Goudsche Courant, maandag 4 november 1901

De Stedelijke Hypotheekbank Gevestigd te s GRAVENHAGE Volteekend kapitaal EEIT MIL LIOEIT GULDEN COMMISIBAlllSSEN W H F Baron VAN HEEMSTRA Mr J D VEEGENS F J G BOSMAN L DEOOGLEEVEB FOHTUIJN H L ENTHOVEN H Lzn J C F KNAPP Jr Jhr Mr W H DE SAVORNIN LOHMAN Mr F A KOLSTER C M C OBREEN Mr F W J G SNIJDER VAN WISSENKERKE Q L DE WETSTEIN PBISTERen Mr A E ZIMMERMAN Sluit eer te hypothecaire geldlheningen op Hnizen en Landerijen tegen billtjke voorwaarden zonder vocn nitbetaling van rente Geeft 4 po Pandbrievcn nit tegen den koers van iOtVt pC i deze Pandbrieven zj n behoudens de bepaling van art 2 der Statuten niet aflotbaar vóór Jan 1911 Inlichtingen te bekomen te GOUDA bg de Firma Jf J OGIhB Vo Directeuren Mr P DHOOGLEEVER FOETUIJN 6 L DE WETSTBIN PFISTEE waarnd ook groothertogin Elisabeth van Oldenburg p de zuster van prins Hendrik met haar j zoontje aan dezen reden ook naar Rabei teinfeld Eergisterenavond om zes nnr verscheen 1 Koningin Emma in güzalschnp van groot1 hertogin Marie en van prins Adolf Friedrich I weer aan het station waar een groote meI nigte te barer eere een luid hoera aanhie I De Koningin ging om 10 minuten over zessen 1 met een bgzondoren trein naar het naburige I Wiligrad de woonplaats van hertog Johann Albrecht en zyn gemalin Elisabeth van WeiI mar Hier zal de Koningin een tgdje verblgfhonden Mr 3 A van Gilse en mr W Dolk hebben als voorzitter en secretaris van en u t I naam van het hoofdbestuur van de Vereen 1 ging Volksonderwys zich met een adres tot de Koningin gewend waarin naar aanleidingvan het verhandelde in de algemeene verI gadering van 23 Mei te kennen wordt gegeven dat vooral na de invoering van de i leerplicht vele kinderen de lagere schoolbezoeken die bet onderwgs niet voldoendehebben kunnen volgen Meer bepaaldelgk 1 voor kinderen die achteriyk zgn door stomp1 held van hersenen zullen om bon tot eenige 1 ontwikkeling te brengen bgzondere voorzie1 ningen noodig zgn I Adressanten wcnschen op t voetspoor van 1 hetgeen in Dnituchland bestaat en in den geest 1 van plaatseiyke vorordoningen van Amster i dam en Rotterdam alzonderlgke scholen 1 ook In t belang van de normale kinderen 1 op de gewone scholen voor nchterlgko 1 kinderen doch zóó dat dezen vallen onder 1 do wettelgke bepalingen voor t gewoon la1 ger onderwgs met denzeltden iinancieelen 1 steun van rgkswege In de kleinere gemeenI ten kan men met afzonderlgke klassen vo 1 staan 1 Bg medewerking van rgkswege zonden I zoowel gemeenten als vereenigingen meer 1 hun aandacht aan dit onderwerp wgden en 1 afzonderlgke scholen of klassen inrichten 1 voor achtoriyko kinderen I Adressanten verzoeken H M maatregelen 1 te nemen in bovenbedoelden geest 1 Op 81 Dec 1900 bedroeg het getal ingo1 zetenon van Nederland 5 179 072 Het is dus niet moeilgk nit te rekenen dat in het 1 belang der volksgezondheid door den staat 1 der Nederlanden jaarlgks 4 cent por inwoI nor worden uitgegeven 1 Tegenover dit cgfer bestemd om gezondI lield en leven te beschermen en te behouden 1 stellen wy oen ander bestemd om gezond held en levens te vernietigen nl de som 1 men