Goudsche Courant, dinsdag 5 november 1901

d a lioild 8 80 8 81 J 4S 8 16 9 07 iM üadiw 6 96 6 48 6 48 8 88 Utrvslit 8 08 4 18 8 68 9 89 10 14 Ions t was er met AUerUeilligen al op gewone Zonen feestdagen doch er worden toch voortdarend vreemde noten gekraakt in verband met het geheel onbevredigend geoordeelde antwoord van den premier aan den algemeenen secretaris van den Mgnwerkersbond de regeering moet naar de meening dor gevolmachtigden een slag om den arm honden en bevredigt door haar antwoord volstrekt niet ten aanzien van de pensionneering zoomin als met de overige replieken De algemeene secretaris Cottc hoeft nu medegedeeld dat de algemeene staking elk oogenblik kan nitbrekcn doch dat kannen wel dreigementen zyn zonder ernstigen ondergrond en hot centraio comité der soci aaldemocratische partg te Farüs heeft zicli bepaald tot da platonische verklaring dat het ympathie gevoelt voor de mijnwerkers on by afkondiging der staking wol weer eens zal bijeenkomen een nogal tamme en onbennllige verklaring DUITSCHLIHU De Berlijnsche gemeenteraad heeft met 57 tegen hS stemmen het voorstel van B en W verworpen om in den vervolge de gemeentelgke belasting op bet inkomen voor inkomens van 660 tot 00 mark welke nn vier mark por jaar bedraagt niet moer te hellen Het heet dat de keizer met Von BUlow te Liebenberg gedachtenwisselingon heeft gehouden over de tasschen generaal Voyron en Von Waldersee gevoerde correspondentie BINNENLAND Naar het Uagbl verneemt is hot request van Jhr Mr Van Hwinderen om introkking van ziJn benoeming tot lid van den Hoogen Baad Zaterdag hü bet departement van jnstitie ingekomen Een treffend verlies heeft de maatschappij en de medische wetenschap geleden door het overlijden Zondagochtend van dr ü C van Tionhoven lyiarts van H M de Koningin en lid van don Gemeenteraad te s Gravonhago In den Haag heeft de overledene een groot deel van zijn leven doorgebracht en er een hoogst iinttigon werkkring gevonden gedurende vele Jaren aan bet Qemoeiite Ziekenhnis De gemeenteraad van l ranekeradoel heeft krachtens art B2 der wet up het 1 o een verordening vastgesteld waarin o n is bepaald Het is lederen werkgever verboden in de gemeente Franukcradeol gedurende den schooltijd kinderen beneden de 12 jaar die niet in hot bozit zijn eeuor vorgunning om do school tijdelijk niet te bezouken in het bedrijf van landbouw of veehouderij arbeid te doen verrichten In Het Volksblad noemt mr A K ordük dit verbodschrift half werk Hij wil de waarde er vnn niet wegcgleren Het kan schrjjft hij ► de groote uitvoering van de wet op den leerplicht bevorderen Het biedt daarbij het voordöol dat voor schoolverzuim wegens veldarbeid niet ülrecte SpoorwegvcrMndlDgeD net GOUDA Wlnterdlenst 1901 02 Aansevaogeo I October Tyd vai reenwlci inUDi ROTTIKDIM 61 7 11 7 86 1 8 8 9 08 9 8 4 9 8 9 67 10 38 10 8 lLl7 rs l sï IV ï lVsÜo 8 4 0 8 4 89 4 54 6 15 6 84 8 7 08 7 88 l U 8 14 8 17 8 9 1 10 09 10 18 10 4811 8 Qoudt Muürdreehl 1 18 ♦ Nieuwerkerk 7 98 8 60 OiDalle 1 86 8 67 t toC M 8 86 7 44 0 RstlerdunD P f Bott rdMa B O 08 6 01 8 84 w 6 11 f r n u r f 8 81 6 18 8 41 J 6 87 6 8e 6 48 8 89 7 47 8 07 8 0 8 69 9 1 5 10 7 37 8 46 6 80 t É t w 7 18 n u n n w w 4 1 f 4 81 I S9 3 61 4 08 g 1 88 Ib 0 S a 4U 1 8 kW 6 6Ó6 J Op 1 r j 8 d D 8 l t rbllMt j r j J l ROTTKBOAM 90nUi Tiet i o 1 48 1 64 S 8 14 4 I 1 08 t J 45 S 89 5 U 1 63 1 8 I 5 9 i 8 I 6 1 I 1 09 1 09 8 8 4 8 t 84 4 69 6 16 6 48 5 64 6 84 hnltatM d l p k irt ip k d 4 H 11 l k v l ar PP1 16 Ü i Oo Pf l to W Ml M 66 4 49 6 80 04 1 18 4 68 6 41 6 01 6 61 6 11 8 04 6 