Goudsche Courant, donderdag 14 november 1901

VERLOÏIllG So 8649 Vrijdag 15 INovember 1901 40s e Jaargang fiöMGHE mum IMéuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken deinen o ftS De Uitgave des ï Cpurant geschiedt dag el ijiks mfft uitzondering van Zon en Fe tdagen Dil prijs per drie maanden is 1 25 franco per K18t 1 7 I 1 Aisson lerlijke Ndnimf r VIJF CE TE t Teirfoon fl A l V l R T E N T l E N worden geplaat t van 1 reji ek A W denton iedere regel meer 10 Jcnl n Gr o e letters wonlen berekend iiiiar ijfl tsruimte In ending van Advertentiën tot 1 uur de s niidd Openbare Yerknoping op MAANDAG 25 NOVEMBER 1901 des voormiddttgs te 11 uren in het KolilehniB HARMONIE aan do Markt aldaar ten overstaan van den te Hüsthkoiit gevestigden Notari Nr EEN BUIS m ERF m GROND aan de Westzijde van den Eaam te Gouda yi iV O Nr 478 Terstond te aanvaarden No 2 Een Huis en Erf met stukje GROND aldaar wyk O Nr 472 Verhuurd bj de week voor f 1 10 Nrs 3 4en5 DriS HulZeil en ERVEN met stukjes GRONI achter den Raam te Gouda wjjk O Nrs 473 474 en 475 Verhuurd bjj do week elk voor f 1 10 Nr 0 Een Huis met Erf en GROND met een POORT daarnaast aan de Komynsteeg te Gouda w jk K Nr 26 Verhuurd bö de week voor 1 1 20 E Nr 7 EEN HUIS MET ERF en GROND aan do Drapiorsteeg te Gouda wyk O Nr 290 Verhuurd by de week voor f 1 20 Broeder by biljetten welke oven als nadere inlichtingen te bekomen zön ten Kantore van Notaris KOEMAN voornoemd HoUandsche im AMSTJSllDAil Drinkt uitsluitend Per 5 ons Slof en grove Thee 45 55 et üntbUl i rof 65 Namiddag 75 ExtrafliieCh CoiigollieelOO Alleen verkrügbaar by P H J vab WANKÜM Oostbaven B 17 Vrij dag 15 Hovemter e k TREKKING DER PREMIELOTEN ouiiHyil fünuiLJiiLuii iiiJii Met Hooldpryzen van TREKKING DER PREI raRiiiTFöii Fl 25 000 benevens een groot aantal prezen van f BOO Geheele Aandeden a 1 1 50 5 kt 6 00 Verkrygbaar by de ondergeteekenden met ditekt na afloop der trekking gratis en franco toezending der olflcieele trekkingsiysten Elk aandeel geeft kans op de volle bovenstaande pryzen welke zonder korting door ons worden uitbetaald Toezonding der aandeelcn na ontvangst van postwissel welke uiteriyk Donderdag vóór 3 u moeten worden gestort by de Nedorlandsche Postkantoren om nog tydig in ons bezit te komen Men haasto zich met bestellen aangezien wj nog slechts 80 loten kunnen algeven Nooril ltnilianischc Liilerij Eltklrii Hank uiten rarwebrooil tg cent de K Q A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 üknbieilehel geluk Iehaod Hoofdprijs De prijzen zijn door den Staat gegarandeerd 600 000 Mk t itnoodiyitiff tot dcelnrtning in 4e kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldioterij waarin zeker U Millioen 202 000 Mark gewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedende Geldloterij die volgens bet plan slechts 118 00 loten bevatj zijn de volgende De hOOftSte prijs is eventueel 500 000 Mark Premie van 300 000 M 16 prijz 10 000 M I prijs i 200 0 OM 5fi prijz il BOOO M 1 prijs i I IO OOOM l i2 prijz aSO UM prijs i 75 OOM 156 prijz a 2O00 M prijzen i 70 000 M 4 prijr iUOOM 1 prijs a 65 000 M 61 S prijz a lOOO M prijs a 60 OOM 10 0 prijzen i SOO M Ipnjs fi 55 f0nM 20 prijzen a 260 M prijzen a 50 0 lO M 77 prijzen i 800 M l prijs 40 000 M 36053 prijzen a Ifl M l prijs a SO OOOM 9989 pnjz 4 160 148 1 prijs 4 20 000 M Ilfi lOQ M 1088 prijz i 78 4 21 Totoal 59 010 prijzen De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark fiO oOO stijgt in de 2e kl tot le dOOM in de Se tot 60 000 M in de e tot 65000 M in de 6e tot 0 000 M in de 6e lot 75 00 M in de 7e tot 300 00 M en n et de prebiie van 00 000 event tot 00 000 Mark officieel d aio Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts