Goudsche Courant, zaterdag 16 november 1901

li i H ROTTXaDAH QOUDa Tioi niio S l aottardun Beun 6 4E 7 68 t 9 10 18 80 1 48 4 83 6 17 9 11 ff 10 81 Rottardun D F 6 65 9 48 t 0 11 38 I 1 64 f 5 41 6 80 48 lOJI Rotterdam H 4 48 8 80 6 04 7 18 7 46 8 89 9 18 9 47 10 16 11 8111 45 11 04 86 1 14 45 J 45 4 08 4 45 5 88 6 SS 8 04 8 89 7 05 7 69 8 81 9 88 JapelU Hlenwerkerk 4 68 5 41 X V f e ff 10 15 ff ff r t 46 t g www 4 63 r ff 6 8l ff v ff ff I ff 10 38 ff ff ff 1 58 ff ff ff ff ff 6 ff 6 46 4 ff f 6 01 6 51 V 68 ff ff HMfdnolil tmi 5 11 8 04 Ir ff 1 ff ff 10 43 ff ff n 8 08 ff ff 8 10 6 81 10 08 ff ff 6 17 8 10 6 86 7 89 8 06 84 9 00 9 87 10 08 10 19 10 49 11 58 11 06 18 86 1 09 1 09 8 81 1 06 4 08 4 14 4 5 6 16 5 48 6 54 6 14 7 01 7 86 8 80 8 48 47 10 0 10 15 11 08 i llleo 01 Ie kliioe oitn boUloi Fao ltetie op U loop bui let goiekBii4 wordon B Bolluubebo epoor L Kitt nppleiDe tbo lje ni da Coapegiiie dei Wagou lila SOUOl DEN atlOnoe wmt 4 i Ooud 7 16 8 87 8 41 11 81 10 00 10 1 10 68 11 18 18 16 18 61 I 8 8 81 3 16 4 1 4 86 4 60 5 18 6 87 6 4 tl 7 1 8 01 8 81 9 17 9 5S 9 58 10 18 10 48 11 19 Kevanh lloero 1 18 8 58 V ff ff ff 11 06 ff 1 07 ff ff ff ff 6 08 ff ff ff ff ff 8 18 10 08 8oatermaai Zag 7 9 08 ff ff ff 11 1 1 18 ff ff ff CE 8 18 ff ff ff ff ff 8 84 ia 10 17 ff ff ff ll liO 1 88 ff ff ff ff g 5 17 ff ff ff ff ff 8 88 E E ij Voorborg Hsga 7 68 9 14 7 88 9 08 9 19 9 88 9 41 10 18 10 48 11 86 11 48 18 46 1 87 8 80 8 48 4 16 4 46 4 68 5 88 5 48 5 67 8 15 6 49 7 57 8 48 8 V9 4i 10 19 10 84 10 48 11 18 11 8 Directe Spoorwegverhlndlngen net GOUDA Wlnterdleist 1901 02 AangevangeD 1 October TUd vai Greenwich 1 t t I OU U D 4 R0TT8R D 4 VI Tie lem ff ff H Ooild 6 68 7 11 7 86 8 11 8 88 08 4 88 57 10 35 1 56 11 15 18 18 18 58 1 17 1 18 3 80 3 41 4 01 4 89 4 54 5 18 8 84 8 18 7 08 r l6 7 44 8 14 8 17 1 36 9 14 10 09 10 1110 4611 8 UaoTdrMht 7 18 40 11 08 1 08 5 01 8 14 t 10 19 Sieuwmkwk 7 18 8 60 j U 18 1 14 4 16 5 11 8 81 J 10 30 Oipalla 7 88 8 67 U 80 1 81 i 4 81 8 18 8 41 J 10 87 toltardui U 6 85 7 44 9 CS 9 1 46 10 18 10 58 11 8 U 8 18 84 1 80 1 8 8 61 4 03 g 5 87 6 86 5 45 8 8 7 47 8 07 S S 8 59 9 8 10 80 10 45 11 0811 47 EotlerdamD P 8 64 U U 1 68 EB 5 10 7 87 1 45 11 81 Eolterdam B 8 09 9 08 10 08 11 85 t 0 6 80 7 4 11 48 i Allira Ie ea 8 kUiee Extre b betaleii g Op deia treiBeR i B Zendig Kaudeg en Diiudeg MudaegMbe retoarbUjetten tooi de Se kl Terknjgbiu togen eakelos Traebtpryi H EtoltBiuUobo Spoor L Eitn inppleaieKt bewije 1 Alleea Dlul Hun 5 8 8 01 7 O 7 16 7 85 MS 8 66 03 4t 10 11 1 1 S6 11 86 18 00 1 80 8 40 8 67 4 00 4 18 4 87 6 1 6 11 7 01 7 41 7 56 8 18 8 40 10 80 Voortort 5 88 d 1 1 ZMl m Z S S l 1 50 4 8 6 48 10 0 i Z Xmo 6 08 P 10 43 1 01 5 U 8 64 10 14 Oimd 6 14 1 7 18 7 48 1 03 9 03 9 18 9 80 10 11 10 54 11 5 U iS li ll 1 11 3 09 8 8H i7 4 48 815 46 7 05 7 81 8 09 8 13 8 45 10 8610 68 a iwwwXIMd op 4oi loop kan niet gelekeai oilen t Hirmonikanln alleen Ie en lo Uaao eitia bolalen l Bebalteeea biUet Ie U eoa inppleeaent beiriii fl O U II i i USTtRDAll Tiao ton rou la 8 8 Jl 8 81 S8 10 80 10 60 IS OS 1 10 8 88 3 15 107 1 43 6 8 88 8 48 8 51 10 19 10 80 11 08 AmatW 8 01 8 68 9 11 10 10 11 04 18 48 11 87 1 57 3 16 4 H 1 57 6 S0 S 48 6 44 9 86 10 8 11 03 11 imaUC 8 19 9 18 9 8 10 86 11 1 1081 10 8 18 8 48 4 87 6 l i 46 6 01 8 10 0 11 16 18 14 H ü o I D i U I K J tl r vice vern H 8 8 10 14 10 59 11 00 11 88 1 16 i H 4 31 6 4 6 00 M 7 10 7 8 11 1 1 31 7 86 11 84 1 40 3 8 07 7 88 10 14 10 4 11 47 11 88 1 0 8 08 8 4S 5 04 S4 85 8 88 7 54 8 08 VoatC 6 8J 7 15 8 10 8 6 1 18 81 1 11 8 87 IS 1 81 8 