Goudsche Courant, zaterdag 16 november 1901

i o 8650 Zaterdag 16 November 1901 40ste Jaargang mimm courant ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken letcfoou S De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon X K ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 41 2 PRIJZKN Echt ZcM iiwseh ia re il lie K G bij A SLKGT P AJRIJS NIEUWE HAVEN 27 anA NZ B MAOASIMS DU Printemps NOUVEAUTÉS W j verzoeken do Dames die on geïllostreerd mode album voor het Wintersei oen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MH JüLESJALUZOT C M aris Hetzelfde wordt dan omgaand fjratU en Irnnco toegezonden Bostellirfgen van al 2h francs vrg van alle kosten aan buis mot B verliooging néexpeililiekanloor te lto nilaal N It Tuanj t WsBd9ïbals m in tlo gülioolu Turol l buküiid on geroomd üiiovertrolTen ini Ulel togen allo Borst ioiin t M er ffl a a K z I e k t e II enz IiiwomUg oowol alB ouk uitwumiig iii liijnn Ue zioktügovalloii mot i ouil i ovolg luaii tü wüihIüii TrUs icr flacon 1 per püst llö Thierry s Woade salf b ïit een aUnog oagekoiide geiioeskra c ht en heüzame werking Mnukt müestat elke pynlijke fln gevaarvolle operatie golieul üvorbüdvK Mit jiezü zalf word een U Jaar oud voor oiijceueeslllk relioudeii beenicezwel ou onlamiB boh liyna asj jaar kankcrlüdeii iceiiezeii iWomt goimzmg en TèrZRCliting dor pijnen bij ivomleii ontutekingon enz Tan allerlei aard Prijs per pot f 150 per post I 1 60 Centraal Depot voor Nüdorland ApothoktT HENK SIM KHS RokinS AmBtcrdain Watr geen depot is bügteltemeii Jiiectaau die cluitzeiiaiwtheke lim A IHIKRRY in ProgradH bel KohttacU OeaterrBich OelicTB prospectui te ontbietlen bij het Contra l I epftt önuder Rokm B Amiterdam Wie zeker zg wii da EchtP Elkei CllCAO te outraagon tesiunfi gesteld eo ua rele pi usfuemlogen in den handel gekomen undOT deiL naam den iiitviuderii Dr MlohaeUs verraardlgd jp de beste machines In het weretdbervmde Atabbliesement ran Gebrft StoUvarck te Keulen elschtt J p n2icfeaeri Bikel Cacao in Tiarkuifsn bagaen Deze Üikiil Ciciu s met melk gekookt een anffenuns gezonde drank voor dagelyksch gebruik een 2 theelepel via t p der Toor een kop rhoüolate Al geneeskrncbtige drank bij gevii ran diarrhee iledits met water te gebruiken Verkrijgbaar b j de voomaaoKt H 1 Apotheksrs ens p Vi Kg K pratbn e f 1 80 c 0 90 0 0 36 öensraalvurtegenwoordigtt Toor Nedeir and Julius Matfenk o Amiiterdam Kalve sti at 103 Ondergotcekendo beveelt zich beleefd aan voor do levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzündoriyko schotels en alles wat tot het küksvak behoort dosv rlangd mot bölovcring van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen uisinivi Westhaven 128 Hoofdprijs ev BOO OOO Mk geluk lehand De prijken iijn door den Staat gegarandeerd Uitnoodigitig tot deelneming in de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 Uillioen 202 000 Mark gewonnen moeten worden Oe prijzen van deze veel voordoel biedende Geldloterij die volgens het plan slechts 118 00 loten bevat ijn de volgende De hOOtESte prijs IS eventueel 500 000 Mark Premie an 300 m U 200 0 10 M l OOOOM 76 OOM 70 00 M 65 000 M 60 OOM B6 rO M 50 0 M 40 000 M 30 001 M 20 000 M I pnjs a 1 prijs i l prijs h 3 prijzen i piys a 1 prijs a prijs A prijzen a 1 prijs a1 prijs R 1 prijs IBpnjzklO 000 M Sflprjjz a 5000 M l ïprijz A 301 OM USpnjï iV2000M 4pnjr i 1500M filipr A a 1000 M 1010 prijzen k SOOM 20 prijzen a 250 M 77 prijken i 200 M 360 13 prijzen a 169M 9a89prijz k IBO 148 115 100 M 1088prijz 78 4 Sl Totial 59 010 prijzen De Hootdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt m de 2e kl tot 5 lOO M in de 3e tot fiO OOO M m de e tot 65000 M in de 5e tot 30 000 M in de 6e tot 7ti 0OO M in de 7e tot 200 00 M en met de premie van üOO OOO event tot 00 000 Mark