Goudsche Courant, woensdag 13 november 1901

o 8648 Donderdag 14 November 1901 40sle Jaargang fiOUDSCHE eOUMNT DiteuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken rleliioii til 89 De uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks iiic 1 uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jier drie maanden is 1 25 ti anco pei post 1 70 Afzonderlijke Nommers VI IF CENTEN Teleroiiii n Mï A D V E U T E N T I E N worden g eplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel moer 10 Centen Groote letter s worden berekendnaar plaatsruimte f Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midi ADYERTEÏfTM in alle Couranten worden aangenomen door het Advcrteiitle Biireaii van A HHL KMIA Z00 Een JONGMENSCH ï b b h h zoekt Kost en Inwoning den prtjs van 1 25 per maand niet te boven gaande liefst omtrek Tnrfmarkt Brieven letter A B Bureau van dit blad EilllSf TE KOOP GEVRAAGD circa 40 a 50 Meter Leveringfranco op de wal e HAASTRECHT Fr brieven letter U HulppoBtkantoor Haastrecht IN HET MAGAZIJN De Avondster zyn heden ONTVANGEN eene fraaie Collectie GASKACHI LS met en zonder afvoer van af f 7 50 en hooger ASFoii i izii met prima zuinige branders OA80BNAMEHTBS in ruime keuze voorbanden Groolo iluelliclilbranders welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B Nieuw mofïel eëmntlleerde PASSES en KETELS gwaarborgd giftvrij Minzaam aanbevelend W M VA L00 TELEP 117 Gasfitter Thuny s Wondirb ls m in do gohoolo woreld bekend on i geroemd Onovertroffen middel togen nlle II o r 8 1 L O II K Lever Maagziekten enz Inwendig 9 zoowel a B ook uitwendig in bijnn lUe zioktegevallen met good govolg jam te wenden l rtjs perHacon M 1 per post 116 TUtny s Woadtfsalf bezit een alsnog ongekende geneoskmolii en heilzame working Mnakt meestnl elke pijnlijke BB gevaarvolle operatie geheel ororbodig Mtt loze zalf werd oen 14 Jaar oud Tooroiijfeueesli k rehouden beenicezwel on QnlaIl B eoo byna 83 aar kaïikerlUdeii frenczeu Brenjit genezing en verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen enz run allerlei aard Prijs per pot f 150 per post f 1 60 Centraai Dopöt voor Nederland Apotheker IIENHl SlNnEKH Rokin 8 Amsterdam Wbw geen depot is bestelle nieu direct Ban i die SohutzeDapotlieke dei A THIKRRY in Pregrftda hel HoUitoch OeBterreich Getiere prospectUB te gntbiedeu b het Centraal UcpAt tJunder PARIJ S Rokin 8 Amiterdtm ORANDS MAÖASIH8 PU Frintemps NOUVEAUTÉS W j verzoeken do Dames die ons geïllustreerd modealbum voor hot Vinfcr eixorn noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MM JULES JALÜZOT C M aris Hetzelfde wordt dan omgaand gratlii en jvftitco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrg van alle kosten aan huis met 5 verhooging V Het t te oiuckadeljTkiti n ft makketykste poetamlddel voor Heareo n vooral dames en Klndarachoenwark la de Appretunr van C M IHIIar k Co VXKjf Benin Beuth Str 14 Men letta pxi lLv op naam en fabrlckimerlc Verkrylbatr hy Hwr Winkallar In tthstRwerk flalantirlea ll ar Bi i eei la Bil l al i 1ll tara aaaa n aa Ilétsxpedilie kariloor ie lioiciidaal N li De Stedelijke Hypotheekbank Gevestigd te s GRAVEN HAGE Volteekend kapitaal EEF MIL LIOEIJ GIJLDEIT COAini l8yiniSSKI W H F Baron VAN HEEMSTRA Mr J D VEEGENS F J G BOSMAN L DROOGI EEVER FOKTUIJN H h ENTHOVEN H Lzn J C F KNAPP Jk Jhr Mr W H DE SAVORNIN LOHMAN Mr F A KOLSTEB C M U OBREEN Mr F W J G SNIJDER VAN WI8SENKERKE G L DE WETSTEIN PFISTERen Mr A R ZIMMERMAN Sluit eerête hypothecaire geldleeningen op Huizen en Landerijen tegen billgke voorwaarden zonder vooruitbetaling van rente Geeft 4 1 pet Pandbrieven uit tegen den koers van tOt i PCt deze Pandbrieven zijn behoudens do bepaling van art 2 der Statuten niet aflo baar vóór Jan 1011 Inlichtingen te bekomen te GOUDA bij de Firma M J OOI EB Oa