Goudsche Courant, maandag 18 november 1901

No 8651 Maandag 18 November 1901 40ste Jaargang B tJBD flgag i aBftpBBBW mBBB mmxm coirmt IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken leleruiiH u H9 De Uitgave dezer t ourantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per l ost 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN Teleroou Aio Kt ADVEttTJENTIEN worden g eplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending vani Advertentiën tot 1 uur de s midd C A V D LOO ARTS voor Zenu w en Zielsziekten Goudsche Singel Hl BOT IBBÜAM SPREEKUREN 9 f INRICHTING VOOR PSYCHOTHERAPIE lenbiedehel geluk lie hand Hoofdprijs Ue prijzen zijn door den Staat gegarandeerd Uitnoodiging tot deelneming in de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote üeldloterij waarin zeker 11 Uillioen 202 000 Mark gewonnen moeten worden De prijzen van deie veel voordeel biedende Geldloterij die volgens het plan slechts US i OO loten bevat zijn de volgende De hOOffSte prijs is eventueel 600 000 Mark Premie van 300 001 M 18 prijz èlO 000 M 1 prijs i 800 000 M 66 prijz aBOOOM 1 prijs il 100 000 M lus prijz iSOflOM 75 000 M 70 000 M 9B 000 M 60 00M 55 00 M 50 0 10 M 40 0110 M 80 000 M 20 000 M prijs k prijzen ji 1 prijs 1 prijs a l prijs prijzen è 1 prijs 1 prijs a1 prijs k 156 prijz 4 8000 M Iprijr klBOOM 81Ï prijz IIOOOM 1010 prijzen i 200 M 20 prijzen a 260 M 77 prijzen i 800 M aeosa prijzen i 169M 91 89 pnjz 4 160 US 116 100 M 1088 prijz 4 78 45 21 Totaal 59 010 prijzen De Hooldi rijs in de Ie klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt in de 2e kl tot iS DOO M in de 8e tot 60 000 M in de ie tot 66000 M in de 6e tot 70 000 M in de 6c lot 76 0011 M in de 7e tot 800 00 M en met de premie van 800 000 event tot 1 00 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 60 een hall origineel lot slechts Guld 1 15 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de ofBcieele trekkingslijst De ultbetallnt en verzendlnK ran prezen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding OF ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Oflr Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 21 NOVEMBER e k met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland UAftASure DU ïijMeips NOUVEAUTÉS Wii verzoeken do Dames dio ons geïllustreerd modealbum voor het Tf noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen a MM JDLESJALÜiOTAC Paris Hetzelfde wordt dan omgaand yratU m iraneu toegezonden Bestellingen van al 25 francs vrg van alle kosten aan linis met 3 verhooging UéexpeJIllekanto of te Koienda N Htt beftt oBKtudelyluts ra makkclykite poetimiddel voor Heeren en vooral damM en iOndsrictioenwwl I iadeApprehwrwnCM MUIIW fc C op naam en fabrieksmerk Bwlln Beuth Str 14 Menlettigoi Geen Kinkhoest Cieen Influenza I OMNKLUKE Om Itinkhoesl Influenza Itorsten Keelaaiidoeningf binnen den kortst mogelgken tp te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ends bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst lionigExtract M E L I A M T n E uit de Koninkiyke Stoomfabriek DE HONIKGBLOEM I Hofleveranciers 70 ets 46 et bij H N VAN SCHAIK T DEN HAAG Flacons 1 1 ra mae Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda li M1F B1E8 Kleiweg E 100 Gouda E H VAN UILÜ Veerstal B 12ü te ourfo A BOÜMAN J ooriirecAf l INKSE NieuwerketiadlJsel A N van ZESSEN Ao mAoM J Th TURKEN Bo iwp B V VyiJK Oudeaalrr A SKÜEEVL Bamtreckt P W v EDE Oii fa ia w K van DBa HEHDEN te Reeuwijh P v d SP OK Moercapelle ü v o SnliWaddinQevee Wed HOLST Waddmmen M KOLKMAN Waddmgsveen P A m Oimn Oudewaler D m JONÜH Oudewaler J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BlKKfcll te Benschop Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van kende of