Goudsche Courant, donderdag 31 oktober 1901

Donderdag 31 October 1901 40sle Jaargang o 8636 mmxm mmm IVieuws en Advertentieblad f oor Gouda en Omstreken Teleroon No Hl ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd i cleroon H9 Df üitg ave lezer Courant geschiedt da elijks met uitzor fleiiiig van Zon en Feestdaggen Oe piijs per drie maanden is 1 25 hanco pfsf poj 1 70 Alzonderlijke Nomroers VIJF CEWTEM Gouda 11 Daar de iaatête lermffn van betaling van Hijnland s Tjundergeld verschenen is worden ingelanden in hnn eigen belang verzocht het nog verschnldigde ten spoedigste te betalen iiËÏRËmpii De BURGEMEESTER van ÖOODA zaï krachtens Art 5 der Wet van den 23 Juli 1855 StmUblad no 151 op ZATERDAG 2 NOVEMBER 1901 des voormiddags ten II nre oat contant gel4 aan bet Veerstal in t openbaar verkoopeu het bij de Mallegatslais liggend wrak afkomstig van het den 18 October 1901 door aanvaring in den Hollandschen IJsscl onder deze jemeonte geionken TJALKSCHIP ANNA FREUERIGA groot 49 ton Als voorwaarde bij den verkoop wordt bepaald dat het wrak of groote gedeelten daarvan niet vervoerd mogen worden dan met voorkennis en toestemming van den Opzichter van den Waterstaat te Gonda en op door dezen goed te keuren wijze Een NET lONGMENSCH i b h b b h zoekt tegen 15 November KOSTENINWOmUG Br fr letters M V SWARTSENBüEO s adv barean Gouda IN HET MAGAZIJN De Avondster zijn heden ONTVANGEN eene fraaie Collectie GASKACHELS met en zonder afvoer van af I 7 30 en hooger met prima zninige branders QASOBNAMMSTBN in mime kenzo voorhanden Groole Gluellicltlbranders welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B Hieuw model geëmailleerde PANNEN en KBVELS gwaarborgd gittvrij Minzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEF 117 Gasfitter FEMSCEE STOOMVEEVEEU RN eheit sch WasscheriJ TAK II OPPRMIIEIilËU 19 Kruiskade Itotterdam 0ebrflTet 4Td door Z M deu Koninf dei Belg n HoofddepSl voor GOUDA de ileer 11 G TUIJSItlJlUi Korte Tiendeweg D 7 dpecialiteit voor het stoomen en verven van He lleeren eu üamesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het stooinen van placbemantels veeren bont enz Gordjnen talolkleeden enz worden naar di nienwafaé en laatste methode geverfd Echt Zeciiwsch Tarwebrood tg oeiU U R a A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 TrekMng Vrijdag I November e k der LOTEN Noord Ioll Yerèemging Iet Witte Kruis lluofdprUs f lO OtKI benevens 409 prijzcii van f lO f S en f 14 GcMSlc Aandeelen voor deze trekking verkrijgbaar bjj de ondergeteekenden met reeds ZatS ag d a v verzending der OfflcieeleTrekkingslijsten PEUS LEE AANDEELEN VOOE 1 TEEZKING 60 CENT Ook worden door ons de orgineele loten voor deze en alle volgende trekkingen verkocht k contant k f tO of in termünbetaling van 12 maandelijkscbe termijnen k f 1 Toezending van nnmmeropgave of van de origineele Loten na ontvangst der eerste termijn of het volle bedrag p r postwissel Voor de orgineelo loten ontvangt men altp minstens f 14 terug zonder eenige kans om zijn geld te verspelen Jaarlijks 2 trekkingen met prijzen van f 4 0 0 f M OO f lO OOO f O f 4 0 f t50 f too f S Haast ü niet de aankoop dezer Loten want de beurskoers is steeds stijgende LoterlJ Effeclen Bank Breda POSITIE Door uitbreiding der zaken wordt een flink J0NGMEN8CH eene nette positie aangeboden in eene fijne zaak van Luxe en Verlichtings Artikelen Gasen Electriciteit als medewerkend Vennoot of Commanditair Kennis van Administratie en moderne talen voorkeur Benoodigd kapt ƒ 10 m Directe storting 5 m Fr Brieven motto Den Saag aan het Bureau van dit Blad Geen Kinkhoest Geen Iniliienza Om Kinkhoest Influenza