Goudsche Courant, donderdag 31 oktober 1901

Directe Spoorwegverblndiogen met GOIÏDA WinterdieBSt 1901 02 AaugevaDgeD 1 Octojber TUd vai Greeowich 8 68 7 11 7 86 8 81 8 88 9 08 9 84 9 88 9 67 10 86 10 66 11 16 18 18 18 58 1 97 8 18 8 30 3 48 4 0 4 89 4 54 6 16 6 84 18 7 08 7 86 7 44 8 14 7 18 8 40 11 08 I t 1 06 6 01 ui 7 88 8 60 j 11 18 1 14 4 16 6 11 1M 8 67 11 80 I 1 91 4 81 6 18 i r 6 86 7 44 9 C6 9 99 9 4S 10 18 10 66 11 89 11 89 19 84 1 30 8 89 S 61 4 03 g 5 87 6 86 6 46 6 89 7 47 8 07 8 64 U 16 1 68 E 5 10 7 87 8 46 8 09 9 08 10 08 11 86 06 6 80 7 46 d Allen 1 E 8a Umm Eitn ku talaii ƒ Of Iw tmnei lün Zosda Muidiii Dliiiil g idugKlii riteiirbOjoltaii voor di So kl Torbjghm togon atalm l Jltl il B IIolUndK lio Spon L H0TTÏKD4M 9 Bl m rici a iMO 1 48 7 68 18188 I 1 64 6 41 lOaO 11 8111 46 18 04 1 86 8 14 MS 3 46 4 08 4 46 6 89 6 83 6 04 6 89 10 86 46 J 63 6 89 10 88 1 68 l Z 10 48 r 8 08 6 10 6 5 10 49 11 68 IJ 06 18 86 1 09 8 09 8 85 1 06 4 06 4 84 4 59 6 16 5 48 6 64 6 84 7 08 7 S9 8 06 8 S4 9700 9 81 10 08 10 19 An l tr l Ul IWJUUf o d loop k let fl H ll d i g r xt Ppf ü i 0 W o M BOUDi DBN 1 53 8 81 8 46 6 49 6 91 7 89 O ll 9 81 10 00 10 19 10 63 11 18 18 16 18 66 11 96 1 07 11 16 1 18 9 41 10 88 10 46 11 85 11 48 18 46 1 87 9 90 8 48 4 16 4 46 6 16 6 49 7 57 8 43 8 9 9 44 10 1 10 84 10 46 11 16 11 67 18 00 1 80 3 40 8 67 4 00 4 16 4 87 6 19 6 81 7 01 7 41 7 56 8 18 9 40 10 80 l J 4 48 6 98 9 46 1 60 4 68 6 43 10 01 9 01 6 10 6 64 10 14 11 8 9 18 8 09 8 94 4 17 4 41 6 11 6 40 7 06 7 81 6 09 8 18 8 46 10 96 10 68 m 9o klam iitra koUlea t Bokaln e a biljot Ie kl eoa lapplemntkawiji O O ü D A A MSrERDAM tIoo aria lou Ia 6 6 8 11 8 8 i 9 83 lO lO 10 69 18 06 1 10 8 36 8 16 4 07 4 43 6 9 5 86 8 48 61 10 19 10 80 11 06 illut W 8 01 8 68 9 11 10 10 11 04 18 48 18 67 1 67 3 86 4 11 4 67 6 80 6 46 S 44 9 86 10 3 11 08 19 Amat 0 8 1 9 13 9 81 10 86 11 1 1 08 1 1 8 19 40 4 87 6 1 6 46 6 01 9 58 10 40 11 16 18 14 iHlga 6 816 017 08 7 16 7 86 8 86 8 66 9 03 9 44 10 1111 96 11 86 Voorburg ► j 10 17 ZoeUim Zeg 6 68 J lo sj Zevenh Mo 6 08 P 10 48 dmi 6 14 6 81 7 96 7 48 1 08 9 08 9 18 9 30 10 11 in 54 11 65 19 03 rMÜtatioT op lei loop kan aiot gonkoad ordoa i T Hanaonikatnin allooD lo r D A U r R B J U r iieoTOTia i na 81 9 16 8 18 4 38 6 49 6 00 6 86 7 10 7 86 8 16 10 80 11 06 L 38 7 86 10 46 8 40 8 19 6 07 7 33 6 48 10 64 06 8 08 8 45 6 04 6 84 6 3i 6 66 7 54 8 08 8 69 U 81 U 43 Uoud 6 80 6 81 7 45 8 16 9 07 89 10 14 10 69 19 00 18 Oudaw 6 86 j Z YA I I Ulïjjhi 6 8 18 8 68 9 89 10 14 10 4i U 47 11 81 V Wl aaU ie 8 7 47 8 88 9 90 10 64 10 41 11 8 18 08 1 43 WoorL 6 07 6 4 8 09 9 37 10 87 1 55 11 17 rX i M 7 i4ÏÏ 97 6 766 ir8 11 18 lüuV l l ü ImatO j 7 1S io 4 9 18 9 81 1 16 18 87 1 8 81 8 10 3 84 4 4 0 91 7 09 8 10 9 46 Imal W 6 84 6 47 7 80 8 15 8 44 9 80 9 46 11 80 18 48 l M 8 40 8 88 8 4 8 01 6 S1 7 86 8 86 10 01 louda 7 0S 7 318 18 9 19 9 99 11 18 10 8 18 61 1 86 8 8 88 4 18 4 84 6 47 7 07 7 64 8 0 9 11 11 88 a H 4 S OS 8 19 4 1 4 41 4 61 6 48 Si 7 00 7 66 8 49 9 36 10 08 i 4 15 7 94 9 8 10 1 U O J 33 i l M 8 64 4 48 5 18 m 7 14 7 48 1 89 9 89 10 07 10 48 H het is de vraag ol ze tcllcens weer dat ni 1 stel willen verlengen tot tgd en wijle de I vrouw des anarcUistischen dichters hem de 1 genengten van het vaderschap zal hebben 1 doen kennen 1 1 In elk geval zal de advocaat van Tailbade 1 het probeeren I De gemeenteraad van ParjJB heelt ziJ I zittingen hervat voel te laat naar denzin van de nationalisten die er eon daive 1 Bchen toeleg in sfien van het kabinet om 1 de stadsvaderon in moeilijkheden te brengen I terwijl het deficit van twintig millioon hnn 1 waarlijk al zorg genoeg geelt on de mono I poliën der gasfabriek en dor Omnibnamaat 1 schappij die vernieuwd moeten worden ook 1 werk aan den winkel brengen I I De premier Waldeck Eoussean hee t 1 gisteren weder langdurige samenaprekingon 1 