Goudsche Courant, zaterdag 9 november 1901

No 8645 Maandag 11 Noveniber 1901 40sle Jaargang ISteuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken fflefoiiH Vo J De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen X e prijs per drie maanden is 1 25 franco per K st 1 70 Afzondeflijke Nominers VT IF CENTEN TtMMa Na M ADVEUTENTIEN worden geplaiitst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel inet r 10 Centen Groote letters wortien Ijerekcnd naar plaatsruimte Inzending vun Advcrtentiën tot 1 uur des midd Zaal I ILJIHTMII BOTTERDAMSCDTOüNEtL GULLHCDVP Uinxüa KKK8TKN k Cu ZOSltAO lO SOIA ViriiU ilH uleclilii éene Vi or tpllipig van h l UeuziiiHoccok sluk OP HOOP AH ZEGEN Spel van de Zoe in i bedrijven VEBUEKLING 1 KU BKDKIJVEN Ie Bedr De l ehniiikumst 2e Ue Verjaardag 3 Do Storm 4o Arme Weduwen on Wi cii Het Htuk spoelt itun f cn Nedürlandiwbe V lKNcliorKplaAta Misii en H ne van den Ue cisKenr F KtwiTi Aanvang B unr Bureau gcopi nd t uur l riiien der plaatsen Oerescrvecrd 1 Ie Uang I O HO Sio Rang 1 0 00 3o Kang o aa H H I den van de Sociëteit On Genoegen gewone reductie l laataen van at heden te bespreken aan de Hücietoit k l 0 10 extra TE KOOF een groot leerenliuis voorzien van alle gemakken in t centrum dor atad netten land Vr Br lett A Bureau déier Courant GEBRUIKT IN HOOFDZAAK niet auderi dan KoHiiiliHlke Kroon rmt zQ z B zoowel voor de cuntiumptie ala voor de Hakkerii geschikt de kwaliteit i uitatekend de prlja la slechts 4 etntper tuk Alleen btj die winkeliera verkrijgbaar alwaar hot door middel van annoncecron op de winkelruiten i aangeplakt Firma K ÜK BOKK lr Alkmaar Vertegenwoordiger to OOUDA fl UBS HHQBÜMR Jr Zeugeatraat FEANSCHB STOOMVEEVEEIJ MN ehemisebi W ssrherij II oiH i NiiEiMi it W Hruiakmlt Hotlenlnm Uebravetjcrd door Z M den Kuuiiip der Belgen i lloolddepél voor OOUDA de llwr 11 G TKIJSItUIK Korte Tiïmdeweg D 7 8 eciRlitciit voor het itoomen en verTeii vanalle Ueerenen l uiieigmnl robeD al c lr alteKiudergoederen Hpeoiule innchttnff vtwr het tboooiiD vao pluche maiiteli ve r m bont enx Oorviynen tatelklwwleD eiu worden uiuir de nieüwite d laatit methode nevertd OPm foikb oudi f SCHTKDAMMEH GENEVEE Merkt NIGHTCAF VarliTiigbw bul M Ph KTKK8 Js N B M liewiji TU eoluhniil li Mflhot en kurk tnfU riHir y sien vui den aftHU l ir firm H IIOPKK IIW W W1 Ill n t M è u f lil m rnom VjvUI ZoiMiwseli l ai wc bnKMl f eent a K a A SLEGT NIBUWE HAVRN 27 een Kinkhoest Geen liifhiefiza KoNlNKlUKE Om Kinkhoest Influenza itorsl en Keelaaiidoening binnon den kortHt mogeljjken tjjd te doen genezen neemt onmiddeliyk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereMberoeindc Superior DmivenBorst lionig Extract M E L 1 A W T II E uit do Koninkiykc Htoomtabriek 1 E HONINOBLOEM lyiéisSim van H N VAN SCHAIK V DEN HAAO Hofloveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Firma WOLFF Co Westhaven 198 ouiAi MIKHIES Kleiweg E inO rr F H VAN MILD Veerital U I2li te Uou la A BÜUMAN Mcördr cl l flNKHK V WI K 0 1 A SCHEBtt Wr M P W v EDE 0 d J r K v ys mflinRN I Ktminhk P V D 8Pr K W rrap D t D STAli Warfdin rMn Wed I r S WaM T Ci M KOLKMAN Wadj ng e P A o UHOOT Oud y ater D K i jSnUH oXZ J P KASTELEIN PolbroeUrdam 1 BIKKEU Ie B n cl op i 14740 Loten 4102 PBIJZKN Jl EERSTE OELDLOTEBIJ S BmANTSGBE Gebaseerd en geheel werkend op de Ned Staatsloterij i ggts P LM l lnRSeHnRKMsleSTAATSlOTRBIj ll t begint te trekken met t t 0 lAtte