Borsten Heelaandoening binnen den kortst mogelijken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldbei oeinde Superior Druiven Borst honig Extract 91 E L I A W T II E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK Z DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Firma WOhVF Co Westh ven 198 Gouda D MIKBIES Kleiweg E loO Oouda E H VAN MILD Veerstal U 120 te Gouda A BOÜMAN itfooriirwtó PINKSB Nimaerhrlca dJJsel A N vin ZESdEN Sciwonhovin J Th TOKKEN Boikoop B V WIJK Oudmairr A SCHEER Haaslrecht P W v EDE Oudewater K van dbr HEIJDEN te Reeuwijk P v o SPKK MomapelU D v D STAK WaMinqsvun Wed T HOLST Waddmqmem M KOLKMAN Waddmgmeen P A uk GKOOT Oudewater D A DB JONGH Oudewater J P KASTELEIN PoUbrotkerdam D BIKKEK te Bensdmp Gtebrl Stoll werck s Chocolade en Cacao c m = Doünati door de nieuwRte uitrinilingen p marhmaat gebied r rlNiterde flührieatte OD uitahiiteiKl gebruit van tie hd fipato grondstuHbn gtirandoeret m rbruiker tod Stollwerck s Chocolade ec Ca ca o een aanbwejenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordundo aan en inhoud der resp Btiifltten De Irma behaalde 87 Brarots als nofleTerniicier 44 Ëere Biploma g gouden enz Medaille een bevija a uitaiantend n lbbrik t Heads 1871 schreef de Aecademie national de Paria Kous TouH décemon na HcilaUle d ttr r iulère clMrae en oonsldArftttaii o rotra exoaUecta fkbrioatlaa d Chocolat bonbons varies eto ato IttUwtrok e fabrikart ig verkrijgbaar bij 11 H Ounfieeora Banketbakkan eu UB OoMaalvwtegeDToordiger voor liederland Jolioi Hattenlodt Inrterdam Kalverstraat 108 3 iiiitiseplisclie Tandpoeder en Anti§epti§eh Moudtinclunr van B iASSVXO Tandarts te t Oravenhage OVERAL VERKRUaBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda atuLsim iu Aaii s nu Printemps NOUVEAUTÉS Wij verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor het Wlniersei i toen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan HH JULES JiLUZOT C Paris Hetzelfde wordt dan omgaand gratie en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrij van alle kosten aan huis met B verhooging iéexpedille k Dtoor te Itozeodial N It Ondergeteekeudo beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOIPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wattot het kuksvak behoort desvcrlangd metbjlevering van servies zilver tafellinnenenz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 Tliieny t Wenditbaliim in do gohoole wereld bekond en geroemd OiiovortrolTeu middel tegen lie U o r 8 1 Lont Lever Haatztekteu enz inwoDdig zoowel nl8 ook uitwemiig in bijna idU ziektegoïnllon mot goed gevolg a n te wenden l rUs er flacon 1 1 per post 1 1 16 TUtnj s Woadonalf bezit eon ftUnog ongelcwïde genoeakracht OQ heilzame werking Maakt meestal elke p alijko en gernarvolle operatie geheel ororbodig Mrt deze znlf werd oen U Jtur ond voor on eneeKltjk rehouden been ezwel en onlangs een bijna laar kankeriyden genezen Brengt geaeiüng en verzachting dor pijnon b woi den ontstekingen ens van allerlei aard PrljB per pot f 150 per post f 1 60 Ceiitnial Dopöt voor Nederland i Apotheb r HENUI HlNDËttS Bokin 8 Amsterdam W r geen depflt ia IwBtelle men direct uu die SchatieMpotJieh dei A THI RKBY in Premdi bel KohiUeh Oeatemich OelieTo proapectna te onthieJen bü liet Cectrul itef fit Stnder Hokin a Anuterdsm GEEN BETER ADRES voor alle soorten SCHOENWERK dan het Noordbrakiilsch Schoen en Laarzenmagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Steeds voorradig alle soorten WINTER ARTIKELEN en OVERSCHOENEN merk DE WEEaSOHAAL Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk lAOiPjk FOIKS OUDE m SCHIEDAMMER GEMVEE Uerks