Goudsche Courant, donderdag 14 november 1901

fïïal ev I IVfl in ek er ingenLUfrente JA BI UKM MK ftnml tm ƒ 1000 Ml cnriMH O wdMN fMr MMIHM IS 1 ra 10 1 a so u ra ƒ S 1 m u m n ail M M 7 M 1 O m m iS 10 SS m r 9 m 90 f o l t n 9 10 40 1 n es 11 IS 10 n 60 ji 1 m TO u 1 ca Openbare Yerkooping 11 I 11 op MAANDAG 25 NOVEM BER 1901 des voormiddag te uren in het Koffiehuis HARMONIE aan do Harkt aldaar len overstaan van den te Haastuïcht gèvcstigden Notaris m Qeurig en voor alles o schadelijk al kwam het ineen open vond ZÜIVEUINGS VET Neemt dadelgk de pgn weg en geneest terstond al was men half verbrand dit VET als haarpomade op de kinderuoofden gestreken weerd alle onreine insecten maden berg schil vers en branderige roven herstelt en geneest zelfs hoofdzeer zonder de klierstof naar binnen te jagen geneest binnen tien dogen Geneest danwworm bg klein en groot genezing vun schurft by menschen khtt n honden en kalkpooten bg hoenders en alle vogels van het dierenrgk het rund van de klauwzeer en branderige zwoeren der speenen t Zuivert geneest cn heelt de open wonden hg trekdieren springende winderhanden en voeten geneezende roven van wonden van jeuk en de steekingen b y verzweringen zelfs het gevaar voor bloedvergiftiging in 1 2 dagen herstelt en geneest bg bloed en steenzweeren puisten en meer Leest de meer uitgebreide gebraiksaaawgzing die U ontvangt by het Vet v Doosjes vai 2ü Grim 10 C 6 stuks 50 a grootere looien b 100 brim 30 f L Na ontvangst van Postwissel van 40 Ct of 8 Postzegels van 6 et wordt eej monsterdoos van 1 X Gram met aanwyzing van gebruik met aanbevelingen en attesten door bet geheele rgk verzonden 6 kleinere doosjes inhoudende 120 Orafm 60 ct tegen jnot by Hoenders eil le Plwigedierte f 0 45 per t Aeach Doozen met voer ter verdelging van ratten en mni Sö en 20 ct Pakjes 10 cent Zuiveraar van Vee Boom en Bloemgewaasen Huizen Schepen en Meubclementen KÜIPBKaTbAAl MO GOUDA Verkrygbaar by de winkeliers in Gouda C DE JONG Keizerstraat K 106 Ficma W M DE JONG Korte Tiendeweg D 4 S NIEUWVELD Spooretroat Firma G ia de l lllIOH OE die thans vooral gevraagd wordt en voortaan om hare Hlne geur en heerlijke pittige maale het meest zal gedronken worden Iedereen probeere ze Alleen verkrijgbaar te GOUDA in Siroop en Kogelflesschcn bjj P HUIJBBBCIIT Zeiigsiraq n tQoedkoopite e loliedst adrei voor Vervoer i an Inboedel soowel binnen al bnitea de tad met ge loten wagen A GRAVESTEIJN Lange Tiendeweg m JIIm teerd tegen TrantporUtehad enekerd SCHAAP Wachtelstraat P 188 P C W BEI Moordrecht Z STRAVER Voorkade Boskoop De zuivering van Huizen Schepen Slaapkami bewerkt eo van 3 tot 6 jaar gegaf andeerd Gehélü aaavrage gratis at m mKt ti mBBÊ m mtjH is miKTmMmmmK Cktng om s tk6intt DH bleek nog ifi den loop der laatüle tww jaren gcdarcnde welk Li veel meer dan prin Tiijing de gruote Treleundcrbandclaar w en bjj na de rnst In bet district Canton met geatrongtaeid te bebben gehandhaafd belaHt werd met bet moeiluko bcHtaur over de veel meer door het Bokaersoproer bedreigde provincie l c T ji Li Zoo bewees h j telkens weer zf n land groote diensten Maar hy was de oade niet meer Z n gezondheid was geknakt en slechts enkele wKken nadat hg zDn tjap geplaatst heelt onder de vredesvoorwaarden met de mogendheden is hy heengegaan China verliest in hem een zyner grootste mannen Verspreide Ucriclileii FaiXKKUK r e underzeesche boot Oastave Kédé gaat op open zee van Marseille nit proeven met torpedo s doen op het eskader in de