Goudsche Courant, woensdag 6 november 1901

Donderdag 7 November 1901 40ste Jaargang No 864a fiOUDSCHE eOEMNT Meutes en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tclcron N ADVEHTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels A 50 Centen ie lere regel meer 10 Centen Owwte letters worden l erekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uto des midd ItMamt No De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zbn en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per IKist 1 70 Alzonderlijke Nomroers VT IF CENTE tooedkoopite en solledii adre voor Vervoer van Inboedel ai zoowel binnen als buiten de stad met gealoten trageui A ORAVESTEIJN Lange Tientlcweg 39 AU teonU tegen Transpart aehaO mttekerd Doele Rotterdam TWEEBTÖÖmT TB RVBN DOOH nET Ulrccliiscli Sledtilljk rcliesl Directeur WÜUTEE HUTS HESBUYTER op Donderdag 7 November 1901 S nnr Het programma bevat de werken van HAKH SOMMEK AI EX KITTEK K HÏKAUSS VU SCHUBEKT en B WAttNEK w p Ue zaaldeuren worden preciea op aanvangstgd gesloten alloen bi do pauzen tnsuchen du nummers en de gedeelten daarvan wordt toegang en uitgang verleend Kaarten è I te bekomen bjj W V LIüHïENAUEU Zuidblaak 44 W C UE LANÖË ALHBACH Noordblaak C3 en des avonds asn de Zaal HB Laat to trein naar UOtiDA vertrek 11 31 Station D P Einde v n liet Jüncert ongeveer 10 uur § Hedeu ttertckljutt liS W i lirl rdri bedrr san hel hoi en bij hrt volk vuil lliinKlaiiil P r y s 0 0 in gcsl I ukket I f Vorkrügbaar by alle lloekbandelaron on na ontvangst van postwissel waarop staat eoor f n f O franco by Firma STADEUMANN 347 Vrolikstraat Amhtükhiv IN HET MAGAZl lN De Avondster zyn beden ONTVANUES ecno fraaie Collectie GASKACHELS met en zonder afvoer van al f T Oen lioogor GA8FOIl l IZE V met prima zuinige branders aANOHSAMENrKN in ruime keuze Vüorbauden üruuiii Glueillchibrand T8 welke aOO kaarsen lirUtsterkto geven N H Meiiw moilel i rfiiuilUnirile I AHyH m Kier HLS gwaarborgd gittvry Minzaam aanbevelend 1 M VA LOON TELEE in Gasfitter FEANSCEE STOOllVEEVEEIJ RN II oppirnniEiMiüiv W C ji i rf l RoitcnUitn Uebrtivtttecrtl d r L M lifii Koning d r Ueli PD llouM JppAl Toor liOUDA Heer II TlUJSItllIKi Kcuto Ticïult wcg I 7 JSpecmltt it foor het uionutu en ver en ait klla Ueereu en l ftmnti artl n tH ii uliMM I alle Kiodurgoedereu HmoibIb lonchtiug vmir hul Rtooni n van pluche man tela ve r ii bunt enii lordguen iafelkleedeii ent worden oaitr dv nieuwite n laaUie methode tievertd Zenuw on Ylaa flijdors wordt nit overtniffinK ats een werkelgke hulp in den nood het boek Nft ontTangtt an adrei per briefkaart nordt d t boekje iranco per poet toejieaondeo door BLOKPOEL S Roekh Zaltbommel De Stedelijke Hypotheekbank Gevestigd to s GRAVE HAGE Volteekend kapitaal EEN MILLIOEN GULDEIT COMtMI8S RIMHKI VV 11 E Haron VAN HEEMSTRA Mr D VEEOESS V 1 G BOSMAN L I It K H EEVER FORïOIJN H L ENTHOVEN H Lz J F KNAPP Ja Ibr Mr VV H DE SAVORNIN I O MAN Mr F A K0L8TER C M C OBREEN Mr F W 1 G SNIJDER VAN WISHKNKEBKE O L DE WETSTEIN PFISTERen Mr A R ZIMMERMAN Hlnit eertte hypothecaire geldleeningen op Huizen en Landeryen tegen billflke voorwaarden zonder voornitbetaling van rente Geeft 4 pc Pandbricven nit tegen den koers van tOl pet deze Pandbricven zyn behoudens de bepaling van art 2 der Statuten niet iiftoHbiiiir voir Jiiti 1911 Inlichtingen te bekomen te GOUDA b de Firma U J OGIEJt Co Directguren Mr P DROOöLEEVER FORTÜIJN G h DE WETSTEIN PFISTER waarnd 14740 I Ol EN 4102 PRIJZKN üfiBl EERSTE AAA SELDLOTEEIJ N mB NTSOnE Gebaseerd en g elieel werkend iip de Ned Staatsloterij 45 eent pe l t mjSeKmRRMsieST nSl flTKttlJl l 1 t begint te trekken met Ê4T40 f Oten waarvan 4I09 prijmeit en 9 l temlt H moeten worden De Eersto IToord Brabantsche Geldloterij trekt ook met i4t40 üjuteH waarvan 4Ê09 f ry ii moeten worden De