gehouden met de ministors Caillanx en BouI din over de pensioiyieoring dor mijnwerkers 1 en heden zouden do ministers gezamenlijk I in don kabinetsraad hnn gedachten laten 1 gaan over hat vraagstuk van welk doen I het resultaat binnon cnkelo dagen zal bij1 ken bij deponeoring op hot bureau dorKamer DVITSeHUKtl Een uiterst heugliik nieuwtje in het land van uiterlijk vertoon en nitzondoriugsraan e in den vorm van vaak malle titols en waardigheden is het dat niet miuder dan vyftig duizend Ch na medailles ter verdeeling zullen komen aau menschon die wel niet moegeparadeord hebben in het Hemelsche E jk doch zich op eonigerlei wijze verdienstelijk hebbon gemaakt tegenover die expeditie Vijltig duizend van zulke verdienstelijke menschon t zal een toer wezen zo te vinden zeHs in het groote üuitsche rijk doch er zullen lielhebbers te over wezen To r het distinctieJl BINNENLAND Reuter seint uit Parijs Volgens een telegram uit Rome in de Figaro is het Vaticaan voornemens de diplomatieke betrekkingen met Nederland to herstellen Men herinnert zich dat do Heilige Stoel door minister De Beaufort van de Haagsch e conferentie werd uitgesloten Het gevolg van die uitsluiting was dat de Paus den internuntius te s Gravenhage mgr Tarnasai terugriep De Paus heeft nu besloten dat mgr Tarnassi oen opvolger zal krggen terwijl mgr Tarnassi zal worden benoemd tot nuntius te MUnchen üemeng de Berichten Naar wij vernemen heeft do van misdrijf in de zaak van dsn kelner v d Kamp verdachte koetsier Haneveld tot don officier van justitie het verzoek gericht uit de voorloopige hechtenis to worden ontslagen ten einde gelegenheid te hebben zijn paard en rijtuig te verkoopen Op dit verzoek is echter afwijzend beschikt Uogd Moordrecht SiBowerkerl Oipelle ftollardam U RotlordamD P Rotterdsm B 6 46 6 66 7 18 Botterdam Beun Rottudun D F Aoltenlam M Oapelle Ki üwerkerk Uoordnolit Soidl 7 46 4 48 6 80 6 04 4 6i 6 41 6 01 5 61 5 11 6 04 6 17 6 10 6 86 Boud 7 16 8 87 8 tl ÏOTonh Moero 7 88 8 58 SMlermaor Zog Voorbunr 1 hV 7 68 9 08 9 19 9 88 Een Engelschman Barton genaamd die woont op een landgood te Ooutona bü Palermo werd Zaterdagavond toen hjj met zijn 13 jarigen zoon en 4 bedienden van Riesi huiswaarts keerde plotseling omsingeld door verscheidene gemaskerde mannen met geladen geweren Zonder dat een woord gesproken was schoten de gemaskerdt n hun geweren af en doodden Barton zijn zoon en één der bedienden De overige bedienden gingen op de vlucht Men meent dat de moordenaars daglooners zjjn die Barton onlangs wegens wangedrag uit zijn dienst heeft ontslagen De correspondent van de Daily News 1 seinde Zaterdag uit Plumcr s kamp in den 1 Slangapiesberg I De gecombineerde kolonnebeweging van I generaalmajoor Kitchener waarbij het kren 1 pelhout en do kopjes in deze buurt in de I laatste week zijn afgezocht hoeft tengevolge 1 gehad dat 10 Boeren gesneuveld dertig f e 1 wond en eenigc honderden vrouwen en km 1 deren meegevoerd zijn met 3000 stuks vee I vorder ziJn ontzaglijke voorraden vernield I De kolonne van generaal Campbell vond drie 1 dagen geleden aan den oostelijkon kant van Slangapiesberg de twee kanonnon van majoor Qough die in den steek waren gelaten Een van beiden was zoo weinig beschadigd dat het nog te gebruiken zal zijn öenoraal Botha trekt terug in noordwestelijke richting vorvolgd door colonnes on der Eimington en Rawlinson Het Pongola bosch is doorsnuffeld door Pluraer s colonne wiens woudloopers volkomen geschikt zijn gebleken voor deze soort van werk Men vindt do Boeren verscholen in kloven met volop proviand en hulpmiddelen en men kan ze slechts bereiken langs voetpaden In eon hol alleen vond men 180 zakken met miolies De verkenners beleefden vele spannende en gevaarlijke uogenblikkon maar de troepen leden geen verlies Men gaat ijverig voort met het maken van militaire wegen en uitbreiding van het blokhuizonstelsel Oeneraal