Middellandsche Zee natnniiyk niet met henscbeiyke torpedo s 1 De takers der scheeprsloopers te Marseille is algemeen waardoor 115 man aap t knieren zyn wier oisch is alwözing van alle nictvoreenigde arbeiders on de betrokken flrran hondt ook voet by stak met haar eltch tot vryheid van handelen in dezen Te Saint Ktienne lykt het nog maar immer niet pluis de gemoederen zyn er inroering en de militaire maatregelen worden alweer nitgebreid met b et oog op megeiyke nitbarstifigen De gemeenteraad van Rennes heelt als eerste na een reeks votnms tegen zich verklaard vA6r de toelating van geestelgke orden in de stad Een Fransch onderwyzer op Malta de heer Victor Serre is wegens bngolund onvriendeiyke correspondenties in Frausche bladen van het eiland verbannen Tegen een pater leznlet te Saint Ktienne is door de rechtbank ean vervolging ingesteld als deel uitmakende van een ontbonden verklaarde orde en desondanks onderwys gevende aan een pensionaat de eerste toepassing van dezen aard dor wet op de ereenigingen in hot Loire departement DulTSCHI iilD Oe sociaal democraten hebben by de verkiezingen in het derde district van Beriyn ditmaal 113 725 stemmen verworven tegen 12 69 J de vorige maal In het geheel werden jpr ln TM stommen uitgebracht 41 procent deelneming Kapitein ter zee Von otjhansen is vrygesproken van alle schuld aan de ondergang van den kruiser Wacht den vierden September l l Heden tor gelegenheid van den zestigsten verjaardag van oom Edward van Kngeland ten paleize te Potsdam grootloestmaal met d hooge militaire en burgeriyke voornaamheden te gast AOVERTE IE N V Heden werden wy verbiyd mot de geboorte van eene welgeschapen üocfater J L BK RAADT C C DB RAADT Chjlhih Goud 8 Nov 1901 Heden overleed onverwachts onze innig geliefde Echtgenoot Vader on llehuwdvader de Heer BABEl BEIIIK m de WKRYE in don ouderdom van TB jaren O ViK B WKRVE ÏHm I C VA BK WERVE T O 1 VAK i K WERVE Zbiuüoa B H VA BK WERVE A T VA Bi WERVE IJSSKI STU ezoeken konnen niet worden afgewacht Zuivere Moilicinale LEVERTRAAN è 0 30 per V hÖ D MIEItli S Kleiweg E 100 Biykens akl des i November tSOl voor Notaris HE NDH1K1I8 OROESENDAAL te tiouda verleden is tusschen de ondergctoekenden ecnige vennooten van de te jouiu gevestigde vennootschap onder de Firma PL4TBBLBAKKBRIJZUltt HOLLAND E ESTIÉ en Go overeengekomen dat in afwgking met do akte van oprichting dier vennootschap den 2 April 1898 voor genoemden Notaris UROKNENDAAL verleden die vennootschap is aangegaan voor den tgd van negen jaar en zes maanden ingegaan den 1 Jnli 1901 en mitsdien znllende eindigen deo 31 December 1910 met bepaling dat indien geen der vennooten minstens zes maanden te voren heeft kennis gegeven dat hg alsdan de vennootschap wil doen eindigen die ven nootschap voor een jaar wordt geconstitueerd en zoo vervolgen H vervolgens van jaar tot jaar wanneer niet telkens zes maanden voor het eindigen van het jaar eene kennisgeving zooals hiervoor bedoeld is gedaan Ueschiodende biervan bekendmaking ingevolge het voorschrift van artikel 31 van het Wetboek van Koophandel E ESTIÉ A JONKER Kz Faillissement C Wagemaker De eenige uitdeelingsigst in bovengenoemd faillissement is ter Uritfle van de Arrondis sementsKechtbank te Rotterdam en van het Kantongerecht te Oouda gedeponeerd om aldaar gedurende tien dagen te biy ien liggen ter inzage van de reditenren De Curator Mr M M SCHIM va bbr LOEFF AdvocaatProcureur Oouda 9 November 1901 COMMIS iARISSEN voor de beretdltig en uUdeèltng SOEP te öodda