Goudsche Courant, dinsdag 29 oktober 1901

o 8635 Woensdag 30 October 1901 40ste Jaargang mmm coükmt l ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken eler nn o ft De Uitg ave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telcfoaa Ko M ADVEHTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsiniimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVEETENTIEÏf in alle Couranten worden aangenomen door het Adverteiiile Bureau vao A BHIi KMAN ZOON het circus enz Al de tenten waren ovarTloedig met vlaggen versierd De paarden stonden getuigd en de artiaten gekleed om indien de koning het verlangde voer hem eeno afzonderlijke vertooning te geven Ondanks het herhaalde aandringen van de bestnurders heeft de koning volstrekt geweigerd die oefening toe te laten Na anderhalf nar vertrok de koning weer per auto Te Boom bü Antwerpen zü Donderdagnacht twee goederentreinen op elkaar geloopen De machinist en de stoker van den eenen trein zijn gedood Het Hbl V Antw decldt de volgende bijzonderheden mede Het ongeluk had plaats doordat van een der treinen een haak brak 10 wagens liepen daardoor langs een steile helling naar Boom De voorste stortte met geweld tegen do locomotief van den stilstaanden trein en werd geheel uiteengeslagen evenals locomotief en tender Het alles vormde één warboel van verbrij eldo wagens een puinhoop van ijzer hout en vernielde waren waartnsschen de lijken van den machinist en den stoker zaten vastgeklemd de machinist verpletterd van den stoker zag men alleen een arm uitsteken De treinchef heeft zjjn levensbehoud te danken aan de omstandiglieid dat hS was uitgestapt om to gaan zien naar wat er haperde aan zjn locomotief AOYERllWrÏKlN Volontair Boekliaiidel GEVRAAGD een net jongm Ifi A 18 jr in oen boekh in het Gooi Onder directe leiding van den patroon Huiselijk verkeer Adres fr Br lett S K Bureau dezer FEANSCHÜ STOOMVERVEEIJ chemiscbc Wasscherij VAN 19 KrtiMiarle Rotterdam MJebrevetoord doorJS M don Koniii der mlgen Hoofddepöt voor OOUDA de Ilecr II G ïuiJSBUiu Korte Tiendewüg D 7 Specialiteit voor het stoomen en verven ïbd alle Heeren en Oainoagarderoben alscok alle Kindergoederen Speciale inrichting Toor hot stoomen van pluche mantels veeren bont en Gordönen tafelkleeden eui worden naar dn nieuwste en laatste methode geverfd Echt Zeeiiwsch i arwebrood iX cent de K G hii A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 EEMBEFOT TAN THEE lleii woriU verzocht op t MEUK te letten UIT HET Magazijn tah W IIAVKNSVVAAY ZOiVE QORINCHBM Deze THEEËN worden afgele Terd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer er l Prijs voorzien van nevenataani JMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende 1 G BIJL voorheen J BEEEBAAET Lz Geen Riiilihoesl Geen Influenza ni Kinkhoest Influenza Borsten lïeelaandoeningp binnen den kortst mogelijken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk do toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruiyenBorst lionig Extract M E L I A 1 T n E uit de KoninklSke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Tirma WOhFF i CoTlVesthaven 19Ö Qmda D aiEmBS Kleiweg B 100 P r VAX Mir t Veeratal U 120 te ffoarfo A B0ÜM4N il oordrec i PlNKSfc irLrJiL AN vTs ZESSEN Sciwonhoven J Tk TORKEN Boskoop B Tim Oliar Ï SCÜEm Haa ireckt P W v EDE Oui a r K v y riFHDEN Z lüeuwiik P v d BPi K Moercapelle