Goudsche Courant, dinsdag 19 november 1901

i a B0TTIB0AH 90OD1 rioo Tarn a L Rotterdam Beun 6 41 7 68 I0 11 80 1 43 4 13 6 17 9 11 10 11 Rottardsm D P 6 85 48 11 38 1 64 6 41 6 30 9 46 10 81 BoUerdun M 4 41 5 80 6 04 7 18 H U 8 3 18 47 10 16 11 8111 46 11 04 1 86 1 14 1 45 3 46 4 08 4 46 6 116 83 6 04 6 19 7 06 7 618 11 ï 9 86 r Oapelle 4 68 6 41 5i 10 16 46 4 68 6 39 9 46 10 18 1 63 6 6 46 6S Niiuwwknk 6 01 5 61 Hoordnnht 5 11 6 04 J 10 43 r 1 03 6 11 8 68 10 03 osda 8 1 S IO S 8 06 8 84 9 00 9 87 10 08 10 19 10 4 11 6111 06 11 16 1 0 1 09 1 85 06 4 06 4 84 4 69 5 16 6 48 6 54 6 84 7 017 16 8 10 8 419 47 10 09 10 16 11 01 d AUoon la OD So Uawa oitn batilan IMItatlol op du loop kia niit gorakand wordon H HolUndako ipoar l Iiln npplaonlbawüi m do Oompognii dor Wigon UU Directe SpoorwegverUDdlngen mt GOUDA Wlnterdlenst 1901 02 9 14 Aangevangen 1 October TUd van Greenwlcii X 0OUU ROTTBRD M im v ru H H Ut S8 67 10 85 10 56 11 16 11 18 11 68 1 17 1 18 3 30 3 41 4 01 4 3 4 64 6 16 6 14 1 18 7 08 M6 7 44 8 14 8 17 1 86 9 14 10 09 10 1110 41 ll M 14 J 10 1 J I l 4 lo 5 11 8 8 li 10 50 1 08 1 14 4 16 l ll 4 14 oH rd m M 6 15 7 44 9 06 45 10 18 10 66 11 19 11 3 U S4 1 30 l S 8 51 4 08 gi 6 87 6 36 6 45 6 89 7 47 8 07 O JI 8 6 8 10 80 10 46 11 06 11 47 EotterdamD P 64 11 16 1 68 Eg 6 10 7 37 8 46 11 11 Eoltsrdam B 8 0 9 08 10 08 11 15 06 S 6 10 7 46 11 48 d AUmh 11 n klUH Kitrt k Wtilm Op due tniiuii lijii Zondig HiudiK in Oinadig 44iidMgHlM ntonrbtljatUa voor da 8a kl nrkijjgbair togan oskalon TroehtpHJa M HoUindioka Spoor L Eitra aapploRimt kowyii 1 Alleon niai ic a eoUDA DEN 7 16 8 87 8 41 9 11 9 11 10 00 10 19 10 68 11 18 11 18 11 66 1 63 1 81 3 41 7 11 8 58 I ll i l O 7 r 9 08 ll l 1 18 7 58 9 14 ll O l il 7 58 9 03 9 19 9 88 9 41 10 88 10 45 11 86 11 48 11 46 l SI 8 10 1 48 4 16 5 4 e ll 7 19 6 15 6 49 7 57 11 00 1 30 1 40 1 57 4 00 4 16 4 17 6 1 8 11 7 01 7 41 7 68 8 18 9 40 10 80 1 36 4 48 6 18 9 46 1 60 4 88 6 43 10 0 1 01 8 111 8 64 10 14 1 11 8 09 8 14 t 4 41 6 11 6 4 7 06 7 81 8 09 8 18 8 46 10 16 10 58 en 8o kloHO estn betalen £ Bebolre een biljet Ie kl een inppletaent bewlji iUlge 6 31 6 01 T Ol 7 16 7 86 8 86 8 86 03 4I 10 11 11 16 11 81 Voorburg 5 88 ► j 10 17 Zo6t lm Zeg 6 61 10 88 Zoveoli Mo 6 03 F 10 48 Ooudi 6 146 18 7 187 41 08 9 08 1198010 11 10 64 ll 6Ml n8 yaonlUtia op don loop knn aiot gorakind woriu i Hirmonlkltnfn illoin Ie e O U O A A HSTIBDaM rloo earii ou l 6 36 8 11 8 8J 13 10 10 10 8 11 08 1 10 1 86 3 16 4 07 4 43 6 1 i 16 8 48 51 lO i 10 30 11 08 AmstW 8 01 8 68 ll 10 10 11 04 11 48 11 571 67 8 16 4 114 17 6 80 6 46 6 44 9 36 10 3 11 03 11 AmaUO 8 IV 18 3r 10 86 11 1 1081 101 19 8 40 4 17 6 1 6 46 6 01 9 l 8 10 iO 11 18 11 14 R B o 11 r iloe lem H 9 11 4 38 1 4 6 00 6 16 7 10 7 86 8 36 10 80 11 01 1 15 10 46 3 6 07 7 33 8 43 10 54 8 4S 6 04 8 14 8 85 6 68 7 64 8 08 f S 11 11 11 4 d M fcO 1 Di U 1 joud 6 10 6 31 7 46 8 16 9 07 8 10 14 10 59 11 00 11 81 1 16 Ondew 6 86 11 16 1 31 Woord 8 48 8 48 8 83 11 14 1 40 Utrwhl 6 03 7 l 4 8 18 8 61 8 10 14 10 4 11 47 U ii 1 06 3 03 kaïLC 6 81 7 16 8 10 8 6 9 13 9 31 U H 11 87 U M l lt 1 10 8 84 4 4i 6 06 6 81 7 09 8 10 9 46 Amai W S4 8 47 7 80 8 16 8 45 9 80 U 46 11 80 IMi l N 1 40 8 18 8 49 6 00 6 11 6 88 7 16 8 16 10 01 londi 7 03 7 31 8 18 9 1 l 10 18 10 St 11 81 1 16 61 3 11 4 18 4 34 8 47 7 07 7 64 8 09 11 ll M B g 3 08 8 19 4 8 4 41 4 60 6 41 6 SI 7 00 7 66 8 49 9 35 10 08 10 48 4 8 7 14 9 8 10 16 U 07 4 88 B 6 SAO 8 14 4 46 6 18 6 11 6 16 7 14 7 41 1 1 8 10 07 10 48 UM UtiMht 6 18 6 68 7 47 8 88 9 10 10 04 10 41 il 39 11 01 1 48 Woerden 