Goudsche Courant, dinsdag 12 november 1901

So 8 fil7 Woensdag 13 November 1001 40s e Jaargan i ai veivti nth in V D Hoor en Meviouw BOïlKMEIJKRRiHai EVEii geven kennis van de geboorte eoner Doclitor öouda 10 Nov mmm mum I tettwS en Advertentieblad moor Gouda en Omstreken 1 De Heer en Mevrouw H J NEDERHORST Tït VAN Vrri minoes geven kennis van de geboorte van een Zoon Gouda 11 November 1901 l lefaiiii Y St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco pelpost 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN Teleroon No Hï ADVEllTENTIEN worden geplaatst van 1 S regels A 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd V lieden aVeilecd in den ouderdom van 4 jaren omzo jongste lieveling DIRK IK MAIUA ALBERT HOOGENDIJK W HOOGENDIJK VAK VLAAItniNtlEN Gouda 9 Nov 1901 N EBmiITSGEE Heden overleed onverwachts onze innig geliefde Echtgenoot Vader en Behawdvader do Heer BARESD HEIRIK van de WËRVË in den ouderdom van 76 jaren C TAS DE WEEVE TniM L C VAN m WERVE T C J VAK DE WERVE Zeiunoa B H VAN DE WERVE A P VAN DE WEEVE IJaSELSTIJN Sdïtïr NOV 1901 Bezoeken kunnen niet worden afgewacht FRANSCHE STOOMVEEVEEIJ chemische WtsscheriJ TAN li OPPILlIlElimU t9 KruUItade Botterdam Qebrevateord door Z M den Eoniii i der Balgen Hootddep4l voor GOUDA de Heer 11 G TUIJSUl IUi Korte Tiertdeweg D 7 Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van plucneinftntalB Meeren bont enz Gordgnen taf Weeden enz worden naar dv nieuwste en laatste methode geverfd India Ceylon Thee Oiiderneming Gevestigd te Amsterdam jm m De goedkoopste THEE in t V 9 gebruik is die van bovengenoemde Onderneming Z j bespaart 25 pCt om hare hooge tanninegohalte in kracht en geur 15 pCt in pfiis vergeleken met andere Theesoorten Bijzondere aandacht s v p te veetigen op de UELANOB van ƒ 1 en ƒ l SB per V Kilo Verkrijgbjar te Gonda by P A LUIJTEN Turfmarkt i AN Rlommestein s Inkt IS proJondeAiiulelijl de BESTE n volkomen ONSCHADELIJK APELDOaRN HOLLAND Uitnoodiging tot deelneming in de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 Millioen 202 000 Mark gewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedende Geldloterij die volgens het plan üleclits 118 100 loten bevat zijn de volgende De hOORSte prijs is eventueel 500 000 Mark Premie va SOO OOf M 16 prijz 410 000 M 1 prijs 1 prijs h 1 pnjb ü 3 prijzen k 1 prijs B 1 prijs a 1 prijs 11 8 prijzen a 1 prijs a l prijs a l prijb 4 200 000 M l 56prijz a BOOO M K 0 000 M inSprijz a 30f O M 75 OOM IBeprijz a 2000 M 70 000 M 4prijr il BOOM 6B 000M eiSprij a 1000 M 60 OOM lOSO prijzen il SOOM BS OO M aOprijzena 9B0M BO O iOM 77 prijzen i 800 M 40 000 M 86053 prijzen ii 169 M 30 000 M 9989 prijz i 160 148 20 000 M l UB 100 M ll088priiz i78 4P 2t Tobal 58 010 prijzen De Hooldprija in de Ie klasse bedraagt Mark BO OOO stijgt in de 2e kl tot 66 000 M in de 3e tot 60 000 M in de ie tot 66000 M in de fie tot 70 000 M in de 6e tot 7B 000 M in de 7e tot 20O 001J M en met de premie van apO OOO event tot tOO OOO Mark Voor de eerste prijstrokking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een fflalt origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 80De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het VVapen van den Staatil elk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnja er in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trïkkingslijst De uitbetaliDjT en verzeudlnic van pryzen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding O ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours iOtr Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 21 NOVEMBER e k met vertrouwen tot Samuel Ueckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG DuitscMand Agentessen en Depothoüders GEVRAAGD door een bekende Firma te RoTTiRDAM voor den verkoop van een net Artikel van dagelpseh gebrnik tegen degelijke provisie waarmede gemakkelijk bi flink werken een wekeljks terugkomende winst is te behalen Fr Br onder Lelt I If Algemeen Adv bureau NMGH VAN DITMAE Rotterdam Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Geba