Goudsche Courant, woensdag 6 november 1901

o 8641 Woensdag ft November 1901 40ste Jaargan r lloofdpnj cv 600 000 Vlk De prijzen ijn door den Staat gegarandeerd HeDbiedehel mmm mmm i ienw8 en Advertentieblad eoov Gouda en Omstreken Teletoon o nt ADVERTENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatjsruimle tê Intending van Advertentiën tot 1 uur les inidd pleriMMi H9 De itgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per th ie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlijko Nommers VIJF CKKTEN ff eden ver$ehljut het ledcnbederi aan hel hof en bij hel volk van llaoglanil F r y s f 0 90 in gesl Pakket t 1 Verkrijgbaar bjj alle Boekhandelaren en na ontvangst van postwiBsel waarop staat voor f n f 0 franco bö Firma STADERMANN 347 Vrolikstraat Ahsteedim FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ eheiiiisebe Wasschnitj TAN 11 OPPEHilEIMUÜ ƒ KruUhailc Rotterdam GebreTot ord duur Z M iluu KoDÏng der Belgen noorddepdi voor OOUÜA de Heer II G TltlJSItUlUi Korte Tiendeweg D 7 Specialiteit voor het Htoomeu en verrea van alle Hearenen DameBgarderoben alacok alle Kindergoederen Speciale inrichting Toor het itooni a vao plocbe manteU veeren bout enz Oordijnen tatelkleeden ent worden naar dv nieuwste en laatste methode Kerend NOUVEAUTÉS Wy verzoeken de Dames die ons gelllnstreerd modealbnra voor het Winterêei oen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MM JULES JALÜZOT C M ris Hetzelïdu wordt dan omgaand gratis en Iraiicl toegezonden Bestellingen van at 25 francs vrjj van alle kosten aan huis met S verhooging llèex ieillliekan oor e Kozendaal N I Wtaii onourtrolTin Prof Dr I iuliürs H olhukoiid Hl r Alteen Doiil met I iil rii kstiiii kj Jl tot vourtiiuri iidi rjiilicnlc pti wkero gttuezing vnu ulle wils de mees liardnolvlti i xntnin iti l tcOf voortti Diitstiiai donr ahKviiliii f n op joiijrdiK nl eftiiil roïBle eneaing an olke zwakte lilfc ï JcUt iïenaawdheid lloofd ii ii MiRriiine IlartklnppiuK Mtm pjjn slt chte BpysverterinK Otivermo roii Inipolenz Pollutione enx tJitvuerige prospectoBBen Irjipcr e U rt 1 rt rt duUlh Mlomt il C Onlra U Dopöt Miittli v d Vo to XidtlMinin M Dpöla M Olül an o llottonliiin F Huppel B firavenlmiïo J Ilnlmmaoi do Jmiir V f Untl n H i Wolff fc Oa Oouda on bil allo drop tnn uïuln Orak van A BIUNKMAN Xii Uitnoodiyifig tot deelneming in de kantten van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij wanrin zeker U UiUioen 202 000 Mark gewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedende Geldloterij die volgens het plan slechts 118 00 loten bevat zijn de volgende De hoOfESte prijs is eventueel 500 000 Mark Premie van 300 001 M 1 prijs i 1 prijs jl 1 prijs k 3 prijzen i 1 prijs è 1 prijs a 1 prijs ft S prijzen a 1 prijs i 1 prijs i 1 prijs A 200 000 M l 0 000 M 7J 00OM 70 000 M 66 000 M eo 00 M iiMn M 60 0 0 M 40 000 M 80 000 M 20 000 M 16 prijz WO 000 M 56prijl JBOOOM lOSprijz iSOcoM U6prijz aïOOOM 4prijr 4 1600M eUprijz a 1000 M 1030 prijzen ktWM M prijzen il 10 M 77 prijzen JttOOM 86068 prijzen 169 M 9889 prtjz il 160 148 116 100 M 1088prijz k78 4r l Totial 59 OIO prijzen De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 stijgt in de 2c kl tot bj noo M in de 8e tot 60 000 M in de etot66U00M in de 6e tot JO OOO M in de 6e tot 76 000 M in de 7e tot 200 00 r M en met de premie van aOO OOO event tot 00 000 Mark Vopr de eerste prijstrokking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 