nummers die in do Staatslotory winnen winnen ook bó de Ie N BB GELDDÜTERIJ Uitstel of knoeioryen met trekkingen dns beslibt onraogeiyk Van de 7 deelnemers moeten 2 met een geldprys uitkomen en niet zooals in de meeste loleryondcrnemingen KKK pr op KJO tJOO loten Pryzen f lOOO f 400 f f 1 0 f lOO enz enz Piys per lot 4A ceulë met volledige prjsiyst der 4102 geldprijzen en prospectus De gelden worden gedeponeerd bg de Noord lirabantscbe Lotery Eftcctenbnnk te Breda welke ook na afloop der trekkingen de pryzen in contanten uitbetaald tegen intrekking der loten Men beproeve dna yn gelnk in deze soliedHte aller loterjen on zcnde het bedrag voor een of moor loten per postw aan den ondernemer A VAK lllJli BiiKDA IflT Solide Wodervevkoopors g evraagd nnrmvtmm Door Ocncetti ccntMii ranbevoUn HfnV Mat E r Ulploina n Ooud Bckrooixi Olltna l arr r 1ifSk ilemefsfkmchtlïeui veriterk nde kina wijn tegen W kte T wtlwakscncn gebrek aar eetluil ilechtt Bp iTfffterlns nnuwhoordpUn t r veriterking na ziekte of kraambed koort e hare gcvolneD OUINA LAROCHE FERRUGÏNEUX in het bijtonde tegen Bloedgebrek Bl k ucht kwaltn Tan Krltttchen leeftijd eni Vc rkrtjulmar i n lliiontt i X OO en l PRAEPARATCN VAN p I trfkl mC Ü f Si O VQtdzaam veritcrkend aangenaam van smaak voordagclijkKhgeb aïk kinderen iwakken en kherachtlgegtiteljlen teer nm te be vekn AU geneeakrachUge drank li stoornisken itr spijaverteringaorganen en diarrhea ook buisen i i K 0 00 J Chemtach Wauii u w Ktr o eo W M u w voldoende ter b itrij van Althma etc In W Joo Ö ÖÖ ca TSSö dooüjcB t r0 60 ca O U Tamarinde Bonbons Sï rr èliï rc r a iiïï voor kinderen bcwijirn de Tamarinde Bonbons van KI AFl F I IEN HOLM Lelanurijke diensten daar d vorm voor het kind b eerl ljk en tic mank aangenaam ii Pnji per doosjc 0 00 en O BO fta1ttllAlr Pac4SllAC algemeen erkend ah het BESTE huismiddel J Verkoudheid en Ke lp n het i een aiijmoplónead en veriachtend middel by uitnemendheid uiuluitend □ fle chj verkrijgbaar Prij ƒ 0 30 per fleschje sT AUbAjj KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST 1 f n pafviM wtm KRAEPKLIKN HOLM te K Ut Mhn mlh ëUf0tten wtwop O naam tm JkaMit MJt mtMff r kr fhiMar v Apoll kt ê t ItrogutM llollaiidsehe C eiiienlsleeidabi iek D VELDHUIS HEEPT EN HOÜDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdiclito Putten ALLE SOORTEN TEGELS K0EDRI1IK6OTEH EHZ is hg VUAAOT PRIJSOPOAVE WKÜEf Donderdag 7 November avonds ten H ure in de Zaal NUT EN VERMAAK der Soci teit DE REUNIE op de Haven te GOUDA door MINA SMITS CoDcertzaiigeres Ulreckt en de Heeren HCNDR C TAN OORi Concerliugcr bariton Utrerkt en WILLEM KEaPER leerur uu ile Stedelijke Muzielcscliool piano Goada ENTHÉE i Leerlingen der Mnziekschool H B S en Gymnasinra l O M aRAMDS MAaASXHS DU Irintemps NOUVEAUTÉS V j verzoeken de Dames die on geïllustreerd mode album voor het Wln1er ei toen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan HH JULES JALUZOT C M ris Hctzellde wordt dan omgaand gratU en IraitKO toegezonden Bestellingen van al 25 Irancs vrö van alle kosten aan buis met 3 verhooging llé x iedliie l anloor Ie ito xndaal H K Ondergoteekende beveelt zich beleeld ian voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alzonderiyko schotels en alles wat tot hot koksvak behoort dcsv rlangd met bglevering van servleB zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Ctiisinifr Westhaven VJ8 GEEN BETER ADRES voor alle boorten SCHOENWERK dan helMbralianLsdiSdiiiei en Laaneiiinagazijn Kleiweg E 30 tcgenovoi de Kleiwegsteeg Steeds voorradig alle soorten WINTER ARïlKELEN en OVERSCHOENEN merk DE WeeUSCHAAl Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Kieuw unoverirollen Prof Dr Liebers weU ekend mnW KBACHT UIX AUnii kt aut Fihriikamfk tot voortdurende radicale n lekere genezing van alle tellii de meest hardnekkige