seei l en g elieel werkend op de Ned Staatsloterij 45 entej iJotJ nnset nEHi iSsleSTÜTSI ntRBIjl l 5 cents per lot begint te trekken met Ê4740 ijoien waarvan 4tt09 pttjmett en Z Ê remié H moeten worden j De Eerste IToord Brabantsclie Geldloterij trekt ook met 143 f O Ijoteu waarvan tlOX i rljxeu moeten worden De nummers die in de Staatsloterij winnen winnen ook by de Ie N BR GELDDOTERIJ Uitstel of knoeiorijen met trekkingen dus beslist onmogelijk Van de 7 deelnemers moeten 2 met een geldprjjs uitkomen en niet zooals in de meeste loterijondernemingen 1000 pr op 100 000 loten Prijzen f tOOO 1 400 f aOO 1 1 0 f 100 enz enz Prijs per lot 4S cent met volledige prijslijst der 4102 geldprijzen en prospectus De gelden worden gedeponeerd bij de Noord Brabantsche Loterij Effeetenbank te Breda welke ook na afloop der trekkingen de pryzen in contanten uitbetaald tegen intrekking der loten Men bcproeve dus zjjn geluk iir deze soliedste aller loterijen en zende het bdèrag voor een of meer loten per postw aan den ondernemer k VAN DIJIIi Brkda flT Solide Wederverkoopers gevraagd Geen liinjihoest Geen Iniluenza Koninklijke Om ISinkhoesl Influenza Korsten Keelaaudoening binnen den kortst mogelijken tijd te doen genesen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract N E L I A K T II E uit de Koninklpe Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK Z tmmk DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF £ Cö Westh ven 198 Sou a D MIEBIBS Kleiweg E lOO Oouda E H VAN MILÜ Veerstal B 12B te ffoudo A BOUMAN A oordmAl PINK8E Nieumrherkad IJset A N tan ZESSEN Ao 7ioMn J Th TORKEN Bojioop B V WIJK Oudmatn A SCHEER Haatlreckt P W v EDE Ourfraater K va DUE HEMDEN te Remwijk P v n SPKK Moercapelk D v D STAR Waddmoêvem Wad V HOLST Waddingsveen M KOLKMAN Waddingtveen P A UB GROOT Oudmater D DB JONGH Oudemter 3 P KASTELEIN Poltbroekerdam D BIKKER te Bentdtof s mSt Patent H Stollen mtt ittart inititrltl DillUtli mi iliilg mt üiomnriiiM niruuti Warnung l tr gro t Erfolo ralénU H StoUai i iMidenm uierthlmen Xacliahmnnvn W Uu ktcfi dthir mure attlt tcharfm H StoUm I i J Mf ii f toUm Utwlmilhmf t wDl I utatr iy riMm uMl ZMwn4 M ADYEETEÏITIM in alle Couranten worden aang enomen door het Klvcriciitle Biireaii van A BHIi KMAN ZOOIM iNKICHriNOEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van J L Jaspers te Gouda om vergunning tot oprichting van een gasmotor tot het in beweging brengen van een mangel in zijne kleederbleekerij gelegen aan den Winterdijk wijk Q No 71 Kadastraal bekend Sectie A No 3905 Dat op Dinsdag den 26 November 1901 des namiddags ten 3 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór diea dag op de Secreurie der Gemeente van de ter zake ingekomen sclirifturen kan worden kennis genomen Gouda den 13 November 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Buiteolaodsch Overzicht In de gister gehouden vergadering van do gedeporteerden commissie zeide Sir John Ardagh do regeeringscommissaris dat hü liet genoegen had te knuueu mededeeleu dat een schikking waarbij aan de Nederlandsche regeering de ronde som £ 37 500 zon uitbetaald worden feitelijk beklonken was ofschoon eenige ponten van minder belang nog niet deiinitief waren geregeld De voorzitter van de commissie verklaarde wat hem zelf betrof en nit naam van zijn collega s blijde te zijn dat een regeling tot stand was gekomen met de Nederlandsche regeering Deze regeling was evenwel de andere schikkingen genereus en het toegestane bedrag overtrof alles wat de commissie zou hebben toegewezen Maar hij twijfelde niet of er wafen staatkundige overwegingen waarmede de commissie niet te maken had Zij hoopte echter dat de regeling een middel zon zijn om de vriendschap te stevigen die tsaschen de Nederlandsche en de Engelsche regeering behoorde te bestaan De publieke opinie in Engeland heeft de redevoering Zaterdag j I door lord Salisbury in Guildhall gehouden ongnnstig ontvangen Op buitenlanders moet die indruk wel zeer ongunstig zjjn Bedriegt de oude premier zien zelf wordt hy door zijn mede