overlading van de maag door het gebrnik van slechte moeielgk te verteeren te warme öf te koude apgzon of door onregelmatige levenswöze een raaaglpen als Mnngltntarrh Maagkramp Miiiwi Unen moeteHJI e apljurertertna of vemlljming op den hals gehaald hebben zfl hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortrcöelpe werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zgn Het is cICuBert Urioffso ie Xruièmmjn Deze KrnidenwBn is uit voorlreffeiyke geneeskrachtig bevondeno kruiden met goeden wp gemaakt en versterkt de spijs verteerings ofganen van den raensch zonder een laxeermiddel te z jn Krnidenwvjn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op juisten tp gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eone proef medete doen Symptomen als hoofdpp oprispen zuur in de maag opzetting misselijkheid met braken die bij chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwijls n i eenige malen drinken genezen VrAxet rwi rkino onaangename gevolgen daarvan als V CrS vOppiIlg benauwdheid koliekppen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENAVIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en verwpert doi r een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen Schraal bleek uitzien bloedaimoede verval van krachten zun meestal do gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming en een ziekelijke toestand van de lever Bij gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdppen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de Verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt dett eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke attesten en dankbetuigingen bewijzen dit I K KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen è Fl 1 50 en 2 in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen van Nederland Voor namaak wordt gewaarBohuwd I Men verlaiige uiisluitend ï Hubert lllrlch sclie Kruidenwijn Mijn Kruidenwijn is geen geheimmiddel zijn bestanddeelen zijn Malagawp 450 0 Wpgoest 100 0 Glycerine 100 0 Eoode wijn 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anp alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd Irti 2 Patent H Stollen IMH icUrI troitmltt unaiaci i i Dl iiiuii miUukttiriiim Warmng Der grosne Erfolg lim arrunian hat Ar au za rtr i sehieaantn werthloêtin Nachahmungen g9gtlm l att kauft dêhte unwi etH gcharfen H StoUmi nut nn unt Jtraot Oder lolotna ElêmhuidlungM k amen uaitr Plêk t wt $ nöbMêUtWKlJ aiuiêhinitm SZ PreUlUtmi aini Zeugniaae ir tk md C ADYEETENTIM in alle Couranten worden aang enomen doov het Adverleiitie Biireaii van imsKMN ZOON FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ chemische Wasscherij VAS II oi iM iiiii i ii u 11 Kraiikuile Rotterdam lebreveU rd dctr i M don Koiiitln der Belgen Iloofddepö voor GOUDA de lieer II G TUIJSItlJItG Korte Tiendeweg D 7 dpecialiteit voor het stoomep en Teireav alle Ueereiien Dameagarderoben alsook al Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomrn k6 pluchemantels veeren hont enz Gordgnen tafelkleeden eni worden aaar ieuwate en laatste methode geverfd ÊiiBBÊPÖTVMTHEE neu wordt verzocht op t HERK te letten UIT HKT MaGVZUM TAW l IIAVK S VAAYZÜ K QORÏWCHEM Deze THEEËN worden afgel © rerd ïn verzegelde pakjes van tr j wee en em half en een Ned om met vermelding van Nommer er IPrg voorzien van aevenstaani ÏMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoeriotf van ge eerde orders aanbevelende 1 G BIJL voorheen J BREEBAABT Lz Keilt Ze Miwsch Tarwebrood tS cent de £ 6 A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 1Ê0 J f o IK E OUD 15 9 m SCHIEDAMMEB GENEViS Uerkt NIGHTOAP Verbijgbau bffi M PEETER8 Jz N B AU hawij au eohlteid ii oachet en kurk steedi roor wa van dea naam der Fiima P