xenuie tlekteii vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdig n leeitjid i olale enezing van elke iwakte Bleet ijobt Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte ipflivertering Onvermogen Irapoteni PoUntione enz Uitvoerige pKwpeottmen rrvipor e k fl l 8 3V dubW iewli Centraal bepót Mattk v d Veute Mlbemmel DcpüU M Ctóban k Co Botterdsm F tUppel Oiavenbsge I lltliuMi de Jong i Cm Rollerdsm WclffcC nooda on b lUe drogisten Gonda Drek van A BRINKMAN k Zn Bullenlaodscti Overzlcbl Kitchener seint uit Pretoria onder dagtcekening van gisteren French meldt van den 2den dat hg opereert tegen Fonché M jburgh en Wessels wier strijdmacht ongeveer vierhonderd man telt waarvan enkelen ongewapend zgn zg staat tnsschen Barkly Oo t en Rhodes Overigens ia de geheele Kaapkolonie vrg van Boeren Alleen zwerven ten oosten van de westelijke spoorlijn twee aldeellngen van twintig ol dertig Boeren elk doelloos rond French heelt twee kolonnes tegen hen uitgezonden Van der Ventor en Botha zgn met 130 man na van dichtbij vervolgd te zgn door twee kolonam den spoorweg te Victoria Weg overgestoken voorttrekkende in westelijke richting Zy hebben vele paarden verloren Over het gevecht by Bakenlaagte seint Kitchener de volgende bizonderbeden Benson s kolonne verliet haar kamp ten N van Bethal den 30sten October met het aanbreken van den dag en rukte op Brngsprnit aan Er werd bericht ontvangen dat de Boeren Bakenlaagte bezet hielden waar de Engelschen voornemens waren hun kamp op te slaan Het was nat en stormachtig weer De Boeren werden gemakkelijk op een alstand gebonden gedurende den marsch Bakenlaagte werd om een nar s middags bezet De achterhoede mot twee kanonnen gemaskeerd door een eskadron ruiterij werd opgesteld binnen schotkalstand van hetBoerenkarap Een aanval van de Boeren op één flank en de achterhoede werd afgeslagen Terwijl de roiterö terugkeerde maakte de Boeren een omsingelende beweging onder dekking van het golvende terrein en vielen oe bergrug aan waar de kanojneu waren geplaatst Tengevolge van een hevigen slagregel en hagelstorm werd deze aanval ongemerkt uitgevoerd tot de Boeren een randje bereikten op korten alstand van de kanonnen vanwaar zij het geleide en de paarden van de kanonnen neerschoten Kolonel Benson en overste Guinness werden beide neergeschoteti bij de kanonnen Wegens een geljjktijdigen aanval op het kamp zelf kon geen krachtige hulp worden gezonden naar de stelling op den rand De Boeren warer niet bij machte de kanonnen weg te halen tot de Engelsche ambulance uittrok Onder haar dekking voerden de Boeren de stukken weg Zg trokken toen weg tot op verren afstand onderhielden gedurende den nacht van den Sisten een zwak vuur maar deden geen nieuwen aanval op het kamp De verliezen van de Boeren waren ongetwijfeld zwaar maar er is nog geen juiste schatting van op FEViLLEIOJM iï BiEiö MS mim Uit tDutlsck van W HAVPÏ 7 Kond n ie hunne wapens tegen ons voeren viel de generaal hem in de rede ja daar hebt ge gelijk in se konden dan hunne eigen cané s vormeA se konden ons alle gehoorzaamheid weigeren en in geval van dwang op onse colonnen vuren ze konden sich in het aangezicht van hetgeheele leger met de Russen vereenigen Dit alles durHen se te doen Nu ja dat was het juist waaraan ik zooeven dacht Neen mijnheer Dat was het niet I ging de ander vol geestdrift voort Slechts dan eerst ventaat ge slechts dan eerst wanneer hnn koning hun van den eed ontsloeg konden se de gehoorzaamheid weigeren ze moesten dan al Hepen ze het gevaar zelf te gronde te gaan En zooUng dit niet het geval is handelen ie door vijandelijli op te treden aU verraders als schenders van hon eer en van den naam des konings want de eer det konings die een bevelhebber gekozen heeft moet het borg sijn voor hun gedrag Nu wanneer ik ook dit van de