B0 een hall origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingalijst De uitbetaling en verzending van prijzen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding B ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours tt0 Men wendo zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 21 NOVEIMBEB e k met vertrouwen tot Samuel Uecksclter Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland IIb H iMilt oaachadglykile 1 makfcelykate poetsnüddel voor Hnreil to vooral dames en KinderechoenwcrlE UdeAppretuurvaoCM MUIIer t Ca Ki Barlla Beuth Slr 14 Men lette goed MÖi X op naam en fabrieksmerk GEBRUIKT IN HOOFDZAAK niet anders dan Koninklijke Krooneieren zjj zyn zoowel voor de eonsumitile als voor de Bakkerij geschikt de kwaliteit is uitstekend de prijs is slechts 4 cent per stuk Alleen by die winkeliers verkryghaar alwaar het door middel van annonceeren op de winkelruiten is aangeplakt Firma K DE BOEB Jr Alkmaar Vertegenwoordiger te UOÜDA P O IJBX tmOEVBB Jr Zengestraat Loterij OnderDeiDing ten voordeele der Boeren vrouwe en kinderen in de ZuidAfri kaansche republieken Deze loterij bestaat uit 2 1 0OO loten met 519 prijzen waarvan de toewijzing zal geschieden volgens trekking der 368e Staatsloterij den 18CII november a s De prijs van elk lot is I gUlClBni Hoofdprijs EQUIPAGE bespannen met 2 paarden g eheel rompleet ter waarde van f 2000 ot f 1700 in contanten 2e prijs DOGCART met paard geheel compleet ter waarde van f 1000 of i 850 in contanten 3e prijs SALON AMEUBLEMENT ter waarde van t 400 VuortN prijzen als 5 PAARDEN EETSERVIEZEN 75 Ie klasse RI IWIELEN met garantie HAND en TRAPNAAIMA JHLNES gouden en zilveren dames en lieeren RKJVIONTOIR HORLOGES en nog vele andere kostbare voorwerpen g ÊUe prijmen n uitMfulleud te kicalltett Behalve bö den wederverkooper LOUIS BISSCHOP Dubb Buurt 12 zijn tegen toezending van postzegels of postwissel loten verkrijgbaar en worden franco toegezonden 1 lot k i I 11 loten ft I f O bij do ondernemers B SnJDEES Eu Co Beekstraat 11 Arnliem Te Gouda mede verkrijgbaar bij de H H A JONÖENEEL Firma EDAUW Sv WI INGAARDEN Firma A C DE FEENNE B L EAASTROP C v VLIBÏ J V D JAGT J H KOK W v BOKKÜM en A DE RIJK te Boskoop Gebri Stoll werck s Chocolade en Cacao DtB maHp door uo nicuivalt uitvindingen op machinaal gebied rerlxtterde bbiieatle on iiitahiitGnd gobruik van ijm e i fijiisto grondslüfl on garandceroi Ici orbruiker van Stollwcrck Chocolade en Oacao OBii nanbeva suswaardip fabrikaat nauwkeurig beaotwoordondo aan vien inbouJ der reep Hlilotten lic irnia bonaalde 87 Brevets als IIofleverftMcler 44 Eero IMploma s gouden enz Medailles coa bewijs an uitajinond fij i NouR 7OU0 déooraoDs ma HwEAHle fl ar première elame en oonBldérattoa a voti 3 excellence fb brloatlon da Ohooolat bonbons varies eto eto Stsilwarck e fttbrika Ht is verkrijgba bij 11 ïL Confleetu s Banketbakker ent ttu Geuetaalvertegenwoordiger Toor liederlajid Juling Matteimlodt Amsterdam Kalvorslraat 108 DS r iiti§epll§che Tandpoeder en Antl8epii§eh Aloii ltlneluiir van E ASSOTO Tanilarts te t Oranenhnge OVERAL VERERIJQBAAR Agent voor Nederland G IJSSEL8TIJN Blauwstraat Gouda Uuitcniandscli Overzicht De correspondent der Rhein Westf Zoitung te Londen seinde Zaterdag dat het bericht over Benson s nederlaag bij Bakenlaagte de Ijondenaars erg drukte Men vertelde dat verscheiden honderden Engel schen zich hadden overgegeven en dat dus het totaal