Goudsche Courant, woensdag 6 november 1901

aUa 6 8 8 01 7 0 7 1 7 85 8 41 8 66 9 01 9 44 10 11 11 16 11 81 11 00 1 80 1 40 8 67 4 00 4 16 4 87 6 19 84 7 01 I 4I 7 56 8 18 9 40 10 80 vmSu 1 81 r j ♦ ZoelelDi ïeir 1 68 S I I SO 4 8 44 10 01 Zeienh Mo 8 08 P 10 4S l ll 6 1 64 10 14 Onuda 14 7 8 7 48 v 0S9 0 9 l8 9 80 0 11 in 4 M 6 IMS 14 814 11 09 8 14 4 7 4 41 81 6 48 7 5 7 31 4 19 8 13 8 46 lO 10 68 a raaiaia4W a daa laar taa aM acakadl aa lO llar aaikatlala allaaa la a la klaaaa itn kalalaa Bakaln aaa Uljal la U aa aapflaauat hawqa 1 SOU A i M r e R D A Ï iaa faraa Joad 8 U S J j 10 10 10 U 0 1 10 8 8 4 07 1 4 s 8 48 9 61 10 19 10 30 11 08 AmatW 8 01 8 11 9 44 10 10 11 04 11 48 11 87 1 17 J 4 1 l s 6 S0 S 48 44 9 35 10 8 i 01 li lAaiatO 81 18 9J 10 11 1 1 Ot 1 10 t 11 1 104 1 4 B u i U 1 a Kt il 1 vtaaaaraa B joud 6 0 8 81 7 4 8 1 7 11 14 10 69 £ 1 00 18 81 1 16 l 4 4 48 1 4 8 00 S 88 7 10 7 88 1 10 80 11 08 6 1 6 46 8 01 9 8 10 0 11 18 H 14 Oudew 6 16 11 18 1 11 S 10 48 WMrd t 4S 8 4 8 8 ll 4 I 4O 8 8 07 S3 1 48 10 64 U4rMkt 8 08 7 4 1 18 8 61 9 89 M 14 10 40 11 47 K ll 108 3 i8 S 4 1 04 4 8 34 8 68 7 44 8 08 69 I1 8 11 48 Vaa C Jl J 1S 11 1J9 J1 i u i fj l 1 1 10 8 4 4 44 08 1 7 09 10 4 Amat W 6 14 8 47 7 80 3 84 8 4 9 SO 4 11 8 11 4 1 60 3 S S 4 1 5 0 1 l 7 6 10 01 a wU 7 0J 7 818 U9 IV9 Ultaehl 8 1 1 1 7 47 8 0 10 U 41 ll i 1 8 1 4 1 m S l 4 1 t 41 4 61 5 48 J 7 00 Kit 8 4 81 10 0 10 48 Woantia 07 8 44 1 0 9 87 U 7 11 66 1I J7 4 4 7 14 9 10 H Oadn 8 IT 10 8 1 8 4 88 9 18 a 4a IM t 4 8 80 9 M 10 48 lUt l ll 1 1 1 18 M 4 48 6 18 j 7 4 7 41 M9 9 39 10 07 l 4 H 1 president der Bepnbliek in een meeting T66r een maand door licm met Uilievoyc te b ècainp geleid In verband met de veroordecllng van eenige leden van liet stakinifsconiité te Mareeille wegens misbruik van nndersteaningsgel p is door een vergadering de wensclienÜptd betopgd van opheffing der prevenmVe gevangenisstraLbi perking van de rechten van den rechlSl JMU i4i trnctic en intrekking van de wetsbepalingen tegen de anarchisten terwjl er geprotesteerd word tegen de aitgesproken vonnissen BINNENLAND Jlt den Haag wordt bericht dat do lichte ongesteldheid welke H M du IConingin in de laatste dagen Haar vertrekken deed honden geweken is Uen meldt uit Hilversum dat de omgeving van president Kruger gaarne zou zien dat hy den winter vooral als deze zich strenger gaat alten dan thans het getal is zijn verblijf zou gaan vestigen in een milder klimaat ten einde eeno bestendiging van den gooden gezondheidstoestand waarin de heer Kroger zich bevindt in de hand te werken Men heeft den president dan ook reeds aangeraden zich naar het zuiden van Frankrijk te begeven Kene beslissing heeft de heer Krnger nog niet genomen doch mocht bij toestemmen dan zou het vertrek van Hilversum nog in deze maand plaats hebben De minister var binnenlandsche zaken dr Kuyper woonde gisterochtend de onthulling bg van den gedenksteen ter eere van mr Herman ïoster in het Akademiegebonw te Leiden Ook do hoeren Wessels Wolmarans en Koopmans van Koekeren als vertegenwoordiger van den consnl genenaal van ZoidAfrika en de heer Canneel vice consul van Transvaal beneven de zoontjes an wjjlen dr Coster waren bg de plechtigheid tegenwoordig Uit de candidaten die mar de aan de school voor Kunstnijverheid te Haarlem vacante betrekking van leeraar in de projectieleer