6 07 6 41 8 0 87 10 17 11 66 H 87 Oude 6 18 8 68 8 17 10 86 1 86 aoida 6 41 7 08 7 14 1 80 9 06 9 88 10 48 11 18 11 1111 61 1 16 giers aaar nanleiding van eon persconftict geschoten heelt in een café op den toenmaligen bnrgemeestora van Algiers den bernchten Jodenhater Max Regis is door de rechtbank te Aix vrijgesproken In de eerste plaats werd rekening gebonden met de hevige agitatie te Algiers en in de tweede plaats werd in aanmerking genomen dat de scbntter nit rechtmatige zelfverdediging handelde De werklieden bjj het havenbedryi te Cherbourg zgn ooiykerds I Ze verklarenzich in massa v66r staking doch komen danplotseling tot de ontdekking dat ze geenweerstandspenningen hebben reden om tebesluiten even gauw oen weerstandskas tevormen waartoe de staking dan maar eenhortje uitgesteld moet worden Er heeft zich een damescommissie gevormd onder presidium van de vrouw vanden nationalistischen ex admiraal Du Cuverville en de met veel levenservaring toegeruste vrouwen wier geposeerde leeftijdelke dwaasheid reeds bg voorbaat uitsluit I zullen bij de dreigende algemeene verkiezingen niet zien op niterlgk schoon bg decandidaten voor een mandaat doch naar deware gemoedsgaven I Zoo moeten de sollicitanten dan op handslag beloven dat ze eigendom godsdienst en vaderland znllen beschermen het socialisme het internationalisme en de anticloricale onderwijshervorming moeten bestreden worden DüITSCHLiKD De nagedachtenis van de in China aan ziekte overleden manschappen der expedi tiekorpsen zal gehuldigd worden met de oprichting op de binnenplaatsen der betrokken kazernes van gedenkteekens dragende namen der overledenen De Beiersche regeering heeft in t Beiersche Huis van Afgevaardigden bij monde van minister Crailsheim pogingen latenaanwenden ter kalmeering van de opgewondenheid in verband met de vertoogenvan verschillende zijden tegen het eigendunkelijk optreden van den keizer tegende wereldmachtpolitiek van Duitsohland entegen de enorme tekorten op het rijksbudget welke de Bondsstaten moeten dragen De minister vertelde dat Beieren zich gelukkig mocht achten in zijn positie tegenover het rijk dat t met het deficit niet zoo bijster slim staat dat de Beiersche regeering zijn rechten niet laat aantasten en dat het koninkrijk steeds trouw zal blijven tegenover het rijk BINNENLAND PROVINCIALE STATEN 1 f I 6 51 7 11 7 35 8 11 8 88 0S 7 18 8 40 7 18 8 60 7 35 8 87 Qouda Voordrfoht Hiettwerkerk Oapalla Ooud EeTonK Moero SMtermeerZeg Voorburg H g8 ZUID HOLLAND De commissie in wier handen is gesteld de aanvraag subsidie voor de restauratie der O L Vrouwe of Groote Kerk te Dordrecht verklaart zich zeer wel te kunnen vereenigen met het voorstel van Qed Staten om vanwege de provincie een jaarlijksch subsidie van f lOüO voor dat doel te verstrekken en wel over B jaren onder voorwaarde dat waar de kervoogdij reeds f 2000 en de ge meente Dordrecht 1 1000 per jaar hebben toegezegd het RiJk en de particulieren zich zullen verbinden tot een jaarlgksch gezamenlijk subsidie van f 6000 De commissie in wier handen zijn gesteld de voorstellen betreffende de verbetering der öouwe onder de gemeente Boskoopwijzende op de erkende noodzakelijkheid dierverbetering verklaart zich geheel te vereenigen met de voorstellen van öed Staten diezooal niet eene geheel afdoende toch eenezeer belangrijke verbetering zullen aan brengen Intrekking van het reglement op de paardenfokkerf gelijk door Ged Staten wordt voorgesteld wordt door de desbetreffende commissie aadbevolen Overeenkomstig de voordracht van Ged Staten adviseert de commissie in wier handen