17 8 10 8 86 7 89 o 9 UuM Mtn taul aotterdun Baur Rottardam D F aotterdun H Oipalle Kituwerkoik Moordreoht Sii da d AU 8 08 S St 9 00 87 10 08 10 1 110 11 n 4 llfc N H 4 10 1 58 8 91 8 46 4 19 4 96 4 60 5 18 6 97 1 i 5 4 46 4 68 5 81 5 48 8 87 49 6 81 7 8 9 11 9 81 10 00 in l 7 16 8 87 8 1 J 88 8 63 7 8 1 08 7 88 14 7 88 9 08 19 Qoudi ZMeoh Woam SMtornieeiZog Voorbutg 8 15 8 4 7 57 8 8 i V 10 88 10 48 11 36 11 48 18 16 1 87 8 80 8 48 4 16 itUn 8 81 8 01 7 08 7 18 7 85 8 8 8 66 9 01 44 10 11 Il t6 Il iS t8 l0 l VI 40 8 67 4 00 4 16 4 87 5 19 8i 7 ll 7 4 7 56 8 18 4tll0 30 Voorburg 6 88 j lO lT 1 88 4 48 98 9 46 ZoelMB Zeg 6 69 Z fenh Mo 6 08 = l l 48 l ll 6 1 54 10 14 Onudli 8 14 8 88 7 88 7 4 OSS IS 8 9 30 0 11 10 54 I I 1 9i U S 09 3 84 l 7 l tj 5 81 5 4 7 05 7 81 1 09 8 S8 8 45 10 86 10 68 m raalMUf op lm 1 k alit pnlniid ortu d Humoiikitrelii Um 1 U kiMie ntn InUlni L Odulri i Uljit 1 kl ippliiint Wwiji JOU i u s r e D i riM m lott U 6 6 8 11 8 8111 88 10 80 UI 5 1S 0 1 10 8 86 8 81 07 4 48 5 8 88 8 43 8 81 10 9 10 30 11 06 AnuLW 8 01 8 68 9 i 10 10 11 04 18 48 11 67 1 67 8JI 4 114 17 6 50 10 8 44 9 85 10 3 1 0 1 li Am l C 8 14 V 13 9 8 10 85 11 103 1 1 8 19 8 404 81 6 1 5 46 6 01 9 8 10 0 11 18 19 14 1 I 14 10 6 11 16 11 84 11 4 11 47 8 07 8 84 6 81 VmitO 6 8 7 15 8 10 6 i 13 9 81 1 i8 7 18 9 81 8 10 3 84 4 41 6 06 6 81 7 04 1 10 9 46 km W 6 14 6 47 7 80 8 91 8 4 31 46 11 80 18 48 1 S tn 1 81 3 4 6 0 6 9I 81 7 86 8 86 1 01 floud 7 0i 7 318 18 9 19 9 4 11 18 10 3 H 9 61 1 88 M 4 88 4 18 4 84 6 47 7 07 7 64 8 0 9 18 11 88 B 1 19 4 8 4 41 4 8 6 4 8 8 T OO 7 66 8 4 i i 7 81 8 I S8 Z 18 7 47 8 88 80 10 04 10 41 11 81 U O 1 48 Wo r l 8 07 6 4 8 09 87 10 87 H otT iTuiM 1 7 6 ló 8 ri8 18 1 18 51 1 0 n 61 4 4 5 18 J 4 Mi 8 9 8 10 07 UtioJhl 8 18 alleen de ouders maar ook de werkgevers j vervolgd en gestraft kunnen worden Maar het verricht hall werk en laat onaangeroerd juist die helft waaromtrent bij gemeentelijke verordening iets geeds en zéér wenschelijks kan worden uitgericht Wat ik bedoel wordt aangeduid door de hierboven gespatieerde woorden gedurende den schooltijd Die woorden moeten er uit want tot aanvulling van de leerplichtwet doet joist nood een veldarbeid vorbod buiten schooltijd Maar al te vaak gebeurt het dat kinderen s ochtends vroeg of in de middag rusturoii aan het werk worden gezet Dan wordt te zamen met het onderwijs in de school te veel van hun krachten gevergd Dan komen Zij vermoeid 6p de schoolbanken zitten daar half voor spek en Boonen en proflteeren niet van het onderwys zooals het behoort Daartegen kau de leerplicht niet waken Maar oen gemeentelijke verordening kan het wèl De heer P H Hugenholtz Jr schrijft aan het Hbl De algemeene vergadering van den Nederl Protestantenbond in de afgeloopen week te Utrecht gebonden werd bijgewoond door Rev R A Armstrong afgevaardigde van tbe British and foreigh Unitarian Association In de toespraak door hem gehouden ter beantwoording van den welkomstgroot hem door den eere voorzitter der Utrechtsche af deeling gebracht deed hij zich ke inenals een warmen pro Boer maar bewaarde hij het stilzwijgen omtrent den eisoh der onalhankelsjkheid van de Znidafrikaansche Republieken Omdat velen daaruit ten onrechte hebben afgeleid dat hj daarvan een tegenstander zou zijn verzocht hiJ mij oitdrakkelijk mee te deelen dat naar zijn meening Engeland de heilige beginselen zon pr js gnven waarop de vrijheden van zijn eigen volk zijn gegrondvest indien het trachtte eenig beschaafd volk te regeeren zonder diens toestemming en dat verovering door wapengeweld