10 8 84 4 45 8 08 8 81 7 08 8 10 4 AiBBi W 6 84 6 47 7 80 8 85 8 4S 80 9 46 11 80 18 48 1 05 8 411 8 88 S 4 6 1 6 81 8 38 7 86 8 86 10 01 Innila 7 03 7 81 6 18 9 1 9 8 10 18 10 84 11 61 1 88 1 8 8 88 4 18 4 84 8 47 7 07 7 64 8 0 18 11 88 6 48 6 51 7 00 7 8 8 4 7 84 9 18 U 6 68 7 47 8 88 9 10 10 04 10 41 1 8 11 01 8 0 9 87 10 87 11 65 li 87 8 17 10 88 1 85 Goada 8 48 1 ti 7 84 S 80 1 O6 9 55 10 48 11 13 18 11 18 61 t lS 1 40 8 64 4 46 1 18 bj 1 7 84 7 48 8 89 9 89 10 07 10 48 11J8 having der oD geldende Iconen sneller opbrenging on nederlating ter verhefflog yan de prodnctie betere ventilatie vermindering van bet aantal nianscbappen in een ploeg en vermeerdering van het aantal ploegen Over het pensioenvraagstnlc moeten de afgevaardigden praten met den premier DuiTSClILASD Wegens beleediging van het Dnitsche expeditie corps in China is de verantwoordelÖke redacteur van de Volksstimme te Frankfort dr Qaarck veroordeeld tot drie weken gevangenisstraf De man had een brief van een der naar China getrokken soldaten openbaar gemaakt met het opschrift Dentsche Beatien BÏNNENLAÏB De gezondheidstoes and van H M de Koningin is zeer bevredigend Tot volkomen herstel is echter rust noodig zoodat H M nog wel eenigen tgd baar vertrekken zal moeten houden Op den 31en October jl is onder presidium van den Heer H F P Muller een Bond van Likeurstokers in Nederland opgericht Deze Bond heeft ten doel de onderlinge belangen van de lyikenrstokers te behartigen een meer bevredigende oplossing van het drankvraagstuk en verbeterde fiscale bepalingen omtrent den handel in gedistilleerd te verkrijgen en voeling te honden met aanverwante vereenigingen Deze Bond is voor 5 jaar opgericht op de Statuten zal de Koninklgke goedkeuring gevraagd worden Het Bestuur is als volgt saamgesteld H F P Muller firma P Hoppe Amsterdam Voorzitter C van Booven firma H 7 Hulsman Amsterdam Secretaris Bern li A M van Ogtrop firma Wgnand Fockink Amsterdam Penningmeester H W D Hellebrekers Zonen Rotterdam A J T Hofman Woerden M van Zanten Dordrecht en H H P de Wit firma M Pollen Zoon Rotterdam Commissarissen Gemengde Berichten Hot Centrum deelt mede dat te Utrecht een oproeping is gedaan aan alle Nederlanders van zuiver protestantsch beginsel om een bond te stichten die den naam zal voeren van Willem de Zwijger of Jonge öenzenbond Eenige dagen geleden werd ontdekt dat een rnit in de zgkamer van perceel 61 Keizersgracht bg do Prinsenstraat te Amsterdam bewoond door de familie Barger was verbrijzeld Door de vrouw des huizes was last gegeven de ruit te vernieuwen en dit was geschied Hierop hebben waarschijnlijk de dieven gewacht want gisterennacht werd de nog weeke atopverf gemakkelijk verwijderd en de ruit weggenomen d joudn 6 80 8 81 7 48 8 18 9 07 Oudiw 5 S6 Woerd 6 48 8 48 8 88 Ulrwikt 8 08 7 4 18 8 88 9 89 Ulwokt 8 18 Woar lcB 8 07 8 4 1 Oudav 6 18 58 Het glas is daarbij gebroken want men vond op de stoep van het perceel alleen hot onderstegedeelte Het bovenste deel is waarschijnlijk in het water geworpen Blijkbaar hebben de dieven Dickens Olivier Twist gelezen en een jongen door de beperkte ruimte geduwd Deze heeft de knippen van het zgkamerraam geschoven en toen hadden de inbrekers vrijen toegang Er werd eerst een bezoek gebracht aan de huiskamer waar een teug wijn werd genuttigd om daarna met meer moed de expeditie aan te vangen Deze begon op de eerste verdieping Heel voorzichtig betraden de inbrekers die blgkens de gevondt n sporen hun schoeisel hadden uitgetrokken de slaapkamer waar twee huisgenooten ter ruste lagen Uit een kast werden verschillende