Goudsche Courant, dinsdag 12 november 1901

UirecU SpwirweKverktnalngeii ael tiuUÜA WJoterdleast 1901 02 i nxevangea 1 October TUd vai Greenwlel nni anTTitDiii i nm m h 1 17 10 11 10 11 11 11 ll ll 11 41 1 17 I ll MO S 4I 4 0 4 11 4 14 t li t 4 1 18 7 08 7 II 1 44 1 14 1 17 I ll 1 14 10 01 10 1110 41 11 M I 11 01 l 0 J 11 t 1 14 d 10 1 r U ll 1 14 teiit ll I ll I lt 10 10 11 10 I ll T 1 4 18 1 41 J 10 17 10 11 lo K U ll u ia 11 14 1 10 i ia i ii HFï s i7 i st i i m 7 47 1 07 i fi 8 ta a is 10 10 10 4111 0111 47 n u 1 11 g 1 10 7 17 1 41 ll ai 11 41 t u I ll CI Ml bitenUa U 0 18 7 44 1totlaril i D P a Eollerdam B I OI 0I 10 01 11 18 I OI fL=i I IO 7 t4 i AUm li a I Umi btn k Mdw Of M kétm 4 M 4 l BlMlaj 4I 4m M i t to rtUi W nm i U U wrtoJaWtr tap mM nM lpriji B H lliii4 A Spo L lim ylMmt Wwüi 1 lOTTIIDaM ODDa riaa nna O 11 10 1 41 1 41 IM8 1 84 10 11 11 11 ll 4i 11 04 11 1 14 1 41 10 11 11 lO JI l M 1 0 4I r I OI m t t 4fl 17 I ll f 1 41 Mi 1 41 4 01 4 41 1 11 Ml 1 04 Ml 7 01 7 i Ml f I ll I 4 83 1 1 r nl ll I 0 1 4 I ll 8 10 I i 10 08 Ml t r 7 41 l l I ll 1 47 d i I OI I S4 a oo ijj i 10 01 10 11 vv4a ii ti if o ItaltaUal af 4aa laar ka aial f a k ul ula T ll ll 1 0a I Oa I IS 1 4 1a t l4 4 1a i l i 4l 1 84 84 7 01 7 11 I SO 1 41 1 47 10 M 10 18 11 01 ar t Ittfa aappUaaaathawga laa 4a fiawfigali 4ar W aaa Uta fluu ua UEK 1 81 Ml 1 41 8 41 8 11 7 81 MO 1 41 4 11 7 87 7 11 M8 I ll to 81 8 18 8 111 01 l 4 10 11 U ll ll ll IMO I IO 1 40 1 87 4 00 4 18 4 17 i ll 8 117 01 I 4I 7 881 11 1 4010 10 J l l l7 l M 4 41 I ll 48 i 10 11 1 50 4 11 8 43 10 01 P 10 48 I ll l l 14 lO U 09 a ns 8 18 a 80 lO lI I0 S4 ll S 11 08 t IV l8 8 08 8 14 4 7 4 4I 11 8 48 7 08 7 81 I OI 8 11 8 48 lO llft ig ankaU Mriaa t HKaaaikatnia aUaaa Ia aa la khw In Malaa li Bdadaaaaa Uljal la tl aa aafrlaaaat kaarda 8 O U O k k HSTIIDaH Tiaa tan loa la a l 8 11 8 81 M8 10 80 10 1111 011 10 Ml Ml 07 4 4ljr I 18 1 41 UI lO i 10 10 11 08 Allal W 8 01 O il Ml lO n 11 04 11 48 11 17 1 17 Mi 4 li4 rf MO i 48 44 0 81 10 8 11 08 II AiHt b I H 18 ll 10 II 11 1 l OIU0I 1 ♦ M7 11 1 418 01 I ll 10 iO 11 18 11 14 a tM 8 18 O I O 1 I4 IM IMO IM I 1U8 11 14 10 4 11 47 ll SS l M k 0 8I 7 1i 8 10 8 li ll l 1 1 1 11 1 10 I t4 4 41 I OI 8 01 8 10 1 48 Aau W 1 84 47 7J0 1 151 8 180 1 41 11 18 IM l 1 01 1 18 5r 4 81 V tn I 4 10 41 U IS 18 08 1 48 8 0S 8 1 4 8 4 41 4 19 1 48 Ml 7 00 7 l 8 4 1 88 10 08 10 48 v J 10 87 11 86 18 87 4 81 7 84 a S lO t U 07 i 8l l 88 4 88 8 JI et 10 41 11 18 18 11 18 11 I ll S 40 M4 4 41 1 18 tt t 8 18 7J4 7 48 1 1 8 10 07 10 41 11 18 1 40 8 IS 8 49 i aa 1 81 8JI 7 11 Ml IMl lo ila 7 0S 7 11 l M l l l 10 18 l l 8 88 4 18 4 UM7 1 07 7 14 8 0 l li jfUi De hoer ReYon gelooft niet d t een con8iet aanstaande is Japan zal geen oorlog maken zegt bg omdat bet beboette heett aan vrede Wel wapent Japan zich op grovte cbaal zoo zelb dat het in Ooat Azie ter zee beter bewapend ia dan Kngeland en te Und beter dan Hoaland Haar dea ondanks zal het jeugdige rgk xich niet in oorlogaavuntnren wagen Wel poogt Kngdnnd het dien weg op te drijven maar de Japannche staatalieden ztjn te remtandigr om voor Kngeland de kaatanjea sit het vuar te halen Hen gaat in Ja in inzien dat Kngeland in Ooat Aziê de eenige mededin er ia van Japan op bandclagebied en dat op cconomiaeh terrein de belangen van Rusland en Japan veeleer araengaan Na beataat er wel een zeer oorlogazuchtige party in Japan maar de verlichte ataatalieden z n niet voorhumena den weg in te liaan dien deze party op wil Kn hoewel men in Japan zeer goed weet dat Kaaland Mandajoerge niet aan China zal teruggeven lollen zy daarover geen oorlog gaan maken Hicbel Revon haalt verKchillende mocnin f en van Japanscbe ataatalieden aan die deze nzicbten