Goudsche Courant, vrijdag 8 november 1901

Zaterdag 9 November 1901 Mo 8644 408 e Jaargang mmm coiraot iMenwS en Adverientieblad eoov Gouda en Omstreken Teirfimn Ht Ntt ADVElltENTlEN wonloii f cplant st van 1 ö regels a 50 Centen iodcrc r j ol inwr 10 Centen Groote letters worduii beivkeiidnaar plaatsruimte t liucnding van Adverteiitiën tot 1 uur des midil rIcliMin 11 o Df l itgave ilczer Courant gcKcliicdt dafjelijk met uitzoiideiiiiji van Zon en Poostdag en Do prijs iric maandeu is 1 tiaiii o per pos 1 70 A zonderlijk f Koninwrs VI IF KM ILK tooedkoopste on BOliedst adrei voor Vervoer van Inboedel I zoowel binnen ali bniten de gt d met gealoten wageni GRAVESTEIJN Lange Tiend weg 39 AHe i teofAt tegen Trnnaport Mlftada varawlwrcl MlilEf TE GEVK Donderdag 7 November 8 avonds ten S ure in de Zaal NUT EN VERMAAK der Sociëteit DE REUNIE op do Haven te iOVnA doof MINA SMITS Coneertzingtres Utrecht en de Heeron HËNDK C VAN OORT ConceriUBger bariton Utretht en WILLEM KERFKK leers r un de Stedelijke Huiieksohool piano Goada ENTEÉE 1 t Leerlingen der Mnziekschool H B S en OymnaBinm 1 O AO Zaal Kim TiniW R0TTERD4MSGH T00NEEL GEZELSGH4P Directie KERSTEN Co ZOSUAO 10 AOrJUUBEH 190 f Blechts éene Voor tellin f van het Reozen Saccosstak oploop van zegen Spel van de Zee in 4 bedrgven VEKDEELINÜ DER BKÜRIJVEN Ie Bedr De i ehniskoniat 2e De Verjaardag Se De Storm 4 Arme Woduvon en Weezen H t Btnk ipeelt aan een Nedorlandache VisBchernplaats MIbo en Scène van den Regisseur F Kbrbtkn Aanvang 8 uur Bnrean geopend f uur Prijzen der plaatsen Qercaorveord 1 ƒ Ie Rang l O HO 2o Rang I 0 0 3e Rang I 0 3B H H Leden van ie Sociëteit Ons Genoegen gewone reductie Plaatsen van at heden te bespreken aan de Sociëteit ii 1 0 10 extra TE KOOP een groot ïïeerenMs voorzien van alle gemakken in t centrum dor stad netton stand Fr Br lett A Bureau dezer Courant aRAMDa MxaAUMa DU frinteips NOUVEAUTÉS Wij verzooken de Dames die ons geïllustreerd modealbura voor het Wi ivr eltitten noch niet ontvangeen hebben dit te willen nanviagen ann l lM mESJALDiOT C M arls Hetzelfde wordt dan omgaand i riitlH en Irnncit toegezonden Bestellingen van at 25 francs vrvi van alle kosten aan huis mot H verhuoging Ilèexpeditiekanloor te Itoiendaal N It Echt ZtM uwsch Tarwebrooil f a r nU lie K A SLEGT NIEUW EHAVEN 27 Trekking Maan dag a s LOTEN STAD PARIJS mot Hooldprijs van Fr iOO OOO benevens verdere prjjzen van 5000 en fr lOOÓ De volle bovenstaande prgzen worden door ons uitbetaald Geheele Aandeelen è Fl 1 75 Halve k Fl 1 00 Verkrijgbattr bj de ondergetcekenden met reeds DINSDAG gratis en Iranco toezending der olflcieele trckkingslijsten Toezending van aandeelen na ontvangst van postwissel Noord BrakaDlsche Ulerij EfTeclen Bank BHEMA Ven biede bel geluk deband Hoofdprijs cv JOO OOO Mlc Ue prezen zijn door den Staat gegarandeerd XJitnoodiging tot deelneming in de kaneen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Gcldloterij waarin zeker 11 UiUioen 202 000 Mark 1 prijs 4 1 prijs il l prijs 4 S prijzen il 1 prijs i prijs i l pnjs ft i prijzen a l prijs a l prijs a l prijs gewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedende Geldloterij die volgens het plan slechts 118 100 loten bevat zijn de volgende De hoOKBte prijs is eventueel 500000 Mark Premie van 