Goudsche Courant, vrijdag 1 november 1901

So 8038 Zaterdag S November 1001 40s e Jaariran u = S mmm couraot DlieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleronn No H ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten Ciën tot 1 uur des midd telefoon n 89 üe Jitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Ifecstdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per I 08t 1 70 Afzonderlijke Nommers VÏ IF CEISTEK ADVERTENTIEN TER OVERNAME AANGEBODEN een Woonhuis incl PAIilllIII§i waarin wordt nilgeoclend do handel in STEENKOLEN en FBIESCÜE TURF alsmede het Vï BHTJEEN van WAGENS Men vervoegc zich bü D VAN STAVEL Wilhelminnstraat te Gouda FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ 4 liKniisclic Wasscberij II l l i l Klil lMEU 19 hfuffi uile iitiiterdam tiebreveWr i li rr Z M den Koning der Belpen HoofddepAt toot GOUDA de Heer H G TUIJSBUItG Korte Tiendeweg D 7 Specialiteit Toor het itoomen en verren van ftUe Ueeren en Damesgarderoben alsook alle Kiudergoederen Speoiale inrichting voor het Btoomen van plnche mantels veeren bont enz Gordijnen tafelkleeden eni worden nur de nienwHte en laatste methode geverfd IN HET MAGAZIJN De Avondster zijn heden ONTVANGEN eeno fraaie Collectie GASKACHELS met en zonder afvoer van af f 7 50 en hoogor gasfok i ize met prima zuinige branders OASOBSAMEyi MN in mime keuze voorhanden Grootc Gloeillcbibrandcrs welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B Nieuw model yeemaUleerilePANNBN en KETMLS gwaarborgd gittvrij Minzaam aanbevelend M W VA L00 TELEP U7 Gasfitter Echt Zeeuwsch Tarwebrood tX cent de K G bil A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Zenuw en ülaajriijders wordt ait overtaiging als een werkelyke hulp in den nood het boek ftanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt d t boekje franco per post toegezouden door BliOKPOEL S Boekh Zaltbommel FriDtemps NOUVEAUTÉS Wij verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor hot Winterneiifoeii noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan HH JULES JALUZOT C Paris Hetzelfde wordt dan omgaand gratia en franco toegezonden Bestellingen van af 26 francs vrij van alle kosten aan huis met S verhooging Itèexpedltie k ntoor Ie Kozendaal N II De Stedelijke Hypotheekbank Gevestigd te s GRAVENH AGE Volteekend kapitaal EEH MIL LIOEI GÏÏLDEIT COMMISSAHISSEN W H P Baron VAN HEEMSTRA Mr 1 D VEE6ENS F J G BOSMAN L DROOGLEEVER FORÏOIJN H L ENÏHOVEN H Lzs J C E KNAPP Jii Jhr Mr W H DE SAVOBNIN LOHMAN Mr F A KOLSTEE C M C OBREBN Mr F W J G SNIJDER VAN WISSENKERKE G L DE WETSTEIN PFISÏER en Mr A R ZIMMERMAN Sluit eertte hypothecaire goldleeningon op Huizen on Landerijen tegen billpe voorwaarden zonder vooruitbetaling van rente Geeft 4 prt Pandbrievon nit togen den koers van lOf j pcL deze Pandbrievon zijn behoudona do bepaling van art 2 dor Statuten niet aflosbaar vóór Jan 1911 Inlichtingen te bekomen te GOUDA biJ de Firma M J OGII lt D Co Directeuren Mr P DROOGLEEVER FORTUIJN 6 L DÉ WETSTEIN PFISÏER waarnd Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van koude of overlading van de maag door het gebruik van slechte mocielijk te verteeren te warme of te konde spijzen of door onregelmatige lovcnswijze oen maaglijden als ünagkatarrh Maagkramp Maaypijnen nioeielijke sp s I vertering of veraltjming op den hals gehaald hebben ziJ hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan do voortreffelijko werkingen reeds sedert vele jaren bewezen ziJn Het is i3Vu6art llrioffsoffe ruiósnsDtjn Deze Kruidenwijn is uit voortreffelijke geneeskrachtig bevon dene kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt do spijs verteerihgs organen van den mensch zonder een laxeermiddel te zijn Kruidenwijn geneest storingen in do bloedvaten zuiVort het 1 bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bo j vorderend op de vorming van gezond bloed Door het op juisten tijd gebruiken van Kruidcnwfln worden maagkwalon meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niot talmen er eene proef medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetting misselijkheid met braken die biJ chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen Vai e+rknT ïnir