beveatigen Verspreide Berichten KataaRijK De toeatand in de oorlogahaven Breat wordt ateeda bcdcnkeiyker een algemeene staking dreigt or onder de werklieden aan de marine etabliaaementen Staking of geen atakfiig biyitdc vraag onder do mgnwerkera tot de ataking ia nu besloten door do ze n mynwerkersgedclegoerden met vier tegen drie ol met vyi tegen twee stemmen al naar men Buvat voorstander van twee dagen staken rekent tot do Wiór of tegenstanders doch daar heelt Cotte de algemeene secretaris iels op tegen en hjj zou nu alt alle macht trachten aitstel te verkrygen of zoo mogoiyk afstel torngdelnzond voor de grooto verantwoordeltjkheid daar by in I ratste instantie een besluit nomen en de algemeene staking decroteeron moot overeenkomstig de bcaljsaing der gedelegeerden voornoond 1 De acheepasloopera te Marseille willen m wel weer aan t werk doch de werkgevers zullen nu maar wachten met hervatting van den arbeid tot Dinsdag a n Dan kannen do viroenigden zoowel als de losloopenden komen zonder ondetltcheid en op de oude voorwaarden het nieuwe loontarlet wordt door de werkgevers ala vervallen vorklaaM door de staking on tegen verminderd dagloon moet hervat worden I Hot 93U tegen U6 atemmen ia door de Kamer Vrydag vertrouwen uitgesproken In do rogoering en boslolon Donderdag oen wetavoorstel te bohandelen ten gnoate der poorwegbcambten JHOOT BttlTTXllXII De grooto myneigenaara van Yorkahire hebben besloten de ateenkoolpryzen baardkolen te vorhoogen mot één shilling per ton De Bond van poslambtenaren gaat trachten oen vertegenwoordiger in bet l arlenjpnt to krügon 1 Oo il i ll 7 11 7 11 I ll 1 11 0I JtooriIrMht 7 11 40 Nliuwwkark 7 11 I IO 7 11 1 17 0 i ll 1 41 s t U I I lattMfJMB Ba in KotlerduB D F Boltordsm H 4 41 i ll l 04 OapelU 4 II 8 41 MUuwerkark 1 01 i ll HoordiMl 8 11 1 04 a 4 8 17 iy li 4 alliK la lai la kkla aain n 7 11 7 11 1 11 a ii 10 00 1 41 1 18 a ui 1 14 7 11 M7 7 11 7 7 11 Qouda tanak Mowo BMleravMTZeg Tgorimit aHa k aUMe 8 111 011 01 7 ir7 Voorbalg 8 l Ïoetetm Zag I ll Üavenk Mo 1 08 atrnda 1 14 I ll 7 11 7 41 I raaaltatM ay la laaf ka iot t Jr Uouda I IO 8 81 7 41 8 11 7 ja Uudew 8 88 Wowd 8 48 1 48 8 18 Utrwkl SS 7 11 SI 9 15 m u Utiokl Hl 111 47 1 Wn rl li 1 17 a 4 0 OjHu Sll SS Ml Oai la 8 41 Jl 1 1 0 I OI 0I De hertog van Cornwall en York ia benoemd tot prins van Wales on graaf van Chester de tilela van zyn vader vóór diens troonabestyging BINNENLAND De Minister van BinnenlandschS Zaken heeft het volgi nde aan de CommiMarisaen der Koningin geschreven Naar aaiil iding van daaromtrent gedane vragen heb ik de eer mede te deolen dat de Minister vnn Üorlog en ik niet voornemens zgn aan di Koningin een voorstel té doen om het tydatip van iu wefking treden der Wet van 24 Jani IVOl tot regi liiig vaa de landweer en van do oplitifllng van de ichatterü op 1 Januari of op een lutoren datara van 1 H 2 te bepalen Misdien geldt voor dat jaar niet het bepaalde by do artikelen 41 en 42 van vermelde wet Ik verzoek hi rvan zoo spoedig mogelgk mededeeling te doen aan do beatoren der gemeenten on aan de kummandanten der dienstdoende schuttergen en van de bataljons rustende schutterg in uw provincie De Tweede Kamer is thans opgeroepen tegen Dinsdag 19 Novoinbar te 2 sar Ondanks do belangrgke giften gestort in het Kmmafonds ten behoeve van de patiënten van bot sanatoriam Üranje Nasaaa s Uord ia hot nog maar in het eerste begin Het Noderlandsche volk kan op velerlei wyzen bgdragon tot aanvulling van bet nationaal geschenk waaraan koningin Kmma een zoo edele bestemming gal De N C vindt daarin aanleiding een beroep te doen op de ridders in de orde van Oranje Nasaau De naam van bet landgoed waarop bot sanatorium is geaticht is die van de ordo