Goudsche Courant, woensdag 30 oktober 1901

Fkakkkuk De anarchistische dichter Laurent Tailhade tot één jaar gevangeniBstral veroordeeld wegens het schrijven van een tot konlngsmoord aanzettend artikel In het orgaan Libertaire dlo voor een paar dagen naar België was uitgeweken omdat zjn vrouw In blijde verwachting verkeerde wat voor hem reden was om de zaak een tydje uit te stellen I is eergisteravond dfer den nood gedwongen teruggekeerd in de hoofdstad der Republiek gistermorgen werd hem medegedeeld dat de Belgische justitie hem liever over de grenzen zag een duideiyke uitnoodiging tot onverwyid vertrek Tailbade week voor het onvermijdeiyke en besloot dan maar liever dadeiyk zün straf to gaan uitzitten zoodat hy onmiddeliyk denParyschen trein nam en eergisteravond om kwart v66r eU te Parys arriveerde zonder lastig gevallen te worden door de politiemannon daar de advocaat don procureur der Republiek had medegedeeld dat zyn cliënt gister Maandag zichzell zou komen aanmelden Ondertusschen hebben de metaalbewerkere te Saint Etienne besloten de eischen der mgnwerkers ongewüzigd over te nemen wat rainimumlüon arbeidstyd en penSion neering mot twee Ir per dag na 26 jaar arbeid betreft onder de stakingsbedreiging als pressiemiddel De gérant dor Libertaire Qrandidier wordt nu door de tusscbenkomat van sociaaldemocratische zijdo behandeld als politiek gevangene DüITSaiILAND Men kan niet met goed recht beweren dat de Ouitsche prinsen des keizers zonen DlreeU Spoorwegverltndingen mt GOUDA Voordrwlit Hiauwwkeik Otp U tottttdui BotterdamD RoUerdam i Atwi 1 i kluM Kitn t d 6 46 1 6 55 7 18 7 46 AauKevaDgen 1 October WlnterdJenst 1901 02 B0TTÏEDAH 901IP Jl lï 11 81 11 46 19 04 r V 8 17 t KWH 5 41 8 30 r 8 46 4 0a 4 45 5 98 6 83 6 04 6 89 7 06 7 59 8 81 f 4 58 6 8 I f 5 w f 5 46 V f I 6 10 8 56 6 10 6l l 4 08 4 84 4 69 6 16 6 48 5 64 6 84 7 09 7 98 8 80 8 48 9 47 10 09 10 16 11 01 11 59 19 06 18 96 8 06 8 84 9700 9 87 10 08 10 19 FlBÜtatUf I 4 1 T l W gg JiMi wnnln B H 11 U V L Xitn loppluintlawii tu 1 Cmpagri te Wafoa Uti OOODl BB N 1 68 8 81 8 45 9 11 9 91 10 00 10 19 8 48 4 16 4 6 4 59 6 89 5 48 5 67 8 18 6 49 7 67 9 88 9 4 10 88 G O U U A A MSTIRDAK TU tnu Oouda 6 S8 8 11 8 81 9 98 10 90 10 19 19 01 1 10 9 88 8 85 4 07 4 48 6 9 S 86 8 48 9 61 10 19 10 80 11 06 AnuLW 8 01 8 68 9 98 10 10 11 04 19 48 19 67 1 57 8 95 4 11 4 67 5 80 B 46 6 44 9 86 10 3 11 03 19 AmatO 8 19 9 13 9 87 10 96 11 1 1081 10 9 19 8 10 4 97 5 13 5 U 6 01 g ta 10 50 11 16 18 14 Oül DA U raïCHl l n 18 88 8 15 3 11 4 38 6 49 8 00 8 39 9 40 8 9 6 07 106 8 08 8 4S 6 01 6 84 8 35 den aanleg van deo nle iwen spoorweg van Kttschk naar Chatil Dacteran het eerste punt op Russisch grondgebied aan den wog naar Herat Te geiyk hiermede is de bouw begonnen van do zyiyn van Pondc naar Maroetsjak dio klaarbljkeiyk voor strategische doeleinden ter boschermini van den linkervleugel der Bttssische positie in het Kuschk dal beBtenid Is Volgens doïe berichten is dus Rusland thans in Centraal Azië bezig met het aanleggen van vier strategisch zeer belangryke sponr lo met de verlenging van den over Merw naar Kaschk loopenden Transkaspischen spoorweg in de richting van Herat 2o met een zgiyn van dezen spoorweg