Goudsche Courant, vrijdag 8 november 1901

Dames en Heeren GLACE GEMSLEDEREN ASTRACAN WOLLEN TRK30T FOULARDS VAN OS l Md TaUleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephomt Xa 3i I eui i uii Viiislerduiu Slotkrs 80 6 V nón Wrecte SpoorwegverhlDdlngeo iet GOUDA WlDlerdleost 1901 02 AanKevaDgeo I October TUd vai bre n lcli OnUDV ROTTSKD M vie veru S B 10 88 10 88 11 18 18 18 18 S8 1 17 18 S 80 1 4 4 0 4 8 4 54 6 18 5 84 18 7 08 7 88 1 44 8 14 8 17 4 16 4 81 1 8 8 81 1 08 g 1 88 Eg 08 P 8 18 8 87 8 88 5 48 88 7 47 8 07 8 10 7 87 1 48 8 80 7 0 1 kümt It n 1 Uan btn kokttoln Op Iw tniau ii tal Tt aif Dl at Utinpttn nlonmirtt r 4 8 kl mbjltmt tepn eiMn WKi k tprijt H H lU J k 3p r L 8 1r mppl g iMl k wg 1 U i Diuligi g O U D A ri 1 0 17 8 41 8 80 4 48 1 118 88 8 04 8 19 7 08 7 89 8 1 1 f K St 88 t tt n MO 8 9 88 8 1 8 81 10 08 1 48 1 64 88 1 14 18 l 8 1 08 O 1 09 1 8 X EUn tappUia D kCTll Of lt to Wlyl Lib ro l 11 81 11 48 11 04 10 18 f 10 S8 10 4 n 1 4 t 84 4 8 8 18 8 48 8 84 6 94 ll 7 8 8 10 8 41 9 47 10 01 lO U n oi 81 It OS 18 18 1 B RonudMka ipoK BOUDA UBN 1 18 1 11 8 48 49 t ll 1 19 6 is 6 4 7 s7 8 48 8 S 41 lo l 10 84 10 6 11 16 U IJ 1 10 1 48 4 18 4 18 e o D U 4 A KSTODAa rba tan loillt 6 18 8 11 8 81 9 18 10 10 10 89 11 08 1 10 1 36 8 11 07 4 43 8 8 96 8 48 9 81 10 9 10 80 11 08 AmitW 8 01 8 68 9 0 10 10 11 04 11 48 11 81 1 S7 8 11 4H4 57 8 S0S 46 6 44 9 8110 8 1 08 U Am t a 8 19 y l3 9 8 10 18 11 1 1 08 1 10 8 19 8 40 4 17 81 8 45 8 01 810 011 18 11 14 VHua 8 818 017 08 7 18 7 85 8 8 88 01 4 10 11 11 11 11 81 11 00 1 80 1 40 1 87 4 00 4 11 4 17 8 19 1 l il 1 4 1 58 8 18 1 40 10 80 ▼ oorturg 8 88 j 10 17 1 86 4 48 H 0 48 Xortttm 8 81 2 m Sl 1 50 4 18 8 J lO Ol Zeveoh Mo 6 08 F 10 48 l U S I I 6 8 10 14 Onuda 6 14 Il 1 11141 08 9 08 9 i 9 30 10 11 ll S4 11 4 8 00 6 16 1 10 1 88 I IS 6 07 7 88 8 84 8 88 8 8 7 54 8 08 a i 1 1 41 4 89 8 41 8 S 7 00 I 5 8 49 V l O 6 8 7 15 8 10 8 t 13 9 81 1 11 1 11 18 8 1 818 10 3 81 4 41 8 06 6 11 1 0 8 10 9 46 kmf ir 1 84 8 47 7 80 8 1a 8 45 80 9 4111 8011 1 1 08 Lit i ll S 4 8 0 I 6 11 6 36 7 18 8 18 10 1 Houd J Oi 7 31 8 18 9 9 11 18 10 8 11 11 1 88 8 1 11 4 18 4 81 8 47 1 07 1 84 8 0 ll 11 1 8 81 1 dit gewest werd de eerste dronk gewgd 1 aan H H de Koningin uitgebracht door hetStatenlid den heer De Bie die daarna eentweeden toost uitbracht op Uarer MajesteitsCommissaris wien hy hoopte dat het noglang gegeven mocht zyn aan het hoofd vande provincie Zuidholland de belangen vanhet gewest op zoo uitnemende wyze te behartigen De heer Patgn beantwoordde dien dronk met een kprnachtige rede zich bg voortduring in den zoo gewaardeerdon steun van Gedeputeerden on Staten leden blgvende aanbevelen Zooals gemeld is zal de Zuid Hollandschc verecniging Het Groene Krnis op Dinsdag 26 November te s Gravenhage hare eerste algemecne vergadering houden Wanneer vóóv dien datum de huishondeiykc reglementen van nog enkele afdeelingen door het hoofdbestuur zyn goedgekeurd zullen dit jaar al 1 afdeelingen daar vertegenwoordigd kunnen zyn Meer en moer wordt ook in andere provinciën de behoefte gevoeld om door organisatie te komen tot dergelgke provinciale verenigingen die zich langs coöperatieven weg ten doel stellen het alom verkrggen van goede ziekenverpleging en ontsmettiog het gemeenscbappelgk aanschaffen van verp egingsmaterialen en het aankweeken en in het leven roepen van betere hygitoische beI grippen en toestanden terergeren dan door de regeling welke Ter 1 Laan voorstelde I ïeinengde Berichten 1 Men meldt uit Zeeland Vroeg winter zegt op het oogenblik de