getal der Engelsche verliezen veel grooter was dan door Kitchener opgegeven die enkel vin gesneuvelden en gewonden heeft gerept De soldaten zouden na afgifte van bewapening enz weder losgelaten zijn maar de officieren vastgehouden om als zoenoffers voor de moorden op Lotter Schoeman en zoovele anderen te dienen Dit bericht verwekte groote opwinding en sedert Zaterdagmorgen vroeg verdrong zich een dichte menigte voor het minister van Oorlog om verdere bizonderheden tóWomtrent Dezelfde correspondent zegt dat de tijding van Benson s nederlaag als een ijskoud stortbad op de feestvreugde ter eere van den terugkeer van den hertog en de hertogin van Cornwall werkte Eerst laat Vrijdagnacht maakte Oorlog het telegram openbaar zoodat de ochtendbladen er geen lange beschouwingen meer aan konden wijden Maar zelfs de imperialistische pers kon zich niet bedwingen in de gauwigheid even te erkennen dat deze nederlaag tot de zwaarste rampen uit den oorlog behoort Reuter seint nader over het laatste boerengevecht het volgende De aanval der Boeren op kolonel Benson s colonne by Bethal door Botha heeft geleid tot een van de meest bloedige en hardnekkige gevechten van den oorlog Botha trok van de Zoel lelandgrens naar het noorden terug met zijn mannen en vereenigde zich met een groot commando dat daar was bijeengebracht Vervolgens wachtte hiJ een gunstige gelegenheid af om Benson s colonne te overweldigen in een geïsoleerde stelling De gezamenlijke Boerenmacht wordt op duizend man geschat De aanval werd eerst ondernomen op Benson s achterhoede den 30en October terwijl de colonne op inarsch was De Boeren beroofden de achterhoede van twee kanonnen maar het was hun onmogelgk die stukken in hun bezit te krjjgen Kolonel Benson werd in den aanvang van het gevecht doodelijk gewond Majoor Wools Sampson die als Intelligence ofücier was verbonden aan de colonne nam het bevel over en verzamelde dadelijk zijn trein waarin hij ten volle slaagde Vervolgens nam hij een FEVILLETOX Uit tDuitsch van IV HAUFF i6 Dus dJc scène is waar vroeg Rantow Zeker En een schoon en grootsch iets ligtdaarin opgesloten namelijk dat men weet wievan dat groote leger de roem verdiende van denorganisator van den meesterlijken terugtocht tegende Russen Dat die man Ney was Hij was de Hannibal de laatste bij den terugtocht Maar wat zegt ge dan van hem die deeertte was in het leger maar de eerste was bijden terugtocht merkte Itantow op Ik geloof dat hij twintig jaren vroeger iedere voetstap motzijno garde wu rerdedigd hebben En twintig jaren later misschien ook vielde generaal hem in de rede en hij was wellichtals grysaard met zijne garde een schoonen doodgestorven In het jaar 13 dat zult ge wel weten was hij keizer van een ünd dat zoovele honderden mijten van hem lag Wat hield hem nog inhet leger nadat ons ongeluk reeds beslist was Gelooft ge niet dat hij iets dergelijks als de afvalvan uwen York vermoed had Moest hij inFrankrijk niet nieuwe manschappen by elkaarhalen Maar waarom trok hij dan tegen Azië te verdedÏKende stelling in binnen 500 yarda van oenigc schansen die door de Boeren waren gereed gemankt De beide kanonnen waren zoo goed P geplaatst dat geen van beide partyen ze kon bereiken hoewel de Boeren wanhopige pogingen deden om de geheele macht to overweldigen door herhaaldelp storm te loopen oj de Britscho linies Zg werden even dikwQls met zware verliezen ternggeslagen De verdediging werd hardnekkig en met succes