GUld een half origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90De inleggelden voor de volgende KlA en zoowel als del juiste lijbt der prijzen IBfa f aangegeven in het officieele trekkiiliSHian voorzien van het Wapen van den Spat iirelk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangtongevraagd onmiddellijk na de plaats gehadhebbende trekking de officieele tr2kkingslijstDe uitbetaliiitr eu verzend Inic vanprUzéiigeschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding OBT ledere bestelling kan men eenvoudigper postwissel opgeven ook tegenrembours 1 4l r Men wendo zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 21 NOVEMBER e k met vertrouwen tot 8aniU l Heckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ N cliemlsche Wassclicrii VAM H OPPEHIIEIMEIl 19 Kruiskade Hotterdam Öebreveteord door Z M den Kom n der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Uöut n G ÏIUJSBUBG Korte Tiendeweg D 7 specialiteit voor het stoomeu en vtTven var tUe Heflrenen Dameaj arderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordflnen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd wniTi Ie Ibonnenients Voorstcllini Donderdag 14 November 1901 Koninklpe Vereeniging HET NEDERLANDSen TOONEEL te Amsterdam ROMAISfESK Blijspel in 3 bedrijven GEVOLGD DOOR Bljspe in 1 bedrjjl Aanvang kalf acht nnr W0g Gewone bepalingen en prpen Gonda Drnk van A BRINKMAN Zn I Ts i rpi VOOR SPOED Goedgekeurd bij Kon besluit MAATSCUA I P Et IJ K OHIOlNEPil LOT a l OH 23 October 1897 No 52 KAl lIAALt 100 000 VOOlt i3 TUEKIilNaiiS 13e Bernte tfekklmj VE tLO l G zonder MlE Maan lag18Nov a s 21000 Loteh dewelke alle prijzen worden Prijzen van l 2000 i 1000 300 3 van i f 260 2 van f 200 f 150 100 5 van t 50 f 30 6 van f 20 11 van f 15 75 vanl f 10 enz recht gevende OOO P+a + a1 A+ ril Seheel origineel Lot opjalle viif klasssen der wOOÖ Ül aibeiObcXlJ kost f 1 08 franco toezending ingesloten door gelieel Nederland na ontvangst p ostwissel groot J 1 13 met reaement llfinPIlDDi IQ f gebouwd HUIS met drie Bovonhnizen gei Wi nUUrUr HIJw legen ij Amsterdam verhuurd voor f 700 sjaarH en moit alzoo vallen op hot nummer waarw de Staatsloterij de l 100 000 uitkeert Alle SfcZtin contantefh Uitbetaald Kantoor Sinyel bij tie Paletaatrcia 289 te Amsterdam geqpend van s raorge s 9 tot s ji vondaio i ir iUKKCTIB 4 reen Kiiik ioest Cieen Irïilueiiza jO M l iikhoesll Influenza Boi Silleii ifouili doeninff bekejlKle bWtnioiule 1 I lïwei ddbprocindc binnen den kjrtst mpgelijke i Itijd te doen geneze neemt onniiddeiliJk de tpevlm iitjl tot de van ouds I A iV oniukijjkc liuomlab iek Dj van H N VAN SCH UHN HAAtt Pruivëj Borsti uit de ïON NGBLOEM r Hofleveranciers Flaciiiis f I 70 ct8k 40 ot bij Firma irOLPJ Co Westhaven 198 Gouda l MIi i lÉS Kleiweg K 100 Gouda E H f N MlLl Veerstiil li 12l te Gouda Ai UOüMAN Moordrecht l li JKSK Nieuwerkerk a d 11 tel A N van ZESSBS Schooiiltoveu J Tn TOItKKN oslt op 13 v VVIJK Owtfitii A SCHEUR llaaulrecht P W i EDE Oudewater K vasdkb HEMDEN te neeuwijk P v d SP K Moercapelle D v o S I i Wadditiost een Wei vl Hi tST Waddinqeveen M KOLKMAN Waddingaveen P A uK GUOÜT Oudewater ü DS JONUH Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam O BIKKEll Ie Bemehop Het groote aantal zenuwkwalen vanzeDi flioofdpiJQttf totdevoorBrgaaiidekeiteekeneinvaiiapop1exf h r8eiiberoert toe troUe6r i nog ateeÜH alle middelea door de mediacba wetensdiap aanKewend Kerat aan dan nieuwen tUd komt de epr toe dat Bij door het gebruik mnkiin van den eenvonalpitan weg namelijk langs de hnid aene physiologiaclie outdekking gedaan beeft die na bonderde proefneming on thaneover de geheele wereld verbreid is en terwijl liJ fii wetenBohappelljkB