Directeuren Mr P DROOGLEEVER FORTUIJN G L DE WETSTEIN PFISTER waarnd T p r CARTON van l l K G p r CARTON van l s K G VAN DEN BERGH S yiTELLO de Delft aoedkooper dan Roomboter a c WACHT U VOOR NAMAAKSELS Gebn Stoll werck s Chocolade en Cacao Dfftlmatige door de nieuwste uitviddingon op machinaal gobiod rerb terd febrleatle OU lütahdtend gobruik tud fijne en fijnsto gntiidsLoffon garandoeret loi erlwuiker van Stollwerck s phocolade en Oacao eai aanbsveisnswaardig fabrikaat nauwkeurig bcantwoordoiido aan vien inhoud der lesp Etiketten De irma behaalde 87 Brevets als ïïorieveraucler 44 £ ore i iploma 8 gouden enz Medailles een bewijs ran uitmuntend fijn NouB vou déüoraon ons üeditnie d oir premlire elaiuie n oonaldtoaöoii ae TOtra exoeUente £ abrioattoii de Ohooolat bonbtms varids eto eto SigUworok s fiibrikast is verkrijgbaar bij II H Cunfiseoi s Bimketbakkera en2 us Oenraaalvertegenvoordiger roor Sederloiid JnUns KattenBlodt AmterdAm Kalveistraat 108 ns Door Geiie sh alfemccn nbcvol n I I W W I I I IW U Oo d Be PRAEPARATEN VAN é 1 ifriiiwm Pr lilna l ar r 1lA demeestkracbtlEeenventerkendeKINA WlINteeenzwakle 9 Vmn fL itrUl llC ki d en J volwamnen gebrek aar eetluat lecllte M spijarertertng xenuwnooldpljn ter versterking na ziekte of kraambed koorta en hare gevolgen JUINA LAROCHE FERRUGINEUX m bet bijjonder tegen Bloedjebrek Blttkiucbt kwalen van Krltlacïien leefttjd eni Verkrijgbaar in flacons d 1 90 en 1 t Pll AKf tl r a f voedzaam versterkend aangenaam van smaak yoordageliiltichgeb uit 1IIVCl ja Xiy kinderen zwakken en klierachtlge gestellen leer aan te bevelen Als geneeskracutlge drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en diarrhée ook voor zuigelingen en kleine kinderen Prijs pei bus ii M Kgr ƒ 1 70 d Kgr 0 90 4 ï Kgr 0 60 Chemisch Mplksilikpr Speciaal voor Kindervoeding In bussen i H Kgt 0 B0 zuivere ITICIIiamiVCr Kgr O SO H Kgr ƒ 0 35 J AQ htna l iafOföfépri Hetrookeneenerhalve Cigaretteis voldoende terbeatrii 3 AMnma V lgctrCnCn j hevigst i v Uen Asthma etc li Jdoosjes t J 0 80 en O BO j Tamarinrio Rrtnhnnc fruit puroatigf tegen verstopping Aam l tni irinUCPUnDOnt i i Mltraine ConEe tleselc voor look lsiaiana voor kinderen bewijzen de Tamarinde JBonFons van KRAEPELIEN HOLM belangrijke diensten daoT de vorm voor het kind begeerl ijk en de amaak aangenaam ii Prij per doo e 0 90 en 0 60 QalrnisiIr PaciniAG algemeen erkend kIs het BESTE huismiddel j Verkoudheid en Keelp n het li een sUJmopïoBsend en venachtend middel bU uitnemendheid uitsluitend m HU D fleschjes verkrij gbaar Prijs ƒ 0 20 per fleach je J Tratpmatm km KRAEPEtlEN ft HOLM te ZeUt tiitt atlên twtrMiêM yan ligmtlM maarop de maam m Jkaitdi et MÜv t rkrw ar H Oê wumU 3 aipoikektrè an Urt ittm KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST A kkfl Henbiedehel jeluk dehand Hoofdprijs cv 500 000 Mk De pryzen zijn door den St iat gegarandeerd tot deelneming in de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 Millioea 202 000 Mark gewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordoel biedende Geldloterij die volgens het plan etechts 118 100 loten bevat zijn de volgende De hoonsté prijs is eventueel 600 000 Mark Premie van 300 000 M 1 18 pr jzülO OOO M Iprjs i 800 000 M 88 prgz iSOOOM Iprjs 4 lOO OOOM loaprijz SOnOM Iprjs 4 7S 0OOM USprijz iJOOOM aprjzeni 70 000 M 4prjr 4U0OM Iprds 65 000 M 6U pr i a 1000 M Iprjs a 6O11OOM lOÏOprjseniSOOM Iprjs a 6S OO0M 80 pr jzenö 850 M 8 pr jzen ü 60 000 M 77 pr jzen 4 00 M Iprjs a 40 000M 3605Sprjzen al8 M Iprjs 4 80 000M 9989 prjz 4 150 148 Iprfls 4 30 000 M 116 100 M l088prijz 4 78 4B l Totaal 59 010 prijzen De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 stijgt in de 8e kl tot s 6 000 M in de 8e tol 80 000 M in de e tot 66000 M in de 8e tot 70 000 M in de 6e lot 76 