NIGBLTOAF Verkrjjgbau biji M PEETER8 Jz N B AU be ij van eektheidll uichet en kurk itwdi voortien Tan den naam der Fim P HOPPE Btt bcM IXHiluUjrkiM I i nukkelykattfotttmlilMvoörHMr m vooral dmiMa n iandanelio nw fei U de AppteKlur vu C H Miliar k O ttrila MiU SIr 14 Mtn lam fM oji naam an riWakamnfe Vlrtrnbtar Iv Htwta WlHk HwiiaHaBaatHrt ialaa iria afwyaa aai tab laaaraalHIafM feyi V vaaaiaa Ana dik Druk van A BRINKMAN Zb Kli ISGEVI G ImUCBTlMOlSM WILÏI OEVAAR SCHADI OF HlilDER KUKKIK VtROORZAKEK BVRGEMEESTER en WETHOUDERS ï Viin Gouda Geiien art 8 der Hinderwet Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan A J Vos en zijne rechtverkrijgenden tot bet ploataen van een gosmotor ten behoeve zijner fabriek van papierwaren in het perceel aan de Turfmarkt wijk H no io8 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bullenlandscli Overzicht Een telegram van Kitchener uit Pretoria meldt dat Rimington met Rawlinson een langen marsch maakte naar Schimmelhoek ten oMtsn van Ermelo waar Lonis Botha gezegd werd sich op te houden met 300 man Maar een nnr voor de aankomst derEngelschen in den vroegen morgen van den 24aten vluchtten de Boeren in noordelïke richting Rimington Jiaakte een aantal documenten balt wiiaronder eenige van Louis Botha s papieren Viljoeir heott den 248ten een aanval gedaan op do l jn van blokhuizen die gebouwd worden naby Badlontein Hjj werd gemakkelijk teruggedreven William s Sn Fortescue s colonnes hebben een treffen gehad nabij e WagendrUt Zü drev n de Boeren noord oostwaarts met een verlies van zes gesneuvelden en 17 gevangenen waaronder eenige staatsartilleriaten onder kapitein Koorn Kroon F met dynamiet voor het vernielen van treinen Sedert den Sisten berichten de colonnes dat 74 Boeren gesneuveld zjn 16 gewond 368 gevangen gemaakt en 45 zich hebben overgegeven Er zjjn 471 geweren 75 950 pasronen 216 wagens 530 paarden en 800 runderen buitgemaakt Een Telegram van Kitchener uit Pretoria bericht dat Vandouof s colonne den 24sten 0 weg naar Zeernst nabq de QrootMari corivier van uit het oosten werd aangevallen door de kommando s onder de la Rey en Kemp die met groote vastberadenheid door een dicht bosch op haar aankwamen en na een hevig gevecht werden teruggeslagen Zj lieten veertig gesneuvelden achter waaronder kommandant Oosthu jzen De Engelschen verloren twee officieren en 26 man FEVtLLElOX Uit tDuitsch tan W HAUFF I Wat te doen wanneer hij je den geheelen middag eens uitvroeg van hetgeen je geleerd hebt I dacht hij bij zich xelt Och welk een bespottelijk figuur zou je dan alaan P Hoe gauw zuu hij van je weinigje kennis op de hoogte zijn van de inrichtingen die je bezocht en verzuimd hebt te bezoeken Zijn eenige troost was zijn vlugge tong en zijn weinigje vaardigheid om te kunnen disputeeren het eenige wat hem was bijgebleven van hetgeen hij van zijn gouverneur geleerd had En gelijk het galgemaal den tot den dood veroordeelde nog een laatste treurige vreugde kon bezorgen zoo richtte het heerlijke vooruitzicht om met de schoone Anna te wandelen hem eenigszins uit dien poel van angstige ideeën op £ n het was als opende üch een hemel vol zaligheid voor hem toen zijn oom na zijn hoed opgezet en zijn stok btj zich genomen te hebben zich nog even tot zijn neet wendde Neg iets zeide hij tot hem Zoolang Thierberg bestaat is het altijd gewoonte geweest dat de naaite bloedverwanten der zelfde linie elkaar met ji en jou auupreken ik hoop dui dat ja aan gesneuvelden en 5 officieren en 50 man aan gewonden Kitchener seint nader De Boeren vermeesterden acht wagens Alle Angen gedroegen zich met groote dapperheid Van de stukrijders en kanonniers