Goudsche Courant, zaterdag 2 november 1901

Maandag 4 November 1901 408 e Jaargang o 8639 Al£omeene Maatscha a 11 11 a AMSTXXDAX Duur k yH iri M lidait na 1 lotmtar U DDtlOnDIlXNi fc ltJ ICKIlCUra MHT JJA UIkKIBali rI inea lr J f UBmBin I ƒ 1 000 ooo ai 8 ï ooo y ooo ooo fiOÜDSCHE COURANT J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken £ Jï SlSSÏ 53 11 a leoo 08 800 000 i ew 000 i k C A V D LOO A HTS voor Zenu w en Zielsziekten oudsche Singel SI KOT IBHUAM a P R E E K II REN S INRICHTING VOOR FSYGHOTHERAFIE wie üeker zgn wii d Ëcbt l Eikel Cacao te ont iuigeo lesunen f geeteld en na vele pr jefiiemingen in dei 1 handel gekomen oude det nuan dps 1 uitrindem Dr MicbaellB Terrurdigd I p de beste machines in het wereldbe1 nsmde étebbliiaement Tan Oebra BtoU warok te Keulen flselw J pTï21cl2wni Bikcl Cacao iB Ttorktntsn biuaei Doe Eiket Cecoo ie met melk gekookt een tengename gezonde druk roor it1 geiykaeh gebruik een t 2 theelefala ran 1 t KBder Toor een kop Ohooolate Al I geneeakracbtige drank bij geral Tan j oiarrhee tleehta et water te gebruiken Verkrijgbaar bij de Toemaamite B 71 Apotnékara ena p It Ko Ke prop fbutjca j t 130 rÖMr o 0 35 QeoenuUTartogenwoordiger tooi Ked r land Julius Mattenkiodt Amnterdam Kahcibtraat lori GEFN BETER ADRKH voor alle soorten SCHOENWKÏIK dnii liclNoorJlinilwiitab Schoei en LaiimnHiiijiiiiijii Kleiweg K 30 tegenover do Klciwpgstceg Steeds voorradig ulle BOorten WINTKRARTIKELEN on ÜVKRSCHOENEN merk iiB Wkeusouaal Aanbevelend C SMITS Allo rcirnratifn en aangemeten werk tlollandsehe Cenientsleenfabriek D VELDHUIS HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdiclite Putten ALLE SOORTEN TEGELS KOEDRINKGOTEN ENZ VRAAOV PBJJSOPOAVE ORANDS iA Aann du Priiiteiiips NOUVEAUTÉS Vy verzoeken do Dames die ons geïllnstreerd inudoalbnni voor het WlnteiHH iioen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MH JULES JALDM C M ari8 Hetzelfde wordt dan oingaiind gratis on jrttHCtt toegezonden Bestellingen vnn at 2 francs vrj van nllo ko ten nun huis met S vcrhnüging Kfcximniiekniiloor In liozenilaiil N II tHr Wie werkeiyk r g s stelt eon te hebben laat zich fotograleeren in de Votognifiiehe UuutUnrlekfliig STTJIDIO m V D WAALl Fl BINGEL GGl Gouda Druk van A BRINKMAN Zn mr VRAAGT uwen Winkelier nitsluitend Koninklijke Krooneleren k 4 eent per niiik ijj mnr ten nit door paik beste kwaliteit en zeer billijken prijs 11 11 Baiikelbiikkcrs genieten aanzienlek rabat en worden ver zuebt hmine orders direct tot mijn kantoor te richten Firffla K DE BOEE Jr Alkmaar Vertegenwoordiger te GOtlDA P ODXV BROBDMR Jr Zengeatraat üe prijzen zijn door den Staat gegarandeerd ev 600 000 Mk Hoofdprijs e i ieJeliei lelDkdeliaiid L VUnoodiging tot deelneming in de kansen van de door den Stut Hamburg gewaarborgde groote Geldtoterij waarin zeker 11 UilUoen 202 000 Uark gewonnen moeten worden l e prijzen van dew veel voortloel biedende Celdloterij die volgens het plan slechts US COO loten bevat rijn de volgende l e hoogste prijs is eventueel 500000 Mark Premie van SOO OÜO M I 16 prijz kXd 000 M l priJB SOO OOO M S pr iz ü SOOO M 1 prijs k HlO OOOM l 8 prijz a SO U M 1 prijs k 7 00M U9 prijz n SOOO M S prijzen il 70 000 M 4 prijr 1500M l prns a 66 000 mJ ill yriji a 1000 M 1 pnjs H 00 00 M 10 10 prijzen k SOQ M 1 prijs k Sl nO tM 80 prijzen il 860 M t prijzen a 50 0 O M 77 prijzen k iOO M 1 prijs a 40 000 M 