Goudsche Courant, woensdag 20 november 1901

Woensdag 80 November 1901 40ste Jaargang GOUDSCHE COIRAOT IMeuws eti Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tdefson No 8 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd elefsnn 0 jjt9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per l 08t 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CEMTEN toe w J mmKmm mnmmm gevestigd te s Gravenhagi üe BANK verkoopt 4 pC l f rt brteeeu in htiikken viiii f 1000 l 500 i 100 Ml f 50 tot lien Vcrkrügbiiar te jolua Ijü MONÏIJN nORTLANl De Directie i HOOFT ÖKAA LA J A VAN ERPKllS RCJLIAARDS FBANSCES STOOMyEEVEEU clMinischP WissAcrii II OlUMilillEIWKIt II riisl ail Êlotlfrilnm il hr v l r r loor il I Koiiuit der HeUi n UooWaepét voor UC UDA le ll r tl G TlUJfSIlUIlG Korte Tiend0wegr D 7 Specialiteit voor hot stomen on verren van 11e lleerenen Dameisjarderoben alsook alleKindergoederen J Speciale inrichting foo het iloonfon van nlnche manteU veeren bont enz De prijzen zijn door den Staat gegarandeerd Gordsnen talelkleeden eni worden um d nienwBte en laatste methode geverfd VUnoodiglng kot deelneming in da kansen van de door den Stiat Hamburg gewaarborgde groole Gclijoteri waarin zeker 11 Uillioea 202 000 Uark gewonnen moeten worden De prijzen vaij deze veel voordeel biedende Geldlotertj die volgens het plan lecliM 118 000 loten b vat zijn de volgende De hoodste prijs is eventueel 600 000 Mark Premie van sooioo M I prijs B mojono M 1 prijs 4 1110 000 M 1 prijs 4 7J I00M IBprijzilO OOOM 66 prijz a 6000 M lOSprijz a SOI OM ISOprijz 4 2000 M ja OOO M 8 000 M Bd OOM Sl OOOM St O 10 M 40 000 M ao oooM iO OOO M 2 prijzen jl l prijs 1 prijs ii 1 prijs h i prijzen il l prijs h 1 prijs ü 1 prijs 4prijr il 1600M IJprijz a 1000 M 1010 prijzen 4 SOO M 20 prijzen a 260 M 77 prijzen il 200 M 89053 prijzen 198 M 91189 prijz i 160 148 116 100 M 1088 prijz 4 78 4 11 Tijtaal 59 010 prijzen De Hootiptijs in de Ie klasse bedraagt Mark SO OoiJ stijgt in de 2e kl tot iJ OOO M in de 8e tot 60 000 M in de e tot 96000 M in de e tot 10 000 M in de 9e tot 76 00 1 M in de 7e tot 200 00 i M en met de premie van bOO OOd event toT 00 000 Mark Voor de eerste prijstrokkiog die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 60 een hall origineel lot slechts Ould M5 een kwart origineel lot slechts Ould O BO De inlei gelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen woriien aangegeven in het officieele trekkingspkn voOTzien v n het Wapen van den Staat welk plan ik o9 aanvrage gratis verzend ledere leelneracr in de loterij ontvangt onizevraag 1 onmiddellijk na de plaats gijhad hebbende Itrekking de officieele tr kkingslijst Be ultbJtalInK en ïeraendlng van prU en geschiedt door mij direct en prompt aan de winners e i onder de strengste geheimhouding led Te besteJling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen ren bours am Me 1 wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de snoïdig plaats hebbende trekking zoo spceijig mogelijk of uiterlijk tot 21 NOVEMBER e k mw vertrouwen tot Saraiel Heckscher Seiir Bankier Echt Zeeiiwscli 19 cent de Ii a bii Al SLKGT NIEUWE SAVEN 27 Wisselkantoor in HAMBURG Uuitschland Geen Kinkhoest Geen Inlluenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keclaandoeningf binnen den kortst mogel jken tyd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst lionigExtract M E L I 4 il T II E uit de Koninklpe Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H fi VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons