Goudsche Courant, vrijdag 15 november 1901

Ulrecte SpoorwegverblodlngeD net lOUDA Wlnterdlenst 1901 02 Aaugevaogeo 1 October TUd vai Ureenwich L G DDi KOTTÏKBiW io J H V 5 58 7 11 1 85 8 81 8 88 9 08 9 84 9 88 ï 57 10 36 10 56 11 16 18 18 18 58 1 87 8 18 3 30 8 48 4 08 4 89 4 54 5 15 8 84 6 18 T 08 7 86 7 44 8 14 9 17 3 85 8 14 10 09 10 1810 4111 81 8 94 J 10 19 I 8 81 2 10 80 8 41 4 10 87 f 5 46 6 89 7 47 8 07 8 Il 8 69 9 Ï1 10 80 10 4S 11 06 lUJ 7 37 8 45 11 81 i I 11 48 11 08 1 06 11 18 1 14 = 11 80 f 1 81 10 18 10 56 11 89 11 39 18 84 1 80 11 16 HUI 10 08 11 86 t y jV tf 4olo n 0 11 I 4 84 5 18 8 89 3 51 4 03 5 87 6 1 58 Eg 6 10 s oe V H o 5 80 1 d AUoon lo on 8o Unoo Eitro kijbotalon Op do tronon njn Zond Mouid on Din d g nd g ln rotogtbiliotton Toor do 8o H Torlgggboor logon ontolon molitpiTi ff HoUondiolio Spoor L tilm mpplomonl lowili 1 Alloo Diildop ROÏTERUiM 90ÜDA Tioo Tow 18 80 11 3S 11 81 11 46 18 04 6 17 6 41 6 80 I 4 45 6 88 6 88 6 04 6 89 7 06 7 69 8 1 1 S 86 X o 4 58 6 39 r l iS 5 6 46 9 68 i i 8 08 6 10 5 5 10 08 09 8 3 t 06 4 116 4 84 4 5 5 18 5 48 6 54 6 84 7 0 7 86 8 80 8 48 47 10 0 10 16 11 0 8 89 3 11 58 U Ofl 18 86 1 09 8 06 8 84 9 0O 9 87 10 08 10 10 Rraltatiof op don loop ku nlol goiokond otdon B BolUndHko ipoor L Ext inpploniMtlioiri n do Oompogjio dot Wogon Uto UUDA llHN 1 53 8 81 8 45 49 6 81 7 89 9 11 9 81 10 00 10 19 6 16 6 49 7 7 9 88 9 41 10 88 10 46 11 85 11 48 18 45 1 87 8 80 8 48 4 15 9 4410 1111 96 11 86 18 00 1 30 8 40 8 57 4 01 4 16 4 87 6 19 6 817 11 7 4 7 56 18 9 40 10 80 10 17 1 86 4 43 6 88 9 46 10 88 1 60 4 ti 8 43 10 0 p 48 3 1 1 5 1 I 6 5 10 14 0 11 10 54 11 14 U iS 1J 8 8 18 3 09 3 8 I 17 4 48 l 81 6 1 7 0 7 81 1 09 8 18 8 45 0 86 10 68 Harmonikatrein tlleen lo en lo kleuo eöre betelen i Behnlreeoe biljet lo kl een enpplojenl bewgl 8 o 1 I 4 1 MSTEBDiU rUt nm lU 6 6 8 11 8 3 9 88 10 80 10 69 18 08 1 10 8 86 8 85 07 4 43 5 8 88 8 48 9 61 10 19 10 80 11 08 ArnnLW 8 01 8 68 9 11 10 10 11 04 18 48 18 671 87 8 86 11 4 57 6 S0 1 46 8 44 9 85 10 8 11 03 18 AmsLC 8 I 9 18 9 8 10 86 11 1 1 1 08 1 10 8 1 ll 87 1 6 45 6 01 9 8 10 011 16 18 14 86 7 10 7 86 1 85 7 33 6 85 6 56 7 14 8 08 B i 6 48 6 6 7 00 16 8 49 7 81 8 9 J6 00 ï t 8 8i 7 1S 8 10 1811 18 9 81 U l 18 87 l 1 8 t lO 3 81 4 41 e 06 6 81 7 09 8 10 9 48 Kxif W 5 84 6 47 7 80 8 85 8 45 O 9 4611 8018 481 01 8 8 88 3 4 6 01 6 81 6 86 7 86 8J6 10 01 uda 7 0 7 818 169 199 8 l l l810 118 il 1 88 1 88 8 88 4 18 4 84 6 47 7 07 7 64 8 09 18 11 81 10 14 10 49 7 47 8 88 9 80 10 4 10 41 i O 9 87 10 87 8 17 10 86 iAt 7 08 7 84 8 80 06 9 66 1 48 1118 18 1118 61 3 16 40 8 64 4 46 18 5 8 6 16 7 84 7 48 1 89 9 89 10 07 10 41 U M Bpotikbistorie er nationalisten de commissie voor iilgemcen stemrecht uit de Kamer heelt zich tegen Iflststemming verlclaard Toornamelijlc naar aanleiding van het verzet van Waldeck Ronssean den premier die voor het oogenblik tegen een zoodanige wijziging is Door de maritieme autoriteiten van Bi etaguc is besloten tot den bouw van vyl groote forten ten behoeve dor kustverdediging tO Belle Ile Quiberon en Vroir t e legercommissie onder presidiom van De Freycinet heeft besloten dat de recraten die goede gymnastiek kennen binnen drie maanden tot korporaal bevorderd zullen worden Beloie De ouders van den jongen Sipido die indertijd in jeugdigen overmoed met een absoluut ge vaarloos wapen geschoten heeft op den prins van Wales te Brussel aan het station hebben zich nu in verband met de geboorte van prins Leopold gewend tot prins Albert den gelukkigen pa met het verzoek het baasje dat te Gent gedetineerd is weder in vrybeid te doen stellen Door de rechtbank te Luik wordt eenvervolging