waarvan zg deel uitmaken De stichster van het sanatorium is koningin Emma acht jaren lang Uegentes van het koninkrgk Ondi r Haar bewind werd de Oranje Nassan ordo ingesteld verreweg de meeste bonoemingsbealniten van de ridders dor orde dragen Haar handteekening Kr is das een zekere barid taaachen de orde en de koninkiyke geefater Qevoelt men er niet iets voor dien nauwer aan te halen door de orde op onbekrompen wgze mede te doen deeien in do uitvoering van het denkbeeld der Koningin Moeder tan bate van het volk f Zoo ja dan zoa hot initiatief van de ridders der ordü zelf mootei uitgaan meenthet blad f iemeng de Burichten 10 11 10 18 11 11 18 ia ll ii ll M 1 07 11 11 1 11 iiM t ii l 4l 11 81 11 48 11 48 1 11 UrlBUHtiHaa 1 18 I ll 4 81 8 4 Ml urn 1 08 a I ll 1 48 1 04 1 07 1 14 Over de ontdekte onregelmatigheid in de boekhouding dor gemeente gasfabriek te Tiel wordt nader aan t Nieuws gesebreven dat een eerst kort geleden opgetreden nieuw lid der gaacommissie uit den raad do onregelmatigheid op t spoor kwam Terstond werd een accountant aan t werk gezet om een en ander na te gaan Ën terecht brengt men hier dan ook nu mee in verband de door aiemand vtrwaehta ogtilagsaaDvrasg van den directeur den heer W E C Ochsecdorl tegen 1 Hei 19Ü2 die nog niet zeer lang geleden zoo opgewekt en onder algemeene deelneming zgn 25 jarige ambtsvervnlling herdacht alsook de oojalagoame van den boekhouder op 1 November j l die eveneens ruim 25 jaren als zoodanig werkzaam was Zeker is het dat er iets niet in den haak ia en broeit hoewel er in de jongste zitting van den raad op 2 November jl door geen der elf aanwezige leden over een of ander desbetreffend inlichtingen werden gevraagd Alleen gaf de langdurige gedacbtenwiaseling over de con trAle der gemeente gelden bg de behandeling van de instractie voor den nieuwbenoemden havenen kademeester waarbgtot de invoering van zg controle boekjes is besloten stof tot nadenken Daar ter atedo bestond toch nog de gewoonte de gelden voor het verbruikte gas maandelgka per kwitantie door den directeur te laten innen Ook de bedragen voor afgeleverde cokes enz ontving do directeur Ken 25 jarig meisje te Rotterdam dat wilde trouwen en daarvoor een paar honderd gulden noodig had verzon er het volgende op om die som te krggen Op een boekje der Rgkspostspaarbank bad zg f 1 XI gebracht maar daarvan haalde zy in Mei f 99 terag zoodat er nog een tegoed bleef van tl De bladzgden 2 en 3 die de terugbetalingen aanwezen werden daarop door haar nitgescheurd en daarvoor twee dergelgke bladzydon uit een ander boekje ingenaaid Hierdoor wees het boekje weer een tegoed aan van f 100 op bladzgde no 1 en in de maanden Jani en fuli haalde zg nu weer f 99 terug waarna zg dezelfde manoeuvre herhaalde wat gemakkelgk ging daar zg in bet bezit was van boekjes ten name van twee kinderen Wie dat mocht willen nadoen zy echter gewaarschuwd want het bedrog werd ontdekt en het O M bg de rechtbank eischte Donderdag jl wegens valschheid in een authentieke akte op grond van het hoogst ernstige van hot bedrog 18 maanden gevangenisstraf Men herinnert dat de gemeente süraTen hage in 1887 ook een verlofkwestié met een hoofd eener openbare achool heeft gehad evenals nu Delft Mot instemming der Raadscommissie voor bet Onderwgs gaven toen B en W voor 1888 en later tot wedoropgaan aan don heer F Oeideking verlof voor den tyd dien bet Koninkigk gezin buiten de residentie doorbracht teneinde onderwgs te kunnen geven aan de pHnses thans de Koningin Daarby werd bepaald dat de bezoldigingvan den tgdeiyken onderwyzer die tydenshet verlof moest worden aangesteld omdatbet plaatsvervangend hoofd dan niet in zgnklasse kon zgn door den heer Oedekingzouworden vergoed De toenmalige