Voor de eerste prijstrokking die officieel 13 vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50een halt origineel lot slechts Guld 1 75een kwart origineel lot slechts Guld O 90 De inleggelden voor de vöügende klassen oowel als de juiate lij t der prijzen worden dangef even in het officieels trekkingi plan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats geha4 hebbende trekking de offipieeletrekkingshjst ne uitbetaltiijc en verKendinfc van pryzeii gebchiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding iÜP Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwibsel opgeven ook tegen rembours 0 Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekkmg zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 21 NOVEMBER e k met vertrouwen tot Samuel Hecksclier Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURCi Duitscliland FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ IN obeuiiscbt Wassoherij TAH H OPPENHËIMEK 19 KruiskcLde Rotterdnm iebrevetücrd door Z M den Komug der Belf en Hooi üdep6t voor ÏOUDA de Hwr II G TIUJSUIJÜG Korte Tieiideweg D 7 pecmlitett voor het stoonieii en verven vat alle HeereD en Dameagarderobeu alsook alle Kindergoedoren Speciale inncbting voor het atoomia van plttchemantela veeren bont enz Oordynen tafelkteeden enz worden uaar de nienwste en laatste methode geverfd 1 Gouda Druk van A BRINKMAN Zn l De Stedelijke Hypotheekbank Gevestigd te s GRAVE HAGE Volteekend kapitaal EEIT MIL LIOEIT GULDEIT COMIMISSAIIISSKN W H V Baron VAN HEKMSÏRA Mr 1 D VEEGENS F 7 G BOSMAN L DliOOGLEEVER FORÏUI JN H D ENTHOVEN H LzN J C F KNAPP Ja Jhr Mr W H DE SAVORNIN LOHMAN Mr F A KOLSTER C M 0 OBREEN Mr F W J G SNIJDER VAN Sluit eerste hypothecaire geldloeningen op Huizen en Landeiijen tegen billijko voorwaarden zonder vooruitbetaling van rente Gpeft J j i Pandbrieveii uil tegen den koors van 16t j pcl deze Pandbrievcn z jn behoudens de bepaling van art 2 der Statuten nfet nfiosbtior i ó Jnn t9tt Inlichtingen te bekomen te GOUDA bg de Firma M J OOll ll Co Directeuren P UEOOGLEEVER FORTUIJN G L DE WETSTEIN PFISTER waarnd Mr 14740 LOTEN Il EERSTE 11 ELDLOTE IJ n BSmHTSOEE Gebaseerd en geheel werkend op de Ned Staatsloterij J l ll F S ilnF llM ST4 mflTRRIjl l I I IF LM begint te trekken met I4740 Loten waarvan ttOZ prijxen on Z l remië moeten worden De Eerste Noord Brabantsche Geldloterij trekt ook met i4340 Sjoten waarvan tiOi Hrijxea moeten worden De nummers die in de Sta itslotcrö winnen winnen ook bg do Ie N BR GELDDOÏEBIJ Uitstel of knoeiorijen met trekkingen dus beslist onmogelgk Van do 7 deelnemers moeten 2 met een geldprijs uitkomen on niet zooals in de meeste loterijondernemingen lOOÜ pr op 100 000 loten Prijzen f iOOO f 400 f © 0 f tSO f 100 onz enz Prijs per lot 4S cent met volledige prijslijst der 4102 geldprijzen en prospectus De gelden worden gedeponeerd bjj de Noord Brabantsche Doterg Effectenbank te Breda welke ook na afloop der trekkingen de prezen in contanten uitbetaald tegen intrekking der loten Men beproeve dus zgn geluk in deze soliedsto aller loterijen en zonde het bedrag voor een of meer loten per postw aan den ondernemer H VAl DIJK BnEDA 0f Solide W derverkoopers g evraag d wifnrfpwfiwnp If H tf WW tlt UW Door Oenenh al meen aanbevolen Met £ ereDIploma en Ooud Bekroond éM PRAEPARATEN VAN Oliina I arnrhi demo stkrichtlgecnversterkertdeKINAWIJNteeeofwakte y gUIIiq laiV VII loowd Inj kmderen als volwassenen gebrek aaü etlust ilechte spyaVerterlng zenuwhoofdptjn ter versterlclng na ziekte of ki aambed koort en hare gevolgen QUINALAROCHE FERRUGINEUX m het bt iondei tegen Blocdgebrek BlefiktttcW kwalen van Kritiochen leeftyd ent Verkrijgbaar m flacoas d Ï ÖO ea 1 Pïlfpl f Jipiiri voedzaam veraterkend aangenaamvnnimaak voordagelijkKligeb nik V clVOv vooral voor