000 M in de 7e tot SOO OO i M en met de premie van 800 000 event tot 00 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een hall origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 80 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingslijst De uitbetaling ep verzending van prUzen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledere besteUing kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours r Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 21 NOVEMBER e k met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG DiiitscMand BBF Wie werkelijk prijs stelt een IIKeEmiK te hebben laat zich fotografeeren in de PotograflêcHe HnuMurlehUng STTTIDIO vaa P V D W ltALlS Fl SINGEL 661 Ie Abonnements Voorstelllnf Donderdag 14 November 1901 Koninklöke Vereeniging HET NEDERLANDSGB TOOIÏEEL te Amsterdam ROMANESK Biyapel in 3 bedrüven OEVOLÖD DOOR IDE 3ïT Z10Iv£ElS5 Blöspol in 1 bedrijf Aanvang half acht nnr fllff Gewone bepalingen en prijzen Gouda Druk van A BRINKMAN Zn UuUeiilundseli Overzicbt Een vredesplan dat volgens de Daily Mail uit de omgeving van President Krnger afkomstig zou zijn wordt door dit blad medegedeeld Het gaat uit van de veronderstelling dat Kruger geneigd zou zijn te onderhandelen over vredesvoorwaarden met een door hem aannemelijk geacht gevolmachtigde bijvoorbeeld Sir Henry de Villiers den gewezen opperrechter uit de Kaapkolonie die onlangs door koning Edward in audiëntie werd ontvangen Sir Henry wordt dus klaarblijkelijk aan beide zijden vertrouwd hetgeen ook gebleken ia toen hij werd aangewezen ala arbiter tusftchen Engeland en de Z A Republiek in de Driften qnaostie Gesteld nu dat Engeland sis Henry de Villiers opdroeg om te onderhandelen dan zouden naar de Mail meldt de volgende grondslagen vooraf moeten zijn goedgekeurd Ie Toekenning van amnestie aan de opstandelingen in de Kaapkolonie Dit is een conditie sine qua non De Boeren konnen geen enkele voorwaarde aannemen wanneer degenen die hen hielpen in den strijd niet volkomen vrg nitgaan Dit wordt zelfs door Engelschen erkend 2e De onmiddollijke terugkeer van alle Afrikaander krijgsgevangenen 3o Het terugtrekken van alle Britsche troepen uit het gebied der beide Republieken 4e Het weder opbouwen van al e verbrande boeven of schadevergoeding daarvoor 5e Een overeenkomst onder waarborg van Frankrijk en Rusland waarbij do onmiddellijke autonomie van de Republieken wüidt erkend onder de Afrikaansche vlag en waarbij Witwatersrand en de goudvelden aan Engeland worden afgestaan Dit is feitelijk het zwaartepunt van het ontwerp Hierin wordt niet gesproken van onafhankelijkheid maar v n zelfbestuur onder de Afrikaansche vlag Ken zekere suprematie van Engeland is dns nietbnitengesloten Maar jmdat de Boeren sedert 1884 weten hoe Engeland de eenmaal gesloten overeenkomsten opvat en naleeft willen zij hun autonomie gewaarborgd zie door Rusland en Frankrijk Het is natuurlp moeilijk na te gaan of deze voorwaarden werkelijk uit de omgeving van president Kruger afkomstig zjjn en of niet aan een ballon d essai moet worden gedacht En daar voor het oogenblik van vredesvoorwaarden ook volgens lord Salisbury geen sprakoc is zullen wiJ goed doen aan deze berichten niet veel te hechten FEVtLLËlOX n Uit tDuttsch van W HAUFF n Hoe i viel Rantow hem in de rede dacht men toen reeds in het leger zoo algemeen daaraan wat later door die zoogenaamde keizer verwerkelijkt werd f Dat is wonderlijk Ook mij vertelde de oude Thierberg zijn later toen Napoleon het Legioen van Eer en do taties te voorschijn riep dikwijls de woorden van mijn goeden kapitein ingevallen Hem vond ik in dat ééne uur toen we zoo samen spraken zóó aardig als was hij geen Franschman als waren we reeds jaren vrienden Eindelijk waarschuwden de tonen der veldmuziek van een uit