landbouwer die nog met zgn veldwerkzaamlioden zit vroeg vorst als deze komt op Allerheiligen maar de kronieken melden dat meermalen zoo vroeg de winter inviel Wg vonden gemeld dat op H November van het jaar 1 511 de vorst begon en 14 weken aanhield Een maand lang kon men van Arnemuiden gaan naar Borselen waar het water toen veel breeder was dan thans nu de Kraayertpolders bedykt zgn men reeld met wagens vol goed naar Goes van Antwerpen af en kwam insgelgks met paarden en wagens over het gs uit Holland naar Zeeland Zes jaren later in 1517 zag het er al evenmin vriendeiyk uit met het vriezende weder Toen begon het op den 15 November en hield aan tot drie weken na Pauwelsdach dat is tot 5 Febrnori alzoo bgna 3 maanden Deze vorst schcnt zich echter meer gekenmerkt te hebben door zgn vroegtgdig heginnen on langen duur dan wel door strengheid althans het loepen over het gs der Zeeuwsche stroomen duurde slechts kort Ueigersbergh zegt in zyn kroniek dat uit waarachtige geschriften in Noord Beveland is gebleken dat men in geen vgftig jaar over de veren geloopen had en even te vuren had hy gemeld de vorst van 1511 hierboven vermeld zoodat die waarachtigheid wel aan eenigen twgfel onderhevig is Intosschen zal in die tyden had men daarvoor nog geen zorg te hebben groote kans bestaan dat do talryke hoepen bieten die op de havens en plateau s by spoorwegstations op laadmimte liggen te wachten door den vroegtydigen vorst zullen Igden I de meeste landbouwers hebben echter afge Het fel optreden van B en W ran Delft hnn ontfilaggeven aan Ter Laan als leeraar 1 aan de Handelsschool hnn bedreiging met ontslag als hy Woensdagmiddag de Kamer bezocht bewijzen dat zij de bezwaren niet objectief beoordeelen De districtsschoolopziener heeft in het belang van bet onderwijs Oed Staten verzocht B en W van Delft over te halen de gevraagde regeling te bewilligen omdat hy begreep dat bi ontslag van Ter I aan de onderwjjsbelangcn veel meer znllen geschaad worden De onders der leerlingen het onderwijzend personeel de schoolopziener dringen op de regeling aan maar B en W weigeren krampachtig vasthondende aan den bestaanden toestand dien zg toch niet knnnen behouden Tal van andere gemeentebesturen dachten er anders over o a de Raad van Amsterdam in de zaak Ketelaar Pleiter meende dat Ter Laan zich niet tot B en W maar lot den Kaad bad tnoeten wenden Hü hoopte dat de Kegcering door verbetering van het boslnit van Oed Staten appellant daartoe alsnog in staat zon stellen Nog nooit nam de Kegecring eeno beslissing in dergelijk geval ten aanzien van een schoolhoofd dio tot vertegenwoordiger was benoemd Op staatsrechtelijke gronden betoogde hy dat onze örondwet het recht van ambtenaren op uitoefening van het hoogste recht om als vertegenwoordiger op te treden erkent Dat forraeele recht moet niet aangetast worden maar uitvoerbaar worden gemaakt Dat il een groot politiek belang Wordt de Trystelling alsnog verleend dan moet appellant by den Kaad van Delft een gewgligde organisatie vragen en is die aangenomen dan moeten B en W het verlof verleenen Hy meende te weten dat de Delftsche Raad bereid zon bevonden worden de organisatie te maken De Kon beslissing volgt eerst later y vernomen is eene wyziging van lement voor den raad van ministers ïTond gekomen waarby o a het tydeiyk voorzitterschap van den ministerraad ver anderd is in oen vast presidinm dat van rechtswege voortaan wordt vervuld door den minister die belast is geweest met de somen toUing van het Kabinet waarvan hy deel sitmaakt De minister van binnenlandsche zaken dr Knyper