Goudsche Courant, donderdag 14 november 1901

1 Directe Spoorwegverhlndtngen mot GOUDA Wlnterdleost 1901 02 AaugevaogeD 1 October TUd vaa direeDVicti OOUDl ROTTBRDiM ied i 1 9 t I L Ooudi 6 62 1 11 7 85 8 21 8 83 9 08 9 24 9 33 Moordrecht 7 18 40 Kianwerkerk 7 28 8 60 Cpello 7 86 8 61 = aottndim H e iS 7 44 9 C6 9 80 9 46 BotlerdamD P 8 64 Botterdsm B 8 09 9 08 10 08 12 13 12 58 1 27 2 18 3 30 3 42 4 02 4 39 4 54 6 16 6 24 8 18 7 08 1 08 5 01 1 14 4 16 5 11 1 21 4 21 5 18 1 30 2 39 3 61 1 03 g 6 87 6 38 5 46 8 39 7 47 8 07 1 68 6 10 7 87 06 S 6 30 7 6 28 7 4 8 14 8 17 il Si t U 10 09 10 12 10 45 U 9t 14 J 10 1 8 81 Ü 10 50 1 41 J 10 87 r 8 11 8 5 9 3 10 80 10 45 11 06 11 47 8 16 ll l 11 d iUaan la en 9e kleiae Eitta küteUlan j Op daaa bainan lun Zondag Maandapt en Dinedag éndaagKiha retonrWiatUn oor da Sa kl Terkcggbaar tegen enkelen mehtprija B Hollaidaeke Spoor L tra enppleineit liowllB 1 llleen DUldH GOUDA Tiee 12 80 U 38 l Sl 11 45 12 04 i 8 17 w 6 41 6 30 4 45 5 22 5 33 6 04 6 29 7 05 7 6J8 2 9 86 4 5 8 89 X 9 46 t 6 8 46 f 9 68 6 1 a 6 5 10 03 f 1 6 4 e 4 84 4 69 6 18 5 48 5 64 9 24 7 02 7 88 8 80 8 42 9 47 10 09 lO U Jl O 8 8 9 18 9 47 7 8 8 06 8 84 Ó0 37 10 08 10 1 i AUeen la en 2e klaaaa eilra betalen e ïaenlUtiet op den loop kan niet gerekend worden fl HoUandaeke epoor L Extra aopplenenthawija aan da Compagnie der Wagona Lila OUUDA OEN 1 10 00 10 1 10 63 11 18 12 16 12 66 1 58 2 21 3 46 f I 11 96 1 07 I 11 16 1 18 11 80 1 83 9 41 10 28 10 16 11 36 1148 12 15 1 37 2 20 2 48 4 15 49 6 21 7 29 8 01 M 9 17 9 63 t teVo 18 10 48 U 2 1 13 10 08 8 24 10 17 18 E 10 89 7 7 8 48 8 4 1 19 10 84 10 46 11 16 11 57 9 41 10 11 11 25 11 85 12 110 1 8 J 40 2 67 4 0 4 16 4 81 5 19 6 83 7 01 7 41 7 56 8 18 9 40 10 81 1 17 1S6 4 48 6 88 9 46 1 S1 LIO l 6i 6 43 10 01 10 43 2 01 5 1 I 8 64 10 14 0 11 10 54 11 5 IJ 13 1J 2I J 12 3 09 3 21 l 7 4 42 i 21 5 48 7 0S 7 31 8 18 8 46 0 96 10 68J llarmonikatrein alleen Ie en Se klaiae urtra betaUn L llekalae een biljet Ie kl oen anppleiaent bewija o o U t A I 1 r r D M fioo aoraa iil 6 6 S 11 8 3u 23 10 80 10 69 12 08 1 10 9 86 3 26 07 1 43 6 2 88 8 43 9 61 10 19 10 30 11 06 Am t W 8 01 8 68 9 Ji 10 10 11 04 18 48 12 17 1 67 3 86 11 1 57 6 30 5 48 8 44 9 85 10 3 1 l OS 12 Am t C 8 11 IS 9 8 10 86 11 1 1031 1118 18 8 104 27 1 5 45 6 01 9 3 10 0 11 18 19 14 d a M U A U I K k IJ 11 I vice veraa H üoudi 6J0 6 81 7 8 16 9 07 9 89 10 14 10 69 12 00 11 32 1 16 l U 4 32 6 4 6 00 26 7 10 7 86 il 10 30 11 0 Oudaw 6 86 11 16 i U 25 10 46 Woord 6 48 6 48 8 88 11 84 S W 3 9 8 07 7 33 3 13 10 54 Utrwllt 08 7 i 4 18 8 6 9 8 10 14 l H 11 47 1 10 H IS 3 45 5 04 84 6 33 6 66 7 54 8 08 SJ lr 22 11 43J g Ulrechl 6 18 8 11 7 47 8J8 9 20 10 04 10 41 ll 8 12 02 1 48 I M 4 2 1 41 4 6 5 42 8 5 s 7 00 7 68 8 49 9 3i 10 08 10 46 Wosnlon S 07 8 41 8 09 9 37 10 87 1 53 U 37 4 2 7 24 8 0 H 11 07 Oud 6 22 6 68 8 17 10 86 1 Si l SS 9 28 SI O 6 8 7 15 8 10 s t 3 18 9 31 l U J 8J 2 1 10 8 34 4 4i 6 03 6 81 7 09 8 10 46 im W 6 S4 6 47 7 30 8 25 8 4ï 9 80 ü 45 11 80 12 4 1 01 9 1 8 2 3 4J 6 0 6 81 6 38 7 26 8 86 10 01 l ii 7 01 7 81 8 189 199 29 l 1810 8tH Sl 1 8 68 3 88 4 18 4 34 6 47 7 07 64 8 0 ll 11 28 Oouda 6 48 1 09 7 M 80 9 08 9 66 10 48 11 13 12 1112 51 18 40 3 64 t 48 13 5 91 1 8 7 24 7 42 9 89 10 07 I i4t 11 13 Belqie Op bijna 68 jarigen leeltp is te Nimy eergisteren Maandagavond om tien üur ovorloden de sociaal democratische afgevaardigde Afred Defnisseaii die vele geschriften van sociaaldemocratische strekking heeft doen verschenen en ook enkele malen veroordeeld is tot h j in Maart 1894 voor Bergen in de Kamer gekozen en in verband