Goudsche Courant, maandag 11 november 1901

P P SOOS TI EN DEW EO 6 Bericht de ONTVANGST rag een praefc tige Collectie ALBOID redverd n venukLeld filllTT ll lEM Petroleum Kachels geheel reukeloos en gevaarloos Des KACHELS vorden ook HDaR OEOEVEN EEN JONGEN GEVRAAG No 8646 Dinsdag IS November 1001 40ste Jaargang fiOïDSCHE eOlRANT iSwuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefaea No M ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending vsn Advertentiën tot 1 uur des midd rriefaon a M9 De l ifgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdaggen io prijs per drie maanden is 1 25 franco jier post 1 70 Aizonderlijke Nonimers VIJF CENTEN orgsnbmiu voor De blo darmo de do t lich Toor met alle hare ongemakken en het zgn de zwakite organen die t eemt warden aangetaat De Heer H Orenter brieTenbeateller te Monlkkendam chrgtt ona fi j deze geel ik U mijne hoogste te Tredenheid te kennen over het verkregen retnltaat met de Pink pillen Htjne vrouw waa jaren lang l j lende aan uitputting welke reeda too ver gevorderd waa dat ztj de vloer niet meer kon veegen zonder te moeten nitrnsten veel laat van pijn in rag en lendenen de eetlnst was geheel verdwenen reeda atond b haar vast dat de tering ipoedig een einde aan haar Jnllr iUFMTKH volgens portret lijden zon maken en nu na t gebruik van zei doozen is zjj de zelfde niet meer vroolijk en opgeruimd verricht zij thang al hare huiselijke bezigheden j eet met smaak en graagte die haar kennen en die van bet gebruik der I ink pillen nieta al weten staan verbaasd over deze gunstige verandering Men moet eerst de hoofdzaak van het kwaad bestrijden d w z do bloedarmoede door een krachtige hersteller Do I ink pillen zijn zeer werkdadig in dit gfval en als het bloed zioh verrijkt heeft als de krachten zullen zijn terug gekomen zal de eetlust zich voordoen de spijsvertering zal gemakkelijk zijn en de maagstoringen 7nllen zich niet meer doen gevoelen Vele ziekten voortkomende uit de verarming van bet bloed kunnen door de Pink pillen genezon worden zooals bleekzncht neurasthenie zenuwpijnen benpjieht rheumathiek en de aigemeene verzwaltking bij man en vrouw PriJB f 1 75 de doos f9 per 6 doozen VetXr ghaar by Snabilii Htoiger 27 Rotterdam boolddepothonder voor Nederland en Aastbekefi ïrauco toezending tegea post Ook echt verkrijgbaar voor Uondi en omstreken bij Woi rr Oo Westhaven 198 Hen geve acht dat de tehie l ini PiUtn van Dr WiUiamt zich in een houten kokertje bevinden met rooskleurig papier omwikkeld waarop met blauwe letters gedrukt staat Pilulé4 Pint Pour parêmnei jtilu du r WiUütms Verder moet zich op ieder uitwendig ornhnlsel bevinden een wit strookje papier over de lengte der étui geplakt waarop staat Pryt 1 76 yU ik dooi 9 M ptr 6 dooten Étnig drpothoudtr voor Nedtriaml Snabilié Sltigtr 7 lliHUrdim voor de gtbruikfwijte rttadpUge mm dt in lotnu IloUandeeAe XraMre Ucui i vuti Ainslurdaia Sl tkn A Vikrs T NOV HlsaauHS üwt Had W B lOV dilo dKo dllc 8 V IV 81 811 8Ü a V V dlw dilo dito Hoüsiia Obl Ooodl lit 1 4 ITUIB tDMkrijfig IS l l Oaavaia Obl in papiw 1 Sta I i i dito In iilm lltl t PoaTOOAU Obl met ooupon 8 dilo tiekal 8 Hliiiinl ia 4 i dito G Hu lSao 4 dil biiBolbt ll8a 4 dilo bg lloii iiaa ao 4 dilo ia fCO A Imq 1888 8 dilo dito dilo 1884 I I MI1 Porpel Kkuld 1881 4 ToaaiM Depr OoDV Ises 1890 4 88 Oac iMDing wrio D 