en hel toekonen van geometrisch ornament hebben gesolliciteerd werd een drietal samengesteld bestaande uit de Hoeren No 1 Hana No 2 leSsnrnm de Mesquita belden uit Amsterdam No 3 A t de Oraanw uit Rotterdam Gemengfde Berichten Men zal zich herinneren dat in den avond van 31 Augustus in de OovertPlinckstraat te Amsterdam een vrouw door het springen van een zg knalbus een stuk gaspjjp met kruit of een ander ontplofflngsraiddel gevuld zoo ernstig aan den linkerslaap werd getroffen dat zij aan de gevolgen overleed De 19 jarlgo jongen die dit ongeluk veroorzaakt heeft Chr 7oh Persoah Titcondrager van zyn ambacht stond Vrijdag voor Directe SpoorwegverblndlDgeD iet tiUllUA WinterdleRSt 1901 02 AaoKevaDgen t October l Ud van UreooAlck l f I t nilin IITTÏintMilaa Tim H H yt 1 6 7 11 7 8 8 81 6 88 9 08 i 9 88 9 67 10 8 10 68 11 16 11 18 18 18 l 7 8 18 S 80 8 41 4 08 4 89 4 B4 5 16 6 14 18 7 08 Ï 88 7 44 8 14 8 17 1 84 14 10 09 10 1 10 46 ILH ütiiidl Muorilnokt w 7 1 40 Nieuwarkark 7 8 t a 8 60 a a Oaptllt 7 8 1 17 tottardam H 8 6 7 44 9 04 9 9 9 46 RottardaniD P a 6 64 Rotterdam B 8 09 9 08 S Ol 5 11 a 6 18 a a a a r 6 87 6 8 5 46 8 89 7 47 8 07 t lO a a a f 7 87 1 46 6 80 7 1 11 18 a 1 08 J 11 18 14 11 80 1 81 111 11 0 18 11 19 11 89 18 84 1 80 a U U a a a 10 e n 86 t a V a 4 1 a a 4 84 1 89 3 61 1 08 Ji 1 6S Il i 0 a S 1 AUaaa la aa la Uaiaa Illn kgMalaa Of 4aaa tnlaaa aga Zaalal llaaaia aa Oiaadaf adaapaha rataarliiliatlaa raar da k U aattoijgWr tagaa aakalaa TtaaHfrji ff Halluibaka Spaai L Kilra aa pUaiaBl ba 4a 1 illaaa Riaadaf tOTTXKDAU qoODA alaa vacaa Ml 1 16 7 18 11 80 ll SI T fl a a 8 17 K Ê w a a 6 41 80 a a 4 08 4 45 5 6 SS 04 19 7 06 7 69 8 1 8 a a a 8 9 48 a a a a 4 9 iS a t a a 6 1 a alii 10 08 4 14 4 6 6 1 48 6 64 8 84 H 7 88 8 iO 8 4 9 47 10 09 lO la 11 0 BottanUn Bnn Rottwdam D P Botterdan H OapelU Ntauwerkerk Itoordreeht Qoada 1 8 3i 7 41 4 48 6 80 04 4 68 1 41 a 6 01 6 61 1 11 1 04 6 17 8 10 8 U SI U t lt 04 7 8 8 08 1 84 9 00 1 87 10 08 10 19 4 AUaaa la aa a Uaaa aitia tatalaa a IkaattatK af lae laaf taa aial latakaal wardaa H Hallaadaaka apar L IHra aanilaaaaaltawga aaa da Caaafagah dar Wataaa LUa I I II D 4 U K N 1 18 1 81 3 46 7 18 8 87 8 44 11 1 11 10 00 7 11 1 61 a a a 7 8 9 08 a 7 6S 8 14 a a a 7 68 9 08 9 1 9 81 1 41 10 4 8 11 7 9 Qoada Kaaeak llMra SoclemiMrZeg V rbaig Hag 8 16 8 49 7 S7 1 10 1 41 4 16 4 4 de recUliank terecht wegens bot reroorzaken van iemands dood door schuld Hij had aldus is by onderzoek gebleken een stak gaspijp gevuld met een mengsel van chloorkali en zwavel en deze knalbus met geweld tegen een muur geslingerd om den inhoud te doen ontploffen De bus sprong uiteen en een der scherven ter grootte van een gniden had de vrouw die er toevallig by stond tegen het hoofd getroffen Het O M eischte voor den eenigszins onnoozelen knaap een maand hecbtenis Aan het Bportblad ontlecnen wg bot volgende minder ter wille van den eigenaardigen vorm dan wel van de strekking Er bestaat een zekere cynisme bg vele voetbalbestuurders en beoefenaars ten opzichte van de gevaren van het spel een kondbloedigbeid welke voor flinkheid wil worden opgevat waartegen wy steeds met kracht in velzet zgn gekomen Tegenover alle lyrische en epische ontboezemingen aan de buitenstanders over het nut de karakterveredeiing den paedugogiscb voortreffelgken invloed de