daarmede buiten vervolging gesteld ivord BINNENLAND In de aanstaande bijeenkomst der Tweede Kamer op 19 dezer zal oen regeling van werkzaamheden voorgesteld worden en do trekking der afdoelingen plaats hebben H M de Koningin Moeder heeft Haar terugkeer uit Arolsen naar Het Loo vervroegd met het dool oin H M de Koningin op Het Loo te bezoeken Wij vernemen dat H M zich bü aankomst van Haar Moeder wel bevond Nader schrijft men uit Den Haag De ongesteldheid waardoor H M de Koningin genoodzaakt is eonige dagen hoogstderzelver vertrekken niet te verlaten ia zoo goed als geweken De provinciale staten van Noord Holland hebbon besloten tot don bouw van een dorde krankzinnigengesticht Het voorstel tot stichting van oen cité ovédioale is verworpen Bij hot departement van koloniSn is ent vangen het volgende van 12 dezer godagteekende telegram van den gouverneur generaal van Nederlandsch Indié betreffende de gebeurtenissen in Djambi Onze troepen in Djambi werden bij een tocht naar Batin VIII en II en Tjermin Nangedang beschoten vooral nabij Sabakoel en Loeboe Resam alwaar vermoedelijk de schuldigen zijnde volk nit Merangiji huisden Loeboe Resam voorloopig bezet door honderd man Gewond vier Enropeesche militairen beneden den rang van officier In een adres aan den minister van binn zaken heeft het bestuur der Algomeene Winkeliers Vereeniging uiteengezet hoezeer de handel wordt gedrukt door de onoorlpe mededinging van enkelen Het bestuur herinnert met erkentelijkheid aan de belangstelling door de Regeering betoond door liet zenden van een vertegenwoordiger der Nederlandsche Regeering prof M Noordtzij te Kampen naar het 2e internationaal congres der kleine burgerij op 15 en 16 September 1901 te Namen geliouden waar werd vernomen dat in vele andere landen maatregelen ter bestrijding der oneerlijke mededinging genomen zijn 6 4E 6 65 7 18 Rotterdam Beun Rotterdam D F Kotterdam K Oapelle Nieuwerkerk Hoordreokt Soida 4 42 6 811 6 04 4 62 6 41 6 01 6 61 6 11 9 04 6 17 8 10 6 26 7 18 8 87 8 11 9 1 1 7 28 8 68 7 3 J V 08 7 68 9 14 7 58 9 08 9 1 3S Gouda ZoTenh Moero Soolormeor Zeg Voorburg Hage W Hago 6 82 6 01 7 02 7 16 7 35 8 8 8 65 Voorburg 6 S8 Zoeterm Zag 5 62 J Ztvenh Mo 6 08 p 0 d 8 14 6 917 28 7 48 0 i o 2 9 30 o FMattatiaf op dan laop kan niot gerekend worden Het bestuur verzoekt een commissie te benoemen waarin zitting hebben staathuishoodkundigen regeeringsambtenaren en middenstanders ten einde een onderzoek in te stellen naai de middelen door de oneerlijke mededinging gebruikt en de geheime wegen door haar bewandeld Gemeng de Berichten Uit den Haag meldt men De man die zooals reeds is gemeld is aangehouden verdacht van het aan vrouwen toebrengen van zwaar licliamolijk letsel is naar de gevangenis overgebracht Het meisje welks dood t gevolg zou z jn van operatien door den aangehoudene toegepast was slechts 18 jaren oud en bet andere meisje d t thans nog in liet gemeenteziekenhuis wordt verpleegd en welks toestand niet buiten gevaar wordt geacht is een 19jarige dienstbode De aangehoudene onderging reeds yroogor gevangenisstraf wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel Nader verneemt men dat de aangehouden notarisklerk Z uit s 6ravenhage bj zijue arrestatie te Antwerpen van do door hein ontvreemde f 6700 nog circa f 6000 over had Men meldt aan de N R Ct Door hot hoofd van een bedrijf in zekeregemeente tot wien in verband mot de Ongevallenwet door den burgemeester de vraagwas gericht of in zijn bedrijf sedert 1893 ongevallen waren voorgekomen word geantwoord één getrouwd I Men meldt uit Oldenzaal Gisterenochtend 6 uur is de 20 jarige