D v D STAB Waddrngsveen Wed noLsï S M KOLKMAN H 4 n R A uk OiSr Oude Uer O A DB JONGO Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKEtt te JJenacitop De Stedelijke Hypotheekbank üeve stigd te s GBAVENHAGE Volteekend kapitaal EENJOLLIOEN QULDEN COiMlMIISSA iS8EI W H F Baron VAN HEEMSTEA Mr J D VEEGENS F J G BOSMAN L DROOGLBEVER FORTULTN H L ENTHOVEN H LzN J C F KNAPP Jb Jhr Mr W H DE SAVOKNIN LOHMAN Mr F A KOLSTER C M 0 OBREEN Mr F W l G SNIJDER VAN WISSENKERKE ö L DE WETSTEIN PFISTERon Mr A R ZIMMERMAN Sluit eettte hypothecaire geldleeningen op Huizen en Landerijen tegen billijke voorwaarden zonder vooruitbetaling van rente Geeft 4V pet Pandbrieven uit tegen den koers van lOIV pel doze Pandbrieven zUn behoudens de bepaling van art 2 dor Statuten niet afloshaar vóór Jan 1911 Inlichtingen te bekomen te GOUDA bij de Firma M J OGII B Co Directeuren Mr P DROOGLEEVER FORTUIJN G L DE WETSTEIN PFISTER waarnd Door Geiicesh al £emccn aanbevolen Met EereDiploma en Ooud Bekroonde PRAEPARATEN VAN kwalen van Krltl ohen leeftlM cnL VerMJebnar ia n coM t ƒ 1 90 en l r Iml voetoam veralerkend aangenaam van tniaat voor da£eli kiche t jk ElKelCaCaO l ummn wakken en kUeraehtlge geitellen er n te bevelen AU eeneetkraclitlg e drank U stoomHsen der spijsverterineiorganen en dlarrhée ook vS r iuigelméên erUeine k nderen rri sperbu t K Ker ƒ 1 70 1 A Kgr 0 80 4 H Kgr O BO Chemlich Ma1trctlik f Speciaal voor Kindervoeding in busien t Kp O BO mlvere iVIcIKSUIKCr Rgr 0 60 A Kgr ƒ 0 26 Aoik n n Q c on Hel rookeneenerhUve Cigarette UToIdomde ter beetrji AStnina V lgarencn g de hevlgat aanvaUen van Atthma c In doosjes 4 y O öü en o HÖ ZZZ Tnmnftrtlia RntlKnilC PRinT PURQATIEF tegen Venlopplng Aam 1 amarlnUC DOnOOna beien Mlgralne Conge tlesetc vooralookslslaMM j voor UnJeren bewl en Je Tamarinde üonbo n v n KRAEPELIEJ HOLM iJJ daar de vorm voor het kind beeeerl llk en de smaak aangenaam 1 pKji per doosje O BO en O BO j B J KRAiraUIN HOLM te Z i J £ï J L2Z IkJAlJl KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Élti iliJ S s Patent H Stollen rabi Ml lUilil mt tlitttnrtlani riluuiiitii niu iitirt Inintrin i r y Der groiiee Erfolg I WOrnUnO eataU H StoWM i = ï trtmtm htl luim u ar I Mltlêiianui werthlosen Nachahmung H iaitbm Uut keufe lisher uimre tdete scharfen H StoUmi i mr nu im Jlnot Itr In Klolm eumliiiiitliiiiim k = Him uÊserHtket ftils lutenttilimlj unttlibitt lit PreUlUIm ui Zetimtête f tti umi ptmê ISoliutamark CnlmSalr DaC illoC elgemeen erkend Js het BESTE huismiddel aalnUaKraSTU ICa t J oeat verkoudheid en Keelpdn het li een allimoploaaenil en verachten d middel blJ uitnemendheid niuluitend in Hl P verkrijg baar rrijs ƒ 0 20 per flesch je Hcnbiedehel eluk dehand Hoofdprijs De prijzen zijn door den Staat gegarandeerd eoo ooo Mk Uitnoodigtng tot deelneming In de kansen van de door den Staat Homburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 Uillioen 202 000 Uark gewonnen moeten worden De prijzen van dele veel voordeel biedende Geldloterij die volgens het plan slechts 118 000 loten bevat zijn de volgende De hOORBte prijs is eventueel 600 000 Mark Premie van 800 000 M 16 prijz ilO 000 M 1 prijs a 200 000 M 58 prijz iSOOOM 1 prijs h 100 000 M 108 prijz 4 8000 M prijs i 76 000 M 156 prijz ilOOOM prijzen il 70 000 M 4prijr iUOOM l prijs a 65 000 M 6U prijx a 1000 M 1 prijs