Goudsche Courant, maandag 18 november 1901

1474P LOTEN Na een onlerlioud met den kommandant oon man van ongeveer 3 5 jaar sprak Willem de hoop uit dat de Boeren niet gekomen waren om in één dag de vruchten van z n jarenlangen h rdeu arbeid te verwoesten en hij kreeg ten antwoord dat zjj volstrekt geen verlangen koesterden baldadig iets te vernielen zoolang men hun niets in den weg legde en zij zich het benoodigde voedsel konden verschaffen Tot onze verlichting bemerkten wij welk een vasten bijna ijzeren wil de kommandant tegenover zp manschappen deed gelden Hij zelf was een zeer streng uitziend man en ofschoon hij hoffelyk sprak deed hy dit toch op den toon van iemand die lang gewoon is te bevelen en geen tegenstribbelen duldt Vele burgers traden nu onze woning binnen sommigen bedienden zich van koffie enz van ons nog niet genuttigd ontbijt anderen slenterden rond en lazen na om de laatste Engelsche kranten gevraagd te hebben met luider stemme en met het grootste sangfroid het geheele gezelschap artikelen over de Boeren voor Alle burgers rustten daarna uit b hun paarden tot het bjna donker was toen stegen zj op en begonnen weg te rijden Maar eerst reed de kommandant nogmaals naar onze deur en mijn man roepende vroeg hj Willem of hij de Boe renproclamatie gezien had En vervolgens zeide hg Nn druk ik u op het hart om goed te verstaan en te onthouden dat elke kaffer die wordt uitgezonden om ons bezoek te rapporteeren zal worden doodgeschoteh en dat gij zelf zult gevangen genomen worden of met £ 60 beboet En tenslotte sprak hij op een toon dien ik rajn heele leven lang niet zal vergeten Pas op dus gil bevindt n in een gevaarlijke po De brief eindigt met deze verzuchting Met slechts weinig levensmiddelen achterblgvende terwyi schadeloosstelling een droom uit het verleden is eindigde voor ons aldus het vyfde bezoek van Boerenkommandoa aan onze plaats en werd aan ons overgelaten om te kiezen tusschen gehoorzaamheid aan de krygswet door onmiddeliyk de aanwezigheid des vflands te rapporteeren en het vooruitzicht door de Boeren te worden doodgeschoten Door de oplettendheid van een machinist der Staatsspoorwegen werd in den nacht van den 12 op 13en dezer een ernstig oaheil voorkomen Tengevolge van het spoorwegongeluk tusschen Bellen en Hoogeveen werden de iieizigers voor de richting N Schans dooi een extra trein naar hun bestemming gevoerd Deze trein vertrok van hier des nacl ts om 1 uur 50 minuten Tnssohen Winschoteji en N Schans moet deze trein een vaarwater de Eenael passeeren De seinen waren op veilig gesteld zoodat de maehinist ongehinderd kon doorryden Of nu genoemde machinist vermoeden had dat de zaak niet zuiver was of dat hg de seinen niet vertrouwde zooveel is zeker hg liet den trein stoppen vlak voor de brug en ontdekte tot zgn schrik dat deze brug open was Een verder onderzoek bracht aan het licht dat de brugwachter na de seinen op veilig te hebben gesteld naar huis was gaan slapen Aanpvangen 1 October TUd vm Greenwich 17 8 Winterdlenst 1901 02 inoUA ROTTSRD MvioB ram B BOTTERDtH gOUDi Tin 18 80 l 5S n Sl 11 46 IS 04 10 V 48 8 41 8 80 f 4 46 5 5 83 04 8 89 7 06 7 19 8 11 f S 4 68 8 8 4 6 8 48 68 I t Ê 5 10 V t 8 6 1 r 10 08 f g 4 08 4 84 4 8 6 18 6 48 8 54 6 84 7 08 7 88 8 80 3 4 9 