Goudsche Courant, dinsdag 19 november 1901

Opentoe Yerkooping 8652 Dinsdag 10 November 1001 40ste Jaargafi TK GOl DA mimm coürmt l tcitw $ en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken op MAANDAG 25 NOVEMBEE 1901 des voorraiddags te 11 uren in het KoMohuis HAEMONIE aan de Markt aldaar ten overstaan van den te Hüstbecht gevestigden Notaris rieriuiii Ui MS De IHtgave dezer 3ourantg eschiedt dagelijks niet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Alzüiiderlijke Noinniers VI IF CENTEN Telefonn H It ADVERTEMTIEN worden g eplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruiinte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Nr EEN nüis EN m met GEOND aan do Weatzpe van den Eaam te Gonda wp O Nr 478 Terstond te aanvaarden No 2 Een Huis en Erf met stnkje GROND aldaar wijk O Nr 472 Verhnord bg de week voor t 1 10 Drio Huizon Nrs 3 4 en h en ERVEN met stukjes GEOND achter den Eaam te Gonda wgk O Nrs 473 474 en 475 Verhnnrd bjj de week elk voor 1 1 10 Nr 6 Een Huis met Erf en GEOND met een POOET daarnaast aan de Komijnsteeg te Gouda wjk K Nr 26 Verhnnrd b j de week voor i 1 20 EnNr 7 EEN HUIS MET ERF en GEOND aan de Drapiersteeg te Gonda wijk O Nr 290 Verhnnrd bq de week voor I 1 20 Breeder bjj biljetten welke even als nadere inlichtingen te bekomen zijn ten Kantore van Notaris KOEMAN voornoemd VoorSr I icolaas ONTVANGEN in De Nieuwe Winkel Markt A 06 EEN PRACHTIGE KEÜZE Heereii Dassen STRIKKEN ZELFSTRIKKERS m PLASTROM Gelioel nieuwe sortoering Dames Boezelaars met en zonder Bretels Enorme voorraad Handschoeneu voor Dames Heeren en Kinderen Bonten Moffen Krajfen en Colliers VOOETS Kinder en Avonddoeken Kapers Wantjes enz enz Extra lage prijzen Aanbevelend C A B BANTZINGER P HOOFTMAN Zn TELEF 102 BLOEMWERKEN voor alle gelegenheden EEN GEOOTE KEUZE Fant asieA rtikelen voorbanden Bloembollen voor Kamer en Tuin C A V D LOO AHTS voor Zenuw en Zielsziekten Goudsche Singel 51 ROTTBBDAM SPEEEKÜREN 8 9 t INBICHTING VOOR PSYCHOTHERAPIE GOUDSCHE MELK INRICHTING T ELEFOON No 21 Bovengenoemde Inrichting blijft zich bij voortduring aanbevelen voor de levering van Prima Onvervalschte Melk Uitsluitend kn Vee dat onder controle staat van den RijksVeearts den Heer E OVERBOSCH alhier VOLLE ZOETE MELK 8 cent per Liter GEROOMDE MELK 4 ROOM KARNEMELK 3 Dagelijks versch verkrijgbaar Prima kwaliteit TAFELBOTER Gepasteuriseerde Roomboter ƒ 1 50 per K G Keukeiiboter bek gen Roomboter f 1 40 prr K G Steeds voorradig Eerste kwaliteit GRUYÈRE RAAS zeer fijn van smaak 60 Cent per K J Prima kwaliteil Gomische Raas 25 40 ets per V K G I laminei Kaasjes ± 4 pond per stuk ƒ 1 10 Il oom kaasjes 0 80 Aan onze Inrichting is een chemicus tevens bactorioloog verbonden en wordt het strengste toezicht op de raellc en de daaruit vervaardigd wordende producten gehouden Onze inrichting is de eenige in Gouda wellce Boter levert onder Controle van het Botercontróle Station in Zuid Holland Bestellingen worden spoedig en geregeld aan huis bezorgd Il l L n 1 m ill om T SCHMIDT voorheen Wed BOELSUMS ECHT CHRiSTOFLE ZILVER Rayserti 11Artistiek Gemonteerde Vuurvaste Schotels GROOTE KEUZE BESTE KWALITEIL De Stedelijke Hypotheekbank Gevestigd te s GRAVENH AGE Vfllteebnd kapitaal EEN MIL LIOEU GÜLDEIT COMlMISSAniSSBIf W H F Baron VAN HEEiaSTRA Mr J D VEEGENS F J G BOSMAN L DRoboLEEVER FORTUIJN