is dientengevolge voor onbepaalden tyd aangewezen als voorzitter van den ministerraad Onder vorige ministerién kon dit voorzitterschap om toerbeurten door elk der ministors tydoiyk worden vervuld maar werd gewoonlyk de namensteller van het Kabinet telkenmale herkozen Behalve de reeds gemelde bydragen waaronder die van H M de Koningiu van f 50ÜO tgn by het bestuur der stichting OranjeNassau s oord nog verscheidene giften ingekomen waaronder enkele belangryke o o een paar van f 1000 Ook verschoidoncInschrijvingen voor jaarlüksche giften werden ontvangen l a 8 87 8 8 1 11 7 88 S Sl 8 8S t 08 14 7 18 40 7 88 8 80 7 88 8 81 I Oimda UoordrMbt Kienwnksrk Ospelle Bottndam U 0 88 7 44 RollerdtmD P 4 Rott rd m B 8 09 0 11 08 1 0 U 18 1 14 U 80 1 81 10 18 10 88 U 8 U J 18 84 1 80 U lt 10 08 u ai t OS t M 48 BOTTIRDlH O 9 4I 1M gcttwdui Beun i Rottaiduu D P BotterduD M 4 48 8 n 8 04 18 7 18 8 8 1 41 4 88 1 41 8 01 8 81 I n 8 04 1 17 8 10 8 88 Oapella Hiiuwirkerk Hoordreokl Boada 7 8 8 00 8lS4 9700 9 87 10 08 10 11 i AU 1 8 U l I Tl laU to liT k M to 11 18 11 18 11 18 1 1 11 48 11 48 1 87 9 11 9 11 10 00 10 1 10 88 HM UI 11 9 4T 10 11 10 18 11 88 1 16 8 81 8 41 1 18 8 18 I it ol Ï 8S 14 1 M 9 08 9 19 88 Oonda lavnh Moare 8o lenMWZ g Toorbaif Hai Aan net diner door de leden der Provinciale Staten van Zuid Holland aangeboden af mr l aty commisaaris der Koningin in 07 B l r D U r K C II 1 aaararaa Itoud 1 10 8 81 7 4 8 18 OBdew 8 88 Woerd 8 48 8 48 Utraokt 8 03 1 4 t M 10 14 lO SO tl OO 11 81 1 11 S ll 4 81 8 49 11 18 1 81 8 t9 8 45 8 04 8 88 l 18 8 81 I S W u 1 40 10 14 10 49 11 41 11 38 1 08 8 08 8 18 1 07 6 41 8 11 8 18 il 7 47 1 88 9 10 10 04 10 41 11 31 11 01 1 4Ï l lK 1 1 4 UliMkl WoortiM Oiidew O Olds 11 5 U l 1 85 9 81 10 17 10 81 8 0 8 11 8 41 1 01 1 14 S Vo 9 08 1 18 10 48 1118 11 11 11 81 16 4 1i i 88 40 8 84 4 46 13 leverd zoodat eventueel seluda voor den fabrikant zou komen De brandstempelraachine welke voor eenigen tgd als proef aan het postkantoor in den Haag dienst deed om postzegels onbruikbaar te maken is afgekenrd geworden Naar men weet werd reeds aanstonds bg haar gebruik geklaagd over verbranden der brieven De N Langd Ot meldt dat by den heer P Slot Jr te Broek op Langendgk oen roode kool te bezichtij en is van zeldzame grootte en zwaarte zg weegt niet minder dan 9 kilo en 7 ons en heeft een kolossalen omvang Amerikaansche misdadigers Te Yuma in den Araerikaanschen staat Arizona maakten dezer dagen twee beklaagden van wie de een Thomas Hart beschuldigd werd van moord en de ander Laibas van diefstal toen zy voor den reêhter kwamen zich van dezen overheidspersoon meester en sloten hem op in een cel Daarop grepen zg in een naburige kamer vuurwapenen en wandelden er mee naar den sporfrweg Hier sprongen zg op een locomotief die dichtbg stond en reden weg Na 6 K M werden zy door politieagenten ingehaald teen wanhopig gevecht onstond waarin Hard werd gedood Men meldt uit Zwolle De personentrein die te 5 20 naar het Noorden vertrekt is nabg de goederenloods by wachtpost B door eene rangeermachine aangereden zoodat de machine geheel stuk is en een buffer kwgt raakte Van den personentrein zgn drie wagons verbryzeld twee goederen en een bagagewagen De lyn van Almelo is versperd Persoonlgke ongelukken hebben niet plaats gehad Terstind is een ploeg arbeiders der centraal werkplaats begonnen met den weg verder vrg te maken Ken bewoner van een bovenwoning aan den Oosterweg te Groningen kwam gisteravond naar huis gaande tot de minder aangename ontdekking dat zyn huisdeur verdwenen was achter een paar