Goudsche Courant, donderdag 7 november 1901

mirt GEBOREN Jacobus oudere J Bekoort en A de Vries OVERLEDEN M Blok 68 j J Brouwer 85 j GEHUWD M de Jong en L de Korte x BcXju i3 c B B L I 4 1J 1 8 17 f l f V r 5 41 n 8 80 ff 3 41 4 08 4 45 8 1 5 831 04 8 1 7 0 7 89 8 11 X i8 w 4 53 8 3K 4 t 8 48 t ii I t 5 11 iM 10 01 EOTTltOilI OOVDl A f 81 I l i O 11 41 H88 1 41 lO lt 10 18 t f lO S 10 4 10 46 10 11 7 8 l 0 8 4 Too i7 10 0 10 1 Vl 11 51 11 08 U li 1 0 1 0 i M 4 08 4 4 4 5 i l8 8 48 8 54 8 14 7 0J 7 8 0 8 4 47 1O 0 10 15 U 0 illL l 1 U r UW tMrifctK 8 1 h W B to4 4 H ll a J y L hl wl W ii i O WI h V f QUVIUA UfSN 1 5S 8 11 1 41 5 4 Il 7 9 10 18 10 48 11 11 ll 10 00 in l 10 81 1 I l 11 18 11 55 ll M 11 U M 11 10 I il 18 4 10 11 10 48 11 88 11 48 ll 5 1 11 18 8 4 7 57 4 IM 10 14 10 48 11 16 11 87 1 10 48 4 15 4 48 U 5 1 017 017 117 8SM5 5 03 4 10 11 11 8 11 15 U OO 1 80 8 40 57 4 00 4 15 4 17 i l J 7 01 7 41 7 5 8 18 MO 10 10 ïoorWj 8 18 ZSZ = ai 50 4 U 8 43 10 04 v u ïnJ PZ I 0 41 Z ei s li 8 64 l d U M 7 7 7 7 OS 08 1 O lO U lO M n 1 S l I l 8 0 8 8 1 17 4 1 ü J 8 O n U i i MSTeRDiH Ti i m louU 8 8 11 8 3H 18 10 tOlO B li OU 10 38 l li 07 1 43 5 1 16 8 48 81 10 19 10 80 11 0 AmaLW 8 01 8 68 U 10 10 11 04 1 48 11 B7 I B7 S B 4 11 M 5 S0 5 4 8 44 9 S5 10 1 11 03 II AbiLC 81 9 13 S 1018 11 1 1011 10 1 18 1 104 17 BI 5 46 8 01 t 810 011 18 11 14 u I n A U 1 K ao U 1 11 11 l li 8 11 4 31 i tl 8 00 8 3 40 i s 1 01 1 08 1 45 1 04 S 1 41 t ilS 1 1 4 l t 41 4 89 4 i 4 38 7 10 7 1 i 5 7 33 7 54 8 08 B r t 4 44 T OO 7 88 1 4 7 4 i8 iii i Vl tO 1 J IS 8 ie ll H l li 17 11 8 I l 1 1 10 8 84 4 4i I OS 11 7 09 8 10 48 Aiut W i 84 47 7 80 8 8 41 10 4B U 10 18 41 l B I tl 8 1S Hl 6 0 I il 0 3 7 15 8 15 10 01 Ilond 7 0i 7 81 8 18 l S 10 18 10 84 1 B1 I 8 I il 1 11 4 18 4 31 5 47 7 01 7 84 1 0 li 11 11 8 07 4 88 I S 10 14 UI 4V a i 7 47 1 18 9 10 10 04 10 41 11 11 11 0 8 0 9 17 10 17 I1 5S 11 17 lj lO tt 1 15 iÜii f 0 7 14 1 80 9 08 ii 10 41 lU Shepbard 150 766 De democratische kranten erkennen dat Low s verkiezing met eeir groote meerderheid voriekerd is Vei spreiilc Bfi ichlen FlUHKnUK De algevaardiKde voor Tendèe Ooncheret zal in de Kamer een wetsvoorstel indienen bedoelende de toekenning van immuniteit aan gemeenteraadsleden zoo goed als aan volksvertegenwoordigers Met BrisBon als president is er eennienwe parlementaire groep gevormd onderden titel onderwOsgroop welker streven hetzal zyn het onderwy te onttrekken aan hetgodsdienstige beleid en die daarom de conclusién van de groote onderwjjscominisHif onder Ribot den aarts conservatief zal bef stryden I e eente vergadering van den raadTan het Legioen van Eer welke vernieuwden aangevuld is hoeft buiten verwachting geen aanleiding gegeven tot incidenten IJUITSCHLIKD De matrozen eerste klasse Oenz en Hchnlt betrokken by de ongeregeldheden aan boord van den kruiser Gazelle zün er genadig afgekomen doordien de krygsraad van de eerste marineinspectie te Kiel hen vrgsprak van militaire muiterg De eiseh was vgf jaar tuchthuis doch het liep nu uit op U en 3 dagen middelarrest wegens tekortkoming in den eerbied tegenover superieuren