onaangename gevolgen daarvan als ▼ O VUppxu benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en verwpert door een zachton stoelgang onbrnikbare stoffen uit maag en darmen Schraal bleek uitzien bloedarmoede verval van krachten zijn meestal do gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming en een ziekelgke toestand Van de lever Bij gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten 1 op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke attesten en dankbetuigingen bewijxen dit W KRUIDENWIJN is te verkrijgen in ilesschen è Fl 1 50 en 2 in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfon Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle grooto en kleine plaatsen van de i provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen van Nederland Voor nama ak wordt gewaarschuwd I llen verlanpe aitsinitend W Hiiberl Ullrich scbe Kruidcnwyil Mijn Kruidenwijn is geen geheimmiddel zjjn bestanddeelen zjjn Malagawijn 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wijn 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anus alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd HoofdprijB Ken He tel ev 500 000 Mk pukdehand lïe prijzen zijn door den Staat gegarandeerd Uitnoodijing tot deelneming in de kansen van de door den Staat Hamburg gc waarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 Millioen 202 000 Mark gewonnen moeten worden De prij7£n van deze veel voordoe biedende Geldloterij die volgens het plan slechts 118 00 loten bevat ztjn de volgende De hoaeste prijs is eventueel 500 000 Mark Premie van 300 000 M 1 prijs h aoo ofin M 1 prijs il ll d OOOM l prijs k 76 000 M 3 prijzen k 70 000 M 1 prijs a 66 000 M 1 prijs 60 OOM 1 prijs n SB OOHM 2 prijzen ii 60 0 0 M 1 prijs A 40 000 M 1 prijs tV 30 000 M 1 prijs i 20 00G M Iflprijz ilOOOOM 56pryz Ti 5000 M I02pnjz a30 0M Ufipnjz a ZOOOM 4pnjr k 1500 M filïprijz a 1000 M lOSO prijzen i 200 M 20 prijzen a 250 M 77 prijzen 200 M 36053 prijzen ü 169 M 91 89 pnjz i 150 48 I 16 100 M 1088prijz 78 4F ïl Tot al 59 010 prijzen De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark BO 000 stijgt in de 2e kl tot f OOO M in de Se tot 60 000M in de etot fióOOO M in de 6e tot 70 000 M in de 6e tot 76 00 1 M in de 7e tot 200 00 M en met de premie van 300 000 event tot 00 000 Mark Vüür de eerste prijstrokking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50een halt origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 80 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingslijst De uitbetaling en verzendiuic van Jtyzeii geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding flW ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours OV Men wendo zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 21 NOVEMBER e k met vertrouwen tot Samnel Heckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland Ondergeteekende beveelt zich beleefd iiai voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlpe schotels en alles wa tot het koksvak behoort desvorlangd me bfllevering van seivies zilver tafc irnei ena enz Aanbevelend Gerard Pinksen Westhaven 128 Cuisinier öonda Dmk van A BRINKMAN Za Butteiiiiindsch Overzicht De Nationaal liberale Correspondenz verzekert dat het kanaal ontwerp in een geheel nieuwen vorm by het Pruisische Huis van Afgevaardigden zal inkomen De regeering moet overtuigd zgn dat Duitschland als de kunaal kwostie op afdoende wgze geregeld is in de twintigste eeuw aan de spits van do technische voortbrenging kan komen Voor du goedkoopste beweegkraeht op de kanalen houdt men electriciteit De regeering wil daarom langs alle kanalen een groot aantal electrische centraal stations oprichten die natuurlijk ook in een broeden kring electrischen stroom ten dienste van de nijverheid en den landbouw kunnen leveren De electriciteit zou zoodoende een bron van kracht en licht voor don kleinen man worden en dit zou een geheel nieuwe ontwikkeling van het land en van zjjn hulpbronnen tengevolge hebben Ook kan men zoodoende de overbevolking van sommige streken tegengaan want de nijvorheid kan zich dan over bet geheele land gelijkmatig verdeelen en behoeft niet zooals nu in bepaalde districten geconcentreerd