commissie voor het Onderwya voegde er echter by dat zy in elk ander geval deze scbi iking zou ntraden il H 4 a e aiaa maa 4 11 4 18 4 10 1 18 i l7 8 01 CE II M 4 11 I ll 1 41 1 17 f Ml 118 10 8 10 4 I0 4 ll ll 11 41 11 08 7 10 7 88 J I8 T7 88 7 84 8 08 1 48 8 MS Dit advies werd uitgebracht caar aanleiding van een adres van den heer F Domela Nieuwenhuis ie zich daarin beklaagde over schade voor den bloei dec school en den gang vèo bet oDdervjja door de t wczigheid van het hoofd der school gedirende het grootate gedeelte dea jaars Een vakblad Die Weinnurkt dat tt Trier verachgnt verhaalt merkwaardige bizonderheden over de Opaaneche wgnen di te Malaga worden gemaakt In de geheele provincie beataan slechti twee soorten van druiven maakaat ea gewone Toch weet het vernalt er tal van wynsoorten nit te balen De gewone zoete Malaga wordt al in een aantal soorten verkocht Door een kanatboworking weet mes het zoete te verwpercu on levert het product dan als Xereswgn sherry Zwarte Malaga wordt verkregen door koken met vggensap vroeger met ro ynensap wat ng te duur komt Door verinengiug met amandelscbillen maakt men Malaga tot Hadera Ook Portwgn wordt te Malaga gefabriceerd uit een mengael van allerlei soorten evenzoo Alicante Manzanarar Tinlello enz Even geloofwaardig als de naam is volgens genoemd blaH de opgaaf van het jaartal Dat wordt gewoooiyk naar den amaak er op ge pt Men meldt uit Amsterdam Nadat in den morgen door twee bewoonsters in de Spaarndammerstraten kennis was gegeven dat van het dochtertje van een van hen de zilveren oorbelletjes on van het dochterje van de andere een gouden oorbelletje was ontvreemd is s middags een 11 jarige jongen in de Marnizstraat door een klerk bg de politie aangehouden en naar het posthaia Willemapoort gebracht om ter beschikking te worden geatsld van den chef der politie atdeeling In den avond is nog zgn 15jarig broertje gaarreateerd eveneens verdacht van dien dielataL Te Havelterberg Dr ia zonder dat men bet aanvankeiyk merkte een léjariga jongeling door hot instorten van een kali onder het zand bedolven geraakt Taan men aan bet graven ging om hem te zoeken en men hem vond bleelc hjj reeds te zgn overleden De politie van Brsaael heett door ruzie van de betrokkenen het bestaan eener groote dievenbende ontdekt Een herbergier kwam een vrouw aanklagen wegens beleediging te zgnen opzichte Haar daar die herbergier reeds vroeger voor boling met bat gerecht afrekende en de vrouw in kwestie ook juist geen heilige is deed de commissaris haar roepen en ondervroeg beu gezamenlgk Uit wedefzgdsche belichtingen bleek nu dat zg beiden niet vreemd waren nan eene reeks diefstallen in winkels en woonhaizon Huiszoekingen werden bevolen herbergen werden beloerd en meif ontdekte gestolen koopwaar n andere voorwerpen die op andermans ii thuia behoorden Reeds acht aanhoadiogen werden gedaan waaronder die van eenige vrouwen van de lichte soort IO U M ii i i X 1 01 I ll l l 9 18 1 88 10 18 10 41 11 1 8 18 A 10 01 8 84 i 10 17 a JI e F 10 81 8 48 l l 44 IM 10 84 10 41 ll ll 11 87 tWaa Vr9dagmiddag toen een kromgebogen reusacntig zwaar gebocheld en oenigszins bejaard man leunend op zyn eikenhonten stok nabg Boertange Or uit Holland de grens overschreed naar Neu Bhede Prni sen Etob lU de orongde der limiet ontmoette li twee koraraiezen die met den ongelnkkigen stumperd een geaprek aanknoopten over koetjea en kalfjea Terwgl de oade met hen Toortkeovelde ontviel hem zgn atok Om dien op te rapen bukte hg zich diep voorover toen plotseling zgn bochel op den rag overdwars in tweeën spieet en de koffleboonen bom over zyn rag naar beneden rolden Onmiddeliyk schoten do beide kommiezen toe om den stroom uit dien vreemden hoorn des overvloeds te stuiten