horsen ontwikkeling de oordeelscberping de moedkweekiug van on8 spel hielden wg steeds de voetbalgevaren de nadeelen welke te bestryden zyn maar dan ook bestreden dienen te worden voor oogen Maar men wilde er niet van hooren jubelde til neer lofzangen naar buiten met den in naar de werkelgkheid gekeerd Dat li H zinledig woordenspel onzer propaganda 6ók door den N V B gespeeld wordt was ons steeds een griet te meer Het sterfgeval Zondag te Rotterdam door ons spel veroorzaakt kan door geen boekdeelen propaganda van de qnaliteit als bg ons wordt toegepast vergoeiykt worden VVy hebben zelfs voor een deel de verantwoordelykheid te dragen Het blad dringt dan verder op bezadigdheid orde en regel aan De moord te Malakoff Uit het gerechteiyk onderzoek is gebleken dat Jlaire Bassing die een paar maanden geleden uit jaloezie te Pargs een lelegraflst vermoordde zyn Igk in een koffer verborg en ten slotte zichzelf en haar kind doodschoot geen medeplichtigen heeft gehad Kon hevige brand heelt in het VanBche dorp Haint Uênes Ohampanelle 16 met riet gedekte huizen in korten tgd vernield De bewoners konden niets van hnn eigendommen redden De schade ia zeer groot De pest Oeen enkel nieuw geval van pest is tot gisteren te Qlasgow voorgekomen De ziekte is tot dnsver beperkt gebleven tot het Central H6tel Keu blauwe diamant In de Voreenigde Staten is dezer dagen een blauwe diamant ingevoerd die 22 karaat weegt en waarvan de waarde wordt geschat op 937 i500 gulden Men beweert dat er slechts één dergelgke diamant naast dezen beslaat in een Europeesche collectie 0 48 10 18 111 IS 10 8 in 4S V149 9 18 9 47 ii bi ii os i 10 1 10 18 11 18 18 18 18 66 a ll 6 a 1 07 a 11 1 a 1 18 a 11 10 a 1 18 10 4 11 86 11 48 18 46 1 87 Vóór eenige maanden liepen te Arnhem geruchten over diefstallen op het station 0 a zon een bedrag van f 120 van het plaatsburean gestolen zijn Een g istreng onderzoek werd toen ingesteld en zelfs werd een enkele ambtenaar verdacht en door zgn superieuren en marechaussee in verhoor genomen Een resultaat werd daarmede niet bereikt Bedoelde ambtenaar is later rerplaatsl Thans echter is gebleken dat van diefstal geen sprake is geweest maar dat een aantal plaatsbiljetten eene waarde van + 120 vertegenwoordigende bij vergissing in een verkeerd vakje is gelegd Het alonde kasteel Berlaar gelegen onder de gemeente Sint Michiels Gestel is in vlammen opgegaan Vermoedelgk is de brand door een gebrek aan den schoorsteen veroorzaakt terwgl toen het onheil bemerkt werd aan geen blnsschen meer te denken viel De gnnsche behuizing is verwoest slechts een op eenigen afstand staande schuur waarin zich het vee bevond kon gi spaard biyven Het kasteel was reeds gebouwd in 1649 en thans eigendom van de erven H W Bosch Het werd bewoond door den landbouwer O V d Ilesselaar Assurantie dekt de schade U D wy hadden dezer dagen gelegenheid ons tu overtnigen dat de knoeiers niet verlegen ilton waar het geldt een goedklinkenden naam te bedenken voor allerlei onmogelgke mengsels die zy aan den man willen brengen Jnist nu onze vrnchtenwgn industrie een grootere uitbreiding zoude kunnen nemen door mildere fiscale maatregelen schroomt men niet het artikel in miskrediet te brengen door dranken onder den naam van vrnchtenwgn in den handel te brengen die volgens onze onderzoekingen niets anders zyn dan erbarnvelgke mengsels