i 1 70 ets 40 et h r T r ïF T l Xtl Bi5 ü fNfXrS N KsV Zt LraJlir ÏN lgE8 SKN Wo W l fT t tZol V WIJK 0 i r A SCHE tl aa c P W v KDB 0 to ter K vANDta ïlEM EN te Kreuy qk P V D SP K Moercapdk D v n lAK W rf iin m Wed HtlHT Waddmmveen M KOLKMAN Waddingsveen P A uk GKOOT Oadmater ü rjONGH oXIr J P KASTELEIN pkhroekerdan D BIKKER te Ben hop I l MM E r Dlpl m i Ooud B=kroor l T1 T f rf Qiiina I arnrVlP lemee lkrachtlje ver t rtendeKINA WUNlee n wakt i l f IrrkamhpH IcnArtl pn hare Pevolcen PRAEPARATEN VAN sv rterlne enuwhooldpiln r rsterklng na ziekt f ïj SeÖw OUINALAROCHE f¥RRUOINEUX m het Ijijioiidei tegen Bloeiigebrok Bleekzucnt kwalen Tan KrltHchen leemid eni Verkriielnar m llaciiin a 1 80 en ƒ I PSLaI r arnftV0 toam ver terkend aan6enaamvan al voord i eUik chgeb ik i ClKeiV oCaO vooral ïo kinderen zwakken en klleracMlge gestellen eer te te ele AU teneeakracht l t e drank b oomfsen der P J e organen dlerrW o voor uigell gen en kleine kinderen rri per iMi a Vj Kr 1 70 1 H Kgr 0 90 4 ligr U Oti a Cliemltcll MollrCftilrAI Speciaal voor Kindervoeding iii buiseii i Kgr 0 90 wlvere ITlCIKaUIKCr i g f p ep Ket ƒ 0 2S haiVima CXftlXVeMfn Hetrookeneener hah e Cigarette U Toldomde ter beetrijAStnUla Igarcuen ji g de hevigste aanvallen van Asthma etc Indoosjes ij O WO tn U éo Ta marinde Bonbons M rr n 15 TröS V ï oor kimleren t ewli en U T am rInJ Bonbo n van KRAEPF UEN HOLM betoBrijke dien ten r het kind begeerlijk en de smaak aangenaam is Prijs per doosje O BO eny u ou Salmiak Pastilles tf zt s e beste h i n idde algemeen eritcnu i3 nci w j Hoest Verkoudheid en Keelpl n hel u een IDmoploKiend en verzachten d middel by uitnemendheid uinluitend in Q fleschjes verkrijgbaar f rijs ƒ 0 30 per llesch je ipclkek r tn Vrofiiltu KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST f daar de vorm i Ê s Patent H Stollen i 1 1 tn ram 9 sitls iditrf troaeitrltt Cis tlBilv FnK tlicbt mr oliHB Fibrbaluti Warmng Oer grotue Erfolff tf j I rungen htl Anfau lë r I Kiilttianut w rtMotien Ifachahmungen Itan ktufa iMer uitten rfeM acftarfen H Stollen mr ton unt Ireot odtr In solehen Bliwhgndlunien la dvwi UÊtêf Plaket fwl nebtnrtehmdj auiiahinitM ZS preiêHaten and Zevgnisse intk uttd frtmc ADYEETEITIÜN in alle Couranten worden aanj cnoinen door het AdvertciKle Bureaii vao A BKIl kNAN ZOON F U 1KB OODB SCHIEDAMMEH GENEVEE IferA NIGHTOAl Ri pp i ters h N B AU büwya van eclitlioid ti cachnt on kurk Bteoils roor Inr Kirm sien van den nann P HOPPE Printeips NOUVEAUTÉS Wij verzoeken de Dames die ons geïllnstreerd modealbnin voor het Hn er xnen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MH JULES JALÜZOT C M aris Hetzelfde wordt duu omgaand gratia en frnneo toegezonden Bestellingen van al 26 Irancs vrj van alle kosten aan hnis met verhooging ltéex ie lili kaii oor e Kozendial N I TMeny s Wendtrbalitm in do geUeele wereld bekend on geroemd Oaovertröffen fliiddel togen allo lio rs Laiir leverHaagziekten eni Inwoiidig aooirel a s ook uitwendig in bijna alle ziektogevnllen met goed govolg aan te wonden PrU perflaCOn t 1 per post t 1 15 TUtiry a Wo denalf bezit een alinog ongekende g o n o e k r a o bt on heilzame werking Maakt meestal elke pijnlykeRU gevaarvolle operatie geheel overbodig Metdeze zalf werd een u jaar OHd voor onge ee llJKrehouden beeiigezwet en onlangs een bijna XZ jaar kankeriyden genezen Brengt goneiing en verzachting dor pijnen bij wondon ontstekingen eM van allerlei aard PrUs per pot f 150 per post 11 Centraal Dopot voor Nederland Apotheker IIEMUI StNDE