is gesteld het verzoek tot snbsidieverhooging van do Academie van beeldende Kunsten te s Gravenhage tot afwijzing van hot verzoek hoewel de commissie van oordeel is dat het thans verleende subsidie van f 2000 aan de Academie niet als maximum moet worden beschouwd dat dus verhooging voor de toekomst niet uitgesloten is mits men eerst wete het resultaat van het verzoek van den Raad van bestuur aan de Regeering om Rijkssubsidie Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben thans schriftelijk geantwoord op de vragen in de jongste zitting der Staten gedaan door het lid mr A C Visser in zake de aanvulling en wijziging der reglementen voor de hoogheemraadschappen Delfland en Schieland Op de eerste vraag Hebben de woorden van Uwe missive van 22 October 1901 dat voor intrekking van het voorstel der commissie absoluut ivereischt is voltooide oplevering van de sluis en de met haar te nemen proeven betrekking op het geheele voorstel of slechts op dat gedeelte daarvan dat in rechtstreeksch verband staat met die sluis P antwoordden Ged Staten dat bedoelde woorden alleen hunne aanleiding vinden in de woorden van Schieland in ziJn brief dd 1 October 1901 Het komt Ged Staten als vanzelf sprekend voor dat na afloop der proeven het aangehouden ontwerp in zijn geheel zal behooren te worden herzien Wanneer de Staten vergadering die herziening niet opdraagt aan de leden welke het voorstel deden dat thans aanhangig is dan znllen Gedeputeerde Staten oen ontwerp horziening opmaken Ten aanzien van de tweede vraag j Met welk doel wordt door ü zoowel in het eeue als in het anderen geval het nemen van proovbn verlangd P wordt door Ged Staten geantwoord dat de bedoeling is door die proefnemingen gegevens te verzamelen ten einde daarnai te beoordeelen welke regels bg de definitieve regeling der geheele zaak omtrent het gebruik der sluizen aan de Vischmarkt zullen moeten worden gesteld Naar men uit s Gravenhago meldt is het regeeringsantwoord op de algemeene beschouwingen omtrent de staatsbegrooting verschenen Na vooropzettiug van het christelijk karakter der regeering op staatsterrein verklaart z j het optreden ervati als coalitie kabinet dat tot een compromis kwam over een uitgewerkt program en dat de minister van oorlog de verplichtingen ter zake van landverdediging die de nieuwe wetten hem opleggen loyaal wil nakomen Het ministerie is erkentelijk Voor den geest van toenadering zjuer politieke tegenstanders Invoering van de Engelsche Zondagsrust verwerpt zij als anti nationaal Het wetsontwerp tegen drankmisbruik zal tijdig worden ingediend en aan de leerplichtwet wil het Kabinet fair brial geven alvorens rte intrekking of wijziging ervan te overwegen I e invoering der ongevallenwet zal zi bespoedigen een voorstel tot ziekteverzekering wordt bewerkt on de ouderdomsverzokering wil zij verder dan tot handswerklieden uitstrekken De regeering beoogt geen Duitsch protectionisme m iar een voor de schatkist en de nationale welvaart voordeelig tarief Snelvunrkanonnen ziJn noodzakelijk De regeering sympathiseert met beperking van den vacciuedwang De droogmaking der Zuiderzee is wegens de kosten ingetrokken Het kiesrechtvraagstuk laat de regeering ook rusten daar eene daarvoor noodzakelijke grondwetsherziening niet populair bleek De woning en gezondheidswetten worden in 1902 ingevoerd BiJ het arbeids contract zal gedwongen winkelnering worden bestreden Wettelijke tgdeenheid kan de regeering niet geven Ten aanzien van Transvaal wil de regeering evenals de vorige een gedragslijn van onzijdigheid maar bovendien eene van hooghouding van