de verte komend regiment hem om op te stappeu Ik schonk hem mijn zilveren vcldflesch die hij eerst na lang tegenstribbelen eindelijk lachend aannam mi gat hij daarvoor e ne kleine uitgave van Tacitus en eene der bonte veren op zijn hoed waarmee zich toenmaals de republikeinsche officieren sierden Ue bajonetten van het regiment blonken ons over den naasten heuvel tegen en de muzikanten begonnen juist hun AUons enfants te spelen toen hij te paard steeg hij gaf mij nog enkele raadgevingen drukte mij lachend de hand ea onder het zingen van MarchonB cairar De bekende Afrika reiziger F C Selous heeft in een brief aan een vriend het volgende oordeel uitgesproken over de gevolgen van den oorlog in Zuid Afrika Ik kan niet anders dan de toekomst na het einde van den oorlog voor de Britsche heerschappij in Zuid Afrika zeer duister inzien Wanneer de strgd ten einde wordt gebracht hetzö door een compromis met de nog strijdende Boeren hetzij door den dood of het gevangennemen van al deze mannen zal Groot Brittanje nog altyd zelfs na het staken der vijandelijkheden moeten regeeren over op ziJn minst 300 000 Hollandsche Afrikaners 200 000 in de Kaapkolonie en de overigen in do andere staten van Znid frika die jegens zijn bestuur bitter vijandig zullen zijn gestemd ten gevolge van de gebeurtenissen in dezen oorlog Dit kan slechts geschieden tegen enorm liooge jaarlpsche nitgaven voor groote garnizoenen over geheel Zuid Afrika verspreid Hoe kan een land als Zuid Afrika 6000 mijlen van Engeland verwijderd aldus worden bestuurd f Zeker niet nadat het Transvaalsche goud uit den grond is gehaald en na ar Europa verscheept Ik zal wel een valsche profeet worden genoemd maar ik zie geen licht in de toekomst daar de verwoesting van hun land en het verlies van hun vrouwen en kinderen in de concentratiekampen en Boeren vele geslachten lang zal maken tot de onverzoenlijke v janden van Groot Brittanje V De eigen correspondent te Brussel van liet Hd bid van Antwerpen schrijft aangaande de legerdebatten in de kamer van afgevaardigden aan zijn blad De veldslag die sedert vier weken geleverd wordt in de kamer om de legerkwestie is nog niet ten einde En nochthans is er reeds één doode namelijk een stelsel is in het stof geworpen en voor altijd buiten gevecht gesteld De overwonneling die doode is de persoonlijke dienstplicht En t bewijs van zijn dood is dat zijne vrienden zelf hem als overleden beschouwen Indien iemand aanhanger was en gebleven is van den persoonlijken dienstplicht dan is het zeker Beernaert Welnu Beernaert heeft in de zitting van Vrijdag de lijkrede van den persoonlijken dienstplicht uitgesproken mag men zoggen Het principe van don persoonlijken dienstplicht zeide hij heeft aan de rechterzijde steeds minder aanhangers Links zelfs is de plaatsvervanging verdedigd geweest door reed hij naar deni berg toe Heden nog staat deze aardige interessante jonge man mij voor den geest ik zie hem no rijden zijn mantel en veren opfladderen in den wmd nog even groetend zijn knap gezicht naar mij wenden Tuen maar dan ook slechts één oogenblik en ik weet heden nog niet waarom klopte mijn hart voor deze Franschen en zoolang ik die muziek hooren kon zong ik het AUons enfants en het Marchons gaira mee Daarna schaamde ik mij om mijne zwakheid haatte dit volk evenals te voren en slechts mijn redder in den nood mijn kapitein staat in mijne dankbare nagedachtenis Zeker een wonderlijk gevat zeide Rantow toen de oude diep ontroerd geëindigd was aardige en beleefde lieden zijn er altijd onder dezetroepen maar die jtoede discipline was buitengewoon zeldzaam Ik had graag dien schrik vandie vgf soldaten bijgewoond Nu Hans zeide Anna tot den knecht dieopmerkzaam en vol aandacht geluisterd had jehebt ze immers zelf gezien Ik zag ze mejnftrouw als uit steen