der artillerie die aan het gevecht deelnamen eu van hel escorte Northumberland fusiliers dat twintig man telde werden er 37 gedood of gewond Chamberlain heeft gisteren een redevoering gehouden te Curpar Fife Schotland waarin hü zeide dat Kruger toen hiJ Milner s raadgevingen in deu wind sloeg zich vergiste in de macht van het Vereenigd koninkrijk en bovenal in de vastbeslotenheid van het Britsche volk en daarom moesten de Boeren de gevolgen dragen De oorlog zoude al lang uitgeweest zyn wanneer niet het optreden van op een dwaalspoor gebrachte lieden in Engeland zelf de Boeren had doen gelooven dat volhouden van hun verzet de Engelschen den oorlog moede zoude doen worden Welke offers ook nog gevraagd mochten worden het volk zoude geen jota van zijn eenmaal genomen besluit afwijken vóór de strijd was uitgestreden en er was geen twijfel of over Zaid Atrika zoude in de toekomst de Britsche vlag waaien De storm van verontwaardiging in EngeI1U14 opgestoken over het evea plotMlkge als grievende ontslag van sir Redvers Bulier als commandant van het Ie legerkorps te Aldersbot is nog lang niet bedaard En onmiddellp daarmede samenhangend is de uiting van revel tegen Brodrick Chamberlain en lord Roberts Wij vinden in Engelsche bladen voortdurend mededeelingen van bijeenkomsten waarin het portret van Bulier met ontelbare cheers wordt begroet en waarin die van lord Roberts en van de beide genoemde ministers met gefiuit gejoel of smaadwoorden worden bejegend Zelfs in het kiesdistrict dat St John Brodrick afvaardigde naar het Parlement vooral te Guildford keert de stemming zich geheel tegen den minister Men verwacht dat hij zoo hij thans om het ambt van Steward der Chiltorn Hundreds vraagt in het district Guildford met glans zal vallen bij een verkiezing De Daily Mail tart den minister om thans zijn mandaat ter beschikking van de kiezers te stellen De militaire bladen bevatten artikelen waarin op scherpe wijze de houding der Regeering wordt afgekeurd De Broad Arrow stelt den minister van oorlog persooniyk verantwoordelflk voor het gebeurde op Anna geene uitzondering zult maken alleen omdat je nu een honderd mijlen noordelijker geboren bent Anna gimlachte en scheen het heel goed te vinden en de jonge man nam dit voorstel met van vreugde blozende wangen aan Dankbaar keek hy den ouden oom aa die hem in dit oogenblik aU een liefdesbode toescheen Maar helaas hij vergat daarbij dat dit je niet dat zoete geheimzinnige je der liefde was en dal zulk eene verhouding weliswaar bevorderlijk kon zijn voor de vriendschap maar soms ook een hinderpaal kon wezen voor de ontluikende lielde En je wilde me gisteren avond nog eenige inlichtingen geven nietwaar f zeide hij terwijl hij zich naast de jonge dame bij het venster neerzette Het zal me aangenaam zijn indien je me veel van oom vertelt Ik heb heel anders over hem gedacht en dat is wellicht de oorzaak van mijn tout van gisteren avond geweest Hoe hebt je dan over hem gedacht vroeg Anna Nu mijn eigen phantasie had een beeld geschapen uit al t geen moeder en vader me van hem vertelden Tusschen mijn vaders benoeming tot kamerheer aan t hof en zijn vertrek met mijne moeder naar Pruisen zal eene tijdruimte van ongeveer dertig jaren liggen Toen was oom zoowat vijlof zes en dertig jaar en men noemde hem nog altijd den jonker want grootvader Thierberg leetde nog Mijn vader heeft me eene komische beschrijving van hem gegeven Hij was dan hier op het slot opgegroeid onder toezicht van zijn vader en zijne moeder De goede groot eiM de Military Mail zegt Het draven ra dappere mannen tot g edwongen ontslag zal niet strekken om het leger popalair te maken