Goudsche Courant, woensdag 13 november 1901

Gemeng de Benchten Onze correspondent te Batavia seint ons onder dagteekening van 10 dezer Bij een zesdaagsclie excarsie naar Sebakoel en Loeboeq liesau omdat de vgand alle pranwen weggevoerd had De vgand vuurde hevig van don tegenoverliggenden oever Een sergeant en zes minderen werden gewond De meeste kampodgs waren verlaten Er zgn onder onze troepen vele zieken Volgens vroegere berichten zyn reeds op 26 September jl drie compagnieën uitgerukt naar de doesoen Sobakoel welke verlaten werd gevonden en hebben toon het hoofd van die doesoen en z ne onderhoofden hunne opwachting bg den controleur gemaakt De doesoen Loeboeq Rosan werd 15 September jl getuchtigd Den 17den melddezich een deel der hoofden aan die verklaarden van verder verzet af te zien De overige lioofden kwamen later ook op maar hadjiKasim de voornaamste leider te LoeboeqEesau weigerde te komen Hjl wenschtehet terrein van den oorlog geheel te verlaten en had z jn geloofsbrieven aan den Sultan teruggezonden N B Ct De Ned Schaatsenrgdersbond hield Zaterdag te Groningen zjn alg vergadering De secretaris deed de mededeeling dat deysclub Oonda heeft bedankt a s lid van den Bond Uit de rekening bleek dat dMlkonisten dit jaar bedroegen f U76 en W uitgaven f 1314 Daarby komen nog enkele bgzondere inkomsten te bedrage van f 298 het batig saldo bedraagt dus f 160 Dordrecht werd aangewezen als plaats voor de volgende algemeene vergadering Tot leden van het bestnur warden gekozen de heeren B W van Vlwn te Amsterdam met 29 van de 30 B van Eeten aftredend te G 38 stemmen en Douis Daamei met 29 stemmen Aan het bestuur werd leend van f 450 voor de di houden wedstrgden Het amal schap van Nederland zal ve te Groningen op afstanden 5000 en 10000 meters Het kampioenschap van ZvM worden verredon te HaastredU Te Amsterdam zal dezen lmer verredenworden het kampioensc p yj Europa inhet kunstrijden j De prgzen voof de pr oefi jongens van Xa tot 17 en va Ummen mr Klingen met fte Tilburg rediet verwinter te irkampioen kampioen den worden 600 1500 Holland zal De onderwijzer uit Oranjewoud Fr vertrok voor eenigen tijd naar Holland waar hij een betero betrekking had gekregen HiJ werd gedagvaard Donderdag jl te verschijnen voor den kantonrechter te Heerenveeu als getuige in een leerplicht overtreding Hg kwam on beurde f 23 50 getttigengeld terwijl de eisch tegen den overtreder luidde f 1 boete Het comité enkele maanden geledon te Nijmegen gevormd met het doel aldaar voor bisschop Hamer Nijmegenaar en diens gezellen in den marteldood een godenkteeken op te richten wordt in onderscheiden plaatsen in den lande door sub comités bijgestaan in het inzamelen van het noodige geld Het comité beschikt reeds over een zoo aanzienlijke som dat het kon besluiten tot de oprichting van een standbeeld van bisschop Hamer dat men denkt te plaatsen op een voetstuk versierd met vooi stellingen nit de Chineesche Christenvervolging in basrelief In het opschrift zullen de namen van al de met den bisschop gevallen missionarissen worden vermeld De kosten yan het monument zullen ten minste f 10 000 bedragen reeds is een groot gedeelte dier som bijeen Met oen der eerste katholieken beeldhouwers in ons land is het comité in onderhandeling f l De briefschrgver van t Nieuws te Konstantinopel geeft een toelichting op het stelen van miss Stone door roevers in Turkije Dit blijkt nu eenvoudig een middel te zgn van het Macedonische vrjheidscOmité om zich aan geld te helpen Sedert eenige jaren zegt de correspondent