H L ENTHOVEN H Lzn J C F KNAPP Jk Tlir Mr W ± DE SAVORNIN LOHMAN Mr F A KOLSTEB C M O OBREEN Mr F W J G SNIJDER VAN WISSENKERKE G L DE WETSTEIN PFI8TERen Mr A B ZIMMERMAN Sluit eetële hypothecaire geldleeningen op Huizen en Landerijen tegen billijke voorwaarden zonder vooruitbetaling van rente Geelt 4 pet Pandbrieven nit tagen den Itoers van tOl pet deze Pandbrieven zijn behoudens de bepaling van art 2 dor Statuten niet afloabaar vóór Jan 1911 Inlichtingen te beltomen te ÖODDA bij de Firma J OQIMB £ Co Directeuren Mr P DROOGLEEVER FORTUIJN G L DE WETSTEIN PFISTER waarnd ADYEETENTIM in aUe Couranten worden aangenomen door het Adverteiitle BureaH vao A BHl KMAN di ZOON Hoofdprijs Ueaiiieiieiiei CT B00 000 Mk jcfokdebaod l e prezen zijn door den Staat gegarandeerd Uitnoodiging tot deelnftning in de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 Millioen 202 000 Mark gewonnen moeien worden De prijzen van deze veel voordoe biedende Geidlotenj die volgens liet plan slechts 118 100 loten bevat zijn de volgende Oe hpQKSte prijs is evei ueel 600 000 Mark Premie van 300 000 M 1 prijs i 800 000 M 1 prijs L 100 000 M 1 prils II 7 6 000 M 2 prijzen k 70 000 M 1 prijs k 65 000 M 1 prijs i 60 00 M 1 prijs k 5S O00M B prijzen a 60 000 M 1 prijs i 40 000 M 1 pnjs i 30 000 M 1 prijs i 30 000 M 16prijzilO 0OOM 88prijz iïBOOOM lOSprijz JLSOOUM U6prijz OO0M 4pr jr ilSOOM 6Hpr jz ilOOOM 1030 prijzen il 600 M 20 prijzen i SSO M 77 prijzen k SOO M 16058 prijzen a 161 M OSSeprijz 150 148 115 100 M 108Sprijz ir8 4l l Totaal 68010 prijzen De Hooldprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 stijgt in de 2c kl tot 15 000 M in de 8e tot 60 000 M in de e tot 66000 M in de Se tot 70 000 M in de öe lol 75 000 M in de 7e tot ÏOO OO i M en met de premie van SOO OOO event tot lOO OOO Mark Voor de eerste prijatrokking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50een halt origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelden voor de votgeode klassen zoowel ais de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele tr kkingslijst De uitbetaling en rerzending ran prifien geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengge geheimhouding y ledere bestelling k men eenvoudig per postwissel opgeven ook legen rembours 10 Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 21 NOVEMBER e k met vertrouwen tot Samuel lleckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland P P SOOS TIENDEWEG 59 Bericht do ONTVANGST van oen prachtige Collectie verzikH somikkeld eitimilA HmAL Fdtroleum Kachels geheel reukeloos en g warloos Deae KACHELS worden oOlt I HÜDR OEGEVEN EEN JONGEN GEVRAACD Het in den handel brengen der Koninklijke Krooneierwi werd reeds door Gestichten en in t Uingeii als een weldaad erltend doordat z j bij eei geregeld gebruik veel voordeeliger zijfl it prijs terwgl de Iiwaliteit pnilc best is Firma K DE BOER Jr Alkmaar Vertegenwoordiger te GOUDA P O DES BROEDER Jr Zengestraat fff Wie werkelp p r iJ s stelt een iieeELijiH te hebben laat zi h fotografeeren in de Votografitehe UuntUnrlehlUg wn V V n WAALS Fl smaEL 86t Gouda Druk van A BRINKMAN A Zn Inrichtingbn welke gevaar schade of HINDER KUHNUN ve tO0KZA KEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gotida Gelet op de bepalingen der Hinderwet maken bekend dat H J Maree te Gouda bij