HOPPE Wie zeker zijn wu da Ectat Eikel Cacao t ontraDgen Muinengesteld en na vole proebemiagen ia den handel gekomen ondei des num des oitvindera Sr Miohaells T m rdigd Dp da besta machines is het wereldb remde étabblissement van OebiJ StoUverok ta Eenlen Ischt J p TQie neny Cikel Cacao in vierlcanten busaen Oeie Eikel Cacao is met melk gekookt aena aangename gezonde drank voor dagelijkacli gebruik een i 2 theale na t prader voor een kop Chocolate Ah ceneeskracbUge drank by geval van diari hee slechts met water te gebruiken Verkryghsar b ia voocaaaoiat B 1 Apotüeksra en p VsKa Ka nwrfMÜ f 1 80 c 0 90 ft 0i86Oenerulvaitegenweatdiger Toor HtAer and JuDus MattMMtdi Amnterdam Kalve straat 103 Gonda Druk van A BBlUKMAN Zn Dit So bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD ke kkis i vi De BURGEMEBSTRR van GOUDA brengt bij deze ter kennia van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Betastingen enz te llotterdatn op den ï4en November igoi executoir nijn verklaard Het Suppletoir Kohier No 8 der Personeele Belasting dienst 1901 Het Suppletoir Kohier No 3 van de Belasting op Bedrijls en andere Inkomsten van degemeente Gouda over het belastingjaar 1901 1902 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den by de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weiten binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den i6n November 1901 Ue Burgemeester voornoemd R L MARTENS Buileulandscb Uverzicbl tM Oorlogenieaws is er niet ook geen reclainetelegramnien van Kitchener Over het Britsch convooi by Bovendara wordt nog meegedeeld dat het r onvoot 29 OctoUer nit Lambertsbaai vertrok Den avond van dienzelfden dag kampeerden ponvooi en escorte op een hoeve bg Bovendam en den volgenden morgen vroeg werd Itet aangevallen door de Boeren onder Maritz De Boeren voerdon van het convooi zes wagens mede en staken de rest in brand In de week van 4 tot 11 November verloren de Engelschen volgens oUcieele opgave 131 man aan dooijen gesneuveld ol in bet hospitaal vorleilen 147 gekwetsten en 11 vermisten totaal 289 De verliezen bg Bakenlaagte zgn hier niet b In een hier te lande ontvangen brief nit Bcetoria van en gewezen Transvaalsch ambtenaar leest men Alle levensmiddelen zgn bier verbazend dnnr de runderpest heerscht schrikbarend en maakt het vleesch dat meestal ni t te eten Is hoog in prSs Velen verliezen veel geld terwyi anderen daarentegen geld vAten te mSikcn Tot de eersten behoor ik ie oorlog kost miJ om en hg 200 po id ik he nog 80 pond aan banknoten doch die zya op het oogenblik niets waard Het is voor de HMlanders die nog hier ztjn een zware tgd die nog wel lang zal dnren Een Dnitscher nit Mannheim die met een beaending krggsgeVangenen naar Bermuda is gestuurd meldt vandaar dat er behalve FEVMLLEiOX Uft V Duitse van W BA UFF 36 Schoten knalden nit buksen en pistolen het was alsof men een binnendringenden Tyand verjoeg maar het was niet het woedend gehuil van een teruggeslagen vijand dat men hoorde maar het gejuich van eene vroolijke menigte wanneer die geweren luid knalden ol wanneer de ver vooruitstekende berghoeken de diepere stemmen van een mortier tienvoudig teru kaatsten De bewoners van het slot Thierberg keken op het ouderwetsche terras van het stot gezeten naar d e vroolijke bedrijvigheid Met schitterende oogen keek de jonge Rantow naar dit schouwspel dat voor hem even nieuw als aantrekkelijk was In lijn vaderland had hij in gezelschap van vertrouwde vrienden dikwijls gezien hoe de wijn de hemelscbe gave bezat de wangen vriendelijker te kleuren de ttmgen lomer te maken en zells den m cinstigen tot een vertrouwelijk gesprek ook 1 1 tot een vroolipc gesang te dwingen maar nooit had hij gedacht dat de vreugde nog rooter note hooger was by de