zilveren voorwerpen gestolen en daarna uit andere vertrekken eenig goud en zilver Zonderling hebben de e inbrekers gehandeld ook In een der kasten stond een ziveren bUsje met zilveren lepels Dit lieten zij staan en slechts twee lepeltjes werden daaruit medegenomen Ook andere voorwerpen van waarde die voor het grijpen lagen bleven onaangeroerd Toen alles doorzocht was zijn de nachteIgke bezoekers en passant nog twee parapluies medenepaende uit de gang heel bedaard door de voordeur die zg openen konden vertrokken Gisterochtend toen de dienstbode der familie in de zijkamer kwam werd het ongewenschte bezoek eerst ontdekt De heer Daman commissaris van polilie in de sectie heeft het onderzoek ingesteld Schade heeft de familie B niet door deze inbraak want zij is verzekerd Daar langs dit grachtgedeelte veel werkvolk gedurende den nacht loopt naar hetstation naar de dokken en naar de Handelskade is deze inbraak buitengewoon brutaal te noemen Hbl Aan do Teteringschen Pgk te Breda is Dinsdagnacht bij vijf huizen ingebroken Aan de achterzg de der hnizen hebben de dieven met een boor de deuren geopend en zjjn vervolgens in de benedenkamers doorgedrongen Daar hebben zg alle kasten opengebroken en onderzocht en medegenomen wat waarde had Er worden een dertigtal zilveren lepeltjes een gouden ring een aantal zilveren snuisterijen en eenige Ohristoffel eetlepels vermist Bij den heer S was ook een poging gedaan en hadden de inbrekers vermoedelijk drie een gat in de deur geboord nijiar bier was de spangolet met een pinnetje gesloten Bij mevrouw B hebben de dieven een hartsterking genomen een karaf cognac isdaar door ben geledigd De marechausseesonderzoeken de zaak B C De huzaar Witzand van het Ic reg kwam eergisterochtend op zgn paard door het Rijkenhage de stad Zutphen binnonhollen Ter hoogte van het Café Centraal gleed het paard uit en de huzaar kwam zgdelings under bet paard tegen het trottoir te liggen In het koffiehuis constateerde een geneesheer een beenbreuk Uit den Haag meldt men t ff 1 48 i H 3 1 4 1 4 41 4 59 4 8i t 8S Een huisschildersknecht stond gister voor den kantonrechter alhier terecht omdat hg zijn zoontje van 12 jaren niet geregeld de school had doen bezoeken tot welker bevolking het kind blijkens inschrijving behoort Het openbaar ministerie eischte f 5 boete De kantonrechter maakte den man opmerkzaam op zgn nalatigheid hem aanradende de overtreding niet te licht op te vatten want dat t met een kleine boete begint maar met hechtenis kan eindigen Ik wil t kind wel school zenden mijnheer de kantonrechter maar mjjn vrouwheeft er op tegen Waarom f Ik weet niet verkeerde begrippen Ia maar u is t hoofd van t gezinen Non ja hoofd van t gezin hoofd van t gezin afijn ik zal krachtige maatregelen nemen voortaan De kantonrechter die geen flauw vermoeden had van het radicale van die maatregelen moedigde den man nog aan Dat is goed dat u krachtige maatregelen neemt want inderdaad als ik u weerbier zie wordt de straf zwaarder En toen kwam het antwoord Het eenigstewat d r op zit is dat ik van m n vrouwafga en de kinderen meeneem want andersdoet ze t tóch niet De politiepi efect van Parijs heeft onlangs zooals wij melden prijzen uitgeloofd voor het aardigste kinderspeelgoed Er ijn nu reeds 273 inzendingen gekomen bij de jury die 20 November het werk zal aanvangen Ook de aero club en de automobielen club wenschen tot veredeling van het speelgoed het hunne bij te dragen Naast den wedstrgd van Lépine hebben zij een concours georganiseerd voor uitvinders van apeelgoedluchtballonnotjcs en dergelijke voorwerpen waarbij lo laatste