ingesteld tegen dr Hénnult alsredacteur van het anarchistische orgaanEéveil des travailleurs omdat hy in eentoespraak aangezet heeft tot den burgeroorlog Bö de begrafenis van Defuisseaux den overleden repnblikeinschen en sociaaldemocratischen leider te PSturages Zondag a s zal de gansche ban en achterbander sociaaldemocraten aanwezig zjjn menrekent wel een 50 000 Binnenland Het bestuur der Vereeniging ter bevordering van do epvoedmg en ter behartiging der belangen van verwaarloosde kinderen heeft aan de gemeenteraden een schrijven gezonden waarin het vraagt dat dezeneen verordening zullen maken die op strafte verbiedt om bj het venten langs de huizen of bi het ophalen van gaven voor muziekuitvoeringen of vertooningen of bij die muziekuitvoeringen of vertooningen zelf kinderen beneden den leeftp van 12 jaren mede te voeren Ten aanzien van het spel te Scheveningen merkt de Minister van Justitie op dat reeds vroeger op last van zijn ambtsvoorganger een onderzoek werd ingesteld naar het karakter dier spelen ten einde zoo mogeljjk een strafvervolging nit te lokken Hot reBultaat was negatief geen dier spelen was uitsluitend als hazardspel te beschouwen Of de gelegenheid om thans een vervolging in te stellen gekomen is mag z i worden betwijfeld Ooudt Uoordnioht 7 18 40 Hieuweikerk 7 88 8 60 Oapalle 1 38 l lotterdMn M 6 85 7 44 9 0 9 89 9 45 RgtterdnmD P i 8 84 Rolterdm B 8 09 9 08 ff 6 4E n n n 6 55 4 48 5 80 6 04 7 18 4 58 5 41 6 01 6 51 6 11 6 04 5 17 8 10 6 86 7 89 So UotM oxtn boUlon Sotterdus Btun Rottordnm D P Rotterdam M Otpelifl NiBuwerkork Itoordreolit Soitda 4 Alloen lo 7 45 Gouda Zfiveah Moero 8oetermeer Zeg Voorburg Uigg 7 16 8 87 8 41 7 88 8 58 7 S9 9 08 7 5S 9 14 7 68 9 08 9 19 lUigo 6 88 6 017 08 7 16 7 85 8 818 65 9 03 Voorburg 5 88 Zoet tm 2eg 6 58 g m Zereuh Ho 6 03 Snudo 14 6 88 7 88 7 48 03 9 08 9 18 9 80 rtonltstiof op don loop kin nlot gorekond worden d 9 07 B 8 8 joud 5 80 6 81 7 46 8 16 Oudow 6 88 Woerd 6 48 6 48 Utrtolit 6 03 7 4 8 88 11 18 8 68 9 8 Utrooht 6 18 Woarilim 6 07 6 41 Oudaw 6 88 6 58 Qowla De Minister verzoekt de Kamer vertrouwen te willen stellen in zijn diligentie ter zake alsmede in die der daarbij betrokken ambtenaren van justitie en politie en in zijn bereidvefklaring om het initiatief tot vervolging te nemen wanneer hem dit in het openbaar belang raadzaam mocht voorkomen In de vergadering van den Raad van State afdecling voor bestuursgeschiUen werd gisteren behandeld het beroep van F Mgnlieft Fz Ie Krimpen a d IJsel en andoren allen eigon iren of gebruikers van gronden gelegen builen den Schielandschen zeedijk tusschen den dijk en de rivier tegen het besluit van Gedcp Staten van Zuid Holland dd 16 April 1901 tot goedkeuring eoner keur voor het hoogheemraadschap Schieland Het betrof liier bljkens het verslag van den staatsraad mr de Neree tot Babberich de bepaling in gonoemdo keur betreffende het recht van aaidh iling op buitend jksche gronden tot dokverzwaring Mr B M Vlieliindor Hein optredende a h gemachtigde van de appellanten betoogde dat Schieland onbevoegd was de bedoelde bepaling te maken omdat zy eene verzwaring van last tot aard lichtigheid bevatte en alïoo m strijd met de betrekkelijke wet van 1861 een nieuwen aardplicht schiep Terwijl namelijk in de vroegere keur alleen verboden werd aan de eigenaren of gebruikers van bnitendgkhclie gronden om klei of aardspecie te vervoeren buiten Schieland zonder schriftelijke vergunning van dijkgraaf en hoogheemraden werd nu biJ de herzicuing der keur naar aanleiding der wet van 1895 bepaald dat geen klei of aardspecio mag worden vervoerd anders dan ten behoeve van den dijk Voorts betoogde de