het Engelsche volk niet het recht ton geven om zijn beheer op te leggen aan de Znidafr Republieken Een natie die zelf vrij ii kan op den duur anderen alleen regeeren als deze zelf daarin toestemmen Mij dunkt het is een ware verkwikking Engelands heillooze veroveringspolitiek door een Engelschman zoo rond en ruiterlijk veroordeeld te zien en daarbü te weten dat de meening van dezen unitariër door zeer velen van do voormalige geestverwanten rtn Chamberlain gedeeld wordt Onder presidium van den heer C Vtaser uit Groningen had dd 31 October 11 te Amsterdam eone algemeene vergadering plaats van den Algem Nederl Bond van Mineraalwaterfabrikanten en Bierhandeldron Vertegenwoordigd waren de aangosloton vereenigingen uit Alkmaar Amsterdam Haarlem Leiden Middelburg Vlissingen en Utrecht Medegedeeld werd dat nog vereenigingen waren opgericht te Groningen en Hilversum welke zich bij den Bond zullen aansluiten 11 18 l OS J 11 18 1 14 11 80 1 81 10 18 10 68 11 8 11 8 18 84 1 80 ii u 10 08 11 86 9 0 9 48 11 31 11 45 18 04 0 18 111 11 10 8 10 13 I l t S a 11 59 If OX 18 16 U m U 65 1 07 1 18 1 88 10 68 11 18 11 96 II H H 80 I i u I a 8 1 U SJ i i iH i tl J lO 8 9 1 08 1 1 J 4S 4 88 6 4 H OO 5 l Door het bestuur werd eene w izigmg in de statuten voorgesteld noodig door bet niet verkenen der Kon bewilliging op de oorspronkelijke welke met algemeene stemmen werd aangenomen Wegens vertrek naar t buitenland van don heer B M Wolff werd in diens plaats als Ie secretaris benoemd de hoer J A Ankes van Haarlem terwijl als nieuw bestnurslid gekozen werd de heer J Regeur te Leiden Na nog eenige hnisho idelijke zaken behandeld te hebben besloot mep met groote meerderheid van stemmen tot het onder eigen beheer uitgeven van een vakblad hetgeen men zich voorstelt met lo Januari a s geregeld om de 14 dagen te doen verschijnen Als plaats voor de volgende Bondsvergadering werd Utrecht aangewezen Gemeng de Berichten Twee bejaarde luitjes man en vrouw in de nabyheid van Boertange hadden van hun schoondochter die in de stad woont een partytje augurken met de noodige inmaakkrniden ten geschenke ontvangen Eergisteren nu zouden ze dat vrnmde goedje eens proeven t Oude moedertje had al dadelijk van den reuk genoeg toon de groote stopilesch geopend werd Met alkeer wendde zy zich van dife wondervruchten al nadat zy er eentje hall naar binnen had gewerkt Manliel gal bot evenwel niet zoo spoedig op t Kan my niet schelen zei h j tot zgn ega k lust ze ook niet graag maar t bin augurken en alle groote Ini in de stad eten ze En dit moet ik zeggen hoe langer ik ze prooi des te beter bevallen ze mg En zoo was het De eetlust werd steeds grooter en o wonder hy geraakte er door in oen zeer pleizirige stemming Hg kreeg werkeiyk spraakwater En op t laatst deed hy zoo raar dat t oude mensch hem onverwachts de heele flosch voor z jn neus wegkaapte enzei Doe krigst nait mir Jan wat denkst wel worst ja stoapelgek Dat kenst laigen Griet riep nn de vertoornde raanneiyke echtgenoot k lust nog wel n spint Maar Jan kreeg niet meer En toen de raaaltyd geëindigd was kon Jan zyn roer niet meer recht houden Hy stommelde tegen alle meubels aan en viel eiudeiyk duizelig en raar op een paar stoelen neder Zjn vronw was dood verlegen toen Jan plotseling begon te angen Gevoel o mensch wat waarde God u geelt In haar angst haalt zy buurvrouw er bg De gansche geschiedenis werd haar in eenige seconden verteld Buurvrouw steekt don neus in de gtoptlesch Moar menschen wat heb ie toch op dat goud roept ze Een kan edik zegt bet bezorgde moedertje Ja lak herneemt