841 O 88 ïoio Ar V oblK 18 8 1041 HailoO Ob Ik Bob USO 8 TaaaioBU Obl onbop 1881 4 10 A TBaDAli Obllg U n 1888 8 80 BonsaoiH BWii Imu 1884 8 88 Kbd N KIt liinJol und Araiid b T b Mü OgrliIoaUn 818 üeli liuwkapa dilo 418 Am HypolkMkh paadbr 4i ull Mtt darVonKDl uad Or HyiwhMkb pandbr 41 Nadarlaucbiil a banli aaad 184 Nad llaadaliaaaUok dilo N WkFaa M k b pasdbi l 881 olU Hyoolliaalll paadhr 4 Vtr Hvpïtiwakb dilo 4 lOIJ Ooarasa OxI HoBK baoliaaad IIOW Euil Hypolhafkbaoli pandb 8 Anaim Kq kj polii pandb 4 Ituw Lt O Pt LiKu oort 8 if a HoU lJ 8poor MÜ aand 108 Mij lal Ki l SI Bpir aaad 111 Nad Iad Bpoorwag and H l Had laid kb Bp aaad 104 881 lOOV 818 140 ♦ O V 10 1 m ISS 1041 88 84 101 10 lOll loav ii i 1171 108 1V dito dilo dilo 18 1 dilo 4V lrAl ls8poar l ia87 8aA l aM 8 Zuid lul Hp mij A H obl 8 PoLFK WirMhau Weonea aaad ao L Gr Raia Spw Mü l oU 4 BaltÏMbe rtiUt aaad Fauowa dilo aaad 8 Ivaag Iiombr dilo aaad 8 Cink Ck Aw Sp kap obl i dilo dilo ohlia 4 AHsaiiA Goal Pm Sp Hü obl 8 Ckio t Norlh W f Cr aaa I iiUi dito Win SI Polar obl 1 DeoTor fc Rio Gr Spm oarl T a Illioola Casirai obl to good 4 Ivoaiar k Natbvilli Car r aaad Maiini N gpw H la bjrp a 8 Miaa ICaofa f 4pGl pret aaad N Tork Ontaaio fc WmI Hnit Poao dio Okio obllK 8 Qrflzoo Colif te brp in good 81 Paid Minn k Maait obl Un Pao Hoof Igo ob lg 8 dilo dilo Lina Col la bjp O I Oamad üan Boutb ükoit T aan l Vh C Rallw k Na lo b d 0 o AniHtard Omnibu Mij aaad Dames en Heeren GLACE ÜEM8LEDEREN A8TBACAN WOLLEN TKI T FOULARDS VAN OS Z Md Tailleur Kleiweg K 73 QOUDA relepho m Xo at BArgerllJ e Stand UKBOKKN 6 Nov Oertruidis Jacoba ouders H J Maijs en N Verkerk 7 Lysjo ouders T A Palm en G van der Laan atharina Maria Wilhelmina ondors L Nobel en C W de Vrind Abraham ouders 8 Meijer en A Holman OVERI KDEN 6 Nov J vad KnlkeH 21 ra E van der Klein hnisvr van ü van Hoorn 37 j C van Muijen hnisvr van B van Tent 59 j W van der Valk IH d ONDERTROUWD E H Duqnesnoij en W Weivers W Nleowveld en A C de Roytor G de Jong en L Boer lantels Japoiistx ffeii PELTERIJEN In buitengewoon groote keuze van do goedkoopste tot de boste soorten Prijzen zeer concureerend ih SAMSOJ k AIIVKIITENTIEIN De COMMISSIE tot ÜITDEELINO van ERWTENSOEP Soepketel Keizerstraat heeft de eer te berichten dat zij binnen eeoige dagen zal rondgaan tot het aanbieden harer Het het oog op de groote beboetten en tot Instandhouding dezer nuttige instelling hoopt zy dat in mime mate zal worden deelgenomen De LIJSTEN zjn ook by de ondergetee kende aan huis verkrygbaar Het Bestuur C vwi BERKEIi Voorzitter C A B BANTZINGER Secretaris Alleen Verzekerd zuivere KoniukHfk Krootuiiertn te bekomen indien men uitsluitend de inkoopon doet by de winkeliers waar het door middel van annonceeren op de Winkelruiten is aangeplakt D prlj U oeeral lUeehtt 4 emt pr tuk Flraa K DE BOER Jr Alkdaar ertoipinwoordiger te GOUDA P ItgS BBOMüXB Jr Zengestraat siMf Ei mi nn Aanbevelend Firma C LOlJltF S TELEPHOON No 28 India tk € eylon Thee Oiidoriieiiiiiig Qevestigd te Amsterdam De goedkooptte IB EB in t Uebruik is die van bovengenoemde Onderneming Zg bespaart 25 pCt om hare hooge taouinegehalte in kracht en geur 15 pCt in prgs vergeleken met andere Theesoorten Bgzondere aandacht v p te vestigen op de UBLASOE van en ƒ t 2B per V Kilo Verkrggbaar te Gonda by P A LÜIJTEN Turfmarkt ËiiBBÊPÖram lleu wordt