Under streng geleide werd de sluwe smokkelaar naar het grenskantoor gebracht Daar moest uatnsrlf k de bochel woi den geopereerd Oe operatie deed volstrekt geen pyn maar die welke hg daarna aan zgn portemonnaie voor belasting moest ondergaan moet hem wel zooveel pyn veroorzaakt hebben dat de lust tot smokkelen hem ten eenenmale is vergaan Na de amputatie had de kromgebogen oude zich langzamerhand ontpopt in een iö jarige ingezetene van Hede Proiaen De voortvlaehtige notaria klerk W E Z die 2 November j J uit den Haag met medeneming van f 6700 is verdwenen en wiens opsporing en aanhouding is verzocht bevindt zich blgkens nader bericht van de politie in gezelschap van een 27 jarige vrouw met wie hg onder den naam van Schnarman gelogeerd heeft te Amsterdam in het hotel Palais Royal Oproeping van erfgenamen Blgkens mededeeling van het consulaat te San Francisco is aldaar 3 Mei j l overleden John Siebel Nederlander oud omatreeka 63 jaren en aldaar gewoond hebbende No 320 Sanaonestreet De overledene zonde te Harlingen geboren zyn en de naam van zyn moeder zonde zyn Sophie Wiedman Door het Departement van Buitenlandsche Zaken bg het gemeentebestuur te Harlingen ingestelde nasporingen zyn intuaschen zonder resultaat gebleven De nalatenachap van genoemden Siebel bedraagt ongeveer 6815 dollars 63 cents ongeveer f 15 700 Aan rechthebbenden wordt in overweging gegeven zich ten spoedigste te wenden tot den waaruemenden consul der Nederlanden te San Francisco den beer Wilfrid B Chapman 123 Califomiastreet onder overlegging van een akte constateerende dat zg de eenige rechthebbenden op bedoelde nalatenschap zgn en an een volmacht waarbg een gemachtigde wordt aangewezen om hun belangen by den pnblieken beheerder der nalKt nsehap en het gerechtshof te verdedigen Zonder daaromtrent eenige veriintwoordeIgkbeid op zich te nemen meent het con snlaat als gevolmachtigde te kunnen aanbevelen den heer Louis de F Barlott advocaat van he consulaat By een hevigen brand in een wevery te Roubaii zyn 2 brandweerlwden bedolven onder een instortend dak qf op de plaats gedood Een derde bekwajn ernstfge verwondingen Men acbrytt nit Friesland aan het Utr Dbl De tyden zgn voor den boerenstand in Friesland te ienwoordig belangryk beter dan voor eenige jaren zoodat de benaming Arm Friesland van lieverlede haar recht van bestaan verliest Dit blgkt duideiyk by de publieke verkoopingen van landeryen Voor goed land wordt rteds i 300 i f 350 per So area gebodeS wat voor griSpden in de andstreken gelegen een zeer hooge prgs ag genoemd worden Biykbaar is de koopkracht in Frieslandbelangrgtutoegenomen terwgl ook de hoogepryzen M rvoor dt hooilanden in den laataten tjjd worden verhuurd hun invloed op denprya der landeryen uitoefenen Maadlandenwoeden tegenwoordig in l riealand nog al vrywat verkocht maar een achadnwiyde doetzich voor en wel deze dat eigenaars vanlanden voor jaren duur gekocht zoJhanaweer verkoopeii nit vreai dat ze weer zullen dalen De vader van den róoden Baedeker Wanneer de ondo Baedeker nog in leven wai zon h4 deze maand zgn lOOsten verjaardag vieren Hy is nn reeds bgna veertig jaren dood maar zyne onderneming heeft in dien tgd zulk een groote uitbreiding ondergaan dat zgn naam tegenwoordig het symbool van de reiaande menachheid ts Earl Baedakerstamt nit een oude Bgnlandache boekdrokkerafi milie Zgne onbedwingbare lust tot reilen alssiudent doorkruiste bg een groot gedeelte van Dnitachland ging gepaard aan een groote liefde voor de talen In 1889 galbf zgn eeraton reiagids voor België en Nederland uit zyn anccei waa buitengewoon Reeds in 1855 was de Baedeker de meest bakende van alle reisgidsen Hoe sterk het wereldTerkeer zich heeft ontwikkeld biykt hit het groote aantal