Hwe Maj steit de Koningin m beroep is gekomen van het besluit van hun college d d 6 November 1901 waarbij aan de hem verleende vergunning d d 14 Mei 1901 tol het oprichten eener smederij in het perceel aan de Turfmarkt wijk H No 184 Kadastraal bekend in Sectie B No 478 alsnog ecne nieuwe voorwaarde is verbonden Gouda i8 November 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bulteulaodscb OverzIcbU De London Gaïette neemt een tweemaandelijksch gedrukt rapport van Kitchener op dat zestien bladen beslaat De Daily Mail merkt naar aanleiding van dit rapport op dat het aantoont dat de Engelsche troepen onmetelijke tocliten hebben uitgevoerd zonder belangrijke uitkomsten te verkrijgen De Boeren schijnen er oavaivaard voor te zijn en glippen or gemakkelijk door Duidelijker wordt het steeds voor de Engelschen in welk een wespennest zij zich gestoken hebben toen zij om imperialistische belangen te dienen zich geworpen hebben in den Zuidafrikaanschen strijd In een bespreking van Brodrick i veelbesproken redevoering zegt de Times De minister heeft ons niet doen zien hoe wanneer de oorlog over zal zijn de reusachtige taak om onze troepen uit Zuid Afrika terng te trekken zal worden aangevat en hoe het legerkorps waarover wiJ zooveel hebben gehoord zal worden ingericht Dit is voor het land van nog meer belang dan de oorlog zeil Van de geregelde troepen en de militie zijn thans in Zuid Afrika 19 regimenten cavalerie en 106 bataljons infanterie en hiervan zijn 29 militie bataljons Indien Botha en de andere Boerengeneraals thans in het veld zich morgen overgaven en de oorlog kon geSindigd worden verklaard behalve voor de itruikroovers die aan geen enkel gezag gehoorzamen boeveel troepen zou de Regeering dan kunnen terugtrekken f FEVlhLElOX Utt tDuitsch van W HAUFF 27 De koude morgens zijn het dië het werk langer en moeilijker maken en die onmeedoogend die menschen nog dieper in armoede doen zinken Waarlijk Je bent ziek Anna I zeide deoude heer terwijl hy lachend naar haar toegingen toch niet zonder bezorgdheid zacht zijne handop haar schoon voorhoofd legde Je bent m denherfst andera altijd zoo vroolijk en je gat je nooitaan zulke nare gedachten over Ben je ziek Anna kleurde en trachtte zich opgewekter te toonen dan ze werkelijk was Ziek ben ik niet lieve vader hernam ze maar ik ben toch oud genoeg om me nu aandie zoogenaamde her tgedecliten te mo en overgeven Men kan toch niet altijd vroolijk zijn en mijn God I riep ze terwijl k kleurend opsprong is hy het niet Kijk daar eens I Willi riep Rantow verwonderd uit en keekin de richting waarheen Anna wees Waar dan toch vroeg de oude terwijl bijbeurtelings zijne bevende verwarde docKter enzijn gast aankeek Hoe kom je aan Wilh Wiekomt Spreek don toch I Maar op dit oogeoblik trad hij wien Anna s Dit is inderdaad de vraag voor hen zegt de Westm Gazette die oog hebben voor hetgeen gebenren moet als de oorlog uit is Hieronder rekent het blad niet de Regeering die nergens oog voor heelt Want als de oorlog nit is moeten de gevangenen worden teruggebracht naar hun land Brodrick deelde mede dat 42 000 Boeren gevangen zijn Komen die terug dan vinden ziJ hun land verwoest hunne hoeven vernield hun bezittingen geroofd hun veestapel gedood hunne vrouwen en kinderen vermoord Is het wonder dat men in Engeland thans begint in te zien behalve in