Goudsche Courant, maandag 4 november 1901

o 8640 Dinsdag 5 November 1901 40ste laargan fiOüDSCHE mmm JSifiuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken T lero n Xo H ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd leleronii o S9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzontlering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 35 fi anco per post 1 70 Aizonderlijke Nommers VIJF CENTEN Antoine Frères Waltham Internationale Watoli Omega Horloges erkent de beste merken A UITTENBOGAAED HORLOGEE OOSTHAVEN OFEHSASE mmmi te CiOUIIA ten overstaan van den Notaris e C FORTDIJN DR006LEEVER op MaauOaa fM oeemhi r I90t dos morgens te eti uren in liot Koffioliuis HiKiioi iE aan de Markt van No 1 Kon enkele jaren geleden gebouwd goed onderhouden en op gunstigen stand gelegen WINRELHÜIS WOONHUB SliACHTHlJIS ERVEN on GROND met S HUaR aan de Lange Tiondowcg te öonda Wyk D No 5G waarin edert onhengeiyke jaren de SPEKSL lGEItIJ wordt uitgeoefend Te aanvaarden 1 Februari 1902 Het Huis bevat behalve den ruimen winkel benedon oen kamer en alkool keuken en kelder yoorta slaebthuis met pomp en waterleiding 2 pokclbakken rookerü kookerjj en varkensliok on ruimen zolder en boven 2 kamers alkoof on zolder hot is van gasen waterleiding en van vele gemakken voorzien No 2 Een HUIS on ERE in do Boomgaardstraat te Jouda Wijk RR No i 2 Verhuurd by de week voor f 1 30 No 3 tot 6 yter nieuwe woorauiZEF ERVEN en GROND aan do Oude Gouwete innda Wyk S Nrs 76f 7 g 75h on 751 Allen verhuurd bij de week No 75ten 75i elk voor f 2 10 do beide anderenelk voor f 2 No 7 Een HUIS en ERF en GROND in de Heorcnstraat te Gouda Wgk P No 633 Verhnurd by de week voor f 1 35 En No 8 Een perceel GROND mot WERKPLAATS in do Hoorenstraat te Gouda met ingang naast P No 628 groot 8 aren 28 centiaren To aanvaarden 1 Januari 1902 De perceelen zün do 3 laatste werkdagen voor den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van ü tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN UR006LEEVER te Gouda GILBRÜIKT IN HOOFDZAAK niet anders dan Koninklijke Ktooneleren zy zyn zoowol voor de conmimptle als voor de Bakkerij geschikt do kwaliteit is uitstekend de prys is slechts 4 cent per tuk Alleen by die winkeliers verkrügbaar alvraar het door middel van annonceoren op do winkelruiten is aangeplakt Firma K DE BOER lr Alkmaar Vertegenwoordiger te GOUDA f G DBN ItUOMUBB Jr Zeugeslraat IN HET MAGAZMN jDe Avondster tyn heden ONTVANGEN ecne fraaie OoUeclie GASKACHELS met en zonder afvoer van al f t liO en hooger G 8FOU lJIZE met prima zuinige branders QASOHNAMKKTKN in ruime keuze voorhanden Groolt Glüelllchlbrandcrs welke 200 kaarsen lichlsterkto govcn N li Mt nni motlfl ifci mtitlt ertle I A I on KKTKI S gwaaiborgd giftvry Minzaam aanbevelend M M VA LOON TELEF 117 Gasfitter Zuivere Bordeaux Wijnen Aanbevelend SLOTKMAKKIl n Co 14740 I OTKN EERSTE QELELOTEEIJ H EmANTSCBE Gebaseerd en g cbeel werkend op de Ned Staatsloterij 45 centsj er H jg5eKl DEIU6SsieST4ATSLÖTERIJl lJ l v l begint te trokken mot I4T40 hoteu waarvan 4IOi prijmeu en i l remiëu moeten wofden 1 De Bersta Noord BraTDantsclie Geldloterij trekt ook met 143 40 liote waarvan 4IOZ Prljmeu moeten worden Do nummers die in de Staatslotorg winnen winnen ook bü de lo N BR GElA 0TERIJ Uitstel of knoeieryen met trekkingen dus beslist onmogelük Van de 7 aoolnemers moeten 2 met een geldprys uitkomen en niet zooal in do moeste lotergondornemingen 1000 pr op 100 000 loten Frozen f lOOO f 400 f 00 f 150 f iOO enz enz Prys per lot 4S ceula met volledige pryslgst der 4102 geldpryzen en