Bruce Hamilton heoft ten Noorden van Vrijheid een klein commando verrast en daarbij acht man gevangen genomen Generaal Walter Kitchener heeft de beide kanonnen hernomen die door majoor Qough s colonne waren verloren en heeft tevens eenige gevangenen gemaakt Scheepers is te Beaufort West in de gevangenis HJ is geheel hersteld van zijn ziekte die niet zoo ernstig was als eerst werd gemeld Generaal Botha schijnt ontsnapt te zijn door met een klein geleide to trekken de I aandacht af te leiden seint Reuter uit NewI castlo Don avond van den Hen October I was hti te Derby ten noorden van Piet ReI tief Vandaar trok hü naar Spitskop waar I hij zijn gevolg ongeveer honderd man achI terliet om met zes man verder te gaan naar I Amsterdam Vervolgens reed hij noordwaarts I om zich aan te sluiten bij den heer Schalk I Burger die korten tjjd geleden het hoofdI kwartier van de Boeren op een plaats ten I westen van Amsterdam had gevestigd De I verplaatsbare regeeringszetel der Boeren heeft I een geleide van honderd mai met een paar I voertuigen 9 10 9 48 8 89 3 9 18 9 47 I Botha s macht is in kleine troepen gesplitst I Dannhauser s commando te Babanango neemt I nog in sterkte toe maar er is redon om te I gelooven dat de versterkingen die bij ontvangt louter vluchtelingen zgn die rast zoeken van het jagen door onze colonnes Het land is by uitstek geschikt voor Boerentaktiek diepe kloven on dichte bosschen maken het den vijand gemakkelyk zich te verbergen üit Nijmegen meldt men 1 Teneinde onze gevederde zangers zooveel mogelgk te beschermen werd geruimen tyd geleden in de algemeene politie verordoning dezer gemeente eene bepaling opgenomen volgens welke het vangen van vogels op eens anders grond verboden is aan hom die de schriftelgke vergunning daartoe van den rechthebbende op dien grond niet op de eerste verordening van den onderzoekenden beambte vertoont Daar menig vogelvanger zich van een schrifteiyke vergunning wist te voorzien had men mof bedoelde bepaling minder succes dan er van verwacht werd De plaatseiyke afdeeling der vereeniging tot bescherming van dieren tracht nu de eigenaars of pachters van gronden in het schependom voor do goede zaak te winnen Zy doet onder hen en schryven circnleercn waarby erop wordt gewezen dat hun eigen belang vordert dat zj medewerken tot bescherming der insoctenverdelgendo zangvogels Het schryven gaat vergezeld van een lyst met verzoek aan de landbouwers hunne handteekeuing daarop te schreven ten bewyze dat zy zich verbinden geen vogelaars op de door hen bebouwd wordende gronden toe te laten Te s Hertogonbosch wordt sedert eenige dagen vermist den heer H de L Daar men geen reden kan opgeven voor zyn verdwünen vermoedt men dat hem een ongeluk is overkomen Eergistormiddag waren eenige werklieden op do fabriek ïeyenoord bezig met hot verwerken van een pantsorplaat Die plaat hing in een takel die blijkbaar daarop niet berekend was althans de plaat ongeveer 8000 kilo wegende begon ondernit te glpen De werklioclen die het gevaar zagen aankomen waarschuwden elkaar waardoor zy in do gelegenheid waren intijds nit te wyken uitgezonderd de yzerwerkor N B V d V die onder de plaat geraakte en doodgedrukt werd De Zwitsersche berggids Bosz is op don Wetterhorn verongelukt Hg was met een kameraad den gids Almor op jacht maar tegen den middag raakten zij elkaar kwijt Almer werd door den nacht ovorvallen en een geweldige storm noodzaakte hem tot den ochtend onder oen rotsblok te schnilon Toen hg den volgendon morgen verkleumd beneden kwam vond hy zyu makker niet Een reddingskolonne trok uit maar kon geen spoor van Bosz ontdekken hg is zeer waarschgnlgk in den storm omgekomen Rechtszaken Door do Arrondissements Rechtbank te Botterdam werden gister o a de volgende vonnissen geween 4ji8 ï vioa o 4 86 4 60 6 18 6 87 6 08 6 18 6 17 5 88 6 48 6 67 HAAI 4 19 4 68 J A M 30 jaar timmerman te Oudewater