Mesters bessenwgn en kersenwgn te Groningen verkocht bleken te bestaan uit zure plantaardige residu s likenrstruop zoet gemaakt met saccharine en verder geeojiserveerd met salicylzuur en gekleurd met anilinekleurstof Alcohol was slechts in uiterst geringe hoeveelheid aanwezig Afgescheiden nog van de vraag of het gebruik de er mengsels uit een gezondheidsoogpunt niet ernstig te ontraden is wordt der eerlgke vrnchten wgnindustrie op hoogst unfaire wgze concurrentie aangedaan daar er geen sprake kan zyn van het beitrip wgn bg deze stoffen Daar de verkoop van dergelgke vervalschtewaar die onder verkeerde vlag aangeboden wordt in het buitenland strafbaar gesteld wordt terwyi by ons dergeiyke zaken schynen te mogen geschieden dank zg der gebrekkige wet biyft niets anders over dan het wapen der pnbliciteit tegen dergelgke praktyken ter hand te nemen Het publiek kannatuurlgk krachtig medewerken door nietuitsinitend op goedkoopte te letten ten koste zgner gezondheid doch waarborgen voor de zuiverheid en namen van fabrikanten bg den aankoop te eischen M t d V 4 8 1 48 a a 1 64 a a 38 1 14 1 44 a a a l S a 1 13 1 09 1 09 84 Ml 4 i H A 1 a fiaa 4 19 4 86 4 10 6 18 1 8 6 01 a a 6 18 a a 6 17 a a 6 81 6 48 S t7 4 1 Uit Rusland big ren verontrnstende berichten komen omtrent do gevolgen van den mislukten graanoogst in sommige doelen van het rijk vooral in het Oosten Te verontrustender schgnen zg daar nn verluidt dat den dagbladen van regeeringswoge is aan gezegd slechts olficioele berichten over dot hongersnood op te nemen Naar het heot moet dit dienen om het verspreiden it overdreven berichten tegen te gaan oS waarschgoMjk uit gelgke overweging is aai particaliercn verboden de slachtoffers anden te steanen dan door bemiddeling van de 4 flcieele Knssische RoodeKmisvereenigingei de plaatselgke ambtenaren Iemand was in een Duitsche stad als lid van den gemeenteraad belast met het beheer van een gasthuis Als zoodanig was hg ytg oordeel dat de kleine geldsommen die hi de overleden zieken werden gevonden m d gemeentekas behoorden te worden gestort terwgl de directeurgeneeskundige de afgifte weigerde en het geld in de gasthulskai bracht De zaak kwam later bg een bgzonder geval in den raad ter sprake en toen antwoordde het raadslid dat het geld ui de geheime kas van het gasthuis scheen te zgn gevloeid en hg niet wist wat hg van deze handelwyze moest denken In deze woorden meenden vele leden vaa de sociëteit waartoe het raadslid behoorde een verdachtmaking te zien van den directeur eveneens hun medelid en door een aantal hunner werd het voorstel gedaan het raadslid uit de sociëteit te bannen op grond var een artikel der statuten volgens t welk iemand die zich op een of andere wgze door zgn gedrag onwaardig toont kan worden verdreven Eu by g heimo sten ming werd dit voorstel mot 82 tegen 6 stemmen aangenomen De uitgestootene kwam hiertegen op bjj den rechter die hem in het geiyk stelde In hooger beroep werd dit vonnis echter vernietigd en het hoogste geruchtshol heelt nn het beroep in cassatie verworpen er dos den vordrevene in t ongelgk gesteld i Zyuerzgds werd aangevoerd dat het niet aangaat hom als een onwaardige te behandelen op grond dat hg zyn plicht on de waarheid ie zeggen als raadslid wol nagekomen en dat een particuliere vereeniging niet het recht heeft over verklar ogen in een publiek