i 60 OO M 1030 pri en il SOO M 1 prijs a 55 000 M 0 prijzen i 260 M 8 prijzen a 50 030 M 77 prijzen i 800 M 1 priJD s 40 000 M 360S3 prijzen a 169 M 1 prijs i 80 000 M 9989 1088 prijz il 78 4 81 Totial 59 010 prijzen De Hooldprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 stijgt in de 2ekl tot iS OOO M in de 3e tot 80 000 M in de e tot 65000 M in de 5e tot 70 000 M in de 6e lot 76 000 M in de 7e tot 200 00 j M en met de premie van SOO OOO event tot 00 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 8 50 een hali origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingslijst De uitbetaling en verzendioK t o prUzen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding aW Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven Ook tegen rembours fir Men wende lich das met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 31 OCTOBER e k met vertrouwen tot Samuel Heckschcr Scnr Dankier en Wisselkantoor in HAMBURG üuitschland Tlüeny B Wondnbilim in do getoete wereld bekend on geroomd Onovertroffen middel togon alle Borst Lonit lever Hantzlekten ens Inwomlig zoowel als ook uitwondij in bijna alle zioktogovallen mot good gevolg laan to wondon Prl 8 per flaCOB I 1 per post 1 lis Thiertj s Wo dui lf bezit een alsnog o n g e k o n d g e n e s k r a c h t on heilzame werking Maakt mooatal elke pualjke BU gevaarvolle operatie geheel overbodig Het dozo zalf word een 14 aar ood voor ongeneeslUK tellODden beeugezwel en onlanRS een bgna ïtS laar kankerlUdeu genezen Brengt genezing en verzachting der pijnen bü wondon onlalekmgoa enz van allerlei aard Prijs per pot f IBO par post f 1 80 Dontraal Dop3t voor Nederland Apotheker HENItl SlUDERS Bokin 8 Amatordain W r aeen i ptlt is beslolle me direct Mn die Schntseaepotheke des THlERBÏ in Pregmdi M RoUtsek Oesterreieli Gelieve prospeetns te ontbieden bil bet Centrssl DepSl S n Rokin 8 Amsterdam UtOïsj PUIKPODDis t m SCHIEDAMMEB GEMVEE Merki NIGHTOAF Vorbijgbaar bijl M PEETERS Jz N B AU bewijs van eohtheid ii n oaohet en kurk sleede voor zien vaa dan naam der Firma F HOPPE Het iMit niKluddrIute m p makkelykaUpoetinldditveecHe e4 M¥3R en vooral dames nKliidereclwwnw MËilL iBdeAppretunrvanC H NUIHrfcte uSDfp Btrlla Btltll Str l4 Mailett 0i M flu3 op naam en fabrlskametfc VBrtrnkiir n Hieraa HKrteri la ssUiniert y V B Mimei aei tas aeaeriil Dif elHi iHuaaa mMÉI Gouda Druk van A BEINJCMAN Zn BuUeniiindsch Overzicht Kolonel C de Wit schrjjtt o a in de N R Ct Do berichten uit de Kaapkolonie zgn nit een Engolsch oogpunt beschouwd roosj leurig en het oude deuntje wordt ons weder voorgezongen er zijn nog slechts enkele verspreide commando s over en die worden langzaam maar zeker noordwaarts gedreven het kan echter niet ontkend worden dat de districten Ladjsmith en Oudtshoorn nog niet veilig zjjn Onder anderen zjjn hier de commando s van Scheepers nog aan het rondtrekken De streek die hier wordt bedoeld heelt een afmeting van zoowat 200 K M van west naar oost en 50 K M van noord naar zuid terwgl de westelijke grens ongeveer 200 K M van Kaapstad verwperd is In herinnering brengende dat zich ook Boeren bevinden op 80 KM van deze stad en wel Boeren die niet schromen om aanvallend op to treden dan geven zelfs deze offlcieele en bovendien gecensureerde berichten den indruk dat in het zuiden en westen der Kolonie de zaken voor de Boeren en