do eerste t is brandewien En zoo was het Do jongen had een verkeerde boodschap gedaan Jan ging eenigo uurtjes onder do wol en was toon wel iewat katterig gelukkig weer genezen Augurken komen in t vervolg niet weerop tafel N Winsch Crt Ut t 18 88 10 80 U 0 1 1 46 1064 l J8 11 18 i H 6 00 86 7 10 7 36 85 7 83 8 68 7 4 8 08 48 6J 9 i ie 1 8 O 11 11 0 4 1 11 88 Een driehonderd tal officieren en onderofftcieren van het regiment der BachiBa zoeks zyn den SBen October te Konstantinopel voor het adrairaliteitsgebouw te hoop geloopen om met kracht hun eisch te onder steunen tot betaling van de vele achterstallige soldy Op belofte van een spoedige betaling verspreidden de officieren zich Dit is niet zooals men wellicht zou denken het eenigste regiment dat niet betaald is het schgnt dat in den laatsten tgd alleen de marine infantorie die voor een doel de Igf wacht van den sultan uitmaakt haar soldjl heeft ontvangen Uit Rusland blgven verontrustende berichten komen omtrent de gevolgen van den mislukten graanoogst in sommige doelen van het Rgk vooral in het Oosten Te verontrustender schguen zg daar nu yorlniJt dat den dagbladen van regeeringswego is aangezegd slechts officieele berichten over den hongersnood op te nemen Naar het hoet moet dit dienen om het verspreiden van overdreven berichten tegen te gaan en waarschyniyk uit geiyke overweging is aan particulieren verboden de slachtoffers anders te steunen dan door bemiddeling van de officieele Russische BoodeKruis vereeniging en de plaatseiyke ambtenaren Een kleinsteedscb geschil 10 19 10 80 10 87 10 30 10 45 11 08 11 17 11 11 ll 8 U l 17 t 18 6 41 8 80 6 04 8 7 6 7 69 8 11 f r I SJ ü it 1 51 8 7 86 ï ao 1 49 9 47 10 88 9 48 10 81 f 9 46 9 88 10 111 f 1 09 lO U 11 08 8 01 8 31 J 17 J 63 9 1 18 10 08 8 84 f 10 17 1 18 C 8 48 8 4 l S 10 48 ll ill 10 89 n l 10 84 I0 11 16 11 67 Toen te Zaamlam een nieuwe schutsluis zou komen moest de aanlegsteiger worden verplaatst waar de Alkmaar Packet aanlegde Toen dit werk gereed was gingen B en W een voorloopigo overeenkomst met den eigenaar dier boot den heer C Bosman aan waarbg deze zich verbond jaarlyks f 482 te betalen voor huur en onderhoud Maar toen dit contract iu den raad kwam werd daar geëischt dat de heer B f 140 meer zou botalon zynde 4 pCt rente van het aanlegkapitaal Daartegen kwam de heer B op maar in een zoodanigen toon dat het adres werd ter zydo gelegd als boneden de waardigheid van den raad en de heer B wiens Packet inmiddels al van den steiger gebruik maakte kreeg aanschröving om do nieuwe voorwaarde te aanvaarden Hierop werd echter geen antwoord ontvangen Daarop is door bet Dag Bestuur een dringend schrgvsa gezonden met het verzoek yltüi 31 Oistober te melden of hy bereid is de voorwaarden te aanvaarden Hierop werd op hot laatste oogenblik een schryven ontvangen waarin de heer B te kennen gaf dat hy na de vele moeiiykheden hem door den raad in den weg gelegd had besloten een andere J gelegenheid te zoeken maar omdat hg hier mee nog niet gereed was verzocht hg tot 1 Januari den steiger te mogen gebruiken op de gestelde voorwaarden Als antwoord hierop zonden B en W hem een telegram met het ultimatum vóór 7 mu des avonds 31 October mede te deelen of bg bereid is in de volgende week het contract te toekeneu met de bedreiging anders aan don raad te zullen voorstellen aan den steiger een andere bestemming te geven Daar de heer B hierop het antwoord schuldig is gebleven werd nn Vrgdag door B en W voorgesteld den heer Bosman te berichten dat van 4 November do aanlegsteiger zal worden gebezigd ten dienste