naar Mesohed in het Noord Oosten van Porzië i So met een tweede zjlijn naar Pende in de nabyheid der Afgbaansche grenzen aan de Murgreb gelegen 4o met oen zeer groote lijn dwars door Zuidwest Siberie van Taschkend naar Orenburg Ra evenals naar het spreekwoord all wegen naar Eorae leiden zoo zullen ook deze vier spoorwogiynon rechtstreeks leidon naar het gebied waar Engeland en Easland in voortdurenden gewapenden vrede tegenover elkander staan en bedreigen z j strategisch zells Indie BnttwduB Beur Rotterdam D P Kotterdun U Capella Hiaiwerkerk Koordreolit ttoida 4 49 5 80 6 04 4 58 6 41 6 01 5 61 6 11 8 04 6 17 8 10 6 96 7 89 i Allra 1 m 9 Ui nt l brtrin 7 16 8 87 8 41 7 98 8 68 7 89 V 09 7 68 9 14 7 66 9 08 9 19 Gouda Zefenh MoflïO SoetormoorZag ZagVoorburg a Uaga Verspreide Berichten hun tyd in ledigheid en luiheid doorbrengen f Zo reizen en trekken Europa door naar het illustre voorbeeld huni keizerlgk koninkiyken vaders en men zou zoo zeggen dat de oudste de kroonprins bezig is de snelste tyden van den oorsprong zjnslevens te verbeteren In één uur en vyf en twintig minuten in t geheel heeft de kroonprins Zaterdag te Breslan aan het station de huldigingen ontvangen van de militaire en burgeriyke autoriteiten het standbeeld van keizer Friedrich ingewyd de troepen geïnspecteerd een redevoering aangehoord en aan het station weer afscheid genomen en prins Adalbert woonde te Konstantinopel het selamlik by en inspecteerde er met den sultan het garnizoen veel te veel op één dag BINNENLAND Eenige openbare onderwyzors in ZuidHolland hebben in opdracht van een te Schiedam gehouden vergadering van onderwyzors waar 13 afdeelingen van den Bond van Ned Onderwüzers en 8 afdeelingen van het Ned Onderwyzersgenootschap vertegenwoordigd waren een adres gericht aan Qedep Staten van Zuid Holland waarin zy dezen verzoeken hunne goedkeuring te onthouden aan die geraeentebegrootingen waarin de toekenning van de jaarwedden der onderwyzors niet geschiedt naar de volgende beginselen Ie de hoogere bydrage ten gevolge van do jongste wetwyziging door hot Eyk aan de gemeenten voor haar onderwözers verleend komt dezen geheel ten goede 2e de minimum jaarwedde zy ten minste zes honderd golden verhoogd met honderd gulden voor het bezit van den rang van hooldonderwyzer en nogmaals met honderd gulden wanneer het bezit van dien rang volgons de wet verplichtend is 3e boven de minimum jaarwedde komen ten minste vier verUoogingen elk van ten miuste vyitig gulden telkens na ten hoogste vyf dienstjaren 4e de tegemoetkoming in de huishuur voor den gehuwden onderwyzer bedrage ten minste één derde van de vergoeding die een hoofd geniet By het adres is een Memorie van toelichting gevoegd Men meldt uit Den Haag Wy vernemen dat Inderdaad omstreeks de heltt van November de byeenroepinj verwacht kan worden van den Raad van Beheer van hot Hof van Arbitrage en dat daarin eene beschikking zal worde i genomen op het bokonde verzoek van het Boerendriemanschap om tusschenkomst in zake den ZuidAfrikaanschen oorlog Men stelt zich don loop van behandeling dezer zaak aldus voor dat de qnaestie der al of niet bevoegdheid van den Raad om van dergeiyke betoogen principieel kennis te nemen op den