hebben Amerikaansche protestantsche zendelingen zich gevestigd te Samakoff in de onherbergzaamste zuid westol jke doel van Boelgarije bj de Tarksche grens om de Pomaken in het Rhodopo gebergte een woeste nog half heidensche berg tam te bekeeren Zooals door alle verstandige Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1901 02 AaDgevaogeD 1 October Tüd va Greeawlcfc H IJ 86 1 44 8 14 8 17 j 85 9 14 10 0 10 1110 41 U it i d 10 1 8 31 10 80 t 8 41 J 10 87 I 8 0 8 69 9 8 10 30 10 46 11 06 11 47 8 46 g t K g 11 81 6 80 nirifglAigirnggg 11 48 g TorkrijgbuT logon eakolsn vnohtprüa IT Uollondooho Spoor £ Bstra inpplomoBt bowyi 1 lUeon Diudag Z OflUUA aOTrSKD VlTÏW ru ff 8S 9 67 10 36 10 68 11 16 18 18 18 68 1 87 8 18 3 80 3 48 4 02 4 89 4 64 6 16 6 84 6 18 7 08 11 08 1 06 f 6 01 j 11 18 1 14 4 16 6 11 11 80 1 81 I f 4 84 6 18 X 10 18 10 66 11 8 11 89 18 84 1 30 2 8 8 61 4 08 gi 6 87 6 36 6 46 6 89 7 47 8 07 11 16 1 68 g i 6 10 7 87 Botturdam B 8 09 9 08 10 08 11 86 06 d AU It u U kluw Eitn kglioUlsii Op lioie tniisii iijii Zonda Stmnd n Olnidig ndogiobB ratonrUljettoa oor d H B L 8 6 17 18 ir 6 41 6 80 4 4i 6 88 6 SS 6 04 89 7 06 7 63 8 81 f 9 S6 4 6i 4 8 M KOTTBHDAM SOUDA rioo Torü 18 80 18 88 11 31 11 46 18 04 11 68 18 011 18 86 1 09 8 09 8 31 06 4 m6 4 84 4 69 6 16 6 48 6 64 6 84 7 08 7 86 8 80 8 48 9 47 10 0 10 16 11 0 AUooD 1 OB So kl i oiln bottloB Fwoltotiet op doa loop kon niot gorokond wordo B HollMi doolio ipoor l Bilr ropplonnnlbowiii i do Compognio dor Wogoa Mti OOUDA DEN 1 68 8 81 8 46 4 6 11 7 89 6 16 6 49 7 7 8 80 8 48 4 16 4 46 4 68 A X I 6 a 6 01 7 08 7 16 7 86 8 SS 8 66 9 01 9 41 1 1 11 11 86 1 36 18 00 1 30 1 40 8 S7 4 01 4 16 4 87 6 1 6 81 7 01 Ï 4I 7 S6 8 18 40 10 80 u s j 1 17 t S6 4 48 6 88 8 46 7 bV SS 1 0 4 88 5 43 10 01 Zoel m Zeg 6 68 Z Z P m 3 M 5 1 i 6 64 10 14 ou d 6 14 6 81 7 88 7 48 OJ 9 IS 9 9 9 30 10 11 n 64 1 v i 1 li 81 i I8 3 O 8 14 4 4 48 81 6 46 7 05J 81 S 09 8 138 46 y6 10 68 KKnüUlioT op den loop kon niot gorokond wordo t lloraoiiitaitroi alloon lo on So Uoioo tro boUlon O O ü O A A M S T r D A M rioo OOTH OU U 6 6 8 11 8 81 9 88 10 80 10 8 18 08 1 10 1 86 8 81 07 4 43 6 8 86 8 48 61 10 19 10 80 11 06 VaMt W 8 01 8 68 9 U 10 10 11 04 18 48 18 87 1 67 8 86 4 11 1 57 6 iO 46 6 44 9 85 10 8 11 08 1 Atiut C 8 19 9 13 9 8 10 86 11 1 108 1 111 8 1i 8 404 87 6 1 6 46 6 01 J 10 0 11 16 18 14 Bokolrteoo bigot lo kl eon onppUiaettt beir s t o I 1 U I K lï L a I MCe vorio U U OO 18 88 8 16 5 18 4 18 5 4 6 00 6 86 7 10 7 86 j 16 10 80 11 06 8 1 1 86 10 46 9 10 8 6 07 7 83 8 43 10 64 1 11 106 3 03 J 4i 5 04 6 84 SS 66 7 64 8 08 6J I1 88 11 48 4 61 6 48 6 S1 7 00 Uit 8 4 jl 10 18 10 46 7 84 9 8 I0 4 U 07 6 88 1 16 7 84 7 48 8 8 10 07 10 41 11 88 THt f 6 8 7 15 8 10 S 0 1S 8l 1 1 18 87 IW 8 8 1 10 3 84 4 43 6 06 6 81 7 0 8 10 4 Anu W 6 84 6 47 7 80 8 86 8 4 8 80 4 11 80 18 41 l Oi 8 4 8 88 8 4 6 01 6 S1 6 86 7 16 8 15 10 01 1 111 1 7 01 7 81 8 18 9 1 9 8 1 18 10 84 li Il l l 1 68 8 88 4 18 4 84 6 47 7 07 7 64 8 0 8 18 11 88 held der volksmennerü die lieiat geen controle daldon Ter arbeidsbcurze te Marseille is eergisteren geprotesteerd tegen een kerlteiykendienst tor gelegenlioid van het vertrek dermiliciens en na afloop probeerden de deelnemers een betooging to houden v6ór debetrokken kerk wat hun evenwel niet gelukte Toen werd maar zoo n beetje gezongen en geschreeuwd en do betooging wastut Nu heet het weer dat de czaar oendeel van den winter met vronw on kroostte Cap Martin Kal komen vertoeven voorzp gezondheid De