uitvindingen der lachtscheepvaart in toepassing zijn gebracht Volgens het U D is er sprake van een nieuwe party of bond op uitsluitend protestantschen grondslag Deze bond zou bestaan uit hen die behooren tot de fractie Van LeeuwenBronsveld en die zich niet kon voreenigen met de nieuwe richting van den Christelijk historischen Kiezersbond Men herinnert zich dat de heer van Zwieten de verklaring van mevrouw Cremer in de Deutsche Wochenzeitnng meegedeeld in twijfel trok dat de Engelschen te öraspan de Boeren rrouwen als dekking gebruikten en onder haar armen door vuurden op de Boeren Thans bljjkt dat door den Manchester Guardian bg het openbaar maken van president Steyn s bekenden brief aan Kitchener in antwoord op diens proclamatie een gedeelte uit dat schrijven dat betrekking had op dezen gruwelgken vrouwenmoord werd weggelaten Nu de volledige tekst van Stein s brief bekend werd wordt het gruwelgke voorval officieel door de volgende zinsneden bevestigd en de troepen van Uwe Excellentie 10 80 11 08 10 46 10 54 11 88 11 48 8 28 8 48 8 8 3i 10 08 10 48 10 11 07 hebben niet geschroomd met geschat op haar de vrouwen te schieten als zj vluchtten hetzij met of zonder wagens hoewel de troepen van Uwe Excellentie wisten dat het slechts vrouwen waren opdat zg op deze wijze in hnn handen zonden vallen en vele vrouwen werden aldns gedood en gewond Zulks was het geval te Graspan bg Beitz op den 6n Juni 1901 waar een vrouwenlaager en geen konvooi zooals aan Uwe Excellentie gerapporteerd werd door de strijdmacht van Uwe Excelenlie genomen en weer door ons ontzet werd terwjjl uw troepen dekking zochten achter deze vrouwen en toen uw versterkingen kwamen vuurden deze met geschat en handwapenen op dat vrouwenlaager Ik kan honderden gjvallen van dezen aard opnoemen doch ik vind bet onnoodig want indien Uwe Excellentie zich de moeite wil geven een waarheidlievenden soldaat te vragen zal deze mgn bewering moeten bevestigen Omtrent den toestand van den Tijarigen Jan Holland dr A J Vitringa welkekortelings het ergste deed vreezen verneemtde Residentiebode dat het gevaar als g weken kan worden beschouwd De Belgische politie zal binnenkort automobielen in dienst stellen Elk bureau van politie te Brussel zal een automobiel van groote snelheid ter beschikking krijgen om te gebraiken bij voorkomende gelegenheden waar een spoedige tegenwoordigheid der autoriteiten veroischt wordt De eerste proeven met deze politieauto mobielen hebben aan de beambten bijzonder goed volda n maar minder aan de hoosdoenders Men weet dat Santos Dumont de Braziliaansche lachtvaarder de helft van den hem toegekenden Deutschprijs 50 000 francs heeft beschikbaar gesteld om de eerste behoeften der armen uit de Parjjsche banken van leening te kunnen lossen De prefect van politie heeft verklaard dat dit bedrag niet voldoende is en dat er wel 5 millioen toe noodig zou zjjn Niettemin is gepubliceerd dat a Ie panden die beleend zjn van 2 9 Nov gratis konden teinggehaald worden Het Braziliaansche parlement heeft een som van 125 000 francs beschikbaar gesteld om Santos Dumont ten geschenke te geven voor zgn aan de wetenschap bewezen diensten Te Zurich zullen dezer dagen 20 personen terechtstaan beklaagd van knoeierjj met spoorkanrtjes op den Noord Oester spoorweg Het zijn voor een groot deel conducteurs verder eOnige personen die als handelaren optraden en dan menschen die er van profiteerden welke worden vervolgd De fraude ging heel eenvoudig De conducteurs die in het verbond waren knipten de kaartjes niet namen ze in en verkochten ze ver beneden den prgs aan enkele