prospectusDe gelden worden gedeponeerd bg do Noord Brabantsche Loterji Effcctenbank te Breda welke ook na afloop der trekkingen de prezen in contanten uitbetaald tegen intrekking der loten Men beproove dus zyn geluk iu deze soliedsto aller loteryen en zendo hot bedrag voor een of moor loten per postw aan den ondernemer VAl IlIJlli Brkda I r Solide Wederverkoopers gevraagd T SCSIMIDT voorheen Wed BOELSUMS ECHT CHRISTOFLE ZILVER RAYSEBl Artistiek gemonteerde Vuurvaste Schotels GROOTE KEUZE BESTE KWALITEIT 2ï per week levenslang een Villa met fraaien Tuin benevens een Equipage met 2 Paarden dat alles by elkaar voor slechts ü yiUden Kunt go U schooner on doeliiiatiger SINT NICIOLAAS CADEAU donken P Hoevele menschen zyn er niet die zich daarmede tevreden en gelukkig zouden gevoelen Op 30 NOVEMBER trokken de TURKSCHE LOTBK met Hoofdpryzcn van Frs 600 000 60 000 10 000 6000 3000 en honderden anderen van Frs lOOO en minder minste prys Frs 400 De winner van do hoofdprys kan inplaats van gold ook krygen eer Villa mot fraaie Tuin een Equipage met 2 Paarden en bovendien f 25 per week levenslang Zoolang de voorraad strekt zyn voor deze trekking verkrygbaar Heele Aandcelen voor 2 00 Halve 100 bil J V4M OI IE Klelwes o COI 4ii Naar buiten togen toezending van postwissel of postzegels iill8cpli§elie Taiidpoedcr en Aiitlscpli§cli AloiKlliiieluiir R A8SVTO Tandarts te Oravenhage OVERAL VBRKRIJQBAAR middel tageo Bkeuu lield enx mag in geen breken In fle ct en 50 et bij en Drogisten d m bij a WeinftCo JtOTTER DAM I Dit goede oude Huist ek Jicht Verkoudenkcl Huisgezin ontschen i 1 25 75 HH Apothekers Te Amstcrban v Tuyll F iD UCIITE l Ci Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN blauwstraat Gouda NKt R PAIN EXPELLER S Hoofdprijs ev 500 000 Mk Ue priJKlpzijn door den Staat gegarandeerd KeDbiedehel Igelukiiehaiiil Uitnoodigtng tot deelneming in de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker n UiUioen 202 000 Hark gewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordoel biedende Qeldloterij die volgens het plan sleclits 118 00 loten bevat zijn de volgende De hODSBte prijs is eventueel 500000 Mark Premie van 300 00 M 16 prijz ilO 000 M 1 prijs 20 T 0 0M 5 Q prijz ü 5000 M l prijs i 1 0 000 M Uiï prijz aSOnOM 1 prijs i 76 OOM 156 prijz a 2000 M Zprijzeni 70 00 M 4 prijr i 1600M 1 prijs a A5 000M 612 prijz ii 1000 M I prijs a 60 OOM lO iO prijzen i 200 M prijs i prijzen a 50 0 n M 77 prijzen i 800 M l prijs a 40 000 M 36038 prijzen a 169 M 1 prijs iv 80 0 ïM 91 89 prijz i 50 148 1 prijs 20 000 M 116 100 M 11088 prijz è 78 4B ïl Tot al 59 010 prijzen De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt in de 2ekl tot P 00 M in de 3e tot 60 000 M in de e tot 65000 M in de fie tot 70 000 M in de 6e tot 75 000 M in de 7e tot 200 00 U en met de premie van 00 000 event tot 00 000 Mark Voor de eerste prgstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een halt origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevra igd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieelo trtkkingslïjst I De uitbetalinir en verKendluir ran prUzen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding 0 ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours y Men wendo zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 21 NOVEMBER e k met vertrouwen tot Samuel llecksclier Scnr nanliier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitsciiland Extra Zending PELTERIJEN MülïcB Kragen en COLLIEKSi ONTVANGEN in de Meuwe Winker MARKT A 66 Aanbevelend G A B BANTZINGER 0 Wie werkelijk pr j8 stelt