maand October heeft in de schatkist weer 0 127 500 fr rainder doen vloeiendan begroot was on 1 283 700 fr minder dan October 1900 terwal de eerste tion maanden van dit jaar bö 1900 140 397 200 fr achterstaan en 97 471 500 fr by do bogrooting Nn willen de patroons scheepssloopers te Marseille niet weer aan den arbeid gaan vóór het einde des jaars en dan met geheel nieuw volk voor de stakers een obstü ding en een leering misschien DUITSCULAND Acht Poolsche studenten zjjn te Posen wegens geheime samenzwering veroordeeld van drie weken tot vier maanden gevangenisstraf n een proces dat zes dagen dunrde Keizerin Angnsta Victoria zal na Kerstmis zich naar Abazzia begeven tot herstelTan gezondheid BINNENLAND Den In Januari a s is het 50 jaar geleden dat in Nederland de eerste postzegels zjjn ingevoerd Het Koninklijk besluit daartoe werd gepubliceerd in Staatsblad No 143 en is gedateerd 12 November 1851 De Provinciale Staten van Dtfocht hebben tot lid der Eerste Kamer gekozen jhr H P C Bosch van Drankestoin met 22 van de 31 stemmen Dr B Reiger burgemeester van Utrecht kreeg 7 stemmen H M de Koningin houdt weder haar vertrokken Dr Halbertsma nit don Haag had Zaterdagochtend een consult met H M s lijfarts den heer Pot Een verpleegster nit den Haag is Zondag op het paleis aangekomen en in dienst gesteld H M de Koningin Moeder komt eerder dan het plan was uit Arolsen op het paleis t Loo Men meldt nit Velzen 1 t t Ooudi 6 68 7 11 7 86 8 81 8 88 9 08 9 84 Moordrcolil 7 18 40 Hieuwerkerk 7 88 8 60 0 p6lle 7 86 8 67 BotterdMi M 6 86 7 44 9 06 9 9 46 RotterdamD P 8 54 gun 9 10 U 48 6 4E 6 66 7 18 Rotterdjim Beurs K otterdam D P Rotterdam H Oapelle Nieuwerkerk Moordrooht Glonda 10 16 10 811 10 8 10 43 11 1 8 39 3 4 48 6 80 6 04 4 68 6 41 6 01 6 61 6 11 6 04 6 17 6 10 6 86 7 89 8 06 8 84 9 00 9 3 10 08 10 19 11 19 10 68 11 18 18 16 18 66 1196 1 07 Ul l 1 18 ll SO 1 88 1 16 11 86 11 48 18 46 1 8 9 11 9 81 10 00 7 16 8 87 8 41 7 88 8 68 J B9 9 08 7 63 9 14 7 68 9 03 9 19 9 88 9 41 10 88 i 9 07 B 9 8 Het jachtgezelschap van prins Hendrik bestond uit baron van Tayl jonkbeeren Boreel van Hogolanden Boreel Gevers G en N van Tuyl en Van Suchtelen van de Haere De Prins reed over Bloemondaal naar Velseii Het dejeuner werd gebruikt in het zoogenaamde salvetenhuibje op Verserbeek De Prins vertrok te 3 uur 15 naar Haarlem 10 69 U I6 li ï4 11 47 6 81 7 4t 8 16 111 14 Ooiid 6 80 Üudiw 6 86 8 8 K18 8 68 9 89 6 48 7 4 Woerd 6 48 10 14 10 49 Utreokl 6 08 Ulre hl 6 18 6 68 7 47 8 88 9 80 10 04 10 41 11 31 18 08 1 48 S H 3 1 4 8 WoorlGü 6 07 6 41 8 09 9 87 10 87 i1 55 li 87 4 9 1 38 40 8 64 1 46 Oudo 6 88 6 68 S 17 10 86 1 35 1 ao ld 6 4 08 7 84 8 80 06 9 JB 10 48 1 13 18 1118 61 menicben was voorspeld zgn ze daarin niet geslaagd maar daar ze veel goed doen ruime aalmoezen uitdeelen zieken verplegen enz zijn ze zoowel onder de Boelgaarsche orthodoxen als onder de mohammedanen vrij goed gezien De dag der ontvoering kwam men aan de missie berichten dat er in een kamp van herders in de berden eenige vrouwen en kindereu ziek lagen Miss Ellen Stone een zendelinge van 35 jaar en opvallend mooi ging er dadelijk heen vergezeld van een Boelgaarsche de vrouw van een inlandschen geestelijke en eenige andere leden van den zcndingspost In het kamp vonden ze echter geen zieken maar een bende Macedoniérs die de vrouwen gevangen namen en de mannen naar buis joegen met de boodschap dat de dames voor 25 000 ponden konden worden terngbekomen Turkje en Boelgarje beide hebben troepen naar de grens gezonden om