Ën sprekers op meetings maken gaarne gebraik van bet incident Bnller om de regeering te critiseerea ol de stemming der hogers tegen dit SalisbaryChamberlain K inet te prikkelen En zoo schijnt het dat het ontslag van Bailer nog wel eens vérstrekkende gevolgen zoa kunnen hebben Van alle zyden komen berichten in die ons spellen dat met den verminderden afzet van de induatrieele voortbrengselen ons weder eene periode van toenemende werkloosheid te wachten staat In Pruisen heelt de minister van openbare werken vermeerdering van werkzaamheid by don spoorwegaanleg gelast Deze administratie beeft de haar toegestane crodieten in den goeden tyd gedeeltel k ongebruikt gelaten en zal ze nu gebruiken om naar vermogen de gevolgen van de crisis te bestrjjden De minister verwacht dat de administratie in staat zal zjjn dank zg de verlaagde pryzen niet alleen haar eigen personeel aan t werk te houden maar ook werkgelegenheid te verschaffen aan elders vrijkomende werklieden In Beieren wenscht de regeering in dezelfde richting werkzaam te zijn Twee locaalspo wegen worden er thans geboilvd 7 worden nog in dit 18 in het volgende jaar aangevangen Verder denkt do regcering de uitbreiding van het telefoonnet met kracht voort te zetten In Baden en Hessen heeft de regeering zich voorloopig er toe bepaald enquêtes te gelasten naar den toestand der industrie Te Berlgn heeft het armbestaar besloten het stadsbestuur te berichten dat thans reeds de gevolgen der crisis zich zeer merkbaar laat gevoelen en hat gemeentebestnnr uit te noodigen maatregelen te nemen ter bestryding der werkeloosheid In het RynschWestfaalscbe industriegebied hebben verschillende gemeentebesturen besloten den aanleg van straten en wegen in den komenden winter zooveel mogelijk te bespoedigen In België heeft de minister van arbeid in de Kamer gezegd dat de crisis onrustbarende vorderingen maakte en beloofd de gemeenten aan te sporen werkloosheidverzekeringen tot stand te brengen Zynerzyds verklaarde hy dat hy zoa bevorderen dat de voorgenomen openbare werken van staatswege zoo Bnel mogeiyk zouden worden aangevangen De burgemeester van Brussel heeft met zgn ambtgenooten in do voorsteden reeds een overleg geopend in zake de oprichting ouders kon ik me best voorstellen Zoo in die gebloemde en geborduurde fauteuils gezeten rechtop en heel mooi gefriseerd grootmama in een blauw zyden hoepelrok grootpapa in een verschoten hof coatuum Ze waren de regeerendc lamilie op hun landgoed de schout en de pastoor maakten hun hof uit De erfprins leerde hier niet veel meer dan tich fatsoenlijk te gedragen handjes kussen paardrijden jagen en de prinsessen zoo zegt men moesten wat ontwikkeling betrett ver boven hem gestaan hebben Het tweejarige garnizoensleven bij de rijkstroepen had hem juist niet verfijnd en hij zou op die manier tot groot genoegen van zijne familie leden gediend hebben ind en hij niet omstreeks dien tijd naar de residentiestad moest vertrekken voor de nieuwe paarden die men jaarlijks van Leipzig m denam Mijne moeder werd toen bij oom Wernau aan hais opgevoed en mijn vader kwam daar dagelyks aan huis Toen dan je vader in de hertst hem een bezoek kwam brengen verzweeg hij niet dat hij alleen gekomen was om de schoone nieuwe paarden te bekijken Den geheelen dag was hij bij de berijders en in de stallen te vinden was zeer verheugd daar met zijne groote paardenkennis voor den dag te kunnen komen en s avonds hield hij het gezelschap bij oom Wernau bezig met zijn eigen zonderling persoontje dat zich weliswaar nooit links ot onfansoenlijk gedroeg maar dat toch hoogst naif ongedwongen en komisch was Mijn vader zei dikwijls