bevelhebber moet toegeven hernsin Rantow dan moet ik leggen dat het leger aUoor hnn plicht gedaan te geven Ik verneem dat commandant Opperman sneuvelde en Chris Botha gewond werd De Boeren hebben naar gemeld wordt onze gewonden slecht behandeld De redevoering door den Engelschen minister van financiën sir Michael Hicks Beach gehouden te Bristol was een aaneenschakeling van duistere voorspellingen Er moetgeld zijn altoos meer geld Reeds nu zijn de belastingen hooger opgevoerd dan tiidens den Erimoorlog En er is geen vooruitzicht dat zg zullen verminderen het is zelfs waarschijnlijk dat in de volgende zitting van het Parlement alweer nieuwe bolastingverhoogingen zullen worden voorgesteld Dat is zelfs den Engelschen jingo s te sterk Zeker Engeland is rijk genoog om ziiii roem en om zgn dwaasheden te kunnen betalen Maar toch moot de Standard opmerken dat bet onoprecht wezen zou te ontkennen dat het land gebukt gaat onder dien flnancieelen last Alles wat Engeland gespaard had ter afdoening van de nationale schuld in een halve eeuw van zuinig financieel beleid is opgeteerd nieuwe leeningen moesten worden aangegajiin Invoerrechten gelegd op suiker en uitvoerrechten op steenkolen en dat alles heeft niet gebaat De Times is dan ook woest geworden en zegt op vlnnigen toon dat het niet voldoende is nieuwe lasten op te leggen maar dat verantwoording zal moeten worden gedaan van de groote bedragen die reeds zijn uitgegeven en dat eenige begrijpelijke redenen zullen moeten worden aangevoerd voor het ontbreken van bet resultaat En de Standard merkt op dat de belangrijke belasting verboogingen hoe groot Engeland s rijkdom ook zij toch de particulieren ernstig hebben getroffen en den voorspoed van Engeland s handel en nijverheid hebben belemmerd Het zal nog wel erger worden De militaire briefschrijver van de Westminster Gazette meent dat het dwaasheid zoude zgn het feit te willen verbergen dat het laatste oorlogsniouws uit Zuid Afrika het Engelsche volk den ernst van den militairen toestand sterk heeft doen gevoelen Op zichzelf zoude de ramp die Benson s colonne getroffen heeft den militairen toestand niet zoo ernstig maken als hij overigens gezond was Maar Benson s ongeluk een aanwijzing van wat men nog meer te verwachten heeft een openbaring van de onbeduidendheid van den Engelschen inlich had In dit geval niet meer I riep de generaal Wanneer de chet zich op geen bevel van sijn heer beroepen kan om zijn daad te verontschuldigen een daad die hem met alleen voor zich sell maar voor een geheel korps tot verrader maakt dan heeft ieder officier ieder soldaat het recht hem voor het front van het paard te schieten Ei vader I riep de jonge Willi Maar mijn God dat dan nog niet riep de vreemdeling uit een generaal en chef van het paard te schieten I En wanneer men dit verzaimd lieeit ging de andere met bliksemende oogen voort dan heelt men zijn plicht verzuimd Maar ik ken nog heel juist die schandelijke tijd herinneien en de drijfveercn die toenmaals de handeUngen der menschen beheerschten Wolven en tijgers waren ze geworden de menschejijke natuur had menvan zich afgeschud Trouw eer gekiol alles verdween en voor heroïsme gold toen wal anders een schanddaad was Nu iets heerlijkers en iets verheveners dan wat sich toen openbaarde zult ge toch niet kunnen bedenken sprak de Marker die algemeene geestdriftwaarmee het geheele volk opstond was toch weriielijk verheven en roerend Het geheele volk Opstand f riep de generaal met een bitteren lach Duitschland moest toen eerst opstaan voordat de Duitschers dit konden doen Menigeen beschouwde die schoone maar onverstandige geestdrift die haat dien overmoed als eene modezaak en ge vergeet tingendienst een schok voor de zelfvoldaanhel der autoriteiten en heeft als zoodanig ernstige gevolgen Als de Engelsche regeering ooit