gemachtigde dat de onderhavige bepaling als Zijnde niet uitsluitend in het huishoudeljk belang van het waterschap ook in strijd was met laatstgenoemde wet van 1895 Mr W Thorbecke opkomende voor dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland bestreed de opvatting van mr Vlielander Hein omtrent de wet van 1861 en achtte in die wet geen verbod tot het maken der nu bestreden bepaling gelegen Ook was volgons mr Thorbecke de bepaling in de keur wel degelp in het huishoudelp belang van hot waterschap en strekte zij alleen hiertoe dat de kleien aardspecie niet aan hare bestemming worde onttrokken De koninklijke beslissing volgt later De beweging te Groningen tegen de nieuwe schatting der gebouwde eigendommen is algemeen In een vergadering van het hoofdcomité voor de herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen werden een 60tal adressen van adhaesie van eenige duizenden hapdteekeningen voorzien ter tafel gebracht en werd besloten die met bet adres van het hoofdcomité en de vergelijkende staten van schatting op te zenden a n de Koningin en aan de Tweede Kamer De wensch werd uitgesproken dat bovendien nog door de besturen van kiesvcreenigingen werkliedenvereenigingen vereenigingen van plaatselijk nut landbouwveroenigingen enz adressen werden ingezonden rechtstreeks aan den voorzitter Van de Tweede Kamer Besloten werd bjj den minister van biiinonlandsche zaken een audiëntie aan te vragen om den toestand uitvoeriger en duidelijker te kunnen uiteenzetten 9 10 9 48 0 16 10 811 lO S 10 43 ln 49 18 16 18 65 1 07 1 18 1 88 10 68 11 18 11 5 11 16 11 80 Il 1 vlM er a 5 4 lO u i I a 1 18 38 3 16 3 11 1 38 8 10 3 V9 1 06 8 118 8 45 10 59 11 16 11 94 11 47 13 00 e 07 6 84 sï 6 04 B i 3 1 4 i 4 41 4 50 4 81 8S 1 34 18 08 1 48 1 56 11 87 l 86 Door een der leden van het hoofdcomité werd oen photografle overgelegd van 2 perceelen in z n gemeente zijude een eenvoudige burgerbehuizing gebracht van f 80 op f 167 n een ruime boerderij beide perceelen verschillende als de dag bij den nacht van f 360 gekomen op f 35 Een ander lid legde over een prentbriefkaart waarop een vorstelijk ingerichte boerderijvilla van f 750 op f 270 gebracht Algemeen vond het instemming otoi ook hiermede te werken daar van verschillende zijden meerdere prentbriefkaarten waren toegezegd Het doel is een verzamoling van prentkaarten aan de Kamer over te leggen met aanduiding van de oude en nieuwe schatting Geineng fle Bei iehtoii Men schrijft nit Utrecht Het raadslid de heer Das tegen wien vóór cenigen tijd proces verbaal werd opgemaakt omdat hj een gedeelte van een openbaar plein langs zyne woning door een houten h k had afgerasterd als behoorde hettot zijne woning heeft dat hok feeds weder weggenomen Het Bussumer incident Men schrijft aan de Standaard In uw blad van gisteren las ik onder het opschrift een incident een verhaal van het voorgevallene in eene openbare vergadering van den gemeenteraad alhier Donderdag 7 Nov jl gehouden Blijkbaar zijt ge verkeerd ingelicht Ziehier hoe den vork in den stoel zit 0p de gemeentebegrooting was gebracht een post van f 300 als subsidie voor het plaatselijk muziekkorps de Harmonie De commissie van rapporteurs had tegen dezen post geen bezwaar op voorwaarde dat het hun niet vergund zou worden in de mnziektent staande in het midden der gemeente op den Brink na afloop der wedrennen welke hier des zomers en dan altijd op Zondag gehouden worden te spelen daar dit veel volk hetwelk van de feestvreugde soms ruim genoten had naar het dorp trok Dit nn was den voorzitter niet naar den zin althans hij riep herhaalde malen ja ja ik gevoel dien steek wel maar mijnheer Arendsen je hebt bij mg