Goudsche Courant, donderdag 31 oktober 1901

No 8637 Vrijdag 1 November 1901 40ste Jaargang Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken KiBiiiJk wfriiséeni Conserveert da handenl Over de gdieele aardi ven clefann S3 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 tranco j er fwst 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CElSTfiN TcleTooii N M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BM lidw fai Volgens den hedenéadgschen stand der v etenschap is Odol jfeii POSITIE Door uitbreiding der zaken wordt een flink TONGMENSCH eene nette positie aangeboden in eene fijne zaak van Luxe en Verlichtingrs Artikelen Gasen Electriciteit als medewerkend Vennoot of Commanditair Kennis van Administratie en moderne talen voorkeur Benoodigd kapt ƒ 10 m Directe storting 5 m Fr Brieven motto D i Haag aan het Bureau van dit Blad Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borsten Keelaandoening binnen den kortst mogelijken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Draiven Borst honigExtract M G L I A V T H E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DKN haag Hofleveranciers Flacons f l j ö ets 40 et bij Firma WOLVF £ Co Westhaven 198 ffouda KbISS Kleiweg E W Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Omda A BOÜMAN oorAwAl fINKSS NUuaerlctTkadlJêel A N vin ZESSEN oo Aoi n J Ta TOKKEN Bo toop V WIJK Oudeaaicr A SCHEER Haaêtreeht P W v EDE OudêmUer K rixm HEMDEN U Recuwijt P v d SPEK MomapeUt D v d STAK Waddirnmen Wed V HOLST Waddinqsriem M KOLKMAN Waddltmevem P A ua GBOOT OudewaUn V A Dl JONUB Oudeaater 3 P KASTELEIN PoUbrothrdam O BIKKBK te JS i A t Vnnirau Obi onbep 1S81 4 10 AvtniDU Obligatien IStS S O BonilUAll Sted leeu 1894 S SS iNlD N Afr Handolsr aand Arenil b Tab Uij CerUlioatBa 7 DetiHaatsohappij dito 415 Arn Hypotheekb pandbr 4V CuitMy derVoritenl aaud Or Hypotheekh pandbr 4Vi Nederlaadarhe baak aaod 194 Ned Haadelmaatsflh dito N W k Pao Hyp b pandbr S KotL Hypotliookb pandbr 4i Ulr Hypothookb dito 4i H OoaTBM Ooft HoDg bank aand 1101 BcaL Hypotheokbaok paodb 6 AXIEIIA Equt by poUi paudb 4 Muw L O Pr Lien oert 6 68 ii KlD Holl U Spoor w Mij aand 108 Hij tot Eipl V 8t Spir aand 112 N d Ind Spoorweg m aand 8 ISViKed Znid Afr Bpm aand 8 dito dilo dito 1891 dito 4Vi IliUlSpoorwl 1887 89A Bobl 8 a ZddIUl Spwmg A H obl 8 j PoLKN Waraohau Weenen aand j 104 BssL Or Rum Spir Hlid obl 4 Balliaobe dito aand I Faalows dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 881 KuMk Ch AK Sp kap obl 4 lOO dito dito oMiK 4 I 9 Ahiuka Cent Pao Sp Mü obl 8 Chio t Kortb W pr O T aand 818 dito dito Win 8t Poter obl 7 i 140 Denver fc Eio Qr Spm eert r a 40 Vu Illinoia Central obl in gond 4 108 1 Louiav fc NaihfilU Oer V aand 107 Meiico N 8pir Mvj lebyp 8 108 Uie9 KaiiBaBT 4pGt pref aand N YorkOnlaaiokWeil aauJ 881 PenQ dto Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 1041 St Paul Minn k Uanit obl ün Pac Hoof lyn ob ig 8 dito dito Line Ooi Ie hyp 0 6 89 Gah uX Can South Ohert T aaDd 64 Vbh O Rallw k Na lo b d o O 9 Amsterd Omuibua Mij aand Nbd Stad Amsterdam aand 3 lOl Stad Bolterdam aand 8 10 BUOII Stad Antwerpen 1887 S 10ll Stad BruBiol 1888 8 103l i HOKO Thoisa Begullr aoaolseh 4 lli ii OuiTlHx Staatileenig 1860 8 117 K K Oost B Cr 1880 8 lOi Spui Stad Madrid 8 1868 411 NlD Ver B ï AiKSoool oert laatels Japonstoffen PELTEHIJEir in buiten ewoon groote keuze van de goedkoopste tot de beste soorten Pnjïen zeier concureerend I SAM80M AÉJVERTK TIEIN TER OVERNAME AANÖEBODEN een Woonhuis net PAIiHIJIi§i waarin wordt nitgooefend de handel in STEENKOLEN en FRIESCHE TURF alsmede het VERHUREN van WAGENS Men vervoege zich bij D VAN STA VEL Wilhelminastraat te Gonda Antoine