meter hoog planketsel Wel is waar bevond zich ook in dit planketsel een deur doch deze was door een hangslot zoo stevig gesloten dat aan openen niet te denken viel Wat te doen Talrgke omstanders wisten raad de een zei dit de ander dat maar de bewoner vond het het raadzaamst de hulp der politie in te roepen Doch het bleek dat deze haar sterken arm niet kon leenen Wat toch is het geval P Toen voor een paar jaar het huis gebouwd was bleek een gedeelte te staan op een particuliere gang toebehoorende aan een ander persoon Deze eischie schadevergoeding welke geweigerd werd Gevolg een procedure welke eenigen tgd geleden eindigde De eischer werd in het gelgk gesteld de huisbaas moest dat gedeelte van t huis op genoemde gang staande op pl m li M breed binnen 4 weken na het beteekenen van het vonnis afbreken 4 4V tS I 18 U 1 1 o 4 1 4 18 4 80 8 18 7 8 01 $ 8 7 4 81 8 81 i n S 81 11 06 10 80 10 46 10 84 H 6 18 16 1 43 59 10 08 l 0 16 Il Of 9 8 9 J6 1 14 7 41 M 9 89 10 87 19 18 7 14 11 11 I Deed by dit niet dan had de eischer het recht hiertoe De huisbaas weigerde en z6o werd gisteren op last van den eigenaar van den grond de deur geblokkeerd Voor den huurder die op deze wgze gedupeerd word natuurIgk alles behalve aangenaam Ons werd medegedeeld dat hg en zgagezin met behulp van een ladder door ee raam het huis in en uitgaat N G C Te Maastricht heeft de weduwe Tellings haar gouden feest gevierd als schoonmaakster van het stadhuis Uit haar woning ging zg om 12 uur met haar acht zonen en dochter naar het stadhuis de Battergstraat die zg moest passeeren was huis aan huisbevlagd In de burgemeesterskamer wachtten do burgemeester ea de wethouders het moedertje op Nadat de burgervader eenige hartelgke woorden tot baar gericht had overhandigde hg haar namens de gemeente een stofleiyk bewys van hoogachting Namens de verschillende afdeelingen der gemeenteambtenaren voerde de gemeente secretaris mr van Oppen het woord en schonk haar oen fauteuil eer lamp en een bloemstuk t Is natuuriyk niet te verwonderen dat een paar dikke tranen over de gebruinde wangen der vrouw rolden die heusch niet gedacht had dat men haar zoo zou vereeren Töd Het volgende werd door een gelegenheid i berichtgever aan het ütrechtseh Dbl meegedeeld s Heden middag i uur ruilde een zigeuner zyn paard met dat van een hoor daarby 5 gulden toebetalende Waar er twee ruilen moet er 6én huilen zegt het spreekwoord in dit geval scheen die eene wat wel vreemd zal schgnen de zigeuner te zyn Toen deze nl het pas verkregen paard voor een wagen spande weigerde het dier hardnoKkig te trekken Slaan hielp niet gestreel hielp ook niet Nu zyn er echter voor een zigeuner wel andere middelen om een paard aan het trekken te stellen maar dat wat deze paria in toepassing bracht was wel een beetje al te kras Wat toch deed hy f De man nam eenvoudig een tweede paard van denzelfden boer waarvan hg het eerste had gekocht en spande dit mede voor den wagen Wollicht oordeelde hy dat hy in dit opzicht rechtens toepassing gegeven had aan het gezegde één is goen en twee is één Hoe het zg heel gemodereerd was hy ar mede gaan rondrgden Maar gebruiken der zigeunerp zyn nn eenmaal van rechtswege niet hier te lande geldig zoodat de boer toen hg de vermissing van zyn tweede paard had bespeurd eu dn in handen van den zigeuaer zag daarvan aanstonds aangifte bg de politie deed Deie besloot het tweede paard op stal te zetten wat dan ook tot een begin van uitvoering kwam natuurlgk onder protest en nog meer dan dat Want toen het paard achter Claronbnrg was gearriveerd werd het plotseling