waarvan 4f 0 pramen en X fremlfH moeten worden De Eerste Uoord Brabantsche Geldloterij trekt ook met t4iêO Ituten waarvan 4iOt fry men moeten worden De nnmmers die in de Staatsloterij winnen winnen ook bg de Ie N BK GELDDOTEKIJ Uitstel ut knooiergon met trekkingen dus beslist onmogelijk Van de 7 deelnemers moeten 2 met een geldprijs nitkomen en niet zooala in de meeste loterijondernemingen 1 100 pr op 100 000 loten Prijzen I J 0 i 4 0 t MO l 1 iO © enz enz Prijs por A kS CeHtê met volledige prijslijst der il02 geldprijzen on pfospeetns De gelden worden gedeponeerd biJ de Nuord Brabantsche LotoriJ EHectenbank te Breda welke ook na afloop der trekkingen de prijzen in contanten uitbetaald tegen intrekking der loten Men beproeve dus z n geluk in deze aoliedate aller loterijen en zonde bot bedrag voor een ol meer loten per postw aan den ondernemer A VAN IIMI4 Hreda IflT Solide Wederverkoopers gevraagd r Dit gocdü oude lluis Uak Jlekt York ud enkel Huisgezin o chcn 1 25 7 HH Apotheker Te Amaterban v Tuyll middel tegen KkHMli eni mag in geen en In fleken 50 et bi l enDrogiatoo k d mT ii a Weill Co JIOTTEIJAM ADYERTENTIÈÏf fe alle Couraiiteii worden aangenomen door h Adverlentle Burean van A BHINILMAN ZUUIM ündergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOI PERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot bet koksvak behoort desv rlangd met bijlovering van servies zilver tafellinnen Aanbevelend Gerard Pinksen Cuii Westhaven 128 Wie aekwr iyn u d 1 Eikel Cacao te outvaogon leaimengesteld en na vela pncfnemiogen in den handel gekomen ondei deii naam dea aitvinders Dr Mlobaelia vervavdigd up de beste machine in 4fik Nreldberismd étabblisaement van Qff S StoUwarck t Keulen lacht J F n2ie 0rt $ Etk6l es cao In vierkanten bosus Den Eikul Cocao ia met melk gekookt en aangename gezonde diank wor dogelijkacli gebruik een t 2 thedepoU vaa t p Bder voor een kop Ohooolat Ab geneeskracbKge drank by g val van diarrbee aleciita met water t gebruiken Verkrijgbaar bij de voomaamitt B 1 Apotheksre eni PHk Va Ko V K prcDftntJe t 1 80 0 90 6 ass Oanarulvirtlgenwoordigcr voor KednUnd lulius Mananklodi Amnterdam iOilTe straat 103 TUiRj i Wondirbaliim in do geheele wereld bekend ett geroemd Onovertrolfen middel tegen silo Horst L o u g t e I e rHiMtgzlekten enz Inwendig fzoowel b i ook uitwendig in bijna iille EiektegeTnllen mot i ooil ttevola I lun te wenden PrilB perflacM li t 1 per post I 1 16 TUirrj a Wondirulf bezit een alsnog ongekondfl genoeskrackt en beUiame werking Maakt meeetal elke pijnlijke n geroorrotlo operatie geheel overbodig Hit deze zalf werd oen 14 jaar oud voor ougeaeesU k tehonden beeogezwel en onlkng een bijna 28 laaf kankeriyden genezen Brengt genezing en vensebting der pijnen by wonden ontetektngen enz van allerlei aard FrüB per pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal Dopót voor Nederland Apolhok r HE ttl ütl DERM Rokin S Amitenlam W v gMn depot II bntelle men direct un die Sokstnaitpotkeke dei A IHIfBBÏ in Pre rtd bel llohil h Oeitetnieh Oehwe praegxelm te ontbieden b bet CentruJ I ep t Sender KnkinS tnulodun cTa V D Töö A HTS voor Zenuwr en Zielsssiekten oudsche Singel 81 BOTTSRDAU SPREEKUREN it t MBICHTIHCYOOB PSYCeOTHERAPlE Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Dit No bestaat uit Twee Uladen EERSTE BLAD i ii isiii vi ti7 RUTOIQ SCaODW BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda Gezien