een IIKUE1 IJH to hebben laat zich Jotograteeren in de Êfalograftteke UuntUurtehHuff STTUIDIO m I V D WAALSE El SINGEL 661 Telepliooniiet Gouda Abonnement l 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg eii onderhoud gratis Het net is aangesloten aan bot Rgks Inte eommunaalburcaii üp 15 September 124 verkregen aanrfoV tingen Contracten en voorwaarden verkrjgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCH MARKT Gouda Druk van A BRINKMAN Zn BuUeoiiiDdscti Overzicbt Kitchener seint nit Pretoria van 1 Nov Ik heb juist gehoord dat een ernstige aanval gedaan is op de achterhoede van kolonel Benson s colonnes ongeveer 20 mülen N W van Bethel er ligt een Bethel westelijk van Ermelo Transvaal bij Berkenslaagte Bakenlaagte P gedurende een dikken mist De vijand naar men zegt 1000 man sterk nara stormenderhand de twee kanonnen die bö de achterhoede waren maar het is onzeker ol hij in staat was de stukken weg te brengen Ik vrees dat de verliezen waar zijn Kolonel Benson stierl aan zijn wonden Een ontzeltingskolonne bereikt de troepen beden morgen Een tweede telegram meldt Kolonel Barter bereikte Benson s kolonne heden morgen zonder tegenstand te ontmoeten Hij rapporteert dat behalve Benson 8 olflcieren ziJn gesneuveld en 13 gewond bijna allen ernstig Verder zijn 58 man gesneuveld en 166 gewond Ik veronderstel dut de twse kanonnen weer in onze handen zj n en do v jand is afgetrokken Dat bü een dergelijk zwaar verlies meer is gebeurd dan een overvalling van een achterhoede is duidelijk t Is echter dwaasheid te gaan fantaiseeren over t geen er dan meer is gebeurd zonder dat men nadere aanwijzingen heelt Van meer beteekeni is het na te gaan wie er gevochten hebben Dezer dagen werd de naam van kolonel Benson eenige malen in de Engelsche couranten genoemd door een prjjzend telegram over t resultaat van zgn nachtmarschen In April werd zijn kolonne gevormd en de laatste zes weken was hij bezig in het Carolina rolinaen Ermelo district in Oost Transvaal In die zes weken maakte hiJ acht gelorceerde nachtmarschen om s morgens de Boeren te verrassen Het resultaat was 108 krijgsgevangenen De laatste maal dat Kitchener van hem melding maakte was 27 October toen hij vertelde dat Bensnn 25 October na een langen nachtmarsch dus blikbaar weer op verrasiiag uit zijnde plotseling aan zijn achterhoede en flank hevig werd aangevallen Dat waren toen de kommandanten Grobelaar en Erasmus en t gebeurde ook in de buurt van Bethel bij IJzervarkfontein Over den uitslag vertelde Kitchener slechts dat FEiJlLLEiOX S Vit t Dmlsch van W HAUFl 5 Xijne schitterende zwarte oogon zijn stout geliogtn neus de donkerbruine gelaatskleur en zijn hoog gebiedend voorhootd gaven aan zijn wezen iets in het oog vallends iets verrassends Hij droeg een eenvoudige militaire overjas en een rood lintje in het knoopsgat Nog voor hij aan hem vo gesteld werd wist de jonge Rantow uit hiit geziene reeds op te makeo dat deze man voor wien hij stond generaal Willi was De jonge Willi stelde zijnen vader Rantow voor als de neef der Thierbergen en zijn reisgenoot in den postwagen De generaal had eene zware maar aangename stem Mijn zoon heelt me dikwijls van u verteld zcide hij Uwe moeder ken ik ik lieb haarvroeger in de reaidentiestad gezien Toen we naar Silezie trokken werd ik met een op iracht naar Iterlijn gezonden Ik bleef daar vier weken bij de veldpost en reed gedurende dezen tijd verscheidene keeren naar Fehrbcllin heen om uwe ouders te bezoeken Het is waar I riep do jonge man uit Ik herinner me toenmaals verscheidene Fransche en DuitBche ofScieren bij