een mooie gelegenheid had om een gezonder staat van zaken in t leven te roepen dan is het nu want het verbitterde verontruste verbijsterde Engelsche volk zal elk teeken van krachtig optreden welkom heeten Maar volgt de regeering den ouden weg en beproeft zg het gewicht der jongste nederlagen te verkleinen dan zal het volk weldra weer in zjjn gewonen staat van lethargie geraken en de oorlog eindeloos voortsmealen Het wordt hoog tjjd vervolgt de militaire medewerker der Westminster dat het publiek begrgpt dat hot Engelsche leger in ZuidAfrika nog sneller uitgeput raakt dan de Boerentroepen De versterkingen die elke week gezonden worden zijn bloot voldoende om de verliezen door sneuvelen verwonding en zieken goed te maken Voor aflossing der afgewerkte troepen wier energie is nitgepnt die naar huis verlangen en den oorlog moede zgn wordt niets gedaan De officieren zijn even uitgeput als de soldaten Waarom zijn kampen en kazernes in Engeland niet vol manschappen die geoefend worden voor velddienst ter aflossing liünner kameraden aan het front Waarom worden er t Aldorshot en te Salisbury Plain geen groois troepen yeomen gedrild 1 De schryver meent dat het geheele optreden der Boeren met de offldeele raming van bun aantal op 10 000 in tegenspraak is Hg somt dan de tallooze moeilijkheden op waarmede het Engelsche leger te kampen heeft en eindigt met op de krachtigste wjjze aan te dringen op het zenden van versche bereden troepen en steeds meer bataljons yeomanry die terdege geoefend zgn niet alleen in fotograteeren steenkooldragen en corveeën en zonder dat Lord Kitchener s al of niet er om vragen er aan te pas komt De tegenwoordige politiek van werkeloosheid zal Engeland in zwaren last brengen als bet die niet zonder verwyi laat varen Op het zenden van meer troepen hebben al zooveel andere militaire en bnrgeriyke deskundigen op oorlogsgebied aangedrongen mot niet minder klem dan de medewerker der Westminster Gazette Maar geen van allen heeft nog ooit verteld waar die troepen vandaan moeten komen en dat i de vraag die Brodrick c s waarschjjniyk juist het meest zal interesseeren De houding der Fransche rogeerlng thans tegenover de Porte aangenomen is de aanleiding geweest tot allerheftigste debatten dat Oostenrijk Beieren Wurtember Zwaben en Franken niot opatonden zooals gij beweerdet want immers ook deze behoorden tot het geheele Duit3chland En wat die enthousiasten betrelt voor hen waren we zeker niet uit Saksen ge weken I Hun willen waa tóch hoon hunne daden groot en hunne eenheid huune opoffering was eene schadeloosstelling Eenheid Opoffering Hel gebeurde eens we waren op Fransch grondgebied dat we lulk een individu gevangen namen Het was een goed gekleede jonge man De keizer had reeds het een en ander van d le soort van volontairen gehoord men had hem hunne kleedmg hunne houdinguiterst komisch beschreven hij liet toen onze gevangene voor zich komen Toen deze den keizer voor zich zag geraakte hij naar het scheen in verwarring en dacht er niet meer aan dat hij soldaat was om tegen den grootaten krijgsman te velde te trekken Maar hij greep zijn shako bij de klep nam hem op gewoon burgerlijke wijze van lijn hoofd zoodat de schoone vederbosch r ellendig bij neerhing en krabbelde toen achieruit De keizer gelastte mij hem vragen te stellen o a ook of hij bij Duitsche vrijwilligers diende Opdeze vraag boog de volonuir nogmaals en leide Ik behoor tot het Franktortsche Corps der Wrake De keizer kon niet nalaten even te glimlachen en toen hij verder reed keek hij nog eens om I e zoon der Wraak Mond nog altijd verbluft onder een hoop Franschen eerst toen hij uit zijn droom ontwaakt scheen vervolgde hij zijn weg De arme duivel zag er uit alsof hij een volontair malgré in de Kamer van afgevaardigden Het het oog op de gebeurtenissen in Frankrijk