ministers bedrogen of tracht hij de wereld die naar FEVILLETOar n Uit UDuitsch van W HAU F aa Ik geloot iat hij mij in mijn eigen huis zou aanvallen indien ik zeide dat een boer nooit een mensch wordt al maakt men hem nog zoo geleerd dat de burgermannetjes maar bjj hun leest mooten blijven en niet aan den mooien staatsvorm moeten knoeiep en kladden Maar dat is aMes de schuld van dien ouden gek omdat hij beneden zijn stand gehuwd is en nu wil de jongen die fout herstellen terwijl hij de neven en nichten en de geheele familie van zijne moeder zaliger zeer hoog stelt I Maar vader merkte Anna op dat dit allesde oorzaak is dat kunt ge toch niet meenen Ikgeet toe da t hij ons allen en zij die van onzeraeenin en 0n niet hoog schat maar hij is eenenthousiast n koestert ideeën van vrijheid envolksleven die zich niet ten uitvoer laten brengen Leer roü die menschen toch niet kennen kind I zeide de oude lachend IJdelheid dat ishet grondbeginsel van die dwaasheden ol hoemen ze ook noemen wil Maar hoe denk jij overden vader neet Bij ons zou mon hem steenigen indien hijdaar zoo openlijk sprak als hij heden met mij hem luistert met voorbedachten rade voor den mal tb hondenP Dit laatste kan haast niet ondersteld worden indien lord Salisbury nog zoo bil de pinken is dat hij pogingen kan aanwenden om do wereld te bedotten dan moest het hem toch duidelijk zjjn dat zulke enormiteiten als waarmede hjj voor den dag komt nergens ingang kunnen vinden De Engelsche premier tracht het toch te doen voorkomen alsof bij werkelijk over den toestand van het Britsche riJk tevreden is Er zjjn geen donkere wolken aan den horizont ze hij en er is geen enkele reden om pessimistisch te wezen In Zuid Afrika heeft Engeland hoewel de oorlog er langer duurt dan men gehoopt had uitstekende en duurzame resultaten verkregen en aan de eindoverwinning behoort niet getwijfeld te worden Of er iemand in Engeland is die aan dergelijke praatjes eenige waarde zal hechtenP De beursspeculanten misschien De stautsfondsen de Gonsols waren tot een zeer lage noteering gedaald en aan de beurs zal men van de uitlatingen van den premier gretig gebrnik maken om den koers weder wat te helpen opvoeren Maar noch de liberalen noch de jingoes kunnen met zulke kinderachtigheden genoegen nemen Do pers van alle richtingen slaat sedert eenige weken zulk een pessimistischen toon aan dat genoegzaam blijkt hoe diep de overtuiging in schier alle kringen der bevolking is doorgedrongen dat de toestand werkelijk hoogst ernstig is Het oorlogsnienws is ten zeerste ontmoedigend om niet t zeggen onrustbarend de politieke invloed van Engeland neemt af de economische en flnancieele toestand baart groote zorgen achtereenvolgende scheepsrampen wettigen den twijfel aan de zeewaardigheid van een belangrijk onderdeel der Britsche vloot onverkwikkelijke twisten verdeelen de legerantoriteiten Iedereen weet dit iedereen beseft dit en nu komt de eerste ministor glimlachend verklaren dat de toestand rooskleurig isl Hoe lang mag men wel vragen zal het Britsche volk nog geduld oefenen en genoegen nemen met de zinlooze praatjes door zijn bewindslieden aangewend om het rustig te houden f Zooals te verwachten was is de algemeene staking in de Fransche mijndistricten nog niet geproclameerd Zaterdag en Zondag hadden in enkele mijnen wel locale stakingen en rustverstoringen plaats doch een algemeen karakter had de beweging geenzins In de Dourgesmijnen te Hénin Liétard belette een aantal werklieden hun kameraden deed Ja hij had in gezelschap van Pruïssen zulke woorden moeten zeggen ik geloof dat men noch zijn ouderdom noch zijn stand in acht zou hebben genomen Zijn geheele gesprek is een waar triumphlied op het verleden en een vloek op het heden Ik geloot dat hy het voor de grootste zonde houdt dat we het smadelijke juk van ons hebben afgeschud Het is eene schande dat een Duitscher zoo iets kan denken Maar een volgenden keer wil ik hem zeggen hoe diep ik zijn keizer en alle Franachen haat Dat heelt hij van mij al zoo dikwijls gehoord hernam de heer von Thierberg