De veelgenoemde vorst van Reusz endere linie die te Greiz tuchtigingen aandon naakten lyve voltrok by kinderen dieeen of ander misdreven hadden gaat voor een tydjo naar Kalro omdat zjjn gezondheid aangetast is en missrbien z jn geesteiyk ve mogen ook welt De sohrgver Lenzer nit MUncbcn ie wegens verduistering van 50 000 mark enonderschepping van oen bedrag van dnizenjlmark voor Boerenhnlp te Keulen in hecht4 nie genomen Tot drie dagen gevangenisstraf wegenpgralbesctasdiging is veroordeeld de directeurvan een inrichting voor epileptici te Beriyn die de kist van een teraardebesteld meisje weer liet openen om het hoofd a i n zyn verzameling toe te voegen De aanklacht luidd op lykschennis In bet stadsbosch van Insterburg is in een duel tussehan een infanterie en eenartillerieluitenant de artillerist in bet onderiyt getroffen door een pistoolschot zoodathy yn voorwereldiyke dwaasheid wel metden dood zal moeten boeten binnenland PROVINCIALE STATEN ZHID HOLLAND In de gister gebonden zitting heeft de heer Van Dobben de Bruyn voor Alfen zitting genomen 41 88 1 18 Eottardu Baan Rottndtm D F Rotterdam VL Oipalla Nlauwarkwk Uftordreekt Bnii 7 48 4 4 8 80 04 4 8 1 41 8 01 5 51 5 11 8 04 5 17 8 10 8 1 7 18 8 87 8 7 88 8 58 7 au v u 7 89 147 58 08 1 Oouda Zgvnb ltMie SMiamaar Iag Voorburg Hsgo a 7 48 8 18 07 Iioiiil i lO 8 81 Oud w 5 15 WmtiI 8 41 41 Uöaakt 4 Ultoohl Wovriixa 8 07 8 41 Ondow 8 11 81 aowla 8 11 1 11 ll Benoemd werd tot buitengewoon Gedepn oerde do heer A W Schippers ter vervan ging van het Kerste Kamerlid Van Velzen Verschillende zaken zyn commissoriaal gemaakt De heer Visser interpelleerde Gedeputeerden over hun brief in zake de wyziging der reglementen van de hoogbeemraadschappei Delfland en Hchieland en vroeg of zy alsnog een Kon besluit willen nitlokken tot goedkeuring van de wyziging en waarvoor zg alsnog proeven wenschen met de ebsluia in de Dulftsche vaart te Rotterdam Gedeputeerden znllcn nader antwoorden Door den heer Everts werd aangedrongen dat Gedeputeerden alsnog pogingen zullen aanwenden tot verhooging der traktementen der provinciale ambtenaren Commissaris Patyn antwoordde dat Gedeputeerde Staten afwachten het regeeringsantwoord op Hoofdstuk V De vergadering is verdaagd tot 19 November Naar aanleiding van het door Gedep Staten van Noordbrnbant goedgekeurde besluit van den raad der gemeente Ueesbecn om tegen 1 lannari a s do openbare lagere school op te heffen en het hoofd der school tegen dien datum te ontslaan heeft het hoofdbestunr van het Ned Onderw Genootschap zich tot Gedep Staten gewend met een adres waarin het volgende wordt gezegd Toen nw college bovenbedoelde besluiten goedkeurde bestond er eeno overeenkomst tusschen do gemeenten Heesbeen c a on Uensden waarbg de laatste zich verbond de echoolplichtige kinderen uit Heesbeen tegen eene vergoeding ven f 25 per kind en per S ar op hare gemeenteschool toe te laten e raad der gemeente Hcnsden heeft die overeenkomst echter bg besluit van 14 October 1 1 opgezegd waarvan bet gevolg moet wezen dat de kinderen uit Heesbeen op 1 Januari a s van alle gelegenheid tot het ontvangen van