te zijn Het heele plan is eenigen tp geleden door prof Slaby uitgedacht en verdedigd Het 8ciipt 4at de Kretènser qnaMBë bSh staartje krijgen zal Prins George heoft reeds in het voorjaar by zijn reis door de hoofdstodon der groote mogendheden aangedrongen op annexatie van zijn vorstendom by het koninkrijk zyns vaders Toen werd het verzoek by de akten gelegd Maar sedert komt met zekere hardnekkigheid telkens weder het gerucht boven dat de annexatie niet lang meer zal uitbiyven De Porto nam tegenover die geruchten een zeer gereserveerde houding aan Doch thans komt uit Konstantinopel het bericht dat volgens een mededeeling van den Turkschen gezant te Petersburg de annexatie van Kreta by Griekenland binnen korten tyd te wachten is en voor onvermgdeiyk wordt gebonden Het Berl Tageblatt meent dat niemand een andere oplossing van het Kretènser vraagstuk had kunnen verwachten Maar toch zal de Porte die annexatie niet kalmpjes kunnen opnemen men verwacht dat zij een ernstig protest tot de mogendheden zal richten waarby ziJ vooral op het gevaar zal wyzen dat daarin voor de binnenlandsche en baitenlandsche rust zal schuilen FEVILLEIOX T m tDuUich van W HAUFF 3 Hem werd toch ook al wat hem groot en verheven toescheen oritrukt eii je weet dat dit gewoonlijk niet het middel is om zulke menschen met het tegenwoordige te verzoenen I e beide heeren voelen eene groote genegenheid voor elkaar ofschoon zij in hunne meeningen lijnrecht tegenover elkaar staan Dikwijls komt het tusschen hen beiden tof zoo n hevige woordenwiss ling dat ik dan begon te twijlelen ot die band van genegenheid wel sterk genoeg zou zijn om twee zulke menschen bij elkaar te houden Ik geloof dat wanneer er meer dames bij aanwezig waren het nooit zoo ver gekomen zou zijn maar helaas I ook de generaal heeft eenige jaren geleden sijne Vrouw verloren Ze was eene voortreffelijke vrouw en mijne moeder stelde haar zeer op prys vader kon het haar echter nooit vergeven dat zij eene vrouw van burgerlyke afkomst was Erf ziine zuster die nu bij hem is kwam toen dikwijls voor korten tijd bij hem logeeren De oude Thierberg die op dit oogenblik teriiggekecïd was van zijn bezoek bij den schout onderbrak het gesprek dat de jonge man zoo graag had willen voortzetten Want wanneer Anna zoo De mogendheden zullen daarentegen wel moeite doen om een vorm voor de annexatie te vinden die voor TurkQe zoo min mogeiyk kwetsend is ongeveer op de wyze zooals Oost Roemelie by Bulgaryo is gevoegd De Porte hoopt op de goede diensten van Duitschland om de annexatie te beletten En in officieele kringen in Konstantinopel uit zich een zekere verbittering tegen Griekenland die onder meer getoond werd in do weigering om admiraal Zotos te ontvangen Alle hoop en verwachting alle verbittering en kleingeestigheid van de Porte zal echter de annexatie van Kreta by Griekonland niet beletten als de Tsaar en zjn Regeoring zich die voorgenomen heeft De discussiën over het ontwerplegerorga nisatie in de Belgische Kamer hebben langzamerheid zoo n omvang verkregen dat een korte resumtie soms noodig kan zyn eer een nieuwe spreker zyn licht over hot ontwerp kan laten schonen Gisteren heeft de heer Woeste die taak op zich genomen Hy deed dat op zyn manier en schilderde de oppositie af als een waar mozaiekje Van eenheid geen sprake De socialisten zei hy willen in het geheel geen leger de liberalen komen op voor porsooniyken dienstplicht En wy wy honden by alles den gulden middenweg Daar echter by die transactie do linkerznda feiteiyk was uitgesloten de uiterste linkerzyde omdat daarvan geen steun werd verlangd en de meer gematigde omdat die te klein was sloeg Defnet de plank wellicht niet mis toen hy Woeste s verwyt van oneenigheid onder de linkerzyde aan het adres van afzending met een verwözing naar de wateren melk politiek der rechterzyde terngkaatste Tegenover Woeste die nu hartstochteiyk voor de plaatsvervanging opkwam werden Beernaert en Barlet die ertegen hadden getuigd onder wapenen geroepen Zoo was dus weer de plaatsvervanging het hoofdmoment van de discussie geworden geiyk de vorige weken Ten slotte verdedigde Defnet een amendement dat naar de nieuwe Nederlandsche bepalingen omtrent de acht en