wegens het dooden van een hond die hem terwgl hij zich bevond op en rgwiel naby Hekendorp aanviel waardoor hH genoodzaak was zich te verdedigen wwd vrijgesproken B M jaar werkman te Jaaranld wegens mishandeling te Lopik van H v Tuyl tot drie maanden gevangenisstraf H W V S 33 jaar pakhuisknecht to Gouda wegens mishandeling tot f 8 boete subs 8 dagen hechtenis n Bijdrage tot t geloof In geesten Dit t Duits van KÖHNEB DOOK P IUL U I L OUVUE Ze leefden nog in de eerste dagen der wittebroodsweken de secretaria en z n vrouwtje t Was geen achting of voorbijgaande toegenegenheid die hen verenigd hield neen vurige beproefde liefde was t Ze hadden elkaar al vroeg leren kennen maar Sellner s lang uitbiyvende benoeming had hem gedwongen z n huweliksplannen tot later uit te stellen Eindelik kwam de lang verwachte benoeming en do Zondag daarop leidde hg z n hem trouw gebleven meisje als z n vrouw de nieuwe woning binnen Na de lange onvermydelike dagen van gelukwensen en familie partgtjes konden ze eindelik eens van de schone avonden genieten in vertrouwelike ongestoorde eenzaamheid Plannen voor t toekomstige leven Sellner s fluit en Joseflne a harp namen de uren in beslag on ze vlogen voor t minnende paartje maar al te gauw voorbg en de harmonie in die fluit en harptonen was voor hen als n vriendelik voorteken van n schone toekomst I t Was op k avond in hoerlik genieten I van hun muziek toen Josefine over hoofd pgn begon te klagen Dos morgens reeda I kwelde die pijnen haar maar toen hield ze I zich nog goed voor haar bezorgde echtgeI noot en n koorta was hier t gevolg van I die in t begin wel onbeduidend was maar door de vermoeiende verrukking van de I mnziek en door de inspanning van hare zinI nen veel erger werd vooral omdat er hg kwam dat ze van haar jeugd al aan zwakke I zenuwen leed Ze hield t niet langer voor I haar man verborgen die met n angstig I hart do dokter liet halen I De dokter kwam maar behandelde de zaak als n kleinigheid en zei dat t do volI gende dag weer geheel over zou zijn Maar I na n zeer onrustige nacht vol onophondelik I gegl vond de geneesheer de arme Josefine I in n toestand die alle voortekenen van n I zware zenuwkoorts vertoonde Hg liet niets I onbeproefd maar Josefine s toestand werd I bö den dag erger Sellner was buiten zich zelve van angst Op de negende dag voelde I Josefine dat hare zwakke zenuwen deze I ziekte niet langer zou dragen De dokter I had t Sellner al eerder gezegd I Ze vermoedde dat weldra haar laatste I uurtje geslagen zou zyn en wachtte in kalme berusting haar lot af 8 17 8 86 9 14 10 09 10 18 10 45 ll tt 8 94 J 10 19 8 81 S 10 80 8 41 X 10 37 8 5 8 69 9 10 80 10 46 11 06 11 47 f 11 t f 11 48 r Bitra npplomett bowiji 1 aUmh Diudafi 10 88 4 10 81 9 86 I K 6 9 68 f 10 08 7 86 8 80 8 48 9 47 10 09 10 16 11 08 9 19 17 6 S0 7 06 7 69 8 81 r d L 8 01 8 38 9 17 9 63 9 56 8 18 ► 10 08 8 84 4 10 17 10 18 10 48 n ïé 10 89 6 88 I Lieve E rd zei ze tot haar man I terwgl ze hem naar zich toe trok met diepe I weemoed scheid k van deze moje wereld waar k jou vond Maar al kan k ook niet I langer in je armen gelukkig zgn toch zal de liefde van Josefine als n trouwe genius 1 bg je zgn tot we elkaar boven weer zullen zien Toen ze dit gezegd had zonk ze in de kussens terug en stierf zacht en kalm t Was toen negen uur s avonds Sellner leed leed zwaar en lang smart had z n gezondheid verwoest en toen hg na weken bedlegerig geweest te zyn weer op mocht staan schuilde in hem niet meer die jeugdige kracht van weleer hg begon te dromen mgmerde veel en ng zichtbaar achteruit Wanhoop had plaats gemaakt voor diepe zwaarmoedigheid en stille smart heiligde alle herinneringen ann z n geliefde Hy hid Josefine s kamer net zo gelaten zoals ze was vóór haar dood Op t naaitafeltje lag nog enig naaiwerk en de harp stond rustig onaangeroerd in de hoek Elke avond ondernam Sellner a bedevaart naar