hunne geestverwanten volstrekt niet slecht staan Wenden wjj ons nu meer oostwaarts dan vinden wj triomfantelijk vermeld dat de dappere Smuts met zvjno strpers tot noordoostelijk van Graaf Eeinet is gedreven maar in één adem wordt ons medegedeeld dat hii gelegenheid heeft gevonden om bü Zwagershoek dat ongeveer 60 K M ten Zuidoosten van de hoofdplaats van bovengenoemd district is gelegen een Engelsche patrouille gevangen te nemen een handeling die nu juist niet het denkbeeld bü ons opwekt van door teruggedreven Boereu te zjn uitgevoerd Ieder beseft hoe minder dan ooit na de afkondiging van den staat van beleg onbepaald vertrouwen kan worden gesteld in de berichten zelfs de ofücieele die tot ons komen Het is zelfs volstrekt niet zeker dat de telegrammen van Kitchener zóó worden openbaar gemaakt als zg züu overgoseind maar zelfs aannemende dat hun inhond eerst in Engelschen zin is geflatteerd geven zü ons bü aandachtige lezing toch den indruk dat de toestand in de Kaapkolonie nog vrij wel onveranderd is Ook uit Kaapstad meldt een Reuter correspondent iets van weinig beteekenis maar waaruit toch kan worden afgeleid dat de Boeren hunne aanvallende houding nog niet laten varen De Engelschen hebben tegenstand ontmoet by Piqnetberg en de Boeren hebben twee malen Grey s pas aangevallen FEUILLETOX Uit tDuitsch van W HAUF2 10 In het dorp daar beneden hoort men hetbeter dan hier boven zeide ze onverschillig ensloot het Tenster hierover zegt het spreekwoordimmers het oor der liefde hoort nog verder dandat des argwaans Goed gezegd riep de jonge man maar hetoog des aj gwaans ziet verder dan dat der liefde Je hebt gelijk antwoordde ze maar danalleen bij dag en niet bij nacht Deze woorden die zonder eenig opzet schenen geuit te zijn hadden den jongen man zoozeer verrast dat hij beschaamd de oogeo oeersloeg En hij verwenschte zqne dwaasheid maar één oogehblik geloofd te hebben dat die woudmusicus dit onschuldige kind minde En nu wensch ik u goeden nacht neef zeide Anna terwijl ze eene kaars nam Droommaar van heel veel schoons men zegt immers dat de eerste droom in een huis bewaarheid zalworden Hans I licht mijnheer de baron naar derechtsche torenkamer En dit nog aeide ze verder in het Fransch toen de bediende naderbijtrad laat het in het vervolg om met mijn vaderover dingen te ipreken die hem zoo opwinden l ilia J L I i J UL l die een der uitgangen vormt van de vallei liggende tusschen de van noord naar zuid loopende Piqnetbergen en Olifantsbergen De Engelschen opereeren dns noordelük om de Boeren die hoe langer zoo meer Kaapstad naderen terug te drgven en deze trachten omgekeerd naar het zuiden terrein te winnen Geen van beide partüen schünt er tot nu toe in te zgn geslaagd om zü voornemen ten uitvoer te brengen Zij houden dunkt ons elkaar in bedwang maar op welke wijze dan ook een verandering in den stand van zaken kan hier niet lang uitblgven Büna de geheele Duitsche pers heeft vuur gevat op Chamberlains groote redevoering te Edinburg Vooral het feit dat de minister van koloniën mot nog wreedore maatregelen gedreigd heeft en zich daarbü beriep op de gruwelen der Duitsehers in den oorlog van 1870 heeft de slnimerende animositeit der Duitsehers tegen den persoon van Chamberlain weer met volle kracht doen losbarsten Zoo schrüft de Berliner Nenesten Nachrichten Wat het voeren van den oorlog