bereiding van dien opwdkkenden drank Hoe poëtisch leek hem dit levendige tafereel toe I Welke frigsche natuurlijke beelden vertoon op Bnrts Island waar hg zit nog ongeveer 4000 gevangenen op Morgan en Marches Island zijn Honderden van dezen zgn meer dar 60 jaar oud de oudste man is 79 ook ziJn er verscheidene kreupelen lammen blinden stommen en 250 kinderen Die kinderen zgn zeker met de andere hulpbehoevenden door Brodrick gebruikt om te becijferen dat er op zijn hoogst slechts 10 000 strijdende Boeren meer over konden zijn De Engelsche tory pers beoordeelt Brodricks rede gunstiger dan die vun lord Salisbury Zij wendt een groote mate van voldoening voor omtre t de goede voornitzichten welke de miuister den goedgeloovigen voorspiegelt Geheel onverdeeld is de lof van bedoelde bladen echter nieti Zy vinden zooals de Times b v dat de minister hoewel kloek te voorschijn zijnde getreden en het volk met feiten hebbende voorgelicht zijn departement volstrekt niet afdoende en onwederlegbaar heeft verdedigd Het blad verheugt er zich overigens om dat uit s hoeren Brodricks aitlatingen afgeleid mng worden hoe voortaan meer energieke middelen zullen worden aangewend ondanks al het kabaal dat door Sir W Harcourt en de zijnen moge worden gemaakt en dat hot voortdurend overtreden van do oorlogswetteu door de Bo4 $i ten laatste naar verdienste zal gestraft worden De liberale bladen spreken natuurlijk gehel anders Sommige hunner zooals de Westminster Gazette trachten het te doen voorkomen of zg eenige waarde hechten aan Brodicks optimistische verklaringen maar gaan daarna toch tot oen scherpe critiek over De bladen van meer radicale richtingen straffen de huichelarij van den minister vrijwel naar verdienste Sir William Harcourt heeft opnieuw een vlijmenden brief ann de Times gezonden in verband met Salisbury s redo in de Gildenhal Het merkwaardigste is zegt Sir William o a dat hg ons vertelt dat het ftbsurd is te veronderstellen dat wg in deze guerilla op onnoodige en onverwachte moeilijkheden ziJn gestooten Als onze moeilgkheden niet onverwacht waren en onvermgdelgk tot een langen oorlog moesten leiden wat bedoelde de regearing dan met hare verzekering biJ de algemeene verkiezingen dat de oorlog gedaan was t Als fatsoenlijke lieden hadden zg die verklaring niet mogen afleggen als zij toch verwachtten dat de oorlog zooals het geval is geweest deze den zich aan zgn tooneelkijker Het toeval had die groepen gerangschikt en toch schenen ze hem schooner toe dan wanneer de plaatsing hot werk van kunstenaarshanden was Kqk sprak hg tot Anna die het schoonehoofd op den arm steunend tegenover hem zaten van tijd tot tijd een ernstigen blik op het dalwierp k k daar dien ouden met zijne zilvergrijze haren hoeveel van dergelijke herfsten zalhij reeds bijgewoond hebben I Waarlijk ik zouuit de groep om hem heen ijne heele levensgeschiedenis kunnen bestudeeren De blonde knaap die hem juist die groote trossen bracht kan zijnkleinzoon zijn de jonge man die met zijne zweepde meines plaagt en hen met zijne scherts vanhet werk afhoudt terwijl ze hem schijnen aan tesporen houd ik voor zijn jongsten zoon zie datmeisje slaat hem vinnig terug ze zal wel hotliefje van den vroolijken jongen zijn want zelachen alten en plagen hem Deze gebruinde breedgebouwde man van veertig die zooeven dengroeten korf met druiven op zijne schoudersdroeg zal wel de oudste zoon en de vader vanden blonden knaap zijn Zoo hebt je de viergraden van ouderdom die ze allen wel zonderveel verandering doorloopen zullen Zeker zonder veel verandering en zonderveel genoegens merkte de oude heer von Thierberg op die er Snverschillig naar keek dateeuwige zelfde sedert honderden jaren Die kleinedaar zal spoedig naar school gezonden en dagelijks