lichaam gedaan all rechter op te treden Vanwege de oeMelt word echter aangevoerd dat elke vereédging volkomen vrg is in de beoordeeliug of een geval in de statuten voorzien aanwezig ia In dit geval werd de eischer bovendien onwaardig verklaard niet wegen zyn openbare verklaring op zich zelvo maar wegens de inkleeding er van In de Times is een brief uit Pretoria opgenomen waarin o a het volgende voorkomt 10 19 10 80 10 87 10 80 10 46 11 08 11 47a a 1I 1 a f a 11 48 14 3 8 8 i a 8 41 J 8 S1 8 5 9 1 L 9 1 a 10 11 9 48 10 81 1 01 S M U 8 I ia S 18 E 8 4 1 8 9 9 17 4 63 10 08 10 17 F 10 8 41 11 1 10 84 10 18 10 48 1M 10 4 11 18 11 67 Niemand van de bnrgerjj kan begrgpen wat 250 000 soldaten uitrichten tegen de 10 000 Boeren te velde In een plaats zgn er 26 000 soldaten binnen oen kring van een paar mglen en toch wordt de menachen officieel meegodeeld dat men niet zeker is buiten een kring van 15 KM ij hebben een Engelsche kolonne langs oen weg zien trekken en de wegen volgen altld het lage terrein en de dalen en zonder dat zg het kon weten of zien haddon do i hoogten vol Boeren kunnen zgn die hun vuur niet afgaven om acbterbiyvers eni te pakken en zich te hnnnen koste te bewapenen en van een paard te voorzien Het is eon zeer verkeerde gewoonte om de soldaten elk 300 patronen te geven zg beginnen zoodra zg moede zgn patronen te strooien als bladeren en de kaffers rapen ze met bosjes tegelgk op Kort nadat een Engolsche kolonne voorbg was getrokken boden de kaffers mg 35 geladen patronen voor een shilling aan De kaffers vertelden dat de Boeren die patronen bg tienduizenden opraapten en ze gebruikten Bgna alle Boeren zyn gewapend met Engelsche geweren en schieten met Engelsche ammunitie Te raakte zgn hoofd kwgt en gelastte de onmiddeliyke ontruiming van de plaats op het gerucht van een Boerenkolonne die niet kwam en wg lieten er 1000 soldatenpakken achter en £ 8000 aan voorraden die de Boeren sedert gebruikt hebben Te geschiedde de ontruiming eveneens inderhaast en lieten wy 25 000 patronen achter Waarlgk het leger heeft zonderlinge manieren De pers in Londen moest er op aandringen dat alle rampen gerapporteerd werden wy weten op het gezag van mannen en kooplieden die nabg de plaatsen van rampen zgn geweest dat zich in de afgeloopen maagd 70 man van een regiment te zomen in de Kaapkolonie hebben overgegeven 60 van een ander regiment en 90 van een derde en een heele afdeeling van weer een ander regiment en den Vrgstaat en honderden manschappen op zichzelf maar er is geen melding van gemaakt in onze kranten Waarlgk Kitchener zou de Nederlandsche krantenlezers ook ongemeen genoegen doen als hg alle ongevallen wilde wereldkundig maken De hoogste krggsraad te Hannover heeft uitspraak gedaan in het volgend geval Een onderofficier der artillerie bad een recrnut van zgn batterg dien hg op een konden Februariavond had aangetroffen op een verboden plek op de binnenplaats der kazerne bevolen verscheidene malen heen en weer te loopen over de binnenplaats Toen de recrnut er op wees dnt hg bgna niet gekleed was sloeg de onderofficier hem met de vuist tegen de kin Eenigen Igd later kreeg de rtcruut bg het exercteren van den onderofficier weer een stomp in het gelaat en kort daarop beval de onderofficier den recrunt omdat deze de paarden niet voldoende schoongemaakt zon hebben tot straf s avonds 