verzocht op t MERK to lettfln UIT HicT Maoizuk tah Over m verspreid l llAVKi S VAAYZO K Heerlijk mfriaclimi ConsMvtert da l andsnl OORINCHëM Deze THEEËN wordeo afgele rerd in verzegelde pakjes ran vt tteet en een half en een Ned ona met vermelding van Nommer er Volgens den hedendaagschen stand der wtensdiap is Odol iPryR Toorzien van neTenaisan iMerlr volgeiii de Wet gedepo neerd Zich tot de uitToerin van geeerde orders aanbevelende mr de nnorgkig m mndutandtn AUssa SSbt 10 SOZS Pal rtflacong 4 G BIJL voorheen J BREE8AART Lz 4102 PRIJZEN 14740 LOTEN EKRSTE SELBLOmiJ H BEABADTSCIE Gebaseerd en geheel werkend op de Ned Staatsloter 45 cente per lot I nij fetl niiK tfüisteSTtiTSI ftTKKIJ ll i tl begint te trekken met I4t e Êi Um waarvan 4f OS pramen en M PremUm moeten worden De Eersts Foofd Bra bantsclie Geldloterij trekt ook met t4t40 Ijmte waarvan 4tOM J r a en moeten worden Do nummers die in de Staatslotery winnen winnen ook bg do Ie N BR GKLÜDOTERU Uitstel of knoeieryen met trekkingen dus beslist onmogelgk Van de 7 deelnemenmoeten 2 met een geldprys uitkomen en niet zooals in de meeste loteryondernemingea 1000 pr op 100 000 loten Prgzen f 1000 f 400 f 00 t tM f tOO enz enz Prya per ot iS eemti met volledige prgsiyst der 4102 geldpryzeo en prospectus De gelden worden gedeponeerd by do Noord Brabantsche Lotery Etfectenbank te Breda welke ook na afloop der trekkingen de pryzen in contanten uitbetaald tegen intrekking der loten Men bcproeve dus zgn geluk iu deze soliedste aller loteryen en zende het bedrag voor een of meer loten per postw aan den ondernemer A VAN DIJK Breda Hff Solide Wederverkoopers g evraag d Geen Kiiiklioesl C eeii liillueiiza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaaiidoening n den kortst mogelgken tgd te doen genezen onmiddellgk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DniivenBoi st honig Exta act M E L I A 1 T II E uit de Koninkigke Stoomfabrit DE HONINGBLOEM SCHAIftP unHAAA H N VAN SCHAIK ir DEN HAAG Ho overa cier Flacons n 70 ets 40 ct bij Firma WOLTW J O Westhaven 198 Go tda D MlBBltSS ei Omida E H VAN MILD Veerstal B 12 te flooda A BOÜMAN MoordreM P1NK8K NUmmrknkidljML A N van ZBSSEN SoloonAown J Ta TÜRKKN Bm p B V WUK Mrmcirr A 8CHEEK Ilatutrecht P W V BDB OiKimwfer K VAiiDaa HBNDBN t Rmmjk P v d 8PKK Af wwoMa p gJAB WinO Mm W d V HOLST Waddiminun M Kf LKMAN Waddmgaem P A ua G ï ï f A na JONOH 0 dti r i P KASTKUHN PoUbroekerdam D BIKKBB t BmieUp BuHenltiodsch Overztcbt By het fsestmaal in Guildhall ter gelegenheid van den Lord Mayora day zeide lord Salisbury in antwoord op een nitgebrachten toost op de ministers Do tegenwoordige tyden zen troebeler dan eenige jaren geleden maar we hebben alle reden tot 4ankbaarheid en kunnen ons lelTon geluk wenschen dat de wereldvrede in het algemeen zoo weinig verstoord is Een lichte wolk trok zich gedurende de laatste weken boven do Hiddellandsche zee samen maar zy is weer weggetrokken dat is éen groot resultaat vyttig jaar geleden zou een dergelijke gebeurtenis niet zulke flauwe sporen hebbeu nagelaten Op het oogenblik is er niets van werkeiyk ernstigen aard behalve de oorlog in ZuidAfrika Maar wat dezen oorlog zelf betreft moet men niet toegeven aan pessimisme waarvoor geen enkele reden is Wy hebben voortdurend en aanhoudend vorderingen gemaakt naar een definitief succes het einde Is wel niet