tusschenpersonen die ze weer duurder aan den man brachten of verkwanselden ze voor een glas bier of een handvol sigaren In het afgeloopen jaar moet de maatschappg hierdoor minsten8 fr 50 000 schade geleden hebben Het kwaid moet ook reeds bij andere maatschappijen bestaan maar het is uiterst moeilijk na te gaan Uit Londen wordt geseind dat de douanekotter Active bij Leith is vergaan Drie ëntwintig opvarenden zijn verdronken STADSNIEUWS GOUDA 15 November 1 01 In de heden middag gehouden zitting van den gemeenteraad die ten 5 uur eindigde en door 15 leden werd bggewoond afwezig waren de hb Herman en Prince beiden met kennisgeving kwam in een brief van den heer H 7ager ontslag nemende als raadslid als regent van het Bestedelingenhnis en Commissaris der Volksgaarkeuken wegens woonplaatsverandering Tot directenr van den cursus voor de hoofdonderwgzersacte werd benoemd de heer J vak dek LAAN met 9 St tot concierge van het politie boreau de heer G Vi dek DÜNGEN met alg stemmen Blijkens achterstaande advertentie blijkt dat bonders van paarden het hoefbeslag kunnen laten verrichten door leerlingen van den cursus voor hoefbeslag welke door de Holl Maatschappij van Landbouw afd Ooada is opgericht De lessen zijn gegeven door een gediplomeerden hoefsmid den heer Neeb en den rijksveearts de heer van der Stolpe die beiden bg het beslag tegenwoordig zullen zgn Rechtszaken Op den 5en Juni jl ontstond te Boskoop een zware brand waarbij oen schuur en een gedeelte van de daaraan grenzende woning in de asch werden gelegd Verdacht dien brand door onvoorzichtiglieid veroorzaakt te hebben had zich gister voor de Haagsohe rechtbank te verantwoorden een boomkveekersknecht uit Boskoop die zich met een brandende pijp tabak zonder dop in de schuur had begeven waar eene hoeveelheid zeer droge hennepstoppels werden bewaard Waarschijnlijk was een vonk nit zgn pg p gevallen en had den brand doen ontstaan De beklaagde erkende die waarschijnlijkheid Van eenigen moedwil of vooruit beraamd plan was geen sprake geweest Het O H meende dat er in het gegeven geval geen aanleiding bestond de veroordeeling van den beklaagde te vorderen terwgl ook het wettig bewgs ontbreekt en vorderde vrijspraak De verdediger mr de Brann Jr stelde eveneens vrgspraak pleitende ook nog in het licht dat volstrekt niet vaststaat dat bet in brand geraken van de schnur een gevolg is geweest van de brandende pijp TOOIsrEiBIj Gisterenavond ging de eerste voorstelling in bet Abonnement der Koninklijke Vereeiiiging Het Nederlandsch Tooneel in de Sociëteit Ons Genoegen Toen men vernam dat deze Vereeniging voor dit seizoen in Gou ïa zou optreden dachten velen dat de aantrekkelijkheid van het nieawe de tooneelvoorstellingen weer zonden doen opleven Deze gedachte werd echter al spoedig eenigszins gewijzigd bg het lezen van het programma waarop het eerste stuk werd geannonceerd Voor de enkele voorstellingen die wij hier mogen genieten moet men liefst niet komen niet een stuk in verzen zooals Romanesk Uen kan gerust aannemen dat het publiek op een stuk in dichtmaat niet gesteld is Dit heeft alzoo dadelyk invloed op t getal bezoekers Laten we er onmiddellijk bijvoegen dat het Bestnnr der Sociëteit deze opmerking aan de Koninklijke Vereeniging bad kunnen maken zonder meer daar het zooals wjj hoorden niet bet recht van kiezen heeft Wespreken den wensch nit voor het vervolg van stukken in poëzie verschoond te blijven Zoo gaarne heeft men hier een stuk waarover we thuis nog eens met geestdrift kan spreken Een stuk als Bomanesk gaat ons voorbij zonder diepen indruk te maken Uit een