2 stalemmers met water door het zand van de binnenplaats der kazerne naar de rgbaan te dragen Toen de recrnut daarbg een emmer liet vallen moest hy nog 11 emmers met water vollen Togelgkertyd sloeg de onderofficier hem verscheidene malen om de ooren Op de terechtzitting ontkende de onderofficier alles en beweerde dat de recrnut sociaal democraat ia en zgn beschuldigingen had verzonnen om hom den onderofficier nadeel te doen De recmnt ontkende sociaal democraat te ign De onderofficier kreeg 3 weken cachot STADSNIEUWS GOUDA 5 November 1901 Zondag hèd in het Israëlitische Oude Mannenen Vronwenhuia alhier de janrlgksche gecombineerde vergadering plaats van het hoofdbestuur en de commissie van toezicht der vereeniging Centraal Israëlitisch Oude Mannen en Vrouwenhnis voor Nederland en de Koloniën gevestigd te Gonda Tot leden van het boofdbeituur zgn herbenoemd de hoeren S ♦ Dantzig te Rotterdam en I Compris te Amsterdam en tot leden der snb commissiën de heeren 8 Monk en B Ngkerk van Amsterdam Elias Hartogs Mzn te Rotterdam Philip Kegzer te Eindhoven L Trgbit te Wintorswgk en F CaU alhier De vereeniging die ten doel heeft om het gesticht alhier zoodanig te steunen dat het steeds kan voldoen aan de eischen van een Centraal gesticht voor Israëlitische ouden in Nederland en Koloniën en die daarvoor contributiën en giften benevens tegaten verzamelt verkeert in bloeienden toestand de rekening van het dagelgksch bestuur is met algem stemmen goedgekeurd Toegelaten tot de evangeliebediening door het prov kerkbestnar van Drente 6 H Beekenkamp cand aan de Universiteit te Utrecht Gister slaagde voor Akte examen handteekones 1 o de heer H C German alhier Aan het gebouw van bet Provinciaal Bestuur te s Gravenhage werd heden aanbesteed lo het driejarig onderhoud van de Hallegatslnis de draaibmg by het Rabat en bgbehoorende werken te Gouda provincie ZuidHolland behoorende tot de werken van den waterweg van Amsterdam naar Rotterdaa gedurende de jaren 1902 1903 en 1904 Minste inschrgver C P W Dealing alhier voor f 2890 per jaar 2o Het driejarig onderhond van de ïouweslnis en bgbehoorendo werken te Alphen prov Zuid Holland behoorende tot de werken van den waterw eg van 3o het driejarig onderbond van de Qingewerken te Asperen prov Znid Holland gedurende de jaren 1902 1903 en 1904 Minste inschrgver J Gerdessen te Asperen voor f 1670 per jaar Men meldt nit Alfen a d R Het dames eomité dat met belangrgke financieete stenn van het depart AlfenOudshoorn der Mg tot N v t Algemeen eene uaai en verstelschool Volksbelang wist tot stand te brengen nam heden een nieuw naar alle eischen ingericht gebonw in gebruik Voor het groot getal meisjes is tevens reeds eene tweede onderwgzeres aangesteld SciiooNHOVBN De officier van gez 1ste klasse dr D M Pronk is eervol ontheven uit zgne betrokking van chef van het militair hospitaal alhier en is voor die funtlen bestemd de officier van ges Isto klasso M van dor Weerd Boskoop 8edert een tal van jaren had men groote moeite om het water in den polder Lang ltoskoop de polder waarin de meeste en voornaamste kweekerOen gelogen zgn op een peil te brengen en te houden dat voor do eultaor als het beste werd bcsehonwd Het scheprad van den vioegeren windmolen werd door een stoommachmo gedreven wat geheel onvoldoende was In de en toestand ia thans verandering gekomen door het