Frères Waltham Internationale Watch Omeg a Horloges erkent de beste merken A UITTENBOGAA D HORLOOER OOSTHAVEN CONCERT Donderdag 31 October a s Zaal Kunstmin dor Soc Ons Genoegen TE OEVEN DOOR DE SymplionieVereeniging Mozart Directeur JAC VOBBiSNBOOM Rotterdam mot medewerking van Mevr SOPIKE I IIKYIlMtNS CIIASTEL Zang on den Heer S J VEKVÜEIIKN Viool beidon uit Rotterdam LEDEN dor SOC hebben persoonlijk vrijen toegang hunne dames en kinderen 1 0 0 per persoon NIET LEDEN hunne dames on kinderen J per persoon MAneamg S H r te GOUDA Xen overstaan van dei Notaris 6 G FORTDUN DR006LEEVER op maandag ÊS toeember t OI des morgens te elf uren in het Koffiehuis jHiksosie aan de Markt van No 1 Een enkele jaren geleden gebouwd goed onderbonden en op gunstigen stand WINKELHÜIS WOONHUIS SLACHTHUIS ERVEN en GROND met SCHUUR aan de Lange Tiendewcg te Gonda Wijk D No 56 waarin sedert onheugelijke jaren de SPEKSL kGERIJ wordt uitgeoefend Te aanvaarden 1 Februari 1902 Het Huis bevat behalve den ruimen winkel beneden een kamer en alkoof keuken en kelder voorts slachthuis met pomp en waterleiding 2 pekelbakken rookerij kookerij en varkenshok en ruimen zolder en boven 2 kamers alkoof en zolder het is van gasen waterleiding en van vele gemakkon voorzien No 2 Een HUIS en ERF in de Booragaordstraat te Gouda Wijk RR No 92 Verhuurd bjj de week voor f 1 30 No 3 tot 6 Fier nieuwe WOONHUIZEN ERVEN en GROND aan de Oude Gouwe te üouda Wijk S Nrs 76f 75g 75h en 761 Allen verhuurd bjj do week No 7ijf en 75i elk voor t 2 10 de beide anderen elk voor f 2 No 7 Een HUIS en ERF en GROND in de Heerenstraat te Gouda WiJk P No 633 Verhuurd bij de week voor f 1 35 En No 8 Een perceel GROND met WERKPLAATS in de Heerenstrivat te Qpuda met ingang naast P No 628 groot 8 aren 28 centiaren Te aanvaarden 1 Januari 1902 De perceelen zijn de 3 laatste werkdagen voor den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOETÜIJN DROOGLEEVEK te Gouda Echt Zèeiiwsch Tarwebrooil f cent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Frmtemps NOUVEAUTÉS Wö verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor het Winter eixoen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MM JULES JAIÜZOT C Paris Hetzelfde wordt dan omgaand gratis en raneo toegezonden Bestellingen van af 26 francs vrg van alle kosten aan huis met 5 verhooging Itécxjieilitie ldtnloor Ie Itozendui fi li Gouda Druk van A BRINKMAN Zn De prijzen zijn door den Staat gegarandeerd Hoofdprijs cv 600 000 Mk lleo liieili hei lyelnk debanil UUnuoiligino tot deelneming in de kannen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 Uillioen 202 000 Mark gewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedende Geldloterij die volgens het plan slechts 118 00 loten bevat zijn de volgende De hOOftSte prijs is eventueel 500 000 Mark Premie van 800 000 M 18 prijz ilfl 000 M 1 prijs a 800 0 10 M 56 pry z ÜBOOOM 1 prijs i l tO 000 M 1 2 prijz a SOf O M l pri k 7 B 00 M 166 prijz a 2000 M 8 prijzen i 70 000 M 4 prijr il BOOM IpriJB a flB OOOM 6H pnjz MOOOM prijs a 80 00 M 1010 prijzen i SOO M Iprijs a 65 OtM 20 priJKn a 250 M prijzen a 50 0 O M 77 prijzen k 200 M 1 prijs a 40 000 M SSOaS prijzen a 169 M Iprijs a 30 00 1 M 9ti89 prijz i 1 50 48 Iprijs A 20 000 M 115 100 M 1088 prijz i 78 4 21 Tot al 59 010 prijzen De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt m de 2ekl tot f noo M in de Se tot ftO OOO M in de e tot 65000 M in de Se tot 70 000 M in de 6e tot 75 000 M in de 7e tot 800 00 1 M en met de premie van ÏOO OOO event tot 00 000 Mark Voor de eerste prijstrokking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 60 een halt origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 