Goudsche Courant, vrijdag 1 november 1901

mm 8p orwwerMMiBg IrKIVVÏ VSï S A r iü f 80UDA S0TTÏEDil i J 5 18 08 7 88 8 14 8 17 Ml lO O 10 18 10 48 II ii Isli l t i s M M Jr ll Ji8 s io 8olli niLo ii i 10 18 10 16 U 11 8 H S4 l 0 g j lo 7 87 M8 HOI 11 16 S i L 9 88 1 I M 1 11 1M tl 8 88 7 18 40 7 ÏB 8 80 1 88 8 M 8 88 1 44 C M 48 8 84 I1 S 5 20 7 16 ll 48 f ds 8 kl Twkrygbwr tflgfln akel ii fHditpnji ff llolUaduhe Spoor L Bitm appl aemt h wgi 1 XU n Diiudag 8 9 08 10 18 11 88 O I0 U 48 9 18 9 47 g O U D n 19 30 i 8 11 81 11 16 18 D4 t 8 41 6 80 j ü J i l 09 Jm 8 8 M 4 6 1 8 4 6 9 m 6 48 6 64 6 84 7 86 8 80 48 9 47 1 09 lO U 11 08 7 68 BotteiOuu Beun Rotferdom D P Eotlerdua M 4 Cpell H uw rk rk O Jl Moordrecht ♦ 5 m OO 9 81 10 08 10 19 18 16 I U 1 1 B N l kS 8 81 8 46 10 18 10 48 U lt 4 81 7 89 9 11 9 81 10 00 l l 10 16 11 16 11 17 8 16 6 49 7 7 8 10 8 48 4 16 4 46 4 69 9 88 9 41 1038 f Dft v uo x 6 81 8 01 7 08 7 18 I 8S 8 iiS 8 66 9 0 9 41 10 11 11 86 11 86 U HO 1 80 J 40 8 57 4 0 4 16 4 87 6 19 6 SJ 7 01 7 41 7 i6 8 18 9 40 10 80 8 88 n l7 1 86 4 43 6 88 9 46 1 6 68 l i S 1 60 1 61 8 4J 10 01 8 08 P 1 1 18 i ll s l I M 10 14 I i s 1J8U 18 S 09S 81 A t H 91 6 46 7 0S 7 SI 6 09 8 33 8 46 10 86 10 68 O O U 1 V 1 H 1 T E R 1 i WTM oud 8 11 8 8i H 18 10 80 1Ü B9 18 08 l lO 1J8 8 86 1 07 4 48 6 1 86 8 48 9 61 10 19 10 80 11 06 AiMt W 8 01 8 68 9 ii 10 10 11 04 18 48 18 87 1 67 S 2B 4 114 51 8 80 S 48 6 44 9 86 10 8 l OS U Annuo 8 1 18 9 8 10 15 11 1 08 U i 1 11 S tO 4 87 8 1 5 46 8 01 9 8 10 011 16 18 14 Hag Voorburg Zoetetm Zeg IjMBli Mo 6 08 f Onud 6 1488 7 167 4t1 08 139 l 80J0 11 10 54 11 5 18 08 U lU ll 3 0 3 n i 1 11 I D k V l R 1 11 1 10 69 18 00 11 88 1 16 l tl 4 n 6 49 6 00 MO 7 10 7 86 I i 14 8011 16 i 11 84 l lO 3 9 11 47 U 1 106 3 13 iM VM t C 1 8 8 7 1S 8 10 il 118 9 81 1 18 1 17 1 11 10 3 81 4 4 8 06 6 81 7 09 8 10 9 46 IIAhu W 6 84 6 47 1 80 8 84 8 4 9 80 46 11 80 18 41 I M 1 40 8 IS 8 41 5 01 6 11 8 86 7 16 8 16 10 01 l ud 7 0S 7 Sl8 189 l 9 S9ln lSl0 SU1 611 l 8 18 4 18 4 81 47 7 01 7 64 8 09 9 11 11 18 6 07 6 14 9 89 10 14 10 49 B d 1 41 4 51 5 41 S 7 00 TM 8 49 7 81 9 8 M b M 6 7 1 7 79 9 liCm 1 6 18 6 81 7 47 8 8S 9 10 10 04 10 41 w doa 6 07 4 8 o 0 l 8 11 68 S 17 Qo da 6 18 6 6 0 11 6 48 1 88 7 84 8 80 11 08 9 88 10 48 1113 18 11 li Bl Tan men liever elders en dan in minder dccoraiieven vorm een overtuigend bewga zon moeten gevent m Ër is eergisteren alweer een torpedoboot gezonken de Tborn die juist van een oeientocbt van drie weken tarugkoerde en v66r de haven van Dovonport in de diepte verdween terwijl de 25 opvarenden nog juist gered konden worden De gisteren te sGravenhage gehmden algemeene vergadering van het Boode Krnis was zeer druk bezocht hetgeen de voorzitter baron van Hardenbroek van Bergambacht in zün welkomstwoord een zeer verblijdend teeken noemde na een tijdperk van rusteloos werken Na overlegging van het verslag van de handelingen der voroeniging wierp de heer Mees een terugblik op het algeloopen driejarig tydperk dat groote werkkracht van het hooldcoinité eischte Een woord van waardeering voegde hij hieraan toe Namens de voorzitters der corailé s uit verschillende plaatsen stelde hg een motie voor waarbij aan het H C den voorzitter en secretaris hulde en dank werd gebracht Door de afd Woudrichem werd gevraagd of het K K in vredestijd wel aan het doel beantwoordt De aid meende van neen omdat er in die periode eigenlijk niets gedaan wordt om meer gelden bgeen te brengen voor het doel De atgev dier aideeling wekte daartoe op Dr Ruysch vroeg welke maatregelen ol er beproefd zijn om da tweede ambulance nit haar