Bticlilen vnn een nieuw stoomgemaal De beproeving had Vrgdng plaats en overtrof zoowel wal wateropbrengst als kolenverbruik betreft de in het bestek gesteldq voorwaarden Het stoomgemaal beslaat uit eoii direct werkende liovol centrifugadlpompmachine met condensatie en do stoom wordt geleverd door een coinwall kolol werkende op 7 atmosferen overdruk Atjeh Aan een officieel telegram van 1 October is het volgende ontleend Bg een patrouille in Djoelok werd de Europeeiehs sergeant Fischer niet levens gevaarlgt gewond Een patrouille uit Poentendt overviel een bendohoofd in Neuhenn dnarbg bleven dat hoofd met zes zgner volgelingen en wapens in onze handen Een marechansaee patronille in Plimbang verjoeg een bende die vier dooden met vier beaomont on drie voorlaadgeweren benevens blanke wapens liet liggen PosterUen eo I elegraplilc Vacante directies Post en telegraafkantoor to de Ded emsvaart Jaarwedde f 2100 en vrye woning Pensioensgrondslag f 2400 Borgtocht f 13 915 reëel Post en telegraafkantoor te Edam laarwedde f 2000 en vrge woning Pensioensgrondslag f 2300 Borgtocht f 9759 reëel Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrgheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben ingevolge de bepalingen van het Koninklgl besluit van 21 Maart 1894 no 17 de postambtenaren voor eerstgemelde en de telegraafambtenaren voor laatstgemelde directie den voorrang Sollicitaties in te zenden vóór 20 Nov a s Benoemd 1 Nov Tot telephonisto mej A Hulsekamp en mej O P H van der Meuleo tot brievengaarder te Babberich W H Peters thans postbode te Didam en te Benthnizen A van der Byi 1 Dec Tot directeur van het post en telegraafkantoor te Woerden W van der Heide thans in gelgke betrekking te de Dedemavaart Bevorderd 1 Nov Tot commies der telegraphic 1ste klasse de commiezen der telegrapliie 2de klasse H Tjebbes te Rotterdam bgpoiten telegraafkantoor Prins Hendrikkade en T H Ë Sanvenr te Amsterdam tot commies der telegraphic 2de klasse de commiezen der telegraphic 3de klasse B F Hackfoort te Ngmegen en J A van Ameron gedetacheerd bg het Hoofdbestuur der postergen en telegraphie Verplaatst 29 Oct De klerken der posteryen on telegraphie 2de klasse B Belgraver van Veoloo telegraafkantoor naar Amsterdam telegraafkanitoor en H Koens van Amsterdam telegraafkantoor naar Venloo telegraafkantoor 1 Nov De klerken der posteryon on tele graphie 2de klasse A ü Dykstra naar Hengeloo A van der Ven Jr naar Meppel en O Bronwer naar Rotterdam telegraafkantoor allen van Amsterdam telegraafkantoor H V Beilingh von Rotterdam telegraafkantoor naar Amsterdam telegraafkantoor J H Voskamp van IJzendgke naar Kaatsheuvel C H P van der Velden van Rotterdam telegraafkantoor naar IJzendgke de telephonisten mej E M C J W H C van den Broeke van Rotterdam naar Pnrmerend mej A L Wakkee van Breda naar Gorinchem mej G D Woud van Tilbnrg naar Amsterdam mej J L H Bellaard van Amsterdam naar Kotterdam en mej W C do Zomer van Vlissingen naar Tilbnrg de adaistent T Sprenger van Iieenwarden naar Arnhem Geplaatst 1 Nov Te Rotterdam telegroafkantoor de surnumerair der posteigen en telegraphie A J van Woerkom terug van militieverlof Dames en Heeren GLACÉ GEMSLEDEREN ASTRACAN WOLLEN TRKJOT FOULARDS A va n os Az Md Tailleur Kleiweg E 7 J GOUDA r le iJkaoii Xa 31 ieiirs Villi AnisU i dam Irkrs Siotkrs 8111 96 961 f 911 IV 84 son