gebeiteld stonden ze voor den kapitein en schaamdenzich en welke oog n zette hij op als de draakop den ridder St George Toen de Franschenlater in Zwaben kwamen heb ik dikwijls halvedagen lang aan den landweg van Heidelberg ge staan en heb ze regiment voor regiment voorbijlaten gaan maar de kapitein was er nooit bij die zal wel reeds dood zijn Laten we dan zijne nagedachtenis eeren enzegenen waar hij ook zijn mag sprak de oudeThierberg Is hij werkelijk geatorven dan heett gezaghebbende redenaars der liberale partij Wanneer Beernaert aldus spreekt hoewel getrouw blijvend aan zijn zienswijze hebben wii dan het recht niet te zeggen dat de persoonlijke dienstplicht dood is P Ik voeg er zelfs by dat de liberalen zelf indien ziJ opnieuw aan het bewind kwamen noch den lust nocli de macht zonden hebben dien doode te doen verrijzen Ook in de meest optimistische politieke kringen van Weonon wil men zich niet met de hoop vleien dat hot Huis van Afgevaardigden voor liet eind van dit jaar de begrooting afgehandeld en goedgekeurd zal hebben Aan de eene zijde staan de Tsjechen die geen van hunne eischen willen laten vallen aan de andere zijde do Duitschers on onder he 1 vooral de üuitsche Volkspartij die van geen toogeven willen weten Koerber in hot midden wel bdreid om den Tsjechen concessies te doen maar bevreesd daardoor da Duitschers tegen zich te krijgen die al gedreigd hebben hunne toestemming op de geheime fondsen te ontzeggen Men houdt het voor niet onmogelp dut Koerber een voorloopig twaalfde der begrooting nog in deze week zal aanvragen inmiddels hebben de afgevaardigden hun oude be igheid van vele nitecnloopcnde moties ir to dienon weer herv t het toernooi van politieke en nationalistische kemphanen Senator Lodge een van Roosevelts intieme vrienden heeft zich in een te Boston gehouden rede ton voordeele van reciprociteitspolitiek op handclsgebiod uitgesproken Hij zeide dat dit onderwerp ongetwijfeld beiden door den president en door het congres ernstig bestudeerd zou worden geiiurende de eerstvolgende zitting Op het oogenblik echter kan nog niet gezegd worden op welke wijze aan het beginsel van reciprociteit in het algemeen uitvoering zal worden gegeven De redenaar besprak in het kort de verschillende ontwerp welke op het oogenblik bij den Senaat aanhangig zijn Hg zeide dat het tractaat met Frankrijk wel in ieder opzicht belangrijker was dan allo andere tractaten te zamen dat tractaat wilde hjj in ieder geval gesloten zien zoowel uit een economisch als uit een politiek oogpunt was dit hoogst wenschelijk Indien do president een reciprociteitsverdrag met Engeland wilde sluiten waarbij dit land zich tevens verbond alle hinderpalen aan den aanleg van het Nicaraguakanaal in den weg gelegd te doen verdwij hij toch dien lateren tijd vaii ongerechtigheid en misdaad niet meer mee behoeven te maken Misschien heeft hij den dienst verlaten toen de dictator zich tot keizer uitriep want mijn brave kapitein die zoo edel dacht kan geen vriend van den overmoedigen Corsicaan seweest zijn Anna lachte maar ze wilde het lievelingsonderwerp van haar ouden v ider do geschiedenis van den besten Franschman niet door eene verdediging van dien grooten zoon van het kleine eiland bederven IX Men had dien avond vroeger at cheid van elkaar genomen dan den vorigen en Albert bij wien de slaap nog maar niet komen wilde stond aan het boogven ter van ijne oudcrwetsche kam r en keek naar beneden m het dal llij dacht over de woorden van zijne scboone nicht na en hij vond zoovele r denen om haar te verwijten en zich zelf te beklagen dat liet toen voor het eerst in zijn leven was dat hij zich werkelijk zoer zwaarmoedig gestemd voelde Toei eerst na een reeks van lichtzinnige en dartele gebeurtenissen gevoelde hij heol helder en duidelijk wat het was