Art 56 der Algemeene Politieverordening voor die gemeente vastgesteld den In September 1896 en afgekondigd den 24n September daaraanvolgende Brengen ter kennis der Voerlieden on Hunrkoetsiers dat op Zaterdag den 16 November 1901 des morgens ten 10 ore op het plein achter bet Waaggebouw zal worden overgegaan tot de algemeene keuring banner Rjj en Voertuigen zullende de nakeuring dèr op dat tijdstip jverbnnrdo of in gebruik zjjnde Rg en Voertuigen plaats hebben op Zaterdag den 23 November daaraanvolgende ter zelfdor ure en plaatse Gouda den 9 November 1901 Burgemeester on Wethouders voornoemd E h MARTENS r De Secretaris BROUWER Natio nale M ilitie ONTHEFFING ViS DE WERKELIJKEN DIENST BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene kennis dat aan den geestelijke den bedienaar van de go sdienst den zendelingleeraar en den broe erdiakoon van eeno godsdienstige vereeniging alsmede aan den student in de godgeleerdheid en den zendeling kweekeling die aan eene inrichting van onderwas tot geestelgke tot bedienaar van den godsdienst ol tot zendeling leeraar wordt opgeleid aan den proelbroeder die tot broedor di koon van eene godsdienstige vereeuiging wordt opgeleid en aan den Roomscb Katholieken ordebroeder die tot eene binnen het Rijk gevestigde kloosterinrichting behoort ingevolge art 127 van de Wet op de Nationale Militie op bonne aanvraag door de Koningin telkens vodr één jaar onthofSing van den werkelijken dienst wordt verleend De aanvragen om ontheffing Tan den werkelijken dienst aan H M de Koningin door de dienstplichtigen die by de Militie zijn ingelijfd of ter inlgving zijn aangewezen eigenhandig geteekend worden ougezegeld FEVlLLËlODi w Vtt UDuitsck van W HAUFF 20 Ik vind anders wel goed outwikkeld en alleen hunne kleeding en hunne droomerijen doen mij en Anna ook aan Don Quïchotte denken en ik vind het komisch dnl ze meenen de aangeweze nea te zijn om de wereld te verlossen van alle kwaad De jonge man kmkt even stilzwijgend als wilde hij daarmee den generaal xijae instemming te kennen geven Bij zicH zelf echter dacht hij Ik laat me hangen aU ik zelf niet rook en licTer Stettiner en Josty dan Franzwtjn drink maar een oud soldaat kan men hot vergeven dat hij ruw en oDgalant is Tegelijkertijd keek hij weer naar Anna om en het scheen hem toe dat het gesprek tusschen beiden zeer beUngryk wa De tegenwoordigheid van den generaal brietle hem van zijn kijker gebruik te maken en toch was het niet noodïg geweefrt want hü meende too gezien te hebben dat dé jonge Willi naar Anna s hand greep en die aan zijne lippen bracht De genera wm d de onfuit en varstrooidheid van den jongen man opgemerkt te hebben Hij png met iUntow de bum verder door en toen ingeleverd biJ den Burgemeester der gemeente binnen welke zij voor de Militio zijn ingeschreven vergezeld v n de bewijsstukken vermeld in Art 69 van het Koninklijk Besluit van 8 Mei 1862 Staatsblad No 4 i zooals het is gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 26 September 1898 Staatsblad No 2U en wel lo door hem die op den by rt 112 derWet bepaalden tyd ter iniyving by doMilitie moot worloii afgeleverd in delaatste tien éagen der maand op éénona voorafgaande aan de maand waarinde ullevoring moet geschieden 2 door bcin die op een ander tgdstip teriniyving by de Militie moet worden afgeleverd binnen tien dagen na do dagtoekening van den oproepingsbrief llü door hem die op nieuw van den werkeiykcn