voor oorlog en marine uitgetrokken I tot een gezamenigk bedrag van ruim 40 I milHoen gulden d w z door den staal dor 1 Nederlanden worden jaarlijks ruim 7 gulden I per inwoner tot vernietiging van mensclion1 Gemengde Berichten Men meldt Dit Zwolle Door den aanhoudenden oostenwind is het water zoodanig gevallen dat de scheepvaart op het Almelosche kanaal sedert Donderdagmiddag gestremd is Verscheidene marktBchcpen en de stoomboot van lnielo konden gisteren de stad niet bereiken on verscheidene schepen met suikerbieten voor do Lemeler suikerfabriek moeten hier op hoogor waterstand wachten Do poilschaal toekende gisterenmiddag 8 uur 72 cM beneden N A P Men meldt nit Tiel De administratie aan de gemeentolgko gasfabriek schgnt danig in de war te zyn Een accountant is opgedragen ze in orde te brengen De boekhouder heeft eervol ontslag aangevraagd togen heden de directeur tegen 1 Mei Tien gulden boete betrekkclgk een flinke straf al is teigenlgk nog veol te weinig heeft het O M bg het kantongerecht te Haarlem gevraagd voor oen wreodon dieronbonl een koopman in vogeltjes die negen vinken de oogon had uitgestoken omdat do arme beesten dan mooier zingen naar t heet Het menscheiyk beest beweerde dat geen der vinken blind was de oogleden zgn alleen gesloten maar het licht is er niet uit zei hg Maar dr Calkoen deskundige verklaarde dat al do vogels volslagen blind waren on geen gezichtsindrukken van buiten konden opnemen anders moesten de oogvliezen helder zyn en doorzichtig maar dit iti niet het gevnl de oogon zgn mot een dof vli bedekt het voorste gedeelte van het oog is niet meer helder zoodat de dieren onmogelgk meer voorworpen kunnen onderscheiden on derhalve blind zgn en alle oogen duiden aan dat er een ernstige mishandeling heeft plaats gehad bg de een is het oog weggenomen by de tweede hot oogvlios dof by do derde kenieekenen van verzwering voorhanden Het O M zei In zyn requisitor dkt er levens uitgegeven Hyg Bladen I p geen wezen op aarde is zoo wreed als de j mensch hetgeen nu weer uit dit feit bigkt 1 Deze onschuldige dieren die niemand kwaad I doen blind te maken is gruweljk wreed I Laag is het op die dieren aldus zgn ovorI macht te koelen Mocht een tgger wel eens I een ander dier verBCheuren dan doet hg I dit alleen nog maar nit honger Maar zoo I wreed als de menscb is is geen dier I De eisch omvatte ook t afmaken van do I mishandelde diertjes Do wreedaard die alleen voor t vorkoo I pen van deze vogels kon worden vervolgd daar t mishandelon niet schgnt bewezen te kunnen worden verdedigde zich mot I de bewering dat hy de kooitjes verkocht en I de vinkeu er op toe gaf I De geestelgkhoid der Evangelische kerk I in Hongarye zal een adros aan koning Eduard van Engeland richten bg gelegenheid v in I het hcrdenkingsfeest dor liervorming Z verzoeken daarin den koning gedachtig te I zgn aan de christeiyke beginselen en van zgn macht gebruik te maken teneinde een I eind to maken aan den oorlog tusschen de I Engelschen en do Boeren die beiden tot I hetzelfde geloof behooren Bovenaan onder I do verhcheidcne honderden handteekoningcn I van protestantsclio godsdienstleoraars Bta