gevangenschap op Ceylon te be vrüden spoedig te wachten ia De voorz antwoordde dat het Hooldcomitè alles heelt gedaan om de vrijheid te herkrijgen en nog niets zal nalaten om daar toe te komen Dr Raysch wenachte dat tot het inttruationale Comité te Geneve de vraag zou worden gericht deze zaak internationaal te behandelen De secretaria de heer Vervloei verwachtte daarvan geen resultaat zijns inziena kon veel oer de Zwitacherache bondsraad hier beslissen Alle pogingen zgn tot dusver afgestuit op den onwil van Engeland Spreker zon sterk ontraden de in vrijheidastelling te gaan afbedelen Dr Euysch hield vol dat Engeland niet beantwoord aan de wetten en den geest der conventie Prof Treub vroeg naar aanleiding van het geringe ledental van bet H K of het H C geneigd is de statatea too te wijzigen dat de leden meer invloed krijgen op den gang van zaken 8pr aoAi voorts eenige bedenkingen tegen do wijze van eandidaatstelling voor het H C en hot Inancieol beheer Het bad hem pijnlijk aangedaan dat hoewel een groot kapitaal in do kas is er dadelijk een beroep op de mildheid der bevolking werd gedaan biJ het uitbreken van den Z A oorlog Oonda UuoidrMkt Hieuwerknk Chpalle KatterduB H RoUerd nlD P Rotterdam B 6 4 E 6 88 1 18 7 46 1 16 8 87 8 1 1 88 8 68 7 81 9 08 7 6 7 68 9 08 9 19 Oouda Zetenh Moem Soalonneoi ZsgVoorburg Hage i 07 8 6 10 6 81 7 46 8 18 6 86 6 48 8 48 6 08 7 i 4 l OUda Ou dB Woord Utrwkt 8 88 8 18 8 81 Utiackl Hot lid van het H C Jhr Laman Trip antwoordde dat het Hoold comité nooit was tegen het geven van invloed aan de vergadering op den gang van zaken Hg meende evenwel dat hot eigenaardig en internationaal karakter der instelling eene moei lijkheid oplevert voor een meer democratische inrichting Verder verdedigde deze spreker de Jiandelingen van het hoofdcomité ten aanzien van het Haagacho gesticht tot opleiding van pleegzusters Ook van andere I zpe werd het opleidingsgesticht warm verdedigd Ook prof Korteweg bestreed namens de afd Leiden hot tegenwoordig beheer der gelden De inrichting tot opleidine van plcegznsters hiervoren bodoeld achtte spr nutteloos weggeworpen geld Op eene desbetreffende vraag antwoordde het hoold comité dat geen verdere bijdragen zullen worden gegeven voor do opleiding van verpleegster wier aantal thans blgkena eene opmerking van dr Euysch meer dan voldoende ia Zonder een bepaald bcslnit werd de gedachtenwissoling over dit punt gesloten Baron van Hardenbroek van Bergambacht voorzitter van het hoofd coinité is benoemd tot Grootkruis dor orde van Oranje Nassao Verder seint men De uitreiking aan het medisch en vorplegings personeel van diploma s werd voorafgegaan door oen hulde door den voorzitter gebracht aan de uitnemende diensten op het slagveld en in de hospitalen in Zuid Afrika bewezen Hij voegde er een groot bg aan de afwezige kameraden welke langs telegraflschen weg zal worden overgebracht naar Ceylon door tusschenkomst van den consul van Colombo Aan dr Lingbeok werd bijzonder hulde gebracht evenals aan mevrouw Wertheim Bicker Gemengde Berichten De Alkmaarache justitie ia te den Helder geweest in verband met een aldaar vermoedelijk voorgekomen geval Van kindermoord Do politie heeft oen kinderlgkje in beslag genomen dat kort na de geboorte door verstikking schynt te zijn gestorven Te Hom by Roermond heeft gisteren oen arbeider zekere P Clout by een twist met zjjno vrouw eon schot uit een revolver op haar gelost waardoor zjj levensgevaarlyk verwond weid de kogel drong haar in de borst on ia nog niet verwijderd kunnen worden De dader is naar de gevangenis te Roermond overgebracht Een ontzettend ongeluk is in de ijzergieterg