dit heiligdom van z n geliefde nam z n fluit mee leunde zooals in die tijden van geluk tegen t venster aan en legde dan in de treurige flultmelodieën z n verlangen naar z n geliefde schat neer Eens stond hij weer verdiept in z n fantasiën in Josefine s kamer Door t geopende venster stroomde t maanlicht naar binnen De wachter van de nabg zgnde toren kondigde t negende avonduur aan En plotseling zweefde uit de harp als werd ze aangeroerd door n Zachte geesten adem heerlike tonen Hoogst verwonderd hield hg op mot Suiten maar toen zweeg ook de harp Toen begon hg bevend Josefine s lievelingslied te fluiten eu luider en krachtiger dan zoeven welden de tonen uit de snaren op en vloeiden samen tot n heerlike harmonie Toen zonk hg neer in n mengeling van vrees en blgmoedigheid op de grond en strekte z n armen uit als wilde hg de schaduw van z n geliefde omvatten Plotseling voelde hg zich gekust door n adem a s warme lentelucht en n licht zweefde hem bleek glinsterend voorbg Vol warme geestdrift riep hg uit k Herken jo o heilige schaduw van m n verheerlikte Josefine t Je beloofde me steeds bij me te zgn je hebt woord gehouden k voel je adem k voel de kussen op m n lippen k voel dat je verheerllkte gestalte me omarmt En in hoge zaligheid greep hg op nieuw naar z n fluit en weer liet de harp hare tonen horen maar steeds zachter en zachter totdat ze versmolten in lange accoorden Sellner was dien avond erg opgewonden door de geestbegroeting Onrustig ging hg naar bed en z n onrust schiep dromen waarin hy nog de fluisterende harpe tonen hoorde Hg ontwaakte laat en afgemat door die droombeelden van den vorigen nacht Hg gevoelde zich zo wonderlik aangedaan n gevoel van n naderende oplossing woelde in hem en n voorgevoel van n naderende trgd waarin de ziel over t lichaam zou zegevieren Vol vurig verlangen wachtte hg de avond af en bracht die in hoopvol geloven in Josefine s kamer door t Was hem reeds gelukt zich door z n fluit te laten meeslepen in die stroom van zoet gedroom toen t negen unr sloeg en nanwelika was de laatste klokketoon weggestorven of de harp begon weer zachtjes te spelen heel zachtjes dan harder en harder overgaand in volle accoorden Toen hg ophield met fluiten zwegen de geestetonen Ook nu glinsterde t bleke licht hem voorbij en in z n zalig voelen kon hy niets anders uitbrengen aan Josefine I Josefine I druk me aan je trouw hort I Ook deze keer nam de harp afscheid in zacht getoon wegfluisterend in lange trillende accoorden Door de gebeurtenis van deze avond nog sterker geroerd als eerst keerde Sellner wankelend schrijdend naar z n kamer terug Z n trouwe knecht schrok van t voorkomen van z n heer en liep niettegenstaande t verbod zo gauw mogelik naar de dokter die tevens een oud vriend van Sellner was De dokter trof z n vriend aan in n toestand van hevige koorts die dezelfde symptomen van Josefine s ziekte vertoonde maar nu in veel erger mate Qedurende de nacht steeg de koorts ontzettend terwgl de zieke maar aldoor in z n glen over Josefloe en de harp sprak De volgende morgen waa hij rustiger de strijd was gestreden en hg voelde z n einde al meer en meer naderen hoewel de dokter daar niets van horen wilde De zieke vertelde z n vriend wat er gebeurd WIS op die belde avonden eu de tegenwerpingen van do bedaarde verstandige man konden hem maar niet van die ideSen afbrengen Toen de avond naderde verminderden z n krachten al meer en meer en eindelik verzocht hg met bevonden stem om hem in Josefine s kamer te brengen Dit gebeurde Met onuitsprekelike vreugde keek hg rond begroette iedere schone herinnering nog met stille tranon en sprak kalm en vol overtuiging van t negende uur als van t uur van z n dood t BeslisBSBde ogenblik kwam nader en nader hü liet allen nit de kamer gaan na dat hij afscheid genomen had behalve do dokter die bepaald blijven wilde Eindelgk sloeg de klok van do slottoren negen unr