nog haakjes geslagen en nu zit je hier zoo breed aan tafel waarop de heer Arendsen antwoordde Mijnheer de voorzitter ik heb nn drie raadszittingen bijgewoond waarin ge niet hebt kunnen laten mg te beleedigen wat ik in mgu maatschappelijke positie ben hindert niet hier ben ik lid van den raad eu verlang als zoodanig te worden behandeld waarop het woord van den heer Zwaardemaker volgde door u juist weer Te Strassfnrt bij Maagdenburg is eergisteren een der gewelven van denignLudwig II ingestort Zeventig mijnwerkers zijn onder het puin bedolven Om 8 uur in den avond had ineu onder de puinhoopen drie lijken en 25 gewonden te voorschijn gehaald terwijl later ua het wegruimen van het verdere puin 29 werklieden gezond en wel te voorschijn kwamen Er worden nu nog 13 mgnwerkerB vermist 1 48 1 64 8 14 l 4l 4 83 46 4 08 H A o vioo vorta 4 19 4 85 4 50 5 18 6 87 H 5 08 Ce ï 5 87 4 ii 4 58 5 81 5 48 5 57 ff 6 10 80 11 06 II 46 I0S4 1 88 11 48 9 35 10 08 10 46 10 U 07 Het uitvoerend comité voor den boycot der Engelsche schepon te Amsterdam besloot eenigen tijd geleden de actie alléén te aanvaarden als beweging voor de Boeren en niet tegen den oorlog in het algemeen Het Nationaal Arbeid Secreturiaat besloot daarentegen den boycot to steunen niet alleen als een beweging tegen Bngelands onrechtvaardigen oorlog maar als een oorlog der arbeiders tegen eiken oorlog Dinsdagavond vergaderden de besturen der bij het Plaatselgk Arbeid Secretariaat aaigesloten vereenigingen om haar houding te bepalen en besloten werd moe te gaan met het inzicht van het N A S Mocht het oorspronkelijke uitvoerend comité van zins zgn uitdrukkelgk uit tegaau van liet idee dat de boycot tegen Eugelaud een eerste daad is van een bewoging tegen eiken oorlog dan zal hot comité van hetP A S zich voegen bij het uitvoerend comité Mocht het hiertoe niet willen overgaan dan zal het comité uit liet P A 8 zelf de zaak ter hand nemen Naar het Volk meedeelt zal het partybestuur der söciaal dcmokrateii Zaterdag over het boycot plan beraadslagen en tal het internationale socialistische bureau te Brussel de vertegenwoordigers der sociaatdemokratische partijen van alle landen eerstdaags doen bijeenkomen om to beraadslagen wat in dezen te doen staat De Rotterdamsche Kuipersvereenigiug heeft besloten het onderzoek van het Kottordamsche boycot comité af te wachten Dr J A Vitriuga als Jan Holland meer bekend die sinds enkele jaren in den Haag woont is ernstig ongesteld Op eigen verzoek zijn hem reeds de laatste H H Sacramenten toegediend Het wordt bevestigd dat het huweiyk van den groothertog van Hessen ontbonden zal worden De Wormser Ztg deelt dit als volgt mede Het feit vdlt niet langer te verzwijgen dat het in weerwil van eerlijke vertronweweiyke pogingen niet mogelijk is geweest de echtelijke verhouding tusschen den groothertog en zijn gemalin zoo eendrachtig te maken als voor hun levensgeluk en het zegenrijke bestier van het land noodig is daarom zou het een even treurige als ernstige plicht kunnen blgken de scheiding van deze hooge levenswegen in overweging te nemen De hertogin van Hessen is een dochter van hertog Alfred van Saksen Koburg Ootha Het huwelijk werd in 1894 te Kobnrg voltrokken en er is een dochter prinses Elizabeth uit geboren De koeien van een inwoner van Arnhem die gedurende de zomermaanden op een stuk land onder Elden vertoeveh kwamen Zater diignacht uit eigen beweging de schipbrug over I blijkbaar vonden ze dat de zomer voorbij en t dus tijd waa om naar den stal te gaan Zjj werden echter door de politie tegengehouden en over de schipbrug teruggedreven Maar in den nacht van Zaterdag op Zondag hoorde de eigenaar eenig leven