kinderen zwakken en kllerachtige gestellen leer aan te be veien Als geneeskrachtige drank bij stoorniascn tkr apijeverteringsorganen en dlarrhée ook voor luigcIinE en kleine kinderen I m i per bui a H Kgryi 70 ö Kgr O ÖO A H Kgr O ÖO i bussen k gr O W t Chemiscb zuivere MolL cilll At Speciaal voor Kindervoeding XYlCIIVOmiVCI Kgr 0 50 Kgr 0 3 A c4hmsi f ICmfAi Atl Hctrooken eener halve Cigarette ii voMoendt ter bMtrt ding van de hevigst aanvallen van Atthma etc lo üooajes a ƒ 0 80 ca ƒ O ëd Tamarinde Bonhnnc fruit purgatief tegen Vc top iing A m ailiai limc aJ IIUVHIJ beien Migraine Congeitlesetc vooralookaMa voor kinderen bewijzen de Tamarinde tionbcms van KRAEPELIEN HOLM belangnjke dienstent daar de vorm voor het kind begeerl ijk en de maak aangenaam it Prij per dooijc ƒ 0 00 en O BO QalmSalr l ïIGfillfkC algemeen erkend aU het BESTE huiimlddd J tlilliaiV raOUIICO j Hoest Verkoudheid en Keelpya het Is f l j F een allJmoploMend en verïacKtend middel bij ultnemendbeld uitiluiteöd ia □ fleschjei verkrijgbaar Pnj ƒ 0 20 per flcschje Pfiuparalm fan KRAEPEUXN k BOLH te Zelat i it alt m Po r i va etigueiten wainnp d $ naam H ÈamdlMitMüv MfJtri fbaitr k f Ot tm tf4 ljpotkakeri m Sroffüten KRAEPELIEN de HOLM Hofleveranoiers ZBISTi Bultenlaodsch Ovurzicbt De Britsche minister van oorlog Brodrick heeft aan een feestmaal in de Carlton Clnb een toespraak gehouden waarin hü weer geweldig aan t schetteren is geweest Geen oorlog zei hg is met zooveel menschlievendheid gevoerd als de tegenwoordige De sterfte in de concentratie kampen veroorzaakt der regeering veel zorg maar men kun de sterfte in een kamp onmogelijk vergelijken met die in een stad Hij weet den langen daar van den oorlog aan de al te welwillende behandeling der rebellen De Boeren hebben in den laetsten tgd hun spoor weten te verbergen door de Kaffers langs hun weg te doeden Als bewijs van die beschuldiging kwam toen de weinig zeggende verklaring dat hg nog dien dag een telegram had ontvangen waarin wordt gezegd dat de Boeren herhaaldelijk inlanders hebben vermoord Dat was bekend Verleden Zondag werden zei hg twee Kafferlgken gevonden op den bodem van een mijnpat waarin ze met de handen op den rug gebonden waren geworpen Hg vertelde niet wat die Kaffers hadden uitgevoerd en wie tinwerpon door Boeren gezien had De regeering zei hg was voornemens Kitchener versche troepen toe to zenden om de vermoeide troepen die hü nu heeft af te lossen ZeMt lieMt een der koloniSn haar hulp aangeboden Is dat dan zoo n merkwaardigheid geworden P De Engelsche voorstanders van do vredesidée beginnen zich steeds mee te roeren Een groote meeting gisteravond gehouden door de radicale vereeniging van North Camberwell een voorstad van Londen en gepresideerd door een officier van den generalen staf van het Eng Indische leger kolonel Fitzpatrick heeft een motie aangenomen waarin de regeering werd gebrandmerkt als de bedrijlster van de gruwelen in de concentratiekampen en zij werd nitgenoodigd zoo spoedig mogelijk een einde aan dezen schandelijken oorlog te maken dien Russell in z n brief noemde een reusachtige misdaad terwgl Frederik Harrison hem noemde de grnwelmoord die sinds een eeuw zjjns gelijke niet heeft gehad In de N R C schrijft Kol C de Wit 0 a Alles biJ elkaar genomen gelooven wg dat de toestand in de Kaapkolonie voor de Ëngelschen alles behalve gunstig is de FEVILLEIOX mi um MS wim Uit iDuitsch van IV HAUFF 51 Breng hem het dorp uit Hans bind onze kano los en roei mijn neef er over je raoct er te voet naar toe gaan Albert in een half uur kunt je er zyn O God ik heb het reeds lang vermoed dat het zoo ver nog koman zou I Ik zie hem overal liever dan In een kerker t Ue jonge man drukte haar zwijgend de hand en wenkte den kn cht te gaan Hij had nooit gedacht zoo plotseling afstand