het volkenrecht en medewerking tot het herstel van den vrede Met bepalingen omtrent minimam loon en maximum arbeidsduur in de bestekken wordt voortgegaan Dat streng de hand wordt gebonden aan het geneeskundig voorschrift zegt Het Centrum moge hieruit blijken dat bij de departementen van algemeen bestuur la=t is gegeven slechts die koninklijke besluiten ter onderteekening naar het Loo op te zenden welke geen uitstel kunnen Ig dên Aan den inbond der Staatscourant zijn de gevolgen hiervan best te merken Ook bg den Raad van State waren deze week weinig besluiten ingekomen Gemengde Berichten De ontrouwe boekhouder De boekhouder der maatschappij Kennemerhnd te IJmuidon is thans in hechtenis en werd Vrgdag door de Haarlemscbe politie naar IJmuiden overgebracht Eigenlgk voortvluchtig schijnt hg niet geweest te zijn Van Maandag af heeft hij alle dagen bij verschilende personen in Haarlem doorgebracht en geprobeerd of zij borg wildon wezen voor een bedrag van f 10 000 Bij den een beweerde hjj dat hg een portefeuille met f 16 000 in den trein had laten liggen en hg dit geld nu successievelijk moest aanzuiveren B A A O riio nra 4 19 4 15 4 50 6 18 6 17 01 ec 6 18 f 6 17 4 45 4 69 5 81 6 48 6 67 BiJ een ander zei hg weer dat reeds iemand f 8000 borg voor hem was en vroeg hjj om het resteerende te leenen of borir te blijven Niemand ging hierop echter in Hij is dan ook niet op de vlucht gear resteerd maar werd in een Bodega gearresteerd waar hij in de laatste dagen nog al trakteerde Trouwens veel is een raadsel in deze zaak De verdachte moet een kalm bescheiden ambtenaar zjjn van wieu m emand iets dergelgks verwacht had HiJ schijnt gedurende eenige jaren hetgeld 1 12 000 dat hjj als deposito bij defirma Mees en Ritsema moest storten zich te hebben toegeëigend door valschelgk het stempel dier firma en de onderteekening van den procuratiehouder te hebben nag maakt tgrwgl hy ten slotte nog oen wissel groot t 4000 van de maatschappg op hetgenoemde kantoor heeft getrokken welk bedrag hem is uitbetaald Nu was door het overlijden van den vorigen directeur een nieuwe directeur benoemd en werden dezaken geregeld waardoor bleek dat in de plaats van een voordeelig saldo ad 112 000 een tekort by de firma Mees en Ritsema van genoemde maatschappg stond van f 4000 aldus te zamen 1 16 000 Op het politiebureau moet de verdachte verklaard hebben do f 16 000 eenigen tyd geleden te hebben verloren Tel riit het bagrootingsbebat in den Kamper gemeenteraad By art 51 onderhoud der zweminrichtfng doet de heer Van der Dossen het voorstel den ppst hooger uit te trekken ten einde de omrastering der inrichting wit te verven De motiveering van zgn voorstel bracht voor een wgle een vrooiyke stemming over de geheele raadzaal Er wordt over geklaagd dat op de uren wanneer de inrichting s zomers voor dames is opengesteld jonge lieden vooral in den vacantietyd wanneer zg niets beters meenen te doen te hebben onbescheiden blikken werpen door het rasterwerk Ten einde de gegrondheid dier klachten te onderzoeken heeft spreker in eigen persoon er eens oen bescheiden blik aan gewaagd groot giJach natuurlgk en zonder hier eene realistische schildering te geven van hetgeen hij zag al weer gelach moet hg erkennen dat de klachten niet ongegrond zyn Witte verf nu heeft de eigenschap dat zg door hare schittering het oog verblindt zoodat daardoor wellicht aan de klacht wordt tegemoet gekomen De voorzitter is bereid op de klacht te letten niet alleen maar wil zich zelfs in tegenwoordigheid van den heer Van der Dassen wel van de waarheid der klacht gaan overtuigen