iu I de handteekeningen vun de zeven bisschopI pen I STADSNIEUWS GOUDA 2 November 1901 Heden nacht ton ongeveer half een werd brand ontdekt in het Stadhuis Bg een ingesteld onderzoek bleek dat waarschgnigk door aanlading van roet do antieke schoorsteenmantel in de kamer van den burgemeester in brand stond Met eenige emmers water werd de brand gebluscht Aan het postkantoor alhier en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand October in de Rjjkspostspaarbank ingelegd f 21819 81 j terugbetaald f 16519 78 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 8725 Te Lopik is sinds Maandagnacht vermist de oudste zoon van de weduwe V S aldaar Men vreest dat hem oen ongeluk is overkomen hy was niet wel by bet hoofd Door de groote oplettendheid van het treinporsoneol is do maütrein naar Vltiwagen eergisteravond aan een botsing ontkomen Door verkeerden wisselstand reed de trein van Gouda op het spoor naar s Hage in plaats van Rotterdam toen juist op dat spoor een trein van s Hage kwam Nog juist bytyds worden de treinen tot stilstand gebracht OuüEWATBR Woensdagavond gaf de too neelmnziekvereeniging Onderling Genoegen afdeoling van de Katholieke vereeniging Tot Nut on Genoegen in don buitentnin Rozenburg eene uitvoering voor heeren leden met dames en tegen introductie van buiten woiienden Voor een goed met belangstellenden gevulde zaal werd vóór de pauze opgevoerd John Alman oorspronkeiyk drama in 2 bedrgven en een voorspel en ni de pauze De Tooneelfluit kluchtige pantomime in 2 bedrgven benevens tot afwisseling eenige komische voordrachten De medewerkendon gaven vele blgken van rolvasthoid en vervulden met groot succes hun tooneeltaak want dat men genoot bewees het telkens uitbundig applaus Hekbsdokp Dinsdag had te Woerden o ra de drie jaarlgkscho verpaohting plaats van de Goejanvorwelsche sluis alhier en de Brug aan de Hoogebrug Inschrgvers waren voor de sluis G de Heer voor f1175 Niermeger voor f1160 Verheg voor f 1030 Uithol voor f 996 Romein voor f 950 Verwoerd voor f 850 Voor de Brug W Bol voor f81 W v Wgngaardon voor f 78 A de Groot voor f 50 Boskoop In de jl Maandag gehouden raadsvergadering is op advies van hh doktoion met algemeene stemmen besloten om in de politie vorordening do mazelen onder do besmettjiyke ziekten op te nemen zoodat kindoren uit hnisgezinnen alwaar do mazelen zgn geen scholen meer mogen bezoeken Door do regeering is indertyd deze ziekte geschrapt uit do wet omrede zy in do meoning verkeerde dat toch ioder kind deze ziekte krggeu moest GEVONDEN VOORWERPEN In do maand October 1901 zyn de onderstaande voorwerpen als gevonden aangegeven en te bevragen by als 1 R C kerkboek en rozenkrans by L Dercksen Gouwo 6 1 geelharige hond by M Vonk te IJsselstein 1 ceintuur by M van IJzendgk Ooat Uaveu 85 1 linnen kiel bfl L üitenbroek Spoorstraat 186 1 pet bjj M van Leeuwen Boelekade 187 1 defect gouden slot van een ketting by Wed de Tong 4e Kade 449 1 paardenzweep bij Nobel Hontensteeg 179 1 vrouwenzak met eenig geld bj L Scbeller Hooge Gouwe 932 1 sleutel by L van Vliet Groeneweg 8 1 knipmesje bg U H Bakker Nieraeyer OostHaven 76 1 portemonnaie