kringen ao hoogste belangsteJÜng wekt tevena eens weldaad blijkt to ziju voor de aan lenuwlcwBlen lijdende meniobbeid Dese geneeawijie is oltgevosden door deu gewezen Offloler v n Oezondheit Dr Homan Welasmain ts Vilahofen en bemst op ds on dervindiug opgedaan In eene H Jarige praktijk l oor wafdtchlng vnn het ho rd enmnal prr tnv worileii Inartoe geschikte sloffen dofti de bald oiimlddcligb mi hat Rennw Keitel inedettedecltl Met deze geneeewijie werden werkelijk sohUterande rasolUten TSArwsB en zlJ maakte looveel opgang dat van een door den uitvinder geaohrsvsn werUs OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorfcomlng en genezing ii nuea korten tijd reede de Ule druk veieclienen ie Dit boekje bevat niet alleen vor het croota publiek vprataaiibare verklaringen omtient IiPt weien der nieuwere tlieraplo en de daarmede aelfa lil wunhopigp govallen verkrfgen uitwei king maar ook vindt men daarin wetenaoliappelijke verlui ndpliiigpii uiïde niediaeht lilndeii die aati deze geneeswijze gewijd zün zoomede a Schrift van Ifti viin gotni ucluiften van hooggeplaatste geneeflkuudig n ouder welke P Meniere mal dr proreitor fta I rf polyklinlek t Psriji ruB Rousemont 10 STBiDg eliGr med dr praklttoerend geneeiheer aan het krank ilnnJgen neatioht du Charenlon Sanitatirath Dr Co in to Steltin Orotimann med dr arrond arti ta J ilill i en Dr P Foroitler yeieeth er dkbotEur van het hoipilaal te Agen fleholMrath Dr Sotierlng ksateel Qutenfflia Bad Ems DarteB med dr gBneeshear iDrtateur dorgalvano therapeutlaohe Inrlohtlno voor lanuwlllden tl Parlja rue St Honaré 334 Gontul von Aithenbaoli med dr ta Corfu Dr Buabaoh arrand srtl de ZIrknIli Ober abi rit iachl med dr te Weenen Dr C Songavel te La Farrière Eure lid van das Coniell Central d hyolèns et de Santé In Frsnkr k en vele andereu Amaterdnm dosr H CLBBAW Co Heiligeweg i rdsin r E vnn 8AVTEN KOriFF Apt = iht OIIRV A POItTOV Ondegracht bij ds Qaardhrng P liSL Op de longstn hvgjennisob medloiuale tentoonstelling la de l i WelHDi Mn iche OsDew Apotheker Korte Hoofsteeg 1 vUse oaor de H oii r de Kllvereti Iedalll hekroond Aan allen wier xennwitCHtel nirer ar minder nvnK dftaii la ot Min ios naniad KeiiimaehtlKheld lijden waarvan dokenteokenen zijn otironlaolie liooniilln mlcraffie ichela hoofdpl n bloettandraiig rnete prikkel asrheid gejaagdhoJ ilapdleoshald llohamatijke onruit en onbehaaelljks toS tand veider alle zieken dia door beroerte getroffen weiden en nog lilden aan de gevolgen dftsrvwi EOoale verlammingen onvermogan tot ipreken ïwaï o tongval moelelllk sllkkeHntljfbeld der sewrlohten mst vaortdurende piln plaatselijke twakte varzwakking van gelieiigen nx en EfJ dfe reeds onder gensesknndlgs behandt ling geweest zijn maar door dn bfk j de middelen als onthoudingsen oi kondwaterknar wrijven electrlHeercn Mtoomtooi of zeebaden geen genezing of leiaiclng tianner kvsal gevonden hebtten en ten slotte zij die vrees sevoelen voor beruerte en okutoe redea hebben wageni verschijnselen als neh aanhouden angttlg vcielan verdooving In het fieefri ftoofdplls net tfafisllaheld nikkerlngenen donker worden voorde oogen drukkende pijn onder het voorhoofd lalilng in dSDOrsn hstvDe ea van krlebellng in en het lapen van handen en voeten aan al deze drie oategoriln vul senawlljders als ook aan longs meisje ll riende aan bleekimiht en kraohtetaoihald ook an gezonde telf aan jonge pertonen die veel met hot hoofd werk n en geestelijke reaotie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te aobaffen hetwelk op aaiivrage koatelooa en anaa ver sonden wordt door 4iiti§cpll8che Taiidpoeder en Antlsepllsch Moiidtliictiiiir van E ASSOTO Tandarts te Grai enhage OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blauwstraat