der welbekende roode boeken en boekjes met bon nauwkeurige en duidelgke inlichting NoqiiTerveelt Baedeker den reiziger met ellenlange iiatnar beaehrjjvingen hg bepaalt zich slechts tot dehoofdzaken In den loop dor jaren heeft Baedeker een geheelen staf van modewerkers gevormd toch heeft hg zelf allgd het beste geleverd Op zgn buitenlandsche reizen heeft hgloeren inzien wat unttig is voor den reizigeren wat niflt Hy waa een meester in de kunstom praktisch te reizen Onder de middelen die bet wereldverkeer gemakkelgk gemaakten bevorderd hebben mogen in een adem genoemd worden de zwarte Spoorweg en do roode Baedeker Na den dood van den scheppervan den modernen reisgids hebben zyn zoonsen kleinkinderen de uitgave van bet thans 26 deeien tellende touristenwerk voortgezet De Baedeker beeft do geheele wereld veroverd hy is in alle beschaafde talen vertaald en ij ystzoowel Franschen en Engelschen ala ItalianenDnitschers en andere volken op de schoonheden onzer aarde Do Amst STADSNIEUWS GOUDA 11 November IKOl Bedankt voor het beroep bg de Remonstrantsche firoederachap te Alkmaar door da K F Sparnaay te Dokkum Oiaterenmorgen kandelde nabg Hekendorp de locomotief van de stoomtram Oouda Oudewater dwars op de rails zoodat het vervoer eenigen tyd was gestremd De stoker moet daarby een arm bobben bezeerd Door de directie werden dadelgk pogingen a ngewend de rails weder vry te maken zoodat de dienst weder geregeld ia Alweer de jenever Een haiaeiyke twist liep giateravond 70 boog dat de man zgn vroaw in do I aam wilde gooien Deze ontvluchtte den woestnard waarna hnn dochtortje het moest ontgelden Oelukkig word bet kind door omatandera met stokken gered De afdeeling Gouda van den Ned R K Volksbond hield Zondagavond haar jaarlgkBche vergadering ter gelegenheid vau haar Patroon de H Willibrordns De Voorzitter opende de vergadering gaf daarna den Secretaris de gelegenheid de notulen van de vorige vergadering te lezen waarna de Zangvereeniging St Oaecilia een nummer ten beste gaf Vervolgens deelde do Voorzitter mede datbet Bestuur getraclit had voor dozen avondeen sprekor te vinden maar niet kon slagen De katholieken levon nog in bet jubeljaar zoodat drukke werkzaamheden als zoovelebeletselen waren om een spreekbeart vervald te hebben Daarom had de Adviseur de Eerw Heer D F Pichot voor dezen avond die taak op zich genomen Spreker begon met den atichter des Christendoms in deze landen ging aan de band van kapelaan Klönne de moeiiykheden na waarmee onze katholieke voorvaderen in vorige eenwen te kampen badden totdat eiadeiyk de voor allen zoo dierbare vryheid ook voor ons aangebroken waa Zgn hartowensch bleef dat de godsdienst eenmaal weer in het bniagezin mocht terugkeeren en niet meer zooals in den tegenwoordigen tgd maar al te veel geschiedt werd overgelaten aan kerk en scholen Een stampvolle zaal velen moeaten zich met een staanplaats vergenoegen beantwoordde sprekers rede meli een donderend applaus De voorzitter der Spaarkas de heer J G Potharst deeldi mede dat deze onderafdeeling tot heden veel succes had op haar werk een succes dat hg hoopte steeds grooter te zien worden De Voorzittet dankte den Eerw Spreker ook de zangafdeeling 8t Caecilia en sloot i vergadering ftet een harteiyk dank aan de vele belangstellenden Zondagavond erd in dezaal Kanstmin ten tooneele gebracht door een Botterdamsch Teoneel gezelschap 0p hoop van Zegen Dit stak voor het Goudsche publiek geen onbekende verplaatst ona in een visschersplaats in de hnt eener arme w ednwe en later op het kantoor van een reedef in een viertal bedrgven leert het ons het visschersleven kennen at van allen arbeid zeker niet de minst eiiyke weldegevaarlgkste is Op tre ftende wyze hoeren wy daar hoe gering de