van schepen met het verbod van aanleg van stoorabooteu bestemd voor personenvervoer en hiertoe werd door den raad met algemeono stemmen besloten Maastricht ondervindt ook weer eens dat men concessies nooit zoo kan inrichten of ze geven aanleiding tot last en geschil In Maart 1900 verleende de raad voor den aanleg van een elektrische tram concessie aan de Eerste Nederlnndsche Elektriciteits Maatschappg te Amsterdam en in art 3 der voorwaarden werd bepaald dat de concessionaris met den bouw der werken onmiddellgk moest aanvangen na goedkeuring van de uitgewerkte plannen door B en W en dit zoodanig moest voortzetten dat niterlgk 24 maanden na die goedkeuring alle werken en inrichtingen volkomen ten genoege van B en W zgn voltooid Maar ofschoon de plannen nu reeds meer dan een jaar geleden door B en W zgn goedgekeurd is toch de concessionnaris met den bouw van nog geen enkel werk ouk maar begonnen Volgens art 14 der voorwaarden kan nu wel de concessie worden ingetrokken indien geen of onvolledig gevolg is gegeven aan dè bepaling van art 3 maar daarmee is men er nog niet Niettemin een commissie van rechtskundigen uit den raad eenparig van oordeel dat t niet twyfelachtig is dat de raad het recht heeft de concessie zonder verderen vorm van proces in te trekken heeft daartoe geadviseerd en eerlang kan Maastricht dan opnieuw met de tramvraag beginnen Deze week is te Keulen een dief in de val geloopen doordat hg het gestelene te koop aanbood aan den eigenaar Hg had Zaterdag door inbraak in een muziekhandel te Hannover o a zich van een kostbare oude viool meester gemaakt Zondag kwam hy met dit voorwerp te Kenleu en bood het to koop aan een vioolhandelaar uit Franklort die zich daar toevallig bevond Deze herkende in de viool een die hg zelf aan den collega te Hannover in commissie bad gezonden en telegraphoerde daarheen om inlichtingen terwyi hg den aanbieder aan de praat hield Toen het antwoord kwam de viool was gestolen liet hy den dief aanhouden Een correspondent nit Zuid Afrika zet in do Morning Post op aardige wgze uiteen dat i el Engelsche leger van kanonnen op t oogenblik slechts last ondervindt Alle artilleristen denken er zoo over en alleen de bereden infanterie heeft een andere opinie De kanonnen worden overal medegesleept maar zelfs de pompoms komen zelden meer dan eens per week in actie De correspondent weet van een stuk dat sedert September lyOO meer dan 3000 KM heeft afgelegd on toch slechts 24 schoten heeft gelost Do Engelschen zonden de Boeren gemakkelgk kunnen verslaan als deze maar eens stand wilden houden Doen ze dat oen enkele maal zeg eens in de drie maanden op zgn meest dan wordt allereerst het kopje gebombardeerd waar zj zich ophouden Bg het eerste schot evenwel gaat broeder Boer er van door en begint de jacht opnieuw Misschien zegt de bereden infanterist tot zich zelf Een kanon is een mooi ding het verdrgft de Boeren dadelgk maar de kunst is niet om de Boeren te verdrgven doch wel om ze in handen te krijgen Do kanonnen zyn bovendien een lastpost omdat zy altyd aan de gebaande wegen gebonden zgn en omdat als de Boeren het vuur openen de aanvoerder van de Engelsche kolonne zich v66r alles de vraag moet stellen Zgn mgn kanonnen veilig f Is er nergens een plek waar de Boeren tusschendoor kunnen kruipen en er bg komen f De kanonnen eischen bovendien steeds een flink escorte en in t algemeen veel manschappen die beter gebruikt konden worden De heer P d K assuradeur te Rotterdam stond eergister voor den kantonrechter terecht omdat hg op 1 Augustus met een vacantiekaart S S had