Eegeeringskringen natuurlijk dat deze gevangenen voor het grootste deel onverzoenlijk znllen ziJn geworden en dut dan een nieuwe strijd zal uitbarsten nog heviger nog feller dan die van thans f In weerwil van de jongste kwaadaardige redevoering van den Engelschen minister van oorlog Brodrick en ofschoon het pas verBcbenen blauwboek het gedrag der Engelsche antoriteiten tegenover de ongelukkige slachtoffers in de concentratie kampen ofScieel heeft geprezen heeft Sir John het toch noodig gevonden een aansporing te richten tot de Engelsche medici om zich voor den dienst in Enid Afrtka beschikbaar te stellen Maar de medici hebben er feestelyk voor bedankt Ook met het dienstnemen der Yeomen die aan Kitchener beloofd zgn wil bet maar niet vlotten Eiken dag wordt thans de uitzending van nieuwe versterkingen uit Engeland aangekondigd Er gaat nn weer een nienwe brigade infanterie naar de Kaap die bijeengebracht wordt uit de troepen van het 3de legercorps in Ierland en uit West Indie In Zuid Afrika zullen de bataljons infanterie gehouden worden op een sterkte van Uil man en de compagnieën bereden infanterie op 140 man Gedurende de volgende drie maanden zal er voortdurend nieuw bloed gezonden worden aan de regimenten in de Kaap ongeveer 6000 man per maand behalve de voltallige regimenten die in gereedheid worden gebracht Ook denkt men er over de helft van de militie bataljons te vervangen dóór nienwe lichtingen die ziqh onder bijzondere voorwaarden voor een jaar verbinden uitroep gold binnen het was de oude gardist Voor hij geheel op het terras was vloog Anna reeds hare waardigheid geheel en al vergeten naar hem tos greep naar zijne hand en wilde hem iets vragen maar de woorden bleven haar in de keel Ue oude soldaat trok lachend zijne band terug groette op militaire wijze en vertelde alsol hij een militair rapport oplas dat de generaal heden avond nog thuis zou komen en Is hij vrij viel Anna hem in de rede en dat hy zijn zoon zou mede nemen die op zyncerewoord en den borg dien de generaal belootdhad ook uit de gevangenis bevryd ig Anna s oogen vulden zich met tranen ze beefde hevig en zette zich neer de oude von Thierberg verrast over dit tooneel drukte zync lippen vast te zamen en keek zijne dochter toornig aan en Albert die in de trekken van zijn oom las dat deze een geheim vermoedde waarin hij tot nog toe de eenige ingewijde was voelde eene groote vrees in zich opkomen hij vreesde voor Anna en hij gevoelde het dat het voor hem zelf beter geweest ware zich niet in de zaak te hebben gemengd Dank den generaal en wenseh hem uit mijnnaam eluk zeide mijnheer von Thierberg naeene pijnlijke stilte tot den grenadier en wenktehem te gaan Ik wenschte maar gmg hij voort terwijl hy op het terras met driftige schreden open neer liep ik wenschte maar dat dat paar weken in de gevangenis eene goede werking op denheer wereldonderste boven gooier uitgeoefendheeft I Een paar maanden had hem niet kunnenschaden al woa het alleen maar geweest om dat De Londeusche correspondent van het Handelsblad schrijft üit zeer vertronwbaro bron verneem ik dat Lord Kitchener op is en zeer spoedig terugkomt waarschijnlijk onmiddellijk nn lan Hanrilton s aankomst in Zuid Afrika Hét gerucht liep hier reeds verscheidene dagen doch schgnt nu beslist zeker te wezen De Londensche correspondent van de NewYork Herald