twaalfmaan ders was gecopieerd V De Britsche gezant te Washington hoeft volgens de Engelsche bladen machtiging gekregen tot onderteekening van het Nicaragua verdrag met de Vereenigde Staten waarhi de verhouding der rechten by het graven van een eventueel kanaal geregeld zal worden De vereenigde Staten hebben echter nog meer te regelen vóór ze ongestoord aan t vol geestdrift sprak wanneer hare oogen gedurende hare rede steeds feller schitterden en elka aandoening zich zoo duidelijk op haar gelaat teekende scheen het hem toe dat ze steeds schooner steeds liever werd en hij meende uit den lust waarmee ze met hem sprakj te mogen opmaken dat het voor hem wel gunstig zou afloopen VI Van al zijne vroegere rijksvrijheerhjke rechten was den ouden Thierberg slechts het recht van benoeming overgebleven of zooals men het daar noemde het schoolmeester benoemingsrecht en hij verwenschte ook dit laatbte overblijfsel van vroegere grootheid en macht toen hij deg namiddags twee kandidaat schoolmeesters in gezelschap van den ïhierberger pastoot het slot zag binnen gaan Hij liet zijn neef alleen in het woud vooruit gaan en belootde hem spoedig to volgen De jonge man ging langzaam verder langs denzeltden weg waar Anna hem eerst geleid had Dikwijls keek hij om teneinde een blik te werpen op de oude burcht en graag liet hij zijne blikken rusten op den toren waar Anna woonde Hij had haar lief dat heldere rustige natuurlijke en toch fijn beschaafde wezen Hij kon zich niets schooners voorstellen En dan traden hem de Rrandenburgsche dames voor den geest als wilden ze met dit Zwabenkind om den voorrang strijden Het was waar hij had wel elegantere vormsn gezien beter sierlijker hooren spreken j en hij haalde elke schoonheid graven kunnen gaan t Is goed en wel om te zeggen dat zy het kanaal zullen graven en bewaken beplanten aan weerszoden met kanonnen enz maar nog altgd ligt zoowel de Nicaragua als de panama route binnen hel gebied van Middel Amerikaansche Staten Wanneer do aankoop van het Pannmakanaal doorgaat zal er een overeenkomst moeten worden getroffen met Columbia in wier gebied het kanaal ligt Er schynt door den vertegenwoordiger van Columbia wel reeds een overeeukoiltst te zyn getroffen met de regeering te Washington maar de regeering van Columbia heeft haar nog niet bekrachtigd Volgens de Temps waren de door de Vereenigde Staten voorgestelde grondslagen de volgende De Amerikaansehe regeering zal het recht hdbbeu om kolenstations op te richten aan de beide uiteinden van liet kanaal Een neutrale strook van 3 myl aan iedere zyde vaii bot kanaal zal worden gesteld onder to zicbt van een internationale politie samengoilteM uit Cülumbianen en Amerikanen Deze politie zal het recht hebben op Columbynsch grondgebied misdadigers te vervolgen Het meest besproken punt is de insluiting van do stad Panama in de onzydigo strook Columbia wil daarin niet treden j e grond waardoor het kanaal loopt zal w UH jaar aan de regesriug der Vereenigde Staten worden afgestaan aan welke laatste de keuze vry staat dien termyn weer met 100 jaar te verlengen Inmiddels zgn de onderhandelingen met de Panamaraaatschappy nog steeds gaande tot verkoop van t kanaal aan de Vereenigde Staten Verspreide Berichten Feaskrijk V Te Clermont Ferrand ia aangehouden een journalist die te Carmaux de infanteriesoldaten voor hun kazerne opf ekte tot dienst weigering aan hun superieuren voor het geval het tot een staking mocht komen Onder voorzitterschap van admiraal De Cuverville heeft zich een bond van Franscho vrouwen gevormd welke taak het zal wezen by de aanstaande algemeene verkiezingen te ageeren met alle ten dienste staande middelen ten gunste van conservatieve candidaten Nu kan de formatie Waldeck Rousseau baar testament wel maken wat de vrouwwil 1 voor den geest die hem vroeger had kunnen betooveren maar hij moest bekennen dat het juist deze natuurlijkheid deze kalmte was wat hem zoo verrassend zoo nieuw en zoo liefelijk toescheen Ze is te verstandig te helder te ka m om iemand recht lief te hebben ging hij in gedachten voort maar waardeeren zal ze mij ze moet belang in me stellen Eene gemakkelijke elegante woning een smaakvolle garderobe wagen paarden bedienden een