Hij is een beeld uit den goeden ouden tijd niet uit dien stijven tijd toen hof etiquette en hoepelrok in eiken hoek van een intercommanaal fonds tot onderstenning van werkloozen In Zwitserland is men weder bezig het denkbeeld der werkloosheidverzekering zoo mogeiyk nienw leven in te blazen Te Bazel is aan de daar bestaande verzekeringskas een subsidie van staatswege verleend en bovendien een werkloosheidscommissie benoemd Te Zurich is men in gelyken geest werkzaam V Eergisteren heeft in Hongarije de laatste harstemming voor het huis van afgevaardigden plaats gevonden Het Huis is nn definitief als volgt samengesteld liberalen 977 volkflparty 25 Kossnth party 80 ügronparty 12 de groep der Saksers U vertegenwoordigers van T rBchillende nationaliteiten 5 1 democraat terwyi twee der gekozenen als Wilden moeten worden goclasaificeerd De troonrede door koning Frans Jozef in de zaal van het slot tot de leden van het hojs gehouden heeft In Hongarije ten zeer bevredigenden indrnk gemaakt zelfs hier en daar onder de aanhangers der onafhankeiykheidsparty De twee voornaamste hervormingen die in het vooruitzicht gesteld werden zyn do reorganisatie van het bestuur en de belaeting hervorming maar ook in vroegere troonreden werd ran deze twee onderwerpen gewag gemaakt zonder dat lats l ifien geest is knunen tot stand worden gebracht Dan werden aangekondigd maatregelen ter bescherming van den nationalen arbeid Vooral de opkomende partjj der Hongaarsche agrariërs is daarover in de wolken Verder zyn wetsontwerpen aangekondigd waarby de landverhuizing van en naar Hongarye beter geregeld en zelfs gedeeltelijk gestremd zal worden Vooral heeft de regeering hier de bedoeling gehad deu toevloed van Galicische Joden zooveel mogeiyk te beperken Verspreide Berichten Peankrijk De Matin vertelt dat aan Fransche zijde tydens de Chineesche expeditie verloren zgn gegaan 37 man van wie er 63 gedood werden terwgl er acht aan hun wonden overleden Do anarchist Tailhadeschynt het liedje s verlangen te willen gaan zingen I Eergisteren is hy met zyn vrouw en zgn zwager aan het parket wezen vragen of hy nog niet een paar dagen weg kon blyven tot overmorgen Donderdag b v en de heeron waren wel zoo goed dat in te willigen doch van het rijk den boventoon voerden maar uit een voel vroegeren tijd Hij was een type van een Zwabensche landjonker De jon e man hield roet zijne beschrijvingen op toen hij zag dat zijne toehoorderes glimlachte Deze beschrijving lijkt je misschien onwaartoe zeide hij omdat zoo iets niet meer in hettegenwoordige past maar toch dun ik je te verzekeren dat Mij valt t alleen op antwoordde zij dat dit beeld zooals men dan beweert dat van een Zwabenschen landjonker heel veel overeenkomt met het beeld dat bijna ieder boek van den Pommerschen landjonker geeft Het eenige verschil is dat je nu dit beeld naar myn vaderland verplaatst en wel hier in dit slot Het is wel vreemd dat het portret weinig gelijkenis vertoont en in een goed geschilderd beeld van een jongeling moetmen later de trekken van den grijsaard weer terug zien maar hier Dat wilde ik je juist Mggen ik vind oom zoo geheel anders dat ik zeil niet begrijpen kan dat hij eens di vroolijkc naive jongen geweest was Ik spreek niet graag met mannen over mannen ik meen maar dat het geen onderwerp voor hieisjes is begon Anna over mijn vader heb ik tot nog toe nog niet of bijna niet gesproken Maar voegde ze er blozend bij met jou wil ik eene uitzondering maken Ik ken welis waar vader niel anders dan zooals hij nu is het is mogelqk dat hij vóór dertig jaren anders was maar bedenk neet Albert welke leerschool hy gehad heett I Wordt vervolgd