wisselwachter Schuurman alhier geboren te Apeldoorn door een sneltrein uit Duitschland gedood terwijl hij bezig was licht in een wissel te plaatsen Lator vond mon bot vrecselijk verminkte Ijk op de rails liggen De briefschrijver van t Nieuws te Parijs waarschuwt verzamelaars antiquaren on curiositeitenkooplieden on hun klanten in Nederland tegen een zeer verspreidde en winstgevende industrie die te Parijs uitgeoefend wordt het maken van oude meubelen en tupisserioén Er is eenige dagen geleden een groote bende vervaN chers ontdelït waarvan gevestigde antiquaren houtsnijders en artisten deel uitmaken die bet in bun kunstnijverheid zoover gebracht hadden dat menig ervaren verzamelaar er in geloopen is Geheele ameublementen salons slaapkamers zeventiende en achttiende eeuwsch vooral in den d Anbusson stijl werden gemaakt aan hot hout werd een oud aanzien gegeven do bekleedingsstoffen werden zorgvuldig bewerkt en het etiket vermelde trouw dat het salon de slaapkamer of wat ook dat kunstamenbloment voorstelde afkomstig was van de verkooping van het kasteel van gravin Zus of hertogin Zoo De politie beeft de hand gelegd op de voornaamste leden der bonde en zoo is het voorloopig althans uit met deze zeer winstgevende oplichterij maar een aanta stukken ijn in den handel Een aardig stukje zeer ad rem levert öe Nieuwe Courant naar aanleiding van de vergadering de vorige week door den Christelijkhistoriscben Kiezersbond gehouden en de daarop gevallen beslissingen die natuurbik nog steeds stof leveren voor beschoumingen 9 67 10 86 10 66 11 16 11 03 11 18 11 20 10 18 10 16 11 29 11 89 U 18 11 96 ROTTERDAM 9 O 9 48 10 16 10 2B 10 t8 10 43 11 52 18 08 12 26 Onder het opschrift Eegel en Uitzonde ring schrijft de redactie van genoemd HaagBch blad in onzon geest hot volgende Er is ontegenzeggelijk iets komieks in den afloop van de die week gebonden vergadering van den Ohristelijk HiBtorischen Kiozersbond Ziehier een partij die in 1897 zich voor bet eerst in den verkiezingsstrijd wierp Zy vertoonde toen een paar sterk sprokende trecken Zij was anti roomsch Zij werd aangezien voor de partij van ds Bronsveld en zjj was dus anti Kuyperiaansch Zjj Was voorts anti socialistiaoh Zij droeg een christelpe tint Zij was niet anti liberaal Men heeft daarna gezien dat dr De Visser de eenige vertegenwoordiger van de partjj in de Kamor al meer en moer naar de antirevolntionairen heentrok waardoor van zelf do scherpe anti roorasche kantjes wat afsleten De jongste lento oefende voorts een verzachtenden invloed op den papenhaat van het Ned Dagblad onder mr Verkouteren Ds Broiisveld bleef de Bronsveld van 97 Toen de verkiezingen naderden bleek intusschen de party voorzoover zij met de heoreu De Visser en Verkouteren meeging zich tot de rechterzijde te rekenen Zy was antiliberaal geworden Na de verkiezingen verdween het dagblad en werd mr Verkouteren in de redactie van de antirevolntionaire Nederlander samengesmolten Deze maakte een beginsverklaring openbaar waarin men het vry anti revolutionair program met eenige christelykhistoriscbe bymonging herkende Men zou zeggen dat een gedeelte van den Bond zich dus had losgemaakt on bij de vry antirevolutionairen gevoegd Maar neen Op de vergadering van Donderdag j l blykt dat de saamgesmoltonen eigenlijk de partjj zyn En zoo verlaat ds Bronsveld wien men eerst zju orgaan en vervolgens zyn partij afhandig gemaakt heeft in arren moede de zaal Hot is een genot voor fijnproevers de pogingen gade toeslaan waarmee mr Verkenteren nu in de N B vrij anti rev Nederlander tracht vol te houden dat de christelyk historische stembusactie van 1897 eigenlijk