door zijn meester geslagen worden ju stzooals het jaren geleden met zijn grootvader hetgeval wat De jonge man zal spoedig soldaat wor jongste twaalf maanden zoude aanhouddn Eui waarom werd van deze moeilgkhedei die jioch onnoodig noch onverwacht waren by de algemeene verkiezingen niet gerept f Iiord Salisbury tracht de zenuwachtigheid en het pessimisme der natie te stillen met de in goed geloof te aanvaarden varzetosring dat de zaken heel wat veranderd zijrt bg wat za een jaar geleden waren Maar na alles wat de regeering in dezin oorjsg heeft gedaan en gezegd is Sir Wllliaih minder dan ooit van plan vertrouwen te stellen iu blooto verzekeringen die ni t gestaafd worden door bowgzen Do Reichsanzeigor hoeft den tekst gebracht van do wgzigingen die de commissie uit d n Bondsraad bg haar onderzoek ran het voorloopig ontwerp van graaf Pasadowsky heeft aangebracht Zg zgn zooals vry algemeen verwacht werd niet groot en van vrg onhpteekenendon aard Alleen in de onderdeelen is iets gewgzigd in hoofdzaak is alles bg het oude gebleven Van aarzeling van terugtreden by de vej bonden regeeringen alzoo geen spoor Maar ook de oppositie het tegen den broodwoiker te wapon geroepen Dnitsche volk staat gereed om den strgd aan te binden Tal van vergaderingen hebben aan de arbeiders m aan allaj die by handel n industrie belanig heWon dóen zien dat het tot wet worden der ontwerpen voor hen oen ramp zou zgi en zö schijnon dan ook vastbesloten om den dreigenden aanslag op hun welvaart mot alle hun ten dienste staande middelen te vergdélen Adressen tegen de broodbelastingr zgn en worden nog dagelgks door duizenden geteekend Men spreekt zelfs van meer dan 1 700 000 handteekeningen Inmiddels heeft Ven Billow stappen gedaan om zoo spoedig mogeiyk het gewgzigde ontwerp in druk aan de leden van den Rgksdag te kannen doen toekomen De Bykskanselier wenscht dat de leden van den Rijksdag de gelegenheid zullen hebben geheel voorbereid ter vergadering te komen opdat onverwijld met de beraadslagingen kunne wordon aarigevangen In ieder geval biedt de a s Rgksdagcan pagne allo elementen voor belangrgke maarverbitterde debatten opwinding in het buitenland vooral hg de twee partners in helDrievoudig Verbond politieke en economische belangenstryd iu het binnenland en eenbewerkt en mobiel gemaakt volk achter deRiiksdagleden 1 En nog altgd heeft Von Bülow gezwegen en weet men absoluut niet met zekerheid tè zeggen welke precies zyn plannen zgn den of zich voor een paar jaar als knecht in d stad verhuren Komt hij dan thuis en is zij grootvader dan dood dan erft hij zijn klein stukji land en begint aan trouwen te denken en heef hij dan vier kinderen zoo zullen ze wanneer ool hij eens komt te sterven het armzalige stukje grond onderling moeten verdeelen en zullen juis viermaal armer zijn dan hij Zoo gaat het op eij af Voor het kruit dat ze heden verschieten hebber ze een heel jaar gespaard om toch maar een dag te hebben dien ze in bedwelmende vreugde kun nen doorbrengen en dat noemen ze vi ooHjk zijn Dat noemen de stedelingen een teest een schilder achtig volksgenpegen Neen ge ziet de zaken te donker in oom I antwoordde de gast Voor mij ligt er heel veelpoesie in dit leven Deze menschen zijn zoo han4 dig zoo levendig zoo vlijtig Verbeeld u eenöniijne Markers hier hoe onbeholpen en ongeschiktzouden ze zich toonen Ik schaam me nU nog omde onervarenheid die ik laatst loonde ik namin een van uwe wijnbergen een aardig meisje hel gebogen mesje at en beloofde haar te helpen toer ik de eerste druiven afgesneden had en ze in hetkorfje legde bekeek het meisje slechts den ateelder afgesneden druiven en zei lachend U heeltzeker nog niet dikwijls druiven gesneden wantik had den steel inplaats scheef recht atgesnedenJNeen I mij