Kokin 8 Amsterdam Waar geen aip l is bestelle men direct aaa dieSekatitnaiiotMM it A THIKRRÏ in Pregrad bel Koliitscli Oeat rr OelievB proapectas la ontbieden bü bet Ceatraal OeiiM a Rokia 8 Amaterdam Gonda Druk van A BRINKMAN Zn o 8653 4 IKRICHTINGBN welke GEVAAR SCHADE OF KINDEK KUNNEN VRHÜORZ KEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een vernoek met bijlagen van T Verkaaik te Gouda om vergunning tot oprichting eener loodgieterij en zinkwerkerij in het perceel gelegen aan de Vlamingatraat wijk O No 389 Kadastraal bekend Sectie D No 2156 Dat op Dinsdag den 3 November 1901 des namiddags ten 2 tire op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór die dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 19 November 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER InRICHTIMOEM welke GEVAAR SCHADE OP HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 der Hinderwet Doen te weten Dat zy vergunning hebben verleend aan de firma E Estié Co en hare rechtverkrijgenden tot het oprichten eener aarde werk labnek gedre ven door eene stoommachme op de perceelen aan den Raam Kadastraal bekend sectie D nos 1610 1614 en gedeeltelijk nos 1297 en 2264 Gouda den 18 November 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Btttteplandscli Overzicht In het officieele rapport over de concentratiekampen waaruit Reuter ons Zaterdag enkel de tegen de Boeren vlucbtelingen pleitende conclnsiea heett overgeseind waarmee de Engelsche regeering zicL schoon wil wasBchen staan nog genoeg onpartijdig medegedeelde leiten die een treirig licht werpen op de hooggeroemde menachlievendheid en zorgen van de Engelsche overheid Zoo somt de heer Becker geneeskundig superintendent van het kamp bg Bloemfontein de volgende 8 pnnten op die hy de werkeiyke redenen van ziekte en sterfte in dit kamp noemt FEVILLEIOX KE Uit tDuttseh van IV HAUFF a8 Och wat persoonlyke vijapd riep Thterberg driftig Zulk een vijandschap ken ik nieten mijn vijand moet iels anders zijn dan dezejongen maar ik ben een doodsvijand van diesoort van wezen deze vernieuweraars deze cosmopolisten en hoe ze al dat tuig ook noemenmogen Ën deze jonge man is een trouwe aanhanger van al dat gedoe Het geheele eerstevierde deel der 19de eeuw is door deze vervloektevoorliefde oor dit nonsens verpest en men zalzien waar het tegenwoordig op uit zal loopen wanneer deze menschen en hunne meeningen omzich heen grijpen maar zoowaar God leett menzal van den laatsten Thierberg niet zeggen dathij in zijne oude dagen een dezer wereld verbeteraars de behulpzame hand heett aangeboden Maar oom viel Albert hem m de rede Toor wien het in dit oogenblUc geene zonde wastegen zijne eigen overtuiging te spreken is er indeze eeuw ook maar ééne familie waarin de ledenallen dezelide meeningen hebben Zal dan éénenkel man daar slechter door worden omdat hijandera denkt dan wg Is voor een verstandigman een protestant en een katholiek niet evenveel 1 Het stelselloos opeenhoopen van menschen uit alle deelen van de kolonie in één groot kamp wat ongetwgfeld besmetting in de hand werkt 2 Onvoldoende verplegingsmiddelen voor besmettelgko ziekten 3 Onvoldoende behuizing en bedekking ontbreken van verwarming De tenten geven niet voldoende beschutting aan menschen die glotseling uit huizen zgn weggehaald Sommige tenten zijn geheel onvoldoende In vele gevallen zgn ook niet genoeg dekens verstrekt 4 Overbevolking in vele tenten 6 Onvoldoende latrine inrichtingen 6 Het wegwerpen van vuil water tusschen de tenten 7 Onvoldoende wateraanvoer