te kunnen doen van zijne hoopvolle verwachtingen maar de gedachte aan de schoone zwaar bedroefde Anna die hij tot nog toe niet anders als lachen gezien had spoorde hem aan sneller te loopen en zoo machtig is een hart waarin zelfzucht zich niet geheel genesteld heeft zoo machtig het gevoel ora in een hachelijk oogenbUk hulp of redding te verleenen dat hij op dit oogenblik in den jongen Willi slechts een ongelukkige en niet Anna s geliefde zag Bij den oever gekomen bond de oude Vlug de kano los en smeekte den gast zich rustig neer te zetten maar toch kon Albert aan dit verzoek niet geheel voldoen want toen ze ongeveer in het midden van den Neckar waren hoorde men Boeren schgnen na voornamelijk in het oosten en het westen te opereeron in het oosten honden Fonché en Hyburgh zich op in de Drakensbergen om van daar nit verschillende tochten te ondernemen en in het westen bedreigen Maritz en Theroh de gemeenschap van Kaapstad met het noorden Het schrikbewind wordt ongetwijfeld voorl gezet en onwillekeurig bewondert men de goedertierendbeid van de Boeren die telkens hunne gevangenen weder in vrgheid stellen zonder er toe te komen deze als zoenoffers te doen vallen voor de ter dood gebrachte kolonisten Een beknopt telegram meldde gisteren hoe de correspondent van de Times te middelburg Kaapkolonie den toestand in de kolonie van d ruit gezien veel gunstiger acht dan uit Capetown beschouwd Te Kaapstad mepnt men dat districten die voor invallen werden veilig geacht worden doorkruist door stroopende benden Boeren en dat de vijand in het noord oosten zich vrg vast heeft genesteld Maar zoo is de toestand niet zegt de man De midden districten zijn vrij de commando s zijn vandaar den spoorweg overgetrokken naar het Westen naar een streek die hun minder voordeelen oplevert t Is wel waar dat de Boeren in het verre zaidwesten na noordwaarts opgejaagd te zgn teruggekeerd zgn uit de buurt van Clanwilliam en een stouten marsch gemaakt hebben naar het zuiden tot aan Hopefield toe op 60 Eng mijlen van Kaapstad Maar zjj telden slechts 350 man waaronder 120 gewapenden en men verwacht niet dat zg iets zullen uitrichten alvorens weer teruggedreven te zijn Aldus de correspondent Maar wat men verwacht zegt niet veel Den 7en viel Maritz Piqnetberg aan en kregen de Ëngelschen 2 doeden en i gewonden en den 29en October hebben zij bj Bovendam een konvooi genomen en den Ëngelschen een verlies van 2 ofïcieren en 12 man toegebracht De aanvallers doen dus weer precies andersom dan waarop men gerekend had Maar zóó doen de Boeren altgd nooit vechten ze op een manier als de Ëngelschen het liefst hebben De correspondent weidt ten lotte nit over de moeilijkheid om de kolonie van vijanden te zuiveren te meer omdat twee derde van de bevolking ten platten lande met de Boeren heult en de ondervinding geleerd heeft dat men weinig vertrouwen kan stellen in de plaatselgke vrijwilligers De andere troepen zullen het wol eens klaar spelen maar zegt de berichtgever dat dit niet vlugger duidelijk den lioetslag van paarden en het rollen v n een wagen op den landweg die gmda den oever naderde Hg richtte zich op niettegenstaande de verwenschingen van den ouden en het onrustige slingeren van den kano en zag in het licht van enkele lantaarns een wagen met vier paarden rijden en meende ook nog eenige gewapende ruiters te zien Is dat de hoofdweg vroeg hü den oudenHans K an dat misschien een postwagen zijn die daar rijdt Ik heb hem hier nog nooit gezien hernamde andere knorng en ora een postwagen te zien behoef ik waarachtig geen koud bad in denNeckar te hebben Vlugl Hoe gaat men naar dien Neckarhoek waar de generaal zijn landgoed heeft vroeg Albert iie vreesde te laat gekomen tezijn Spoed je t ude I Maar laat me dan toch eerst de kano weervastbinden zeide Hans Maar