een uitzondering was op den regel van 1901 Kan men zich onheilspellouder teeken denken by de geboorte eener party dan de noodzakelijkheid om haar oerste levensdaad te doen bestaan in een uitzondering op haar beginselen De mannen van 1901 zijii dus thans de ware party van 1897 geworden De man dio dr Knyper in April aan de Depntaten als een conqaête aanbood dr De Visser is baar hoofd De fractie Bronsveld zwerft bladloos en dakloos rond met het kostbaar kleinood dor uitzond6rings beginselen van 1897 onder liaar mantel O de dominees in de politiek 1 48 I 1 64 86 2 14 18 1 58 2 08 1 09 t 09 M Haag viee varaa 4 19 4 26 4 60 5 18 6 27 5 02 e s 6 13 8 5 37 4 45 4 52 5 31 5 48 5 67 6 15 Men ia reeds vijftien weken bezl pogingen to doen om een gezonken vaartuig op de Waal even boven Loevestein te lichten doch men is nog niets gevorderd Een paar kettingen zijn onder den bodem van het wrak getrokken maar met de krachtigste stoomwerktuigen is het niet te bewegen Do genie ziet gevaar om het mot dynamiet te doen springen met het oog op de benadeeling van bet slot Loevestein Nu is het plan om met elevators het zand onder het wrak weg te zuigen opdat het in den bodem der rivier zal zinken Men vreest echter dat ook dit middel op den duur niet zal helpen 1 De Amerikaansche generaal Wheelen tracht aen maatschappij te vormen met een kapitai van zes raillioen dollars voor het aanmaken van een nieuw soort kanon Dit geschat krygt voor in den loop een opening waardoor de gassen voordat het projectiel geheel uit don loop is geloid worden naar oen buis en door deze naar inrichtingen waar ze den terngslag kunnen verminderen on nuttigen arbeid verrichten tot hcrlading Het stuk zal dank zy dozo inrichting tachtig schoten por minuut kunnen lossen Men meldt uit Naarden aan Het Volk Do adjudant D van het garnizoen te Amsterdam pleegde in de nabijheid van de Gooischo Boor zelfmoord Oorzaak onbekend Hij laat oen wcdnwo mot 7 kinderen achter Rechtszaken Door de arrondissements rechtbank te Rotterdam werden gisteren o a veroordeeld In hot najaar als de blaad ren vallen en gure Noordwesten winden den alles verkwikkenden zomer verjagen als donkere regen brengende wolkgovaarten het frisSche blanw van den zonnenhemel verduisteren als men in Rotterdam s ongeschrobde straten rondwaart door plas en slyk kortom als de stemming in dej natuur zoo echt unheimlsch wordt dan is de tyd daar dat men gaat denken aan inslag van winterprovisie zoowel voor den kelder als voor den lyve dan gaat men denken aan wintoraardappels en boa s aan lekker gevoerde jassen en kachels aan kastoren of bonten linndschoenen en hutspot aan overschoenen en warme punch Dan ook ziet men oud en jonge paradecrcn langs winkels on magazijnen en voornamelijk de dames en hieronder nog speciaal de jongere edities critisch en verlangend de diverse uifstallingen monsteren Tot dogenen die in September al voor wintervoorraad zorgden behoorde ook de 2 4jarige schildersknecht C P H v ö vroeger woonachtig te Maasland en tlians i zonder vaste woonplaats en gedetineerd omdat hij zich zyn winterkleoron en nog i wat had aangeschaft op een manier die in onze maatsciiappelyke samenleving niet op haar plaats is Een hefi avontuurlijke geschiedenis is aan dezen diefstal verbonden Van G had op verschillende plaatsen als schildersknecht gewOikt en kwam in zijn qualiteit als reizend handwerksman ook te Reeuwijk waar liy in dienst genomen werd door Hen huisschilder De Vries Maar er gebeurde te Reeuwijk nog iets Amor kreeg den schildersknecht te pakkeo en deed liem in kennis komen mot juffrouw De W t 12 l0 2 a 46 10 31 Do jongelui schenon