den geheelen volgenden dag en nacht volgehoadcn totdat kolonel Barter van Baahmanskop na een heelen nacht macheerens in den ochtend van 1 November ontzet bracht waarop du Boeren aftrokken Aan beide zyden zijn de verliezen zeer zwaar Het verlies der Boeren wordt geraamd op tusschen 300 en 400 mar Kolonel Benson loefde niet lang na het ontvangen van zgn wond Bütha nam zelf deel aan het gevocht De geboorte van den aanstaanden Leopold 111 van België is te Brussel met onbe chryfüiyke geestdrift ontvangen Zoodra htu eerste van de traditioneele honderd en een kanonschoten uit het koninklyk besluit van 14 Juli IBia dat ook in België nog van toepassing is door de lucht dreunde begon er een algemeene stormloop aaar de woning Tan het gelakkig echtpaar l e vlag werd uitgestoken en met luide toejnicben begroet nadat de bevolking zoo van haar eerste vreugde had kennis gegeven werd het betrekkelijk stil doordat iedereen met aandacht het aantal schoten telde Toen het eenmaal over de 51 heen was kwam er aan het gejuich btjna geen einde en bet werd steeds voller voor het paleis Toen ten slotte koning Leopold die voor deze gelegenheid de automobiel bad laten in gereedheid brengen de kraamwoning bereikte was er geen doorkomen meer aan De koninkiyke automobiel moest stopzetten en de koning moest door twee agenten vooraf gegaan te voet het eind van de reis afleggen wat hem een ovatie bezorgde van de verzamelde menigte De jonge Leopold is een kleinzoon van den graaf van Vlaanderen den broeder dea koning Prins Albert de vader is het derde kind de eerste zoon van den graaf van Vlaanderen en huwde den 2don October 1900 met prinses Elisabeth van Beyeren V Tot heden houden de Franscbe münwerkers zich rustig Er zjjn geen aanduidingen dat spoedig een algemeene werkstaking zal uitbreken velde die moderne Alexander zeide Rantow spottend lachend indien hij toch vermoedde dat dat Pruisische volk achter zijn rug slechts het geschikte oogenblik afwachtte om hem den doodsteek toe te brengen Was dit een bewijs van de wijsheid van dien grooten negentiende eeuwer f Geloof gerust jonge man hernam de generaal dat de keizer verheven was boven zulkeene verdenking Hij wist dat uwe koning eenman van eer waa die hem niet in zijn rug zouaanvallen hij wist ook dat Pruisen te verstandigwas dan ora u la Don Quichotte geheel allesndat groote le er aan te vallen En Pruisen had geen schuld riep de jongeman kleurend Men weet zelf hoe Bonapartezich aan zijn vredesverbond hield Men had geenschi ld en men behoefde daarom niet te wachtentotdat het den grooten man behagen tou de ooriogaverklaring aan te nemen De geboeide heeftdat recht zich in een volgens hem gunstig oogenblik van zijne boeien te bevrijden om daarmeehem te kwellen die ze hem aangedaan heeft Nu vader voegde de jonge Willi er bij hoort ge het dat heb ik nu altijd gezegd wanneer ik de opstand van het geheele Duitschlandverdedigde Wie toch gaf den Franschen hetrecht om ons in ketenen te boeien Onze dwaasheid en hunne macht En wat gat ons het rechtom hen het zwaard uit de handen te rukken ende spits tegen hen zelf te keeren Hunne dwaasheid en onze macht Ik gee toe antwoordde de generaal rustig dat men onder het volk en onder de politici aldus spreekt en spreken durft Maar nooit zaleen De secretaris generaal van de vereenigingen der mynwerkers Cotte heeft zgn rapport over den raynarbeid beëindigd en moet het Zondag reeds verzonden hebben tot weerlegging van