uitgezochte bibliotheek dat zijn gewoonlijk de dingen die in zulk een koud hart de Helde kunnen opwekken en niettegenstaande hare onbevangenheid weel re zich toch als eene echte dame voor te doeh en werkelijk ze jou de familie Rantow roUtrekt geen schande aandoen Zoo droomend van een schoone toekomst was de jonge man op eene hoogte gekomen van waar hij het c ezich hnd op een deel van het tooverachtige NeckaMal Links van hem werd l ij een vooruitstekende woudspits gewaar die ver vooruitsprong en hem daardoor het uitzicht op het andere deel van het dal belemmerde Hij vergeleek diens ligging met die van het slot en meende dat t dezelfde woudspits moest wezen vanwaar hij den vorigen avond die zoete fliiittonen vernam Van daar zoo had Anna hem gezegd kon men van een vrij uitlicht op het geheele dal genieten Onmiddellijk besloot hij om niet eerst op zijn oom te wchten maar zich dadelijk naar gindschcn woudhoek te begeven om zich daar onder het genot van een heerlijk vergezicht geheel aan zijne edachten over te geven DülTSCHLiSD Het Sociaal democratische Ryksdag lid dr Bruno SchUnlak is te Leipzig overleden Hjj was een der intellectueelen uit de party die byna twintig jaar trouwen dienst had als agitator en publicist hoewel hy eerst 42 jaar oud was Van 1893 tot 1898 was hy lid vian den Ryksdag voor Breslau West Door zyn groote werkzaamheid en zyn vurige overtuiging waarvan botsingen met de partygoden vaak voorkwamen was zyn zenuwgestel aangetast sinds enkele jaren reeds en in een sanatorium is hy gestorven Door den raad van eer ter beurze teHamburg is de eftectenmakelaar Paul Mathiason berispt wegens verspreiding vanhet valsche gerucht dat de Dresdtner Bank by de Hannovorscho tramwegniaatschappy2 7 millioen verloor Drie dagen lang zal dit verschrikkeiyke vonnis aan de beurs aangepakt zyn Nu zal de handel te Hamtucg wel reëel en zuiver worden tot een voorbeeld avaral elders 1 öboot Beittanhii Ter gelegenheid van de executie van Czolgosz te Auburn hebben de anarchisten te Londen in den nacht van Dinsdag op Woensdag samenkomsten gehouden ter eere van den partvgenoot moordenaar terwyi diens slachtoffer verguisd en gehekeld werd en met zang en dans is men een groot deel van den nacht byeengebleveo alles tor oere van Czolgosz De Westminster Abdy al vier maanden voor de kroning vin koning Edward gesloten worden wegens noodige veranderingen BINNENLAND Dinsdag 5 November bieden de leden van de provinciale Staten dezer provincie in het hotel de Twee Steden te s Gravenhago den commissaris der Koningin in dit gewesteen diner aan Hot Nationaal Bureau van Vrouwenarbeid dat na volbrachte instellatie 1 November e k in eigen lokaliteit Jacob van der Doesstraat 68 den Haag zyn werkzaamheden officieel gaat beginnen verzoekt ons het volgende te willen meedeelen Een der eerste bemoeiingen waarvan de uitvoering reeds is vastgesteld is het openen van een cursus over coilperatie uitgaande Hij had eerst goed op de richting en ligging van dat woudgedeelte gelet voordat hij zich naar die schoone plaats begaf Voorbij Thierberg maakte het dal eene schoone bocht om deze woudspits Rechts van hem veel dichter dan hij het zich had voorgesteld lag de burcht door een breede klooi van deze plaats gescheiden Men kon met een goede kijker duidelijk dour de vensters van Thierberg zien en de jonge man verlustigde zich een tijdlang aan de gezichten van den pastoor en zijn oom clie in druk gesprek gewikkeld bij het venster stonden Ook Anna s lorenvenster was geopend maar ni laat3 van hare heilige trekken zag men dlech s een klein oranje boompje dat ze in de zon had geplaatst Midden in hut dal in de kleinere bochten van den Neckar lagen tal van vriendelijke eilandjes en op kleineren afstand ontdekte het oog van den jongen man een ander slot in welks vensters de stralen der zon tcrugkaatalen Het was in bevallige Itaiiannsche stijl gebouwd de slanke zuilen en het sierlijke balkon vormden een zonderling kontrast met de donkere zware muren van Thierberg en terwijl deze burcht aan de noordzijde van het gebergte op een steilen berg stond rustte het schoone Tustslot tegenover op een zachten wijnberg waar de keurig aangelegde latwerken den roet bereikten Wordt vervolgd