86058 prijzen a Ift M l prijs a 80 000 M SUS prijz Jl 150 48 1 prijs d 20 000 M 116 100 M l088prijz i7B 4F tl Totaal 68 010 prijzen De Hooldprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt in de ïekl tot 6 000 M in de 3e tot 60 0U0 M inde e tot 66000 M in de 6e tot 70 000 M in de 6e tot 75 000 M in de 7e tot SOO OOu M en met de premie van 300 000 event tot 00 000 Mark Voor de eerste prijstrokking die officieel is vastgesteld kost een Beheel origineel tot slechts Gutd 3 50een halt origineel lot slechts Guld 1 75een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 Ue inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voortien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trskkingslijst De ultbetahim en verzeüdlnr ta prUseii geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding IÊ Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours ig0 Men wendo zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 21 NOVEMBER e k met vertrouwen tot Samuel Heckscher Seiir Bankier en Wisselkantoor in HAMBURü Duitscbland EE1IIQBEF0T7MTBSÜ Oen w ritt verzocht op t NGUK te letteen ÜIT HIT MAOiUUN TAM M RAVENSWAAYZOXKW OORINOHBM DeEQ THBEÊN worden afgele É rerd in veriegelde pakjeivauoi lw R een ImI en e n Ned ow met vermeldinu van Nommer er Pr jx vourr ien van nuvenataan VUrk vol ïons de W t gedepo neerd ich tol de uitvot riiiif van ge eerde orders aanb vetendo 4 C i clit ammiwscIi Tarwel i oo l f oetU de K 0 bij A SLKGT NIEUWE HAVEN 27 ranL evi mi sve rz ek Br Ing en Lijfrente 0 d tcl JiiaUJMCUl r l r ƒ 1000 11 HUI L 1 1 Oaifwdaa 1 3S SO 38 0 4S 60 23 28 34 4 30 80 60 41 42 43 46 6 10 00 40 90 70 M ie so 1 4 K 90 0 20 40 4B 50 60 es 70 s se 9 5J 11 IB 13 61 ƒ 0 OS 1 0 6 10 10 72 18 03 Geen Kinkhoest Geen Influenza VONINKtUKE ïTXbï Om Kinkhoest Influenza Borsten Keelaaiidoeningr binnen den kortst mogeiyken tvjd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van oods bekende belsrooiide en wereldberoemde Superior Lmiyeii Borst lionigExtract M K L I A IV T II E uit do Koninklijke Stoomfabriek I E HONINGBLÜEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 1 70 ets 40 et b j Firma WOLVF Co Westhaven 198 Gouda IK VIHHIKS Kleiweg K loO louda E 11 VAM MILL Veerstal U 120 te limda A BÜUMAN Moordrecht TINKSK Nieuwerierkad JJiel A N van ZKaSBN Sekoontioven J Tu TüllKKN lloik f U V WI IK Oudtanirr A SCllEKll IlaeutreclU P W T EDE Oud water K Ti dkr HEMDEN Ie Reeuwijk P v v SPt K MomafielU l o SÏAK Wo i fiiwMen Wed T HULST Waddingmem M KOLKMAN Wixddingmen P A UB UllODT Oudewater 1 DB JONOH Omlewater J P KASTELEIN PoUhroekerdam Ü UIKKEll te Bemcliop PRAEPARATEN VAN € 11 itl Ü l £ 1 1 ApViP tneesl krachtige i n versterkende KINA WIJN tegen swakte VgUllia E aiSJVIIV i j Uimkrcn al olwai sencn gebrek aar eetlust slechte pyavertering zenuwhooltlipljn ter veraterklng na nekte of kraambed koorts en hnre fjevi ïgen QUINA LAROCHE FERRUGINEUX in het bijnondei tenen Bloedgebrek BleekïucM kwalen van KritUchen Utfltjd ent Verknj l aar in flacons i 1 90 en L f7 7pi ApA A voedzaam versterkend aangenaam van smaak voor tai eh kH hgeb uik Ik l V CTVa y oral voor kinderen zwakken en klierachtlge gestellen teer aan te bevelen AU geneeiLrachÜge drank bi stoornissen der spijsverteringsorganen en dlarrhée ook voor luigclingen en kleine kinderen I rijsiicr buia Ktp 1 70 a H Kgr 0 90 A ü Kgr O BO Chemlacll M AlIrGIlïIrf r Speciaal voor