den bandieten het ontvluchten onmogelijk te maken en er voor te zorgen ddt ze niet op het grondgebied van den buurman zullen worden gevonden en de Amerikaansche consnl verlangt van de Boelgaarsche regeering dat ze al de leden van het tegenwoordige en van het vroegere Macedonische comité en vooral de beruchte gewezen president Saravoff gevangen zal laten nemen bij wiize van gijzelaars om die dan tegen miss Stone uit te wisselen zonder de 25 000 ponden losgeld Het kabinet te Sofia schijnt evenwel op dat Amerikaansche plannetje niet te villen ingaan ten minste Saravolf bevindt zich te Parijs en de consul blijft te Sofia en miss Stone in de bergen Men schrijft uit s Hertogenbosch aan het Hblad Er wordt hier druk gesproken over de aanbeveling door het college van regenten over de godshuizen bg B en W ingezonden voor de vervulling der vacatnres van administrateur ad f 3000 en ontvanger ad f 2000 s jaars bij den dienst der godshnizen Daarvoor hadden zich 147 sollicitanten uit alle deelen des land aangemeld Men dacht eerst dat het hier verschijnend blad er was ingeloopen toen het als voorgedragen noemde de heeren J Baekers als eenig candidaat voor da betrekking van administrateur en 7 van Bergen boekhouder aan het krankzinnigengesticht Voorburg te Vucht J P A Offermans goëraployeerde bij Van Send en Loos en F J A L Cordens journalist biJ de Maatschappij De Katholieke Illustratie allen voor de betrekking van ontvanger alhier woonachtig Maar de ondervinding heeft geleerd dat die opgaaf inderdaad uit goede bron was gopat Uit de aanbeveling van genoemde personen door het college van regenten leidt men af dat de heeren Offermans en Cordons daarbij slechts als figuranten dienst doen naast de twee eerstgenoemden van welke de heer Backers sedert ruim 20 jaron als ambtenaar aan do godshuizen verbonden sedert de laatste jaren als secretaris controleur de heer Van Bergen boekhouder is van een gesticht dat ook onder de godshuizen behoort Il 1 48 1 64 6 8 14 41 16 1 8 8 08 6 6 11 I vioo voru 4 86 4 60 6 18 6 87 6 08 e s 6 18 6 S7 6 88 6 48 5 67 R A A I 4 19 Aan de eerlgkheid goede trouw en bekwaamheid van beide candidaten wordt niet getwijfeld maar men zou gaarne nieuw bloed zien en het is dan ook oaïgker of de aanbeve ing door B en W den raad aan te bieden niet andere namen i zal bevatten Vrijdag j l hoeft het Dag Bost voor iet maken dier aanbeveling een vergadering gebonden waarbij naar men beweert zou zijn besloten officieren en niet katholieke sollicitanten buiten aanmerking te houden en om voor elke vacature een dubbeltal aan te bevelen Men is zeer benieuwd naar den afloop Men meldt uit Amsterdam i De heer Van der Linden airectenr der Nederlandsche Opera deelt oils mede dat de heer Hommes door de weljwillende tusschenkomst van een belangetelljende de hem dezer dagen ontstolen recettef eener voorstelling te Rotterdam rnim f 900 in de k is der opera heeft knnnen storten Intusschen zet de politie haar ondorzoek in dezen diefstal ijverig voort Men schrgft uit Hoorn Weder tengevolge van drankmisbruik had op de groote najaarsveemarkt hier een hevige vechtpartij plaats tusschen vier marktbezoekers nit Andijk en Blokker nog wel familieleden van elkaar Een der vechtersbazen werd door do politie opgepakt een ander werd opgenomen terwijl hg half bownsteloos met eón deerlgk gewond oog aan den slootkant lag Eeq derde ad hevig bloedende hoojdwondeii en bovendien Jwas hem oen stuk van zijn vinger atgebeteèË 1 1 M De voortvluchtige ilotarjsklerk Z uit sGravenhage die zich ton nadeelo