openbaar lager onderwgs verstoken zullen zgn daar toch de overige openbare scholen dier gemeente niet dan langs eenen voor kinderen veel te gevaarlyken weg te bereiken zgn Het is adressanten bekend dat pogingen in het werk worden gesteld om eene overeenkomst te verkrygen tusschen de gemeenten Drongelen en Heesbeen ca tot bet stichten van eene gemeenschappeiyke school voor de kinderen uit Doeveren en Heesbeen waardoor in geval die overeenkomst tot stand komt inderdaad in de behoefte aan lager onderwüs voor de kinderen nit die beide dorpen zal zyn voorzien Het is echter geheel ondenkbaar dat die gemeenschappeiyke school reeds op 1 Januari a s gereed zal zyn waarom adressanten de vruheid nemen u dringend te verzoeken in het belang van de schoolgaande kinderen te Heesbeen uwen invloed te willen aanwenden om den datum van opheffing der school te Heeebeen en van hot eervol ontslag van bet hoofd dier school te verschuiven tot op den dag waarop bovenbedoelde geraeen cbappciyke school zal worden geopend of op andere wyze zal voortien zyn in de benoodigde scboolrnimte voor de kinderen te Heesbeen 33 11 00 10 5 11 11 11 14 U 47 U ll Volgens de Nieuwe Ct wordt aan het ministerie van binnenlandsche zaken nog steeds hard gewerkt aan do voorbereiding van een wetsontwerp tot wettelgke verzekering van zeeviaschers tegen overiyden en ongelukken waarmede onder het vorig ministerie een aanvang was gemaakt De groote moeiiykheid moet bestaan in het verkrijgen van betrouwbare statistieken nopens de ongelukken die niet den dood ten gevolge hebben H H de Koningin zoo kan nader worden medegedeeld bevindt zich thans heel wel en maakte op Het Loo een wandeling üemensilc Berichten Omtrent de proefnemingen met draadtelegraphie aan den Hoek van Holland vernemen wg De telegrafische verbinding tusschen den Hoek van Holland en het op pi m 15 kilometer in zee gelegen lichtscbip Maas Is sinds eenige weken tot stand gekomen Er worden tusschen beide punten geregeld en met het beste resultaat seinen en berichten gewisseld In de laagvlakte van Lombardöe is het sedert onheugeiyke tjden bj Oen groot deel dor landeiyke bevolking gewoonte zich gedurende de wintermaanden in de warme rundvecstallen op te houden waardoor de brandstof in de eigen woning bespaard wordt No is onder het rundvee in die streek de tuberculose buitengewoon verbreid kudde welke voor iO tot 60 o tubercnlens zyn zgn volstrekt niet zeldzaam Men beeft hier dus de meest gunstige voorwaarden voor het overbrengen van tuberculose op de menschen Desniettegenstaande komen de in het algemeen weinige waargenomen gevallen van tuberculose onder dat deel der bevolking voor dat met de kudden rundvee niet in onmiddelgke aanraking komt Dr Fiorentini die hier omtrent onderzoekingen heeft ingesteld en ook overigens van dit vraagstuk studie beeft gemaakt komt daarom tot bet beslnit dat samenwonen met tubercnleuse koeien geen gevaar medebrengt voor het overdragen van besmetting op menschen en dat de rnndertuberculose wel onderscheiden moet worden van de menscbentuberculose De theorie van prof Koch zou hior dus steun vindon Maandag is door de