KlQdervoeding in bussen i Kgr O ÖO luivere JTlCIKaUllVCr Kgr 0 50 Ktrr 0 2B A c4fltTISI iwai f H l f1 l rocken eener halve Cigarette is voldoende ter bestrii S l K 18S aanvallen van Asthma etc In f doosjes fk O ÖO en O éÜ t Tamarinde Rnnhnncï fruit purgatief tegen ventoppmg Aam t I im trinUC PUIlDUn beien Migraine congesties etc vooralookaUlazan voorTmdcren hewiiien de tamarinde ISonbons van KKAEI l I IEN HOLM betanj njke diensten daar de vorm voor het kind begeerlijk en de smank aangenaam is I riji per doos e 0 00 en 0 60 QolmiQtr OaC nifkC algemeen erkend als het BESTE huismiddel 1 Verkoudheid en Keelp n het is neen tiymoplotsend en verzachtend middel by uitnemendheid uiüluitcnd in HJI D flcschjes verkrijghaar Prijs 0 20 per flcs bje V ratparaUn poh KRAEPCLIEN h HOLM te Zciat nijn alhm fooTMiM ran eliquett M waarop dt nafim en Mamtleelentng tn ptrl rij baar bij de metle Apoik kert N Vragiiltn middel tegen Bheuu heU enz mag in geen breken In flea ct en SO et bij cnDrogilteo dam bi a Weisz Co ROTTERDAHLI Dit Koedc oude Huisllek itcUt Verkoudcnkcl Huisgezin ontschen a 1 25 75 HH Apotheliers Te Amsterban v Ti yll F U INCITER h ® o s hn o S ANKER PA N EXPELLER é iill8epllsche Tandpoeder en iintlseptlsch JHondlIncliiiir l van E ASSOTO Tandart te Qravenhage OVERAL VERKRIJGBAAR Nedorlaiul O IJSSELSTI 1N Blanwstraat Oonda Agent voor KRAEPELIEN HOLM Honeveranciers ZEIST Buiteiilandsch Overzicht De Engeleche bladen staan vol over den terogkeer van den kroonprins in het vaderland Heden zal de prins zijn intocht in Londen honden De laatste dagen der zeereis waren zeer stormachtig Morley heeft te Abroath een gloedvolle rede gehouden tégen de veHedigingspolitiek der Engelsche regeering in Zuid Atrika Hy stelde de vraag of bet Ëngellche volk wel veel lager kon zinkon wanneer oen man als Chamberlain een defgeiyk verdeigingsheleid verdedigen durfde met een beroep op de wyze itufi oorlogvoeren door Oostenr k in BosniS door de Russen in den Kaukasus en in Polen toegepast Wat zonde de overigens weinig kieskleurige Palmerston daarvan gedacht hebhen Spreker verklaarde weinig heil te verwachten run het tegenwoordige Kabinet dat alles aan de soldaten overlaat en daarmede te kennen geeft dat het goen staatsman bevat die in staat is in den bloedigon chaos in Zuid Afrika orde te brengen Morley verklaarde niet te kunnen gelooven dat het Britsche ryk geen staatslieden bezit die bekwaam zyn den warboel te beredderen Hy verwachtte daarom dat de Koning spoedig andere raadgevers der Kroon zonde kiezen die bekwamer veerkrachtiger en ruimhartiger waren dan de mannon die het tegenwoordige Kabinet vormen Toejuichingen In de Morning Leader schryft iemand die zich teckent Englishman dat hy zich het genoegen heeft veroorloofd de Boorenverliezen op te leekenen zooals de Londcnscbe morgen en avondbladen die de laatste vier maanden hebben gegeven Daar evenwel iu dit tydsverloop de verliezen der Boeren volgens die opgaven reeds over de 100 000 bedroegen en daar de door de Engelsche troepen buitgemaakte paarden runderen schapen wagens enz reeds een getal van zeven cyfers vormden is de man met tellen opgehouden omdat hy vreesde dat zyn rekenkunde tegen zulke getallen niet lang meer zou zyn opgewassen Reynolds s Newspaper berekende voor een paar maanden de verliezen der Boeren volgens de Engelsche opgaven reeds op meer dan 300 000 en voegde er ironisch aan toe dat