voorgrond zal gesteld worden en dat ingeval van incompetentverklaring de brief eenvoudig in het archief van de instelling zal worden opgenomen 9 t0 9 46 8 89 9 18 9 47 10 18 1 10 88 10 48 10 49 10 68 11 18 19 16 19 55 11 96 1 07 11 18 1 18 11 80 l 10 46 11 86 11 48 19 45 1 87 Staatscourant bevat het Koninkiyk besluit waarby jhr mr O Q van Swiuderen tot raadsheer injden Hoogen Raad is benoemd Het Vad zegt naar aanleiding dezer benoeming wy verheugen ons over dit besluit Indertgd reeds spraken wg als onze meening uit dat dit de eenige correcte wgze van handelen was die in dit geval da Regeering kon volgen De parlementaire usantie nummer één van de voordracht der Tweede Kamer te benoemen is thans gehandhaafd Zoo is de toestand zuiver Wanuee nn mr Van Swinderen bedankt kan men op een schoono lei opnieuw beginnen Gemengde Berichten Uit Amersfoort meldt men nader De stad Is zeer onder den indruk van hot alhier Zaterdagavoud gepleegde misdrgf Gistermiddag ging het gerucht als zou de dader ook reeds overleden zyn Wy kunnen dit gerucht na een nauwkeurig onderzosk ten stelligste tegei preken By de confrontatie die gistermiddag plaats gehad heeft was de dader zeer aangedaan om twaalf uur is hy gistermiddag onder toeloop van veel menschen geboeid naar Utrecht overbracht Voor lokening van den heer Janssen te Amsterdam is men in do gemeente Oost tellingwerf begonnen met do ontginning van afgeveende gronden Voorloopig zgn 20 arbeiders in dienst genomen Het doel is de gronden geschikt te maken voor den verbouw van aardappelen in het aanstaande voorjaar Het voorbeeld van den beer Janssen heeft al gevolgen ook particulieren beginnen met de ontginning van woeste gronden dat natuuriyk in de allereerste plaats de arbeiders te stade komt Naar de N A Ct verneemt ziin de gearresteerde daders van den in het Hotel Bellevue te Amsterdam gepleegden diefstal zekere G een Dnitscher zekere S een Amerikaan en zekere 3 oen Hollander Te Praneker is diefstal gepleegd op het politiebureau Iemand had daar zgn roes uitgeslapen werd even alleen gelaten in de wachtkamer der agenten en nam het geld en voorwerpen weg van andere arrestanten aldaar gedeponeerd Bg zgn afscheid stak hg een sigaar op die ook ontvreemd was Later vond de politie do gestolen voorwerpen in zyn bezit Zondagmiddag heeft te Rotterdam bg een vootbalwedstrgd een zeer droevig ongeluk plaats gehad Op het terrein aan den Nieuwen Binnenweg matchten de vereenigingen ünitas en Advendo Een der spelers gaf iu het spel bg ongeluk den 18 arigen medespelende O een hevigen trap tegen den buik Onmiddeliyk moest geneeskundige hulp worden ingeroepen Heden is O aan do gevolgen overleden Een afschrikkende waarschuwing tegen ruw spel I 1 48 1 64 1 86 9 14 9 45 46 1 58 9 08 r 1 09 9 09 8 85 1 08 U a Al 4 19 f VIM v ri 4 95 4 50 6 18 5 97 6 09 5 18 f 6 97 5 49 6 11 I r 6 86 7 10 7 36 i6 10 80 11 06 7 86 10 46 7 88 8 48 10 84 8 66 7 54 9 08 69 11 99 11 48 De Maatschappy tot Exploitatie van Staatsspoorwegen heeft in den afgeloopen zomer in 3 maanden tyds verkocht 224 000 bgzondore vacantiekaarten en 206 000 algemeene vacantiekaarten Do algemeone bedragen plm 2 maal het aantal van 1900 Do kaarten zgn verdeeld als volgt Istekl 46000 2e kl 