niet minder gelach Hg vreest echter dat by het helder wit verven van de omrastering de meer donker gekleurde badcostnmes der dames nog des te meer aantrekkingskracht znllen uitoefenen De heer Kuiper zoo serieus mogelgk rondziend zegt dat men niet moot vergeten dat de omrastering latwerk is en de tusschonruimte niet weg is te verven hg wil door het spannen van een groot zeil aan den bmnenkant alle Susanna s in eenmaal aan het oog van de stoute jongens onttrekken I l 8 01 8 38 1 17 9 63 9 66 J 18 ► 10 08 8 14 10 17 8 88 C E 10 1 8 48 l 41 10 1 10 84 10 18 10 48 11 1 10 46 11 16 11 67 De voorzitter vreest dat den deugnieten daardoor juist gelegenheid wordt gegeven geheel ongemerkt te naderen en zg door gaten n het doek te snijden met recht er een panorama van zullen maken De heer Kuiper lacht nu ook mee Kamp Ct De Propagandist meldt dat hoogstwaarschijnlgk het internationaal congres inzake den boycot gehouden zal worden op 1 December De meeste landen van het continent en ook Engeland znllen er aan deelnemen Als plaats waar het congres gehouden zal worden worden genoemd Den Haag Brussel ea Londen Gelezen in een vitrine in de Kalverstraat te Amsterdam Pargsche Wereldtentoonstelling van 1900 Groote gouden medaille en daaronder met een klein lettertje geweigerd door een bende stomme beoordeelaars Slechts 1 precent van de 75i000 mcnschen dié de Kalverstraat per dag passeeren lezenhet onderste regeltje Avp Uit Cleve wordt aan de RheinisehWest falische Ztg gemeld dat Maandag 1 1 18 Waldarbeiders uit het Nederlandscbe dorp Qroesbeek die zich op weg naar hun op Duitsch gebied in het naburige Rgkswald gelegen werk begaven door de Duitsche douane aangehouden en naar het kantoor te Cleve gebracht werden omdat geen inkomende rechten waren betaald voor de levensmiddelen welke een hunner voor de geheele ploeg by zich had De levensmiddelen iwerden in beslag genomen en de arbeiders gearresteerd maar door toedoen van de Forstverwaltung werden zg later vrg gelateik Vrgdagmiddag te vier uur ongeveer brak te Middelburg brand uit in het koffiehuis Stad Goes voorheen De Witte Leeuw Varkensmarkt De bewoner van het huis M A S den brand ontdekkende wetende dat er nog een logeergast een koloniaal boven was poogde met een ladder door een bovenraam binnen te komen Hg verloor het evenwicht en viel van een tamelgke hoogte Hy bezeerde zich zeer ernstig bloedde hevig en werd bg een der omwonenden binnengebracht De brand beteekende op zichzelf niet veel doch het ging zeer moeilgk den koloniaal een Middelburger O die pas geteekend had van den brandenden zolder af te brengen Eindeiyk gelokte dat en ook O werd nog levend in een aangrenzende woning gebracht DQ mag was door den rook bewusteloos en zgii toestand baart zorg De brandweer werd den brand meester Een ongeluk dat ernstige gevolgen had kunnen hebben had Vrydag te Leiden plaats Bg een in aanbouw zgnd magazgn van heerenkleeding op de Vischmarkt stortte een gedeelte van eene stelling in Eenige werklieden bekwamen daardoor lichte kwetsuren en een ongeveer 70 jarige smid werd vrg erstig gewond Zyn opneming in het Academisch Ziekenhuis was daardoor noodzakelgk Zgn toestand was echter Zaterdag gunstig Iemand een Amerikaan natuurlgk en zelta een Zuid Amerikaan een Braziliaan nit Rio Jamerio beweert een middel te hebben uitgevonden waardoor hggen en ademloosheid voorkomen wordt ook by bet beklimmen van trappen bergen enz flDeze wondarmensch belooft morgen met 35 kilo bagage op den rug in zeven nren van Brussel naar Breda te zullen loopen en dan in t Ginneken een voordracht te znllen honden over