de geheele oorlog de Boeren op deze wyze op nwer dan een millioen mens hen zoude komen te staan Hetgeeh Kitchener natuuriyk niet beletten zal zyn waschiysten met zooveel doode gewonde en gevangen Boeren op te blïven sieren als de behoeften Tan het Jingo publiek vereischen De berichten over den gezondheidstoestand van den koning van Engeland bljven tegenstrydig ïerwiil de Medical Press alH Circular zegt de ongunstige berichten vacnmlangs en een gerncht dat de koning viermaal geopereerd is te kunnen bevestigen wordt offi FEVILLEIOX Uit tVmtsch van fV HAUFF U Dezen schoooen aanblik boeide Albert op eene machtige wijze en hij was juist beiig met eene vergelijking te maken tusbchen beide sloten die hem toeschenen aU beelden van den ouden en nieuwen tijd toen een vaste raannentred die het struikgewas achter hetn ritselen deed hem uit lijne overpeinzingen wekte Hij keek om en wellicht was hg niet minder verbaasd dan de man die zich door het struikgewas heendringende weldra voor hem stond Het was zijn reisgenoot uit den postwagen Hij had een weitasch bij zich en droeg een buks onder den arm terwijl twee groote windhonden uit bet struikgewas naar hem toe kwamen Hoe is het mogelijk riep de jager nit enbleet verwonderd staan Ik had eer gedacht hiereen adelaar dan u te ontmoeten Ge ziet ik ben druk beiig uwen raad op tevolgen hernam de jonge man ik laat geen hoekjevan uw vaderland onbezocht om toch maar vande srhoone vergezichten te genieten Maar hoe komt ge hier ging de andervoort terwijl hij hem opmerkzaam beschouwde En ge xijt op het oogenblik toch niet reizende cieus verzekerd dat er geen woord van deze geruchten waar is De Lancet het bekende medische weekblad b V noemt de laatste berichten over s Koningb gezondheid geheel en al ongegrond Z M geniet een goede gezondheid en heeft geen enkele opetatie hoe ook genaamd ondergaan Alles wat men op het oogenblik kan zeggen is dat zelfs ingeval de gezondheid van Ednard niet in den haak was dit zoo lang mogeiyk verzwegen zou worden en dat men zich wel zou wachten dan naam van z n kwaal ook nit consideratie voor den patiënt zelf te noemen I V De Sultan schgnt eindeiyk aan Frankryk te hebben toegegeven Het wegstoomen en daarna plotseling weer terugkomen van de divisicCaillard is haast niet anders te verklaren dan zooals de Fransche bladen doen dat toen de Sultan van hot vertrek der divisie hoorde hy in alleryi seinde ik geef toe De Figaro wist gisteren reeds te melden dat de divisie Gaillard bestaande uit 3 puntserschepen en 2 kruisers met een landingsdivisie van 2000 man koers zou zotten naar Mytilene dat den ingang van de Dardenellen en van de golf van Saloniki beheerscht Gaillard zou last hebben gekregen om beslag te leggen op de havenrecliten van Siloniki Dat zon inderdaad den Turk hebben getroffen in zyn Achiiles pees die bü hem pleegt te zitten in zyn zak Toen het zó6 begon te spanne n schynt do Porte nog een niterste poging te hebben willen doen om het dreigend gevaar af te wenden Mnnir Bey heeft nadat hg te ver geefs had getracht tot een schikking te komen met de erven Lorando gepoogd den Franschen legatie secretaris Bast te spraken Doch die weigerde beslist den bezoeker te ontvangen Het is niet onwaarschyniyk dat het ministerie Waldeck Rousseau plotseling tot deze actie is overgegaan met het oog op de binnenlandsche politiek Al te veel roeren in de Oostersche quaestie kon