dol op elkaar ten minste zij zeker opjiora want ofschoon haar vadir tegen de verointcnis was liet ze hem niet los en besloot er zelfs met den jongen man tnsschenuit te gaan Daar Van G echter schraal by kas was zon hij in overleg met zyn meisje het noodige meenemen ook aan kleoren met het oog op het naderende koude seizoen Dit geschiedde ten koste van zjjn baas op Zaterdag 7 September De Vries noch zijn zuster waren thuis en terwijl het meisje buiten wachtte sloeg de schildersknecht ziJn slag en ontvreemde 1 winterjas 1 jas 1 pantalon 1 vest 1 hoed 1 paar pantoffels 1 paar gouden oorknoppen 1 broche 1 halsketting 1 kruis plus nog f 5 aan geld Een deel der kleeren werd aangetrokken en met de rest trokken de verliefde jongelui naar het huis van hare ouders Zy ook handig ging door het achterraam naar binnen zocht hare kleeren en haar naaimachine bijeen en vertrok weer langs denzeUden weg Het ouderlijke huis en Reeuwijk werden een stil vaarwel gebracht en voort ging het nu via Gonda naar Den Haag en den volgenden dag via Leiden naar Nymegen waar het goud in contanten werd omgezet ten bedrage van f 16 65 Van hier vertrok het paar naar Keulen waar Van G werk zocht en niot vond Toen ging het naar Düsseldorf en van daar met de hulp van de politie naar Reeuwijk terug Kortstondig geluk dat betaald werd met langdurig lyden De beklaagde bekende volledig en het O M requireerde voor den recidivist oen jaar en zes maanden gevangenisstraf met aftrek van de preventieve hechtenis Do verdediger mr J J De Heer pleitte een lichtere straf omdat beklaagde geen dief is die handelt uit winstbejag Drie maanden govangonisstraf voor A B Fz 16 jaar arbeider te Benschop die op of omstreeks 16 September aldaar 4 tamme eenden zou hebben ontvreemd ten nadeolo van A V d Stok Voor den Hoogen Raad is gisteren behandeld een cassatie beroep van den ambtenaar van het OM bij het kantongerecht te Schoonhoven tegen een vonnis waarbij een tweot J personen die op don openbaren provincialen weg ontler Bergambacht op een bondenkar hadden gereden waren ontslagen van alle rechtsvervolging en zulks niettegenstaande het provinciaal reglement op de wegen en voetpaden in Zuid Holland in art 3llbis uitdrukkelijk verbiedt zich op een in beweging zijnde hondenkar met twee of meer personen te bevinden De kantonrechter achtte dit artikel niet verbindend daar z i het daarin vervatte verbod ongerijmd was en niet in het provinciaal belang Het algemeen verbod toch van dit artikel niet beperkt tot bet rijden op wegen en voetpaden zou zich volgens den kantonrechter zelfs uitstrekken tot het rijden met eon hondenkar binnenshais En een verbod van zoo wyde strekking was in stryd met de Provinciale Wet en de Grondwet Adv generaal mr Ort achtte het tegen deze beslissing gericht cassatiemiddel volgons hetwelk t bedoeld artikel wel degelyk uitsluitend op het rijden op wegen en voetpaden betrekking heeft gegrond En omdat het bedoeld verbod voorkomt in een reglement op de wegen en voetpaden èn omdat artikel 1 uitdrukkelijk aanwijst dat de bepalingen van dit reglement hierop uitsluitend betrekking hebben ging de beschouwing van den kantonrechter niet op Zyne conclusie strekte derhalve tot veroordeeling van beide beklaagden wegens overtreding van de bedoelde bepaling elk tot f 1 boete subsidiair 1 dag hechtenis uitspraak 9 December STADSNIEUWS GOUDA 13 November lUOl VERG ADERINGvanden GEMEENTERAAD op Vrijdag 16 November 1901 des namiddags halttwee ure Aan de orde 1 De benoeming van a een directeur van den cnrsus voor de hoofdonderwijzersakte Ing St no 94 b een concierge van het commissariaatvan politie Ing St