van 1870 door de Duitsehers aangaat hebben wü reeds vroeger enkele drieste aantügingen beantwoord die in den laatsten tyd in Engeland in omloop kwamen Wü stollen den miEister van koloniën dan ook maar èén vraag Wanneer en waar hebben de Duitsehers in Frankrgk zich schuldig gemaakt aan kindermoord op groote schaal zooals die volgens de mededeolingen uit Engelsche bron in de z g vluchtelingenkampen dag aan dag wordt bedreven f Misschien zal de Engelsche minister van koloniën zich nog wel herinneren dat van geen enkele zgde op de Haagsche vredesconferentie zooveel bestrüding plaats vond van de voorstellen om de oorlogsgebruiken te verzachten als juist van den kant van Engeland en dat het de Engelsche gedelegeerde der marine op die conferentie was die in particuliere gesprekken zoo onverbloemd mogelgk verzekerde dat in geval van noodzakelgkheid alle overeengekomen bepalingen van het volkenrecht wat hem betrof naar den duivel zonden kunnen loepen als zü lastig bleken te zün Het Berliner Tageblatt uit zich niet minder kras De macbtelooze dreigementen van Chamberlain schrgft het kunnen op niemand eenigen indrnk maken want het is onmogelijk de gruwelen waarmede de wgze van oorlogvoeren van den slachter Kitchener gepaard gaat nog te overtreffen Deze slachtpartijen te verdedigen door het aanvoeren van ptecedenten nit den oorlog van Hij is zeer driftig toch geldt zijn toorn nooit de persoon maar de geuite meening Het was mijne schuld dat ik je niet van tevoren heb ingelicht maar morgen zal ik je daar meer van vertellen Goeden nacht In gedachte verzonken over dit vreemde en toch zoo lieve wezen volgde de gast den knecht en de dofhol weerklinkende gang de wenteltrappen het veelhoekige in wonderlijke spitsbogen gewelfde vertrek het ouderwetache bed met gordijnen en zooveel dingen die hij anders opmerkzaam beschouwd zou hebben maakten ditmaal geen indruk op zijne ziel die bezig was Anna s karakter te onderzoeken en te beoordeelen Toen de gast den volgenden morgen na zorg vuldig zijn toilet gemaakt te hebben naar beneden ging om met zijn oom en nicht te gaan ontbijten kon hij den weg tusschen die oude muren niet meer terugvinden Een bediende dien hij tegen het lijf liep bracht hem naar de eetzaal en aan de trappen en gangen waar hij door en af moest bemerkte hij eerst wal hem gisteren niet opgevallen was nl dat hij in een veraf gelegen deel van de burcht geslapen had Op zijne vragen antwoordde de bediende dat zijne kamer de eenige wM dw men aan gindsche zijde nog bewonen kon en behalve de woonkamer met de bewerkte tapijten de slaapkamer van den ouden heer de aal de kleine kamer in een anderen toren waar juffrouw Anna woonde was nog dat monsterachtige bediendekamertje oat vroeger tot 1870 ia eenvoudig weg een onbeschaamdheid De minister is niet in staat om zelf een enkel precedent op te noemen voor de grnwelüke opeenhoping van weerlooze vrouwen en kinderen in de moordkuilen der Britsche concentratiekampen Wellicht wenscht Chamberlain het continent te verlokken tot uitbarstingen van woede I tegen Engeland omdat dergelgke uitbarstingen de zoo bedreigde eenheid onder züu partg slechts ten goede kunnen komen 0e gedeporteerde commissie hervatte gister haar zittingen De commissaris voor de Ehgelsche regeering Sir John Ardagh deelde mede dat de tüdens de verdaging met de vreemde mogendheden wier