verdiensten zgn hoe gevaarvol het bedrgt het gevaar dikwyis nog vergroot door gewetenlooze readers die er niet tegen opkien acbepen in zee te zenden niet zeevaardig niet bestand tegen stormwind en hooge zeeën wasraan ze wellicht zullen bloot gestald worden oodat treurende weduwen te Tergeela naar de terugkomst hunner mannen uitzien en weezen geen vader meer zullen begroeten De smart en vertwyteling ons te doen gevoelen bg het bericht dat wederom een achip met al wat leefde op den bodem der zee nut dit waa de takk dar genoemde tooneelistan Of zo geilaagd zyn Da atiite waar mee de verschillende taferealen werden bjgewoond bet applaus dat ben ton deel viel bewees voldoende dat hnn werk op prgs gesteld werd En waarlgk zg hebben zich dink van hun taak gekweten Moeder en zoon by het vertrek van dezen laatste de verloofde van Gerrit by hot doodsbericht van haren geliefde moesterlgk werd het weergegeven Was de taal tuaachenbeide wat ruw en ontlokte dit dan gelach in de zaal wg vergaten uiet dat we met een weggejaagden marinier of een beschonkene te doen hadden Toch had zoo hier au daar wat minder aan t stuk geen schade gedaan De dochter van den reoder was erg fianw eerst in t gezelschap op dien atormachtigen avond later op bet kantoor van haar vader en aan den telefoon juist de gewichtigste oogenblikkon van het geheele stnk Hier hadden we den reoder zelven ook wel wat beter gewenscht Toch hebben we met hen meegeleefd geweend en vervloekt Stukken als Arme Visschers van do Gèuestet Op hoop van Zegen van Hegormana zy moeten ons doen wensclien dat er ook verbetering kome in den toestand van hen die do zee voor hun arbeidsveld kozen die der zee haar schatten ontroove maar zelf in t gunstigste geval niet veel meer dan armoe Igden Ook hier is nog een Augias stal schoon te vegen Een aanmerking moet ous nog it de pen de rollen schen en er niet altyd even vaat in te zitten waardoor t spel hier en daar hokte Is dit lastig voor de acteurs minder prettig is t ook voor de toeschouwers en hoorders wg hopen ten minste dut dit beter moge zyn bg een volgondo gelegenheiil Tevons wenschen wg dat dan nog een talrykor publiek do aal zal vullen de uitvoering waa den gong naar Ons Genoegen overwaard Rechtszaken Dezer dagen stond in do zitting van Het kantongoreciii tu Utrecht terecht Herman van Jinkel 76 i ar oud na eon uitvoerig onderzoek van den inspecteur van politie do Jager Mezeubroek vervolgd wagens hot onbevoegd uitoefenen der genee undo Bekl verklaarde vroeger schipper to zyn getreest on nu niets meer te zgn geweest S i getuigen weldon gehoord aan wie by watertjes voor zwerende teenen zalf voor zweren iu deji arm had gegeven van een had hg ze l met een schaar eerst in supplemaat ontsi t meneer riep bekl een zweer opengesneden cd toen met z41f besmeerd De een had er geen de andoren wel liuat bg gevonden en een bejaarde vrouw verklaardo dat zy hem bad laten komen omdat zy ist dat hy een groot verstand had Een smidsbaas een flinke robuste man had ook tot zgn patiënten behoord Die had volgens professor Talma de zoogenaamde knikziekto Het zit me n in men scharnieren meneer Dpor zgn buren was hy aan Van Ginkel verzeild geraakt en tegen dezen had hy gezegd Jong het was me wat waard as ie me d r afhielp Nu hy bad den man zoo af en toe wat gegeven omdat als hy hem kwam inwryvon hy eenige pgn bad maar als hy het zelf deed niemendal In het geheel bad bat hem f 6 gekost zonder eenige baat Daaropt was hg naar het ekenhuia gegaan en daar hadden ze hem op een brits gelegen en daa gingen al die professors en studenten aan het pompen aan zijn been maar dat begos hem al atgebllkslagers gauw te vervelen De oude Van Ginkel trad naar voren en zou den kantonrechter eens even laten zien