47 10 08 10 16 11 0 10 1 10 88 10 88 10 48 10 4 11 6 1M 1 I6 1 8 B oe 84 00 9 87 10 08 10 1 1 top k M t i n R H ji h k qK j Ert pn ib g a o i pü to w ir m SOUDi DEN 10 19 10 88 11 18 U UU 66 1 IS 8 81 8 46 ll 8 1 07 f U l 1 1 11 80 i 41 10 88 10 48 U 86 11 48 18 46 1 87 8 80 8 48 4 16 5 4 81 7 KASTELEIN mr D VEIIP ICIITI HCI van het KASTELEINSCHAP der Sociëteit Ons Genoegen te OOUDA zal plaats hebben op lAARDAG 2 DECEMBER 190L De voorwaarden zgn tegen inzendüig van vUftlg eentt te verkrggen bg den Heer P HEKMAN Fz Secretaris der Sociëteit Crabethstraat Q 242 Oouda 4 46 4 6 6 88 6 48 5 67 8 16 4 49 i 6 8 01 7 0 1 15 7 86 3 8 8 i M4 0 11 IM lO IM 40 8 1 4 0 0 4 6 1 6a 1 1 7 7 4010 0 Voorburg 6 88 J lo sl U60 4 81 8 43 m Zo8teloi i8 g 6 68 rr S in ts 8 ll 6 1 8 64 7 ol Mo O r oT 80 0 11 in 4 M ll eS li J l 8 09 8 t 4 17 4J 1 81 6 4 1 06 1 81 09 8 88 8 46 lO 88 10 88 wol D U r Ua t Ut Tin B n i 1 10 o H OO 18 88 8 16 8 1 4 88 6 4 00 l 7 10 1 88 8 J8 10 80 11 0 i 0 0 0 0 1 A M S T B R D A M t1 nu m S 8 11 8 3t 9 18 10 80 10 6 18 08 1 10 tSUM 4 07 t 4S 6 S 8 8 48 9 51 lO i 10 80 11 08 iut W 8 01 8 68 0 94 10 10 11 04 1S 48 18 67 1 67 8J6 4 11 1 67 6 80 1 48 6 44 9 86 10 8 11 08 U AnuUO 8 19 9 13 9 8 10 88 ll lv 1 08 1 1 I 19 8 404 87 6 1 6 48 8 01 i8 10 iO U K 18 14 ol D ur l uat Ut nm 1 1 14 10 69 18 00 18 88 8 16 8 1 4 88 8 4 00 U l 3 U 4 40 8 1 8 01 10 4 11 41 U Si 108 8 118 8 45 5 04 8 84 8 81 i j vmtC 6 8 7 15 8 10 S tOI UO Bl U l i 1 I 8 8 10 8 84 4 43 8 08 8 1 1 09 8 10 9 48 lAnu W 8 84 8 47 7 80 8 86 8 4 80 9 4 11 80 18 41 M 4I 8 1 8 4J 8 01 8 81 8 88 7 6 8 18 10 01 lood 7 08 7 31 8 18 9 1 9 1 10 18 10 81 U Bl 1J M 8 88 4 18 4 84 8 47 7 07 1 84 8 0 ll ll 6 4 8 6 7 00 7 8 8 4 8S 10 08 10 48 7 4 9 8 10 18 11 07 4 8 14 4 4 18 h 8S 7 84 7 4 S J 9 89 10 07 10 41 lUM 18 i 1 41 8 88 a tO 10 04 10 41 11 83 11 08 1 48 8 01 8 1 4 18 4 41 4 80 9 81 10 J7 11 66 1J 1 10 88 1 Gemengde Berichten Bij de inbraak en dielatiil in den nacht van 13 op 14 dezer te s öravenliage gepleegd in perceel in de Van Bylandtstraat hadden de dieven ol de diet gemalikeiyk werk Er behoelde slechts een glasroitje van de straatdenr ingedrukt te worden om daarna de deur te openen die niet op het nachtalot was Het hnis werd niet bewoond want de bewoonster wan tijdelgk afwezig Er worden heel wat zilveren en goadon voorwerpen vermist die geborgen waren in een bnfletkast waarop de slentel stak Onder meer ZQn onderscheidene zilveren lepels vorken en messen gestolen gouden broches ringen o a zes met jnweclen twee bankbiljetten van 1 25 een mnntbiljet van 10 zoomede eenige rijksdaalders en guldens De bestolene was tegen inbraak verzekerd Men Bchröft aan de N R Gt De van IJmuiden voortvluchtige boekhouder der maatschappö Kennemerland was eergistermiddag weder in een calé op den Kruiawop te Haarleta toen h door twee rechercheurs werd nitgenoodigd even op het politiebureau te komen Daar op dat tijdstip nog geen aanhouding b de politic was gevraagd moest hem gevraagd worden te blijven en kon daartoe geen last worden gegeven Hij voldeed aan het verzoek en is gisterochtend te 11 10 naar IJmuiden gebracht door een rechercheur uit Haarlem Er werd reeds melding gemaakt van hot mpongeluk te Stasslurt waaromtrent nog de volgende bijzonderheden