meer dantwintig keeren ik haat ze allen allen te zanien ik haat ze als de heil Allen vader allen f vroeg Anna gewichtig Neen je hebt gelijk kind I Op één maakik eene uitzondering een die ik dagelijks prgzen en loven zal Had hij niet dat vervloekteFransch gesproken dan had ik geloofd dat hijeen engel uit den hemel was Maar helaas hijwas en bleef maar een Franschman En wie is die man dan dien gij zoo op dienmanier boven alle andere Franachen uitzondert fvroeg Albert Kijk dat is nu eene wonderlijke geschiedenis ging de oom voort Maar ik wil ze je welvertellen het is eene mooie geschiedenis Ikmaakte in iSoo met myne vrouw zaliger eenereis naar Italië Voor we het verwacht hadden brak de krijg uit en toen we vernamen dat Moreau naar Duitschland trok besloot ik mijnevrouw bij eene bevriende familie in Rome achterte laten en alleen om des te sneller te kunnen in de mijnen ai te dalen met de bewering dat in geheel Noord Frankrijk de staking reads was uitgebroken in oen der puttengingen slechts 78 van de 240 mijnwerkersomlaag en in de andere slechts 21 van de 615 Een opzichter die zich niet stoorde aan de dreigementen der stakers werd met ee stokslag geveld f Uit Chalons sur Marne zijn honderd bered gendarmen aangekomen om te Dounai de orde te handhaven In de mjjnen van het departement Pasde Calnis werd de ainjcomstder troepen met vijandige kreten begroet in den nacht van Zaterdag op Zondag sprong eei dynamiotpatronen in een bakkerswinkel sle hts materieele schade veroorzakende Ie St Etienue is het kalm en verwacht me het uitbreken van do staking voorloopig nog niet De burgemeester van Lens heeft biJ den prefect van ziJn departement geprotesteerd tegen het zenden van troepen In bjjilB alle mjjnplaatsen in de bekende woelige streken natuurlijk vooral zg n sterke troepenafdeelingen ingekwartierd Het verwachte Irade waarbjj de beslis sinl van de Porto aan de eisehen van Frankrijk toe te geven wordt bekrachtigd is veriiihenen zoodat Constans weer naar Konstanljnopel en Caillard weer naar Tonlon nrflert kunnen terugkeeren Een nota van Havas heeft het gewichtige nieuws medegedeeld Do Porte erkent het wettig bestaan der Fransche scholen in Turkije zij erkent het wettig bestaan van de liefdadigheiden geestelpe inrichtingen zij machtigt tot den wederopbouw het herstel en de vergrooting van die instellingen die in de jaren 1891 96 zjjn vernield en 2ii verplicht zich aanbouw of herstelling waartoe Frankrijk in de toekomst zou willen overgaan als van rechtswege goedgekeurd te heschonwen indien de keizerlijke regeering niet binnen zes maanden hare bezwaren heeft laten gelden Ten slotte is de verkiezing van den Chalde isehen patriarch bekrachtigd Zoo is dus het conflict definitief gesloten en worden de diplomatieke betrekkingen weer hervat Dit bericht dat de Saltan bakzeil haalde heeft in Frankrijk geen bevrediging gewekt doch algemeene teleurstelling De Figaro zegt Het scheen dat Frankrijk den draad zijner edelste overleveringen weer had o genomen Wü vleiden ons met de hoop dat de langdurige staatkunde der concessies der terugkrabbeling en der vrees ten einde zon zijn en dat met de feesten te reizen naar Zwaben terug te keeren Ik koos deels omdat ik daar tenminste geene Fransche troepen hoopten te ontmoeten deels omdat een van mijne neven de bezetting in de kleine ves ting Bard kommandeerde deels èmdat die streek voor mij nieuw en onbekend was den straatweg over den 9t Bernhard die spoedig daarna door den overtocht van den consul Bonaparte zoo beroemd werd Aan den voet van den berg gekomen aan den Zwitserschen kant werd ik door vijf havelooze kerels uit het Fransche leger dat ik hier natuurlijk niet verwacht had aangevallen Ik toonde hun mijn pas maar het hielp niet ze trokken mij en mijn rijknecht den ouden Hans dien je hier nog ziet van het paard trokken onze jassen en schoenen uit ontnamen mij mijn horloge en beurs en juist wilden 7e ook myn mantelzak onderzoeken toen eene verschrikkelijke stem ons halt gebood De roovers keken om en lieten als door den donder getroffen de armen zinken