zoo nabg ais wy gehoopt hadden maar de zorgen die wy hebben doorgemaakt ztjn grootendeels het gevolg van de omstandigheid dat wil het karakter van den oorlog die geen gewone oorlog is niet juist hebben begrepen Het is zeer dikwjls geiKUrd in Enropeesche oorlogen dat een gnerillaoorlog langer dunrt dan men verondersteld had Hen kan niet genoeg herbalen dat wy elke week een fUnke vordering maken Onze politiek biytt onveranderd wy wen chen niets liever dan het gebied waar thans de oorlog woedt te zien in een toestand van vrede en vryhcid en zoo spoedig mogeiyk de weldaden der autonomie genietende maar de onathankelgkheid der Boeren is niet overeen te brengen met onze veiligheid Het Engelsche volk is vast besloten dat deze oorlog zich nooit zal herhalen wy moeten de oorzaak van gevaar in dezen hoek van ons Byk weffnemeo De Engelsche belangen zyn ten zeerste betrokken by ons waïilagen De brief in de Times van Sir William Haraoart heeft op h t Engelsche publiek zeer veel indruk gemaakt Het schrgven schynt op het juiste oogenblik gekomen te zgu Natnnriyk wordt Sir William s manifest want dat is het eigenlgk door de regeeringsbladen afgekeurd Maar reeds die afkeuring is niet vervat in do grove beleedigende termen waarvan de Jingo pers zich tot dusver steeds bediende als het z g pro FEVILLETOX m im m im Vtl lOiiltch ven W UAUef Anna was verwonderd slii blijven staan toen tij deze hettise uitbarsting van smart vernam Wees too goed om eerit te luisteren zeitk ze vol gevoel dit wil ik je eerst zeggen dat indien ik een jong man was zooall jij en bovenal eeu B lyner Ui me geheel anden tegenover dames zou gedragen Onihutil wilde Albert iel ter zijner verontschuldiging antwoorden maarniet vriendelijk gelaat en g digen Wik ging ze voort Je weel en hebt het vandaag zelf gehoord hoezeer de generaal lijn Napoleon hef heeft en vereert Eerstdaags viert hi zijn verjaardag die toevallig op een b rocmden slag van den keizer valt en nu wil lijn loon hem met iets dat aan Napoleon doet herinneren verrassen Hij heelt zich door een zijner bekenden in Berlijn daarin geholpen een copie verschaft van die beroemd KkiloenJ van David die den consul Booapalta I paard voorstelt Dit il geen kwaad idee want hü heelt nu het beate portret gelnten want tijdens het om nilaat was hij nog jong een weinig mager en dat interessante vunge gezicht ond r den hoed met de drieUenrige veer is tchiUaaduig en ia Boers gold De oppositie bladen zyn over het schryven in de wolken Zelfs de heftigste imperialisten beginnen te besetien dat de van de Boeren geëschte onvoorwaardeiyke overgaaf tot niets zal leiden en dat de regeering zoo zg zich te hardnekkig op dat standpunt blgft stellen ten slotte zal moeten vallen Bg een bekeering van het kabinet tot een mildere politiek zal Ohnmberlain die niet meer terug kan wel moeten heengaan en er zyn er in Engeland velen die hem genoeg haten om zulks gaarr e te zien gebeuren Waren het vroeger slechts enkelen die in Engeland zich tegen het regeeringsbeleid durfden verzetten stonden Morley Courtney Labouchère Harrison toen nog betrekkoigk alleen op het oogenblik wint de oppositie niet enkel in getal maar ook in gehalte Vrgdagavond had b v weer een groote protestvergsdering plaats in Manorial Hall nitge8chre on door bet South Africa conciliation comraitee Het doel der byeenkomst was te protesteeren