en toen hu ging kyken zag hjj al zg n koeien voor den stal stootende met de horens tegeu de deur 10 88 4e loji 9 18 i L 8 01 8 81 9 17 9 58 9 66 S 18 10 08 8 94 10 17 S 88 E F 10 8 8 48 8 41 I M 10 84 10 18 10 48 11 89 10 46 11 16 11 87 Cecil Rhodes en lamesou hebben op een automobieltochtje te Verona blg ken van de hartelgke sympathie der Italianen ontvangen Het gerucht van hun aanwezigheid 1 I ging als een loopvuurtje door de stad en van alle kanten regende t weldra aan hun hotel visitekaartjes met de vriendelijke woorden Evviva Kruger leve de Boeren I en nog liefelijker uitlatingen Cecil en zjjn vrind wisten niet hoe vlug zjj de stad weer zonden verlaten Over de terdoodbrenging van kommand nt Lotter te Middelburg meldt de Eeutercor respondont dd 1 October het volgende De bekendmaking van het doodvonnis was zeer indrukwekkend Op last van den Engelscheu kommandant te Middelburg majoor Manrice werden alle zaken geschorst en kregen de toonaangevende inwoners Hollandsche zoowel als Engelsche last aanwezig te zijn De gevangenen werden scherp bewaakt door de bereden districtstroepen en de koninklijke tuseliers op het marktplein gebracht dat door de troepen van het garnizoen was afgezet Lotter gaf gedurende de geheele plechtigheid niet de minste teekenen van vrees maar even voor het einde viel hij in zwijm en moest ondersteund worden op zijn terugweg naar de gevangenis Den volgenden morgen werd hij terechtgesteld op een kopje ten westen van de stad HiJ werd er heen gebracht in een ambulancewagen en nadat hjj den wagen verlaten had was alles in minder dan twee minuten over Piet Wolfaardt ook een bekende Middelburgsche rebel werd drie dagen later op dezelfde plaats geëxecuteerd maar Schoeman te Tarkastad In het bekende proces Vitello contra Fritura heeft de Kotterdamsche Rechtbank Van den Berghs Limited fabrikanten van eerstgenoemd product in het gelijk gesteld Zij verklaarde overeenkomstig art 1401 Burg Wetb de verpakking van Fritura eene onrechtmatige daad waarvan de fabrikanten zich in het vervolg zonden hebben te outhondeu en gelastte het opmaken van eeu staat ter bepaling van de scha Je door de nabootsing der verpakking door Van den Berghs Limited geleden benevens veroordeeling van gedaagde in de kosten Men mejdt Eergisteravond is de personentrein die om 5 40 n m van Meppel naar Oroniugen vertrekt hg wachtpost 20 op eenigen afstand van het stadje Hoogeveen gederailleerd De machine en alle rijtuigen ontspoorden waardoor de weg versperd was Door het aanleggen van een hulpspoor kon gistermorgen de eerste trein van Zwolle naar Groningen passeeren Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor Al het materieel is beschadigd De ochtendsneltrein uit het noorden kwam gisteren met circa anderhalf uur vertraging te IJtrecht aan en miste de aansluitingen op de sneltreinen naar Amsterdam Rotterdam en den Haag Een dokter te Brooklijo Barney genaamd vaccineerde Zaterdag der vorige week een jonge vrouw met serum van een aan tuberculose lijdender koe om te constateeren of de bewering van prof Koch dat tuberculose van dieren niet op menschen kan worden overgebracht overeenkomstig de waarheid is De jouge vrouw had vrijwillig in de prbef toegestaan doch dr Barney zal vervolgd worden wegens het veroorzaken van levensgevaar met voorbedachten rade Op zijn laatste reis door Europa bracht Li Hoeng Tsjang ook een bezoek aan het Crédit Lyonnais te Parijs om de inrichting ran deze groote bankinstelling te bezichtigen Het langst vertoefde hiJ in de groote onderaardsche geldkelders en werd het niet moe zich bundels van geldswaardige papieren te laten zien Eindelgk kwam men aan eeu klnis die buitengewoon