800 000 M 18 prijz ilo 000 M son 000 M 5 prijz 6000M I OOOOM II prijz 4 301 OM 7 S I DO M Ut prijz a 2000 M 70 000 M Iprijr k UOO M 5 0U0M 1 prijz a 1000 a 60 00 M lOtn prijzen i SOO M bSfO M SO prijzen a HOM to O I M r prijzen it 100 M 40 000 M 860SS prijzen 4 1 M SOOtnM 9t89prijz 4 160 14B 80 000 M 115 100 M 11088 prijz il 18 e Totaal fi8 010 prijzen I e Hooldprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 stijgt in de Sekl tot SJ OOO M in de 8e tot 0 000 M in de e tot SUOO M in de 5e tot 70 000 M in de e tot 75 0011 M in de 7e tot SOO OO i M en met de premie van 800 000 event tot 00 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 60 een hall origineel lot slechts Guld l S een kwart origineel lot slechts Guld 0 80 De inleggeldcn voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het ofScieele trekkingsplan voorzien ran het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend tedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de oflicieele trekkingslijst D uitbetaling en verzending van prUten geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding iW ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours 0 Men wende zich dus met de aanvraag om toezendmg van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 21 NOVEMBER e k met vertrouwen tot Snmuel Heckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland EEMBEFOTMTm Men wordt verzucht p t MGKK telettdu UIT nrr Maoizu Vin n RAViiNSWAAY ZONEN OOHINCHEM De THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vij ttM en een hatf eo een Ned om Imet vermelding van Nommer er Pr a voorzien van nevenstaanii Merk volgens de Wet gedepo ueerd Zich tot de uitvoering van geeerde orden aanbevelende J C BIJL voorheen J BREEBAABT Li Goud Druk van A BRINKMAN Zn Loterg Ouierneming ten voordeele der Boeren vrouwen en kinderen in de Zuid Afri kaansche republieken Deze loterij bestaat uit 9 1000 loten met 519 prijzen waarvan de toewijzing zal geschieden volgens trekking der 36ye Staatsloterij den I8eii November a s De prijs van elk lot is 1 guldcn Hoofdprijs EQUIPAOE bespannen met 2 paarden geheel roinpleet ter waarde van f 2000 ot 1 1700 in contanten 2e pi ijs l iCART met paard gelieel compleet ter waarde van f 1000 of 1 a50 in contanten 3e prijs 8ALON AMBUBLEMENT ter waarde van 1 400 VoortN prijzen als 5 PAARDEN EKTSKRVIEZEN 75 Ie klasse RIJWIELEN met g arantie HAND en TRAPNAAIMA yHINK8 youden en zilveren dames en heeren RKMONTOIR HORLOGES en nog vele andere kostbare voorworpen g iUe prijmen mifu nHêlalleua ie kmttUMt Behalve bü den wedervorkooper LOUIS BISSCHOP Dnbb Buurt 12 zijn tegen toezending van postzegels o postwissel loten verkrijgbaar en worden Iranco toegezonden 1 lot k i i 11 loten A f f O bjj do ondernemers B SITIJDEES Co Eoekstraat 11 Arahern Te GouOA mode verkrijgbaar bö de H H A TONÖENEEL Firma EDAÜW SV WI TNGAARDEN Firma A C DE FRENNE B L BAASTROP C v VLIET J V n JAGT J H KOK W v BOKKÜM en A DE RIJK te Boskoop De Stedelijke Hypotheekbank Jevestigd te sGRAVENHAGE Volteekend kapitaal EEU MIL LIOEIT GULDEN COMlUt SM ntSSKK W H F Baron VAN HEEMSTRA Mr J D VEEGENS F 3 Q BOSMAN L DROOGLEEVER FORTÜIJN H L ENTHOVEN H Las J C F KNAPP In Jhr Mr W H DE SAVORNIN LOHMAN Mr F A KOI STEFe C M OBREEN Mr F W J G SNIJDER VAN WISSENKERKE G L