ziJn bekend geworden Maandag werd een sterke aardschok waargenomen waarover men zich eerst niet ongerust maakte omdat dergelijke bewegingen in die streek meer voorkomen Spoedig bleek echter dat de diepste galerijen van de mp Ludwig II zwaar geleden hadden en er delvers door neerploffende zoutblokken gewond of begraven waren Dadelijk begon het reddingswerk Tegen 8 uur s avonds was de laatste man die nog teekenen van leven gaf in veiligheid Maar 16 meest ongehuwde werklui zijn verdwenen zij moeten den dood hebben gevonden onder de afgestorte zoutmassa Verder zjjn 3 delvers zwaar en 30 licht gewond Hot mijnwerk is voorloopig gestaakt Hoe de Boeren te werk gaan als zij een Engelache hoeve met een bezoek vereeren verhaalt als volgt de Morning Post Een Vrijetaatsch kommando van liO man kwam aan de hoeve van een Engelschen boer in de Kaapkolonie en de vrouw van den boer schreef hierover aan haar in Engeland wonende zuster het volgende Na de eerste goede morgens en dergelijke begroetingen die een Afrikaner nooit vergeet stegen de voornaamste mannen van het kommando af Hun paarden werden afgezadeld terwijl de andere Boeren naar onze schapen reden om deze te slachten Na eenige vertoogen onzer ijds over onze kostbare kudde kangoras richtten zij hun opmerkzaamheid op een kraal mot vette schapen waar men ons een dag of twee te voren f 16 per stuk voor had geboden Directe SpoorwegverModlngen net GOUDA Ooudi SiDOldreoht Hieawer ak 0 pelle Kotlerdufi H RotlerdamD P RottBrdani B i AUw tl ai 8 i Uiaa Eitn k kiUlai i Of iim Mnn igii Zondag Hu l i t B 4i 86 7 1 RoUerdam Beurt B 18 9 47 8 8 33 7 46 4 48 6 80 8 04 4 6 6 41 8 01 5 81 6 11 8 04 6 17 10 86 d AUm o U tr 7 18 8 87 8 41 9 11 l l 1 88 8 68 f I 1 ll 9 08 I 7 68 14 1 88 9 08 l 9 88 Soudl Z Tenli Mo rc BooteniiMiZeg Voorburg Hage 8 80 81 7 48 U 9 01 B 86 6 48 8 48 8 08 7 4 loud Uudow WoarH Utroohl 8 8I 8 1 8 8 8 10 14 UtrwU Woariloo 6 01 4i Oudov 6 6 8 17 10 86 1 Ja a d 1 4 1 08 I I4 8 80 9 08 66 10 48 11 1 1 11 11 l 61 lt 8 09 Rottardam D P Botterdun U OtpoUl Kieuirerkcrk Hoordroolit Boadt Naar wy vernemen is de brugwachter reedsgeschorst terwjl de zaak verder streng zalworden onderzocht N G C Eon automobiel die eergisteren in den namiddag van Maisons Lafitte naar Fargs reed kwam in botsing met het trottoir en sloeg om De brandstof vloog in brand verspreidde zich en een grondbewerker die een put aan het graven was bekwam zoo ematige brandwonden dat by eenige minuten later overleed Volgens Petit Bleu heeft de minister van onderwgs in Wurtomberg besloten een merkwaardige hervorming in te voeren Hg heeft de openbare onderwyzera in hot land oitgenoodigd op te treden tegen Engelache aporttermen in de Duitsche taal De minister is toch bevreesd voor verbastering van zgn taal door de invoering van zooveel barbaarache woorden en uitdrukkingen en by heeft laat gegeven om daarvoor Duitsche woorden in de plaats te zooken De Lnsciniaclub de Nederlandsche vereeniging voor liefhebbers van Zang sieraa I en volièrevogels beeft voor hare 3e Internationale Tentoonstelling die heden geopend is in de Manége van villa Boschoord bg s Gravenhage een verzameling bgeengebracht die zeldzaam mag heeten en waardoor het succes dezer expositie reeds verzekerd is Er heorschte