verneemt op hoog gezag dat de positie van Lord Eoüerts als opperbevelhebber geschokt is en dat hij in April zal altreden Men ia erg verstoord op hem zegt de berichtgever omdat bj dikwijls zoo lang achtereen niet in Pali Mall komt waar hij een ontzagigken stapel stukken maar onbeantwoord laat liggen De groote politieke redevoering van lord Eoaebery waarvan mer in Engeland zooveel verwacht zal Maandag den 18en December te Cliesterfield gehouden worden Ondertusschen heelt hij te Edinburg gesproken eu gal daar te kennen niet veel waarde meer te hechten aan hot systeem van partijregeering gelyk dat in Engeland in toepaiaing is Hy zeide te gelooven dat er elin tgd zou komen dat de natie zich aan g ketejien van ptftij oigamsatio aflu ontworstelen Ook drukte hjj den wenseh uit een kabinet van business men aan het bewind te zien komen Om de anli Chamberlainsche beweging tenminste onder de Duitsche oadstrjjdersvereonigingen te beperken wier opperste beschermheer toch de Keizer is heeft het officieele bestuur van den Dnitschen Bond van oudstrijders een verklaring uitgevaardigd die het blijkbaar van olftcieele zijde is ingeblazen Daarin wordt in de eerste plaats geconstateerd dat talrijke vereenigingen van oudstrijders zich er over verwonderd hebben waarom het bestuur van den Bond zeil nog geen protest heelt verheven Het bestuur zegt zich tegen zoo n protest te moeten verklaren Dat moet men enkel en alleen overlaten aan de daartoe geroepen vertegenwoordiging van het Duitsche leger te meer daar er sprake was van den minister van een vreemde regeering Het bestuur heelt de ernstige redenen toi haar verzoek aan de vereenigingen van oudstrijders om zich van alle manifestaties in deze aangelegenheid te ontbonden Die ernstige redenen van het bestuur dat gigost onder de oude militaire Excellenzen heete bloed af te koelen en de tong te boeien Maar dat alles is naluurlyk het ertdeel van zijne hoogwijze mama Een jong man van onbevlekten adel zou nooit zoover verdwaald geraakt zijn maar dat is het resultaat van zulke huwetijken omdat ze wist dat men in onzeii kring hare afkomst niet vergeten had heeft ze haren zoon die dolle repubhkeinsche ideeén ingeprent en een dwaas van hem gemaakt zoo niet dan toch een verderfelijk mensch Snel en driftig sprak hij dete woorden Plotsehng bleet hij voor zijne dochter staan keek haar met grimmige blikken aan en zeide toen Ik geloof nu werkelijk dat je ziek bont ganaar je kamer ik zal dezen avond met neefalleen eten a I Zwijgend gmg het arme kind heen Ze kende het karakter van haar vader tó wist dat elke tegenspraak slechts zijn toorn gaande zou maken ze wist ze voelde wat er in dit oogenblik in zijn ziel omging Toen ze weg was liep de oude weer een tijdlang zwijgend heen en weer daarop liep hij op zijn neef toe en vroeg hem met bevende stem Wat denkt je van dit tooneeltje van zoo pas Meent je werkelijk dat het mogelijk is Ik begrijp u niet lieve oom Niet jongen Welnu dau ik zal het je maarheelemaal zeggenWeet dan dat ik ontdekt heb dat Anna dien dien nu dien zoon van dengeueraal liefheeft Voor den duivel jonj en Jezegt niets Hoe kunt je zoo onverschillig staankijken wanneer er van de eer van je familie gesproken wordt Spreek I bestaat moeten waarschijnlijk gezocht worden in de persoonlijke ergenis van den Keizer over het leit dat juist de trouwste