Rusland niet aangenaam zyn Maar het Fransche ministerie had eenig éclat noodig om tegenover do Kamer sterker te kunnen staan En dat schynt nu te zyn gelukt In den verderen loop der bogrootingsdebatten in het Oostenryksche buis van afgevaardigden verdedigde Von Körber zich tegen de beschuldiging van niet genoeg zorg te besteden aan den bloei van den landbouw Verder verklaarde de minister president I dat hy zich geen oogenblik den ernst ontveinsde van het nationaliteiten vraagstuk maar tevens ontkende hy beslist zich te stellen op het standpunt van het program der Alldeutschen De regeering behoorde tusschen de beide vyandig tegenover elkaar staende nationaliteiten de rol van eeriyken makelaar te vervullen Maar zoodra een der partyen de nationaliteiten quaestie opvatte als een nachtsvraag moest de regoering vóór alles de macht var den Staal onaangetast honden en de orde handhaven Wat den Ausgleich met Hongarye betrof zie ik Zijt ge dan hier in de abijheid gelogeerd Albert wees hem lachend op de oude burcht Ja daar En ik heb toch waarlijk geen schooner plekje kunnen kiezen vindt ge zcide hij Op TJïierberg nep de jager met klmimendeverbazing uit terwijl even een lichtrood zijnewangen kleurde Hoe is het mogelijk op l hierberg Zijn de Thierbergen dan bloed vcrw in tenvan u die Die ik in de stad dacht te vinden maarhen hier op hun landgoed aantrot Ik moet zeggen dat ik mijn ooms bmaak bewonder zeide Albert met eene buiging omdat hij mij opnieuwin de uabljheid van mijn aangenamen reisgenootgebracht heeft Dan zijt ge zeker een Rantow uit Pruisen vroeg de jager Juist antwoordde do gevraagde Maar hoekomt ge tot deze gevolgtrekking Kent ge mijnoom misschien Ik breng hem van tijd tot tijd een bezoek zeide hij een blik op het slot slaande Ik komer graag Ik geloof dat ik bijna het geluk gehadheb om de kennismaking met u te vervroegen Eenige jaren geleden reisde ik in uw vaderlanden daar mijn weg juist over Fehrbe lin voerde had uw oom mij een brief voor uwe ouders meegegeven Maar zeg me eens heb ik te veel gezegd toen ik u van de tooverachtige schoonheidvan ons Neckar dal sprak Vindt ge hier nietalles vcreenigd wat men altijd voor zijne oogenzou willen hebben f had liy Ton Körber Oosteuryk niet tegen Hoi arye te wapen geroepen maar alleen aanfespoord alle krachten en belangen te verfenigen om Oostenryk sterk te maken naaf buiten nu hefgold de economische ontwikkeling van het ryk voor oen lange reeks van jaren door wettoiyke bepalingen te regeld Wy staan zoo zeide de ministerpre$dent tegenover de wereld op het staddpunl dor verbonden monarchie on de achting die wy in het buitenland genieten is afhankeiyk van de onderlinge verhouding van Oostenryk en Hongarye I de los van Rome beweging zou de regee lig geen buitensporigheden dulden noch van ie eene noch van de andere party maar tegfn beide zouden wet en orde streng worden gehandhaafd Ten slotte drong Von Köifber nogmaals by alle partyen aan op geiéatigdheid T a den premier spraken Zacek Klofac en Riaci m bekende luidruchtige afgevaardigde en grootmeester der obstrnctionistische tactiek Schfcnerer was de eenige die aan bet verlangen van den minister president niet hoeft vollaan maar integendeel een urgentie debat zal uitlokken over de vroag of OostenrykHoBgarye iets voor de Boeren zal doen Versi i ei le Uerichteii FllASRBlJK In den gemeenteraad van Poitiers is het tot geweldig kabaal gekomen