144 000 3de kl 240 OOo Niettegenstaande de veel hoogere kosten van exploitatie heeft de maatschappg er toch nog winst mede behaald Een herziening van het personentarlef is in bewerking STADSNIEUWS GOUDA 29 October 1901 Een gevaarlgk werkje is heden morgen gelukkig volbracht Het nieuwe krui8 ngeveer 7 meter hoog isHgeplaatst op den nieuw gebouwden toren van de Onze Lieve Vrouwe Homelvaarts kerk aan den Kleiweg alhier Vele belangstellenden waren op den Kleiweg om de werkzaamheden te zien verrichten Gelukkig zyn bg dezen bouw tot op heden nog geen ongelukkon voorgevallen wel een bewgs dat alle steigers enz accuraat zgn daargesteld Een paard van den beer Verkleg sloeg heden middag op hol en rende het kantoor in van de Volharding Mot een wond aan de borst werd het paard gegrepen Heden morgen ging een paard voor een wagon gespannen in de Oude Gouwe op bol de tentwagon werd geheel verbrgzeld en het paard gegrepen het had evenwel een diepe wond opgeloopen NiEDWEBKBRK Bg do Muatschappy tot exploitatie van staatsspoorwegen is benoemd tot surnumerair de heer J Moinardy alhier VRR64DERIN6V4NDËN6EHEBNTEKUD VRIJDAG 25 OCTOBER Vervolg Volgn 139 143 worden goedgekeurd Volgn 144 Belooning van doctoren heofc p meesters vroodmeesters vroedvrouwen enf f 4650 De heer Scheltoma In de vorige vergadering is ingetrokken de nieuw ingediende instructie voor de stads vroedvrouwen w anneor de behandeling daarvan was voortgezet had ik willen voorstellen de benoeming van een vroedvrouw voor drie of zes jaren te doen plaats hebben evenals dit geschiedt voor don heelmeester der gestichten Met genoegen heb ik gezien dat B en W kwamen met een voorstel tot het aanstellen van een hoilgymnast ik hoop evenwel dat men met die bewyzen voor gratis hulp door den hoilgymnast wat vrygovig zal zgn Do heer Donker Ik moot zeggen dat ik tegen verhooging van het salaris van Dr de Voogt ben ik vind het geen motief dat hg schryft daar Dr Sprugt hot vraagt bg het uok gaat vragen De heer Prince Ik ben het niet beelemaal eens met den heer Donker en vooral niet omdat do heer Sprayt de heer de Voogt even voor is geweest de werkzaamheden zgn voor belden gelgk De heer van Iterson Ik ben het niet 9 86 9 46 9 68 10 08 d l 8 01 8 89 9 17 9 68 9 68 8 18 10 08 8 94 i 10 17 8 88 E F 10 89 8 48 8 V9 4 10 1 10 84 10 18 10 48 11 99 10 46 11 16 11 57 TUd vai Greenwicli geheel eens met den heer Donker het heeft by mg een onaangenamen indruk gemaakt ik geef ieder groot geiyk dat hy ziet te krygen waar bg vermeent recht op te hebben de gemeenteraad werkt daartoe zelf mede Dr de Voogt heeft lang genoeg gewacht maar nu de heer Sprnyt hot vraagt heeft hg zeker gedacht nu is hot ook myn tyd De heer Donker Ik vind het geen motief als de een meer vraagt een ander dat ook moet doen De heer van do Velde Do vraag is of een der motieven niet is meerdere werkzaamheden door de uitbreiding der gemeente dat de een het wat vroeger vraagt dan de andore dat vind ik geen reden om tegen te stemmen De Voorzitter B en W voelen zeer veel voor het denkbeeld van den heer Scheltema den heer Donker moet ik antwoorden dat de gemeenteartsen ook f700 salaris hebben dus is het billgk dat de andere geneeskundigen dit ook hebben De heer van