goed gevuld was Men liet hem papieren van 500 en 1000 ir zien Op zün vraag of er achuldbrieven van nog hooger waarde bestonden gaf de kassier hem een pak met papieren van 5000 irs Li trok er twee stuks uit en bekeek ze lang over zijn bril Daarop zei hij tot de hem vergezellende directeuren met een beleefden lach Jolil Sonvemir de Paris I en stak de beide schuldbrieven in zijn zak De obligaties werden later door het Fransche ministerie van bnitenlandsche zaken aan het Crédit Lionnois terugbetaald Zg zullen zich ongetwijfeld in Li s nalatenschap bevinden tenzfj hü ze biJ stgging der koersen verkocht heelt I Bil het te vroeg ontploffen van een cordistpatroon aan boord van een Engelschen kniiier d Eoyal Sovereign in de Middellandsche Zee zijn vijf matrozen gedood en negentien ernstig gewond Ook de bevelhebber behoort tot de gekwetsten en heeft daarom nog geen ofgcieel rapport over de ramp knnnen opmaken Ben hevige storm heeft in den nacht van Zondag op Maandag over Sicilië gewoed Vele personen zijn om het leven gekomen terwijl het aantal ernstig gewonden zeer groot is Te Militello werden 30 huizen vernield te Santa Margherita en San Filippo waaiden en verscheidene omver en te Cateratti verwoestte de storm er 10 Het stoomschip Rome zonk nabij Messina De bemanning op 2 na kon gered worden STADSNIEUWS GOUDA 14 November IMOl Op de Hooge Gouwe geraakte heden morgen een kalf te water Zwemmende kwam het dier in het Nonuenwater terecht waaruit het biJ de ligplaats der barge met haken werd opgehaald Hedenmorgen ten ongeveer half acht uur gleed de fitter de Rek terwijl hjj een kar in het pakhuis van de gasfabriek wilde plaatsen onderuit eu kwam met zjjn hoofd op de cementvloer terecht Bewusteloos bleef hij liggen en werd per brancard naar zijn woning overgebracht De geneeskundigen dr de Boer en Spruyt waren spoedig aanwezig en verleenden geneeskundige hulp Wij vestigen de aandacht op achterstaande advertentie van den heer E A Zwaaneveld Het is een gelukkig verschijnsel dat er hier ter stede gelegenheid bestaat zich te bekwamen voor boekhouden M O en men zich niet als vroeger naar buiten behoeft te begeven WiJ hopen dat velen gebruik zullen maken van de aangeboden gelegenheid Ned Opera Rotterdam Zondag 17 Nov a s Lohengrin Gelegenheid tot plaatsbespreking en het nemen van Couponboekjes Donderdag 14 Nov s avonds 6 7 nur café Schaakbord Posterijen ea Telegrapble Bij het laatst gehouden examen voor het postradicaal zijn geslaagd De klerk der posterijen en telegrnphie 1ste klasse H 6 B Bolk te Steenbergen en de klerken der posterijen en telegraphic 2de klasse A van der Voo te Vechel mej A J M Bijnbende te Ngmegen telegraafk uiteer P Brederode te Lobit mej A M Kluijver te Woerden E Janssen mej W H Aalders en M Knot allen te Amsterdam telegraafkantoor W Potsuia te Harlingen D Granneman te Rotterdam telegraafkantooi D I J Trouw én W A Brey beiiga te s Gravenhage telegraafkantoor F M Fosthuma te Dokknm L Langeraap te Amsterdam telegraafkantoor G S de Jong te Rotterdam telegraafkantoor mej J A van den Tempel te Rotterdam bgpost en telegraafkantoor Katendrecht E J Sonneveldt te Rotterdam telegraafkantoor S Postma en K de Vries beiden te Amsterdam telegriafkanter J H Schol en H LouwB beiden te Nieuwediep mej C P M G Assie te Zutphen telegraafkantoor H W Eeilingh te Amsterdam telegraafkantoor en W J P Buijs te Rotterdam telegraafkantoor Benoemd 1 Nov Tot adsistent te Rotterdam H A G Kraayenbagen thans kantoorknecbt aldaar tot brieveugaarder te Mil L J W van Deventer en te den Ham W H Flim 16 Nov Tot brieveugaarder te Nieuweroord D van Marie thans postbode aldaar 1 Jan 1902 Tot klerk der posterijen en