plaats genomen in een trein H IJ 8 waarvoor die kaart niet geldig was PHg had zoo verhaalde hg aan den kantonrechter te Rotterdam aan den beambte met de ratgifte belast een bejaard man met lange gryze bakkebaarden gevraagd hoe hjj het best kon reizon om een paar uren in Utrecht te verbiyven daarna van daar naar Arnhem en denzelfden dag terug van Arnhem naar Rotterdam De beambte had hem daarop geantwoord met drie vacantiekaarten Toen bekl zei spoedig dan maar want ik moet nog met dezen trein van 9 n 13 weg had de beambte hem een vacantiekaart van f 2 gegeven Die kaart werd door den conducteur ongeldig verklaard en in Utrecht aangekouien nam de conducteur hem bg den arm dat doe ik nog geen vischwyf merkte de conducteur op en geleidde hem naar het personenbnreau hem meedeelende dat als hg f 3 boete betaalde hij van alles af was en anders heel veel moeite en last zou hebben Zich herinnerende dat bg een nitspraak over een dergeiyke overtretog een rechter te Rotterdam er op had gewezen dat da spoorweg mg er altyd tuk op is had hij geweigerd die boete te betalen omdat de Spoorwegwet een boete allean niet kent Indien men hem gevraagd had 1 3 boete en de vracht te betalen hg zou geen oogenblik geaarzeld hebben aan dien eisoh te voldoen Daar de conducteur ontkende 13 ol eenig ander bedrag genoemd te hebben daar hem dit in t geheel niet aangaat en hg daarvoor den reiziger enkel naar het plaatsbnrcau had geleid onder meedeeling aan de beambten dat deze reiziger zonder plaatsbiljet met voorkennis van Rotterdam Ie kl had gereisd zei bekl rondweg dat indien hg op de plaats van het O M gezeten was hg dezen getuigen wegens meineed zog vervolgen In Utrecht had men zgn vacantiekaart ingenomen zonder te letten op zgn bewering dat hy op die kaart niet had gereisd aangezien men proces verbaal tegen hem had opgemaakt later was hem van wege de spoorweg mg de prgs dier kaart 1 2 aangeboden doch hg had die geweigerd De trein van 9 n 13 komt wel op het dienstbiljet voor doch met een H zooals de conducteur toegeeft maar die beperking H komt niet op de vacantiekaart voor Daarop zgn alleen uitgesloten de niet op het olflcieele dienstbiljet voorkomende treinen De kantonrechter was eenigszins in twglel ot het door den conducteur bedoelde biljet wel het olflcieele biljet van de S S was daar hg conducteur van de H S M zynde misschien niet goed op de hoogte van den dienst der S S was Maar Edelachtbare heer merkte bekl op Ik weet niet hoe hier de toestand is doch in Hotterdam hebben we bg de rechtbank een stralkamer een handelskamer en een civiele kamer En zoudt u nu denken dat de rechters van de eene kamer volstrekt niets van de andere kamers wisten f O M en kantonrechter achtten het wenschelgk meer licht in deze zaak te verspreiden en daarom werd de verdere behandeling uitgesteld om den stationachel to Rotterdam den beambte met de uitgilte aldaar belast en de beambten van het porsoueubureau te Utrecht te kunnen hooren Te Ginneken is ingebroken in do woning van mej E B terwg l deze oenigen tgd op reis was 1 e man die het huis luchtte en de inbraak bemerkte gal daarvan kennis aan de rykspolitie die des nachts het huis verder bewaakte Na eenige nachten galzg dit op en zie opnieuw werd ingebroken Alle kamers en kasten zgn opengebroken doch van gouden ol zilveren sieraden noch van iets anders werd het minste vermist B C Eenige maanden geleden overleed te Petersburg een dame mevr Kaissarow tot wier nalatenschap een boekerg behoorde van 18 000 deelen Het merkwaardige van deze verzameling is dat zg uitsluitend bestaat nit boeken