80De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven ïn het ofÜcieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingslijst ne uitbetaling en verzeudlnr van prezen geschiedt door mij direct en promi t aan de winners en onder de strengste geheimhouding S0 ledere besj eUing kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours 0flr Men wendo zich ctus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 21 NOVEMBER e k met vertrouwen tot Samuel llcckschcr Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitscliland Aüfigg echt in sms P l 9n flatl na Ondergeteekende beveelt zich beleefd a voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles waii tot het koksvak behoort desvorlangd mei bjjlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 1 EENIS DEPOT TAN TEE £ Hen irortlt verzocht op t JHKRK telcttea QIT HST MAOiUJN TAN M HAVKNSWAAYZüNKV QORXNCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vy twee en een half en een Ned ons met vernielding van Noaimer er ïPr e voorzien van nevenstaan IMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de aitvoerin van eerde orders aanbevelende J G BUD voorheen J BREKBAART Lz Bultenlandscb Overzicht Er is dezer dagen weer oorlogsnieuws gekomen wij hebben reeds gemeld dat De la Eey en Kemp weer aan den gang ziJn geweest nu in het Westen van Transvaal in de buurt van Zeeruet aan de OrootMarico rivier Kitchener seinde nl dat Vandonof s colonne den 2ien op weg naar Zeerust nabij de GrootMaricorivier van uit bet oosten werd aangevallen door de kommando s onder De la Rey en Kemp die met groote vastberadenheid door een dicht bosch op haar aankwamen en na een hevig gevecht werden teruggeslagen Z j lieten veertig gesneuvelden achter waaronder kommandant Oosthni zen De Engelschen verloren twee officieren en 26 man aan gesneuvelden benevens 5 oflideren en 50 man aan gewonden Tot zoover gal t bericht wel veel te vermoeden omdat de 40 doode Boeren niet goed meer voor waar kunnen worden aangenomen na al t vroeger gelieg maar t was weer een raadseltje Later kwam er echter meer licht toen we lazen dat Kitchener nader geseind had De Boeren vermeestorden acht wagens Alle rangen gedroegen zich met groote dapperheid Van de stukrijders en kanonniers der artillerie die aan het gevecht deelnameji en van het escprte Northumberland fn iliers dat twintig man telde werden er H7 gedood of gewond Die laatste berekening begrijpen we niet een escorte van 20 man benevens eenige stnkrgders en kanonniers en dan 37 van ben gedood of gewond 1 Zijn daar misschien sommige van die gesneuvelde Boeren bi geteld f Enfin dat zal wel een telegrafeer fout zjjn Maar hoe zit dat met die afgeslagen Boeren die nog acht wagens meenemen en blijkbaar een heel escorte vernietigen f Uit de afzonderlijke opgave van het verlies van t escorte zou men knnnen besluiten tot twee gevechten een met het escorte en een met de kolonne In ieder geval is er blijkbaar weer oen boel in den telegraafkabel blijven steken De Fransche Kamercommissie voor de sociale verzekeringen heeft Basly ziJn voorstellen over de pensioenkassen der mijnwerkers laten uiteenzetten Volgens de plannen van Basly zullen de pensioen en b standskassen niieluitend door de stortingen der patroons mpeten worden onderbonden De arbeider wordt ontheven van elke bijdrage terwyi op een bijdrage der patroons wordt FEVILLEIOX Utt tDwtsch van W HAUFF 12 Alles allea wat hij toen liefhad heelt deze vreeaelijke tijd hem ontnomen Of meen je soms dat die eerste toestanden hoe vreemd en hoe onnatuurlijk ze jou ook toeschijnen hem Jiiet dierbaar waren Hoe dikwijls had ik wanneer eenige oude heeren der voormalige ridderschap in de zaal vereeölgd waren en