zonder geld bij J Imholz Achter de Vischmarkt 155 1 rozenkrans b j W Verhoef Spieringstraat 47 3 schapen bg U Lunenbarg 3e Kade 403 1 boezelaar met schaar bg F C Dnudt Achter de Vischmarkt 150a 1 nickelen horlogekctting bg N Peeters Markt 68 lportumonnaie met geld bg Mej Boer Raam 82 1 ïetsslentol bg W v d Dnngen Markt 149 2 fantasie armbandjes bg G Hoerken Plantsoen Flnwcelensingel 109 1 charivari van oen horlogcketting bi A J de Mink Nieuwe Haven 45 1 bloedkoralen oorbel bg J Bosman Spoorstraat 19 1 lederen zakje inhoudende 2 sleutels bg J van Dorst Markt 100 1 bovenstuk van een gouden oorbel bg C Vorflchut Vest GOö 1 grootc sleutel bg J M Schollen Keizorhtraat 129 1 gele hen bij Groeneveld Lange Tiendewog 2 1 gouden medaillon bg J v m Leeuwen Peperstraat 78 1 hnissleutol bg H van Vliet Lange Uroenendaal 78 1 defect gouden ring niet drie steentjes bi N van Égk Vroawensteeg 204 1 servetriiig bg J Brugniks Raam 482 1 schaar bg II Duim Peperstraat 1 blauw koralen armbandje bg Schilt Stolwgkeralnis 1 hond rou zwart met witte borst bij J Boslooper te Moordrecht 1 bril in etui bg J van Leeuwen Spioringstraat 47 1 zwartharige trekhond bö Firma van Veen Wgdstraat 113 1 ceintuur bg J Galema Vest 571 1 paardelgn bij B Verkerk Prins Hendrikstraat 288 1 zwarte breikon bg B Lgster Raam 413 1 defect fornuis bg van Oudshoorn Lange Dwarsstraat 123 1 ceintuur en 1 oorknopje raet 2 steentjes bg F v d Hove Heerenstraat 507 en 1 stuk lood by C Hoogendoorn Spoorstraat 206 De Commissaris van Politie W N VAN ÖARDEBEN Postkantoor Gouda Lyst van de brieven en briefkaarten aan dit kautoor en do daaronder behoorende hnlpkantoren tor post bezorgd welko wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zyn kunnen worden uitgereikt 2e helft dor maand October 1901 Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming BRIEVEN P Rg iger Amsterdam D Klinkert Haag G P Brasaolaars Harmeien J C Droste Maastricht H Zaal Woerden BRIEFKAARTEN G Karmelk f G Huurman f A N Jager Amsterdam B Hoogstadt Rotterdam P Korpershoek Oerlemans M V d Aare A den Boer Mej E Horning Utrecht Uit het buitenland terujj ontvangen Box 2201 Johannesburg J Hbffgen Creveld I Buekman Biussel P Gentili Coira GEWEIGERD Toh Niesten Amsterdam Mej M Meeuwen Middelburg Q Fegt Woerden De Directeur M C HENNEQÜIN Burgorlijka Stand GEBOREN 2 Nov Wilhelmina ouders C Heerkens en C van Qassol OVERLEDEN 31 Oct C de Kortej huisvr van B J Neerscholten 34 j 2 S M E Meyer huisvr van J Krggsman 80 jaar ONDERTROUWD 1 Nov B Tersmitten on F Sclieffers A Appel en H Bruistens J de Korte en M M van Werkhooven L Boer en J Bakker J Stalenberg en J de Groot J v d Winden en G Compier M Ravestogn en K van Dnyvondijk I5EC31 £ lv£E Nootllo iï i gei olgeo der liiflnenza Men kan zich lederen dag overtuigen door talrgke voorbeelden en ernstige ongevallen dat de gevolgen v in zekere ernstige ziekten dikwgis gevaarlgker zgn dan de ziekte zelf De zieke is na de crisis uiterst verzwakt het bloed heeft zich verarmd het heeft zyne roode bloodlicliaampjes verloren en de bloedarmoede staat voor den deur De heer P Verdouk te Kruiningen provincie Zeeland schrgtt