ztjn methode t IB morgen nog geen 1 April maar Amerikanen en andere grappenmakers ook nemen ook op andere dagen de menschen wel eens beet STADSNIEUWS GOUDA 18 November 1901 De vergadering der aid Gonda van Zondagsrust welke was uitgeschreven tegen Woensdag avond jl kon wegens de trage opkomst der leden niet doorgaan Men besloot daarom de vergadering tehonden t in begin der volgende week enwel 8 avoadsom 9 uur G N WoBKDEH Op last van den minister van oorlog is de wacht alhier die dagelgks werd betrokken door het vest bat van het 8e reg ini te Utrecht ingetrokken Rechtszaken De vervolgingen die in den laatsten tgd tegen de onbevoegden in het vak der geneeskunde wordea ingesteld hebben er reeds toe geleid dat een der kwakzalvers in een dag blad een oproeping aan zgn ambtgenooten heeft gericht om te komen tot de stichting van een Bond waarin de belangen dezer weldoeners der menschheid zullen worden behartigd Men kan zich dus op krachtig verzet dezer heeren voorbereiden Intusschen bleek Vrgdag voor de Rechtbank te Utrecht nog hoe lichtgeloovig hot publiek is De correspondent van de N R Ct schrgft daarover het volgende De melkboer van wien ik vroeger al eens schreef dat hg allerlei kwalen geneest door het bestrgken met een madonnabeeldje onder het prevelen van een gebed welke operatie dan zoo noodig door den patiënt zelf met wgwater en een voorgeschreven aantal Onze Vaders worden voortgezet verheugt zich nog altgd in het vertrouwen van vele Igdera doch hg is nog niet met don rechter in aanraking gekomen Wel daarentegen werden in den laatsten tgd door den kantonrechter o a een parapluiekooper van IJselstein en een O jarige schipper van Rotterdam wegens het onbevoegd uitoefenen der geneeskunde geldboeten subs gevangenisstraf veroordeeld En thans stond iemand terecht die ook al vroeger tot 13 geldboeten van 1 2 was veroordeeld onrechtvaardig zooals hg tot ergernis van den kantonrechter uitriep Deze bekl had al een zeer typisch uiterIgk Zgn flinke neus prgkte mot een gouden bril tusscben lange zwarte bakkebaarden Om zgn schouders was een wgde lange mantel geslagen en zgn beenen staken in hooge kaplaarzen Als hy voor de balie trad sloeg hy den mantel nonchalant achterwaarts over don schouder waardoor niet alleen een klein maar indrukwekkend geel lintje in het knoopsgat zgner jas zichtbaar werd maar ook een reeks aaneengehechte zilveren of nikkelen muntstukken langs zijn vest waaraan een zeer groot dito op zgn buik bengelde De vingers van beide handen waren mild met gouden ringen versierd die door zgn voortdurende handbewegingen zeer in het oog vielen Hg gaf op tegenwoordig te zgn koopman in wouterbalsem homoeopathischo middelen brillen in goud nikkel staal en andore aan het vak verwante artikelen Hg legde zelf een strooibiljet over dat behalve afdrukken van een aantal brieven van dankbare patiënten ook nog verschillende aanbevelingen behelsde Voorheen zoo erkent hg heeft hg veel menschen behandeld maar toen had hg een dokter by zich Maar tegenwoordig doet hy dat niet meer hg verkoopt alleen zyn wouterbalsem als gewoon handelsartikel evenals zyn homoeopatische geneesmiddelen en zyn brillen Een jonge vrouw die met hare moeder bg hem was geweest dezelfde die tevoren reeds maar tevergeefs hulp had gezocht voor haar zwerende teenen by den kwakzalvonden schipper had hg dan ook alleen zyn balsem verkocht en niet zooals deze en hare moeder beweerden die ook eerst op haro teenen gesmeerd Wel had hg naar die teenen welke zg vrywillig ontblootte en hem onder het oog gebracht had gekeken Dat mocht hg doen naar do bepaling