te Willemsbnrg Pruisen voorgevallen Door een misstap stortte de 34 jarige arbeider Johan Blonki in den met gloeiend vloeibaar ijzer gevulden oven met het hoof naarbeneden De ongelukkige werd eV vurkoolduitgehaald Hjj laat een weduwe rnut 4 kinderen achter Het N t d D meldt Gisterochtend ia de groote commissie benoemd voor het onderzoek omtrent do plaatsing van De Nachtwacht te Amatordam biJBengekomon voor do bekende proefnemingen onder verschillenden aard van belichting De heeren begaven zich daartoe naar het streng bewaakte proeflokaal achter het RijksI Museum waarheen De Nachtwacht thans ia overgebracht De commissie van 28 leden I was b na geheel voltallig O H 10 4 IO S lO H 1 l t 8 89 U i l ll HoUu 10 68 11 18 IS 1 U 66 11 16 l lj 10 48 11 86 11 48 18 15 1 81 10 14 5 14 1 48 iOl 1 19 4 I 4 31 1 33 i l8 40 8 4 1 48 1 8 11 0 1 56 U S7 1 6 Van een direct resultaat dezer procfne mingen kan thans nog geen sprake zijn Vooreerst omdat de proeven nog zullen worden voortgezet maar ook omdat de commissie in haar geheel nog in geen enkelen vorm haar oordeel uitdrukte Intussclien kunnen we meedeelen dat bij de proef van gister de plaatsing van het stuk als vroeger in het Trippenhuis volmaakt was nagevolgd Hierover nu luidde het algemeen oordeel zeer gunstig zelfs by het grijze weer van gister Gedurende U dagen zal De Nachtwacht voor genoodigden aldus te bezichtigen zijn Daarna vergadert de commissie andermaal voor een eenigszins gewijzigde proef zoodanig daj het stnk ook des middags nog sterker wordt verlicht Als een merkwaardig staaltje van hetgeen er al op het gebied van kinderloctuur omgaat en tevens ter waarschuwing van de koopors schrijft men ons het volgende flOp Dennenoürd van Suze Andriessen uitgegeven door Tj van Holkema te Amsterdam en Op Kostschool en Thuis door Tine van Berken bewerkt naar het Dnitsch van Eva Hartner uitgeg biJ H J W Bocht te Amsterdam zyn precies dezelfde boeken alleen de eigennamen zjjn verschillend doch de inhoud precies dezelfde Suze Andriessen is niet zoo eerljk geweest te vermelden dat zy het boekje naar het Duitsch bewerkt heeft wat zeer waarschjnlijk toch wel liet geval zal zyn waarom wij ieder aanraden uit een oogpujit van eerlijkheid de bewerking van Tine van Berken hij een eventueele aankooping te vragen Schoolblad Men aeint uit Amsterdam Op initiatief van het plaataelgka Arbeidssecretariaat heeft gisterenavond eene vergadering van bestuurders van ruim dertig vereenigingen plaats gevonden ter bespreking van het boyoot plan Het v6ór en tegen werd van verschillende zgden uiteengezet Men doordrong elkander van deze opvatting dat de boycot in beginsel niet gericht zou zgn tegen Engeland of tegen den Transvaaloorlog in het bgzonder maar tegen allen oorlog H A i O i voMO 4 19 4 86 4 60 6 18 6 87 6 08 CE 6 18 f 6 7 8 81 6 48 5 67 11 06 10 46 10 54 1 Ï8 7 8S 88 7 4 8 08 S 4S 6 11 48 8 SS 6 66 9 3 10 08 10 4 lO M ll O a Enkele der aanwezigen bleken met wantrouwen de toejuiching van het plan ook in burgerkringen te hebben waargenomen Als kapitalen en bourgeois medospreken en zelfs geld beschikbaar stellen was er voor hen een luchtje aan de zaak maar zg werden gerustgesteld met de verzekering dat de bourgeois en de kapitalisten wel spoedig op hunne schreden zouden terngkeeren zoodra zg bemerken zouden dat ook deze oorlog tegen den oorlog feitelijk een anti kapitalistische strgd was aangezien de oorlog in het algemeen als een uitvloeisel van het kapitalistische stelsel was te beschouwen Men stelde dus vast dat de boycot geen proBoer beweging zou zgn ook geen anti Êngelsche beweging maar een anti oorlog beweging Deze