telegraphic 2de klasse W A L van Os met plaatsing te Amsterdam telegraafkantoor Bevorderd 1 Nov Tot kk rk der posterijen telegraphic 1ste klasse de klerken 2de klasse Y Faber te Amsterdam telegraafkantoor en L Kiers te Oosterbeek Verplaatst 1 Nov De telephoniste mej F de Jager van Zwolle naar Dokkum 16 Nov De klerk der posterijen 1ste klasse W G Tuning van het büpost en telf graofkantoor in de Balistraat te s6ra venhage naar Beverwijk de klerk der posteryen eu telegraphic 1ste klasse R Korff van Valkenawaard naar Borkeloo de klerken der posterijen en telegraphic 2de klasse C Vermaas van Beverwijk naar het bijpost en telegraafkantoor in de Balistraat te s Gravenhage en H de Goederen van Raamsdonk naar Woerden 1 Dec De vrouwelijke klerk der telegraphie 1ste klasse C S Vermere van Wormerveer naar Amsterdam telegraafkantoor de klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse S W Schnriuga van Amsterdam telegraafkantoor naar Wormerveer de telephonisten mej J E du Celliee Muller van Baarn naar s Gravenhage mej G A Vreesw k van Almeloo naar Baarn mej A Hulselkamp van s Gravenhage naar Maassluis mej J 0 Hommes van Arnhem naar Almeloo en mej A M Tilleman van Maassluis naar s Gravenhage Geplaatst 1 Nov Te Zwolle do thelephouiste mej G G Bazendijk onder intrekking van hare plaatsing te Dokkum Eervol ontslagen op verzoek 1 Nov De mot langdurig verlof afwezige vrouwelöke klerk der telegraphic 2de klasse L Ohmstede 1 Dec De telephoniste mej M F Maats thans met langdurig veilof de adsistent J van Keulen te Amsterdam 1 Jan 1902 De klerk der telegraphie 1ste klasse P C M van der Maas te Amsterdam Dames en Heeren GLACE GEMSLEDEREN A8TRACAN WOLLEN TRIGOT FOULARDS A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA VeleuhoOH Vit St Anistcï tian Vikrs üeurs van Slulkrs 8 Vb 951 9iV 18 NOV KiDiBLiHD Uart Ned W 8 8 i K i 96 997 9IV 88 IV dito li o ditc 8 iHto dito dito 3 Ho aii Ul l GomU 1881 98 4 tTjU il lusclir jViRg 1868 81 5 OoBTCNK Obl tn papierl868 5 8IV1 dito in z Ivor 1888 5 POETUOAL Ol l IDüt coupon 3 dtto ticket 3 60 9 l Vb 97 aueLiHU übl Binneol 1894 4 dito Oocons 1860 4 ilito liij Kclhs 1889 4 il to bij Hop 1889 90 4 dito m KOud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 I 8 Spanjb Foriiet Bchultl 18S1 4 ruuKBT Qopr üour lecu 1890 4 86 Go leeuiQg serie ï Oec lcenin aarieO 104 80 90 I 88 I 675 1 416 ZuiD Apk lip V oblg 189J 5 Uiuoo üb it Soli 1890 8 VlNRZDBLA 01 1 oa top 1881 4 Ambtbbdah Obligatieu 1896 3 BoTTBRDAil 8to l leeu 1894 3 Nbd N Afr H iDdeisv nmul Aponilab Tab Mu GertiticBton Deli MitataobRppij dito Arn Hypotbeekb puudbr 4 1 Cult Mij derVop8tflDl BBud i s Or llypothüekb pandbr 4 194 Nedorlandsrlie bank aand Ned Elalldelmaateoh dito N W k Pao Hyp h pandbr 8 961 Sotl Hypotbeokb pandbr 1 ütr Hypotljeokb dito 4V I 101 OoBTBNa O ist UoiiR bank aaod I 180 HtiBL Hypotheekbauk paadb 5 AmalXA Kqut hy poth paudb 4 6S 106 118 18 Maxw L 1 Pr Lien oert 6 NlD Hoil U Spoor v M j aand Mij tot Sipl 1 St Spw aBnd Ned lud Spoorweg m aaad Ned Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 41 56 69 104 iTALliSpoorol 1887 89A Eol 1 8 Zaid Ital Spwmij A H obl 8 FoLi N WarBobsu Weeneo aand Edbl Gr RusB Spv Myd obl 4 Baltisohe dito aacd j Fastowa dito aand 5 IwBEig Poiabr dito aand 5 Vl KapBk Oh Aioir Sp kap obl 4 106 dito dito oblin 4 9 n Akikika Gent Pao Sp Mü obl 5 Ohio JiNorlli W pr O T aand 915 dito dito Win 8t Peter obl 7 140 Denver fc Rio Gr Spm oert v a 40 UlinoiB Central obU IQ goud 4 108 j Loniav h Naibvilli Oer r aand 107 86V 104 Ueiico N Spir Mij Ie h p a 6 105 HÏBB Kanias v 4pGt pref aaod N Tork Ontasio k West aand Penn dto Ohio obhg 6 nregOD Calif Ie byp in goud m