tegen de wyze Waarop de oorlog gevoerd word Het bakende parlementslid Leonard Courtaay presideerde terwyi det woord werd nvoard door lord Coleridge en den heer nephaa Gladstone Aan biet slot der vergadering werd de volgend motie aangenomen De Yorgadering protesteert tegen bet opsluiten der niet strgdvoerende Boerenbevolking hl de concentratiekampen ahi zyadt dit strydig met de beschaafde oorlogsgebrniken terwgl het een afgrgselgk verlies aan levens van onschuldige vrouwen en kinderen met zich brengt Zg vraagt de regeering de kampen te verplaatsen naar gezonde streken in de Kaapkolonie of Natal en ook dat aan allen die by vrienden een onderkomen kunnen vinden worde toegestaan om te vertrekken Verder protesteert de vergadering tegen het in werking stellen van de Krygswet in uitgestrekte doelen der Kolonie waar toch borgerlgke rechtbanken bestaan en waar niet wordt gevochten Het afkondigen van de Krggswet is een onwettige maatregel en in hooge mate scbadelgk voor onze onderdanen in de Koloniën die daardoor van hun kostl aarste rechten beroofd worden Dat deze vergadering niet alleen niet gestoord werd door onwelopgevoede Jingo s maar daarentegen een zeer ordeiyk verloop kon hebben is op zichzelf reeds een bewgs dat de kentering in de publieke opinie wel langzaam maar daarom niet minder zeker bezig is te komen Op een vergadering van het uitvoerend comité der liberalen vrouwen federatie te Londen gehouden en gepresideerd door de beter ge3chiltt om ona eene voorstelling van een held te geven dan de afbeeldingen die men later van hem gemaakt heeft En dit beeld des keizers nu is ons geheim Maar wat moet ik dan doen vroeg Albert dié toen weer vrijer ademde daar er geene andere viveselijker dingen hem bedreigdeu Luister verder Dit beeld zal dezer dagen komen en niet fajj den generaal maar bij ons In mijn eigen kamer zal hei blijven tot den vooravond van den verjaardag en dan moeten wij beiden er voor zorgen Ut de generaal terwijl het portiet overgebracht wordt niet thuis is ol minstens het zoo druk heeft dat hij niets bemerkt Gedurende den nacht zat dan het portret in het salon opgehangen en omkranst wornen en wanneer dan mbrgens de goede Willi het sakin binnengaat om te ontbijten dan ia het zijn held die hem op dezen heugelijken dag het eerst begroeten lal Mooi bedacht hernam Ranujw lachend had je daar nu maar eerder om gevraagd I Ik wil ie zoo graag behulpzaam zijn Zjne Item klonk loo zacht toen hij dit zeide dat Anna hem verrast aankeek Hij had het wel ipg merkt en ging voort terwijl hij haar arm Echter naar zijn bont trok Je kunt over mij gahieden Anna Ach I kon i maar altijd over mi gebieden Hoe blij ben ik dat je nog niet reed verliefd ben I Mag ik oom om je hand vragen f Anna wiit niet of ze om deie woord i alj om eene dwaasheid lachen zoik of schreien van woede Haar schoon gaUat ward heurtalings bleek en gravin van Carlisle word do volgende motie met algemeeno stommen aangonomen Het voortduren van een sterfte die zonder voorbeeld is in de geschiedenis is een ehaude voor de natie De herinnering daaraan zal een noodlottig beletsel biyven voor een latere samohsmolting van de beide rasaes in Afrika Do hier tegonwoordigo persoaen doen dan ook een beroep op de leden der liberale partg om het volksgeweten wakker te schudden opdat het Engelsche volk eischte dat onmiddellgk maatregelen