naar aanleiding van de vraag wat de gemeenteraad dacht van de toelatmg van twee gocstoljjko orden De minderheid die voor toelating was gaf geen kamp doch hoezeer met kabaal en lawaai zette do meordorheid tegen de orden toch haar ongunstig advies door Laurent Tailiiade bevindt zich sindse gisternamiddag in de gevangenis de la mis waar hy ziehz Uis4MaMn iuimelden tot het ondergaan van de gevangenisstrafvan één jaar wegens publicatie van een totvorstenmoord aanzettend artikel DorrsciiLiND De staatssecretaris van marine beeft het noodig en nuttig geoordeeld ter openbare kennis te brengen dat het hoofd van den moordenaar van den gezant van Duitscbland te Peking Von Ketteler door een dokter voor eigen pleizier of eigenlgk voor wetenschappeiyke stadiën is medegebracht om het later af te dragon aan het Pathologische Instituut van overbrenging door de autoriteiten is geen sprake Voor de rechtbank te Stuttgart zuilenzich heden te verantwoorden hebben tweeredacteuren Win de Beobachter wegens bcleediging van het generale commando en vande Duitsche troepen door middel van scherpegispingeti van de plunderingen en van deexecutie de s gezantendooders In verband met do den keizer toegedichte uitlating dat hy alles kort en klein zou slaan indien de handelsverdragen niet tot stand komen beweert de Reichsanzeiger dat de door de pers verbreide en gecommen r Ik dacht er zoo avenjiiist over na antwoordde Rantow Hoe verschillend toch is het karakter dezer beide bergen aan beide zijden van het dal Hier het donkere woud met tijne kloven en rotsspleten waardoor beken vloeiün en die oude burcht hall ruine op die aleile aigebrokkelde bergwand Daar die zacht golvende druiven heuvel met zijne blauw roode aarde en het zachte groen der wijn stokken En deze beide kontrasten worden vercenigd door het liefelijke dal en den vloed die zich nu hierheen dan daarheen wendt Wan rlijk er moet niets aangenamer zijn dan op een dezer groene eilandjes een eenzaam en idyllisch leven te leiden Ja antwoordde de jager indien de vloedniet iedere lente buiten ijne oevers trad en daardoor Damon dreigdcj zijne Daphne en de hut teontvoeren Maar zijt ge reeds beneden in hetdal geweest Neen nog niet en zoo uw weg naar beneden voert wil ik u graag vergezellen De jager riep zijne beide honden en sloeg toen een zijpad in dat heo naar de diepte voerde Rantow die achter hem aanging bewonderde de blanke bouw de krachtige tred en de sierlijke bewegingen van den jongen man Hij was reeds meermalen in de verzoeking gekomen om hem te vragen wie hij toch was en waar hij woonde Maar er lag zoo iets vastberadenda en overwegend in zijn wezen dat hy deze vragen telkens en telkens uitstelde weer tot op een gelegener tijdstip In het dal wendde de jager zich slroomatwaarts Kinderen en ouden van dagen die hy tegenkwam groetten hem overal vriendelijk en vertrouwelijk teerde uitlatingen van den keizer over economische quaesties van het begin tot het einde onjuist zyn öroot Brittaknie In verband met het plan vnn de mynwerkers van U root Brittannié Zuid Wales om gedurende drie dagen te staken ten getale van honderdduizend man waardoor de prodnctio met 400 000 ton zoo verminderen heeft de vereeniging van mynsyndicoten te Cardiff besloten tot een gerechteiyke vervolging op groote schaal BINNENLAND Naar het Dagbl verneemt is hot roquost van jhr mr Van Swii deren om intrekking van zyn benoeming tot