den inhoud van het rapport door do extra parlomentaire regeeringscommissie over hetzelfde onderwerp opgemaakt De Sultan poogt eieren te kiezen V4 or yn geld Nu een Fransch eskader van Marseille naar de Turk che wateren stoomt laat hy plotseling weten dat de zaak met Lorando geregeld is op dezelfde wyze als die met Tubini De Sultan heeft ten minste een iradé onderteekeiid waarin hy de achudeloo S8telling aan Lorando overeenkomstig het door Frankryk gestelde bedrag goedkeurt Doch de divisie Caillard is onderweg en zal niet terugkueren De heer Bapst deelde op last zyner Begeering aan de Porte mede dat do iradé in zake Lorando slechts oen onvoldoende oplossing geeft en dat admiraal Caillard dcrhulvü last ontving zya opdracht uit te voeren De Fransciie regeering wil dus thans krachtig optreden en zich niet langer laten atscheptMi met vage belofton van den Sultan Pc quaestie met de Compagnie des Quais heet geregeld maar van die regeling heeft de belanghebbende nog niets gemerkt de qoaestie met Tubini is opgelost maar de belanghebbende wacht nog steeds op de afrekening Zoo zal het waarschyniyk ook met Lorando gaan Veel beloven en weinig geven is des Sultans lyfspreuk en Europa is steeds te goed van vertrouwen geweest Allo beloften door den Sultan afgelegd op de beroemde Beriynsche Conferentie van 1B78 zyn evenals zoovele andere van vroeger en later datnm ad acta gelegd En niemand maakt zich in Turksche regeeringskringen daar warm over Frankryk wil nu eindelyk eens afdoende maatregelen zien En het wil thans tegelyk een einde mak n aan alle nog hangende diplomatieke quaesties Het prestige van Frankryk in het Oosten dat wel eenigszins was gedaald zal thans tevens wat worden opgefrischt en door do bezetting van een der Torksche eilanden wil het bovendien trachten het oude doel van Frankryk het vestigen van zün invloed in Syrië weder een stapje nader te komen De Porte zal voel concessie moeten doen voordat admiraal Caillard een bevel krygt om naar Marseille terug te keerenl soldaat het wagen deze taal te uiton om er de een of ander slechte daad mee te verontschuldigen Er is heel wat verraai in de geschiedenis gepleegd maar in die tijden waarin ze plaats hadden werd mon wellicht zoo zeer door de toekomst beziggehouden dat men toen zelfs de verraders prees Maar het volgende geslacht dat die onderwerpen in heldere licht bekijkt heeft ze zoo Ijeoordeeld dat menig schitterende naam in het zwarte re is ter aangeleekend werd Ook de zaak des keizers zal natuurlijk door het nageslacht veroonieeld worden Maar dit lü toch zeker dat een sohlaat die waar en wanneer ook zijn vaandel verlaat altijd een schurk blijft Ik ben het geheel met u eens hernam Ran tow alleen zie ik niet in hoe dit alles tot verdediging moet dienen van den overhaosteir tocht naar Rusland Meent ge dan dat Pruissen s toestand on geheel en al onbekend was vroeg de generaal Men wist zoo ten naastenbij hoe het daar ginds gesteld was Ik behoorde van Mains tot Smolcn i ko tot s keizers gevolg en daar ik in de Duitsche provinciën bekend was was ik dikwijls aan zijn zij en ik heb menigmaal uit zijn naam aan de inwoners vragen moeten stellen In die Pruisaische provmcten viel het hem en ons allen dat de jongelieden zich geheel anders gedroegin hunne houding was anders hun doen en ïaten verbaasde ons Het geheele land scheen vol te zijn van afscheid nemende menschen en toch het waren geene verlolgangers o vreemdelingen maar