brandweer te Amsterdam oen proeftocht gereden met de nieuw aangeschafte Magirusladder een met twee paarden bespannen mechanische ladder op wielen een uitvinding van de firma Magiras te ülm Deze ladder die tot op een hoogte van 22 M kan worden opgeschroefd bezit o m bet voordeel dat ze tot een willekeurige hoogte opgesteld zynde een cirkelomtrek beschrgven kan en dus terwgl het onderstel op een bepaalde plaats staan blgtt kan aangewend worden in alle raogelgke richtingen De werking is z66 eenvoudig dat voor de bediening slechts twee manbenoodigd zyn De proef heeft zeer voldaan N T d D I I 4i 1 84 8 i l4 1 4S 1 18 i n H 4 O IM fttu 4 1 4 5 4 50 5 18 8 7 6 0 5 18 I 8 87 5 11 5 48 S 67 4 51 H n io li 4 10 54 1 ll Ot I ta i ti 11 48 i 15 10 0 10 41 10 18 1 De bekende natnnrmonsch Gusta Nagel die door zgn luchtige kleeding te Maagdenburg en elders lanstoot en opzien heeft gewekt is door prof lolly te Berlgn bg een van zgn colleges over psychiatrie vertoond Toen Nagel de zaal nit was vertelde de professor dat Nagel lydende was aan paranoia Hi tracht zyn idees flies te verwezenlgken Een zuster van hem is krankzinnig De patiënten die aan Nagel s ziekte Igden b v de bekende schilder Diolfenbach hebben zich zooals prof Jolly met fotografieën toelichtte allen in t hoofd gezet om een zoo groot mogelgke geiykenis met den traditioneelen Christns kop te verlcrSgen Zg kammen bah haar op hun eigen manier en kleeden zich bizonder Zulke zieken leggen dikwgls een groote gdelheid aan den dag Zoo laat ook Nagel zich b v graag portretteeren De ziekte zelf is psychischbesmettelgk Ziekenoppassers die zulke patiënten voortdurend bewaken en menschen met zwakke zenuwen kunnen er door aangetast worden Nagel beweert dikwyis de stem van zyn overleden moedor en van zgn vrienden te hooren en gelooft dat het hemelrgk op aarde te vinden is Tydens zgn verblgf in Engeland ontving de Amcrikaansche milllonnair Pierpont Morgan onlangs van den vertegenwoordiger van een blad scbriftelgk het verzoek hem een onderhond van slechts 2 minuten toe te staan De millionnair die meende den journalist te ontmoedigen antwoordde droogjes dat ledere minuut van zgn leven 10 pond sterling waard was Ik neem nw prgs aan antwoordde de journalist Den volgenden dag weid hg ontvangen dü or Pierpont Morgan die een geslagen vgand is van intervieuws Wat wilt B van me f vroeg Morgan Niets Ik heb n 2 minuten gevraagd Tegen 10 pond per stuk is dat 20 pond Hier is het geld En nuP Niets meer Maar waarom hebt n me dan om oenondorhoud verzocht f Omdat ik om 100 pond bob gewed datik door u ontvangen zou worden Ik heb n 20 pond gegeven Ik verdien er dus 80 d w z 30 per minuut meer dan n Te Londen zou Zondag door den nationalendemocratischen bond een betooging gebonden worden tegen den oorlog Maar het was bekend geworden en een zeer sterke tegendemonstratie was op t getouw gezet D politie moest de anti oorlogsmannen beschermen Een van dezon die verdacht werd een tegenstander gestoken te hebhen werd over den grond gesleurd en mishandeld j anderen werden nagezet on met moeite door de politie bevrgd De tegenbetoogers bleven meester van