oogpunt van knnst viel er echter voor den aandachtigen hoorder veel te genieten Spel en voordracht waren een beter stuk waard Inderdaad dwingt het bewondering 1 als men hoort hoe uitmuntend de artisten de kmut vas zeggen verstaan Romnesk Is voor t grootste deel een keurige voordracht Vooral de dames Hoppen en Kltossen hebben ons daarin getoond boe ver ze bet in die moeilijke kunst hebben gebracht Het was een groot genot beiden te hoeren terwgl haar spel en gebaren niets te wenschen overlieten in nitdrakking en natuurlgkheid De beeren Chrispijn en van Westerhoven waren ook uitstekend in hun rol al beviel ons de eerste wel beter dan de laatste Straforel de heer Schalze speelde niet minder goed alleen sprak hij als markies wat ving en daardoor ontgingen ons enkele zinnen Er was blijkbaar veel werk gemaakt van de verzorging van het tooneel ook de costumes waren keurig netjes Het stukje De Nazomer viel in den geest Mevrouw van Korlaar van Dam kwam daarin bijzonder goed uit haar bonding vooral ook als ze maar een wenkje of een knipoogje te geten had waren typisch en geestig Mej Hopper speelde alleraardigst en ving vrij v l oter dan de heer Ohrispün Jr die het geacheveerde en vrg e in manieren en in het geheele optreden gerust van haar mag overnemen De weinige bezoekers waren niet karig in bun toejuichingen de artisten werden en dit gold hoofdzakelijk hun spel een paar maal teruggeroepen I QEZONOEN Gouda 15 Nov 1901 Geachte Redactie Vergun mg even de aandacht te vestigen op een berichtje in Uw blad van gisteren dat zonder toelichting aanleiding kan geven tot verkeerde gevolgtrekkingen ils groote merkwaardigheid wordt daar het feit vermeld dat het aan een leerling van den Heer Zwaaneveld alhier gelukt is om door zgn examen te komen voor boekhouden Of nu juist het merkwaardige of zeldzame van dit feit wel een reclame is voor den Heer Zw wil ik niet beoordeelen Echter wil ik opkomen tegen den verderen inhoud van dat berichtje als zou eerst thans te Gouda een licht zgn opgegaan op dat gebied en als zou eerst thans gebleken zgn dat Gottwenaars niet qaar elders behoeven te gaan om met sncces examen te doen Eene dergelijke conclusie doet m i te kort aan de goede reputatie van andere leeraren M O te dezer stede met name de Heeren A de Goederen en W de Mol die reeds eenige jaren langer in die functie werkzaam zgn als de Heer Zw en stellig niet met minder succes al wordt door die heeren niet direct de groote trom geroerd als een hunner leerlingen slaagt Ik stel prijs op het afleggen dezer verklaring omdat ik zelf eenige jaren geleden als leerling van den Heer A de Goederen met succes examea deed voor Mercurius bg eerste poging en na betrekkelijk korte stadie Daarbij weet ik zeker dat genoemde heer met meerdere leerlingen hetzelfde succes heeft gehad wat ook van den Heer de Mol kan worden gezegd U zult mö dus moeten toegeven dat ik niet ten onrechte de aandacht vestig op de minder juiste uitlating in Uw berichtje van gisteren Met dankzegging voor de verleende plaatsruimte Hoogachtend M F DE BAADT Het doet ons genoegen te vernemen dat behalve de heer Zwaaneveld nog een paar andere heeren les in boekhouden M O geven Wanneer de candidaten dier heeren zgn geslaagd of nog slagen zouden wij ook gaarne dit vermelden doch nog nimmer is een dergelijk verzoek tot ons gericht Vreemd is het toch dat aan den cursus voor handelsen kantoorbedienden die door de gemeente wordt gesubsidieerd geen Qondscb onderwgzer in boekhouden is aangesteld terwijl er nit bovenstaand schrgven blgkt dat drie heeren de bevoegdheid daartoe hebben Bed Goddank I