zelf en de gisting die er in de myndistricten heerscht was het te verwachten dat ran socialistische zgde het eerst aan de regeering zon gevraagd worden vat y verder inrake het gesohil met de Porte wenschtte doen Evenals in den Dnitschen ryksdag de sociaal democraten de expeditie naar China afkeurden omdat het geld daarvoor benoodigd beter in het belang der arbeiders zon kunnen besteed worden zoo heeft Sembat wiens partygroep volgens Labori de toekomst zon beheerschen wanneer zjt haar pogramma slechts eenigszins geliefde uit te breiden een handeling der regeering een daad van het kabinet veroordeeld die byna overal in het buitenland geprezen wordt Daarby heeft zich het feit herhaald dat in de laatste tyden in de Fransche Kamer van afgevaardigden voorkomt een samengaan van de conservatieve partg mot de radicalen De raotie iSembat vond aan de rechterzyde een echo by Denys Cochin die het gewaagd beeft de alliance met Rusland met geweld by de zaak te pos te brengen Het uitvoerig Reuter telegram ter zake zou doen vermoeden dat er iets heel gewichtigs was gebeurd hoewel feiteiyk niets anders geschiedde dan dat na eonig debat waarby vooral over den voorrang der behandeling der moties gestreden werd aan de regeering wederom het certificaat van goed gedrag werd uitgereikt daar een motie van vertrouwen op het voorstel van Chastlnet werd aangenomen Summa summamm kan de regeering rnstig haar gedragsiyn verder volgen en als eenmaal het eskader van Uaillard in de Levantsche wateren is aangekomen zal men wol meer hooreu van den indruk dien de navale demonstratie op den Saltan gemaakt heeft Gisteren hebben te New York de verkiezingen voor het ambt van burgemeester plakts gehad Tot op het laatste oogenbllk hebben de kansen zeer wisselvallig gestaan Tammany is zich bewust geweest van de macht der beweging in den loop der Jaren tegen zyn corrupt beheer ontstaan en had zich derhalve oen eandidaat gezocht onder de hervormingspartg Hy had deze gevonden in den heer Shepard een van de adviseurs van den suikertrust die door een deel der hervormingspartg wordt geragi teaad Deze steun is niet voldoende geweest tegenover de verbonden tegenstanders van Tammany wier eandidaat de onbesproken voorzitter van Columbia Collegs professor Low is Ï I De uitslag van 9 70 districten toont aan dat Low 171 628 stemmen heeft gekregen lui was als had hij icich bij dat Corps der Wraak laten inschrgven alleen om daarmee xijn chatje te behagen Ën deze wreker keerde niet meer achter den toonbank van zijn vader terug Ik zag hem zes dagen later terug maar zonder tMenen en stervend zijne eigene landslieden in ons leger hadden hem gedood En van zulke roen chen verlangt e eenheid en opoffering Ue Pruis had vol wrevel naar den generaal geluisterd het kwam hem voor als las ntj op dieni gelaat niets dan spot en verachting voor eene zaak die hij altyd gewend was als iets grootsch te be schouwen De jonge Willi zag dat onaangenaiM gevoel in Rantow wel opkomen en hoe hij tilt eerbied voor den generaal dat gevoel trachtte te onderdrnkken Hij nam toen snel het woord en zetde Ge bchoordct toen tot de vijandelijke partij vader ge zaagt toen alles in een heel ander licht en hoewel ik er niet aan twijfel dat een jonge loteltng zich op die wiJM gedroeg is het toch zeker dat toenmaals Mn verheven een ongewone g st onder het volk heerschte en wel hoofdzakeli k in het noorden dat de middenstand zich voortreffelijk getoond had door blijk te geven vatbaar e rijn voor e uiting vin kracht Niettegefwtaande die slechte tijden zou men daarom alleen nog altijd eenig hoop kunnen koesteren Rantow keek op die laaute woorden den jongen man vol verbazing aan alsot hij hent met begreep maar toch was hij blijde zijne eigen beschouwingen herhaald te hoóren en wendd zich toen weer tot den generaal Wordt vtrvolgd