dienst Wenscbt ontheven te worden in de laatste tien dagen der maand op ééne na voorafgaande aan de maand waarin do duur van do verleende of laatsteiyk verleende ontboffing eindigt 4 door den ingeiyfde by de Militie dievoor bet eerst voor onthefllng in aanmerking wenscht te komen zoodra by meent op ontbefSng aanspraak to kunnen maken De overgelegde bewysstnkkcn mogen r iut vroeger afgegeven zyn dnn tien dagen v66r do inlevering er van tfu den Burgemeester De baudteekeningen op die stukken gesteld moeten zyn gewaarmerkt door den burgemeester der gemeente waar de afgifte isgeschiedt Gonda den lln November 1901 Burgemeester on Wothondors voornoemd De Secretaris De Burgemeester BROUWER R L MARTENS Bulteiilandscli Overzicht Verscheidene Beriynsche kranten deelen mede dat het Petorsburgsche bericht aan de KOlnischo Zeltung over oen gemoonschappeiyk handelen van Rusland en Frankrgk tot het doordryven van hervormingen in Armenië en de Europeescbe provincies van Turkije in onderrichte kringen alhier op sterken twijfel is gestnit Men verneemt te Londen dat berichten van bevredigenden aard ontvangen zgn aan bet Turksche gezantschap te Londen dat een schikking in het geschil tusschen Frank ryk en Turkge onmiddellgk zal worden troffen De erkenning door Turkje van j n Cbaldeenachen patriarch vormt een iet jj Anna ze naderen zag gmg ut hen met Willi tegemoet De zuster van den generaal eene statige dame wie Anna s bezoek gold kwam op dit oogenblik aanzetten en daar in hare tegenwoordigheid alle politieke strijd moest vermeden worden besloot het gezelschap aan hare uitnoodiging gehoor te geven en met haar onder het portaal van het slot van den wijn des generaals en van de schoone vruchten uit diens turn te proeven De generaal en zijn zoon besloten den volgenden morgen een bezoek op Thicrberg te brengen en zoo namen beide Willi s toen hunne gasten in de kano stapten eerbiedig afscheid van Anna en vol hartelijkhei d als oude vrienden van Rantow vm Ofschoon hij anders in elk dames ezelschan M zijne geboorteplaats met zekerheid wist op tevreden een bewijs van opvoeding en zelfvertrouwf n ofschoon hij in Berlijn bij velen gesien 96 en menig zegen op h t veW der wellevetidiieid behaald had had de gast uit de Mark zich nooit in jn leven zoo bevreesd gevoeld ab dien avond toen hij met Anna over de Neckar naar Thierberg terugkeerde Een onzelter gevoel kwelde hem en eerst toen hij den laatsten blik opmerkte dien Anna den jongen Willi toegeworpen had een b ik ie hartstochtelijk voOr iemand die alleen achting voor hem gevoelde toen voelde hij hoe krachtig de liefde voor zijne schoone nicht in hem bloeide En toch wanneer bij zijne eigen gestalte zjjn gelaat v uittbukking K veckeggende blik zijne keurige en rijke spraak zijne elegante vormeit die zekerheid en ylu id van xijn geest moeiiyk punt dat onderhandeling uoodig maakt Ue i rrassende zegepraal dor sociauldemocriften by de jongste gemeenteraadsverkiezingen te Beriyn heeft do liberale Dnitsche persorganen zeer onaangenaam verrast on zoo ly zich ook al wagen aan oen verklaring van den uitslag doen ze dat in zeer korte en weinig zeggende artikelen Het Berliner Tageblatl bezondigt zich zelfs aan do malle frase dat de HltKlag niemand heeft verwonderd dan de sücia ildemocratie zelf Wat het liberale Beriynsche blad daar oigoniyk mee wil zoggen is iTiet duideiyk Voornameiyk wordt de verklaring gezocht in de nieuwe indcoling