DE WETSTEIN PFISTERen Mr A R ZIMMERMAN Sluit eerêle hypothecaire geldleeningen op Huizen en Landerijen tegen billijke voorwaarden zonder vooruitbetaling van rente Goctt 4 Pandbrieven uit tegen den koers van tOl i pel deze Pandbrieven z jn behoudens do bepaling van art 2 der Statuten niet aflottbaat vóór Jan 1011 Inlichtingen te bekomen te GOUDA b de Firma M J OGII Réb Co Directeuren Mr P DROOGLEEVER FORTÜIJN G L DE WETSTEIN PFISTER wsarnd Uvur GeiiMsh iKtmccn aanbevoWn Met l reDIploms en Ooud Bekroön e PRAEPARATEN VAN é Ollfna l amr Vlfk de me Ht krachtige en venterkendcKINA WIJN tegen twakte Ê J kmtlereii rU volwmisenen gebrek aar eeüuat tlechtt S 8p 9verterlne enuwhoofdpljn tor versterking na ziekte of kraambed kisorta en hare Bevolgcn S OUINA LAROCHE FERRUGINEUX m het tijiondei tegen Bloedgebrek Bleaksucbt kwalen Tan Kritlschen leeftyd eni VcrkniKbnar in flucomt a 1 00 en 1 731f aI c To dsaam versterkend aangenaamvanimiiak voorda cUjkwhe b sik U IIVCI V avaVf vooral voor kinderen zwakkenen klierachtigegeetellen teer aan te bevelen Als geneeakracliüge drank bit itoomlssen tier spijsvertetingtorganen en diarrhea ook Yoortuigellngen en kleine kinderen Pnispcrbuid H Ktp yl 70 H Kgr O ÖO H Kgr O W ChemUcli McalL CIlllrAt Speciaal voor Kindervoeding in buuen A H Kn O OO TOlwa T CIKbUiK Cr Kut f 0 50 M Ket Q flS A sthma Cigaretten doosjes a yÜ ÜÖ en yTU6 Met rouken eener halve Cigarette t voldocnda ter baitri ding van de hcTlgata aanvallen vao Atthnui atc Indobsies a ƒ 0 80 en u ou Tamarinde Bonbons Sli r Sj J 2i Voor kinderen bewijien ë YainarlnJe onbons van KUAEPEUEtT HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kind begetrl ljk en de mnak aangenaam ii Priji per dooije 0 00 cn 0 60 QülttlSalfl ikCfillAG algemeen erkend als het BESTE htiiimiddel t Hoett Verkoudheid en KetlpUn het ia een aiymoploaaend en versachtcnd middel bU ultnamandludd uitakitend iu Hl D ftewhjc verkrijgbaar rij8 0 30 p r flewhje Ufuêllen waarop Ot naam m kanditiktuiMg t krO p aar Hj Ot WM KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Ki i s a vi ii InKICHTINUEK WKLKE gevaar bCHAÜE OF HIHDBR KUNNBN VEküOtUAKEN BURGEMEESTER en WETHOUÜERS van Gouda Gezien art 8 der Hinderwet Doen te weten Dat zy vergunning hebben verleend aan J G van Hotwegen en zijne rechtverkrijgenden tot bet oprichten van eene biikblagerij en verlaklterij in het perceel aan de Aaltje Baksteeg wijk C no iq6 Kadastraal bekend sectie D no 1107 Gouda den 7 November 1901 burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaria I BROUWER KFAMSfiEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda maken bekend dat bij loting ter aflossing na I Januari 1902 zijn aangewezen 1 van de gcldleenin groot 136000 in 1893 aangegaan de obligatien Nos 68 73 en 118 a van de geldleeninR groot ƒ 43000 in 1895 aangegaan de obligatie No 19 3 van de geldleening groot 78000 in 1897 aangegaan de obligatien Nos 3 5 7 12 13 14 en 52 4 van de geldleening groot 77000 in 1899 aangegaan de obligatien Nos i 43 75 en 77 Gouda 7 November 1901 Burgemeester en Wethouders vosrnoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bultenlandsch Overzlcbt Het is niet enkel door den vermeerderden drnk der belastingen dat het Engelsche volk de flnancieelo schade door den oorlog toegebracht krggt