indien je haasthebt hier links af en al maar door deze weggaat naar het slot toe ik zal u straks wel volgen De jonge Rantow vloog meer dan hij liep met moeite strompelde de oude achter hem aan maar zoo had hij Rantow niet ingehaald of deze liep weer harder alsof hij vervolgd werd Eindelijk zag hij het slot met zijne witte zuilen door de duisternis heen schemeren het werd hem angtig om het hart toen hij vele vensters verHcht zag en toen hij naderbij kwam zag hij duidelijk menschen aan het venster heen en weer loopen Üe verschrikkelijke gebeurtenis van dien nacht en de ongewone snelle beweging hadden zijne geschiedt ligt aan hen die onze soldaten zichlaten afmatten zonder henbohoorlgk af te wisselen De officieren en manschappen die al twee jaar lang de Boeren achterna jageti ziJQ niet te overtuigen dat de aanstaande vervolging eenig verschil zal maken mot de vorige en maken t zich zoo gemakkei mogelijk Er zijn meer paarden noodig en grooter beweeglijkheid van de colonnes De Cegeering moet voor de paarden zorgen en Pm het laatste mogelijk te maken zjju versche troepen noodig De heer Woeste heeft Woensdag in de Belgische kamer bij de behandeling van de legerwet in een lange rede weer een krachtige poging gedaan ora de rechterzijde bijeen te boaden tot steun der regeering Zooals men weet is een deel van de rechterzijde 0 a de afgevaardigden van Antwerpen niet geneigd om de regeeringsvooratellon betreffende de lof rwet geheel en al te steunen daar zj de persoonlijke lasten er nit willen hebben De regeering heeft haar voorstel vast te houden Gisteren zijn de leden van het comité der vereenigüe Fransche mgnwerkers in tegenwoordigheid van de 80cialiHti cho afgevaardigden Basly en Lamendm gehoord door de parlementaire enquête commissie en hebben han bekende eischen en vorderingen voorgedragen en de hulp der commissie ingeroepen om voldoening daarvan te krijgen teneinde tot een schikking te kunnen geraken De commissie heeft niet anders kunnen antwoorden dan dat zij ijverig zou voortgaan met de gegrondheid der eischen te onderzoeken om aan Frankrijk den rampspoed eener algemeene werkstaking te besparen De eischen der mijnwerkers schijnen op het eerste gezicht alle gemakkelijk voor inwilliging vatbaar maar zijn het inderdaad niet Om slechts een voorbeeld te noemen De mogelgkheid om met een werkdag van 8 uren de kolenproductie op het tegenwoordig peil te houden kan hier en daar doch niet overal in het leven geroepen worden door de toegangen tot de mijnen te vergrooten of nieuwe afdalingskokers te maken Daartoe echter vaste regelen bg de wet te maken is onmogelijk daar biJ den aanleg dier toegangen rekening gehouden moet worden met gesteldheden van den bodem en andere technische bezwaren Over den uitslag der conferentie waren de leden van het comité zeer gesloten Zg hoopten zeer veel van de hun toegezegde ontvangst door WaldeckRousseau krachten bijna mtgepul maar deze onheilspellende aanbhk dreef hem aan nog harder te looper in weinige minuten was hij bij het slot maar hij moest even aan de poort leunend uitrusten om een weinig op adem te komen voor te binnen te treden De eerste dien hij bij de verlichte trappen ontmoette was de gardist een oud Fransch krqgs makker van den generaal die nu meer den rol van hulshofmeester dan dien van bediende speelde Hij was bleeker dan ooit en liep droevig de trappen at Waar is de jonge mijnheer WjUi riep Albert haastig Breng me onmiddellijk bij hem I Sacre bleu antwoordde de gardistjverbaasd toen hij da jongen man herkende Weet juffrouwAnna het reeds Oh la pauvre enfant Waar is Robert vroeg Rantow dringend Il est prisonnier antwoordde hij treurig Naar de vesting gevoerd comme ennemie de lapatrie comme démocrate vier dragons de la gendarmerie hebben hem geëscorteerd o mijn arme mynheer