ons gezien te hebben zjj ge nakkelgk werden afgeslagen Misschien is de aanval ook nu weer van die kommandanten maar daar het kommando van Botha bij zgn terugtocht van de Zoeloelandgrens in die bunrt is gekomen kan deze er ook wel zgn aandeel aan hebben gebad t Groote aantal dat van deu vgand wordt opgegeven maakt dat te waarschijnlijker t Is zeker wel merkwaardig dat Kitchener ditmaal vergeten heeft de Engelsche lezers een kleine hartversterking te geven door een opgave van do zware verliezen van do Boeren Een deskundig beoordeolaar van de oorlogsgebeurtenissen schrijft aan de N R C Het gevecht waarvan Kitchener seint uit Pretoria 1 November is geleverd te Bakenlaagte en niet te Berkenlaagte Het gevecht schijnt zich niet bepaald to hebben tot de achtei hoede van Benson s kolonne kolonel Benson zelf toch sneuvelde Daarenboven zijn er 21 officieren gedood of ernstig gewond hoewel zijn er licht gewond Eigenaardig is het dat Benson vreesde voor ernstigq verliezen voordat deze hem werden toegebracht en dat hg niet zjjn kanonnen op de aanvallers liet spelen maar ze verstopte zonder dat men weet waar Voorwaar een bevelhebber die het bezit van kanonnen waardeert I De mist die In Zniti Afrika heerscht schijnt ondoorzichtig aan eene zijde maar van de andere zjjde moet men er doorheen kunnen zien de Boeren kiezen altgd deze goede zgde ook thans te oordeelen naar hun raakschioten 21 officieren en 314 man buiten gevecht gesteld Het verdient vermelding dat op 25 October Grobler en Erasmus bg Zevenfontein 20 Engelsche mijlen Z O van Middelburg even ten N van Boschmanfontein de achterhoede van Benson hebben aangevallen en haar verliezen nog niet nader opgegeven hebben toegebracht Op 22 October was Benson te Klippoortje 32 Engelsche mijlen ten Z W van Middelburg even ten noorden van Grootplan Benson trok derhalve van Klippoortje naar het O maar schgnt door Grobler en Erasmus bij Zevenfontein zoodanig te pn gehavend dat hg terugtrok in de ricWting van waar hij gekomen was In de laatste dagen van October werd hg te Bakenlaagte 12 Engelsche mijlen Z van Klippoortje even ten O van Grootplan en 20 mglen N W van Benthal opnieuw aangevallen met het bekende gevolg De consul van Oostenrgk Hongarije te lk ken me u nog heel goed herinneren generaal uw unitorm was groen en zwart en ge droegt een groene veder op den hoed Ge bereedt een groot zwart paard Ach j die arme Leda I zeide de generaal Zij is trouw bij me gebleven tot aan de Beresina Daar ligt ze nu in een poel twintig schreden van de brug af Het was een goed dier en in de garde noemde men liaar Ie diable noir Droeg ik toen een groene veder zegt ge Juist ik diende toen onder de zwarte jagers van VViirttemÖerg Een moedig corps bij God Hoe hebben deft lieden zich bij l inz er doorheen geslagen Wfls het in dien tijd merkte Rantow op dat maarschalk Vandamme dien God verdoeme de woorden Ces bougres li se battent comme nous uitte Ge spreekt niet met veel lof over Vandamme maar het is waar I Ge zijt een Pruis Zeker ik ben het met u eens generaal Vandamme was gehaat vooral in het Zuidduitsche leger Hij wist het ook heel goed Zijne bewondering voor den moed dier soldaten had hij wellicht fatsoenlijker maar nooit meer waarheid in woorden kunnen uitdrukken Zoo sprekend had men het Voor de zesde maal vader Voor de zesde maal antwoordde de ander terwijl er over zijne ernstige trekken een lichte glimlach vloog Ge ziet mijnheer Rantow menvoedt gewoonlijk de kinderen op totdat ze later zelf hunne ouden zullen gaan opvoeden H kan Kaapstad heeft aan zijn regeering een rapport ingezonden omtrent