te voelen Minder in het oog loopend maar daarom van niet minder gewicht is de groote vermindering welke bet crediet des lands heeft ondergaan en welke zich voornamelyk toont in den verlaagden koers der staatsfondsen consols Voor den aanvang van den oorlog waren de consols 110 Ui genoteerd Oeleideiyk viel hnn pr ja tot ziJ dezer dagen ban laagste peil hebben bereikt 91 Met andere woorden zgn de bezittingen van iemud die zijn geheele tortnin in deze staatswmrden belegd zon hebben sedert twee jaar van een waarde van 114 000 pond tot die T o 91 115 teruggegaan en beèJt zoo iemand een verlies geleden van bi e 23 000 FEUlLLE iOX Uit t Duttsch van IV BAUFK 19 Vervolgens is ze eene vurige v reerster van Napoleon Ze heeft heel dikwijls de groota e leugenaar van i ji t d n 1 de Moniteur geleken zoo als de gods enstige den bijbel leest draagt in haar ring een tule voorwerp dat Mootholcn mijn vader had toegestuurd en dat zooals men dan beweert van Napoleons laatste legerkamp afkomstig is zin niets dan keizerlijlce hederen van Bélanger en Delavigne en om Itprt te zijn ze heeft dien man met zulk een geestdrift Hel dat ze daardoor alleen al de glans harer vïeren zcstig voorouders heeft doen verbleeken Is het nu eindeJijk atgeloopen vroeg nna rustig lachend terwijl ie haren ring aan de lippen bracht Maar weet je nu ook neef wat die groote misdadiger uit edelmoedigheid verzwegen heeft Namelqk dit dat ik geen zoogenaamd Diritsch meï e ben dat ik nu niet reeds zooals het dan een Duitsch mei e past begin met mij in mijn kamerve in het spinnen te oefenen met lauwerkransen te vlechten voor de hoofden van toekomstige helden Maar weet je ook wie deze mijnheer is Dat is een lid van een afschuwelijke bond die zich nooit vertoont die plannen pond chier een kierde deel van zjjn fortnin Hot waren de verklaringen van den kanselier der schatkist omtrent do flnancieelo voornitzichten welke deze laatste daling der consols te weeg bracht Nooit sedert don Krimoorlog waren zjj zoo laag gedaald De Times tracht den moed der ünanr ciers wat op te beuren door te zeggen dat men in welingelichte kringen de rede van Hicka Beach volstrekt niet als ontmoedigend beschouwt maar wie vertrouwt nog op uitlatingen der Times De bekende jingo istische Daily Mail zegt omtrent deze flnancieelo gebeurtenis die wel berekend is om op een volk als het Engelsche indruk te maken Misschien spiegelt zich de groeiende ongerustheid des lands zich nog bet best weder in de aanzienlijke daling der Consols welke eergisteravond plaats vond De aanleiding van deze daling moet ongetwijteld hierin gezocht worden dat bet publiek geen enkele reden ziet waarom hot conflict zooals de zaken thans geleid worden niet nog onbepaalden tjjd zou duren V Omstreeks tweeduizend studenten on oudstttdenten van de jongste studenten at tot de mot ambten en waardigheden beklocde heeren van het oudste semester toe hebben eergisteren avond een groote protestvergadering gehouden tegen Chamberlain s bekende uitlating in een van de publieke vergaderlokalen in het Oosten yan Berlijn Opmerkelijk was dat de Berlijnsche studeercnde jeugd onder aanvoering van verschillende professoren sterk vertegenwoordigd was niettegenstaande de tegenwoordige rector van de universiteit professor Koknle von Stradowits zijn