door vrouwen geschreven Een liefhebber te Londen de heer Hatchinson heeft haar voor 25000 roebels gekocht In het Chr Schoolbl schrgft een oudbovenmeester o m het volgende Ik zelf heb den tgd nog beleefd dat ik een tiental posten bediende Ouderwyzer schoolmeester Voorzanger waaronder natuuriyk ookhet voorlezen was begrepen Klokluider Dit geschiedde gewoonlgkdriemaal per dag behalve bg begrafenissen bg geboorten en overlgden van vorsteiykepersonen Het gal 50 ets extra per keer Klokopwinder eu weer ons wanneerhet uurwerk van slecht gehalte was menraasde dan tegen uurwerk en opwinder Doodgraver Graven heb ik nooit gemaakt dit had men van het menu geschrapt toen ik myne betrekking aanvaardde Lgkbezorger waaronder was begrepen het doodbekendmaken langs de buizen metsteek en hangenden ronwband het bedienenvan de tafel iu t sterfhuis enz Polderbode wanneer men ook moestvoorsngden en schenken by poldervergadoringen natuurlijk kroeg Meester fok zgnportie die er niet tegen kon bekwam somste veel Voorlezer voor de pui Verzorger van de kerk haar schoonhouden stoelen met kussens zetten voor de doopmoeders dat nog een aardig duitje gaf zorgen voor doopwater Zorgen voor brood en wgn bg het avondmaal Mo kwam daar nog bg bet bewaren van het doodskleed opzichter der begraafplaats enz posten die niet afzonderlgk beloond maar onder de andere begrepen werden Dat meester dominé s schoenen poetsen moest en do messen van diens vronw slgpen had men op de posteulgst doorgehaald In Belgisch West Vlaanderen bö St Anna en Termuiden werden op een tweedaagsche drgfjacht niet minder dan 1800 hazen neergelegd De jachtstreek aldaar t Hazegras genaamd doet haar naam dus wel eer aan JUs een curieus staaltje van het verschil in waardeering van het onderwijs veitigt men de aandacht er op dat de verhooging der jaarwedde voor het geven van onderwijs in een vreemde taal buiten de gewone schoolaren in do gemeente Wyhe is berekend naar één gulden per lesuur en in de gemeente Stad Hardenberg maar 16 cent zegge zestien centen per lesuur Dezer dagen is melding gemaakt van een lantaarnopsteker te Parys die zgn taak tot verlichting der menschheid per flets vervulde De wereld gaat echter vooruit De stad Zurich heeft 100 lantaarns van een klok voorzien die automatisch op een bepaald uur het gas ontsteekt en uitdoet Het is voldoende van tgd tot tgd doze klok te regelen om een verlichting te krggen die voldoet aan de eischen van hot publiek STADSNIEUWS GOUD 4 November 1901 De Ie luit H Dgkstra is op verzoek overgeplaatst van het 6e bat 4e rog inf te Gouda naar het Ie bat van dat korps te Delft De heer K F Sparnaay rom pred te Dokkum komt voor op het zestal te Moppol Bg aankomst in Indië geplaatst te Padang Sideinpoean de officier van gezondheid eerste kl W C Kersbergen keorendo van verlof terug WiDDiKGSVEES Tot oudorwSzer aan de R K school to Brommen is benoemd de heer A Staal alhier INDISCH NIEUWS Van wel ingelichte zgdo verneemt het Soor Hbl uit Bandoeng dat daar in gesloken opium vry veel omgaat Te dier plaatse moeten minstens 25 geheime kitten zgn Eiiropennon houdt inen voor de handlangers van do C hineesche sluikers Do Javaunscbo soldaten te Tjimalii en vele Chineezen weten den weg naar gesmokkeld opium to vindon Trouwens ook te Tjimahi zelf moet hot heulsap verkrggbaar zgn Dezo clandestiene handel wordt met overleg gedreven En de Ohineesche siyters hebben onderling een beschreven overeenkomst gesloten dat het gezin van wio in banden dor justitie valt door do ond coUega s goed zal onilorhouden worden De oppaisors bg den dienst tot