gistermiddag in de manége nog heel wat drukte en bedrgvigheid De juryleden waren nog gverig bezig om de vogels te rangschikken in fraaie kooien om daardoor de bezoekers een gemakkeiyker overzicht van het geheel te geven Enkele inzenders hebben zich al bgzonder begverd om de tentoonstelling te doen slagen Er zyn inzendingen kanaries goudvinken putters en Igstera van de heeren de Baa jhr Quarles van Dfford en Polvliet alhier van bgzonderen omvang en groote waarde en do inzending van Saksische kanaries en exotische vogels van den heer Anton Sutherland te Rotterdam zal meer in t byzonder de aandacht trekken Wanneer de echte kenners een vogel onder geen enkele soort weten te rangschikken dan moet t al een zeer zeldzaam exemplaar wezen Zoo n vogel bevindt zich onder de bezoekers van Boschoord Hg ia nit Z A afkomstig en eet behalve zaad ook gekookte aardappelen en zelfs vruchten Het spreekt van zelf dat deze vogel groote waarde beeft Een nieuwigheid voor Holland is de zangwedstrijd voor vogels die aan deze tentoonstelling verbonden is De vogels hebben de proeven van bekwaamheid gisteren reeda afgelegd doch de uitslag wordt eerst heden bekend Het zgn voornameiyk kanaries van het Harzerras die aan den wedstrgd deelnamen on die elk afzonderlijk moesten zingen voor het jurylid den heer W v Boekeren die te onderzoeken had of ze voldoende va ardigheid in den zang hadden verkregen om voor een prgs in aanmerking te kunnen komen Deze zangvogels zgn in een afzonderiyk vertrek geplaatst waar ze in donkere kooitjes zgn opgesloten De tentoonstelling duurt i dagen 1 4 1 64 88 8 14 1 4 S t l iS J es 1 0 1 0 S M 46 4 08 B 1 4 1 vne TBTM 4 86 4 60 6 18 8 87 6 08 e S 1 5 87 6 10 4 7 38 8 48 10 54 6 7 64 8 08 II 89 11 11 48 Door insluiping werd eergisteren uit het kantoor van den administrateur der tele foonmaatschappg aan 4e Voorstraat te Utrecht een gzereu geldkistje waarin ruim f 200 aan bankpapier ontvreemd Daar het kantoor onmiddellgk naast de teletoonkamer is gelegen waar het publiek voortdurend in en uitgaat en bovendien de Uie van de schrgftafel waarin het kistje geborgen was moest worden opengebroken moet de bedrgver van dezen brutalen diefstal dat werk meer bg de hand hebben gehad en wel iemand zyn die met den localen toestand en de gebruiken tamelgk wel op de hoogte is Der politie is bet echter nog niet mogen gelukken hem op te sporen en daardoor het raadsel op te lossen Ook van het gestelene is nog geen spoor gevonden Het boycotpian Mr P J Troelstra heeft te Brussel een onderhond gehad met de leden van hot Internationaal Socialistisch Bureau Men gelooft dat een manifest zal worden uitgevaardigd betreffende het boycot plan zoo bericht Renter s agentschap aldaar Hot centraal bestuur van den E K Volksbond heeft eenparig besloten zich te onthouden van medewerking aan het boycotplan en de leden van den bond dringend afgeraden eenige medewerking daaraan te verleenen De socialiatiache afgevaardigden Lamendin en Basly zgn naar Dover overgestoken om te onderhandelen met Pickaert lid van het Lagerhuis over de conferentie die zy willen beleggen ten einde den invoer van Engelsche steenkool in Frankryk te doen beletten zoo de Fransche mynwerkors tot de algeheele werkstaking besluiten De directies der kolenmgnen