ons Ik was geheel verzwakt door de Influenza ik leed veel aan borst en ruggepijn en had geen eetlust meer alstoen nam ik mgn toevlucht tot de Pjnk pillen van D William en ben door het gebruik van zes doosjes geheel genezen en ik acU dus de waarde Uwer Pink pillen boven alle andere geneesmiddelen Verder verhaalde hg aan onzen verslaggever dat de eetlust niet meer bestond de spys vertering was slecht kortademig by de geringste krachtinspanning s nachts veel zweote en hevige hoofdpgnen maakten mg De Heer P VEBDONK volgens portret het leven tot last Zoodra ik met de Pink pillen begonnen was kwam de eetlust van lieverlede terug Zy die lijden en zwak zgn hebben ongéIgk de Pink pillen niet gebraiken De bloedarmoede volgende op eene ernstige ziekte is om zoo te zeggen een ongeluk en moet natunriyk gemakkeiyker genezen worden dan de oorspronkelgke bloedarmoede En de Pink pillen hebben echter talrgke genezingen dezer laatste te weeg gebracht door het verzwakte en arme bloed te harstellen en te verryken en zyn daar door zelf zeer werkdadig tegen de bleekzncht nourasthéne zenuwpgnen stoken in de zyde on algemeene zwakte bg man en vrouw Prgs f 1 76 de doos f 9 per 6 doozeu Verkrggbaar bg Snabilié Steiger 27 Rotterdam hoofddepothouder voor Nederland en Ook echt verkrggbaar voor Gouda en omstreken by Wolff Co Westhaven 198 Dames en Heereii GLACE GEMSLEDERRN ASTRACAN WOLLEN TBKÏOT FOULARDS VAN OS Z Md TaUlenr Kleiweg E 73 GOUDA TeUphoon Ito Jl lantels Japonstoffen PELTEEIJEN in buitengewoon groole kénze van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer concureerend D SAMSOM 40VERTEi TII N Hedon overleed onze geliefde Echtgenoote Moeder en Behnwd Moeder Sopbia Maria Elisabelh Meijer in den ouderdom van 80 jaren GocDA I KRIJGSMAN P KRIJGSMAN ROTTKRDAM I jj KRIJGSMANBinnenweg 374 QocDA H KRIJGSMAN Gouda 2 Nov 1 Ferro Tropon BIJ WOLFF en Co Westhaven 198 KASTELEIN g De VKHP tCHTi van het KASTELEINSCHAP der Sociëteit Ons Genoegen te GOUDA zal plaats hebben op IAARDA6 2 DECEIBER 190L De voorwaarden zgn tegen inzending van vVftlg eentH te verkrygen by den Heer F HERMAN Fz Secretaris der Sociëteit Crabethstraat Q 242 Gonda Il eden verMcklJnl hei m i nliedrrt aan iiei hof rii bij liet volk van lluiiglanil P r y s f 0 90 in gesl Pakket f f Verkrggbaar bg alle Boekhandelaren en na ontvangst van postwissel waarop staat voor f tt fO franco by Firma STADERMANN 347 VrolikBtraat Amstiibdah Magazijn De Toekomst PRACHTIGE KEUZE PELTERIJEN van de goedkoopste soorten af ENORME SORTEERING HANDSCHOElTEir in gebreid Tricot Glacé gevoerd en met Astracan voor DAMES en HEBREN Laagste prijzen è contant J B J KOKTK HOOGSTRAAT A 114 P HOOFTMAIT Zn a o xj ID TELEF 102 BLOEMWERKEN voor alle gelegenheden EEN GROOTE KEUZE Fantasie A rtikelen voorhanden Bloembollen voor Kamer en Tuin Ambachtstand Vereeniging WEDER ONTVANGEN Ie van ouds gerenommeerde BELDBBSCHli WORST P P SOOS TIKNDEWüG S9 Bericht de ONTVANGST vnn een prachtige Collectie ALBOID vmilvd jn vernikkcld B lin XNH lETAAL Potrolenm Kachels geheel reukeloos en gevaarloos Dext KACHELS worden ook IN HOOR OEIEVEN EEN JONGEN GEVRAAGD WAUA 2 CerLts