losgesneden en worden het eenige gevoelige slagen toegediend zoodat het op hol sloeg Bg de Viestraat werd het echter gelukkig gegrepen De politie stelde een der zigeuners in I arrest SI I U 10 09 10 11 10 48 lljl d 10 1 8 81 t 10 80 8 41 10 J 8 1 8 89 9 1 10 80 10 48 11 08 11 41 U 1 11 48 f 9 11 0 13 4 10 81 9 86 IMS 10 48 11 1 10 08 10 11 10 19 1 01 8 8i 9 17 9 88 8 18 8 14 t S 18 p E De minister van onderwgs in Pranknjk heeft aan de prefecten een cirealaire gezonden over de middelen tot bevordering van trouw schoolbezoek Daarin wordt gezegd dat in 1870 in dat laml nog 25 pOt der mannen en bgna 38 pCt der vrouwen konden lezen noch schrgven en dat die verhondingen onder de schoolwet van 1882 die den leerplicht heeft ingevoerd tot 5 en 7 pCt zgn gedaald Hieruit blgkt wel groote vooruitgang maar tevens dat de wet nog niet overal behooriyk wordt toegepast De minister wenscht dat de schoolcommissién over de oorzaken van de nog bestaande verzuimen verslag uitbrengen en de gemeenten zooveel doenlgk worden aangespoord meer en betere scholen te bonwen voor zoover dit noodig mocht blgken Hg verlangt opgaaf der gemeenten die nalatig blgven in de vervulling van de plichten baar door de wet opgelegd ten einde maatregelen tot betere handhaving te kunnen nemen Voorts wyst hy op den groeten invloed dien de onderwyzers knnnen oefenen op het schoolbezoek zoowel door de wgze waarop het onderwgs wordt gegeven als door de ouders voortdurend aan bet belang van geregeld onderwys te herinneren De minister wenscht dat bg belooningen en bevordering vooral met deze bemoeiingen van de onderwgzers rekening worde gehouden Hy eindigt met do herinnering dat de wet toelaat de schooltyden en vacanties zooveel mogelgk in over eenstemming te brengen met de eischen van londbouw en nyverheid en met weersgesteldheid en plaatselgke toestanden Aan een van den resident vm Palembang d d 4 October ontvangen telegram wordt het volgende ontleend Op 26 September jl waren drie compagnieën uitgerukt naar de doesoen Sebakoel welke verlaten werd bevonden In den namiddag maakten het hoofd van die doesoen en zyn ondorhoofden hun opwachting by den controleur Er viel geen schot evenmin den volgenden dag by een verkenning van de Batang Asie stroomopwaarts tot Berauw Hot hoofd van Bangso meldde zich niet Bg den terugtocht op 28 September naar Pelawan werden van den rechteroever vyt schoten op de kolonuo gelost waarschgniyk door lieden uit Bangso De Enropeesche fuselier Koch werd daarby licht gewond Op 1 October vertrok een kolonne voorzien van vivres voor zes dagen via Sekaboel naar het gebied van Batin VIII Boven Tambesi waar volgens bericht by Tandjoeng versterkingen zyn opgericht Verder zou zooveel mogelgk worden gepatrouilleerd en zouden excursies gemankt worden naar Boekit Boelan het Limoengebied Batin Pengambang de Boven Batang Asei Tangkoei en Bangso De resident keerde op 4 October met den gewesteiyken militairen kommandant naar Palembang terug in verband met de herplaatsing van het bivak naar Soeroelangoen Djambi hetwelk het gemakkelgkst langs de Tambesi kan worden geïnstalleerd en geapproviandeerd De gezondheidstoestand in Tigadoesoen is gunstig In Soeroelangoen heerscht veel beri beri Wyien mr P F van Cooth te sHerto genbosch had f 60 000 gelegateerd aan de openbare school in de gemeente Draten doch in t testament stond ook aan de openbare school in de kom der gemeente Wat nu was de bedoeling dat de vier scholen in de gemeente alzoo ook die te Aflerden te Deest en te PuiBgk zouden worden bedacht of de eerstgenoemde school alleen De