestarin dan de cursus is opgeheven De beer van Galen Ik acht dit de eenvoudigste weg De Voorzitter Dan moet er een voorstel komen tot intrekking van de Verordening De heer van Galen Ik dacht dat wanneer de gelden niet worden toegestaan B en W van zelf met dit voorstel zullen komen doen zg dit niet dan zal ik het zelf doen De heer Noothoven van Goor Ik betreur de indiening van dit voorstel ik acht de revolationaire wgze zeer verkeerd om zoo op te treden is het werkeiyk de wil dat het hoofd der school die daar 18 jaar heeft gearbeid dit salaris zal moeten misen en de onderwgzeressen mede die daar ook les geven zal men hen die gelden gaan onthouden die cursus werkt hier nuttig en wanneer men de bewaarscholen tot crèches wil ma ken heeft men dien cursus niet noodig de bewaarscholen zgn hier zeer nuttig De heer van de Velde Ik zou het zeer betreuren indien het voorstel werd aangenomen ik zon de heer van Galen wel in overweging willen geven dit alsnog uit te stellen en een voorstel in te dienen waarbg werd voorgesteld de salarissen te verboogen De heer Herman Het krachtige pleidooi van den heer van Goor kan ik niet anders da onderschgven ik zou het een ramp voor I d gemeente vinden als de bewaarscholen werden opgeheven De heer van Galen Ik wil den beer Herman antwoorden dat ik het niet heb over de bewaarscholen maar over den cursus voor bewaarschoolhonderessen tweemaal bg mgn weten bg vacatures hebben die van de cursus hier niet gesolliciteerd uit het verslag van die instelling hebben wg gehoord dat in die 18 jiar er 16 examen hebben gedaan waarvan er maar 4 geplaatst zgn daaruit blgkt dat wy van onze eigen inrichting geen gebrnik knnnen maken ik geloof dat mgn voorstel niet revolutionair is het overvalt de heeren niet die wisten het al lang genoeg De heer Engels Het spijt my zeer dat ik niet mede kan gaan met het gunstig antwoord van den wethouder van onderwgs de meisjes die op de cursus gaan kunne n het Jröbelonderricht op de school zelve leeren de mei ies krygen dan ieder f 100 cadeau ik zie het nut van die cursus niet in De heer Noothoven van Goor De heer van Galen bestrydt die cursus op zeer eenzydige wgze omdat er maar 4 geplaatst zyn als hoofd in die 18 jaar daarom voldoet de cursus niet maar de heer van Galen vergeet dat wy in die jaren altyd goede onderwgzeressen hebben gekregen die cursus is uitstekend geschikt voor hulppersoneel Het voorstel van Galen wordt in stemming gebracht Voor stemmen de hh de Lang Muyiwyk Dessing Donker Engels van Galen Luger Krook en Vingerling Tegen stemmen de hh Jager Scheltema van Iterson van de Velde Noothoven van Goor Herman Straater Prmce en Neder horst De stemmen staken volgens het reglement van orde is het voorstel verworpen Volgn 138 143 worden goedgekeurd Wordt vervolgd Veemarkt te Rotterdam Maandag aS October 1901 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 33 ae kwal 31 3e kwaliteit 38 cent per half 16I0 Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 38 sde kwaliteit 35 3de kwaliteit 33 céntper halt KI Vette Varkens red aangevoerd ie kwaliteit 35 ae kwaliteit 34 3e kwaliteit 31 cent per half KI Schapen en lammeren goed aangevoerd Handel voor vet vee en vette kalveren prijshoudend varkens en schapen iets minder in prijs Opnieuw Ontvangen een groote Boorteering der nieuwste DAMES en HEEREN PARAPLUIBS A VAN os z Md TaUleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoon Xo 31 Ueurs vaii Amsterdam Vrkrs Slotkra 801 80 961 SV 9 V 911 88 8lV 81V 4 6011 1 971 m 971 67V 86 w 4l 104 80 M 90 881 676 416 24 OCT Tuiixuiii Cart Nod W S S i dito dilo dltc 8 dito dito dito 8 lloHGiK Obl Ooudl 18Sl gS i iTALnInsohrijTiiig 1868 81 K OoiTlxa Obl ia pipier 1888 t dito in BÏtrer 1808 I PoBTOeil Obl met ooupou 8 dito ticket 8 961 101 HOI RniUKI Obl Binnenl i8S4 4 dito QeooDa 1880 4 dito bij Botha 1889 4 dito bij Hopo 1889 90 4 dito m goud leen 1888 A dito dito dito 1884 t a vMll Farpet ichuld 1881 4 ri RKSlJ Gepr Goar leea 1890 4 Gor leeaiog aorie D Oeo leenin aarieC illliAraEp y obig 189S 5 Müiloo Oh lit ach 1890 Vmbmli Obl OEbep 1881 4 AuarsEDAM Obligation 1896 8 BoTTiuiAll Sted leeu 1894 8 NiD N Afr Handola luind Arendsb T b M i OarliSoaton UeliMaataohappij dito Arn Hypotheokb pandbr 41 i ult Mq der Vonten aaod f a Qr H potheekb pandbr 4V I Sederlandarhe baak aand od Handelmaataoh dito N W k Pao Hjp b pandbr 8 llott Hyiiolhookb pandbr 4i Utr UypothMkb dito 4 i O tsTlNB Ooat Uon ï bank aand UtJaL Hypotheekbank paodb Amiuka Equt hy potn pandb 4 Maiw L O Fi Lien oert 68 i Vr o Holl IJ Spoor ié Hy aand 106 Ij tot llpl T 8t Spw aand 118 Kod lud Spoorweg m aand 181 Ked Zuid Ah Bpm aand 6 lito dito dito 1891 dito 4l l 1 riLH Spoorwl 1887 89A Bobl 8 66 iuid Ital 8pwmü H obl 8 9 l oLrN Warschau Weenen aand 1041 aiiBL Sr Ruaa 8pw Hijil obl 4 BaUiaohe dito aand l aatowa dito aand 6 Lwaog Pombr dito aand 6 981 Kurak Ch Azoir 8p kap obl t 100 dito dito oblig 4 I 9 ll AM iii A Cont Fao Sp MljoM 6 Uhio fc North W pr Cv aand 816 aito dito Win 8t Peter obl 7 i 140 Denver Si aio Or Spm oert T a 40 u lllinoia Central obl in goud 4 10i Louiar h NaihTlUl Cer r aaud 107 U ittord TramwoK Maala aand Stad Amaterdam aand I 101 Stad Bolterdam aand S 10 7 lln Stad Antworpon 1887 l 10 1 Stad Bniasel 1886 iy losV I loNs TheisB Begullt Qeaelsoh 4 1 19 O anw StaaUleenig 1860 S II7I K K Oost B Cr 1880 8 10 S ilijl Stad Madrid 8 1868 411 NïD Ver Bïj Avb Spoel oert lantels Japonstoffen PELTERIJEIT in bniteni ewooii groote keuze van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer concureerend D SAMSOM VEESCHEIDENHEID Een loteling te Zegwaard was zoo big dat bg een laag nummer trok dat V toen hg van verre zgn moeder zag staan zich niet den tgd gunde om een paar passen verder over een brug te loopen om haar de heuglgke tgding mee te deelen doch te water sprong en aan den overkant er uit klauterde Met een paar draaien om z n ooren en een nat pak liep het ongeval al Woensdagmorgen heelt de koning van België te Brussel een bezoek gebracht aan de instellingen van Barnum en Baüey Hg bezocht de stollen de bureelen de tentoonBtalling van wonder en monstermenschen