Hjkt dat wijnlezen een groot teestdagder natuur toe eene liefelijke verwerkelijke podsietoe Poesie hernam Anna terwijl ze een droeven weemoedigen blik op de bergen aan denoverkant wierp Ken pijnlijke pofiiie Voortdu Vers reide Berichten Feankkijk Door de rechtbank te Niort is de heer Porcheron de vader van don jongen kwartiormeester die een eind aan zgn loven heeft gemaakt naar hy schriftelgk betoogdo onder den invloed van de slechte behandeling van den kant van zgn kapitein wegens boleediging van den kapitein in quaostio wien hy hg de begrafenis van zyn zoon een alag in het gelaat gaf veroordeeld tot honderd francs boete onder toepassing van de wet Bérenger nog wol een vonnis dat in zgn onbeduidendheid eigenlijk een voroordeeling inhoudt van den kapitein De kappersbedienden te Pargs honden protestvergaderingen tegen de patroons die ook den Zondagnamiddag opon salon houden en er wordt geyverd voor sidling in de week des avonds om acht uur en des Zondags om één uur dos namiddags Labori de beroemde advocaat uit deDreyfnszaak zal zich te Fontainebleancnndidaat stellen voor een Kamerzetel tegen een aanhanger van Méline en de volgende week houdt hö zyn eerste politiekoredevoering in don Ronaissance schouwburg Do Figaro redacteur Bourdon heeft tegen den toonoelschtgver Francis de Croisset wegens mishandeling eon aanklacht ingedieiid bg den procurour dor Republiek met eisch tot schadeloosstelling daor hg er nogal slecht aan toe is Door de rechtbank te Auxorre is vrggesprokeii tegelgk met drie redacteuren vande Pioupiou de l Yvonne een sociaal democratisch orgaan do exgymniuiumleoraarHervé te Dyon wegens de publicatie vantegen het leger opruiende artikelen in genoemd blad Het openbaar ministerie pleitteschuldig doch de jury sprak de antimili tairiaten met zes tegen zes stemmen vry liÏNNEMXAiBr Eenige dagen geloden is door het departement van binnenlandsche zaken nan de commissarissen dor Koningin ten behoeve der gemeentebesturen verzonden het materieel in 1902 noodig voor do uitvoering der leerplichtwet Het zyn honderden en honderden pakketten met oen gezameniyk gewicht van pi ra vgf en twintig duizend kilogram Nu moet dit alles voor den tweedon keer door de commisaarissen der Kon ngin onder de gemeentebesturen worden verdeeld rend gebukt onder kommer en verdriet slechta één dag van vreugde die in het licht harer heldere vriendelijke stralen de gruwelijke duisternis er omheen slechts scherper teekent maar niet opheldert 1 O kende je beter het leven van déze armen I Kon je ze bij het eerste ontwaken van de lente zien 1 ledere winter verwoest hunne tuinen de smeltende sneeuw sleurt hunne beste vruchtbaarste aarde met zich mee M inr onvermoeid trekt oud en jong dan uit De aarde die het water hun ontnam dragen ze weer naar boven en leggen ze weer zorgvuldig om hunne drutven neer Van den vroegen morgen en in den raiddaggloed tot laat in den avond klimmen ze zwaar beladen de stede smalle trappen op Hoe groot is flan de vreugde wanneer de wijnstok weer goed staat maar daarentegen zijn de zorgen bitter groot want de geringste vorst kan hunne planten vernietigen En indien er dauw dreigt ie vallen of indien een koude nacht in aantocht is dan is het verschrikkelijk om hen bezig te zien Alten zeHs de kleinste kinderen stroomen nog voor do dag aangebroken is naar den wijnberg Daar leggen ze oude kleed ingatukken en doeken om de wijnstokken en steken lA aan opdat de walmende rook de tere planten beschutten mogen AU arme zielen die in het vagevuur verbanifen zijn kruipen ze om de kleine schokkende vlammen en door den sluier van rook waarin ze begraven zijn De kleinen loopen er hard om heen se zien het ongeluk nog niet in maar de vrouwen en mannen daarentegen weten het wel iVordt vtrvolgil