daar met elkaar weer over dien goeden ouden spraken m tranen kunnen uitbarsten uit medelijden voor den grijsaard die zich nu zoo moeilijk in deze nieuwe toestanden schikken kan Maar gmg het dan in geheel Europa wel beter Denk aan Spanje denk aan Frankrijk Italié Polen en geheel Duitschland hernam de gast Ik weet wat je zeggen wilt ging ze voort j men moet voor het ongeluk en voor tcne omwen teling van een geheel werelddeel zulke kleine smarten vergeten maar waarlijk zóó ver zijn wy menschen nog niet gekomen Op dat standpunt verheft zich een ieder die kan en ik meen dat er ook in groothartigheid weinig troost te vindenis zoowel voor richzelt als Toor het algemeen En ik durt nog beweren dat van allen die gele gerekend gelijkstaande met 10 pCt van de loonen Binnen dertig jaren zouden de kassen dan geregeld kunnen werken Basly had geen voorstellen ontworpen voor den overgangstijd De commissie heeft Basly s ontwerp met algemeene stemmen op twee na verworpen De Oostenrjjksche minister president Ven Körber is na zijn reis naar Pest en verschillende conferenties met den Keizer en met ziJn Hongaarschen collega Von Szell weer te Weenen teruggekeerd waar hij gisteren in het huis van afgevaardigden een redevoering heeft gehouden over de maatregelen die beraamd werden om de heerschende indastrieele crisis te verzachten Von Körber beloofde nog in het loopende jaar voor 129 millioen kronen te zullen laten verwerken De regeering zou voor dit doel beschikken over de bedragen die haar door de Investitionen waren toegestaan Maar verklaarde Von K6rber de regeering zou daartoe slechts overgaan wanneer het Huis de behandeling van de begrooting op een bevredigende wgze ten einde bracht De regeering hoopte dat het Huis zvjn medewerking daartoe niet zou weigeren De radicale Croaat Biancini maakte opmerkzaam op de verklaringen van den Italiaanschen minister Lnzzatti en vroeg de regeering te beloven dat het handelsverdrag met Italiè den 31en December 1902 zon worden opgezegd voornamelijk in het belang der wijnbouwers van Dalmatië Een clericale Sloveen betuigde namens zijn partij geen vertrouwen in de regeering te stellen noch in nationalen noch in economischen zin De Bocmeen Lupul verklaarde zich daarentegen een voorstander van een krachtige centrale regeering en een sterk centraal parlement hij en zijn partijgenooten zonden vóór de begrooting stemmen Pernorstorfer een socialistisch afgevaardigde vond edter dat deze regeering al niet veel meer den hebt en deze ridderschap niet het minst leed Andere wonden cooals geldverlies genezen wel met den tijd maar wanneer iets anders niet revolutie noch wettelijk geweld oude reeds lang bestaande banden doet springen vormen die men op eene basis van eeuwigheid opbouwde vernietigt tot onherkenbare puinhopen dan wordt de ziel verwond Wanneer nu die oude hooiden en leden der ridderschap eenige commandeuren en Duitsche ridders om de tafel zitten dan meen ik dikwijls geesten uit eene andere wereld te zien Maar indien men bedenkt dat alles wat hun dierbaar was nog vóór hen wegzonk in het graf van het verleden dat de ware beteekenis van den riddertitel door het jonge geslacht niet meer begrepen wordt dan gevoelt men medelijden voor hen Het is waar merkte de gast op on menmoet rechtvaardig zijn Ze werden van hun vtQegste jeugd af opgevoed m de oude vormen van achting en geestdrift voor de ridderschap En het is moeilyk afstand te doen van oude gewoonten I Maar helaas nog moeilijker voegde Anna er bij wanneer men denkt van rechtswege recht daarop te hebban Had men met zachtheid die banden verbroken het leed zou zoo zwaar nietgedrukt hebben maar men rukte ze plotsehng en met geweld los Vermogen aanzien en rang