lokaal PROVENIEBSHUIH hebben de oer hunne Stadgenooten kcnnu te geven dat zy voornemens zyn eerstdaags rond te gaan m t de LIJSTE V ter iDlcekemii ni kaaileg voor den aanstaanden winter zy nemen de vryheid de deelname daartoe byzonder aan te bevelen ten einde hy te dragon tot de instandbouding van een der nuttigste instellingen alhier ommissarissen voornoemd J M NOOTHOVEN va üOOR Voorzitter C VA VEEN vice Voorzitter H OHOENENDAAL Penningmeester Mr D N BROUWER G PRINCE A W ROES F HERMAN Fi A VA VEEN H KNUTTEL H J BK VOOOT Secretaris Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceolen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratig Het net is aangesloten aan het Ryks Intercommunaalburean Op 15 September 124 verkregen aanslnitingen Contracten on voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACHTER DE VMCHMARKT C A V D LOO AHTS voor Zinnu w en Zielsziek teh oiidsche Singel Ül nOTTBBDAM SPREEKUREN tt INRICHTINe VOOR PSTCHOTHERAPIL Ie lb aiiemciiu ToerMelllBg Donderdag 14 November 1901 Koninkivke Veneniging HET NEDfiRLANDSCH TOONEEL te Amsterdam ROMANESK l lgspel in j bcdryven OEVOLOB boob Rlgspel in 1 bedryf Aanvang half neht uur Wê Gewone bepalingen en prgzen aal KUil TMIiV ROTTKRDANSCHTOOPKL GliZKLüCHAP Directie KERSTEN i Co ZONDAq 10 yOVMHHBR 1901 slechts éene Voorstelling van het ReuzenSuccesstnk OP HOOP AN iim Spel van de Zee in 4 bodrgven VEèDEELING DER BEDRIJVEN Ie Bedr Do Tehuiskomst 2e De Verjaardag 3e De Storm 4e Arme Weduwen en Weezen Het stuk speelt aan een Nederlandsche Visschcrsplaats Mise en Seène van den Regisseur F Kekste Aanvang 8 nnr Bureau geopend f uur Prgzen der plaatsen Gereserveerd f Ie Rang f O SO 2e Rang f O ttO 3e Rang 0 3S H H Leden van de Sociëteit Ons 3onoegen gewone reductie I laatsen van af heden te bespreken uan de Sociëteit i f 0 10 extra COMMISSARISSEN voor de bereiding en uitdeeling van MOfCf te Gocba lokaal PROVENIERSHUIS hebben het voornemen de levering van het benooaigde VLEESCH en SPEK AAN Tfi BESTEDEN J DE JONG Az zy noodigen hen die hiervoor in aanmerking wenschen te komen uit hunne Inechrgvingsbilletten v66r Mt Hoeember a 8 te willen inleveren hy den H er C vah VEEN Gouwe alhier alwaar do voorwaarden der levering ter inzage liggen mm wmm Ie COtJIlA ten overstaan van den Notaris 6 C FORTDUN DROOGLEEVER op naamdat t oeemirr Ê90i des morgens te el itrea in Dot Koffiehuis Hakmünie aan de Markt van De SPEKSLA iERIJ aan den Lang en Tiendeweg is uit de hand verkocht No 1 Een HUIS en ERF iu de Boomgaardstraat te Oouda Wyk RR No 92 Verhuurd bg de week voor f 1 30 No 2 tot 6 Vier nieuwe wooiramzEir ERVEN en GROND aan de Oude Gouwe te iJouda Wgk S Nr 75f 75g 75h en 75i Allen verhuurd bg de week No 75f en 75i elk voor f 2 10 de beide anderen elk voor f 2 No 6 Een HUIS en ERF en GROND in de Heerenstraat te Gouda Wyk P No 633 Verhuurd bg de week voor f 1 35 No 7 Een perceel GROND met WERKPLAATS in de Heerenstraat te Gouda met ingang naast P No 628 groot 8 aren 28 centiaren Te aanvaarden 1 Januari 1902 En No 8 Een goed onderhouden HUIS en ERF aan de Boolekade te Gouda wgk R No 163 Terstond te aanvaarden De perceelen zyn de 3 laatste werkdagen voor den vcrkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot U uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN riROOGLEEVER te Gouda P HOOFTMAN Za TELEF 102 BLOEMWERKEN voor alle gelegenheden EEN GROOTE KEUZE Fant asieA rtikelen voorhanden locnibüllenvour Kamer cn Tulu lAOfj POIKC OUOë m SCHIEDAMMER