reservisten en veteranen zich op znlk een manier tegenover het bevriende Engeland gedragen Waarschijnlijk zullen nu de vereenigingen van oudstrijders zelven niet meer durven deinoustreeren maar zullen wel de onafhankelijke leden deelnemen aan vrjje volksvergaderingen Overigens is deze inmenging van het bestnur maar olie op het vuur van de beweging De afgevaardigden in de Fransche Kamer hebbon zich beziggehouden met het lot der spoorwegbeambten die meer nog dau de mijnwerkers verdienen dat men bepalingen in het leven roept om hon te beschermen tegen een voortdurend overwerken dat niet alleen nadeelig voor de beambten zelfs is maar ook voor het publiek wijl menigmaal vooral in do laatste maanden voordat de kamer op reces ging geblfken is dat onheilen ontstonden omdat het personeel te lang beziggehouden eindelijk niet meer In staat was behoorlijk zijn plicht te vervullen De afgevaardigde Berteaux lichtte een door hem ingediend wetsontwerp toe dat niets anders is dan het regeeringwetsontworp dat in 1897 door de kamer gestemd werd on dat velg iw Berteanx s verzekering slechts cên vermeerdering van uitgaven van 7 200 000 francs zal veroorzaken De minister van flnanciëen Caillauz verklaarde dat zoo op het budget nog eenige meerlhro uitgaven werden gebracht het hem onmogelijk zou wezen bezuinigingen in to voeren De vermeerdering van lasten zou vallen op de schouders van de kleine landbouwers en nienwe belastingen zouden blpen onvormpeliik noodig te wezen Na eenige discussie werd het geheele wetsontwerpBer teaux met 327 tegen 200 steromen aangenomen Het voornaamste argument dat door een der kamerleden geopperd werd was diit zoo de spoorwegen niet in staat bleken met een behoorlijke dienstvordeeling voor hnn personeel voor een geregeld vervoer zorg te dragen do exploitatie hnn dadelijk moest ontnomen worden Heden zal de algemeene beraadslaging over het budget aanvangen Versj reide Berichten Frahkbuk Ds Algerijnsche journalist Le Tnlhonidec die den dertigsten April 1 1 te Al Ik zie er niets in antwoordde de jonge mankalm wat de eer der Thierbergen le na komt De oude Wilh is van adel is een beroemd generaal IS rijk Dus we zullen ons onze eer laten alkoopenfJongen zoo je mijn neef niet was God zal mestraffen maar ik ken me zelf met meer wanneer ik woedend ben Rijk Zie voor zoo slechten zoo schandelijk houd ik mijn kind niet dathet daaraan gedacht zou hebben Kijk eens datalles zoo ver je zien kunt dat alles alles waseens mijn eigendom en nu heb ik niets meerdau dezen vervallen toren en een landhoeve zooals de gemeenste boer maar liever zag ik ook ditalle verdwijnen mij zelve in de schuldtoren geworpen het ik mij gijzelen mijne oude wapensverbrijzelen dan toe te geven Oom viel de neef hem verbleekend in derede bedenkt u eerst voordat ge zoo iets egt I Wat kan deze jonge man er aan doen dat zijnvader ryk is Gedraagt hij zich dan als eenellendige parvenu i Maakt hij veel aanspraak opzijn rijkdom Ik heb het vroeger wel eens gezcgd dat het zoo was maar ik zeide het toenzonder na te denken Neen dat doen de Willi s zeker niet anwoordde de oude na eene pauze Dat is noghunne goede zijde Maar dat maakt hen daaromniet beter Het zgn zijne beginselen die ik haat het is mijn bitterste vijand I Hoe is dit nu mogelijk hernam Rantowkalmer Hoe kan hij uw persoonlijke vijand zijn Wordt vervolgd