Gonda Sa Patent H Stollen Stiti Ktait Ui tliili Pnt War Der tfroëêe Erfolg aw 1 nUUQ untere I aient H Stolltm rrung n hMt An au lu lefiMentn werihloêen Kachahtnungen jb m Men kaafe daher unura stet $ ncltnrfen H StoUmi nar ton dm Jlretd oder fa tolohvt Elianfitndhngm k tfffiM tiBiêr Plêkat wta nabanttahwaj mi$éehér gt U PrM0lUt n tam ZnagniMe gratk tmd frmt Bultenlandscli tfverziekt 7 H Een talrglcë Boerenm cUt deelt den 29en Qctober b Bovendam en konvooi aangevlUen dat een escogle had van 35 man koloniale vrüwilligerafj Na e n hardnekkigen tegenstand ïermeestéfden de Boeren het konvooi De verliepen aan Engölsche zijde bedroegeb 14 man Iraarbii tw o offloüeren de Boeren moeten leen evan groot verlies Het diptbeeld dat de Eligelschen ZnidAfrika zAn veriiezen is niet nieuw Men kenl het fflzegd van Bismarcklf Gisteren haalden w het sehlrSven aan van denAtrikareizigerESeloaB De Daily News geelt een getpréS dat ti vertegenwoordiger van de Evening Ndyi 16 jaar geleden had met den bekeni in geB hiedschr jver prot Proade Fronde die in Z Afrika gereisd heelt verklaarde dat hg de Boeren zeer boog stelde Hg zeide o a I1 bevond dai ziJ in alle omstandigheden wrlük waarheijllievend en godvreezend 2tjn v Nooit is het mg overko pien dat een Boer tegenovitr mg loog ol mg ook maar in t geringste opziqht bedroog Ik wilde dat ik hetzellde kon Zeggen van onze eigen iandgenooten in dat werelddeel De E elsche kolonisten in Zuid Alrika schenen mg tbe het ellendigste zoodje te zijn dat ik ooit ontmoette Ik geloot dat zoo Engeland een er elmoedig beroep deed op de Boeren zg zouden doen wat z j konden in t belang van recht en billgkheid In Bechnapaland oi Transvaal zal eerlang blgken ol de kern der Engelachcn gezon is dan ol die is bedorven door de leugen welke z j als zedelgke waarheid hebben leeren beschouwen Hier hebben opnieuw onze aanmatiging en ons gemis aan tact ons in het ongelgk gesteld Het staat te bezien ol wg dit kunnen herstellen door geweld en halsstarrigheid Zoo niet dan verliezen wg ons rgk in Znid Arika En tot mgn epgt moet ik verklaren te gelooven dat het voor ons zal verloren gaan De minister vail financiën de heer KicksBeach heelt onlangs verklaard dat hg waarBchgnlgk genoopt zal zgn in t volgend jaar nog weder verhooging van belasting voor te stellen Deze onaangename tgding heelt nitteraard menigeen doen vragen naar het geschik te middel om in de beboelte der schatkist te voorzien In de Times geelt Ben groot industrieel FEVILLEIOJX irn Utt UDnitich van W HAU F 34 Toen hij zich weer opgericht had en naar de plaats ging waar de man met ie fluit gezeten had vond hij noch van hem noch van den hond eenig spoor maar wel hoorde hij diep beneden aan den berg de struiken rtselen en knakken Beschaamd bleef hij staan en kqek naar het slot op Het was geen doek zooals jiij eerst gemeend had te zien maar de maan die In de glazen zich spiegelde Hij verwenschte zijne onnadenkendheid zijn haast zijn wantrouwe zijne jaloerschheid Op het ontwijken van den fluitspeler kwam bij hem het gewone prozaïsche idee op n l dat hij daardoor Anna in het onschuldige trachtte te laten toch was hij niet gerust Zoo stond hij in den aanblik van de burcht die zich baadde in hel maanlicht toen hij plotseling met een kreet vai lschrik opsprong want eene koude ha L raakte de iijne aan hij keek om en aag een onkere gestatte voor zich Voor hij nog iets vragen en zich Ikalraeeren kon voelde hij dat de persoon hem leen stuk papier in zijne hand drukte en onmiddellijk daarop verdween dat geheimzinnige wezen in het woud maar niettegenstaande hij zoo plotseling en geruïschelooi wai gekomen als was de heer Bernhard Samnelson den raad een matig beschecmend