QENEVES 3l rk NiaHTCAP Verkrygbau b i M PEETEU8 Jz Ooithaven B 44 W PERK in Ameublement door ons zeil loudiug verzekerd Attesten op N B AU bewiji ran echtheid it OMhet en kurk itaedi voortien vu den num der Pinou P HOPPE Nr m m m m met GROND aan de W estzgdc van den Raam te Gouda wgk O Nr 478 Terstoad te aanvaarden No 2 Een Huis en Erf met stukje GROND aldaar wyk O Nr 472 Verhuurd hy de week voor f 1 10 N 8 4 6 Drie Huizen en ERVEN met stukjes GRONO achter den Raam te Gouda wyk O Nrs 473 474 en 475 Verhuurd by de week elk voor 11 10 Nr 6 Een Huis met Erf en GROND met een POORT daarnansti aan de Komgnsteeg te Gouda wyk KNr 26 Verhuurd by de week voor f 1 20 E Nr7 EEN HUIS HETERF en GROND aan de Drapiersteeg te Gouda wyk O Nr 290 Verhuurd by de week voor f 1 20 Breeder bg biljetten welke even als nadere inlichtingen te bekomen zgn ten Kantore von Notaris KOEMAN voornoemd IN HET MAGAZIJN De Avondster zyn boden ONTVANGEN eone fraaie Collectie GASKACHELS met cn zonder afvoer van af f 7 30 en hooger GASFOU IJIZEIV met prima zuinige branders aAsORSAMBNTBX in mime keuze voorbanden Groote Gloelllcblbranders welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B Nieuw model geëmailleerde PANNBN en KBTBLS gwaarborgd giltvry Minzaam aanbevelend M M k LOON TELEF Ut Oaafltter QEEti BETER ADRES voor alle soorten SCHOENWERK dan bet NoordbrabaDtscb SchoeD ea UineniiiagazijD Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Steeds voorradig alle soorten WINTER RTIKELEN en OVERSCHOENEN merk Dï Wmoschaal AanbeTolend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk g T Wie werkeiyk p r y s s t e 1 1 een te hebben laat zich fotografeeren in d Kitlmarafiteke KmHtUmrlekltiig STTJ3DIO Fl SINGEL 661 De Echte Normaal Wollen Jager Ondergoederen SGHin z t to UuraUUkV Bmmmk T4 U k lüWI na I naitv UiCIt Ia m oaMormjtMK lfcLI JLi NBIICUin l W 8 m J r LIUnEIIB r Dlradb tt J r ICBEVICUfB k JE Iul 1 000 000 laoot m lMt 000 f oooooo M iooaoo i aao aao De Stedelijke Hypotheekbank Gevestigd te s GRAVEN H AGE Volteekend kapitaal EEIT JtOL LIOEIT GULDEIT COIHMISSARISSCN W H F Baron VAN HEEMSTRA Mr 1 D VEEGENS F J G BO SMAN L DROOGLEEVER FORTÜUN H L ENTHOVEN H Lzs J F KNAPP Ik Jhr Mr W H DE 8AV0RNIH LOHMAN Mr F A KOLSTER C M C OnEEEN Mr i W J G SNIJDER VAN WI8SENKERKE G L DE WETSTEIN PFISTERen Mr A R ZIMMERMAN Sluit eerêle hypothecaire geldleeningen op Huizen on Lnndergon togen btliyke voorwaarden zonder vooruitl etaling van rente Geeft 4 pet Pundbrieven uit tegen den koers van MI i pcl deze I andbrievon zgn bohondens de bepaling van art 2 der Statuten niet afloHbiinr vóór Jan 10 IJ Inlichtingen te bekomen te GOUDA by de Firma Jf J OOI UI Jt Co Direetêuren Mr P DROOGLEEVER F0RTUJ 1N G L DE WETSTETN PFISI ER wnnrnd loterij OndememiDg ten voordeele der Boeren vrouwen en kinderen in de Zuid Afri kaansche republieken Deze loterij bestaat uit 2 1000 loten met 319 prijzeïi waarvan de toewijzing zal goscliiedou volgens trekking dei 36 6 Staatsloterij den t cii Voveinlicr a s De prijs van elk lot is 1 guldeil Hoofdpi ijs EQUIPAGE bespjiiinen met 2 paai don g ohet l rompleet tei waarde van f 2000 öt f 1700 in contanlen 2e prijs D G ART met paard geheel compleet ter waarde van f lO K of i 860 in contanten 3e prijs 8ALON AMEIJBLEMKNT ter waarde van t 400 Voortn prijzen als 5 PAARDEN EET8KRVÏEZEN 75 Ie klasse RIJWIELEN met garantie HAND cn TRAPNAAIMACHINE8 jfoiiden en zilveren dames en hecien REMONTOIR HORLOGES en nog veje andere kostbare voorwerpen SUe