werden tegelijk vernietigd en menigeen werd daardoor moedwillig gekrenkt En zoo ging de wrevel over die verandering in volslagen verbittering over Vader heeit me dikwijls verteld hoe men op éénen dag alle tao Uie wapens v den wand had en ook dr Kathrein gaven Von Körber de verMkering dat hij op hun steun zou kunnen rek nen nu het er op aankwam tegenover Hongarije en bjj het afsluiten der handelsverdragen de belangen van heel Oostenrijk te verdedigen President Roosevelt werkt naar de correspondent van de Daily Telegraph uit Washington meldt met volharding en vljt aan zijn eerste Boodschap aan het Congres die belooft een opzienbarend staatsstuk te zullen worden De President zal daarin een algemeene verklaring geven over de noodzakelijkBoid van een reciprociteits politiek zich uitspreken ten gunste eeuer wetgeving op de trustsj de noodzakelijkheid betoogen van het aannemen van een groote vermeerdering der koopvaardijvloot en van een belangrijk plu voor het aanbouwen van oorlogsschepen en ten slotte de aanneming aanbevelen van het verdrag met Engeland betreffende het MiddenAmerikaansohen kanaalplan welk verdrag alle bezwaren tegen den aanleg van het kanaal uit den weg zal ruimen President Roosevelt die een man van daden meer dan van groote woorden is lal z Boodschap maken tot de kortste die ao t door eenig president aan het Congres g onden is Blijkens het verslag van generaal Hilnes den opperbevelhebber van het Amerikaansche leger is de geheele sterkte van de troepen op dit oo onblik 84 513 man van alle rangen Hiervan zijn 33 800 in de Vereenigde Staten zelf 43 200 op de Filippijnen en 6000 op Cuba de rest op Portorido Hawaii in China en in Alaska Ruim 40 000 alzoo zog op de eilandengroep waar de opstand reeds lang geëindigd heettel Kan het verwonderen dat zelfs een blad als de NewYorkscbe Evening Post vraagt hoe lang het Amerikaansche volk dat bloedvergieten en geldverkwisten zal dulden en t mogelijk maken dat Chamberlain eii andere kwaadaaadige Engelschen de gebenrtenisaen op de Filippijnen nog langer gebruiken als steun voor hun politiek van verbanning ver diukking en concentreering in Zuid Afrika I = = = eg5Bg B I Verspreide Berichten 1 FalNKSUK De tijd die alle wonden heet te heelen scheut ook de ontstemdheid en de teleurstelling van den president van den Parijschen afgerukt het vee gpschat de paarden weggevoerd alles verzegeld en tot staatseigendom verklaard Moeder was ziek vader buiten zich zelve van woede door de beleedigende behandeling van de nieuwe beambten en tot overmaat van ramp werden vijf en zeventig Franschen ïn dit slot ingekwartierd die wel niet plunderden maar toch fingestraft het beroep van diet uitoefenden en dan trokken ze verder om plaats te maken voor evenveel nieuwe gasten Is het waar I riep Albert uit Ja zoo iets kan zelfs den vroolijksten jonker in een ernstig man veranderen Hoe het verder ging weet ik niet maarzooveel weet ik uit de gesprekken op te maken dat hij sedert dien tijd geheel veranderd is Hij zat meestal thuis las veel en studeerde van alles Hij gaat nu in den omtrek door voor iemaed die veel weet en hij moet in heel veel gevallen raad geven Maar om terug te komen op de inlichtingen die ik je vertellen wilde je kunt ze zelf opmaken uit hetgeen ik je verteld heb Spreek dus iet hem nooit meer over vroegere politieke toestanden indien je hem niet weemoedig wilt maken en spreek nooit van den keizer Van welken keizer viel de neet haar in de rede Van Napoleon want hij beschouwt hem alsde oorzaak van al zijn lijden en wanneer de generaal dezer dagen komt vermijd dan elk politiek discours want die twee kunnen sonu zeer heftig tegen elkaar wezen Wie is die generaal dan toch vroeg Albert