onderdanen schadevergoeding eischten wegens deportatie nit Zuid ïlrika gevoerde onderhandelingen voor t grootste deel met sncces bekroond waren Frankrük en Nederland zgn de eenige uitzonderingen Engeland betaalt aan de gedeporteerde Duitsehers 30 000 pond de Oostenrgkers 16 000 de Zweden en Noren 1000 de Noord Amerikanen 6000 de Italianen 12 000 de Enssen ilOO de Belgen 800 de Zwitsers en Denen elk 250 de Spanjaarden 150 Engeland betaalt in t geheel 69 550 pond sterling De voorzitter drukte zün vr Bgde uit over de regeling langs diplomatialMA weg van de eischen er baitenlandsche gedeporteerden Hü hoopte dat de eisohen uit Frankrük en Nederland op soortgelgke wgze zouden worden vereffend Hg meende voorts dat de toegeke ide schadeloosstellingen vrggevig waren de gedeporteerdencommissie zoude minder hebben toegekend De commissie onderzocht 1800 eischen tot een totaal bedrag van $ 1 277 000 Slechts aan 100 eischen werd niet voldaan De eischen van Nedorlanderjf en Franschen bedragen £ 727 000 maar de overblgvende Europeesche staten diè een eisch hebben ingesteld krggen slechts 5 pet hunner vorderingen toegewezen De voorzitter verdaagde de zitting van de commissie tot Maandag a s De onderhandelingen van Frankrgk en Nederland met Engeland zullen intusschen worden voortgezet Mochten die onderhandelingen dan onbevredigend zgn afgeloopen dan zal de gedeporteerden commissie haar onderzoek der Nederlandsche schadeeischers hervatten Zaterdag is het verslag uitgekomen van de vergaderingen van het bestunr van den Franschen mgnwerkersbond over de algemeene werkstaking Daarnit blgkt dan nu dat de staking nog afhankelgk is gesteld keuken gediend moest hebben en de woning van den schout eenigszins bewoonbaar De overige vertrekken waren öf reeds half ingestort óf werden voor vruchtkelders gebruikt De trolschheid van den oom en de vroolijke bevalligheid van zijne dochter yormden een zonderling kontrast met deze verwoeste muren en vervallen trappen met deze sprekende beelden van eene voorname armoede De jonge man was zoo niet aan pracht dan toch aan eene zekere elegantheid van zijne omgeving gewoon en hij kon daarom niet nalaten zijne beide bloedverwanten die oogenschijnlijk in 200 groote ontbering leefden voor zeer ongelukkig te houden De romantische ideeën die deze burcht bij hem in het eerat had opgewekt verdwenen voor deze treurige werkelijltheid en toen hij bij zich zelt dacht hoe die reten en scheuren waardoor nu slechts de warme morgen zonnestralen binnenvielen des winter den stormen vryen toegang verschaften was het hem duidelijk geworden waarom Anna dit jaargetijde zoo vreesde En zulk een teer wezen moet blootgesteld worden aan die ruwe stormen zeide hy bij zich zelf moet nu öö n rijke en beschaafde geest zonder omgang blijven wellicht zonder éénig lectuur een geneelen winter door sneeuw en ijs ttuscnen deze muren gevangen gehouden worden zoo eenzaam bij den ernstigen stillen ouden man die eens betere dagen gekend had doch door het noodlot in armoede gedompeld is En hij was zóó van het goede en edele bezield dat hij voor de deut der zaal gekomen half en half tot het besluit kwam om op Anna verliefd van het antwoord van Waldek Bousaeau op de vraag binnen Uoeveel tjjd en in welke mate de regeering voldoen zon aas de eischen der müuwerkers wat betrslt den arbeidsduur en de pensioenen Indien