zoowel om kleeren te wasschen als voor persoonlgk gebruik 8 Slecht verpleging door de menschen zelf koude gebrek aan ruimte en verscbe Incht Een van de geneeskundigen getuigde Er moesten dadelgk levensmiddelen worden aangeschaft en grootore rantsoenen worden uitgereikt Er moeten kleeren komen en dit moet niet worden uitgesteld want de menschen zgn barrevoets en bedekt met lompen Van het kamp van Johannesbarg wordt verklaard dat de behuizing Onvoldoende is van ket kamp te Irene dat er geen berging is voor proviand enz de toestand der Vlnchtelingen is allertreurigst Te Potchefstroom was de sterfte zeer groot tengevolge van een hevige mazelen epidemie gepaard met ziekten der adembalingsorganen een gevolg van de snerpend koude znidewinden waaraan de menschen zgn blootgesteld in de tenten De rantsoenen zgn vastgesteld bg circulaire van generaal Maxwell den gouverneur van Pretoria dd 1 December 1900 Zy zyn tweeërlei eerste klasse rantsoenen voor bona flde vlnchtelingen die zyn ingekomen om bescherming te zoeken tegen de Boeren en tweedeklasse rantsoenen voor alle overige klassen van vluchtelingen d w z voor alle vrouwen en kinderen wierhnizen door Britsche soldaten zgn verwoest die ingebracht zgn om militaire of andere redenen De laatste klassen kregen een hongerrantsoen teneinde de vaders en de mannen te nopen tot overgave Zelfs aan kinderen onder 12 jaar in deze klasiien werden verminderde rantsoenen verstrekt Toen deze scheiding in eerste en tweedeklas6e rantsoenen bekend werd kwam de regeering verklaren dat er geen onderscheid meer werd gemaakt Uit een telegraH van waard Denkt zelfs de generaal niet heel anders dan z n zoon Laat het geloof er buiten neet antwoorddede ander Daarover te oonleelen is een Verk dat mij noch jou aangaat Maar deze generaalidie m n doodsvyand als een beschermengel aanbidt en deze Bonaparte voor den heiligen George houdt die dat zoogenaamde monster van eeneverouderde eeuw doodde zulk een man in mijnelamilie te hebben neen het zou mijn dood zijn I Maar weet ge het dan zeker dat ook dejonpe Willi uwe dochter lief heeft Heeft Annaer iels over uitgelaten i Op deze vraag keek de oude sijn neet lang en verschrikt aan en ging toen na eenig nadenken rustiger voort Neen I Ik kan het niet gelooven dat ze zoo n smaak heett Meent je soms dat mijn dochter zoo maar liefde zou voelen voor zoo n mensch Neen Daarvoor is ze nog altijd te degelyk I Maar ik wil zekerheid hebben I Zoo sprak hij en voor Rantow hem nog tegen kon houden was de oude man reeds weggesneld om zijne dochter tot rede te brengen Somber staarde de gast uit de Mark hem na Waarlijk wanneer de zaken zoo staan zalik noch bruidsjonker noch bruidsgast op Thierberg zijn sprak hij de oude moet dan door eenol ander wonder in een demagoog of de demagoog in een rechtschapen vereerder der oude ridderschap veranderd worden XL Het had generud WitU niet wsinig moeite ge 27 Februari 1901 door generaal Maxwell verzonden naar alle superintedenten van de kampen biykt hoe dit is geschied Het luidt AUe noodigdende vlnchtelingen in uw kamp die rantsoenen krygen moeten voortaan ook vleesch ontvangen volgens het eerste klasse rantsoen Ongezeglgke menschen kunnen tot straf worden geplaatst in klasse II d w z zy ontvangen geen vleesch Zelfs de rapporten tot Augustus en September de laatste datums in het Blauwboek luiden zeer onbevredigend Zoo begint hgvoorbeeld het rapport uit Klerksdorp dd 1 Augustus als volgt Mat het toenemend aantal vlnchtelingen en wegens het heerschen vai een zeer ernstige roazelen