raad van Druten heeft toen rechtskundige hnlp ingeroepen en daarby werd uitgemaakt dat alleen de school te Druten bedoeld kon zgn In het N v d Dag schrgft de heer Henri D Luppens Ken dezer dagen bezpcht ik het kerkhof aan het kanaal te s Oravenhage alwaar ik toevalligerwyze getuige was van een begrafenisplechtigheid van een fuselier De toespraak welke de sergeant van de week zich geroepen achtte te moeten houden was te eigenaardig om aan de vergetelheid prgs te geven Nadat de kist boven het graf was geplaatst trad de sergeant in quaestie naar voren en na het salnnt gebracht te hebben sprak hg de navolgende kernachtige rede uit akkert I De overledene ons aller vriend was n braaf man had een blanco strafregister weinig schoenreparatie en ja nog lells tegoed op z n boekje Spiegelt jelui daaraan jongens Uit Pynacker zendt men bet volgende oogstbericht Het wintergraan zooals tarwe rogge oliezaad wintergerst laat in qnaliteit en quantiteit niets te wenschen over zoo ook het zomergewas haver gerst en erwten De boonen echter geven een middelmatige opbrengst De aardappelen zyn van uitmuntende hoedanigheid maar leveren een middelmatig beschot Met de opbrengst der vruchtb oomen is het zooals bgna overal elders treurig gesteld appelen zoo goed als niet peren maar heel matig De veestapel is over het geheel gezond en vindt in de weide nog goed wat te eten Blgft bet weer voortdurend gunstig dan ligt de staltgd nog eenige weken in het verschiet Het Hbld verneemt dat het Gerechtshof te Amsterdam toen het Donderdag 11 van den raadsman van jhr Henri Tindal de stukken betreffende het appèl van de weigering der rechtbank om het aangeboden accoord te homologeeren overnam waarby de voorzitter mededeelde dat het Hof nader zou beslissen daarmede niet bedoelde de zaak opnieuw voor onbepaalden tgd uit te stellen Het Hof heeft reeds in den loop der vorige week in Raadkamer zyn arrest gewezen en daarby het vonnis der rechtbank bevestigd Maandag is dit officieel aan den curator in het faillissement en aan den raadsman des gefailleerde medegedeeld De failliete boedel verkeert dus thans in staat van insolventie Hiermede herleven al de kwesties van civiel rechterlgken en strafrechterlgken aard die indertyd ter zake van dit faillissement gerezen waren en die practisch althans zgn blgven rusten zoolang niet definitief vaststond of het aangeboden accoord zou tot stand komen Wel kan de gefailleerde rechtens nog een beroep doen in cassatie maar zoo we ons niet vergissen was do beslissing van het Hof niet zoozeer afliankelgk van rochts vragen dan wel van de geheel feitelgke vraag of de voor de naleving van het accoord vereischte gelden aanwezig waren Een zeer dikke mist heeft Zondag te Londen het verkeer schier geheel onmogelgkgemaakt Dat der omnibussen stond hieren daar geheel stil en op vele plaatsen boden toortsen lantaarndragers den voetgangers hunne diensten aan Zooals allgd wasde dichtheid lang niet overal even erg Evenals ten onzent heeft het ook in Belgiëzwaar geneveld tot niet weinig stoornis van t spoorwegverkeer Onlangs word gemold dat op last van kolonel Gorringo eenige Boeron in kliaki gekleed waren gevangen goiiomen on doodgeschoten Thans biykt dat dit doodschieten gebeurt op bevel van den Britscheii opperbevelhebber in Zuid Afrika De 8 A News meldt in haar wekeiyksche uitgave vun 9 October dat de Midlond News een bericht bevat hoe door lord Kitchener een bevel is uitgevaardigd dat elke Boer die deel uitmaakt van een kommando en in khaki gekleed wordt gevangen genomen op staanden voet zal worden gevonnist en