der atedeiyke kiesdistricten waarby oonige der z g roede wykeii zoo zyn afgebakend dat zy wel tot eon sociulistiscbo overwinning raoebten luiden Dan klaagt het Tageblatt over de verregaande nalatigheid en laksheid der liberale en oonsorvatleve kiezers die zooals het met cyters aantoont in groeten getale zgn thuisgobleven Do Köln Ztg hoe onvurdaoht antisocialistisch het blad ook zy troost rich niet op deze strulBvogelmanier maar erkent ronduit dat er tal van kiezers zyn geweest die uit eon govool van verbittoring over wat er in den laatston tyd door do regeoring tegon do hoc dstad werd ondoraomen eenvoudig gestemd liebben op don man der oppositie en het liefst op hen die zicli op het kraste standpunt stelden Do zoon van wyien Liobknecht evenals zyn vader sociaal democraat werd in twoe districten gekozen De sociaal dumocriiat dr Bernstein die het ook tot raadslid bracht is niet de bekende socialistische theoreticus maar een genoeshoor van dien naain De overwinning der fusie party dus van Tammany s tegenstanders to New York is nog vollediger geweest dan men eurst dacht Geen van Tammany s candidaton voor do verschillende administratieve en rechteriyko posten die vervuld nioosten worden beliaaldo dó overwinning met uitzondering van één coroner Verscheiden adnzieniyke personen onder wie de gewezen senator David Hill zullen dadelyk maatregelen nemen out een democratische organisatie te vormen tegenover die van Tammany Hall Dezo organisatie zal minstens twee jaren lang alle posten kunnen bezetten daar zelfs het collego van dageiyksch bestuur nu slechts 35 Tammanis en telt tegen 38 fnsionisten in hét kort wanneer hij al zijne voortrcffelijlthcden met Robert Willi s oiifcnschap en vergeleek dan mefrndc hij zich toch zonder aanroatij nd te zijn te kunnen troosten Rolwrt imioers bezat niet die vaardigheid om zich goed en mooi te kunnen uitdrukken hem ontbrak dien onnavolgbaren manier van eprekei die toch gepaard met wetvoegelijkheid en waardigheid den krwin zetten op het werk der volmaking en fijnheid vah een modischen wondervof el Incroyabilis Linn diens onnavoljfbaren smaak die iemand aangeboren moest zijn het ontbrak hem zoo Iwsloot de Ikrlijner heimelijk in zich zelve lachend aan dat je ne siis quoi dat op den door üod geschapene den zegel van veredehng en vplmaakthetd drukte en ook de meest gewone menschen toteenhommc comme il faut maakte Maar Anna is hier op het land in Zwabcn opgcKroeid ging hij voort ie had zich immers voor ze ntt zag met Robfrt Willi kunnen Anna ectie vraag sprak hij angstig tot haar nadat ut gcniimen tijd zwijtjend voortgcwandcld ha lden en wees zoo goed mij om die vraag niet kw ük te nemen Hebt je dezen jongen Willi lief Ben je met hem aan het verkeerenf De jonge dame van Thierberg bloosde even op deze vraag en dit rood kon even goed der vroig gcldon als het onderwerp dat hij aanroerde Hoe kom je op dit idee necl hernam ze En at mocht ik ook het geluk hebben deixn Wili te beminnen iets wal me nt niet m de gedachte is gektnuen zou je dan meenen dat ik je tot deelgenpot van mijne hartsgeheiroen zou maken omdat ik je nu reeds sedert twee dagen ken f Sot Low heeft nadat zyn verkiezing publiek gemaakt was een volksvergadering toogesproken Hö dankte de anli Taromany democraten eveiizoor als de republikeinen voor bun steun en vergat ook do por niet Dien hotlou Dinsdagnacht was het op straat ontzettend druk in Broadway was hot werken