recht in te voeren Als zoodanig Mnnscht hg 10 pCt invoerrecht te leggen op arle labrikaten en 7 pCt op le voed g ifiijldelen en dranken die nu vrg mogen wordedingevoerd Dat noemt bg een fiscaal tai $el éen middel om de inkomsten te versterken iSiaar hjj voegt er by dat hft tevens nog eent voordeel zal hebben namelfk Engeland in een beteren toestand te brengen bg het onderhandelen over handelstractaten Men kan dan an andere lapden concessies aanbieden in ruil voor lagere rechten die zö aan Ei geland toestaan Thë Econohu bestrgdt deze denkbeelden met enkelS ïoOr de band liggende argnmenten Het ireekblad erkent dat als de uitgaven zoo grerk blgven stggen als in de laatste jaren meawe middelen moeten worden gevonden tn vindt het opmerkelijk dat een bekend voorstander van vrgen handel als de lieer S ldoor de ontzaglgke toeneming der staatsnitgiven bepaaldelijk voor len oorlog er toe isj gekomen dorgolijko middelen aan te bevelei Deze komen neder op protectie dat wil zeggen dat niet enkel de schatkist zal worden gevuld met een belfing van buitenlandsche labrikaten maar dat de invoerrechten ook moeten dienen om binnenlandsche industriealen te beschermen Hetzellde geld van rechten op voedingsmiddelen Dat beteekent immers ook dat de inlandsche producten van dien aard in prg s zullen stijgen zoodat de burgers veel meer zullen hebbon te betalen maar slechts een deel van dit meerdere in de schatkist zal komen de rest komt in de zakken der beschermde industrieolen en grondeigenaars Daaruit volgt dat het niet aangaat zulke hooge rechten enkel fiscaal te noemen Ook in een ander opzicht ligt in het denkbeeld oen tegenstrijdigheid Het heet tevens te moeten dienen om van andere landen concessies te koopen Als t echter daarvoor dienst doet kan het niet strekken om de schatkist te vullen Als mon immers de rechten weder prjs geelt in mil voor concessies in tarieven van het buitenland dan brengen zij geen geld meer in de schatkist en mist men de noodige aanvulling tot dekking der hoogere uitgaven Men heelt hier dus blgkbaar te doen met een ondoordacht plan vol tegenstrijdigheden De juistheid dezerïritiek verdient ook elders overweging waar beschermende rechten in nitzicht ziJn gesteld en wellicht ook met een gelijksoortig beroep op wapenen tegenover het buitenland zullen worden verdedigd In België gast men naar in parlementaire het een geest bleek het toch volstrekt geen etherisch wezen te zijn want bij zijn verdwijnen ritselde en knakte het struikgewas Het werd onze Albert wel wat benauwd in dit oord Zijn van schrik no gejaagd kloppend hart de zware nachtelijke stilte dat ijzige donkere der beuken en daar tegenover die oude grauwe burcht met haar venster dat zoo vreemd door de raaan beschenen werd dat hij meende van die geheimzinnige schaduwen in de kamer zich heen en weer te zien bewegen het werd hem zoo bang om het hart dat hy snel terugkeerde en in het woud oo luid mogelijk stapte alleen om zich zelf ïn deze angstige stilte te hooren De lantaarn van den ouden Hans wierp hem een troostend licht van onder uit de poort toe Haas lig liet hij zich door den oude met de lamp vooruit naar zijne kamer brengen Daar ontrolde hij het papier en ontstelde hevig want hij vreesde een groot ongeluk toen hij de weinige regels las die aldus luidden Je brief ontving ik eerst heden het antwoord een anderen keer S Z N en nog drie anderen werden heden vroeg gevangen genomen en naar de vesting gevoerd Ik weet niet of jij je niet schuldig gevoelt maar wijs is het indien je je uit de voeten maakt Voor jou kan het geen kwaad Ik zend je deze regels naar de gewone plaats Gode geve het dat je ze krijgt Wat je ook doet Robert wees bescheiden en noem mijn naam nooit Wie die