het terrein en wreekten zich met een tot Chamberlain gerichte motie waarin verzocht werd om korte metten te maken met verraders rebellen on Boerenvrienden d L S Ol 8 8i g i 4 63 58 8 1 ► 10 01 8 14 10 17 18 p 8 41 8 lO S Ten gevolge v in twist tusschen do flrman ten der bende waarbg er een de Italiaan del Solo werd doodgeschoten heeft de politie te Madrid do beruchte Spaanscho schatgravers in handen gokrugun die 8p de beki ude manier sinds jaren trachten domme lieden op te sporjn on op te liehten met hun belacheiyk verhaal van het begraven millioen dut men deelen zou tegen vooi schot van eenige honderden of duizenden Toen de moord in oen der deftigste parfumeriewinkels va n Madrid was geapbied en de politie ging onderzoeken vond men ten hnize van de vrouw een aantal koffers die aan het echtpaar Gnignal genaamd behoorden En deze bevatten het bewgs dat de parfumeriezaak Tont Paris slechts tot dekmantel diende voor de daden eener misdadigersbende waartoe ook de vermoorde del Sole behoord had In die koffers waren modelbrieven in het Engelsch Duitscli Fransch Portngeesch enz alle met het verhaal van kolonel Vara del Rey die ergens het millioen begraven heelt voorts nagemaakte stempels en zegels van overheden vervalschte telegrammen vervalscbte cheqeboeken kortom de geheele inventaris van het goed geadministreerde bedrgf dier beruchte zwendelarg zaak zelfs goed bggebouden kasboeken waarin de gedane zaken werden aangeteekend Een dar laatste ontvangsten was van een Duitscher Liebig die onlangs voor f 12 000 door de firma Guignal en del Sole opgelicht was Een gewichtige ontdekking was ook de nauwkeurige opgajtf van al de correspondenten der schatgravers in de verschillende landen der wereld waarvan spoedig een lytt aan alle bniteulundsche overheden werd toegezonden Eergister werd gemeld dat te Rotterdam iemand een oor was afgebeten Do N R Ct meldt daarover De vereeniging van bierbrouwersknechts Oefening kweekt kunst had Zaterdagavonl een gezellige byeenkomst in hetVereenigingsgebo iw op den Goudschen weg Des nachts ontstond er twist omdat een gpnoodigde by ongeluk een poot van zgn stoel op een voet van een der aanwezigen zotte De twist werd algemeen er vormden zich twee partjen en de leden van Oefening kweekt kunst en hnn genoodigden sloegen er met de vuisten op los dat t daverde De politie werd te hulp geroepen ej toen deze kwam lagen er een 25 tal vechtenden over den grond te rollen Met moeite werden zy gescheiden Toen de rust was weergekeerd miste de gast B zgn geheele rechteroor hetwelk in de hitte van het gevecht van zyn hoofd was gerukt of afgebeten toen men ging zoeken word het ondir het stof teruggevonden hol word den verwonde achterna gebracht naar het Ziekenhuis De dader bleef onbekend k J e experts van het arsenaal te Springfltld hebben een nieuw geweer beproefd dat den Mauser moet overtreffen en een grootere zekerheid van treffen geelt De snelheid v n de kogel bedraagt 760 meter per seconde De wond met znlk een schot toegebracht zou bovendien ernstiger zyn dan die veroorzaakt door welken anderen ko el ook STADSNIEUWS GOUDA 6 November IMOl Ten behoeve