Faal Minn k Hanit obl Oii Fae Hooflijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie h p 0 5 69 OlHADA Can South Chert T aand 64 Vm 0 Ballir k Na lo h d e O 99 Amslerd Omnibus Mij aand Botterd Tramwef MaatB aand NlD Stad Amsterdam aand I lOlV 8tad Rotterdam aand 8 10 7 BlLon Stad Antwerpen 1887 8 10 1 Stad Brussel 1886 8 103 HoKe Theiu Rogullr Qosolaoli 4 119 OoBTlHK Staatsleenig IS6IS 6 117 E K Oost B Cr 1880 8 108 Spahji Stad Madrid 8 1888 41 N ii VfT n Aï oo mrl Mantels Japonstoffen PELTEHIJEIT in buitengewoon groote keuze van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer concureerend D SAM80M UAB TBEBICHTEN OoUda 14 November 1901 Granen Bij kiemen aanvoer moest voor bijna alle artikelen eenige verhooging behaald worden Tarwe Zeeuwsche 8 i 8 40 Mindere dito I7 70 è 7 90 Afwijkende 7 10 i 7 50 Polder 7 25 il 7 60 Rogge Zeeuwsche 5 60 il 6 Polder 5 10 il 530 Buitenlandsche per 70 Kilo 4 ii 4 75 Gerst Winter 4 50 4 4 75 dito Zomer 440 4 470 dito Chevalher 5 25 f 5 75 Hover per heet 3 50 4 3 80 per i SOi Hennepzaad Inlandsche 8 25 i 9 Buitenlandsche 7i a 7 25 Kanariezaad 7 ii 8 Koolzaad 9 75 4 10 50 Erwten Kookerwten 9 75 a 10 50 Niet kookende i Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 70 a 6 0 Boonen Brume boonen 8 4 9i Witte boonen 4 ƒ Paardeboonen 6 75 4 ƒ 7 Uuiveboonen Z a ƒ 7 75 Maïs per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 7 5 4 7 30 Foxanian a Cmquantme ƒ 7 25 4 7 50 Vkemarki Melkvee goede aanvoer handel stuit prijzen hoog Vette varkens red aanvoerhandel vrij wel 21 4 2401 per half KG Biggenvoor Engeland red aanvoer handel vluir 21a 22 et per half K G Magere Biggen goedeaanvoer handel stug 05 4 i 60 per weekVette Schapen geene beteekenis handel traag ƒ Il Lammeren goede aanvoer handel tr iag j J Nuchtere Kalveren geene beleekemshandel flauw ƒ 4 Graskalveren goedeaanvoer handel matig 30 4 65 Kokkalveren 7 4 10 Kaas aangevoerd 64 partijen handel vrijwel ie kwal 28 a 30 2de kw il ƒ 24 l 27 Zwaardere 31 NoordHollandsche VU Boter weimg aanvoer bandel vlug Goeboter 1 40 4 1 50 Weiboter 1 30 4 1 40 VEESCHEIDENHEID Eergisteren heeft een hevige storm in hot Kanaal gewoed De zee was buitengewoon onstuimig en vele scliepeu z jn de havens moeten binnen vluchten De politie te Parijs heeft gisteren verscheidene valsche Engelsche bankbiljetten in beslag genomen die reeds sedert eenigen tp in omloop waren Men is den makers der biljetten op het spoor Een nieuw pneumatisch kanon van 15 incÜ wordt thans te fort Wriglit in den Amerikaauschen staat New York geprobeerd op last van de rogeoring der Voreenigdo Staten De proeven zgn tot dusver uitstekend geslaagd en de artillorie olflcieren die de proetaemingen buwoonden spreken met groote ingenomenheid van het nieuwe moordtuig Een hevige brand is oergisternaoht te Nancy uitgebroken in een schuur van een kuiperswerkplaats De brand breidde zich snel uit en richtte groote verwoestingen aan De schade wordt begroot op 1 millioen francs Bij het blusschingswerk werden twee personen licht gekwetst Burgerlijke Stand Reeuwt k GEBOREN Tohanna Hestere ouders W Sehriek en M Hejj rovEHTEfmiS ËOEKHOÏÏDEK Door het slagen van miJn Caudidaat voor het examen Boekhouden Midd Onderw nog eenige uren disponibel hebbende tor opleiding voor eaoamenê practyk en hanilel kan nog eenige Leerlingen plaatsen E A ZWAANEVELD Fluweelensingel E 697 Leeraar M O Een JONGMENSOH j b b h h zoekt Kost en Inwoning den prjj van f 26 per maand niet te boven gaande liefst omtrek Turfmarkt ♦ Brieven letter A B Bureau van dit blad C A V orLÖO AHTÉ voor Zonuw en Zielsziekten lOudsche Singel sL ItOTTERDAM SPREEKUREN S 9 1 INHIGBTING VOOR PSYCBOTHE lAPI £