éindelik eens met n gevoel van enige tevredenheid naar huis gegaan We mogen zeggen megeleetd te hebben met die kinderlik onschuldige door t romautiese enigszins bedorven Sylvette en Fercinet die de wereld beschouwden door een sluier van poesie En al was het stuk wanneer men het las door velen misschien vervelend gevonden geworden door dat ewige gedweep met de natuur en die verouderde manier van liefhebben zoals t op de planken kwam was t boeiend vol aantrekkelikheid Die boekerige overgrote moje onschuld van Sylvette waa heerlik even mooi als de toon en de duidelikheid waarmee Fercinet zijne verzen citeerde zo gelovend aan t schone zo in levend in t reine Evenmin mogen we vergeten de heren Chrispijn in zijn rol van Bergamin en van Westerhoven als Fasquinot n woord van hulde te brengen Want hnn doen is slechts n greep nit t dagelikse leven maar mooi weer egeven Straforel is enig in z n rol waarin hg de roman liefde op n alleraardigste manier parodieerde In Romanesk zijn poesie en proza scherp van elkaar gescheiden t Stuk vindt i n parodie in zich zelf t Is niet nodig om ook Nazomer waarin dezelfde personen voorkomen die we boven onze hulde gebracht hebben te critiseeren Mevr V Korlaar v Dam is n tiepe n prettige verschijning in Nazomer waarin ze uitstekend haar taak volbracht We zijn tevreden en toch geheel en al f Neen I Is t niet mogelik ons meer te doen genieten F Zgn er geen tonneelstukken genoeg die in degelikheid boven Romanesk en Nazomer staan f Genoeg als er maar meer werd besteed om goede verenigingen te engageren want men behoeft volstrekt geen knnstenaarsoog te hebben om te erkennen dat Op Hoop van Zegen op n jammerlike wijze verkarikaturiseerd is niettegenstaande er enkelen waren die toonden goede krachten te zgn Zolang Gouda in z n dekoratiel van t jaar nul blijft zolang dat ellendige prulwerk niet door de vuUniskar wordt weggevoerd om plaats te maken voor degeliker decoratie zolang zal Gouda zelden n stuk zien zoals t ziJn moet Uithangbordjes zoals in Shakespeare s tgd met opschriften als dit is a bos dit is n straat nit die tiJd enz is soms hard nodig want menigmaal wordt er van de fantasie van de toeschouwer te veel gevergd Maar n onmetelike toekomst ligt nogt voor ons we zijn zo pas de 20ste eeuw ingegaai en wel zgn de automobielen uitgevonden maar in Gouda kunnen we t best met de kruiwagens afdoen Haast u lang zaam Dames en Heeren GLACE GEMSLEDEREN ASTRACAN WOLLEN TRI 30T FOULARDS A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Velephoon o il Beurs van Amsterdam iSlotkn I 80 Vikrs 80V lB 1Vb 81V 8IV 14 8 Vi 971 PU 8IV1 14 NOV NlsnuHD G rt Ned W 8 l idito clKo ditc 8 dito dito dito 3 Uol a B Ubl GouJI 1881 834lTju IB ln3ehr Ting 186881 5 OoaTBKll Obl in papier 1868 5 dito in Bilvorl868 6 PoaTUOil 0I 1 iDtit ooupoQ 8 duo ticket 8 67V 85 i V 1041 80 90 Vb 876 416 9 V löiy 110 106 Ui 118 IB 59 104V Hinum Obl Binnani I8 4 4 dito Gfoootu 1880 4 dito bii Rolha 188 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in ffoud teen 1888 6 dito ilito dito 1884 5 SpAHja Perpet achuld 1831 4 TuKKBU Gepr üonv leeu 1890 4 Ge K ening serie D 1Geo leenin serieO ZuluAra Kp oblg 189i 5 lUiIco Ob tUSoh 1890 ViHEZuiLA Obl onhep 1881 4 AvBTKllDAM Obligation 1896 3 BoTTatDAH Sted teen 1894 8 NlD U kir Hudelar aaad Arenilab Tab M Certificaten DeUMaatBchappij ditoAm üypotheekb pendbr 4 OuItjMij dorVoralen aaod fl Gr Hypothoekb pandbr 4ViNederlandaiihe baak aand Kad HandalmaatBoh ditoN W It Pao Hyp b pandbr 8 Eott HypotbeeJÉb pandbr 4i ütr Hypotbeekb dito 4ViOoaraNk OjatHong bank aand BuBL Hypotheekbank paedb 