lid van den Hoogen Raad gisteren by het departement van justitie ingekomen Aangaande de reis van H M de Konin ginMoeder naar Schwerin wordt van daar het volgende geschreven Ofschoon bet bezoek van do KoninginMoeder Emma aan Mecklenburg niet officieel is en haar dienovereenkomstig geen groote ontvangst bereid werd toon Zy hier gisterenmiddag aan het station aankwam droeg de begroeting toch een zeer feesteiyk en opgewekt karalcter De hotels aan den Luisenplatz in de nabyheid van het station waaronder hot onlangs zoo gedoopte Niederlandischer Hof waarin men een restanratie zaal beeft met do portretteh vau de Nederlandsche Koninkiyke familie en Nederlandsche Inndschapjos hadden de Sederlandsche en Mecklenburgsche vlaggen uitgestoken evenzoü hot station waar oen groote menigte stond to wachten Ter begroeting van de Kouingin waren groüthcrtogin Marie en prins Adolf Friedrleb de broer van iirins Hendrik van Babmstefit fold gekomen De groothertog vertoeft op het oogenblik niot te Schwerin maar op Ludwigslust In gezelschap van de groothertogin waren onkol de hofmaarschalk von Schulenburg en de dame du palais freule von Stenglin verder waren de opperstalmeester graaf Hardenberg on de commandant van bot garnizoen von Matthiessen aanwezig Toen Koningin Emma uit het salonrytuig stapte word Zy door groothertogin Marie en hertog Adolf Friedrich zeer liarteiyk begroet Daarna werd het gevolg voorgesteld In het gevolg van Koningin Emma waren freule van Itersum en de kamerheer Pauw van Wioldrecht Door de vorstoiyko wachtkamer waar zy korten tyd vertoefden begaven zich de Vorstinnen naar den uitgang op den Luisenplatz waar de Koningin van een jonge dame een ruiker in ontvangst nam In een rytuig met vier zwarte paarden a la daunionf bespannen met twee voorryders reed men door de stad naar buiten naar Rabenstuinfeld Het publiek aan het station en op straat groette de Koningin eerbiedig en minzaam bcantwoorddo zy deze groeten Om lialf twaalf kwam aan het station te Schwerin Menigeen l leef zelii staan en keek hem na Nu en dan slond hfj stil en maakte den vreemdeling op een schoon punt opmerkzaam verder vertelde hij hem van de levenswijze der bew ners van hunne zeden en hunne landelijke feesten De weg boog zich om den berg en plotseling stonden ze tegenover het andere slot dat Alben van uit de hoogte beneden had zien liggen Wat een heerlijk gebouw riup hij uit hocschilderachtig ligt liet tusschen deze wijnbergenin Wien behoort dit slot Mijn vader hernam de jager vriendelijk Ik hoop dat ge er niets tegen hebt om met menaar den overkant te gaan en den wijn te proeven die op deze heuvels groeit Met beide handen nam de jonge man deze uttnoodiging aan 7jt gingen naar den oever toe waar de jager een kano losbond Hij liet zijn gast inntappen en roeide hem toen zacht en krachtig over den voed naar den anderen oever Ze g ngen lang nette met fijne kiezel bestrooide paden door hooge latwerken vol druiven naar hot blot welks eenvoudige schoone vormen an dicht bij nog duidelijker en aangenamer te voorschijn traden dan wanneer men ze van uit de verte beschouwde Onder de beschaduwde portaal door vier zuilen gedragen zat een man aan dachtig te lezen Toen de jonge mannen naderbij kwamen stond hij op en ging hun eenige schreden tegemoet Zyne schrale gestalte was grout en recht als fene kaars Hij was een man van ongeveer vijftig of zestig jaar Wordt vtrvoigd i