ongelukkige fluitspeler was wist Abert toen maar ol te goed maar te grootmoedig om kri jeu gelooid wordt een mtnisterieele crisis tegemoet Wanneer slechts pen klein aantal algevaardigden van de dericalen zich voegen biJ de tegenstanders van het wetsontwerp leger reorganisatie en zulke vanwege de zeer hooge kosten daarvan is het zeker dat het ontwerp niet aangenomen wordt Een der meest bekende clericale leiders Bearnaert was voor eenige jaren een warm voorstander van den persoonlijken dienstplicht maar wilde zijn invoering niet verkrijgen door i iet de liberalen samen te gaan en daarom is hij nu een der besliste tegenstanders van bet voorheen door hem verdedigde systeem geworden Wijl echter de Koning toch gedwongen is zijn raadslieden te bljven kiezen uit leden der clericale partg zal zella een kahinetsverandering weinig aan den toestand verbeteren Dte behandeling kan nog lang genoeg luren men is pas bezig aan artikel I en dus mag bet publiek op de tribune zich bereid houden om nog ellenlange redevoeringen vóór en tegen het wetsontwerp te moeten aanbooren De diplomatieke betrokkingen tusschen Frankrijk en Turkije zgn hervat De Franscbo gewintschapssecreraris Bapst heelt een olficieél bezoek gebracht aan den Turkschen minister van buitenlandsche zaken En hiermede kan het conflict als geëindigd worden beschouwd Uit Konstantinopel wordt gemeld dat nn alle zaken geregeld zijn het eskader van admiraal Claillard Mitylene verlaten heelt De heer Delcaasé heelt alweer kunnen ervaren dat het moeilgk 13 iedereen te voldoen Hg heelt gemeend aan de financieele eischen van Frankrg k ook ethische eiscben te moeten verbinden en die booldzakelijk gezocht in het recht dat Frankrijk meent te hebben tot bescherming der katholieken in het Oosten Terwgl dit hem een dankbetuiging van den Paus deed verwerven heelt het in sommige kringen groote verontwaardiging gewekt l5e Eclair meent dat van hot recht tot bescherming der katholieke belangen in het Oosten te spreken oen niet te verontschuldigen lont is Had Frankrgk zich bepaald tot zijn flnancieele eischen dan zou niemand wat te zeggen hebben gehad maar nu het woord bescherming der christenen is uitgesproken kreeg TPrankrijk s optreden een algemeane politieke beteekenis die ook de andere mogendheden raakt Deze maakten dan ook aanstalten zich eveneens met de quaestie te bemoeien waarom Delcassé blij mag tijn dat de zaak zoo is algeloopen zon van dit naderende ongeluk te profiteeren vatte hij spoedig het besluit op den jongen Willi te redden Maar daar hij in deze streek geheel vreemd en onbekend was zag hij de onmogelijkheid m om dit plan geheel alleen ten uitvoer te brengen Schielijk zond hij den ouden Hans naar den toren waar Anna woonde en liet haar dringend vragen haar slechts heel even over iets zeer gewichtigs te spreken Hij volgde den ouden tot aan de zaaldeur daar bleet hij in de groote kamer alleen op de komst van zijne nicht wachtend Op andere tijden zou de omgeving hier indruk op hem Remaakt hebben Het onzekere licht dat door het venster schemerde viel op de beeltenissen zijner voorouders en scheen hunnen gestalten eenig leven te schenken hunne gjzichten waren bleeker dan anders en de uitgestrekte hand van eene reeds lang overleden vrouwe von Thierberg scheen zich te bewegen Daarbij ruischten de boomen en murmelde de vloed op zoo n eigenaardige wijze dat men meenen zou dat het die gestorven voorouders waren die de geluiden veroorzaakten Op dit oogenblik waren het de steeds zachter klinkende voetstappen van den ouden bediende waar hij naar luisterde zijne oogen blikten vol ongeduld naar de deur zijn hart klopte onrustig eene voorspelling van iets onaangenaams Spoedig hoorde hij de schreden weor