gestremd van straat 72 tot straat U overal trokken optochten rond mot muziek President Roosevelt seinde dezen karakteristieken gelukwenscb aan Low Ikwenach du stad zelfs nog meer geluk dan n met do scbittorende overwinning door do strydors tegen do vordorvonlioid behaald Li Hung Chang schynt dan nu toch wcrks lyk dood te zyn Het overiydcnsboricht it niet tegengesproken en alle couranten bevatten artikelen over don groeten bineoBchen staatsman Met Li is do merkwaardigste voor do Weatersohe mogendheden olgeniyk do eonige merkwaardige tlgunr onder de t hinoóaeho staatslieden en diplomaten van het weroldtoonoel verdwenen Merkwaardig niet enkel wegens zyn boitongowono begautdllodpn waarvan de sluwheid do meest kunmorkende was doch ook om zgn hooge maatsrhappeiyke iwaitio in verband met zyn nederige afkomst ld die aanvankeiyk Shao beette en in 1823 te Nan King word geboren had daar eon zaakje van weinig betuukunis hy was een klein koopman Toen de opstand der Taipoug s uitbarstte trok by modo togen hen te velde diendo daarby den bovelbebber Gor don van zoor gewaardeerde udviozon en zog dozon dion t in 04 nadat de opstand gedempt was beloond met zyn benoeming tot gouvornonr van l e Tsji Li tn 1883 leidde hy den oorlog en do ondcrbandelingon met Frankryk en sloot 12 jaar later ter beëindiging van den voor China zoo weinig roemvollen kryg met Japan don vrede van Simono seki In z n qualiteit als minister vun Buitenlandsche Zaken welk ambt hy bekle dd tot 1898 was hy slueds de bomidduluride persoon tusschen de Chineesche Uugeering un de mogendheden stoods op de band van Uusland en weinig sympathiek gezind jegcna John Buil Edoch ondanks zyn ongeëvenaarde bekwaamheden en zyn fijn politiek beleid was hy niut in staat op den duur te ootkomun aan de ongenade zyner door de intriges van nydig nayvorigo hofbeambten opgestookte Keizorlgko lueoateros die hem zooala hakend ia eenmaal zelfa zyn geel vest t zyn pauweveer ontnam Telkens evenwel wanneer de Regeering zich in moeiiykljodon bevond wendde zy zich opnieuw tot Li Hung 1 Mijn iod neef voc de ze er schalka bij wat zijn jelui Frulssen toch dwaze menwhen Het ia immers ook niet mijn plan om nchtcrl je geheimen te komen hoogedele gestrenge dame zcide hij maar meent je dan dut je Inng en blgk baar interessant gesprek met hem mij niet wailiopgevallen Denkt je dan dat ik gelool dat je alleen over verzen gesproken hebt C Wanneer ik nu zeide wc hebben slechtatover verzen gesproken antwoordde zij helligAdan moet je het toch getooven Wantrouwentw lieden valt alles op Maar dezen keer heeft je scheri innigheid je toch met bedroi en het overigel gesprek draaide om nog wat andere heen dati om verzen om een geheim een heet gewichtig geheim Lqo m het don toch waar i riep de jonge vmim met ongelooveltjk gezicht Zie je het i Ed toch ïooT I Maar antwoordde ze la cndt Oj nd t je zOjO aardig bent wil je ook ons gelicim tocvcr trouwen misschien knn je ons nog t eliulp caaj4 Eijn hij raadde het mij zelt aan het je te vertellen Hoe nu hernam hij biitcr Meent je dafc Ik o ar jCwalMin gê Ban bén 41ecn om de e r t lwM en ditar lils u llon d tunour te speteii opr mijnheer von WillT en m ne niclit Dan kent jeme nog heel sleSïht nog veel liever vertel ik jevsder de geheetc west hicdcnia en ik geloof niet tlat hij geneigd i n oio zulk een lid VAn die deugdelijke verceniging zulk een wereld ver bel eraar en demagoog lot schoonzoon te kiezen rtSê