Galen Ik zou wel willen vragen ol B en W niet te bewegen zouden zyu die voorstellen terug te nomen omdat ik in besloten vergadering omtrent liet gasthuis eenige vragen zou willen doen Do heer Noothoven van Goor Dat zou ik niet goedvinden ik zon het zeer betreuren een debat over het gesticht kan altgd plaats hebben de heer van Galen kan dan wenken geven die hy noodig acht De Voorzitter Ik zou willen vragen ol de leden er toe kunnen komen om het bedrag van den post zoo goed te keuren dan kan in een volgende vergadering verder over het gasthuis gesproken worden De beer van Galen Ik kan wel medegaan om Dr Sprugt te verboogen maar voor de verhooging van den geneesheer zal ik tegen stemmen De heer Donker Hot bezwaar is te ondervangen door het op de begrooting uit te trekken als u maar het niet er aanknoopt dat bet salaris vaa den geneesheer is verhoogd Do Voorfitter B en W maken bezwaar den post terug te nemen De heer Engels Op do begrooting staat uitgetrokken f 4300 moet die verhooging dan daar niet by f De Voorzitter Daar is een nader voorstel van rondgezonden De heer Vingerling Zou het niet mogeIgk gn dat do zieken ook homopatisch kunnen behandeld worden De Voorzitter Namens B en W zullen wg die vraag aan boeren regenten doen In temming Wordt eerst gebracht bet voorstel om bet salaris van den heelmeester te verboogen Dit wordt met algemeene stommen aangenomen Daarop wordt in stemming gebracht het voorstel om hot salaris van den geneesheer te verboogen Dit wordt aangenomen met 11 tegen 7 stemmen die der bh de Lang Mnyiwgk Donker Engels van Galen Krook en Vingerling Volgn 144 148 worden zonder hoofdeIgko stemming goedgekeurd Volgn 149 Kosten der stichtingen bedoeld iu den uitersten vil van wglen Mej H H Hoffman I 9738 De heer van Galen Een vorig jaar is van de rente nog wat overgeschoten voor de gemeente nu is de kwestie wat moet met die gelden worden gedaan kunnen die in de gemeentekas worden gestort De Voorzitter Deze vraag treft mg geheel vreemd ik kan n tot mgn leedwezen hierop niet antwoorden ik zon eerst het testament moeten nazien en wanneer er termen zyn dan zullen die gelden in de gemeentekas komen Volgn 149 wordt goedgekeurd Volgn 160 168 worden goedgekeurd Volgn 169 Kosten voor openbare vermakelgkheden en feesten on voor het nitsteken van vlaggen f 100 De hoer Scheltema Ik zou dezen post willen verboogen met f 200 ten einde op don verjaardag van Z H Prins Hendrik den slag van Waterloo de verjaardagen van H H M M de Eoningm en KonmginMoeder in het plantsoen of ergens anders muziekuitvoeringen te doen geven door de sehutterg muziek oi een ander korps De Voorzitter De heer Scheltoma stelt dus voor Volgn 169 met f 200 te verboogen De heer van Galen Ik ben oen warm voorstander van het vorsteiyk huis maar wanneer men leest wil vieren dan moet men een beroep doen op de ingezeteneu De Commissie voor openbare feesten heeft hier zeer goed gewerkt en ook eén beroep op de ingezetenen gedaan Ik zio hierin meer een terugkomen op een voorstel dat onlangs hier genomen is De beer Vingerling Ik gevoel wel iets voor bet voorstel van den hoer Scheltema maar ik wensch hem te vragen zon hg mg ook mede kunnen doelen of wg daardoor het vooruitzicht zouden