want het was een Fransch officier die achter ons te paard zat en zelfs den duivel moet men recht doen wedervaren maar strenge tucht was er Wie zijt ge mijnheer vroeg hij nadat hy aigestegen was Ik vertelde hem in het kort wat er gebeurt was en het doel van mijne reis Hij nam mijn pas keek er in en vroeg me toen of ik het aan de soldaten had getoond Toen ik hierop bevestigend antwoordde wendde hij zich tot de roovers die nog altijd kaarsrecht en verlegen stonden Zijn jelui soldaten f Zijn jelui Franschen riep hij toornig uit niettegenstaande zijn slechte over Duinkerken on te Batheny een nieuwe nora zon beginnen En nu keert het eskader reeds terug Men gelooft aan Iradés aan beloften die reeds zoo vaak verbroken zijn Binnen vier maanden moeten wiJ wederom opnieuw beginnen Wij begrijpen daar niets van en het land zal in onze verbluffing doelen Om tot dit punt te komen was het honderd maal beter geweest zoo Constans te Konstantinopol Munirhey te Parijs en onze oorlogsschepen bij hun oefeningen met de telegraphic zonder draad waren gebleven Evenzoo spreken de Matin de Siècle de Eclair de Radical En men verwacht dat de Kamerzitting van heden licht zal brengen Het schijnt wel of al die ontevredenen meenden dat Frankrijk zich meester had gemaakt ran Lesbos om het niet weder te verlaten en nn teleurgesteld zijn dat deze wensch zoq spoedig wordt gekeerd Verspreide Berichf eD Feakkbuk Te Saint Etienne heeft het vergaderleveu de vergaderbacil willen booze raenschen die in al dat gedoe weinig of geen hoil zien weleens beweren I welig getierd eergisteren en overal liep het over de algemeene staking der mijnwerkers In de samenkomst van de mijnwerkers nit het Loire departeraent is den afgevaardigden hun laksheid en besluiteloosheid verweten en in het bijzonder werd do algomeene secretaris v n den Mjjnworkersbond Cotte er doorgenowjii over zjjn gebrek aan durf zoodat dezei ifch moest komen verdedigen In de eeW aats verzocht bijden arbeiders niet mm te gaan tot nederlegging van den arbHd voordat hjj het groote woord zou gesproken hebben omdat de staking tJch aanstaande is indien althans heden of morgen nog geen bevredigend bescheid zou zijn ontvangen op den eisch acht uur werken en pensionneering met twee fr per dag zoodat dan op ziJn allerlaatst heden Maandag over een week de algemeene staking afgekondigd zou worden Ondertnsschen zal het hier en daar wel tot gedeeltelijke stakingen komen van den kant der ongeduldigen ondanks het besluit der vergaderden ter arbeidabenrze te SaintEtienne om geduld te hebben lot het Bondscomité een besluit zou hebben genomen en de regeering heeft naar de brandpunten versterkingen gezonden tot groote ontevreden jas zag hij er voornaam uit Kleedt onmiddellijk deze heeren weer aan brengt hun reisgoed in orde en brengt het naar de plaats waar dien heer thuishoort Nog nooit ben ik zoo vlug bediend geworden Een jonge man wilde me tegen mijn wil de schoenen aantrekken en bad me met tranen in de oogen hem dit toe te staan Zulk eene gehoorzaamheid heb ik in het rijksleger nog niet gezien Ik verteldo dit den officier ook die nadftt we klaar waren zich naast mij in het gras neerzette en voor zijne landslieden om vergeving smeekte Ik zeide hem dat dat kleine bewijs van prachtige discipline zoo n indruk op mij had gemaakt dat ik daardoor het geheele voorval vergeten was En al heel spoedig waren we in druk gesprek gewikkeld over de gebeurtenissen van den dag en in het bijzonder over het noodlot van den adel Ik streed vol vuur voor onzen ouden rijksadel maar kort en beslissend en zoo aardig als maar mogelijk is wist hij mijne beste principen tegen td spreken Ik had reeds spoedig uit alles opge merkt hij verklaarde h me ook openlijk dat hij een cidevant was en hij zeide ook dat eene nieuwe republiek in deze nieuwe tijden iets gevaarlijks byna iets onnatuurlijks was dat instellingen als de adel nuttig ja noodzakelijk waren en verder beweerde hij dat de adel overal tot stand kwam en zijn leven slechts aan krijgsverdiensten en roem te danken had I Wordt vtrvulxdl