den economiachen toestand en de voornitzichten van ZuidAfrika optimistischer getint dan dat van den Amerikaanschen consul waarvan wij onlangs meWing maakten Hjj merkt op dat de verwoestingen door den oorlog teweeggebracht dlkwijs van niet ernstiger aard zijn dan die w Bte een hevige droogte veroorzaakt of eenj hongersnood en dat zij snel kunnen wotden goedgemaakt Ook toont hg aan dat het vorig jaar voor Natal noch de Kaapkolpnie een slecht jaar is geweest De Liberty Review meent dat de consul hier de omstandigheid nit t oog verliest dat de groote vraag op economisch terrein door de aanweziglieid van een enorm leger ontstaan bedorfdo kolonies voor ondergang heeft bohoefl Wanneer het leger wordt teruggeroepen dan zal die vraag ophouden te bestaan Bedenkelijk is het dat de autoriteiten don veestapel uitmoorden om de Boeren uit Ie hongeren Hierdoor zal het voedsel zoo duur worden dat de mijnbouw in de eerste jareji wel geen profijt zal opleveren Australië met zgn onuitputtelgken voorraad schapen ligt echter niet zoo heel ver weg en daarheen is het dat de Zuid Afrikanen voortaan voor hot grootste deel van hnn proviandto wer zullen moeten uitzien t hooge prijzen in Znid Atrika zullen er toe lelden om den Undbonw weder te doen opleven en den invoer van verbeterde werkmethoden te bevorderen zeker is het echter dat de Britsche regoering zwnro voorschotten zal moeten toestaan aan kolonisten oa in de eerste jaren van de mgnen geenerloi belasting zal knnnen heffen Do Engelsche bladen staan vol over den terugkeer van den kroonprins in het vaderland Zaterdag hield de prins zgn intocht in Londen De laatste dagen der zeereis waren zeer stormachtig Na een afwezigheid van zeven en een halve maand en het afleggen van een afstand van 50 000 mijlen zijn Vrgdag de hertog eu de hertogin van Cornwallis te Portsmouth gearriveerd Den 16en Maart 1900 hebben zü Engeland verlaten om met de Ophir eerst Gibraltar en daarna Alalia te bezoeken Van daar ging de reis naar Suez Aden Colombo en Singapore Verder naar Australië Toen naar Zuid Afrika waar een bezoek aan Simonstown en Kaapstad werd gebracht Het volgende reisdoel was Quebec met Canada en toen werd weer koers gezet naar Old Engeland het nu maar niet dulden dat ik zekere boeken heel dikwijls lees En toch is het beginsel goed niet allerhande soorten van boeken maar enkele goede boeken heel dikwijls te lezen Ge hebt gelijk antwoordde Rantow En mag ik weten welk boek ge voor de zesde maal leest De generaal bood hem zwijgend het boek aan O de schoone label van 1813 riep Albert uit de veldtocht van graal Sogur Nu een ta l als deze mag men gerust heel dikwijls lezen vooral wanneer men zooals gij het onderwerp heeft leeren kennen Ge noemt het een label vroeg de generaal omdat ge niet met ervaring kunt spreken M iar ik kan u verzekeren dal er zoo n vreeselijke waarheid zoo n treurige zekerheid m opgesloten ligt dat men het weinigje verdichting daarin over hel hoofd ziel De personen in do beschrijving leven men ziet hun vreeselijke marsch over deijsvelden men ziet die dappere kameraden in de sneeuw sterven men ziet hoe het verschrikkelijke noodlot een reuzenwerk als dat groote voor denstrijd geoefende leger in duizend splinters slaat Maar ik houd er van om zoo tusschen deze bouwvallen rond te wandelen ik houd er van om me in gedachten aan te sluiten bij die treurige over dat ijs heenwankelende mannen want ik heb met hen gejubeld ik heb met hen geleden Ik bewonder alleen uw geduld vader hernam de voon om deze Fransche Uraden die ons wanneer wij ze in ons nuchter Duitsch lezen bijna