Sellner s gezicht helderde op op t bleke gelaat vertoonde zich n blos van diepe aandoening Josefine riep hg ook vol ontroering Josefine begroet me nog eenmaal bg t scheiden opdat k weet dat je dicht bg me bent Toen klonken uit de harpesnaren luide heerlike akkoorden als zegeliederen terwgl n glinsterend licht do stervende omgaf Ik kom Ik kom I riep hg eu zonk terug in de kussens HiJ streed de doodstrgd Steeds zachter en zachter klonken de tonen van de harp Nog eenmaal richtte z n laatste kracliten hem op toen zeeg hg neer Plotseling sprongen de snaren van de liarp alsof ze door n geesteshand gebroken werden Do dokter huiverde drukte de dode die niettegenstaande de zware strgd als in n zachte slaap lag de ogen toe en verliet diep bewogen t huis Lang echter kon hg deze herinnering niet in z n hart bewaren want later vertelde hg z n vrienden de gebeurtenissen van die bewuste avond en liet hen dan ook do harp zien die hjj zich had toegeëigend als n legaat voor de overledene Atjeh Blgkens een officieel telegram van 27 September jl meldde toeankoe Brahiin zoon van wglen toeankoe Waschim zich met zgn gezin en zgn schoonmoeder de echtgenoote van toeankoe Mahmoet te Panté Lhóng in Peusangan aan Een kommandementsorder van 17 September is wel de moeite waard vermeld te worden De inhoud heoft betrekking op het kommandant en de troepen der twee mobiele kolonnes welke in 1899 van MedanTand jong Poera naar Bajan zyn vertrokken Geroemde onder luidt als volgt Aangezien het den gouverneur van Atjeh wenschelgk voorkomt om de troepenmacht op de oostkust van Atjeh gelegerd meer dan tot dusverre in onderling verband tegen vgandelgke benden te doen optreden waartoe door het tot stand komen der telefonische verbinding tusschen Idi enjBajan thans alleszins gelegenheid bestaat is door hem bepaald dat do kommandant der mobiele troepenmaclit te Bajan voortaan zal optreden als kommandant der troepen op de oostkust van Atjeh en als zoodanig ie beschikking krggt over alle troepen op de oostkust van Atjeh gelegerd voor taktisch gebruik zoo noodig kunnen ook troepen uit Bajan tot aan de Djamboe ajer gelegerd worden Hg bepaalt in overeenstemming met de berichten bg het civiel bestuur ingewonnen welke bivaks tgdeiyk betrokken zullen worden de sterkte der kolonnes in welke streken gepatrouilleerd zal worden en kiest zgn standplaats waar hy zulks noodig oordeelt Deze regeling brengt geen wgziging in de administratie der troepen en treinen de kommandant der troepen ter oostkust van Atjeh bigft kommandant der mobiele troepenmacht te Bajan Afgescheiden van deze regeling bIgft de plaatselgk militaire kommaudat te Idi verantwoordelgk voor de beveiliging van den omtrek van de etablissementen Op een goede samenwerking ook met het civiel bestuur wordt gerekend Sedert langen tgd komen te Kotaradjageen gevallen van cholera meer voor Tochis men nog bevreesd want Panajoeng enkampoeng Bar6 zyn en blgven totnog toemeer verboden voor den minderen militair Met de weersgesteldheid gaat het tegenwoordig nogal By zonnneschgn gaat men even uit en tien tegen één of men komt als men niet in het bezit is van een pajoeng of bgtgds een schuilplaats heeft gevonden tot op zgn hemd toe nat thuis Dato 17 September is aan de Sumatra Post nog uit Kotaradja geschreven Door de Ie compagnie van liet 12e bataljon infanterie werden een paar dagen geleden de kruisen geplaatst op de grafzerken der gedurende het tgdvak Augustus 1900 1901 gesneuvelde of wel aan andere ziekten overleden militairen der compagnie Het volgende dient omtrent dit feit nog vermeld Een paar weken geleden presenteerde een militair aan majoor Prakken sedert vertrokken een lijst om bgdragen voor de oplichting van een gedenkteeken voor een minderen militair welke aan de cholera was overleden De majoor toekende hierop niet in en verbood zelfs met de lyst verder rond te gaan Den volgenden dag stond