tegcngaqg van den opiumsiuikhundol laten dikwyis het mes vnn boide zgdon snyden En soms geven zg den ambtenaar die speurend rondgaat een koopje Zoo liet men hem laatst een darm met opium aanhalen die naar Batavia ter onderzoek opgezonden niet anders bleek te bevatten dan oen mengsel van fljn gemalen leer en een zekere vloeistof Maar de spion had zgn belooning voor do aanhaling ontvangen Veemarkt te Rotterdam Maandag 4 November igoi Vette Odsen en Koeien redel aanvoer iinjzen waren voor ie kwaliteit 34 2e kwal 31 3e kwaliteit 38 cent per half Kilo Vette Kalveren redel aanvoer 10 kwaliteit 28 2de kwaliteit 26 3de kwaliteit 22 cent per hall Kl Vette Varkens red nangevoerd ie kwaliteit 25 ae kwaliteit 24 3e kwaliteit 21 cent per halfKl Schapen en lammeren goed aangevoerd Handel voor alles prijshoudend schapen en lammeren minder in prijs Dames en Heeren GLACE GEMSLEDEREN ASTRACAN WOLLEN TRI OT FOULARDS A VAN OS Az Md TaUleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoon Xo 31 ïantels Japonstoffen PELTEEIJEN in bnitengewoon groote keuze van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer concureerend i SAMSOitl Beurs van Imslordau Vrkrs 80V 88 84 60 Sletkrs 80 96 81 I NOV SiraMa D Cert Nwl W 8 Si dito dito dltc 8 dtU dito dito 8 HoNOj Obl Gouill 1881 88 4 lTALlB IaaahruTmg 1868 81 5 OoBTBNa Obl in papier 1868 8 dito in iilforl888 8 PoHTua L Obl mot ooupon 8 dito ticket 6 67 88 84V 80 0 675 415 194 96 101 180 8 106 118 818 89 104 SuiuKU Obl Bmngul 1884 4 dito OeooDi 1880 4 dito bij B th 1888 4 dito bü Hop 1889 80 4 dito ia goud leeu 1888 6 dito dito dito 1884 8 SpAHji Ferpet gehuld 1881 4 TuKKilj Gopr Gouv leen 1890 4 Ger leeiiing lerie D Geo lflomn senoO ZuiBAn Rp T oblg 199 Unioo Ob iit Soh 1890 6 Vbmuhbla Obl onbep 1881 4 AVBTIBDAM Obligetieo 1895 3 BoTTiaDAH aiod Ueii 1894 8 NlD N Afr H nclol f wnil Arendsb T b M j CerliScaten DeliMiaUohappg ditoAm Uypotheekb paadbr 4Vi 3 l 818 140 ♦ 0 108 107 lOS 88 104 4 89 64 89 101 10 y 101 108 l 117 108 41 Faslowa dito aand 5 I Iwang llombr dit4 aand 5 Kurtk Oh Amir ap kap obl 4 dito ilito obllK 4 AmuxA üuDt Pao Sp Mg obl 6 Chic I North W pr Cv aaD I dito dito WiD 1 l etor obl 7 Denver ti Rio Qr Spm oert v a UlinoU Central obl il goud 4 LouItT k Naihvilli Ger v nand Moiioo N ap M lo hyp i 6 MiBB KaïKBB f 4pGt pref aand N York OulBBio k Weat aan 1 Pnnn dte Ohio obUg 6 OregoD Cahf lo byp in goud at Paul Minn k Maoil obl ÜD Pao Hoof Igo oblg 6 dito dito Line Col lo typ O 6 Di NADji Can Soulh Chort r aaa I Vm O Uall k Na lo h d o O Amnterd OmnibuB Mij aand Rottcrd Tramweh Maal8 saDd NcD Stad Amaterdam aand I BUd Rotterdam aand 8 Diisil Stad AntverpeD 1887 8 Blad Braaael 1886 8 HoMG TheisB Regullr Givelaeh 4 Oonin BUaUleenig 1860 E K K Gobi B Cr 1880 8 SPAHil Stad Madrid 8 1868 Nili Ver B ï Ajb Spool oori AüVKRTKCMliJlN Voor do vele bewezen van doclnoraing bij hot overlijden van onzen Vador ondervonden betuigen wü by dezen oraen hartoiyken dank J L DE RAADT 0 C DE RAADT Craueh öoiDA 4 Nov 1901 GEEN BETER ADRES voor alle soorten SCHOENWEHK dan bel Sooriilirabankdi $ cliae i en Laarzenmaijazijii Kleiweg E 30 tegenover de Kloiwegstceg Steeds voorradig alle soorten WÏNTKHARTIKELEN en OVERSCHOENEN merk I E Wkeoschaal Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Telephoonnet Qouda Abonnement 1 40 per jaar voor peroeelen binnen een kring van K M 1 Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Ryks Intercommunaalburean Op 15 September 124 verkregen annsluitingen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACUTER DE VI8CH MARKT