krygen van afschaffing der kermis De heor Scheltema Ik heb nog iets vergeten te zeggen dat mgn doel was die concerten niet des avonds maar op den dag te doen geven maar of daardoor de kermis zal worden afgeschaft is iets dat ik niet weet Hot voorstel wordt in stemming gebracht en verworpen mot 8 tegen 10 st die der hh van Iterson de Lang Muglwyk Dessing Donker Engels van Galen Luger Krook en Vingerling Volgn 169 178 worden goedgekeurd Volgn 179 Kosten op het aanbesteden van werken en materialen f 600 De heer Donker M de Voorzitter ik zou wel willen ter sprake brengen of aan de leden van den raad geen lichtdrukken kunnen gegeven worden bg de bestekken de commissie van fabricage ziet die toekeningen wel maar de leden van den raad niet en dan is het moeiiyk een oordeel daarover te vellen De heer Nederhorst De kosten zouden zyn by ieder flink gebouw een f 30 4 f 40 De Voorzitter Ik zal er een onderzoek naar instellen De heer Donker Er zgn gevallen waarin hot moeilgk is een gezond oordeel te vellen De heer Muyiwgk Ik zou een middenweg willen voorstellen als die teekeningen zooveel kosten dar bg iedere 4 of 5 raadsleden een afdruk laten rondgaan Do Voorzitter Namens B en W kan ik mededeelen dat bg de bestekken een lichtdruk zal worden gevoegd Volgn 179 eu 180 worden goedgekeurd Nu is aan de orde het voorstel van B en W tot afwgzing van het verzoek der HoU Maatschappy van Landbouw tot verbetering der veemarkten De heer Prince Ik zou er tegen zgn ik zou daar wel eens een proef mede willen nemen De Voorzitter Kan de heer Prince dan voorstellen een nieuwe post op de begrooting te brengen De heer Dessing Ik geloof dat een proef van een jaar woinig zal holpen De Voorzitter Dan zou er op de begrooting onder vo gn 180a moeten voorkomen Subsidie aan de afd Gouda van de HoU Maatschappy van Landbouw f 650 De heer Vingerling Ik heb geen bezwaar om Bnbsidie te verleenen maar ik ben tegen verlotingen De heer van Galen Naar aanleiding van het gesprokene door den beer Yingerling zou ik van het woord kunnen afzien Ik heb toen do heer Both my daarover sprak gezegd dat ik het zou toejuichen wanneer do veemarkt drukker werd De Voorzitter Het standpunt van den heer van Galen is ook bet standpunt van B en W De heer Prince Dit stuk van den heer Both zegt hoe de paardenmarkt tot stand is gekomen toen werd aan ieder paard een nummer gegeven kan dit dan ook niet bg de veemarkt De heer Donker Het zou kunnen zyu dat zg die er voor waron juist daarom tegen zouden stemmen wanneer er premies werden gegeven Komen de kooplui bier dan zal er wel worden aangevoerd De heer van de Velde Zouden wg dan niol vooraf kunnen weten op welke wyze men dat bedoeld De Voorzitter Wanneer wy de subsidie geven en niet weten hoe die zal worden gebruikt dan is het beter het preadvies van B en W aan te nemen De heer Prluce Dan zal ik myn voorstel intrekken De Voorzitter B en W hebben geen geld nitgetrokken omdat er geen goed plan was opgegeven Pe heer van Galen Ik geloof dat wanneer men andere plannen had de heer Both wel met een ander voorstel zou zgn aangekomen dus kunnen wg gerust het voorstel van B en W aannemen De heer Dessing Ik geloof dat wy allen er voor zullen zgn wanneer men met andere voorstellen