Sig aax S VAN WIJNG AARDEN C A V D LOO A HTS voor Zenu w en Zielsziekten Goudsche Singel SI ROTTERDAM SPREEKUREN 8 9 18 IMRICHTING VOOR PSYCHOTHERAPIE ÊËNIOBEfOTTANTBEIi Dleu wordt verzocht op t NEUK telettfiii OIT BBT MaOUIJN TAH l IUVENS VAAYZÜ E GORINCHEM Deze THEEËN worden afgekTerd in verzegelde pakjes van viy twee en een kalf en een Ned om f met vermelding van Nommer er Prfls voorzien van nevenataani Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoerint van ge eerde orders aanbevelende 1 G BIJL voorheen J BRBEBAART Lz Ondergeteekende beveelt zich beleefd dan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlgke schotels on alles wat tot het koksvak behoort desvjrlangd met bjlevering van servies zilver talellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 GOUDSCHE El K INRICHTING ewestls4l TURFSillGKL TELEFOON 21 Boveng enocmde Inrichting bl jft zich bij voortduring aanbevelen voor de leveving van Prima Onvervalschte Melk Uitsluitend van Vee dat onder controle staat van den RijksVeearts den Heer E O VER BOSCH alhier VOLLE ZOETE i IELR 8 cciit per Liter GEROOMDE MELK Tapte Melk 4 ROOM K R EMELK 3 Dag elijks versch verkrijg baar Piiiiia kwalileit TAFELBOTER uit Gepasteuriseerdf Room f ekarnd 1 60 per K G Keiikeiibotei l ele en Rooiiiboter 1 05 per K G Steeds voorhanden Prima kwaliteil Goudsche Kaas 25 40 ets per V K G Fijne Edaiiiiiier Kaasjes 1 10 per stuk Zeer fijne lloomkaasjes 80 ets per stuk Onze inrichting is de eenige in Gouda welke aangesloten is bu de Vereeniging Botercontröle Statlon in Zuid Holland en biedt hare nlneniers daar loor de grootst mogelöko waar rg van te leveren Prima Onvèirvalschte T atuurboter Bestellingen worden spoedig en geregeld aan huis bezorgd 1 Z a xLli erao sc b e Loterij ODilerDemiQg ten voordeele der Boeren vrouwen en kinderen in de Zuid Afri kaansche republieken Deze loterij bestaat uit 91000 loten met AIS prijzen waarvan de toewijzing zal geschieden volgens trekking der 368e Staatsloterij den I8cn November a s De prijs van elk lot is 1 gulden Hoofdprijs EQUIPAOK bespannen uiet 2 paaiden geheel compleet ter waarde van f 2000 ot f 1700 in contanten 2e pvijs ÜOGCART met paard geheel compleet ter waarde van f 1000 of 1 850 in contanten 3e prijs SALON AMEUBLEMENT Ier waarde van t 400 Voortn prijzen als 6 PAARDEN EETSKRVIEZEN 75 Ie klasse RIjWiELEN met garantie HAND en TRAPNAAIMACHINES gouden en zilveren dames en heeren REMONTOIR HORLOGES en nog vele andere kostbare voorwerpen g MUe prifmen myn ntUtuUend te kusaUteU f Behalve bfl den wederverkooper I OÜIS BISSCHOP Dnbb Bunrt 12 7 gn tegen toezending van postzegels of postwissel loten verkrggbaar en worden iranco toogezonden 1 lot A l f 11 loten A 1 f O bij do ondernemers B SNIJDEES Sb Co Beskstraat 11 Arnhem tQoedkoopBte eu Boliedgl adres voor Verwoer van Inboedel zoowel binnen als buiten de stad met gesloten wai eiis A RAVESTEIJN Lange Tiendeweg 3i AUea ttordt tegen Tram port ehade verneherd i H Te GoüDA mede verkrijgbaar bij de H H A JONÖENEEL Firma EÜAUW S V WLINÖAABDEN Firnsa A C DE FBENNE B h HAASTROf C v VLIET J V D JAGT J H KOK W v BOKKÜM en A DE BUK te Boskoop