epidomie is hets aantal zieken en het sterftecgfer gedurenf e de laatste maand veel grooter geweest dail in do voorafgaande maanden De epideilie is zeer hevig geweest terwgl er in vele gevallen noodlottige complicaties bg kwamen wat do oorzaak is van het abnormale sterftecgfer Het rapport nit Krngersdorp op 5 September verklaart De ernstige mazelenepidemie schynt niet te verminderen De snelheid waarmede Igders aan longontsteking sterven als men ben in de tenten laat is pyniyk Ik neem alle igders 100 mogelgk in het hospitaal op maar vele kindertjes die aan de borst van de moeder i n sterven De begrootingscommissie nit de Fransche Kamer heeft oen belangryke verlaging voorgesteld van de sommen thans op het budget uitgetrokken voor de eerediensten en die voor het loopend jaar ruim 13 millioen francs ber dragen Het doel is de jaarwedden voor do geestelgke on kcrkelgke dienaren allengs niet meer ten laste van den staat te doen komen Alleen de l t millioen thans voor kerkgebouwen en pastoriën en wat daartoe behoort wenscht de commissie te handhaven maar de jaarwedden enz voor bet kerkeiykc personeel te doen overgaan in Igfrente enkel voor degene die nu nit de Staatskas worden bezoldigd en ook voor de seminaristen die de gelofte hebben afgelegd Zulks op grond dat deze personen die loopbaan hebben gekozen rekenende op den bestaanden toestand wat niet het geval zal zgn met allen die zich na de wjlziging aan die taak wgden De voorgestelde regeling zal een besparing geven van 23 millioen francs terwgl de 15 millioen welke als lyfrenten worden uitgekeerd allengs zullen wegvallen De bedoeling is dat de regeering bg aanneming van het voorstel het Concordaat met den Fans zal opzeggen waarmede de nieuwe regeling in strgd is kost om zijn zoon van eene langere gevangenisstraf te vrijwaren Zijn aanzien was in de hoofdstad van het land waarbij lijn grond behoorde weliswaar nog niet gedaald men vereerde in hem nog aitijd den man van groote verdiensten militair beleid en dapperheid en er waren er velen d e hom wegens zijne trouwe en voortdurende aanhankelijkheid aan den man die eens het noodlot van Kuropa in de handen had gedragen bewonderden er waren er velen die hem welwillend waren al deelden ze ook niet in die bewondering maar om de volharding en kracht die hij in de dagen van het ongeluk getoond had Toch moest hij zich geheel en al vernederen menige deur openen om voor zijn zoon op wien de verdenking van met verdachte personen in vorbinding te staan rustte een goed woord te doen De generaal was een man x n te groot rechtsgevoel dan dat hij indien hy zijn zoon schuldig meende dezen stap voor hem zou doen Maar de eenvoudige vereekering van zijn zoon wa hem voldoende Ik deel zoo zeide hij toen men hem gevangen nam ik d el over het algemeen in de meeningen van die mannen die men nu ter onderzoek voorbrengt maar ik deel noch in hunne plannen noch in hunne daden Ik heb slechts gedacht en niet gehandeld en beschuldigingen die anderen mogen treffen kunnen nooit op mij komen Zoo zou het dan gelukt zijn om de jonge Willi op vrije voeten te houden werden er niet sterkere bewijzen teges hem te berde gebracht die zijne verschijning voor het geredit onverm elijk maak Hier en daar hebben de mgnwerkers in de steenkolendistricten Zaterdag het werk gestaakt en zgn dus begonnen met de tractische fout to begaan mot zich niet aan de afspraak te houden die luidde dat vgf dagen te voren het juiste tydstip der staking zou aangekondigd worden die wil zQ de kracht uitoefenen terecht aan een