MiflSiJne patroons de notarisseii N en L met tiiiinf 6000 nit de i kas rarwijderd heeft h te Antwerpen aangehouden teneinde door BUgië aan de NederlandschA justitie te woiilen uitgeleverd if f De inspecteur der Jlafigsclte politie Viin Rosmalen heeft Ifom ïangehohdon Z w is toen bij zich den 2en dezer met de t 6 7O0 uit de voeten maakte Allereerst naa Amsterdam vertrokken waar hg met eene vrAv die hg nit Den jHaag had meiïegeuointSu onderbeen valschïn naaib in eenUotel iutrek nam Reeds in it hoofdstad was i de politie den vlnohteling dp het spoor üijor een toeval ontenapte Z idaar echtet Tben bij namelijk den derdéir dag vaB zijn verbluf s middagte in het hotel kwam meldde een der bedienden dat er een liaar heeren voor hem geveest waren Z vermoedde natnurlgk dat hét politie beambten waren geweest poetste de plaats en begaf zich met zyn reisgeiillin naar Utrecht Na ook daareou paar d igen te zgn geweest vertrok Z naar Antwerpen waar by in een der grootste hotels afstapte I0 S 4 10 81 4 8 6 46 6 61 9 68 10 08 8 01 8 88 9 17 9 63 9 16 8 18 10 08 8 J4 4 10 17 S8 E 8 43 S 10 18 10 48 11 8 F 10 89 4 4 loa 10 84 10 46 11 16 11 67 Hier zond hg ziJn medereizigster weg De vrouw kwam hier ter stede terug en weid door do politie in verhoor genomen Zoo spoedig mogelijk word de intwerpsche politie gewaarschuwd terwijl intusschen een inspecteur van hier derwaarts vertrok Vaa vlug handelen hing veel af omdat men te weten was gekomen dat by Z t plan bestond om gisterochtend vroeg naar Hamburg te reizen Bg zgne aanhouding was hg nog in het bezit van het grootste gedeelte van het door hem ontvreemde gold 1 worden aan de winners all trgden van T tot 20 jaar 1 uitgekeerd ajs zg opk deelnomen aan dei Oflidwcdstr d eji dan iollen zg ook deagevllaligd Vergoeding qnpangen voor reiskdlttw vopr zichien hun leg leider j tweestrijden Voor ifcet houden vail p bood zich echter geen gsclub Amsterdam werd evenwel Mwewei en als pjaaita vnor het houden i va $ n tndwed TT de eVentneel tWUwdeJ proef j fi400 ardrij lifestuur ee kreSatHvi i inllen dooripartic il mn ijlbuitenland worden lóezi f m 7 + I Dè St Witra óde j geeft e Moeara ölw fcaarin nien le arrgzen 1 In den mtre derj wonmj overal dql K ortcrens f ionten gjevaarten van 18 meter3i hoog ebotiwd vun Ipifarebalken ert besteiM om 1 de èiileni ibj d kolc m van lettelijke Bliderden Mlo s jjlfftA e fin liehoogte e nbuden en vtk zg l v wjfler opte heffen tilsook om de grotte tjzerèi bni zen in de jjemaakte openinjg naar benedente laten De beweegkracht i ordt verkregen door kleine stoommachines die echter eenige honderden Meters van den boorput verwgderd moeten blgven wegens het gevaar van ontploffing der gassen welke uit den put zonden knnnen opstygen Do stoom wordt daarom door gzoren buizen er naar toe geleid Er bevinden zich daar ruim dertig boortorens en hg de meesten is reeds olie aangeboord bg sommige gaat t vlug in zgn werk bg andere weer langzamer terwgl hier op geringe diepte olie aangeboord werd is zij elders eerst op zeer groote diepte aangetroffen en op sommige punten in het geheel geen petroleum gevonden naar gelang de geaardheid van den bodem zulks meebrengt Nog kort geleden had de boormeester Koks het gelnk op een diepte van 250 meters een flinke bron aan te boren Vóór de boor verwijderd was spoot de olie met geweld naar boven tweemaal zoo hoog als de boortoren dus ter hoogte van 36 meters Toen men er in geslaagd was de boorkolom te verwijderen bleet de olie maar na nog krachtiger doorspniten met een straal van 20 