aankomt en dat wg niet zoo klakkeloos daarop mogen vooroitloopen Het afwgzond preadvies van B en W wordt aangenomen Daarna is aan de orde de begrooting der inkomsten Volgn 14 worden goedgekeurd Volgn 5 wordt aangehouden tot na de vaststelling der overige volgnummers Volgn 6 42 worden goedgekeurd Volgn 43 Retributie van de Gondsche Tolefoon Maatsohappy f 150 Do heer Straater Ik wensch te vragen of de telefoon aan het station ook een publieke spreekcel is in de concessie staat dat er drie spreekcellen zullen zgn behoort deze er toe dan mag hy wel verbeterd worden De beer Nederhorst De telefoon aon het station wordt daaronder gerekend De Voorzitter Wy zullen de directie er op attent maken Volgn 4 wordt goedgekeurd Volgn 44 Retributie van de Gondsche Waterieiding Maatschappg f 100 De heer Donker De bewoners aan de hostbestrating klagen zeer dat die zoo slecht gemaakt is Do heer Nederhorst Ik moet den heer Donker gelgk geven de aannemer zal de gezakte plaatsen ophalen maar langs de rails zal het nog wel lang duren eer die goed is Volgnr 44 55 worden goedgekeurd De post voor onvoorziene uitgaven wordt gebracht op f 3771 37 eu volgn 5 Plaatselyko directe belastingen op f 67000 De begrooting wordt daarop goedgekeurd De heer Donker M de Voorzitter bg don post druk en biudwerk zou ik gaarne eenige inlichtiagen wenschen is het waar dat er Zondags gewerkt wordt op een drukkery voor stads werk en zou ook hiervoor geeu minimum loon eu maximum arbeidstyd kunnen worden voorgeschreven De Voorzitter Het drukwerk is aanbesteed en nog voor een geruimen tyd De heer Vingerling Eenige bouwondernemers klagen over het langdurig nitblgven van de vergunning tot bouwen De heer Nederhorst De bouwers hebben hieraan zelve schuld wg krggeu hier zulke slechte gegevens Niets meer aan de orde zynde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten Opnieuw Ontvang en een groote soortoering der nieuwste DAMES en HEEREN PARAPLUIES A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoon Ho 3i Beurs van Anislerdam Slotkrs 80 96 9b 88 OCT I Vrlur NlDBALAND Cart Nod W S 9Vi 80V dllo di o dllc 8 I 95 n diio dito dito 8 gSV HoNO OU GouJl 1881 98 4 g j ITALIK ImoUrijTing 1889 81 6 911 OoaTll Obl m papier 1868 6 82 81 dito in iilïeil8 8 6 n PouTUOAL Obl iQüt coupon 8 dito tiokot 8 li lg Bo i D Obl Binnonl 1894 4 BO duo Oeoon 1880 4 96 dilobqRolln 1889 4 971 dllo bij Hop 1889 90 4 97 ÏKto lo goud leen 1888 6 1 mio dilo dito 1884 6 1 8M nt Porpet lohuld 1881 4 67i i Tmitnj Oepr Conv leen 1890 4 86 1041 80 90 881 75 416 6V 10 190 Gei leeninj Mrie D Oeo leonin rieC i ZuiliApx Sp v obig 189 5 MüUoo Ob lt Soh 1890 6 VlHUOlLA Obl onhop 1S81 4 AvaTiiDAH Obligatien 1895 3 BoTtiaOAM Sted leau 1894 8 NlD N Afr Handol v aaod 1 Atend b Tab Ml Cortiaoaten DeliMaaHohappij dito j Am Hypotheelcb paodbr 4 CuU Mij der Vonlenl i Or Hypothookb pandbr 4Vi Koderlandsche bank aaad Ked Uandelmaatiob dito N W fc Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hypotheekb pmdbr i l Utr Hypotheekb dito 4V I OoBTKKB OoBt Hong bank aand BüaL Hypotheekbank Of idb 6 Aheuka £ qut hy poth pandb 68 106 119 918V 8Vl 59 104f 98V 100 361 1Ö4 60 64 9 101 10 lOJV 1031 119 ii 109 41 Huir L O Pr Lien eert 6 Sio