gedachtengang voorde tot de aanneming eener motie waarin sympathie met het boyeotplan werd uitgesproken maar tevens do verwachting werd geuit dat het plan te gelegener tgd zou worden uitgestrekt over den Atjeh oorlog en don oorlog op de Filip gnen Het plaatselijk Arbeidssecretariaat zal eene nieuwe vergadering Twt gedelegeerden der toetredende vereenigingen uttschrgven tot benoeming van een comité dat zich de bevordering van het boycot plnn ten taak zal stellen Het plan om te Zandvoort een pier te bouwen in den trant van die te Scheveningen is naar hot Vad verneeuit reeds zoo ver gevorderd dat het benoodigde kapitaal geheel is bijeengebracht Men w icht nu nog slechts op concessie van het Zandvoorter gemeentebestuSr om tot du uitvoering der voorloopige werkzaamheden over te gaan Do groote inzameling voor de Boerenkampen heeft te Amsteid im f 22 000 opgebracht De ervaringen van do collectanten en coUectricea zullen wel nitounloopen naast veel lief zal ook wel con onaangenaam oogenblik ataan maar in door nee zal men zich de gegeven moeite en toewijding niet beklagen Er ia veel gegeven uit bescheiden beurzen dat bigkt uit den aard van de ontvangen geldstukken dat hoeft men ook hier i en daar zelf kunnen ervaren Een sprAend geval in dit opzicht vertelt t N V d D Een collectant iu oen van de nieuwste wgken trof t dat hg juist mevrouw met het kind en de meid aan de deur vond staan Op zgn beleefde nitnoodiging Voor de Transvaal mevrouw kreeg hg ton antwoord Neen daar doe ik niet aan Met een tspgt mij mevrouw ging hg verder maar werd een oogenblik later achterhaald door d dienstbode die hggeud zei Mevrouw doet or niet aan maar ik wel en het brave kind gaf den collectant een kwartje uit eigen beurs Te Haarlem ia ruim f 6000 ingezameld Officieel wordt bekend gemaakt dat hg bacteriologisch onderzoek is gebleken dat twee sterfgevallen die in het begin viiii October te Liverpool voorgekomen zgn en werden toegeschreven aan influenza waren te wijten aan post Drie verdachte gevallen die omstreeks denzelfden tgd voorkwamen worden in strenge afzondering gehouden in het hospitaal Alle menschen die met de lijders in aanraking zgn geweest staan onder nauwgezet toezicht Het heet dat bij 2 Igders in het hospitaal pest is geconstateerd Ook te Glasgow moeten 4 gevallen van pest zijn voorgekomen Tusschon Maiweiler en Falkenberg in Lotharingen is Maandag geschoten op den sneltrein Frankfurt Pargs De kogel ging door de ruiten van een tweode klasse Qoupé doch trof niemand De f neltrein Ostende Bazel is op danzelfden dag nabij Metz met steenen geworpen Niemand werd gekwetst In beide gevallen is de dader onbekehd gebleven i 18 9 48 10 81 8 01 8 89 9 17 9 68 58 8 18 10 08 8 84 fc 10 17 S S8 E 10 99 8 18 8 9 41 I M 10 84 In het archief van don kerkeraad der Ned Hervormde gemeente te Bunschoten zgn de protokollon ontdekt van het gerecht van Bunschoten van 1662 3 1665 5 1669 70 1679 80 en 1694 behoorende tot het rechterlgke archief dier gemeente Door den predikant ds A Gelderman zijn deze stukken namens den kerkeraad aan het Rijksarchief te Utrecht ten geschenke aangeboden waardoor de registers van overdrachten van vaste goederen van Bunachoten die tot nog toe eerst met 1724 aanvingen belangrgk vermeerderd zgn Wg ontvingen het volgende manifest van den bond Union d Indépendance die in het openbaar zoowel als in het verborgene langs rechtvaardigen weg werkt om het vertrapte recht der beide Boeren republieken te herstellen en het uitmoorden van vrouwen en kinderen in Afrika binnen den kortst mogelgken tijd te doen ophouden een bond die zgn vertakkingen over de geheele wereld heeft Aan