belachelijk toeschijnen te lezen en altijd weer te herlezen Ik herinner mij uit dit beroem Het bericht dat do geheelo Fransche Mi dellandscbe zeevloot weer te Toulon is teruggekeerd is blijkbaar onjuist geweest Een gedeelte onder admiraal Cuillard heeft zich blijkbaar wel afgescheiden en zal dan Zondag avond of Maandag ochtend in de Turksche wateren aankomen Volgens de Temps tellende zeven vaartuigen 2526 manschappen 125 officieren 12 groote 38 middelmatige en 110 kleine stukken geschut De vloot bestaat uit twee groote schepen van 11 000 ton elk de Charlemagne en do Gaulois drie middelmatige nl de Pothan van 6400 ton de Chanzy van 4800 ton en de Galilee 2300 ton benevens twee torpedojagers Admiraal Caillard bevindt zich aan boord van de Pothau Het bericht dat de sultan hoeft toegegeven en dat er tegenbevel is gegeven it dus blijkbaar ook onjuist De te Karsiruhe verschijnende SUddeutscbe Reichscorrespondenz bevat in haar ongsto nummer een Berlijnschen brief waar n verklaard wordt dat het ontwerp reeds kort na het bijeenkomen van den Rijksdag zal worden aanhangig gemaakt Ook staat het vast volgens den briefschröver dat mocht het ontwerp schripbrenk lijden op de te groote begeerlijkheid der agrariërs do regeering naderhand toch weer met nieuwe ontwerpen in dienzelfden geest zou komen Verder wordt de zaak in den bewusten brief voorgesteld als zon het boven lederen twijfel verheven dat èn Keizer èn rgkskanselier vast besloten zgn bjj het tot stand brongen der handelsverdragen een groote mate van billijkheid te betrachten tegenover de gerechtvaardigde grieven der grondbezitters Verspreide Berichten FaiNKKUK De overste van het klooster der paters redemptoristen te Valence is wegens beloediging van de regeering in zjjn prodicatiër door de coirectioneele rechtbank te Villefrancho veroordeeld tot honderd frs boete Wel is hot gisteren den eersten November oorspronkelijk vastgesteld voor de algemeene mijnwerkersstaking allerwegen rustig gebleven zoo to Montccau als te Creuzot te Aniche te Alais te Saint Etiene te Decazeville en te Cha de boek enkele van die bladzijden die het eene oogenblik ons sterk aangrijpen en in het andere oogenblik ons doen schateren Het leger had zich in de grooaste wanorde achter de Wiliia teruggetrokken De Russen waren hun op de hielen Een tijillang hielden ze de achterhoede bezig maar s wedig loste ook deze zich op en loen ze een hollen weg insloegen misten reeds de eerste Russen de laalsle Franschen Kn Segur besluit met de woorden Ach er is geen Fransch leger meer Neen toch niet Ney leeft nog en meteen rukt hij den dichtst bij hem slaanden soldaat het geweer uit M hand enz In hel kort de edele maarschalk lost in zijn overdreven geestdrilt nog enkele schoten op den vijand en rerte en voordigt om zoo te zeggen het halve miUioen soldaten die Najwleon tegen Rusland in het veld voerde in zich Is dit nu niet meer dan vcrdiclitlug is dit niet belachelijk overdreven Ik herinner me dat moment nog best en die gruwelijkheid van hel noodlot en dat dringende van den terugtot ht liet hij ons toch nog eenige oogenblikken vrij om onze bewondering over deze krijger en zijn waarlijk antieke grootheid te uiten En wanneer je bedenkt hoc het van groot gewicht was dat hij met weinig dapperen dat défilé tegen den vijand een tijdlang volhield dat hij en de zijnen in deze oogenblikken zekerlijk nog de eenige werkelijke strijders waren die den Russen het hoofd bod n dan zal dat alles je minder vreemd voorkomen ik tenminste dank Segur dat hij ook voor dit verheven moment een gedenksteen heeft opgericht Wordt vervolgd