centimeters doorsnede vier dagen lang vloeide de olie vrg weg omdat men niet bg machte was het slnitstuk op de buis vast te schroeven wegens het geweld waarmede de olie naar boven drong Toen men den stroom eenmaal meester was geworden en in de daarvoor beatemde reservoirs had geleid kwam men tot de ontdekking dat deze bron per etmaal ongeveer 100 000 kisten petroleum opleverde alzoo een waarde vertegenwoordigende Tan ongeveer 2 ton zg gi5 aldus meer olie dan alle andere bronnen aldaar tezamen welke men toen sluiten moest omdat de nieuw aangeboorde bron ofschoon voor een gedeelte geopend waardoor zg slechts een kwart van haar oorspronkelijke capaciteit ontwikkelen kou nochthans meer olie prodnceerde dan men langs de afvoerbnizen geregeld kon afvoeren naar de vergaarbakken Er schgnt in deze uitgestrekte terreinen nog onmetelgk veel olie aanwezig te zgn De maatschappg betaalt aan de regeering een cgns ad 7 pCt van de netto opbrengst en een vast recht van 1 0 25 per bonw over 31 206 bouwa Een bron die voor een waarde van 2 ton in t etmaal geeft d i 73 millioen gniden s jaars t is inderdaad wat al te mooi om niet te denken aan een reclamestnkje bestemd voor de effectenbenrs Het aantal wereldwandelaars neemt toe en allen doen de reis zonder geld dns door vragen van gitten Zoo kwam Zondagmiddag te Arnhem met den trein nit Zutphen een vrg schunnig gekleed man aan Op zyn rng droeg hg een plakkaat waarop Durch die Welt zu Pnss te lezen stond De man liet zich naar bet bureau van politie brengen waar hg mededeelde dat hg Philogène Viardin heette en den 14 October nit Hyères Z Frankrgk vertrokken was om zooveel mogelgk te voet een reis om de wereld te makon Hg verklaarde de reis zonder geld te hebben aangevangen Than6 ging hg naar Rotterdam en vandaar naar New Yorlf Des middags vertrok de voetreiziger dan ook met den trein van 4 36 naar Rotterdam Vanwege de politie te Perlgn is onlangs besloten tien opzichteressën aan te stellen over de kleinkinderbewaarplaatsen Daartoe werden opgeroepen beschaafde flinke vrouwen niet onder dan 40 jaar on op een jaarwedde van 500 mark Zg moesten bg de aanmelding haar eigenhandig geschreven levensschets voegen Niet milder dan 1200 meldden zijth aan meestal met overlegging fan de vleiendste getuigschriften afgegeven door aan enlgke personen De keus zal derhalve nog al moeilijk zgn Da vrije vereeniging van studenten te Berign had onlangs jnej Helene Stotker ujtgenoodigd in eenel vergadering der afdeellÊg voor Staatswetenschappen een voordracht t houden over Niatzsche en de i ouwen U ze voordracht zal nidt doorgaan omdat df tegenw j rdige rector magnificns der nniif Kekule haar heeft verboden isgeving dat tgdens zgn rectoraat en toegelaten dat vrouwen voor woord voeren 1 i T belflper jfan Cleveland Ver Staten ean mnaartd heeft een nienw geweer njtgi trek De ondei J dat met lederen druk op den lohoito afgeeft i door één loop tlooihnlze wordeuj automatisch uit ge oi pdn Wl bet wapen lèlidt zich dan weer éoMatl een malheid Vah 25 sdhoten per éè de4veM regjffiat worden Een lorte ipUfcnnair t 21 vin de oudste wer ied fi van i o l lAmeriknanschen BtaalkoningfiiillRinnair u itórew OAegiekrijgen vaijililin jiatroon te deelei een millioen dollars aanj aandeelen rentende 1 5 procent in zgn staalfabrieken J Te New Yorfc dreigt een broodoorlog Concnrroerende maatschappgen met milUoenen kapita il denken er over de kleine bakr kers op te slokken Daartoe zgn ze voornemens de broodprgzen tot de holft te varlagen Dat zal er dan op neerkomen dat het volk