hg voor het front van de Ie compa fnie en zeide dat wanneer hg gelden voor dit doel disponibel wilde stellen toch zeker de andere kameraden welke gedurende dit jaar overleden waren waaronder zelfs aan bekomen wonden voor den vijand ook wel een blgvend gedenkteeken op hun graf behoefden Wanneer de inteekenlgst in dier voege zou worden gewgzigd zou hg de eerste wezen welke daarop wenschte in te teekenen Dit werd gedaan en het gevolg was dat de majoor door een milde gift een flink voorbeeld heeft gegeven hetwelk door vele officieren onderofficieren en miuSeron is gevolgd en het plaatsen van kraisen en het leggen van kransen op do gra fzerken der gesneuvelde en overleden wapenbroeders ten gevolg had Bg deze gelegenheid was de geheelo compagnie met de muziek tegenwoordig Door deü leluitenant Marchant en den pas bg de compagnie aangekomen kapitein Swarts werden aanspraken gehouden Ook voor twee gesneuvelde kameraden welke in do rimboe te Peuwangan begraven liggen zal op het kerkhof te Potjoet een biyvend gedenkteeken worden opgericht STADSNIEUWS GOUDA 30 October 1901 Zevkkhuizen Werd vroeger beweerd dat de grond alhier niet geschikt is voor suikerbieten de uitkomst heeft geloerd dat dit wel het geval is Een onzer ingezetenen nl heeft een monster van 10 stuks van verschillende groote en een zwaarte van 13 KG te zamen doen onderzoeken door een scheikundige aan een suikerfabriek in NoordBrabant Hot resultaat ervan was dat dezo bieten een suikergehalte hadden van 14 3 pCt Als men nog weet dat het normale suikergehalte 14 pCt is en dit jaar de suikerbieten haast nergens dit gehalte halen mag men dezen eerste poging tot telen van genoemde bieten als geslaagd beschouwen De uitkomst zal voorzeker andere landbouwers uitlokken om hetzelfde gewas te telen S Ct Haastrecht Beroepen by de Gereformeerde gemeente alhier Da J de Vries predikant te Fgnaart OuDERKBHK d UsBi lu de Zaterdag gehouden raadsvergadering werden tengevol3 e van de wgziging der wet op het lager onderwgs do salarissen van het onderwyzend personeel op nieuw geregeld De jaarwedde van het hoofd van school I werd verhoogd tot f 1050 die van school II tot f 1000 Het minimum tractement der onderwijzers en onderwijzeressen werd bepaald op f 550 dat zg thans reeds genieten na 10 jaar dienst Vordt dit bedrag met f 50 verhoogd na 15 jaar dienst met f 100 en na 20 jaar met f 150 zoodat het maximum bedraagt f 700 Twee onderwijzers zullen dit maximum reeds met 1 Januari a s ontvangen Voor gehuwde onderwgzers en 5veduwnaarB werd do tegemoetkoming in de huishuur be paald op f 60 s jaars De belooning voor het geven van herhalingsonderwgs werd vastgesteld op 60 cents per lesuur De gemeente begrooting voor 1902 werd hierna behandeld en vastgesteld in ontvangst en uitgaaf op f 18024 37 met een verlaagden post hooldel omslag van f 2000 Besloten word de jaorwedden der beide veldwachters gelgk te stellen en dus de wedde van den voldw Mulder met f 50 te verhoogen terwgl de jaarwedde van den gemeente ontvanger zal worden voorgedragen van f 290 op f 325 Van Gedep Staten zal worden aangevraagd den IJseldiJk onder deze gemeente ongeschikt te verklaren voor het verkeer met motorrgtnigen MooRDEEcuT 30 Oct Dc eerste leesavond van het Dep Moordrecht en Gouderak van de Maatsch Tot Nut van t Algemeen had gister plaats in de zaal van den Heer N den Braber alhier Als spreker trad op de Heer Lamberts van Amsterdam Daar hg door zgn vroeger optreden alhier een gunstigen naam heeft verworven was een vrij tairgk publiek opgekomen om te genieten van de ernstige en luimige voordrachten in proza en poësie die spreker ten beste heeft gegeven Tot de stukkrn die aan de aanwezigen het meest voldeden behoorden Ik heb de Koningin gezien Rooie Hannes Het huishouden van Kea Een ongelukkig mensch en De Bedding Het woord van dank door den Voorz den Heer P W Mari aan het slot van den avond tot spreker