nader komen hij luisterde goed ol hij ook niet den lichten tred van zijne nicht vernam de deur opende zich en ze verscheen met Hans en haar kamermeisje Hg zag aan hare kleeding en hare oogen dat ze zich nog niet ter ruste had begeven Zonder zich den tjjd te gunnen haar iets te vragen der tot een Europeesch confiict aanleiiling te hebben gegeven Graal Hatzleldt die tengevolge van zijn sukkelende gezondheid reeds sedert ocnigo jaren niet meer in staat is geweest zijn representatieve plichten als Dnitsoh ambassadeur te Londen te vervullen is op z jn post gebleven zoolang het hem nog eenigszins mogelgk was Maar toen hg na een kuur die hiJ dezen zomer in Duitschland ondernomen bad nog zoo weinig beterschap gevoelde dat hiJ de terugreis per spoor niet eens aao durlde heelt hg eindelijk besloten zijn ontslag en zgn pensioen te vragen De aldoening van de loopende zaken had hij al lang aan de jongere loden van de ambassade moeten overlaten omdat hj dikwijls maanden lang in Londen ol Brighton ziJn kamer moest honden De enkele maal dat hg nog aan het ministerie van buitenlandsnl zaken te Londen verschoon moest hij de trappen van het gebouw opgedragen worden Prins Bismarck heelt graal Hatzleldt die hem gedurende den Fransch Duitschen oorlog in het hooldkwartier vergezelde in de taal van de renbaan eens het beste paard van zijn stal genoemd Dezen naam heelt hij voor zoover oningewjjden over de verdiensten van diplomaten kunnen oordeelen achtereenvolgens als gezant te Madrid 1874 78 gezant te Konstantinopel 1878 81 en staatssecretaris van buitenlandsche zaken 1881 85 eer aangedaan Toen graal Munster uit Londen naar Parg i word verplaatst was Hatzleldt leitelgk de eenigo Duitsche diplomaat die in aanmerking kwam voor du vacatnre te Londen De belangrijke diplomatieke onderhandelingen die Hatzield te Londen geleid heelt betroilen de tractaten over Helgoland Hamoa en bet Tangtse dnl Verspreide Uerichten Frakkeijk De nationalisten die ten aanzien van de aanstaande algemeeno verkiezingen niet gansch en al gerust zgn hebben der regeering maar weer eens hot voornemen toegedicht dat zü tegen de aanstaande raadpleging der natie door andere verdeeling van Pargs wil influencecrcn op den uitslag in de hooldstad terwijl bovendien de stemming per Ijjst toegepast zon worden en aan het hoold van elke lijst zou geplaatst worden een regeeringsman van de kracht van een Millerand Bissen ol Viviani Natuurlijk is er geen woord waar van die reikte hij haar snel het brief5e aan en vertelde haar kort in het Fransrh wat er gebeurd was Onder het spreken had eene hoogroode kleur haar schoon gelaat bedekt se waagde de tcedere oogleden met op te slaan maar nauwelijks had ze een blik op de regels geworpen ot ze verbleekte keek hem verschrikt met groote oogen aan en beefde hevig zoodat ze zich aan de tatel moest vasthouden Ik moet zoo direct weg zeide hij naderbijtredend en ik heb je daarom laten roepen opdatje me een middel aan de hand kunt doen omover ilen vloed te komen ïk zou onder de bedienden niet graag opdien willon buren Te paard snel te paard riep ze haastig terwijl ze bevend zijne hand reep iwem er overen dan vUig naar den Neckarhoek Maar bij nacht f antwoordde hij huiverend Ik ken de plaatsen niet waar men door kaakomen de vloed is diep en gevaarlijk Geef mij vaders paard Hans I wendde zijzich tot den verschrikten bediende Ving je gaatmet me mee ik zal er zelf over gaan Haal hem oude maar voor imj viel Rantow haar wre Hg in de rede Hoo kunt je mezoo miskennen Anna Wijs me den weg zegme waar ik doorwaadb ire plaatsen kan vinden om over den Neckar Ie komen Neen zoo gaat het met zeide ze halt weenend en zonk op een stoel neer Je zult or nietover komen Wordt vtnwlj d i