der reizigers van Woerden naar Amsterdam en terug is door de Staatsspoorwegen bepaald dat met alle treinen die te Woerden stoppen en te Utrecht aansluiting hebben naar en van Amsterdam gereisd mag worden van en naar Woerden over Utrecht Ned Üpoto Rotterdam Zaterdag 9 Nov a 8 Paljas en Cavalleria Gelegenheid tot plaatsbaspreking en het nemen van Couponboekjes Woensdag 6 Nov s avonds 7 8 Café Schaakbord Maandag is in het arrondissement Rotterdam nitgesprokeu het faillissement van Pieter Van dor Wal koopman te Bleiswyk Recht comm jhr mr J L W C Von Weiier car mr F H Kranenburg adv en proc alhier Aangenomen het beroep by de Ned Herv Kerk te Steenderen en Bronkhorst door ds A J Wartena te Breedevoort Stolwuk Voor de leden der afdeeling Stolwyk van den Protestantenbond trad Donderdag jl als sprekei op Ds Winkel pred te Srongrgp met het onderwerp Gemeenscbapsgovoel Besproken werd in de Iste plaats bet gevoel van gemeenschap dat er bestaat tussebeo God en den menscb daarna dat van de menscben onderling Gewezen werd op de banden die de leden van een gezin verbinden op die welke bestaan tnsschon de leden van denzelfden staat enz Natnnriyk dat ook maatscbappelgke misstanden tor sprake kwamen Ten slotte eene opwekking aan ons godsdienstige menschen om te trachten die misstanden zooveel mogelgk te doen verdwynen Met het gebruikelgke woord van dank werd de samenkomst door den Toorz Ds A v Wgk gesloten KuMPix a d jt Haandag middag om hall TUI osgeveer ii hier een treurig onge luk gebeurd De vrouw van D T machinist op het stoomgema il is van do waterstoep gevallen en in den vliet jammerlgk verdronken Niettegenstaande het ongeval door buren vrji spoedig werd opgemerkt en dadeIgk geneeskundige bnlp werd ingeroepen mocht het niet meer gelukken de levongeesten op te WLkken Waarschgnigk heeft de verdronkene een kool die zg van den tuin had gehaald op de stoep willen afwassen en is zy door de gladheid er af gegleden Do droefenis der nabestaanden van wie de vader en een dochter niet thuis waren laat zich beter denken dan beschrgven NiEowEKKBEK a d IJsKL Vrgdaguvond vergaderde het bestuur van do afdeeling Nieuwerkerk a d IJsel e a der Hollandsche MaatschappJ van Landbonw in het café de Zwaan van den heer G van Rccuwgk Na het lezen der notulen die onveranderd goedgekeurd werden werd mededeeling gedaan van een schrgven van het hootdbe tuur waarin de goedkeuring medegedeeld werd van het houden van een cursus in melkonderzoek in dezen winter onder leiding van den zuivelconsulent den heer A Bos Besloten werd bg voldoende deelname twee cnrsnsseii te houden en wel een onder onze gemeente Capello a d I lsaI op de hoova Veldzucht aan s Gravenwog Na nog de tentoonstelling welke van wego de afdeeling in hot volgende jaar zal gehouden worden büsproken en oenigo zaken daaroilttrent geregeld te hebben werd de vergadering door den voorzitter den heer A C Koolmees gesloten Rechtszaken Gisteren werden dour do ai roiiüibsementsrechtbank te Rotterdam o a de volgende vonnissen gewezen A ii 19 jaar bouwknecht te Zevenhuizen wegens vernieling tot een maand govangenishtraf F i N 37 jaar koopman te