onmiddeliyk doodgeschoten Dit bevel geldt zoowel voor rebellen als voor Boeren uit een der beide republieken Een neger die een blanke vrouw had aaugerand is te Perry in den Amerikaanschen staat Mississippi levend verbrand door een woedende menigte De oorlog uit I Onder dit opschrift lezen we in het N v N Den 9en October 1899 zond een onzer geabonneerden in Zuid Afrika de heer C den Hollander te Vereeniging ons een postwissel van circa f 5 ter voldoening van zgn abonnement voor het volgend halfjaar De postwissel kwam niet in ons bezit Natuurlgk bleven wg ons blad in dit bgzonder geval toch doorzenden tot van de postadministratie bericht ontvangen werd dat dit doelloos was daar er geen kans bestond den geadresseerde te bereiken Heden 5 November 1901 dus na ruim twee jaren is de postwissel terecht gekomen of zooals niet de postwissel zelf dan toch een machtiging van de Engelsche postadministratie om aan ons uit te betalen netto f 4 98 door C den Hollander te Vereeniging S A R gestort Natuuriyk gingen wy aan de post eens intormeeren De Engelsche postadministratie had laten weten dat nu de oorlog nit was er verder geen bezwaar meer bestond om aan bestellingen van dagbladen voor Zuid Afrika gevolg te geven In Texas ia de grootste petroleum bron ontdekt welke tot dusver bekend is De nieuwe bron geeft 200 000 H L per dag met eén straal die 300 voet hoog is De bron levert meer petroleum dan alle bronnen der Vereenigde Staten hniten Teiat bg elkaar STADSNIEUWS GOtlDA 7 November 1901 Een damescomité te Boskoop ieeft voor de Boerenvrouwen en kinderen in de concentratiekampen in Zuid Alrika f 545 byeengebraebt 6 NOV I Vrkrs NiSnuHD C rt Nad W 8 I V l SOVi ditü ili o lllc 8 I 95 hto dito dito 8 95 Holiai Uhl iou ll 186U9S4 I 99 ITAUB luuiir TiüK 1868 81 5 911 OoniKk Obl m papier 1868 1 81 81 dito in til erl868 8 n U PomTtiOAl Olil met coupoD 8 duo tiokol 8 14 Eo lAiiD OW BiiiiioDl 18 4 4 60H dilo Oeoona 1880 4 96 duo bi Bolha 1889 4 91 dito bg Hop 1889 90 4 9 ditu in jfoud leeti 1888 6 85 S I 2 104 30 90 88 6Ü 418 194 dito dito ililo 1884 5 SMHiH Perpcl rhiild 18SI 4 ToaKRiJ GB r CnHr leeii 1890 4 Ga lecuiiiR aeTio D Oeo leemn seneO i Zmii Arii Up T obig 189 Mllioo dli l Soh 1890 6 VVKESDKLA Obl on ii p 1881 4 AMSTBRDiM ObtiKntiuii 1895 3 BorrBRUAM Stu l leou 1894 3 KID N Aft H n le a umi Aroiidsli Tab M j Cortifir loo DoliMMtacharpg dito Am Hypoihfokli pniidlir 4 ÜultMlj lorVorttoiil uiiid Or Hypolh akli paii llir 4 KedorlaiidB ho laitk Hand Ned HiiiidelniaaUch into t N W V I oo Hvp II pandbr 8 961 Rolt Uy oil ookb pan ll r 4 Ulr lly Otheokb dito 1 lOl UwTlst ü l llollK liankaanl 110 Ruil Kyiiolhet libaitk paiidb 5 AKRRIna Kq i hy polh paodh 4 M iw L 1 I r Licn cerl 6 s Vip Holl IJ 8po ir Mij aaml l lOB MÜ Ifl Ri Ï 81 Spw aand 111 Ned Ii d 3 onrwog m aand 118 ifod Zuid Afr gpm aaod 6 iMlo dilo lilo 1891 dilo 4V ItiLIlSpoor 1887 8 A Kolil 8 56 Zaid IUl 3p liiij A lt obl S 1 PoLlM Waraobau WoüDfii aaud 104 BlaL Or Auu 3p Hijl obl 4 BaltUobe ito aand FMlowa dito aand 5 I aDg no ibr ditu aand 6 100 Kurak Ch Aïo 8p kap obl l dito dito oblin 4 Amtnu Com Pao Sp Mg obl 5 Chlis k Norlb W pr 0 r aaii I 118 I dito dito Wu 9t Patar obl 7 140 Den or k Bio Ot Spm corl T a 40 lUiooiaCootralolil in toud 4 lol Louia k Na htilll Oer aand 107 Maiioo N Bpw Mi lehyp aO 105 MiM Kania v 4pCt pief aand N Tork Outaaio k Weit aand 361 Ponn dto Ohio obhg 6 Oregon Calif 1 hyp In goud 104 81 Paul Min 1 k Vtanit obl ÜD Pao Hooflun obig 6 dito dilo Liuo Col lo hyp O 5 69 OuiDx Cao South Gliait r aaD I 64 VlH 0 Ballw k Na lo h d e O 99 