een tgdje lang goedkoop brood eet om het vervolgens driedubbel te betalen Te New York zgn Zaterdag aangekomen het nieuwe Fransche stoomschip Havoie de Philadelphia van de American line en de Lucania van de Cnnard line De gezagvoerders van de 3 schepen hadden elkaar ontmoet bg het verlaten van het Kanaal en door middel van de telegrafie zonder draad eUcaar uitgedaagd om een snelheidsvaart De match had plaats in een hevigen storm die 3 dagen duurde De Savoie die haar eerste reis deed won met 3 nren loorsprong Een hevige brand vernielde Zoudagavond de boerderg van C Rnsselman buiten Zaandam Toen de eigenaar tegen half 6 met zgn bnnrman in den stal stond te praten werden zg eensklaps den brand gewaar die zóó snel om zich greep dat in weinige oogenblikken hooiberg en boerdery in volle vlam stonden Kort daarop deelde het vuur zich ook mede aan het woonhuis en alles ging verloren er kon niets gered worden Alleen het vee dat in een afzonderlgk gelegen 8tal stond bleef gespaard STADSNIEUWS GOUDA 12 November 1 01 Ten voordeele van de weduwe en kinderen van wglen Mart J Bonman directeur van de Utrechtsche Mannenzangvereeniging zal in de eerste week van de volgende maand te Utrecht in den schouwburg tegen betaling van operaprgzen een uitvoering van liederen plaatB hebben nit Coers liederenboek Het Coersliederkoor ouder leiding van P J Jos Vranken directeur van het Palestrina koor en de Utrechtsche Mannenzangvereeuiging mevr Tgssen Tgssen Orelio en Leon C Bonman znllen daarbg hnn medewerking verleenen Eene dames commissie te Bodegraven heeft voor de concentratiekampen in de Transvaal een bedrag van f 508 gecollecteerd Stolwijk By de jl Zaterdag 9 dezer gehuudon verkiezing van 2 Notabelen der N H Gem alhier werden uitgebracht 14 geldige atemmen De beide aftredenden de hh J Predrikze en C Zjjderlaan werden herkozen respect met 14 en 11 stemmen Dames en Heeren S GLACE GEMSLEDEREiN ASTRACAN WOLLEN TRKJOT FOULARDS A VAN OS Az Md Tailleur I Kleiweg E 73 GOUDA Velephoon Mo 31 Aiitsterdaiu Vrhrs 801 6Vi 6y 99 82 8IV f Itcurs van Slotkrs 80 96V 11 NOV if Bi I A D Cert Ned W 8 8V dilo dHo illtc 8 dito dito dito 8 llomil Obl Goadl 1881 93 4 TALIS iDBchr Ting 1868 81 6 OoBTlNu Obl ÏD papier 1868 6 8l dito in silver 1868 6 PoKTUOAL 01 1 met coupon 8 dilo tieket 3 84 RmusD Obl Bionenl 1894 4 SO duo Quoon 1880 4 9 Vi tdiioliijRolba 1889 4 071 dito bü Hop 1889 90 4 97Vo dito in goud leeu 1833 6 dito dilo dito 1884 ÜPAMJI PerpA cliuld 1881 4 67 TuiKElJ GeiiiCouv leou 1890 4 86 Go ïloeuingBcrie D I 84 Ge leouiii eri 0 26 tZW Arllltp v obig 18U 6 I 1041 M lkio 01ij it Soh 1890 6 T sltlJ l AJ piil OnLcp 1881 4 p 80 Av BaoAlt VObhgstien 1896 ï i90 EottbsdaJ Sto i leoli 1894 8 88 Nbd N Af H iKlelB aand Areii l li T$b M Oerlili ton 876 Deli Msnttohapfiy j dito I 4l6 Arn Hyp4beekb pnudbr 41 Gr Hypothfokb pnndbr 4l l Kederinndsrhe bnuk naad j 194 Ned K ndalmnnlBbb siiiito N W 11 Pno Hyp b pnndbr 8 961 Rott Hypotbeokb pandbr 4 Otr Hypotheekb dito 4 101 0o èRMa Ojflt HonK bank aaad ISOV BoBl Hypotheekbank paiidb 6 AmuvA Eqiil hy poth pandb 4 Mmw L ft Pr Lien cert 6 6li iiD HoU IJ Spo ir w Mg nnnd 106 Mg tot Eipl V St Spir aand 118 ïïed liiij Spoorweg m aand 8187 Ned Zuid Afr Spm nand 6 dito dito dito 1891 duo 41 iTAUiSpoornl 1887 B9A Bolil 8 66 Zuid lul Spumij A H obl 3 69 PoiBH Warschau Woonen aand 104 fioal Gr RusB Spw Mijl obl 4 j BalliBobe Hito nafid j Fnatowa dito aand 6 IvaDg nombr dito annd 6 98 Kunk Ch Azow Sp kap obl 100 dito dito oblig 4 9 AHlKncA Conl Fac Sp Mg obl 6 Ohio