toestemlhing tot het houden van deze vergadering aan de studenten had geweigerd te geven Onder de sprekers waren de geheimradeu en professoren Adolf Wagner Gierke Brnnner Kahl en Seeberg Verschillende hunner zijn bejaarde mannen die den FranschDuitschen oorlog hebben meegemaakt en het ijzeren kruis dragen Ook waren er onder de anderen verscheidene veteranen dia de op het veld van eer ver kregen onderscheidingen droegen Professor Gierke sprak als medestrijder van 1870 Ons Duitschers zei hjü was de oorlog van 1870 een heilige strijd waarin alle zonen van Duitschland zonder onderscheid naast elkander vochten ter bescherming van den vaderlandschen bodem Daarentegen zendt Engeland voor geld gekochte scharen naar ZuidAfrika om een dapper volk te vernietigen Wy voerden den strijd ondanks het vreeselijk karakter dat hü had met groote menscbe heeft om alles in de wereld het onderste boven te keeren enfin bij u in het noorden zult ge meer van die soort lieden vinden Maar a propos mijnheer von Willi ii het waar wat men me laatst vertelde n l dat er onder uwe g heime wetten eene is die in het bijzonder tegen de jonge adelijke damfs gericht is en aldus luidt Wanneer een braaf Duitsch ridder lietde gevoelt voor eene vrouw die vroeger tot den adelstand behoord had en zij hem uit dwaze hoogmoed hare hand weigert dan zal haar naam in het openbaar bekend gemaakt en zij zc voor waanzinnig verklaard worden De plechtige toon waarop Anna deze woorden zeide was zóó komisch dat de generaal en Rantow beiden onwillekeurig in lachen uitbarsten De jonge Willi daarentegen kleurde en wrevelig antwooHde hij Hoe durft ge het waRen u te vermaken met dingen die zóóver buiten uw bereik liggen dat ge zelfs niet het geringste er voor voelen k n Waarom nu datgene te bepotten dat in mannenboetems machtig en verheven aansporend werkt op het schoone het goede Wat zijt ge onaardig hernam Anna Ge zijl er zelf mee begonnen te spotten en mijne voorouders en den keizer der Franschen onaardijg te behandelen en nu wordt ge boos omdat men om die heeren demagogen en hunne droomen lacht Waarlijk was uw vader niet zulk een braaf man ge zoudt het moeten ontgelden Maar nu tal ik u tot straf examineeren aangaande dat gedicht dat ge mij voor mijn vader beloofd hebt Op deze woorden nam ze Robert bij den aam en ging met hem de laan in en Albert Rjmtow lijkheid Ook waren bij ons overwinningsbilletins onbekend over veroverde ossen Zoo sterk mogelijk moet iedere vergelijking tussche de Engolscho wijze van doen on den Dnitechen oorlog worden af mwezcn Professor Kahl evena Vrke met het iizer n kruis versierd on een medestrijder bij Sedan uitte zich Over den Engolschen veroveringsoorlog zullen liod en de wereldgeschiedenis oordeelen over do Engolscho wreedheid hééft reeds do geheele niet Engelsche wereld haar oordeel uitgosproken Het dappere en ridderlijke Eranscbe legor te overwinnen was eon eer Do vorsmoring met geweld van de Boeren is een schande wy Jvoerdcn oorlog met ideale doeleinden maat niet om der wille van don Mammon WelBcht heeft Chamberlain met zijne redevoerwg iu Frankruk ouden baat tegen Dnitjchland weer willen opwekken Professor Wagner veroenigt zich met het lautstuitgesproken denkbeeld hoopt op een verstandige verhouding tusschen Duitschland en Frankr k on d 4 allo