zulle i worden genomen om aan dezen staat van zaken een eind te maken Elr zyn niet eens kanonschoten voor noodig geweest om den Sultan en dien raadslieden uit den dommel wakker to schudden en tot handelen aan te zotten Wat voorhoea onmogeiyk werd geacht kon op eenmaal toen voor oen Turksch eiland eenige Er sche zeokasteelen kwamen te liggen waacvan de bemanning een douanekantoor bezette Kr is te Parys oen officieel telegram aangakomen meldende de punten waarop Turkye aan Frankryk genoegdoening wil geven lo Machtiging tot geven van onderwys door Kranscho scholen 2o Offlciecle erkenning van alle godsdieiy Btige instelUngeu die thans gegrondvest z n en taar nijstelHaff van da b hiliiig vm In voorrechten en belastingen 3o Machtiging tot den wedoropbouw van scholen en gebouwen godsdienstige instellingen en lietdadighoidsinrichtingon die verwoest zgn gedurende de troebelen in Armeoie Wat nn aangaat de schuldvorderingen van Tordndo en Tubini en de kaden quaeitie bestaat er van de zgde der Porto geen tegenwerping meer daar de Sultan alle door t rankrgk voorgestelde ichikkingon aanvaardt Do offlcieele erkenning van den Chaldeeuwschen patriarch te Mossoel heeft plaats gevonden V De tot durver gebonden debatten In do Spaansche kamer hebben t ministerie Sagasta wat meer kjacht gegeven on daar dit ministerie zich opgeworpen beeft tot moreel verbeteraar van dit verloopen en aan lager i olgeraakt lid van de Europeesch statenfamilie is dat een verschynsel van beteekonis By alle mooie plannen blijft echter t politieke hoofddoel van de partgen om aan de macht te zgn wanneer over een half jaar de jonge koning zelf aan t bewind komt En rood Snel trok ze haren arjn uit zijne hand en zeidei Ik wil je dit maar zeggen neel dat er voor on in Zwaben niet ondragelijkeri beilaat dao gevoeligheid en coquetterie en dat we diegenen voor dwaken houden die reeds na eene kenniamaking van twee dagen banden voor eeuwig wil stuiten Anna viel de jonge man haar roet imeekend gebaar in de rede Gelooft je dan niet in de almacht der liefde f Indien ook haar dunr eeli ig IS zoo is ook haar begin slechta het werk van een oogenblik n ik Geen woord mew Albert riep ze wrevelig ait indien je niet wilt dat ik auas aan vader vertel en hem vragen zal mij van 3 dwaaiheden te verachoonenl Heeft de vervelii jp Thierberg je er toe gebracht om een een kleine roman at te pelen f Doe dit in Godsnaam wanneer je niets betera te doen hebl Mij zult je er miMchten voortreffelijk mee bezig kannen houden alleen verlang ik daarin niet den tweeden rol te ipelen O Anna I zuchtte hij heb ik dezen pot verdiend Ik meen het zoo goed zoo waar De toekomst die ik je bieden kan is wel niet glans rijit maar toch voldoende om je tevreden en geiokkig te maken BP Wordt i nu maar niet tragisch hernam ze Allei hoor ilJ liever dan zulke pathoa Spot verdient je in geval hij kan je tenminate genezen Kom wee wij begeleid me nu eena heel hef en zooall hel behoofl naar hui Maar weea overuigd dat wanneer nog een enkel woord over ez laak over je hppiff komt ik ja voor den ook op dat punt is Sagasta voorloopig geborgen Hg wordt door d groepen der re V georingspartg ondersteund on Silvela de j leider van de groote conservatieve groop I wil volgens den correspondont van de Tempi geen moeilgkbedon sclieppon on geen obstrnctie voeren tot do koning bg zyn tan t bewind