eens ernstig lief te hebben nooit tevoren had hij aan huiselijk geluk gedacht aan huwelijksgeluk en eerst dit vroolijke onbevangen schepsel was het gelukt zijne beschouwingen over zijne toekomst ernstiger zijne gevoelens waardiger te maken Hy verwonderde er zich over afgewezen te worden niettegenstaande hij het goed meende het bevreemde hem dat hij juist in die oogen die hem zoo nen dan zou het oen diire plicht voor bet Congres zijn om zulk een verdrag zoo snel mogelijk te bekrachtigen Vooral van een toenadering tot Frankrijk verwachtte de heer Lodge veel Verspreide Berichten Fkankeuk Tot een algemoene staking der mijnwerkers of zelfs inaar tot oen gedoelteljjko staking van eenige beteekenis in de kolendistricten is het volstrekt nog niet gekomen de krachtige woorden door den algemeenen secretaris van den Mgnworkersbond te SaintEtienne uitgesproken ter ontrading van overhaasting en onbedachtzaamheid hebben klaarblijkelijk gewerkt niet alleen in het Loiregebied doch overal elders op Donrges na werd eergisteren gewerkt met de gewone ploegen terwijl het daar dan nog gaat om een bijzondere aangelegenheid ontstemdheid over de gewelddadigheid van een der ingenieurs Ootto is ondertasschen weer te Parijs om nog eens voor t laatst alle befhoomen in beweging te brengen tot afdwinging van verdere concessiën van deze r geering onder bedreiging met een algameene staking binnen zeven dagen als onvermijdelijk gevolg 1 Ondanks da besliste bestrijding doorden minister van handel Millerand is doorde Kamer eergisteren met 256 togen 235 stemmen aangenomen een voorstel van den afgevaardigde De Mahy om geen premiën uitte koeren aan schepen i het buitenlandgebouwd en ook geen bijzondere begunstigingen toe te staan De 34 jarigo mijnwerkers Firmin Lekief te Montigny en Gohelle is wegens belemmering van de vrpeid van den arbeid te Bourges door de oorrectioneele rechtbankte Bethune veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf en vijftig francs boette ökoot Brittannie De tentoonstelling te Glasgow is Zaterdag den sluitingsdag nog bezocht door 173 266 menseben het hoogste aantal tijdens den dnnr van zes maanden en daardoor is het totaal der bezoekers gestegen tot 11 496 220 dubbel zooveel als in 1888 De economische toestanden in Ierland wokken groote ongernstbeid in het graafschap Meath is de ellende zóó groot dat gold als rnilmiddel bijna geheel verdwenen is met eieren en kippen schaft men zich de eerste levensbehoeften aan onweerstaanbaar aangetrokken en geboeid hadden dartel en coquette scheen hij schaamde er zich over dat bij dit natuurkind zyne anders overal erkende eigenschappen zonder eenige werking bleven hij zag daarin een slecht voortceken Uit dezen gedachtenstroom werd hij wakker geschud door een fluit die evenals den vorigen avond hare zoete tonen uitzond uit het woud Opnieuw ontwaakte in hem de gedachte dat deze serenade wel Anna gelden kon Hij keek scherpor naar het wond beneden en hij vergiste zich niet het was dien zelfden woudhoek dien hij heden bezocht had van waar die tonen kwamen Snel trok hij zijn mantel aan ipoedde zich naar beneden en verzocht den ouden Honi de poort voor hem te openen Hij maakte hem wijs dat hij ergens in het womi niet ver van het slot een zakboek had achter gelaten dat de n ichtdauw kon beschadigen De fluittoi en die al zachter en vloeiender klonken waren zijne gidaen op zijn weg Steeds driftiger drong hij door de struiken heen want toen hij een blik op de burcht wierp had hij gezien dat er een wit doekje uit Anna s venster hing Reeds zag hij de omtrekken van den fluitspeler Halt vriend musicus riep hij ik zal de tweede stem eens blazen Plotseling sloeg dicht bij hem een hond aan en toen hy op zij sprong VI 1 hij O onzachte wijie over de wortels van een oik op den grond Wordi vervolgd