dt Boeren vri iuUn in Nederland Eindelijk 1 Eindelijk een daad Ongetwijfeld hadden allen die recht en vrgheid liefhebben en in de handhaving van het Hecht de taak der vorsten zien gehoopt en verwacht dat de regeeringen onversaagd en ridderlgk zonden zijn opgetreden in de Afrikaansche zaak men heeft zich daarin jammerlijk misrekend Waar niet kan worden aangenomen dat geheel de continentale macht van Europa onvoldoende zou zgn om aan het onrecht dat aan het heldenvolk van Zuid Afrika gepleegd wordt paal en perk te stellen daar moet worden aangenomen dat er andere motieven in het apel zijn om het uitmoorden van het HoUandsche ras in Afrika te blijven gedoogen Wellicht ook dat de materieele richting onzer dagen sommige vorsten doet gelooven dat uitsluitend in d t materieele het belang der volkereu is gelegen Welnn de volkeren zelf hebben het langen tgd èn luide èn duidelijk doen hoeren dat zij hun belang dat de hoogste wet moet wezen zien in do handhaving der heilige begrippon van Vrijheid en Recht Daartoe zgn daden noodig en onze nieuwe eeuw geeft het ontzagwekkend en versterkend verschijnsel te aanschouwen dat de uüodige de lang en angstig verwachte daad in het licht treedt maar uitgaande van het volk dat nog niet geleerd heeft het hoogste te zoeken in het materieele van het volk dat ontkent dut in de Macht bet Recht leeft van het volk dat weigert dat die leer in zgn naam wordt gehuldigd van het volk dat recht wil om v r jj te kunnen blijven God zegene het volk dat nog gevoelt en weet wat recht is wil dat er recht zjj en van zgn edelen wil doet blijken door een daad die te z ij n e n kosten voeren zal tot het hoöge doel Recht en Vrijheid voor onze broeders in Zuid Afrika Maar Nederland zal niet gedoogen dat het edele bedrijf van zgn bootwerkers dat der wereld ten goede komen zal ten koste zw blijven van die mannen die bewijzen dat het karakter van Oud Nederland niet in Afrika alléén heeft stand geho iden Wie niet rechtstreeks deel kan nemen aan de daad hij steune hen aan wie de stouto gedachte haar geboorte straks haar uitvoering dankt 8tenn in woord en geldl Het volk van Nederland zal toonen éèn te zijn in opvatting van en opofferingsgezindheid voor het grootsohe doel Dat er tot hiertoe enkele stemmen in nderen zin klonken och 1 dit beWees slechts dat ook de voorzichtigheid nog steeds een Nederlandsche deugd is Men weet echter dat de wereldtonne raaat v r da behoefte inderdaad te groot is en het overschot volkomen in staat zal blgken de buitengesloten Engelsche achepen te vervangen Al de verzuchtingen over verhoogde vrachten verhoogde prgzen verwarring en ellende die men als een koud bad zou willen uitstorten over de heerlgke geestdrift door het grootsche plan gewekt zoo al welgemeend zgn overjiodig en overigens buiten staat iets uit te werken De bootwerkers willen de macht van Engeland dat zgn macht misbruikt tot onrecht en tot misdaad niet langer dienen Die weigering om de macht en de kracht van Engeland door hnn arbeid verder te steunen ia rechtmatig die weigering zal hun echter leed veroorzaken en dit kan en moet voorkomen worden Steunt hen dns door ruime bijdragen want de steun thans aan hen gegeven is doelmatige hnlp voor de Boeren die daarginder Igden en strijden voor Eecht en Vrgheid Zendt uw gelden aan den secretaris van hot comité den heer A C Weaaela Geldersche kade 106 Amsterdam of aan de hoofdredactie van de Telegraaf AUea zal in dit blad verantwoord worden Het Centraal Beatnur T VA DEE Ze £ Brenkelen W F AuDKiisasH Amsterdam J H Jaxsos jb Amsterdam A EooLHOvEK Bloemendaal Het kantoor van den bond is gevestigd Weesperzijde 12 Amsterdam