HoU IJ Spoor ir Mii aand Mij tol Eipl T 8t Spw aand Ned Ind Spoorweg m aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 4 i ItiUl Spoorwl 1887 99A Eobl 8 Zuidlul Spwmij A H obl 8 PonH Warsohan Weonen aand Blsl Or RuBi Mantels Japonstoffen PELTEEUEN in buitengewoon groote keuze van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer concureerend D SAM80M VEESCHEIDENHEI Den laatsteu avond van de kermis te Amersfoort die overigens zulk een gunstig verloop had is doodslag gepleegd In een tapperg aan do Krommestraat was zekere J Do W een 46 jarig overigens zeer oppassend man als hulp bediende werkzaam toen de even oude Dirk Vos een arbeider wonende op de Vlasakkers vader van 6 kinderen met zyn vrouw de tapperg binnenkwam en na een eu ander gebruikt te hebben een nieuwe bestelling deed De W bracht hem bg vergissing jenever in plaats van bier waarop Vos hem schold en hem uitnoodigde bulten de zaak uit te vechten De W ging daar niet op in doch zette kalm zyn werk voort Eenigen tgd later aan de deur komend om een luchtje te scheppen zag hy daar Vos die iets glimmends zwaaide hetgeen later bleek een tabaksdoos te zyn doch dat hy aanzag voor een mes Hy trok daarop bet zgne en trof Vos in hot hart zoodat diens dood onmiddeliyk volgde Hy Hop daarop naar huis na het mes in de gracht geworpen te hebben en werd daar in hechtenis genomen Do ongelukkige is gevankeiyk naar Utrecht overgebracht waar ook het igk geschouwd wordt Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 39 October 1901 Vette Osseii en Koeten goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 34 ae kwal 31 3e kwaliteit 38 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeieo goed aangevoerd Vette Kaltreren redel aanvoer ie kwaliteit sS ade kwaliteit 24 3de kwaliteit 3 1 cent per halt Kl Stieren en graskalveren goed aangevoerd Handel m vet vee en goede kwaliteit melkvee vlug prtjshoudond vette kalveren traag stieren en graskalveren met goede omzot en flinke prijzen Burgerlijke Stand GEBOREN 26 October Oornelis Franciscas ouders F C Fortuin en A C G Taat Johanna Josina ouders T Zaal en J J de Bruin 27 Tennis Maarten ouders J Snaterae en J de Graal Johannes Leonardns ouders L J Boegheim en G Nieuwerf Wietsó ouders J J Ztjlstra en B van der Veen 29 Everdina ouders M Willemsen en H J van den Bos OVERLEDEN 26 Oct W G van der Geest 66 j AOVERTI I riKlN Bg akte op den 28 October 1901 voor den Notaris G C FOETDIJN DKOOGLEEVEE te Gouda verleden is de vennootschap tusschen de Heeren ALBERTUS lOHANNES VERKLEIJ koopman wonende te Gouda JOHANNES ALBEETUS VEEKLEIJ koopman wonende te Woerden en PEANCISCÜS VERKLEIJ landbouwer wonende te Oudewator onder do flrma Gebroeders Yerkleij betrekkeiyk a den handel iu Granen Zont Lgukoeken en Mesting b de uitoefening van het Landbouwersbedrgf ene het malen vau Granen by akte den 26 Januari 1892 ten overstaan van den te Woerden gevestlgden Notaris Mr ö H FÜHEISNETHLAGE verleden aangegaan te rekenen van af den eersten November aanstaande ONTBON nBN en bepaald dat de liquidatie zal geschieden door den heer ALBEETUS JOHANNES VEEKLEIJ C A V D LOO AHI S voor Zenuw en Zielsziekten Goudsche Singel öl BOXTSMDAM SPREEKUREN i INRICHnHG TOOR PSYCHOTHERAPIE