North Wpr C T aan 1 1 816 I dito dito Win 8t Petar obl 7 I 140 Denver b Bio Or Spm cert r a 40 i lUinoia Central obl in goud 4 109 liOniar Nashvilli Cer V aanil 107 Meiioo N 8pw Mij lehyp a6 105 Miai KanBa8v 4pCt prof aand N Toik Onlnaio i Weat annl 36i Ponn dto Ohio obhg 6 nregoB Calif lohyp ingoud 104 St Paul Minn ïManit obl Ud Pu Hoof lijn ob ig 6 dito dito Line Col Ie hyp 0 6 69 Canada Onn South Chert r nand 64 YiH O BsHir Il Na Ie h d c O 99 Amsterd Omnibu Mij aand Nil Btnd Amatordam annd 8 101 Stad RoUerdnm nand 8 10 Busil Btnd Antwerpen 1887 8V1 108 Bind Bruaiel 1886 8 108 UoHS Theiaa Kegullr Geaolaeh 4 119 Oonim Staalaleenig 1860 6 117V K K Ooat B Cr l880 8 109 SPASn Blad Madrid 3 1868 411 NlD Ter Bez A rb BpoeL eert lantels Japonstoffen PELTERIJEN in buitengewoon groote kenze van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer concureerend D SAMSOM VEESCHEIDENHEID Het proces inzake den moord op 6 kinderen te Corancez waarvan de vader der kinderen de landbouwer Brierre wordt beschuldigd moest 11 dezer in boliandohng komen voor hot Hof van Assises van Euro etLoir In vcibaod met door don voidedigcr vun Brierre ondernomen stappen bg het Hot vaii Cassatie tot nietigverklaring der dagvaarding is de behandeling der zaak nitgesteld tot Fcbrnari 1902 Volgens offlcieele kennisgeving is do pest te Glasgow verdwenen Het stoomschip Braila dat nit Konstantinopel te Marseille is teruggekeerd is naar de quarantaine plaats te Frioul gedirigeord om ontsmet te worden omdat er doodo ratten in het schip zijn gevonden De Zaterdag te Glasgow gesloten internationale tentoonstelling hooft oen millioen gulden winst gelaten Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 12 November igoi Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 34 2e kwal 32 3e kwalitejl 38 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren redel aanvoer ie kwaliteit 28 2de kwaliteit 26 3de kwahteit 22 cent per h all Kl Stieren en graskalveren goed aangevoerd Handel voor vet vee en Vette K ilveren prijahoudend mager vee iets flauwer in prijs Burgerlijke Stand GEBOKEN 8 Nov Anna Agneta ouders J L de Raadt en C C Orniner Christiaan ouders L Kalmeser en M H Trooster 9 Adriana ouders A Cabout en M W Schoonderwoerd Johannes onders ö Verwejl en M Pelt Gorardus Wiltlièlm ouders G W Kui t en E Venema Gorrit Jacobus ouders T van der Linden on C van Midjolkoop Arie ouders A Rabouw en T E van t Veld Bernardns ouders A J J Groeneveld en J de Buhr 10 Elizabeth Martina onders G J Goedewaagen en C P de Brujjn Wilhelmus Bernardus ouders C J Pnrrer en 0 J Mertens Annette ouders R K Boekmojjer en A E Ringlever 11 Cornelia Catharine ouders J van Sprang en M Hogenes Johannij Catharina Maria ouders W Snaterse en M J Bergman 12 Elisabeth ouders A Nederhol en M Stolwjjk Susanna ouders C J Verkerk enM Schoutec OVERLEDEN 8 Nov B H van do Werve 76 j 9 V van Eik wed C van Vliet 65 j G C van Leeuwen 2 m D M Hoogendjik i j I3BOI j 1v£B ConserveerF de handenl Volgens den hedeniaagséen stand der wetenschap is Odol prosFondervindelij K het teste middel wor de wzorging van mond en tanden Ilssn sshi Id SfUS Pahentflacons Agentessen en Depothoutlers GEVRAAGD door een bekende Firma to Rotterdam voor den verkoop van een net Artikel van dagelijksch gebruik tegen degeljjko provisie waarmede gemakkelijk bj flink werken een wekelgks terugkomende winst is te behalen Fr Br onder Lett A D W Algemeen Adv bnreau NIJGH VAN DITMAR Rotterdam VAN HLOMMESTEIN S InKT li pr o tonderVm lelijl d BESTE en volkomen ON SCHADELIJkI