Gouda wegens mishandeling tot 1 10 boete sub 5 dagen hechtenis Amsterdam 5 November 1901 Volgens het Weekblad van de Oommishiebank te Amsterdam zgn in de weck geëindigd 5 November door tusschenkomst dier bank verhandeld de volgende minder courante fondsen Opc aand Nationale Hypotheekbank f 800 Singkep Tin Maatbchappy 97 Nodorlandsch Indische Landbouw Maatschappg 9 Aand s öravenhiiagsche Crediet vcrceniging en Depositokas 97 pCt Nederlandsche Credietveree niging te Utrecht 115 Algemeene s Qravenhaagsche Bouwgrond Maatschappg 28 Willemspark Bouwondem I 850 Sumatra Cnltnur Maats 188 pCt Wonokoyo Maatschappy tot exploitatie van het land 15 Soemalata Mgnbouw Mg 213 218 Hollandsche Hypotheekbank 20 pCt gestort 153 Stoomvaart My Amsterdam 90 Bgnl Stoomtramweg Maats 105 Stoomtramweg My s Bosch Helmond 96 Nederlandsche Lloyd 45 Als nieuw ingekomen wüzigingen van vraag en aanbod in genoemd Weekblad vermelden wy U de volgende fondsen GEVRAAGD Opr aand Nationale Hypotheekbank f 800 Singkep Tin Maatschappy 95 Aand Algemeene s Jravenhaagsche Bouwgrond Maatschappg 25 pCt Oblig Calve Delft Fransch Hollandsche Oliefabriek 98 Aand Stoomvaart My Amsterdam 85 Nederlandsche Lloyd 10 AANGEBODEN Aand Administratiekantoor van Indische Fondsen bod Noord Brabantscbe Bank 12 pCt Rente Cassa 280 Algemeene sGravenbaagsche Bouwgrond Maatschappy 25 Cultnur Mg Kayoe Enak 22 Nederlandsch Indische Hont aankap Maatschappy 39 Noord Willemskanaal Maats 20 Noord Nederlandsche Beet wortelsuikerfabriek bod Maatschappg voor Zwavelzuurbereiding 98 pCt Oblig Koninklgke Nederlandsche aiGrofsraedery bod AaniT Twensche Stoombleokery te Goor 90 pCt Oblig Spiegel en Lystenlabriek de Atlas 80 pCt Aand Cemavoda Petroleum Maats 60 Stoomvaart Maats Amstel 80 Stoomvaart Mg Amsterdam 90 Nederlandsche Lloyd 46 Algemeena Waterleiding M4 bod Dames en Heeren GLAC E ÜEMSLEDEREN ASTRACAN ëS WOLLEN TRKÏOT FOULARDS A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telei o JV 31 U iii s vait iu lerdani Slotkrt so 96V 91 Vrkn 80V 997 ll SOU 97V 4 NOV I Bl HlMaLiNu Uorl Noil W S l idilo iIHd aiic 3 ditu dito dtlo 3 H0NS1I UM Oouill 1831 934 1T41 IS Inartir rmtt I88I 8L 5 OoBTKSK Obl tn papier 1888 5 dito m t lvflr 1888 5 PoaTuoAL Obl roi t ooupott 3 dito tiokol 8 85 104 30 90 88 675 415 194 981 10 J 101 i 108 Hi 1181 I 59 104V Ro l ANi Obl Ilmnonl IB94 4 duo Tcoont 1880 4 iliioliilHothl 1889 4 dito bij Kop 1889 90 4 t tn tu Koud letiii 1883 8 lilt ihto ilito I8S4 5 ar AW iï Puriwt cbuld 1881 4 reHjaij Oaiir Otiiiv Irou 1890 1 Go Icfliniig Burio 1 i iec lpomn neneC ZoinAr Kp oblg 189 UnicO Ob iLSoh 1890 8 VlKEnnn Obl onhop 1881 4 AM Tlau H Obtigstitin 1 895 3 BoTTKRDAU Stdil leoii 1894 S Nio N Afr H nlo Miid Aroin t TiibMy Corlifir teri DtjllMKAlsrhuTipD Ulo Ara Hyputbcekb paixtbr 4 Ciill My Uir Voriton annrf fl Ur 11 polh kb p D lbr 4 Noder fulH bo bank ftnnil Nfld Hnrxlelmantfoh nilo j NWli P c lijp II pandbr 3 Rolt Hy otlioi icb pandl r 4V ütr Hywthoelb dito 4l OoaTKNR O pt Hoii baiiV nd Ruai llyiiotbeiikbaiik piuidü 5 Ahsbika K ii hv poth pAii tb 4 Maiw L K l r Liin cort 8i Nlli Holl IJ 3po r w Mg and My 1 l