gericht was dan ook welverdiend De Voorz merkte daarbg tevens op dat de Hr Lamberts dit jaar zijn 30jarigen loopbaan als declamater herdacht en sprak daarbg den wensch uit dat het hem gege en mocht zijn nog vele jaren van zgne gaven zoo ruimschoots aan hem geschonken kon gebruik maken PosterUen eo Telegraphic Benoemd 1 Nov Tot adspirant opzichter der telegraphie aan de Herstellingswerkplaats te B Gravenhage D van Straaten thans klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse te Amsterdam telegraafkantoor A Nanta J Withaar 6 A Bor en A J van Essen tot bureelambtenaar der postergen en telegraphie 3de klasse ten bnreele van den Inspecteur der postergen en telegraphic te Amsterdam H van Paasse tot telephoniste te Dokkum mej G G Bazendgk te Hilversum mej W C de Visser te Delfzgl mej Z J Stikker te Meppel mej H C van Vliet te Enkhuizen mej M B Simons te Almeloo mej J Bant ng te Helmond mej C Lamour te Rotterdam mej M Mulder te Vlissingen mej W C de Zomer te Breda mej A L Wakkee te Mildelbnrg mej C A Versloot on te Arnhem mej J 0 Hommes en mej A J Thie Verplaatst 16 Oct De telephoniste mej G G Serlé van Amsterdam naar Helmond 1 Nov De surnumerairs der posteryen en telegraphie W A Kloosterboer W B A Stttlen J L Fgnvandraat L Mulders S van der Wgk en D de Vries allen van Arnhem postkantoor M C J Mioras mej S A A de Graaft J W Bosch J C Dnuring en B D Pronk allen van utrecht postkantoor J H A Israel J Knape A J Klerk en C Burg Jz allen van Haarlem postkantoor J M A Schwan en E Fliek beiden van s Hertogenbesoh postkantoor J W P van Huls J J Lavell A Kuiler G Parree J J Noteman en M Spoon allen van s Gravenhage postkantoor mej W M Dorst T Panman C Brug H Bakker H W Boomgaart en S Tiemersma allen van Groningen postkantoor naar Rotterdam telegraafkantoor de adspirant opziohters der telegraphie J T Albers naar Roosendaal en J Rasker naar Utrecht beiden van s Gravenhage Herstellmgawerkplaats de klerk der posterijen en telegraphie 1ste klasse P I Ie Roy van Sluis naar Kaatsheuvel de klerken der postergen eu telegraphie 2de klasse A van der Ven Sr van Amsterdam telegroaikantoor naar Franeker A van Geuns van Hengoloo naar Harlingen en P M Polak van Haarlem postkantoor naar Rotterdam telegraafkantoor de telophouisten mej J van der Werf van Hilversum naar Franeker mej J H L Offerhaus van Helmond naar Heerenveen en mej N A de Vries van Almeloo naar Sueek 16 Nov De klerk der posterijen en telegraphie 1ste klasse J H van Erckelons van Bokstel naar Harderwök de klerken der postergen en telegraphie 2de klasse W H van der Weele van Mildelburg telegraafkantoor naar Bokstel en M Meger van Amsterdam telegraafkantoor naar Middelburg telegraafkantoor 1 Dec De klerk der posteryen on telegraphie 2de klasse P van der Steep van Amsterdam telegraafkantoor Ingetrokken De verplaatsing van de telephonilte mej M E Woegenaar van Amsterdam naar Helmond op 16 October 1901 Opnieuw belast met het beheer 1 Nov van het bgtolegraafkantoor Schreierstoren te Amsterdam de commies der telegraphie 2do klasse C Koorn Eervol ontslagen op verzoek 1 Jan 1902 De brievongaarder te Bergeik S W Aarst Opnieuw üntvangfen een groote sorteering der nieuwste DAMES en HEEREN PARAPLUIES A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoon Mo 31 Beurs van Amsterdam Vrhr Slotkrs 80V 8 ü l 961 IV ss 6iy 81 l 14 8 8l l 97V 97 M 67Vi 85 i V 104V 89 OCT I IDUUND C t Ned W 8 8l j dito di o dilc 8 diio dito dito 8 HoKOia Obl Qoucll 1881 984 lTALlB Inaol rgTiDg 1868 81 6 OoBTIKH Obl in papier 1868 6 dito ia zil orl868 1 PoRTUOAL Obl met ooupoo 3 dito ticket 8 airBl A il Obl Bianeul 1894 4 dito aeooua 1880 4 dito bij Botbl 1889 4 dito bij Honu 1889 90 4 dito ia goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 Spam Perpet aehuld 1881 4 TuiKiu Qepr CoDT leen 1890 4 6ec leeaing aerie D Oecleenin aarieC Zoiu APïBp V oblg 1891 6 UluoO Ob BelbScL 1890 6