De stad Bobrinsk in het Russische gouvernement Minsk is geheel door brand vernield De telegrafische gemeenschap is ver broken Het postkantoor de schouwburg en alle openbare gebouwen zjjn een prooi der vlammen geworden Vele personen zjin omgekomen Te Bailatown in den Amerikaanschen staat Louisi na heeft een hevige botsing plaats gehad tusschen blanken en negers Er moeten 30 dooden gevallen zgn Troepen worden naar de stad gezonden om de orde te hersteUon Het conflict is een gevolg van een woordenwisseling tusschen een blanken politieagent en een neger betreffende een vergunningsbiljet tot verkoop van sterken drank Santos Dnmoi t de Braziliaansche Inchtachipper heeft aan den prefect van politie te Parijs voor de armen dier stad 25 000 francs ter hand gesteld die de heer Dentach hnn had gegeven voor zi n gelukten ballontocht om den Eiffeltoren Ook de helft van den Dentschprijs 100 000 francs zal aan de armen worden gegeven ala het beatunr van de Aéro Clnb dien aan Santos Domont toekent Nabï Witebsk in Russisch Polen zgn 32 personen die op het veld aan den arbeid waren en onder wie zich vrouwen en kinderen bevonden door wolven aangevallen en verscheurd Zoo vervuild waa een arme 74 jarige bewoonster der tweede Laurierdwarsstraat te Amsterdam bg welke de stadsdokter was geroepen dat hg het raadzaam vond haar naar het gasthuis te laten vervoeren Daarvan wilde echter de zieke zelf niets weten zoodat de dokter nn den gemeentelijkon gezondheidsdienst heeft gewaarschuwd en deze maatregelen zal nemen Een Engelsch geneesheer vond in een gevangenis te Londen 6 bloedverwanten wier afkomst hg naging Er bleek toen dat een in t begin der 19 eeuw in Engeland levende drinkster en landloopster een nakomelingschap van 839 personen had Van deze waren iOO buiten geboren 181 aan ontuclit prgs gegeven 142 bedelaar s 64 verpleegden in werkhuizen 76 zware misdadigers waaronder 7 moordenaars Zg hadden in t geheel 734 jaren van openbare middelen geleefd en den staat en armbesturen een 3 milliocn gulden gekost Italiaanache populariteit Muaolino de beruchte bandiet is vau de gevangenis van ürbino naar die van Oatanzaro overgebracht Vroeg in den ochtend van den dag dat hg langs zou komen boden rondventera in de straten van Rome het portret van den achtbaren schelm aan Invitratto del onorevole Musolino brulden zij en de photographieën van hem te Urbino gemaakt gingen weg als koek den ganschen dag door Toen de trein s avonds aankwam waren alle autoriteiten op t perron als kwam er een Prins of Koning voorbij Te Urbino is men des te verdrietiger want ontelbare journaliaten politici en vreemdelingen stroomden or toe zoolang de stad den moordenaar binnen haar muren had Te Ballstown in Louisiana V S heeft een groot gevecht tnssohon blanken en negers plaats gehad waarbij 80 personen gedood werden I e aanleiding waa een twist tusachen politieagenton en negers over de sluiting van een ververschingslokaal dat geen permisaie had Een Engelacbe torpedo jager te Devonport die blijkbaar geen kans zag een collega in den grond te boren heeft Dinsdagmorgen voor afwisseling een roeiboot van een ander oorlogsschip omgevaren De bemanning der boot kwam in het water terecht en werd eerst na veel moeite door hnlp van de aanvarende en van andere booten opgevischt Eén man is echter verdronken GOUDA 31 October 11 01 De Gondsche Coöp Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging Ons Voordeel zal op verzoek der leden eene buitengewone algemeene vergadering houden op Zaterdag 2 November 1901 dea avonda 8 uur precies in de Sociëteit Ons Genoegen aan de Boelekade Agenda Voortzetting der diacuaaiën