van onze wet je mag t er naar kgken maar aankomen niet Die balsem waarvoor dé juffrouw f 0 50 betaald had had haar geholpen want zg was hem na eenigen tgd met haar moeder komen bedanken voor haar herstel De ambtenaar van het openbaar ministerie mr Besier requireerde eene geldboete van f 25 subs 10 dagen hechtenis De beklaagde die vooral ook als genezer van kanker beeft getracht naam te maken zich verdedigende werd te voren door den kantonrechter er op gewezen dat hg zich te onthouden had van beleedigende uitdrukkingen zoowel voor den rechter zelven als voor derden die met deze zaak niets te maken hadden Beklaagde bepaalde zich daarna tot het betoog dat hg door den verkoop zgner handelsartikelen geene strafbare daad had verricht 368 Staats loterij Ie Klasse Trekking van Maandag 18 Nov No 6676 f 20 000 11192 f 2000 7203 f 1000 6984 f 400 11824 en 19583 t 200 61 2414 4180 5368 6355 9608 10487 13563 en 20850 t 100 Prgzen van f 20 129 3394 6673 9575 12159 15340 18148 96 3412 6782 79 12209 15416 49 294 25 6828 81 59 91 18221 312 93 50 9663 96 15512 48 417 3518 63 75 12316 20 76 49 3658 94 78 70 56 18354 91 3707 6983 80 89 16609 83 513 22 98 93 12649 15 18551 54 3841 7133 96 54 62 59 62 72 40 9722 12702 86 63 91 92 44 38 12 88 82 624 8916 45 63 50 15708 18619 69 81 7228 92 77 32 71 78 4016 7302 9844 93 15892 86 86 35 19 9935 12867 15902 88 749 55 32 10008 12980 67 92 71 4119 77 70 13098 16050 18723 76 61 7465 10283 13131 53 61 808 87 7560 10303 65 69 69 23 96 7624 72 13273 84 18817 76 4225 28 91 80 88 18916 980 4300 54 10412 13315 97 22 1036 73 59 54 96 16111 27 96 74 75 88 13401 36 68 1114 4451 7705 94 13502 44 90 57 55 76 10500 3 97 97 78 57 83 46 26 99 19100 93 75 7892 48 75 16209 27 1262 91 7915 10611 1 3645 43 85 1424 4577 807 37 46 16305 19247 68 96 8107 52 84 33 82 66 4608 88 10726 93 41 19331 1642 12 8209 67 13842 50 54 1745 18 35 91 72 16468 19439 1814 96 54 10803 73 83 19511 82 4740 57 25 13920 16615 14 1978 4848 8345 26 30 21 22 99 80 94 85 44 42 49 2101 83 8419 10930 59 62 78 2214 4906 32 11000 82 94 19662 91 59 65 35 87 16631 19780 2324 5039 8569 38 14002 43 19826 57 89 74 11320 71 16735 19946 2402 5102 8604 35 14277 58 20067 22 10 69 81 14352 61 83 2517 5226 72 95 64 16931 20130 1 5304 8736 11300 95 42 33 22 45 85 36 14498 82 20215 28 63 89 42 14579 90 36 62 96 8818 11484 14669 17080 79 81 6421 23 11506 14726 17122 20301 88 5618 8935 49 40 17266 23 94 34 36 11600 43 17329 20418 2701 65 9066 7 72 75 22 66 6784 82 8 81 17418 29 2848 6801 9131 26 14826 91 63 2984 5948 36 11739 35 17522 20 537 3025 98 91 11825 40 72 70 65 6028 9212 27 14989 73 20600 88 6067 42 45 96 81 20724 98 6120 52 11900 15004 83 42 3150 98 9320 8 52 88 77 58 6207 61 57 78 17748 79 3224 17 92 12043 16121 17888 90 70 6360 9403 50 54 99 20816 3309 6407 42 63 71 17952 78 20 11 59 89 15200 18012 20936 41 63 79 12124 46 68 38 62 91 9 567 29 15335 18130 692 87 6596 Vöor de St lTicolaas NIEUWE ZENDING HBBRENDASÖEN FOÜLAET LINNENGOED Ook Damesen Heoren Farapluies en Han Schoenen A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Velephoon Xo 3i Beurs van Anislerdam Vikrs 80V 97 lVe 88 91V 14 60 7 e Slotkrs 80 6V 81 14 NOV NinnuKD Oart Ned W 9 l i dito dl o dllc 8 dito dito dito 8 MoNSii Obl Ooudl 1881 13 4 iTUiLlntehrijTiiig 1861 81 6 OoBTimt Obl in papier 186S 6 dito io Eilverl868 6 PoKTO AL ObL met ooupoo 8 dito ticket 8 7 86 141 6 1041 80 90 881 675 416 6y loiy 110 68 106 111 1181 Sduaks Obl Biuneol 18 4 4 dito Oeooiu 1880 4 dito bij Ootha 1889 4 dito bij Uopo 1881 BO 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 UFAHn