Robert Breng me bij den generaal zeide Rantow toen hij deze tijding hoorde Monsieur Ie general est sortie Waarheen riep de jonge man ontstemd dat hij den ouden soldaat de woorden uit denmond moest trekken Met zijn zoon la capitate om te vragen waarom monsieur Willi schuldig ia Toen Rantow liegreep dat hij van dien ouden niet heel veel kwam te hooren zocht hij een anderen bediende op en liet hem de geheele zaak W BSS P WHH Bü de behandeling der Oostenr begrooting heeft de afgev MaUatti de eischen van de Italianen in de monarchie te horde gebracht Hij formuleerde die eischen op twee ponten autonomie van Zuid ïirol den ouden eisch en den nieuwen van de oprichting eener Italiaansohe nuiversiteit te Triest Zoolang deze eischen niet ingewilligd zijn verklaarde do afgevaardigde zal de Italiaansche bevolking niet weer tot rust komeu Spreker zeide dat de Italianen zich niet tevreden zullen stellen 1 met de oprichting van Italiaansche faculteiten aan de een of andere hoogeschool zjj staan erop hun eigen inrichting voor booger onderwijs te krijgen te Triest daar en nergens anders Verspreide Berichten Fraskrijk Op nadrukkelijk verzoek van de werklieden had de groote Marseillaansche scheepssloopersflrma Oelpech et Bernard gelegenheid geboden tot hervatting van den arbeid op bepaalde voorwaarden doch op het allerlaatste moment belegden de werklieden een vergadering en toen liep het weer mis geen hervatting werd bet parool Den tienden December zal voor deeerste Kamer van Strafzaken te Parijs dienon de zaak aangaande do Figaro en dan zal dus uitgemaakt worden of de in een buitengewone algemeene aandeelhouders vergadering oen elfden Jnni dezer jaars genomen besluiten aangaande het ontslag vanPérivior on De Rodays als gérants van hotblad al dan niet geldig zgn De handelsrechtsbank der Seine had den zevenden Augustus U de beslissingen van de vergadering voornoemd van onwaarde verklaard Wegens een beleodigend artikel in doFrancais is de anarchistische dichter Tailhade veroordeeld tot 260 fr boete en in vereeniging met den gérant van het blad tot 2000 fr schadevergoeding tan bate van denaangevallen heer Gnillaumet De zeven vertegenwoordigers van denMijnwerkersbond en de algemeene secretarisCotte hebben oergisteren in de Kamer eenvergadering gehouden met do leden van do commissie voor den arbeid over de eischender mijnwerkers waarbg ook tegenwoordigwaren de sociaal democratische afgevaardigden Basly en Lamendin De eisch was achturige werkdag hand m mm mm mfmwmm imi wmm fmmtm i m vertellen Hg vernam dat laat in den avond terwijl Robert afwezig was een commissaris was aangekomen die na een kort gesprek met den generaal de papieren van den jongen Willi onderzocht en ze gedeeltelijk verzegelde Daarop was Robert thuis gekomen en besloot den commissaris gewillig te volgen hij had getracht zijn vader gerust te stellen met te zeggen dat men hem onschuldig zou vinden De generaal had zgn bediende bevolen om den volgenden morgen den heer von Thierberg en zijner familie de geschiedenis te vertellen hij bad zich toen te paard gezet en was in gezelschap van zijn bediende weggereden Deze berichten waren niet van dien aard om Albert op zijn terugweg een Weinig vrooHjker te steromen dan te voren Hij durfdï op den troost dien Robert zijn vader gaf geen al te groote hoop bouwen en op het oogenblik gevoelde hij vrees omdat hij niet wist hoe hij der treurende Anna de smartelijke tijding zou vertellen X Verscheidene weken waren er na dien treurigen nacht verloopen ze schenen voor de arme Anna even zoovele maanden De bladeren der hoornen begonnen reeds te bruinen de herfst deed zijn intocht door het dal Jubelzangen klonken van uit de druivenheuvels terugkaatsend op den vloed die zwaar met druiven beladen kano s stroomafwaarts droeg f Wordt vervolgif