wat den smid eigoniyk scheelde Van Ginkel had aan zyn been hetzelfdo envel en dat zou hg eens laten kyken Hg trok zyn brookspyp al omhoog maar werd ternggehouden door de woorden van den kantonrechter neen laat maar zitten dat geloof ik wol Uit het verder gehoor van getuigen en bekl bleek nog dat Van Ginkel hulp verleent aan ieder die er om vraagt en nooit eenige belooning eiatht Jilleen geven dankbare patiënten uit eigen beweging weleens een kleinigheid Ook vullende ziekte acht Uy zich in staiat te genezen als hg met medeIgden er op neer ziet en God beweeg zyn hart Nadat het Ó M als straf gëëuicht had 5 boeten ieder van f 10 te vervangen door 5 dagen hechtenis voor iedere boete antwoordde biekl op de vraag van den kantonrechter of by nog iets tot zgn verdediginghad aan te voeren Uit liefde hel ik hetgedaan I Die zyn broeder helpt verdient eenstoel in den hemel Heb je naaaten lief alajeeigenz lvers N B Ct BB P W aj p B a i VERSCHEIDENHEID Door de nalatigheid van een werkman is in een distilleerdery te Moskou een knip bevattende gezuiverde spiritus waarvoor 70 0 p roebels aan techten was betaald leeggelaopen ineen riool Dames en Heeren GLACE 15 ÜEMSLEDEREN ASTRACAN WOLLEN TRICOT FOULARDS A VAN OS Hd Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Teje ajk ii Mo 31 urs van tnisterdam 8 IV Stotkn lo Va Vikrs lov Via V a i au $ IV 14 80 V BJi a NOV NiDiaLLiiD Cart Ned om 81Vi dito di oVl1c I dilo dito dito 8 HoNSi a UU Uoadl UI l ll 4 talib laaehruviDg 1888 I1 i OoiTtxi Obl n papier 1188 I dilo in tilferliai I PoiTUeAL 01 1 mt eoupoB I dito tiokol S V Si 104 80 ao iiV 878 411 114 uy 1101 S l 10 111 1181 8 i V I Ill h 118 140 ♦ Vl 10l lOJ 108 III 1041 aeauiiD Obl mnnenl 1 4 4 dito Oeoooa 1880 4 ililo bij Rolha UK 4 dito bü Hop U8a 0 4 dito in goud Iaën 1118 8 dito ililo dito 1884 8 8fahj Ferpot arhuld 1881 4 TttBRiij iopr Coav Imq 18V0 4 loflntngaarie D Gecjeonin 8 ri ü KuiuAra Hp T oblg TISl 8 Mailoo Ub it Bok UaO 8 Vannoiu Obb onlicp 1181 4 AniTaaDAH Obligation 1816 8 BonatDall Htod laeii tiU4 8 KlD N Afr lUndolav aand Anndah Tab Mij Certilieaten DeliMaataohappü dito Arn Hypotheekb paudbr 4l Oult lHij derVoratenl aand a Or Uypothiiekb pa dbr 41 Nadarlandaohe liaak aaod Ned Handalmaataob dito N W k P O Hvp h pandbr 8 HÏtt Hypothaokb pudbr 4 Utr Hypotk akb Mo 4 OoariNa Ooat HooR tiank aand KuaL HjrpotboekbaDk paodb 8 AMBMKi Kqut lyr potB pandb 4 Mu U O Pr Um oort 8 Sao Holl D 8pout w Ui aand ij tot RipL Bi 8p und Ned liid Bpoorweg m aaud Had Zuid Afr Bpni aaad dito dito dito llal dllo 41 iTUiaüpoor ll87 l A Rolil S JSnid Ilal HpvT t A H obl 8 PoLRH Waraohau Weon n aand Bnal nr Ruaa lOl l 1041 loai ua lU 101 g regoa Calif iu hyp in goud t Faul Uion Il Itanit obl On Pae Hooriüa okig dito dito Una Col la byp O i Oakaoa Cao South Öhert r a nd Vn 0 Ballw k Na lo h d e O Amatard Omnibnt My aand Rolteril TramwafïMaata aand KiD Stad Amaterdam aand I Stad Bottardam aand 8 ttauil Stad Antwerpan 1887 1 aui Bruaaol 1 89 1 Hoxa Theiaa Roguilr Onaotaob 4 Ooavan StaauToenlg 1180 i K K Ooat B O UIOI Sruiii 8 idUMlrid 8 l l N D Var Bal Avb Hpool imrt T Mantels Japonstoffen PELTERIJEN in buitengewoon groote keuze van de goedl oopste tot de boste toorten Pryzen zeer coi tiu ceren4 U SAM80M Veemarkt te Rotterdam f Maamkg ii November 1901 Vette Ouen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ic Itwahteit ae kirai 31 3c kwaliteit 28 cent per half Kilo Vtttc Kalveren reUcL aanvoer ie kwaliteit 38 sile kwaliteit 26 jde kwaliteit 31 cent per lull KI Vette Varkeni goed aangevoerd e kwaliteit 25 2e kwaliteit 24 3e kwaliteit 2i ccnl per halfKL Schapen en lararaeren goed aangevoerd Handel in vet vee en Vette Kalverenpriji houdend Varkens ea Wolvee miodef in prijs