Kiji St Hp aand M éd Ii d 3 0oriro m Hand 1 Kad Kutd Afr Bpm aand 8 rlHa Ilito iliU 1891 dito 41 iTAlrt Spooril 1887 89 A Kobl B Zuidhal Spamij A H obl 8 Pol n Wai Brhau Wooni n aand Bun Or Rust Spir Mijd obl 4 Baliiaohe dito aard j 100 l 815 140 ♦ 0 1021 107 105 j 38 1 104 1 101 10 lOJl loiV 117 101 Faatowa dito aand 5 i IwaDg Oombr dito aand 5 i Kurak Ch Aiio 8p kap iibl dito dito obllfc 4 AlUElKA Cunt Pafi Sp Mij obl 5 Chio k North W pr C aan I dito dito Wu St Pater obl 7 i DoDver It Rio Gr Spm eert v a lUiaoia Jentrai obl in ftoad 4 Loaiar It Nashf ilH Cor v aand Hoxico N Spw M I Ie hyp i 8 Miaa Kantaa T 4pCt pref aand N Torli OulaaioSc Wott aanl PODD dto Obio oblig 8 Oregon Calif tu hyp in goud St Paul Uinn It Uanil obi Uu Pae Hoof tgn ob ig 6 dito dito Lino Col le hyp O 6 Oamada Can South Ghert T aaad Tin C Satt St Na lo h d a 0 Amaterd Omaibua Mij aand Rotterd TramtrOKHaati aaod Niu Btad Atneterdani aand I Stad Botterilam aand 8 BlUlIl Stad Antvarpen 1887 I Stad Bniaael 1888 HoHft Theiaa Regullr Gcaelaeh 4 Ooamn Staatileenig 1880 5 K K Ooit B Or l880S Sruin 8lad Madrid 3 1888 Hid Tat B z A li Bpoel eeri lantels Japonstoffen PELTEHIJEIT in buiten jewoon groote keuze van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer concureereTid O SAMSÓM Burgerlijke Staud Haastrecht GEBOREN Johannis Antonius onder A Kompier en A Weerdestegn Kicolaas ouders M Dnits en M Sirre Willem ouders W Reichard en J Knoppers Bertus Kverardus ouders B E Bper en D van Dam Arie Willem ouders C van Vliet en A Hoogendoom OVERLEDEN A Scheer 76 j GEHUWD K A Dekker te Gouderak en G de long Heerlijk vsrfrissdmil Conserveert de f anden Volgens den bedendaagsclien stand der mtenschap is Odol proefondervindelij K kt beste middel ymde verzorging van mond en tanden Alleen echf m onze PaNnfflacons Hoden overleed in den ouderdom vari ruiin 04 jaron JACOBA MARIA BORST Weduwe van CORNELIS JOHANNES VAN DER KLEUN Namens de Familie J VAS GALEN GoopA 6 Nov IttOl Heden overleed te s Gravonhago onze gelieldo Vader en Hohuwdvadcr de Heer M H HUIJdKtSrs A M MARTENS HlIUUBNS R L MARTENS Gouda 6 November 1001 Verzoeke beleefd van rouwbeklag vcrnclioond te blijven Eerste Aankondiging V By vonnis der Arrondiasenients Bechtbonk te Rotterdam d d 7 October 1901 is het huweiyk tusschen ALEXANDER JOH ANNES TüRLEY DUWEL particulier wonende te Rotterdam on ANNA CATHARINA ELIZABETH VA LEEUWEN ïondor beroep laatst gewoond hebbende te Rotterdam ten verzoeke van eerstgenoemde door echtscheiding OI TUONOEN verklaard met de gevolgen bg de wet bepaald Do I rocureur van EiBcher Mn A C VA BLOMMESTEIN Rotterdam 4 November 19U1 r jg KOOP een groot leerenMs voorzien van alle gemakken in t centrum dor stad netton stand Fr Br lett A Bureau dezer Courant iislEPümNTsi Hen wurilt v rzoclit op t ffEllK te letten triT Hrr MAOizuN tan M RAVKNS VAAYZO K GORINCHBM iiz THEEËN wofdon A êlt rerd in verzegelde pakjen ran vy tw0e m een fialf en een Aed ona met vermeldiufx vsn Nommer er PrQP Toorzien van nevf nsUau MerV Tolgeni de Wet gedepo iiwrd Zich tot de uitTocrInK vhq ge eerde orders aanbevelende j G nijL voorheen J BKEEBAABTL