Heeft je vader me gisteren niet gecegd om met gemeenteraad Dooisot over de regeeriag van de hoofdstad door aller Ruslanden czaar gematigd te hebben of wel die ambtenaar der stad Parfjs verstaat voortreUel k de kunst om lijn ware gevoelens te verbergen achter een glimlach van teUgenoemdheid I t Was naar aanleiding van do voerlezing van het schrijven van den Rnssischen gezant Onronssof als dank voor de getuigeniaiien van eerbied en genegenheid van den kant van den raad aan den czaar en diens gemalin dat de heer Dansset verklaarde hoezeer het hem verheugd had te kunnen constateeren uit des czaren woorden dat deze nog i mer Parijs in eere houdt terwijl bij verder niets anders tel dan dat hij als president met den raad het feit betreurt dat e PariJBche bevolking den czaar niet heeft knoaen toejuichen ditmaal Ken waariyk uiterst gematigd betoogje wanneer men bedenkt hoe de bevolking der Seinestad een ganschen dag in blvjde verwachting heeft verkeerd na weken van spanning on onzekerheid en hoe de regeeriag aan die teleurstelling niet gansch en al vreemd is geheeten I Een zekere Auguste La Trompette die in 1893 tot vjf jaar gevangenisstrai is veroordeeld met tien jaar verbod van verblvjf onder verdenking van diefstal doch wiens onschuld later wel wat heel laat zou men meeqen I aan t licht is gekomen heett zich door het Hof van Assises een schadeloosstelling van twintig duizend fr zien toewijzen voor het geleden leed Te Cherbourg is eergisteren weder eennieuwe onderzeesche boot te water gelatenvan het type der Nerval doch wedereenigszlns verbeterd Het monstertje kost vijfhonderd duizend fr en de equipage wordt gevormd door een luitenant een vaandrigen elf man Geoot Bmttaxitu De koning heeft aan de Etonschool een bijzonderen prgs toegewezen ten behoeve van leerlingen die de beste cijfers verwerven voor Duitsch en Pransch waarbij hjj van de ook in Engeland steeds veld winnende meening uitgaat dat da kennis der moderne talen een hoofdvereischte ii voor t jonge geslacht Tusschen Victoria station en MarIbo roughhonse te Londen zullen Zaterdag a s ter gelegenheid van den terugkeer van hetbezoek aan de koloniën van den hertog en de hertogin van Cornwall tien duizend man troepen opgesteld zyn als bewijs van demacht en de grootheid van John Buil waar hera over de nieuwere krijgstucht te spreken Generaal Willi Hij is onze buurman antwoordde Anna en woont een half uur hier vandaan den Neckar af Hij is een even vurig aanhanger van den nieuwen tjjd aU van vader van den ouden Hij heeft door zijne vroegere veldtochten zeer snel zijn carrière gemaakt en naar men zegt moet de keizer zelf hem in den veldtocht van 1809 overgehaald liebbpn onzen dienst te verlaten en zich bij zijne garde te voegen Den tocht naar Rusland heeft hij meegemaakt Bij Chalons is hij eens gevangen genomen en daarop had hij een meesterlijken terugtocht georganiseerdKier heelt hij een landgoed gekocht ia zeer vermogend en leeft te midden zijner herinneringen Je kunt wel nagaan dat zoo n man die in genoemde omstandigheden zijne schoonste jaren sleet ook daarna nog zich aangetrokken voelt door de zaak waarvoor hij eens vocht Hij ts een koppige Itonapartist en daartoe heeft hij na tuurlijk zijn reden Indien hij een Franschman was dan wel hernam Albert Maar voor een Duitacher past het toch niet Het was geene zaak waarvoor hg vocht het was maar een visioen Laten we daarover niet twisten viel Anna hem in de rede Ik ben overtuigd dat wanneer je deze aardige edele man leert kennen je hem zijn geestdrift zult vergeven Hoe oud is hij P vroeg de ander Een goed vijftiger hernam Anna Maar ook hij immers heeft evemds vader zijn reden om zijne beschouwingen te uiten KWordt verv9lgi i