prijmea HltêlaUemd ie kwaHteU f Behalve bg den wederverkooper LOUIS HISSCHOP Dubb Buart 12 lün tegen toezending van postïegelu ol postwissel loten verkrijgbaar en worden franco toegezoiv den 1 lot k l f 11 loten 1 IO hjj de ondernemers B SFIJDEES Co Beekstraat 11 Araliem middel tegen Bhowaa bcM enz mag in geen breken In fle cL en 90 ct bij en DrogiatSBl dam liij CM WduftCo R9TTIIDAM Dit gpede oude Hi isU k Jicht VirkoDd enkel HuisgezinontKhen i 1 25 75 HH Apothekers Te Ami baüjT Tu r u mm Cs ANKER PAIN EXPELLER Transvaal Limonade mTlTIXTTZBllST bS Te GooDi mede verkrSgbaar bjj do H H A JONGENEEi Firma EDAUW 8 V WI 1NGAAEDEN Firma A C DE FllENNE B L EAASTRIII C v VLIET J V D JAGT J H KOK W v BOKKUM en A DE RUK te Boskoop Ven liiede btt jeliikdekoil Hoofdprijs l e pr j7Cii ïijn lioor den St i it geg inntleer l tOn OQO Mk Uitnoodlging tot deelneming in de knn en van de door den SUat Hamburg gcwi ïrlKirgdt groote leldlotenj wainn zeker U MiUioen 202 000 Mark gewonnen moeien worden c pnjwn Ivan dcre veel voonlwl biedende rcldlotenj die volgens het pütn itechw U8 I00 loten bevat niin de volgende I hOOftSte pnjb IS cvcotuet I 500 000 Mark Premie vnn 800 000 M IflprijiiinOIMlM I prij3 4 1 pnjs A l prijs prijxen i l pr t 1 prys i 1 prijs K t pnjsen h prijs ft X prijs k priJB II SOft OttO M lUOOOOM 7iiOOM 70 DOOM 6 000 M 60 OOM fiiOflf M 50 0 tO M 40 0ft0 M 80 000 M SO OOQ M Sflpryz it 6000 M li apriji lOMlM Uöprijt itOflOM Ipnjr ilfiOoM Ifpr JB ilOOOM 1010 prijzen i 00 M Snpri Knn Ï OM 77 prijzen 00 M S60S3prijwn Ifi M 9üSl pnjz 4 160 U8 tlR 100 M 1088prijz A78 4B SI Total 69010 pnj cn De Hootdpnj in de Ie klasse Ijcdroagt Mark iO 000 stijgt in de c k tot sf noo U in de te tot BO OOO M in de ie tot 5000 M in de e tot iO ooo M in de e lot 76 0fIo M m de ïc tot 800 00 M en met de premie van ï OO O tO event tot 1 00 000 Mark Voor de eerste pl ystrnkkinK rfie ofhneel IS vastgesteld ko tt een geheel onginecl lot slechta Uuld 3 60 een halt origineel lot sicchta Guld 1 76 een kwart origineel lot slechts GultL 0 00 l e inleggeiden voor de volgende klatsen loowel ala de juiste lijst der prijEcrt worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voomien van het Wapen van den St t welk tilan ik op aanvrage gratis verzend i leilere deelnemer m de loterij oVitvnngt ongevr iigd onmiddellijk na de plaats gehad hel I cnJitrekking de oflif leele ir kkin slij t l ulHtfrsniiK en rerzeodlBK van prezen geschiedt door mij direct en prompt nan de winner en onder de utrengote geheimlioiiding MT ledere bestelling kan men eenvoudig per i ot twissei opgeven ook tegen remlwiirs 110 Men wende irh Am met de aanvraag om toezending van loten voor iw BiK edig plaats heblKmie trekking rou sjioedig mogelijk of uiterlijk tot 21 NOVEMBKIt e k mei vertrouwen tol Samuel lleckscber Senr Rankirr cn Wnselkanloor in HAMBUftO Ullltachland Ondergetei kende beveelt sicli beleotd lan voor do levering van DEJEUNERS DINERS SOl PEKS voor Partijen Bniiloften enz l ook nfionderiyko rliütels en olie w nt t rt liot koknvak behoort desv ilnngd uiet billevcring vun Hervica ilvcr Inlellinnon en enz Aanbevelend 1 Grerard Pinksen CuiMnicr V est ha ven Ti8 Ag n e sson cii U 0 llOIKi l S GFA RAAGI door een bekond I lrnia te HoTTBRrijii voor den verkoop vnn een net Arlikd van dagelgküch gebruik stegen dcgcijjko provisie waarmede gemakketijk b Aink wecken een okel jkii terngkomende winst is te behalen Fr Br onder liett A I W Algemeen Adv brfrean NJJOH VAN MTMAR Hotterdam