no 92 Het voorstel om aan de commissie voor werkverschaffing eene bijdrage voor lokaalhuur tp verleenen Ing St no 95 Het voorstel tot wyziging der gemeentebegrooting dienst 1901 Ing St no 99 i De ontwerp instructie voor de gemeentevroedvronwen Ing St no 96 6 Do ontwerp verordening betreffende het verleenen van wachtgeld aan de ambtenaren der gemeente Ing St no 98 Het voorstel om aan E 1 van der Heyden vergunning te verleenen tot den aanlegvan een weg aansluitende aan het vanBergen IJzendoornpark Ing St no 82 Het voorstel om aan P A Merka vergunning te verleenen tot den aanleg vaneen weg aansluitende aan de Karnemelksloot Ing St no 83 Het voorstel om aan Tb Boot H vander Pool en R U Jongenburger vergun ning te verleenen tot den aanleg van wegen aansluitende aan de Prins Hondrikstraat Ing St no 97 9 Hot voorstel om aan M W Schouten on H Spoormaker vergunning te verleenen tot uitbreiding der Hoerenstraat lag St no 98 WiJ vestigen de aandacht er op dat de tooneolvoorstellingon in het abonnemont dos avonds ton half acht uur aanvangen en niet zooals vorige jaren acht uur HiiSTKECHT In de vergadering van bet Roode Kruis alhier is besloten behoudens goedkeuring van het hoofdbestuur f 100 te schenken aan de ongelukkigen in do vrouwenkampen in Transvial en i 100 aan het Groene Kruis alhier Het voorloopig comité heeft tegen de volgende week eene vergadering van genoodigden belegd teneinde tot definitieve oprichting eener afdeoling der Holl Maatsch van Landbouw te geraken Als grondslag der te stichten afdeeling zal waarschijnlijk gelden dat er twee catagorieén van leden zullen zyn nl centrumleden en kantleden De eersten zullen bestaan uit landbouwers en warme voorstanders welke eene hoogore contributio betalen en waaruit de leden van hot bestuur en der commissiën gekozen worden Het tweedo soort lidmaatscliap zal openstaan voor burgers en voor hen die de zaak meer koud laat en die dan ook minder contributie te betalen zullen hebben OuDEWATKR De firma De Jong Co der machinefabriek De Hollandsche LIssel alhier heeft eenige dagen geleden een stoomgemaal vervaardigd en ontworpen onder directie van den ingenieur Panl te Leiden Het bestaat uit eon direct werkende hevel centrifulgaalpompmachine met condensatie en de stoom wordt geleverd door een cornwallketel werkende op 7 atmosferen overdruk De beproeving had den 1 Nov plaats te Boskoop om hot water in den polder Laag Boskoop waarin de meeste en voornaamste kweekerijen gelegen ziJn op een peil te brengen en to houden dat voor de cultuur als hot best word beschouwd Het scheprad van den vioegeren windmolen aldaar werd door een stoommachine gedreven wat niet voldeed De beproeving overtrof zoowel wat wateropbrengst als kolen verbruik betreft de in bet bestek gestelde voorwaarden Amsterdam 12 November 1901 Volgens het Weekblad van de Cominissiobank te Opr aand Singkep Tin Maats f 96 Aand Noord Brabantsche Bank 12 pCt Rente Cassa 276 Willemspark Bouwondern f 850 Maats tot exploitatie van Bouwterreinen 87 pCt Weltevreden Exploitatie My van Bouwterreinen 133 Wonokoyo Maatschappij tot exploitatie van het land 19 J Brood en Meelfabriek te 8 Gravenhage 32 Ned Scheeps Hypotbsekbank 100 Arnhemscbe Tramweg Mij 108 Rotterd Tramweg Maats 190 Assurantie My tegen brandschade en op het leven De Nederlanden van 1845 f 300 Oblig Verg tot christ verzorging van krankzinnigen en zenuwlijders 96 pCt De Commissiebank zal binnenkort eene effectenveiling houden waartoe zij schriftelijke opgaven verzoekt tot ultimo dezer Als nienw ingekomen wijzigingen van vraag en aanbod in genoemd Weekblad vermeldenwij V de volgende fondsen GEVRAAGD