grève générale toegeschreven opeens en overal geiyktgdig moet aanvangen om het kapitaal plotseling te treften Vermoedeiyk in de desorganisatie het ge volg van de verklaringen van dan a g vaardigde Basly aangaande den afloop van de onlangs te Dover gehouden conferentie met gedelegeerden van mynwerkers van België Engeland en andere landen De Belgische godelegeerden beschouwden op grond van de te Luik opgedane ondervinding een algemeene werkstaking als een onmogelgkheid zy zouden dus al zeer weinig geneigd zyn om daarvoor opnieuw ten behoeve der Fransche mgnwerkers propaganda te maken De Engelsche godelegeerden waren van oordeel dat Engeland als exporteerende natie niet zon kunnen ophouden met kolDn naar Frankrgk te zenden terwgl de Duitschers en de Oostenrykers een algemeene werkstaking als een ramp tonden beschouwen Tegenover de weinige medewerking van buiten kunnen dus de mynwerkers geen andere houding aannemen dan die van te vertrouwen op eigen kracht alleen Kaar daarvoor is ybltt alles eenheid noodig terwyi deie nu niet bestaat öedeeltelgke werkstakingen voeren niet tot het beoogde doel en de mynwerkers zyn zelf vaii gevoelen verdeeld of de grève générale uitvoerbaar is en zoo ja of zg practisch nat kan en zal opleveren Bovendien maken de bezadigden er op attent hoe de regeering en de mgnbesturen zich geneigd toonen om tot eene schikking te geraken die echter niet de zaak zou wezen der politieke raddraaiers die hun anti kapitalistische beginselen willen zien zegepralen al ging het ten koste van Inn volgers de arme mynwerkers zelf Het Hongaarsche Hnis van Afgevaardigden beraadslaagt over het Adres van antwoord Szell do minister president zegt mot betrekking tot een politieke commercieele of douaneovereenkomst met Oostenryk dat als znlk een overeenkomst mocht meebrengen dat Hongarye een autonoom tarief kreeg de ongemakken niet zoo groot zonden zgn dat Hongarge zich op dit stnk naar Oostenryk zou behoeven te schikken of onvoordeelige voorwaarden zou moeten aannemen Indien men ons zei de minister ongnnstiger voorwaarden aanbood dan die van het tegen Maar dank zg de voorspraak zijns Taderi en het vertrouwen dat deze bij de lieden had stelde men zich tevreden met den borg dien generaal Willi hun schonk 2Se hadden wel vermoed dat het voorval in de omgeving van het Neckardal groot opzien gebaard zou hebben Hadden ze in een stad gewoond dan was het voldoende geweest met hunne bekenden van hunne terugkomst bericht te geven maar de gewoonten op het land eïsthen grootere opmerkzaamheid wil men met zijne buren op goeden voet blijven voortleven men moet vijl of zes familiëa in den omtrek op afstanden van drie uren bezoeken moet hunne nieuwsgierigheid over dit voorval geheel bevredigen kort men moet zioh toonen zooals iemand die eene zware ziekte te boven ts gekomen en zich eindelijk weer bij zijne bekenden vertoont om hun voor hunne belangstelling dank te zeggen Maar toen de generaat met zijn zoon op den derden dag na hun terugkeer naar Thierberg gingen was er nog iets anders dan de gewone beleefdheid voor de buren dat hen daarheen dreef De jonge Willi had in die weken van eenzaamheid zijner gevangenschap volop tijd gehad om over zijne zonden na te denken hg had begrepen dat het niet die politieke droomen waren welke hij koesterde die hem zouden kunnen bevredigen maar hij voelde ieta dat veel hooger en veel reiner waa op zijne ziel drukken iets dat zijn leven gewichtiger zgn gehalte beter zou maken waardoor zijne ziel rUst en tevredenheid verkreeg Werd vtrvoigd