Vi a 80 8Vi a i i 81 ia ia 4 NOV finnLASü üarl Noil W 9 l idilo Ho lUlr Srhiii ilitn lilu 1 llonoaa UII Goull 1861 984 ITALIR In rlir viiitc I 8A1 S1 5 loarssa Obi Ill lapierlSRS 6 litn in E Ivor 18S8 I l oaTUOAl Oi l nu t coupon 8 lilo ticVisl H Vi 86 2 ia lOjM 80 90 S8V 876 416 ny loiy 180 S li 106 119 8181 661 69 104f ItuaLAHH Obl Ilinneiil 1894 4 Hilo liicuiia 1880 4 ililobii Uollii 1889 4 o dito bij Hop 1889 90 4 d to ID ouil Ifeii 1818 Odit ilUo illto 1844 5 jfAMiB Periwt arhuld 1881 4 fusKBU Gspr Oouv loon 1890 4 Ge Icraing a ino 1 ïec looiiiti aoneO DIDAn lip V obl 189 9BV 100 i 816 140 10 1 I 107 1 109 I 864 I 104V ïaatowa dito aand 6 IvaaK Oombr dito aaod 6 Cnnk Ch Azo Sp kap obl 4 dito di4o oblig 4 LuêèOUl Oenl Pao Sp Hij obl 6 Ckle h Nortb W pr Cr aan 1 dito dito Win ft I ster obl 7 Denver k Kio Or Spm eert T a Ulinoia Central obl in i oud 4 Louiav k Kaïhailli Oer t aand Uexico N Spw Mii lebyp a 6 Uiaa Kanaaa a 4pCt pref aand N Tork Ontaato k Weet aand Pens dto Ohio oblig 8 60 4 99 lOlV 1037 101 108 119 117 10 41 § regiw Calif Ie hn in goud t Paal Minn k llaoil obl Ud Pao Hoof lüa ob ig 8 dito dito Line Col Ie bjrp O 6 Gamada Can South Gliert r aan l 7ul O Ball k Na Ie b d e O Amaterd Omuibaa U aaod Itotterd Tram reK l aata aaad BD Stad Amatordam aand I Stad Rotterdam aand 8 Bbloib Stad Antwerpen 1887 8 Slad Bruaael 1888 8 Ha a Tkeiaa Segullf Oeaelaeb 4 l uaTBn Stoatalemig 1880 6 K E Doet B Cr 1880 S SrAiin 8tadl dnd 8 1688 Kn Tar Bei Avh oel aart lantels Japonstoffen PELTERIJEN in buitengewoon groote kenzo van de goedkoopste tot de beste soorten Prijït n zeer coiKMiroorciiil D SAMSOM Veemukt te Rotterdam Oinstjag 5 November 1901 Vette OoaCn en Koeien goede aanvoer prijeen waren voor ie kwaliteit 34 ie kw il 3a 3e kwaliteit aS cent ieT half K 1I0 Ma re Ossen Melkvee en V arkoeien goed aangevoerd Vette K alveren goede aanvoer 10 kwaliteit a8 ade kwaliteit 36 3de kwaliteit aa cent cr hall KI Stieren en graskalveren foed aangevoerd Handel voor allc prgshoudenil Heirlijk lerfnssekml ConsorveerI de handsn Over de geheels aarde versprsid ï3SCX 4 1v£S Volgens den hedendddgschen stand der wetenschap is Odol proefondervindeljj K het beste mJAIel mrtk wrzorging m mmd entenden Alleen esht ID WiSL Pa en flacon8 Burgerlijke Stand GEBOREN 1 a Nov Pieter onders 0 do IlriiSn en V de Knerbt bcondert onders V fioot on e Both S Muriii Klimibotb Angnnt ouderB A 1 vnn Oorschot en E H M Sohunrman Hendrik l ietor onders O V de Jong on S l Kalkman 4 JohunnoR ouders 1 Wrnst en S Stoppelenburg Cornelia Hendrika oudors H 1 van Willigen en W vnn den Knd h lacob onders 3 den VAe en 1 J Kijnboat Tohannes Abrabam ouders J Nienwveld en J C Sprugt OVEKIiEDEN 8 Nov H Nienwenhnlsen 2 d 5 1 M Borst wed C J vnn der Kleijn 61 j 7 m 4ÜVERTENTIEN Heden overleed in den ouderdom van raim 64 jaren JACOBA HARIA BORST Weduwe van COUNEIilS JOHANNES ViN i H KLEIJN Namens de Familie J VA ÖALEN ioi DA 5 Nov 1901 Sociëteit Ons Genoegen Belanghebbenden wordt by doze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOrAtJE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATEKUAG 23 NOVEMBEB a 8 en de Ballotage Lt st op ZATEBDAG 9 NOVKMBEB a ge loten wordt Namens bet Bestnur F HEKMAN Kz Secretaris Goud 5 November 1901 II II m il i i i M iii Kchl Zetpilwseh Tarwebroo l f eent de K G bii A SLEGT NIEUWE HAVEN 27