van de algemeene vergadering van 19 October j l Wanneer het beatunr niet bg machte iade verachillende feiten tegen haar ingebracht te weerleggen voorstel om hetbestuur uit haar functie te zetten en eengeheel nieuw bestuur te kiezen Giiterenavond ten ongeveer 5 i unr reden op den Goejanverwelleudgk een p ar fietsrijders togen elkander aan met het gevolg dat een dezer de heer Meyers van Onde water die hier ter stede den cnrsns voor de hoofdonderwijzersakte bijwoont bewusteloos bleef liggen De andere fletsrgder de heer de Jong van Haastrecht ontbond van Haastrecht geneeskundige hulp en oen rijtuig waarop de bownstelooze naar hot gasthuis alhier werd overgebracht Heden morgen was do toestand van den heer Meyers zeer bevr digend Ned Opera Rotterdam Zondag 3 November a s Carmen Gelegenheid tot plaatsbespreking en het nemen van Couponboekjes Donderdag 31 October s avonds 7 8 uur Café Schaakbord Opnieuw üntvangren een groote sorteering der nieuwste DAMES en HEEREN PARAPLUIES A VAM OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoou Xo 3i tteurs van Aiuslerdam 89 OCT I Vrkrs lSlotkrs Nibulinu a rt Ned W 3 l i SOV 80 ihlo di o dllc 8 I 96 9SV ilitt dito dito 8 96V i s Ho o Ubl Qouill 1881 98 4 BS t iTALlLloaohr Ting 1868 81 6 911 g dUo in iilvorl868 UlV 81 ii PoRTCaAi 01 1 met ooupon 8 duo tiokel 8 il auu Mlli Obl BuDeDl 1894 4 SOil dun Geoom 1880 4 B6 j l lo hi Kolh 1889 4 97V d to bg Hop 1889 90 4 l d tij lil oud leen 1888 6 dit ilito d to 1884 6 PA iB Porpet achuld 1881 4 OI i l u KliJ Oo r Uouv leen 1890 4 85 Oe ening eiie D 1 n i ïeo ieonm serie C S6 jiCOlliAralip ï obig 18911 11041 4 Mlx co O i it Soh 1890 6 VlKBHIlLi Obl onbep 1881 4 80 AvsTSBDAM ObliKatieu 1896 3 90 BoTTaaiiAli Sted leen 1894 8 Kkd N Afr U ndelav aand Atoiid li Tsb Mij Certifieataii I 676 Qali aatBchanpg dito 416 Ara Hypoiheekb pandbr 4Vi lult Mij detVor toDl aand ör Hypothoelb paodbr 4 1 Morlaudsnhe bank aaad 194 Nod HHudelmaatBoli dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 96V Kotl Hypoiheekb panilbr Vl Utr Hypoiheekb dito 4 lOl OoSTBNK O tRl HoDft bank aand I 180 Rl78L Hypotheekbank pr idb 6l AüsaiKA Kqut hy potb pan ib 4I Uai L O Pi Lien oait 6 et i ViD Holt IJ 8pooi w Mij aand 106 Hij tel Eipl T St 9pw aand UIKed Ind Spoorweg m aand llS t Ned Zuid Aft 8pm aand 6 i dito dito dito 1891 dito 41 1 iTAUaSpoor lS87 88A Eobl 8 66 ZttidIlal Sp mij A H obl 8 69 Poiril Wareoban W enen aand 1 IO41 EoaL ör Bu i Sp Mü l obl 4 BaltiMUo dito aand j 381 104 4 FaetoWB dito aand 6 I Iwang Dombr dito aand 5 98 i Kttnk Cb Azov ap kap obl 4 100 dito dito oblig 4 I 9 Aiuuu Cent Pao Sp Mg obl 6 Ohio kNortb Wpr C T aand 816 dito dito Win 9t Peter obl 7 140 Danrer t Bio Qi Spm eert r a 40 i u lUinoii Central obl in fioud 4 108 LouUT kNa h UliOerv aan i 107 MeaiMi N Spw M j Ie hyp a 6 105 Ui8i Kaa iT 4pCt pref aand j N Tork Onlaj o i Weat aanl Ponn dto Ohio obliK 6 QregOD Calif lo hyp in goud 8t PauLMinn EiManit obl Un Pao HoofIgn obig 6 dito dito Lino GoL Ie hyp O 6 69 South Ohert T aand 64 VsN 0 Ballw t Na Ie h d 0 0 99 Atnaterd Omnibut Mij aand j Rottard tramweK Maata aand 1 Nin Stad Amsterdam aand 1 101 t BUd Sotlerdam aand 8 10 I BiLo Stad Antwerpen 1887 8 10l Stad BniJMl 18861 lOSV Hoil8 TheiMEogullrQoB l oh 4 i ll Oo TM Staataloenig 1860 5 117 4 K K Oo l B Or lB80 8 108 SpANn Stad Madrid 3 1888 411 iN D Ter Bei Avb Spoel oart lantels Japonstoffen PELTERIJEir in buitengewoon groote keuze van de goedkoopste tot de beste soorten PrijiBen zeer concureerend U SAM80M H A R TB £ B IC H T B W Oouda 31 October 1901 Granen Zonder noemenswaardige verandering Tarwe Zeeuwsche 7 8o i 8 