6 AmalKA Ëqut by potb pandb 4 Haxv L G Pr Lien eert 8 Vis Holl U apoor w Mg aand Hy tot Bipl ff Bt Spw aand Ned Ind Spoorweg m aand Ned Zaid Afr Spm aand dito dito dito 1891 dito 4ViiTALllSpoorKl lS87 80AEobl 3Sinid Ital Spmnij A H obl 8 PoL N Waraehau Weenea aand SüBL Gr RUBB 8pw Mij l ebl 4 Baltiflohe dito aand 181 1001 115 140 1 1011 107 105 861 104 101 10 7 1011 108 11 117V 101 Fastotta dito aand 6 j IwAog Doinbr dito aaad 6 Knrak Ch Aaow Sp kap obl dito dito obliK 4 Amxbika Cent Pao Sp Mg olil 5 Ohio k North W pr Cv aand dito dito Win 9t Peter obl 7 Denaer k Bio Gr Spm eert T a IllinoU Central obl in goud 4 LouÏBT k Na bailU Cer r aaad Mexico N Spw M Ie hyp a 6 Hiaa KanaaB v 4pCt pref aaad N Tork Onlaaio k Weat aaml Penn dto Ohio obhg Oregon Calif Ie byp fn goud St Paal Minn k Uanit obl 1 Dn Pao Hooflijn oblig dito dito Line Col Ie hyp O 6 Oaxada Can South Chert v aan 1 Vax C Kallw k Na lc b d e O Amflterd Omnlbna My aand Bottord TramweK MaalB Band NlD Stad AmBterdam aand 1 Stad Botterdam aand 8 BuoDL Stad Airtwerpen 1887 l i Stad Bruaael ISSe Vi HoNo Theiaa Begollr Geaelaeh 4 O BTaHR Btaataleenig 1880 6 K K Onst B Cr 1880 8 Spam Stad Madrid 8 1888 Nan V r n ï Afli ivinl enrt lantels Japonstoffen PELTEHUEIT in buiten jewoon groote keuze van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer ooncureerend Da SAM80M VERSCHEIDENHEID Te Buffalo bevindt zich een olifant Jumbo II die wegens ouderdom afgemaakt moet worden Hij heeft nu een elektrischen stroom van 2200 volts door zgn berg van levend vleesch en levend merg voelen gaan uit twee elektroden aan zgn ooren en een op zijn rnggegraat Met een kwispelen van zgn staart en een gesnurk van bijval heeft hg zjjn voldoening over deze kitteling van hooge spanning te kennen gegeven De Duitsche Keizer vernam dat Zondag j l een arm vrouwtje te Berlgn de wed Basper die in de Mariënstrnsso biJ haar zoon een besteller inwoont haar lOOen verjaardag vierde Hij li haar een allerhartelijksten brief zenden met zijn gelukwenschen vergezeld met een raooien porseleinen kop met ziJn beeltenis versiert een feestgave van 300 mark Men meldt uit Druten Wegens den lagen stand der Waal kon de Ngmeegscbe stoomboot gisteren hier niet aan wal komen terwgl een schip met steenkolen vlak voor het dorp aan den grond vastraakte Burgerlijke Stand Ifoordreolit GEBOREN Teuntje ouders A Fluit en A Schreurs Pieter ouders C Vermeer en J van Leeuwen Cornelia ouders J Hogerbrngge en G Vergunst Christina Teuntje ouderr W 8 van der Sterre en G van der Graaf Johanna ouders M K Verwaal en D Anker Frederik ouders H Tober en A van den Dool OVERLEDEN A Huurman 42 j ADVEllTKINTIKN DEPOT VAN DE Firma W F MUZIEK van de meest bekende uitgaven PETEES LITOLFF enz MAGAZIJN VAN Papeterie en Schrijfbehoeften Soenneeken Bureau irUkelen Aanbevelend Wed MART J BOUMAIV HDLSTKAMP Dubbele Buurt No 11 loE FSMiD m mT Belanghebbenden die genegen zijn hunne paarAen te lalen betUtan aan de HOEFSMID CURSUS kunnen zich vervoegen aan den tinoumumirKIJ op het terrein naast de school van den heer HÜBBR ZAIBBVAOMlDDAOa van tibaalf tot vier HUI Namens het JBeetuur van de H M v L afd Qouda e o Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOIPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlgke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvsrlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 Zenuw en llaa r ijders wordt nit orertaii ing als een werkeiyke halp B den nood het boek aaabeTolen Na ontvangst ran adres per briefkaart no rdt d t boekje franco per poat toegezonden door BLOKFOSL S Boekh Zaltbommel