het antwoord van de regeering niet volkomen voldoend is dan zal de secretaris van het bestuur aan ejk der leden bericht zenden daarna zal het sein tot de algemeene staking door den secretaris worden gegeven maar de datum van het begin zal in ieder geval viJf dagen te voren aan de bestuursleden moeten bekend gemaakt worden Het bevel tot hervatting j van het werk wordt eveneens door den secretaris op bericht van het nationale bondsbestuur gegeven Inmiddels heeft het comité voor de algemeene werkstaking een beroep gericht tot alle arbeidersorganisaties de algemeene staking der mgnwerkers als dia mocht uitbreken te stennen Bü de opening van het Hongaarsoha Parlement heeft de Kossuth partg verklaard dat zij niet zal deelnemen aan de openingsplechtigheid door den Koning Keizer Franz Joseph die in het paleis zal plaats hebben De partü verlangt dat de Vorst in het Hnis van Algevaardigden zal komen om de troonrede te lozen aangezien de afgevaardigden niet diecaren des Konings zün maar vrge vertegenwoordigers van een vrg volk met de kroon gelijkstaande drager vao de sonvereiniteit en een gelükwanrdige factor in de wetgevende macht Daarbg komt nog dat op het paleis de zwartgele Oostenrijksche vlag is geheschen wat den Hongaren een doorn in het oog is In het Servische adres van antwoord op de troonrede wordt den Koning dank betuigd voor het beëindigen van den verwarden toestand die was voortgesproten uit de voorloopige begrooting wordt tevredenheid betuigd over de goede betrekkingen met Rusland Oostenrgk en Montenegro en wordt betreurd onder erkenning van den goeden wil van Turküe dat de Porte den Serviërs niet heelt geyrgwaard tegen de aanvallen der Albaneezon De Times verneemt uit Simla dat generaal Kropotkine op een reis langs de BnssischAfghaansche grens verschillende posten bezocht heeft voordat hiJ zich naar RusBlschTurkestan begaf om de eerste werkzaamheden voor den bouw van den spoorweg Taschkend Orenburg bü te wonen Naar een mededeeling uit Mesjed zün de Bussen reeds voor maanden begonnen met te worden haar dan naar de Mark te voeren of wanneer het leven in Zwaben hem goed beviel met haar naar de residentie atad te trekken en voor den zomer Thierberg weer geheel te laten restaiueeren De oude ontving hem met een harlelijken morgengroet en een Binken handdruk en Anna leek hem toen nog vriendelijker en vertrouwelijker toe dan den vorigen dag In zijne tegenwoordigheid werd den knechfea hun werk aangewezen en met genoegen tag hij hoe Anna zich met het huishouden bezighield Zijn oom en nicht spraken ook over hunne eigene bezigheden De oude wilde in den voormiddag met zijn rentmeester spreken Anna zou den gast bazig houden en met hem in het dal wandelen Na tafel wilde ze bij eenige dames in de nabijheid bezoeken afleggen de oude zou dan naar het stuk woud dat hem nog toebehoorde kijken terwijl Albert hem begeleiden zou Den avond zou men met verschillende spelen doorbrengen Hoe aangenaam het den jongen man ook toescheen om den geheelen voormiddag met zijne nicht door te brengen toch joeg het vooruitzicht om zoo n lange wandeling door het woud te maken in gezelschap van zyn ernstigen oom wiens woorden hem reeds de veelzijdige kennis hadden verraden die in den ouden schuilde en die niettegenstaande zijn hoogen ouderdom een geheugen bezat waarvoor hij gewoonweg huiverde Wordt vervolgd