mogendheden van het continent vereend tegenover Engeland pal staan Prof Wagner beroept zicli op de berichten welke nu en in 1870 door de pleegzusters gegeven werden en zegt dat deze duideiyk het onderscheid tusschen den oorl g der Eiigelsclien in Zuid Afrika en dien van do Duitschers in Krankiijk aantoonen ÏVn oen ter vergadering aanwezige medestrijder der Boeren die in don oorlog een been verloor een hoch op generaal do Wet infltelde vond hij geestdriftige instemming De Berlijnsche studenten besloten onder meer over heel Duitschland aan de hoogescbolen gelijksoortige betoogingen mot gelijkluidende conclusies te organiseeren Behalve de academische vergadering vond eergisteren avond nog een tweede groote volksvergadering om te protosteeren tegen woorden van Chamberlain in het Noorden van Berlijn plaats De deelneming van de Frnnsche socialistische partij nan de regeering zoodat zoHs een van hen de heer Millorand als minister is opgetreden heeft de elementen der partij die op het standpunt van den klassenstrud wenschen te blijven genoopt zich af te scheiden Zondag hebben zj zich te Ivry geconstitueerd als de Bevolutionnairo Socialistische party en wel op de volgende beginselen Intornationalo verstandhouding en internationaal optreden der arbeiders politieke en economische organisatie van bet proletariaat als klasseparty ter verovering van do macht had in dit oogenblik veel er voor gegeven om in de plaats van den jongen Willi naast haar te kunnen gaan want nooit had hem hare oouien zoo schoon toegeleken hare stem zoo klankvol en roerend geklonken als in dtf oogenblik Ze is een vreemd maar toch aantrekkelijkkind zeide de generaal terwijl hij haar lachendnakeek Koii ze hem al die muizenissen maaruit het hoofd wegpraten Maar op die manierlal hij nooit gelukkig worden Verbeeld u eens Rantow Dikwijls heeft hij van die oogenblikken waarin het hem belachelijk toeschijnt ja dwaaszelfs dat hij in mijn gerieflijk slot woont terwijlbuurman George en Michel die toch ook Duitschera zijn zich slechts met een armzalige hutmoeten tevreden stellen Vreemd vreemd endat nu noemen ze vrijheidszin En toch is hijeen wakkere verstandige jongen Een aardig en beminnelijk jongmensch merkte Albert op terwijl hij herhaaldelijk onrmtigeblikken m de laan wierp waar Willi en Annasamen wandelden Ik moet u zeggen dat ik verwonderd was over zijne handigheid over zijnefijne manieren waarmee hij zoo ongedwongenvoor den dag komt hij moet wel hecl veel enlang in goede krjngen verkeerd hebben en heefthij niettegenstaande dat toch nog zulke vreeradeen burger mansideedn In Londen is hij geweest in Parys Rome zeide de generaal onverschillig en daar leefde hijmet mijne vrienden Ik geloof dat Lafoijette enFoij hem zoo gemaakt hebben Hoe Lafaijette Foij heeft hij dezen gezien vroeg Rantow verbaasd teneinde do kapitalistisshe mnatschappif te vefvormen in oen collectieve of communistische maatschappy Do party beschouwt het als haar plicht te trachten alle horvormingen to krygen die do voorwaarden voor den stryd voorde arbeiders kunnen verbeteren maar en dit is voor de practyk van toogenblik de hoofdzaak onder geen omstandigheden zal zy door deelneming aan do centrale macht door het stemmen voor do begroo ting door oen verbond mot bnrgeriyke partyen een der middelen