in het district van Dover naar haar meening gevraagd over dit plan hechten er intusschen weinig waarde aan Zg gelooven dat men nooit zal kunnen beletten dat de handelaars hun kolen naar de Fransche havens verschepen The Times gebruikt de boycot agitatie die de Britten bigkbaar tamelgk koud laat als een middel om den Transvaalschen gezant te bescholdigen van t heimeliik aanleggen en leiden dier beweging Dr Leyds nog altgd de erkende vertegenwoordiger der Zuidafrikaanache republiek bg eenige Euro peesche regeeringen heeft ook in de boycotzaak zijn plicht gedaan en geweigerd over de agitatie zgn oordeel mede te deelen of raad of steun te geven zegt de N E Ct AOVËRTEiXTIEN lloelirelne immm wwëi 20 cent per paar Prima Rookworst Fijns ZUEB ZULT Verkrggbaar bg ¥ van der Steen 10 18 10 48 nXé 8 01 8 81 9 17 9 68 S8 8 18 10 08 8 84 t 10 11 8 88 E P 10 8 48 8 44 IM 10 84 10 t 11 1 11 87 GOUWE C 71 KLERK IETEROPNEHER Aan de GEMEENTE GASFABRIEK wordt tegen 1 Januari a s verlangt een Ulork meteropnemsr aanvankelgk op een salaris van f 3B0 Zich aan te melden ten Kantore der Gasfabriek DE DIRECTEUR Raashandel Hollander thana te Dresdeh zoekt de vertegenwoordiging in Dnitschland van eene prima flrma in KAAS Br Lett U 334 THIEME S Centr Adv Bur Ngmegen Maalsch ppij lot Nat van t Algemeen Departement GOUDA Vrijdag Z2 des avonds ten 8 uur in de REÜNIE Oost Haven VOORDRACnT VAK Dr K BLEEKRODE nit s Gravenhage Vuurbereiding voorheen en thans met proeven en Lichtbeelden De SterelarU WUNIKIIIDTS Litmaatschap f 4 S0 sjaars Dames Officieren en Onderwgzers hebben met hun gezin toegang tot alle voordrachtavonden voor i X SO sjaars Voor deze intressantö voordracht entree aan de zaal f 0 75 Leerlingen Gym en H B S f O SO Leden Volksleeszaal vrije toegang tot gallery OFENEASE 7IBE00FINS I te GOUDA ten overstaan van dec Notaris S G FORTDIJN DROOGLEEVER op IHaaniag IS iXoeemher M90i dea morgens te elf uren in het Kofftehuia Harmonie aan de Markt van De SPEK8LAGERIJ aan den Lang en ïiendeweg id uit de hand verkocht No 1 Een HUIS en ERF in de Boomgaardatraat te Gouda Wgk RR No 92 Verhuurd by de week voor f 1 30 No 2 tot 5 Fier nieuwe wooraïïiZEn ERVEN en GROND aan de Oude Gouwete Gouda W k S Nrs 75f 75g 75h en75i Allen verbmtrd by de week No 7Sfen 75i elk voor 1 2 10 de beide anderenelk voor f 2 No 6 Een HUIS en ERF en GROND in de Heerenstraat te Gouda Wgk P No 633 Verhuurd bg de week voor f 1 35 No 7 Een perceel GROND met WERKPLAATS in de Heerenstraat te Gouda met ingang naast P No 628 groot 8 aren 28 centiaren Te aanvaarden 1 Januari 1902 En No 8 Een goed onderhouden HUIS en ERF aan de Boelekade te Gouda wyk R No 163 Terstond te aanvaarden De perceelen zgn dio 3 laatste werkdagen voor den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde No taris FOETÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Aanbevelend Firma C LOIJREI18 TELEPHOON No 28 KERSTE 4102 PR1 IZEN N Bm NTm BELEIOTERIJ Gebaseerd en g eheel werkend op de Ned Staatsloterij 45 cents per lot H niJ Se lil nRBitliteüTitTSI ftTliBlj II 5 cents per h t begint te trekken met tèT40 Ijolen waarvan 4IOX prfftiem n 9 Premii n moeten worden De Eerste IToord Bjrabantsclie Geldloterij trekt ook met 14340 lioten waarvan 4iOX Ptymen moeten worden De nummers