komen zelf beslist zal hebben Mnar er i ook nog een Senaat en dant staan Sagasta nog kwade oogonblikkon to wachten Daar zitten do bisschoppen die oen Btryd hebben aangekondigd tegen de voorschriften omtrent de registrooring van de goeslolgke orden daar bobben ook do vrienden van do marinoofflriuren bnn grootste macht Donderdag is t ook daar begonnen voornaraeiyk over do godsdienst kwestie die by de anticlericalo bewoging ondor oen deol van t volk en do sterk clericalo hofpnrty dan ook de voornaamste van allen ia Do stryd is nog slechts tot de eerste schermutselingen gekomen maar van belang is de vcrjflaring doorSagasta afgelegd in antwoord o i oen interpellatie over do houding der regeering Hy zei dat de regeering helder en duideiyk haar opvatting van bot vraagstuk der geestelijken orden on over du her ienii Han hot concordaat zou blootloggon Do roJSering erkende zei hy sloohts drie orden die in het concordaat werden aangeduid De overige moesten zich dus schikken naar de gewone wetten van hot land of bet land verlaten Dat is duidiiiyk Volgens de 1 emps zullen de bisschoppen niet dadeiyk voortgaan Zo zullen trachten tyd ti winnen om intusschon don invloed van het hof en van bol Vaticnan aan te wondon En met dien invloed valt niet to spotten in Spanje Zal in Oost Azi oen itrtjd ontstaan tn schen Japan en Rusland f Nog ilecbta weinige dagen geleden bevatte de ind Beige een mododeeling van een Franschman die uit Japan in Marseille aankwam en mededeelde Alles wyst op oen stryd in Oost Azlë tusschen Japan en Rusland Hot vasthouden van Kosland aan Mandsjoerye beeft do Japanners zeer geprikkeld zy weten dat Rusland nog verder wil gaan en de rogoering to Tokio heelt verklaard dat elke bomooiing ten gunste van do autonomie van Kwea door haar zal worden beschouwd sU een vflandlge daad De Ind Belgo fhoeft daarop do meening gevraagd van Michel Uovon professor aan de Sorbonne die gedurende zeven jaar in Japan vorbiyf hield als rechtsgeleerd raadsman van de rogoering en profjssor in het volkenrecht aan de Hoogescbool te Tokio eersten den lieaten boer verlegen zal maken en twni aan zal roepen en wanneer je in het ilot deze dwaasheden voortzet lal ik nooit meer alleen met je zijn i e taon waarop ze aprak klonk weliawiar be lt iend l moedig eg gebiedend maar hare ichalksche oogje en haar lachende mond cbenen diegeitrengheid tegen te spreken en Ranlow die niet wilt wat hij uit dit alles moest opmaken vergenoegde zich met Ie zwijgen te zuchten en met zijne blikken te spreken en een vernieuwden kamp tot een geachikter oogenblik uit te stellen Met groote bedachtzaamheid en kalmte begj ze een gesprek over den generaal en zoo kwasfze minder ontstemd dan men wel denk nj te Thierberg aan Ze verteUcn den oud n waar ie geweeat waren en hij acheen niet ontevreden te zijn dat Alben deze nieuwe kenniamaking gemaakt had s Het zijn wakkere lieden die Wiih a en het t eheele dal beeft hen vele weldaden te danken x zijn er maar weinige hootd óllicieren die zoo beschaafd en met zoo n uitmuntende kenni begaafd zijn all de generaal en van den joiigen heb ik gemerkt dat hij eene di pe en Ktondige kennis tiezit en met een ijver itudeert fien men tegenwoordig onder de jonge lui maar zeUlen vindt F n verstandige pittige jongen maar tid ar dia verdraaide bcachouwingen die van een overspannen geest getuigen Wtrit vemliii