Amsterd Omaibui Mij aand I NlD Stad Amsterdam aand I I 101 Stad Bolterdam aaod 8 10 BlliOil Stad Antwerpen 1887 1 lOU Stad Brnl l 1888 1 lOSV HoHO ThaiM Rogullr OuaeUoh 4 WVI Ootnn StaaUleeoil 1860 6 lUV K K Ooil B Or 1880 8 101 Sruln Btul Madnd 3 1868 411 Hiu T Ba Avb SpoeU eert lantels Japonstoffen PELTERIJEIT in bliiten ewoon groote kouze van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer concureereinl ttAR TBEBICHTfim Qoada 7 November 1901 Granen Zeer vaA met weinig aanvoer Tarwe 2 cuwsche f t 90 4 8 30 Mindere dito 7 50 k 7 80 ifwijkendc 7 i 7 35 Polder 7 i Mo Rogge Zecuwsche 550 i ƒ 575 Polder j i 5 25 Buitenlandsche per 70 KLilo 4 j 475 Gerst Winter 4 50 k f 4 75 dito Zomer 4 40 4 70 dito Cbevalher w a 5 4 S JS Haver per heet 3 40 i 3T5 er 100 Kilo 7 50 k f 7 7s Henncpzaddj Inlandsche 35 d 8 75 Buitenlandsche 8 i 8 50 Kanariezaaid 7 i S KooUaad 9 75 4 10 50 Erwten Kookerwl ï 9i75 a j io 5 iViet kookende k f Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 50 a ƒ 6 60 Boonen Bruine boonen 7 50 i 9i V e boonen k Paardeboonen 0 75 k f 7 Duiveboonen 7 5o 4 7 75 Maïs per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 7 k f 7 10 Foxanian i ƒ Cinquantine 7 k T 3 $ Vkkmarict Melkvee goede aanvoer handel en prijien vrijwel Vette varkens goede aanvoer handel vnj wel 32 i 34 et per half Kti Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlug 21 a 22 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel matig i 1 55 per week Vette Schapen goede aanvoer handel traag 18 A ƒ 34 Lammeren goede lanvoer handel tniag ƒ 13 16 Nuchtere Kalveren eenige aanvoer handel flauw k f Graskalveren goede aanvoer handel vlujï 30 i 60 Fokkalvcren k 10 Kaas aangevoerd 93 partijen handel vlug ie kwal 39 i J 30 atle kwal 25 k 28 Zwaardere 31 Noord Holla ndache Boter weinig aanvoer handel vlug Goeboter ƒ 1 50 i 1 60 Weiboter 1 30 k 1 40 Burgerlijke Stand OEBÜREN 6 Nov Maria Mnchiel oudors A van Reeden ou M M Kastelein OVERLEDEN 8 Noi W A A Kabel i w GEHUWD 6 Nov L Bron en P O Melchert J H Boekman en van dor Laan G Boekkamp en M Htraver ReeuwUK BEHOREN Hendricus lohannes ouders 1 van B n en A Tannebakker Theodoros ouders H Kianon on C Hond ik OVERLEDEN O Blom 74 j AovEmEi riü L i V Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bü hot overlijdon van mijn geliefden Echtgenoot PHILIP CHRISTlAAN VAX DK UARUE betuig ik by dezen mgnen hartoljjken dank Wed i W Vi DE OARDE DiKKsmi s Gravenhftge 6 Nov 1901 Aan allen dio mj van hunne hartelijke deelneming verzekerden by hot overiydon van niöncn gislioidon Zoon PHILIP HRISÏIAAN VAN i £ GARDE breng ik langs dezen weg mgnen vriendeiyken dank Wed A F VAS ub GARDE pBtBTIEK Amsterdam 6 Nov 1901 De Vereeniging AEJIENZORQ vraagt WAHSCHEN aan huis NAAIWERK Ke ll teil en BREIWERK Inlormatiën te bekomen Turfmarkt 1U9 G7A vrDrLÖ0 AHT8 voor Zenuw en Zielsziekten Goudsche Singel 51 UOT TEUDAM SPREEKUREN 8 IMRICHTING VOOR PSYCHOTHER APIE EAIiSOEJü SIOOMVEEVEElJ n eheiiii U br W ssrhKrlj VAN 19 Hruiêkofle Motterdam idbrfvijt 1 li r l M d n Koninff der Belgen lloüfddepöt Toor JOUDA de Hmr II G TItMSUUlU Korte Tiendeweg D 7 specialiteit voor het stoonioii en verfeti fan alle lleerenen l ameagarderobun aliirok ulle Kindergoederen Bpeciale inrichting voor het liooin O vé ptachemanteU veeren bont en Gordijnen talelkleeden eor worden naar de nienwRte n laatste méthodf npverid 1 Hst bette oMchMdüyiM en g B ffltkkelykite poetsmlddel voor Heerio It 9 eo vooral dcmei en Klnderechoenwerk Mea lette goed wifL op naam en fabrlekimeili Verlnikw ky Ümtm WMailw t iiliM rt alBiilirle