Ferpet lokuld 1881 4 TuaKUJ Oepr CoQV leeo 18 0 4 Gec leeaiog serie D 6eo leeQin aerieO ZoiDArE Ep V oblg 189 9 6 HliIOO Ob iiuit 8eli 1890 6 ViHizDBLA Obl onbep 1881 4 AwanaDAH Obiigatien 1896 3 BoTTtaDAM Sted leeu 1894 8 NlD N Afr Haodeiir aand Arendab Tab Ui Certifioateo DeliMaatiohappij dito Ara Uypotheekb pandbr 4V Gult Mij der Vontent aand a Or Hypotheokb pandbr 4 Nederlandaohe bank aand Ned Handelmaataeh dito N W fc Pae Hvp b pandbr 3 Bott Hypotheekb pandbr 4 i Utr Hypolbeekb dito 4 OoariHB Ooat Hong bank aand BoBL Hypotheekbank paadb 5 Ahiuka Ëqut Iiy poth pandb 4 Maxv L O Pr Lien eert 6 NlD Holl U Spoor ir Mij aand Hij tot EipL T 8t Spir aand Ned Ind 3 H orveg m aand Ned Znid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dilo 4i iTila Spoorwl 1887 89A Eobl 8 56 Znid ltal Spvmij k H obl 3 59 PoLSK Wanohau Weeneo aand 1047 EosL Or Rusi Spir Müd obl 4 Baltisolie dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 181 Kurak OU Azoir Sp kap obl 4 100 dito dito obliK 4 9 Ahihu Cent Pao Sp Mg obl 6 Ohio i Nortb W pr Cv aand 116 dito dito Win St Peter obl 7 11407 Denver 8e Rio Gr Spm eert v a 40 i i Illinoia Centra obl in goud 4 1011 Louiar Sc Naabvilli Gor v aand 107 Hexieo N N Tork Ontaaio h WoBt aand 36 a Ponn dto Ohio oblig 6 Oregon Calif lo byp in goud 1041 8t Paul Minn Uanit obl Uq Pao Hoof Ijjn obdg 6 dito dito Line Col Ie hyp 0 6 69 G NaU L Can South Chert v aand 64 Vin 0 Balln Na Ie h d o O Amatord Omnibus Mij aaiid NlD Stad Amsterdam aand 3 101 Stad Bolterdam aand 8 10 BiLQlK Stad Antwerpen 1887 1 lOfl Stad Brusael 1886 87 lOSV KoNO TheisB RegullrOiaelseh 4 119 O08TINR Staataleenig 1860 6 II71 E K Oost B Cr 1880 8 108 Spuji Stad Madrid 8 1868 411 NlD Ver Bez Avh Spoel eert laatels Japonstoffen PELTEEIJEIT in buitengewoon groote keuze van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer concureerend O SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Maandag 18 November 1901 Vette Oaben en Koeien red aanvoer prij eS waren voor ie kwaliteit 34 2e kwal 31 3e kwaliteit 28 cent per half Kilo Vette Kalveren redel aanvoer 10 kwaliteit aS sde kwaliteit 24 3de kwaliteit 22 cent per hall Kl Vell Varkens goed angevoerd ie kwaliteit a47 2e kwaliteit 23 3e kwaliteit 21 cent per half KI Schapen en Iitinmeren goed aangevoerd Handel voor vet vee en Vette Kalveren prijshoudend Varkens Schapen en Lammeren traag Afloop der Openbare Verkooping Tsn Onroerosdr Qoederen Veiling 18 November 1901 gehouden door Not G C FÜETüIJN DEOOGLEEVER No 1 Huis Boomgaardstraat ER no 92 kooper W van Bronkeien voor f 650 No 2 en 3 Twee Huizen Oude Gouwe S no 75i en li kooper D van llensbergen voor f 2830 No 4 Huis als voron 8 no 75g kooper H Spoormakor voor f 1190 No 5 Huis als voren 8 no 76f kooper I Dugs voor f 1200 No 6 Huis Heerenstraat P no 633 koopster wed G Gravestegn voor f 1030 No 7 Perceel Grond in de Heerenstraat P no 628 kooper V Bokhoven voor f 620 No 8 Huis Boelekade R no 163 kooper A Tennissen voor f 1510 Ai vi KTi i Tii i biedt zich aan Adres J W VAN KRAGTEN Leldscha Kade 79 üteecht DE NATIONALE CREDIET BANK gevestigd te IKAIIIEH LEENT GELD op langen termijn met gemakkelgke aflossing ouder borgstelling enpolis van levensverzekering a Vertegenwoordiger voor Gouda ea streken J J VAN GALEN t e Gouda Meu wordt verzocht op t MERK te letten riT HBT Mao zun tan M RAVENSVVAAY ZONEN QOBINCHBH Deze THEEfiN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en kPrys voorzien van nevenataand IMerk volgen de Wet gedopo neerd Ziob tot de nitvoering van geeerde orders aanbevelende J voorheen J C BUL BREBBAART Lz