10 Min 4é fce dito 7 40 7 60 Afwijkende 6 90 4 7 35 Polder 6 90 4 7 30 Rogge Zeeuwsche 5 5q i 6 Polder 5 4 5 25 Bmtenlandsche p r 70 Kilo ƒ 4 4 ƒ 450 Gerat Winter 4 50 4 ƒ 4 75 dito Zonter 4 30 4 ƒ 4 70 dito Chevallier 5 25 4 5 75 Haver per heet 3 104 360 per 100 Kilo f 7 30 4 7 7 60 llennepz iad Inlandsche f 8 50 4 9 Ruiteolandsche 6 15 4 7 25 Kananeaa ul 7 4 8 Koolzaad 9 75 4 10 50 Erwten Kookerwten ƒ 9 50 a ƒ 10 Niet kookende 4 ƒ Buiteniandsche voererwtcn per 80 Kilo 6 50 a ƒ 6 60 Boonen Bruine boonen 7 50 4 9 Witte booiien 4 Paardeboonen 6 75 4 ƒ 7 Dtiiveboonen 7 50 4 7 75 Maïs per 100 Kilo Bonte Amerikaansche ƒ 6 qo 4 7 Foxanian ƒ 4 Cinqiiantine ƒ 7 4 7 35 VEEMAKiii Melkvee red aanvoer handel en pnjzen matig Vette varkens goede aanvoer handel vrij wel 2a 4 24 cl per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlug 21 a 23 et per half K G Magore Biggen redel aanvoer handel flauw i 4 1 55 per week Vette Schapen weinig aanvoer handel traag Lammeren grootte aaovoer handel traag 13 ii 16 Nuchtere Kalveren eenige aanvoer handel matig 4 ƒ Graskalveren goede aanvoer handel matig 30 4 65 b okkalveren ƒ 7 4 13 Kiiaa aangevoerd 76 partijen handel vlug 10 kwal 39 a ƒ 30 ade kwal 25 4 38 Zwa irdere hooger m prijs Noord HoUandsche Boter gewone aanvoer handel vrijwel Goeboter 1 40 4 1 5c Welbeter 1 20 4 ƒ 1 35 VERSCHEIDENHEID Zaterdag werd in de gevangenis in Witzwyl Zwitserland een opgeslotene eenkloeken nog jongen man meegedeeld dat hijtengevolge van zgn voorheeldjg gedrag inde gi vangenis was ontslagen en terug konkeeren naar zjjn gezin waarvan hjj de eenigekostwinner was De man werd echter zoozeer door blgdschap getroffen dat h j doodiu elkaar zakte Eergisteren werd van de strafgevangenis te Breda naar het krankzinnigengesticht te Medemblik overgebracht de vrouw nit Prinsenhage die getracht had haar atiefdochter te vergiftigen Baron Ernat Wallburg eei zoon nit het morganatlach huwelgk van den Oostonrgkschen Aartshertog Ernst die inoenlaatsten tiJd zonder middel van bestaan was is Maandag to Budapest wegens bedrog en afperking gevangen genomen De Bergumer Courant leverde het verslag der jongstgehonden raadsvergadering te Tietjerksteradeel in het Friesch I Zeker om t de buitenwereld eens goed te laten begrijpen Te Bordeaux overleed een honderd zevenjarige rijke dame inej Dnmaine die heel haar leven aan goede werken heeft besteed Tot haar dood was zjj helder van hoofd en Jn de omstreken van Breda is t uitmoorden van de vinken weer in vollen gang o a brachten twee opkoopers uit Baarle Nassau in deze maand reeds 25 000 vinken ter markt waarvoor zij een f 700 maakten De schade voor landbouw en vruchtboomen zal wel vele malen f 700 bedragen Te Praneker is diefstal gepleegd op het politie bureau Iemand had daar zijn roes uitgeslapen werd even alleen gelaten iu de wachtkamer der agenten on nam het geld en voorwerpon weg van andere arrestanten aldaar gedeponeerd Bü zijn afscheid atak hg een sigaar op die ook ontvreemd waa Later vond de politie de gestolen voorwerpen in zgn bezit Burgerlijke Stand GEBOREN 29 October Wilholmina ouder A Eabouw en E de Zeeuw Gerardus ouders G de Grauw en G van t Wout 31 Janiiigje ouders L de Vrios en W de Vries OVERLEDEN 30 October 1 Borat 10 in G den Hertog 6 ra GEHUWD 30 October J W Bömolt en E J T Kolong A 1 Ouweling en A de Brnijh G van Schalk on P E Jaspers G C Hornes en G P van Leest J J van der Bruggen en T Goossens J A de Jong en H Neef Beeuwtjk GEBOREN Petronella Gerarda ouders J van der Kleg en C A Blonk Gerardus ouders F Groeneudgk en A Krook OVERLEDEN Leendert Hoosbeek 76 j GEHUWD i B van der KIst en G SchoatOD