verschaffen dio de overboersching der vyandige klassen kunnen verlengen By het begin van de vergadering badden er ongeregeldheden plaats toen dé politie het ontrollen van de roode vaandels verbood Eonige politieagonton worden licht gewond De vergadering werd gepresideerd door den dezer dagen geschorsten burgemeester van Bourges Vaillandet Hot zal nu natuuriyk nog moeten biykon of deze afgescheiden revolntionnairen werkeiyk een party van beteekenis vormen In ieder geval is het verschynsel wel waard met aandacht te worden gevolgd t Doet zich overal min of meer voor sind de sociaaldemocratische party zich iu de verschillende parlementen mee in t gareel heeft gesteld al blijft zo overal oen lastig paard Nog onlangs op het congres der Duitscho party te Lilbeck kwam dio vordooldboid aan t licht daar sommigen ook in do landdagen niet wilden meewerken en tegen de begrootingen wildon stemmen Iu Italië doet zien een dergclgk verschynsel voor De verkiezingen te New York hebbon Trammany hall een goduchton slag toegebracht Het was bekend dat alle onafhankeiyke groepen zich vereenigd hadden en een can didateniyst hadden opgesteld waarop slechts mannen voorkwamen dio zich verbonden hadden aan de corruptie van Trammany hall van den New Yorkschon tygor oen eindo te maken Die candidatenlyst is by eerste stemming met een meerderheid van 30 000 tot 40 000 stemmen gekozen En daarmede is minstens voor een tydvak van vier jaren en naar elk ooriyk Amerikaan hoopt voor altyd een einde gemaakt aan het schrikbewind van de Now Yorksche Cumorra De verkiezing is voor een Amorikaansche verkiezing kalm verloopen Als burgemeester van New York werd gekozen do bekende anti Tammany candidaat Soth Low mot oen meerderheid van 30 000 stemmon de Eve Hij was dagelijks in de omgeving dier beidemannen en ze vonden in den jongen meer tlanik verwachten kon Daar hoorde hij nu de Amerikanen en fle heeren van de linkerzij spreken endaar kende hij tal van die senaat iemakendeschreeuwers En m zyne jeugdige drilt meendehij dat het alles waar moest zijn wal m kletstenen vond i ch eindelijk bekwaam enocK om Kifmee te doen met hervormen Toen is hij in ditrustige Duitschland in kennis geraakt met al die onruststokers Geen week gaat er voorbij zonderdat hij een dier Duitsche hervormers met dielange haren en knevels stokken met knopixm enin zonderlinge rokken gestoken in myn hof breng t ze noemen hem broeder en zijn wonderlijke liedenialle brieven aan mijn Rubert worden voorafgegaanmet een Dtiitichen groet te voren Ik jten deze lieden rtierkte Albert vol minachting op ook bi ons vertoonen ze zich Maarhoe is het toch mogelijk dat een man met zoo nschitterend aanleg voor eeft goed leven als Roborl met xulke gemeene menschen kan omgaan Slechtsin bier vinden ze hun hoogdte geluk in het rookendlangs de straten s ian in het kroegloopon lerwijtze al wat edel en f n ia genngactitcn f fciemeen beite Rantow heb Ik ze nog lütkunnen vinden her nain le generaal lachend l P2e rooken nu ja dat maakt hen alleen bij nutrookers onaangenaam dat ze bier drinken och datgeschiedt uit armoede rfant ze hebben hiijn wijt met versmaad en van de bonne or lété d cn zejuist zooals ik ze vervelen zich daar eTflkndendat stijve die gedwongenheid en al die aatffiSllerij belachelijke Ifordt vervolgd