die in de Staatsloterg winnen winnen ook bg de Ie N BR GELDDOTERIJ Uitstel of knoeièrgen met trekkingen dus beslist onmogelgk Van de 7 deelnemers moeten 2 met een geldprgs uitkomen en niet zooals in de meeste lotergondernemingen 1000 pr op 100 000 lo n Prijzen f lOOO f 400 f 900 f f lOO enz enz Prgs per lot 4Ji ceniê met volledige prgslgst der 4102 geldprgzen en prospectus De gelden worden gedeponeerd bg de Noord Brabantscho Loterjj Effectenbank te Breda welke ook na afioop der trekkingen de prgzen in contanten nitbetaald tegen intrekking der loten Men beproeve dus ziju geluk in deze soliedsto aller lotergcn en zende het bedrag voor een of meer loten por postw aan den ondernemer Breda A VAN DIJII4 Solide Wcderverkoopers gevraag d Wollen Ondergoederen voor Mannf VroiiHei en Kinderen IMvorse kwal il alle malen SCHENK k l EwitserseUe eii itincrikaaniClie H orloge s F tasieklokjes W rs enz Dit goede oude Huistick Jicht Verkond enkel Huisgezinont schen 4 1 25 75 HH Apothekers Te Amsterban v Tuyll F AD RieiTEli iC8 middel tegen Bhenma beld enx mag in geen breken In fles jv ct en 50 ct bij en Drogistan dam bij ca WeiMftCo ROTTERDAM GROOTE KEUZE A UITTE NBOGAAllO Oosüiaven ANKER PAW EXPELLER § AM a Goedkoopste en soliedsl adroa voor Vervoer wan Inboedel zoowel binnen ala buiten de stad met gesloten wageni A G RAVESTEIJN Lange Tiendeweg 39 Alle trordt tefien Tranêport êehnde veneleerd Anll§eptlsche Tandpoeder en Antisepüieli JMondtinctuur van E ASSVTOi Tandarts te t Gravenhage OVERAL VEREBIJQBAAR Agent voor Nederland 8 IJ88EL8TIJN Blanwstraat gouda Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levermg van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlgke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvcrlangd met bglevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 VoorStNicolaas PRACHTIGE SORTEERING Zijden e Bairzijileii Caohenez IHSSEIV STKIKJES ZELFBIfDERS MOFFEN BOA S FANTMSIE EN KLÜKESSCHOBTEN HANDSCHOENEN in Glacé Tricot en Gebreid enz Beullut laagnte PrUzen h Contant Magazijn DE I OEK MST Hoogstraat A 114 J B J KORTE Slcnippocdei BIJ WOLFF en Co Westhaven 198 nilFiiil DEPOT VAN DR Hrinii W P LICHTENtUKU Ie lloUcrdmu ItfUZIEK van de meest bekende uitgaven PETERS LITOIiEF enz MAGAZIJN VAN Papeterie en Schrijfbelioefteii Soennecken Bureau Artikelen Aanbevelend Wed MAHT J BüüMAX HULSTKAMP Dubbele Buurt No 11 IN HET MAGAZIJN jDe Avondster zijn heden ONTVANGEN eene fraaie Collectie GASKAC HiXS met en zonder afvoer van af f T aOen hooger i SFOK IIZEll met prima zuinige branders QASOUSAMENTEN in ruimo kcnze voorhanden Gruoto jllueliiclilbranders welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B Nieuw model ge inalUeerde PANNES en KETELS gwuarborgd giftvrg Minzaam aanbevelend M M VA L00 TELEF 117 Gasfitter Fijne Cognac Aanbevelend SLOTEMAKER C Telephoonnet Gonda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aanleg eij onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intercommunaalburean Op 15 September 124 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCH MARKT nuückdylute poetamlddel voor Heweg en vooral damei en Klnderschoenwwrk If de Appretuur ran C M Mllllcr k Ca Svllil B uttHStr 14 Men lette ocA mwyH Mfr Mf SeMTut tef et tr terteMuii AnAM