Opr aand Nederl Maatschappij vanZekerheids van ambtenaren en beambten 11800 3i pCt Oblig Idem 93 pCt Aand Weltevreden Exploitatie My van Bouwterreinen 136 Cultuur Maats Bajoolor V Billiton Mij eerste rubriek f 2025 Nederl Scheepsbouw Maats 93 pCt Utr Brood en Meelfabriek 132 Oblig Calve Delft Fransch Holl Oliefabriek 99 Spiegel en Lystenfabriok de Atlas 65 Aand Eerste Nederlandache Hypo theekbrief Bank 100 Rotterd Petroleum Maats 10 Arnhemscbe Tramweg My 107 Onderlinge Verzekering Mij tegen geld gevol v ongel 75 AANGEBODEN Aand Willemspark Bouwondern f 860 Nationaal Grondbezit 236 pCt Oblig Oultunr Mjj Soember Slatik 90 Aand Wonokoyo Maatschappij tot 2 85 1481 60 bed 110 pCt bod exploitatie van het land Oblig Electrische Drukkerij Aand Ned Ind Gas Maatschappij Gouda iabr v Melkproducten Maatschappij oor uitvoer en Commissiehandel Eerste Ned Hypotheekbrief f 300 93 pCt Bank Algom Brandwaarborg My H Assurantie My tegen brandschade en op het leven De Nederlanden van 184 5 Sticbtsclie Glasverzekering Maatschappij Dames en Heeren GLACE ÜEMSLEDEREN es ASTRACAN WOLLEN TRI T FOULARDS t VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Velephoou JIJ iteurs v n Aiiisleniaiu 11 NOV I Vikrs Slotkrs knEW AND Cort Nod V a 2V 801 80 961 91 s 96 arn g Bl s 82Vs ly Vi 96 1 9 y I 87 85 6 1041 i 80 0 i i 875 416 81 l5 dito dito lUcdito dito Hto 3 iloNOAE OM Hou 11 1881 93 4 iTAJ lE Iii3ohr jV OK 1862 81 5 i 08TBNR Obl in pnpierl868 6 ilitrt lil Ivcr 1888 6 l ORTl 0A1 O 1 m t coupon 8 dito ticket 3 IIIOUSD Obl llinnonl 1894 4 ditn t icona 1880 4dltoliilKi tliB 188 4 dito bij lliip 1889 BO 4 d to iu ifoua lotlu 1883 8 ilito ihlo hto 18 14 5 IpaH e Porjt t si hulit 1891 4 riHiKEij i C üV loon 1890 4 lo I eiiiii acric 1 fioclciiiii ser eG iuiiiAFR Rp V ühiK 189 Mbxico üi t 8oh 1890 6 ÏBNiztmiA Olil 0 1 p 1881 4 jiiiaTiiBDiji OliliKotiaii 18115 8 BoTTÜttUAM Stjil Imii 1894 3 j i D N i lT H iiilols snnil Aründsh Tab M j Cürtifi atoii DoliMRataclmiii ij ilito 11 4 108 112 2181 6 9 104V 881 100 11 1 215 1407 107 105 1041 89 84 99 101 IC s lOIV 1031 11 UÏV 108 41 Arn Hypolheokb pniidbr 41 tJiilt Mij ilerVoratoii Raiid a Gr Hypolhookb pRn br 41 11 NedorlanclBcho bank aand I Nod Haii lelm iHtBcli nito j N W k Pao Hyp li pandbr 3 96Vi Rott Uypotl ookb pandl r 4i Utr Uypotheekb dito 4l l 101 OoSTENE O Ht ltaiR bant aand I 1201 Rlisl Hypotheokbank paudb 6 j A HBR1H4 Eqiil hy poth pan lb 4 Maiw L G Pr Una cort 6 Nbd Holl IJ 8poor i Mü aand Mij tol Eip 7 at Spw aand Ned li d 8poorweg m aand Ned Zaid Afr Spoi aand 8 dito dito dito 1891 dito 41 1 InuBSpoorwl 1887 81 A i ol 1 3 Ziiid Ital Sp mij A H obl 8 Pol N Waraohau Wüoncn aand EosL Gr Ru 3p Mg l obl 4 Ballimhe ilito nand raatowa dito aand 5 Iwang Pombr dito aand 5 Kartk Ch Azor Bp kap obl t dito dito obliK 4 Ahbuka Cont Pao Sp My obl 6 Chio liNortb Vf pr C v aanl dito dito Win St Pet r obl 7 Donvor Rio Gr Spra eert a 40H i lUiaotB Contral obl in Rond 4 1021 Louiav Se Nanhvilli Cor v aand Mexico N Sptr M j Ie byp i 6 Miss Kansas v 4pGt pref aand N Tork Onlaso II West aanl Ponn dto Ohio oblig 6 QTegOD Calif lo hyp in gond St Paul Minn Il Manit obl Oa Pao Hoof lijn oblig 6 dito dito Lino Col lo Uyp O 5 OiXl BL Can South Ohert Y aau 1 Vm O Ruil k Na lo h d 0 O Amflterd Omnibus Mij aand Botterd TramwOK Maats nand j Nbd Stad Amsterdam aand 6 Stad Bolterdam aand 8 Blloil Stad Antnerpon 1887 2 Stad Brussel 1886 8V HoHQ Thoias Begullr O solsoh 4 Omtiw Staalslconig 1860 5 K K Oost B Or 1880 8 SpaHM Stad Madrid 3 1888 Nin Ver P ï Av Spoel oert Mantels Japonstoffen PELTEHIJEIT in buitengewoon groote keuze van do goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer conourccrend O SAMSOM VERSCHEIDENHEID De landbouwster 1 K wonende te Altwoert Limburg bemerkte eergisteren dat de vloor der kamer waarin zy was plotseling begon in to zakken Alle moeite werd gedaan om het huisraad to redden doch de vloer zakte steeds dieper weg en oenige meubels waaronder een kist linnengoed moesten later opgevischt worden uit een waterput waarvan het bos aan onder de woning niet bekend was Het N V d D heeft sporen van een boycot van Engelsche zijdo opgezet in do Financial News gevonden Men leest daar Er worden voorloopige stappen gedaan voor de vormiug van een Bond tot het boycotten van alle Nederlandsche producten als een woerwraak voor den voorgenomen boycott men scliryft t daar met twee t s van Engelsche waren waartoe men in Nederland onder zeer boogo bescherming het plan opgevat heeft Om te beginnen zou Engeland geen Hollandsche bloembollen meer willen koopen Intusschen evenals ten onzent werden ook daar al dadelijk stemmen tegen t plan vernomen Zoo kwam de firma Muriay and Sons to Deptford er tegen op Zy noemde het denkbeeld precies als by ons een tweesnijdend zwaard want zyzelve bezit landerijen in Nederland en haar boUonkweokeryeu wordon daar door Engclsohcn beheerd wal meent zy ook wel met andere Engelsche flrnias het geval zal zi n Het tuinbouwhlad Gardeners Chronicle van beido uitingen melding makende zoo bevond t Nieuws verder is er ook in bet geheel niot voor WJ zullen zegt t geen meening uitdrukken over hetgeen onze Hollandsche vrienden zullen gelioven te doen wij mogen dat veilig aan hun handelsgewoton overlaten Wat ons betreft zoudon we elke poging in die richting oven nietig als dwaas vinden Een ander tuinbouwhlad de Horticultural Advertiser veroordeelde het donkbeeld zoo mogelijk nog sterker t Zoiile In tyd van oorlog of internationale wriiving ais het gevoel vry zyn gang gaat zullen in alle landen hoethooldigo enthousiasten pogen kwaad to brouwen dat als t eenmaal gesticht ih onberekenbare schade zou doen maar wy zyn er zeker van datonzo handel over het algemeen te helder van hoofd is om lieden op te leveren dio als dollen hun neus zouden willen afsnijden om bun gezicht te ergeren Afgescheiden van alle eigenbelang hebbon de meeston van ons onder de bloemonkwookonde broodorsrhap tal van goode vrienden wier goede gezindheid wij niet gaarne zonden verliezen Wy hopen dat vöór er weer een bollenseizocn aanbreekt wij een dunrznmen vrede zullen gonieten en alle tydelyke bitterheid vergoten is Sociëteit Ons Genoegen Commissarissen der 8ocioteit Ons Genobgen brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van bot Eegloment dat bii gelegenheid van de lo AbonnemontTüoneelvoorstelling op DONDEHD AG den 14 NOVEMBER 1901 U SOVlliTICIT van des nvond ZUS V Uii iit ge loten tal 1jH Namens het Bestuur F HERMAN Fz Secretaris GoüDA 13 November 1901 GEVRAAGD tegen iirimo Januari o k een ann de STEARINE KAARSENFABRIEK GOUDA Alleen zij die als zoodanig zijn werkzaam geweest en getuigschriften van bekwaamheid kunnen overleggen komen in aanmerking Eigenhandig geschreven brieven aan de Directie Kantoor Blcekerskade Een JONGMENSCH z b b li h zoekt Kost en Inwoning den prys ivan i 25 per uif and niet te boven gaande liefst omtrok Turfuiaikt Brieven letter A B Buicau van dit blutl ïtU i Hp g onachadelykrte en c B makicelykale poetamlddel voor Heercq en vooral damea cd Kindcrschoenwerk V lade Appretuur van C M MUIIsr Ca Berlin Beuth Str 14 Men lette goed ÖLVV op naam en fabrieksmerk Virkrygbaar by Hwm Wliikeltwi In loheeiiwark MlBiilariM Wrvm HI UII a iitrul D at liv W Iwlanaiia Anlin