daar geborenen en opgevoeden De haren waren tot op militaire lengte geknipt hunne houding was recht De Roichs Anzeiger gaf in zy n laatst verschenen nummer do volgende eindresultaten van de volkstelling die do Pruisische regoering den Ion December van het voorgaando jaar in hot koninkryk heeft doen houden Hieronder volgen enkele cyferB De totale bevolking van Pruisen bedroeg op den g hoemden datum 34 472 509 waarvan 16 971 425 tot het mannelyk geslacht behoorden en 17 501 084 tot hot vrouweiyk geslacht Naar do kerkgenootschappen gerekend waren de uitkomsten als volgt Evangelisch 28 H17 577 kath 12 113 70 andere christelyke godsdiensten 139 127 Israëlieten 292 322 onbekend of anders 9H13 Dü uitslagen der telling voor de fiünprovincie waren totaal 5 759 790 2 899 421 en 2 860 377 vrouwen 1 663 218 evangelisch 4 021 388 katholiek 21 660 verdere christenen 52 251 Israëlieten en verder 1275 onbekend Voor de provincie Westfalen zyn de cüfers ia de zelfde volgorde genomen 3 187 777 t645 96 i 1 541 781 1 537 948 1 616 462 12 379 20 640 348 Merkwaardig is vooral de enorme afwyking in de verhouding van bet getal kathoHeken tot dat der evangelischon voor de Uynprovincio vergeleken bg geheol Pruison Vei si rei k Bei iehten Fkakrrijk Door sommige bladen wordt aangedrongen op intrekking van do nogal malle bepaling dat geen enkel ambtenaar van den indirecten belastingdienst in het huwolyk mag treden zonder toestemming van den minister van financiën En dat by den achteruitgang der bevolking in aantal met nationale productiewedstryden om staatspremiën in t verschiet 1 Te Reims wordt geld ingezameld oS op de plaats waar de presidentieole tribunegestaan hoeft hy de revue van Betlieny integenwoordigheid van don czaar oen godenkteeken op te richten De havenarbeiders te Brest zyn aan t vergaderen ter verkryging van hervormingen mot stakingsbedreigingen in petto De gemeenteraad van Albi heeft zichmet algemoeno stemmen verklaard togen detoelating van do Jarme ioten de Capucynersin de broeders van het krnis I Tegen het nationalistisohe Paryschegemeenteraadslid Barillier is een instructie geopend wegens beleediging van den Ze stonden niet ah luiiiards ot leegloopende botteriken toen de keizer met zijn evola door het land trok Neen ze maakttiji front ncn linkerarm recht tegen het ly gedrukt het oog recht voor zich uit gericht terwijl de rechterhand het militaire saluut maakte Za waren geene boerenknapen meer maar soldaten en de keuer wilt toen evenwel dat niet g heel Pruiss n met zijn leger zou meetrekken venen gedoor hun Hij liet een gevaarlijken l eleedigden vgandachter merkte Rantow op Een gevaarlijke vijand mijnheer Rantow is als eene beleedig le slang maar volstrekt nofjgeen leger v in mannen van eergevoel liet Pruisische leger had zicheenigd maar toen dithet onder zijn eigen oppi krijgsman van hun legernoch van hen noch vandacht De ondergeschikte eed aan hunne vanen gebonden en do generaals de vertegenwoordigcrs dezer vanen moesten instaan voor hun eer Wanneer ge do zaak uitnatuurlijke oogpunt beschouwen wilt dan zult getoch eker het gedrag van den keizer bij het boginvan dien ongehikkigen veldtoclit niet overhaastigof onwijs vinden liet Pruisaische leger dat gedwongen wasmede uit te rukken hernam de jonge man behoorde niet aan dezen keizer der Franschen maaraan zijn eigen rechtmatigen koning en elk oogenblik dat deze hun van hunne plichten tegenoverdien man ontsloeg Wordt vtrvotgd