Goudsche Courant, woensdag 20 november 1901

Het heet nu naue r uai uo n ufc lïrecte SpoorwegverMoilngen met GOIDA Winter 1901 02 AaoRevaegeD l October W vat breenwlcfc Mirecie spwirwcs tiD soTTBRp vir r 4 u u u 7 08 r f u n u lo i uio 4iii 10 88 0 8 tf rf firr8 ri 87 ï l W0 ÏÏ4 0 4 8 4 14 U 8 84 18 7 08 T f 8 1 i l i r ll 7 81 8 11 8 8 V 08 4 SS 7 11 40 7 16 B IO Ml 8 11 8 18 I v 5 17 8 S 8 48 sa 7 47 8 07 8 10 f 7 87 8 10 7 48 l f k 1 8 S 81 t OS g 1 88 S 8 87 9 0 9 1 B 0TTIBDiM 900Dl rt 11 80 1 48 11 8 1 84 t 11 81 11 48 lt O 8 i l ♦ l f 1 08 1 61 u n 11 88 1 0 O 8 85 M tM t 4 13 I 8 17 J 41 80 4 48 S li 6 33 6 04 1 0I 4 83 t 6 4 6 1 8 4 6 6 U 6 43 6 64 6 14 7 01 7 1 1 8 rt 7 8 S Oe 8 84 9 00 9 8 10 08 10 19 u irj ru i T 2ar 8 0 U D 4 U B N l lS1 11 8 46 10 18 10 41 11 1 6 49 8 11 7 1 9 11 9 11 10 00 10 1 10 4 n l 11 67 18 Ai 7 87 1 10 1 48 4 16 9 8I 9 41 10 18 O O D U k k 1IHTIKD4II rU nna tou U 8 8 11 8 St 9 13 10 10 10 6 11 011 10 W 8 11 4 07 4 48 6 1 1 8 48 6l 10 i 10 8 ll O Amrt W 8 01 8 10 10 IIJM ♦ 11 87 1 17 8 16 4 H 4 17 8 80 5 48 44 8 lO S 11 03 11 Am t 0 8 1 9 18 9 81 10 18 ll l 1 08 1 10 1 18 0 4 87 Bl5 46 0l 9 8 10 011 10 11 14 r 40 1 61 4 09 4 18 4 87 6 19 11 7 01 1 41 7 611 18 t 40 10 80 4 43 18 9 48 w 4 U 43 10 01 6 1 I 1 64 10 14 3 09 8 14 l n 4 41 t tl 6 48 7 0S7 31 0 8 188 46 I0 I8 1 H ntn ktolH X Btktin Ai big t 1 U tn npilaant knlii X llUge 6 81 01 7 01 7 16 7 85 8 85 8 61 03 4I lO U 11 16 11 86 Voorburg 6 88 j 10 11 y venh Mo 08 i = 10 48 Omid 14 H 7 88741 OS i S lil aO lO ll 10 6411 SMi d FuilUliir op In ku liot gmbid wotlu M lUioomikatnii dlaw 1 VB t C 8 8 7 1B 8 10 8 t 9 11 9 81 l WHJ I l n 1 10 8 8 4 4 4S 1 08 11 7 09 8 1 0 4 Anu W 6 84 47 7 80 3 16 8 4S 80 9 46 11 80 IMl 1 1 40 1 11 S 4 6 01 8 11 88 7 16 18 10 01 lou l 7 0S 7 81 8 18 9 1 1 1 18 10 84 11 61 U 3 18 4 18 4 84 6 47 7 07 7 64 8 0 H ll To tnl 7 sS 8 48 10 64 m 67o4 Im 8 88 8 68 7 64 8 08 S 6 U ti U 48 1 41 4 69 6 41 8 8 I 7 00 7 6e 8 4 SS 10 08 10 48 4 1i 7 11 10 11 11 07 4 38 9 J 4 18 6 U 1 7 14 7 41 M 10 07 10 4f ll ti Kil h s i ir i e H woordige vergeljk zou ik een nieuw vergelqk weigeren De scheiding van de tarielhejfing 20U nadeeliger zïjn voor Oostenr k dan voor Hongarije Zeker zou echter ook dit laatste land lïïden onder de scheiding Het zou dus voor beide landen een voordeel zijn al het niet tot zulk een uiterste kwam De twee regeerinsen z jn thans aan het onderhandelen De grondslag van die onderhandelingen komt in beginsel overei n met de tegenwoordige overeenkomst Vervolgens antwoordende op de kritiek die Rakolsky op het Drievoudig Verbond had geoelend zegt Szell temidden van luide toejuichingen Deze bond is de hecbtste en de zekerste want hy waarborgt aan elk van de drie verfioudon staten een veiligheid die geen ander bondgenootschap hem zoo kunnen verschaüen Het bondgenootschap is daar bet den vrede beoogt van dien aard dat zells Engeland dat krachtens haar traditie zich niet in een bondgenootschap kan begeven op het Drievoudig Verbond kan steunen en wö ons met Rusland kunnen verst an over den Balkan Uit dit bondgenootschap komen dus slechts goede dingen voort daar het den wereldvrede verzekert en aan allen een zoo groot mogelijke zekerheid verschaft Uoedkeuring I J L 1JU Vei spieidf Berichten FRiNKHUK öeen algemeene staking wèl algemeene staking uitstel van een beslissing ziedaar de mededoelingon welke uit mgnwerkerskrlngen verstrekt worden I En ondertusschen toonen zoo hier en daar de arbeiders hun ongeduld door nederlegging van den arbeid op hun eigen hontje zonder het bevel er toe af te wachten van den kant der leiders toewel dezen toch door hun amensprekingen heel wat beter op de hoogte zgn van de kansen en heel wel weten dat de plaatselgke stakingen in enkele districten weinig ol niets kunnen baten terwgl de houding van de liritsche de Belgische en de DultBche niedestrgdors en vakgenooten weinig bemoedigend is Basly is er op uitgetrokken en heeft van Britsche z de de zekerheid erlangd dat de mijnwerkers in het Vereenigd Koninkrijk niets niemendal zullen doen ten bate van de Fransche mijnwerkers de productie zal niet verminderd worden een tgdelgke staking ligt geenzins in het plan en ondersteuningsgelden zullen niet gezonden worden De Belgen hebben verteld dat ze niets te maken hebben met een zoo specifiek Fransche beweging De Üaitschers waarschuwen hun Fransche collega s voor onverglde stappen on vertellen bij voorbaat dat op eenigerlei flnancieelen steun niet moet gerekend worden terwijl de uitvoer van steenkolen naat Frankrp van Duitschland uit onmogelijk verhinderd zal kunnen worden Ooudi Ifoordnoht Hieaweikmk OapeUe ftotterdun M BottorilamD P EottMdtm B 7 88 18 7 44 6 4 88 7 18 Bottmdun Beun Rotterdam D F Botterdam M Oipalla Nienvmktrk Uooidrooht 7 48 4 41 8 80 04 4 81 8 41 8 01 t tl I S U 8 04 8 17 10 18 Albn 1 f I 1 7 18 8 87 8 41 7 18 8 18 7 8 H Ol 7 63 l 7 68 9 08 9 19 Goud Zevanh Moero SoelennMr Zeg Voorburg Hx a 07 I 4B 1 18 8 88 8 68 9 59 10 14 k l8 Te Lens hoeft Rasly gisteren van een en ander mededeeling gedaan en men kan hopen dat de massa der bezadigden en verstandigen genoegen zal nemen met de toezeggingen van de regeering der Republiek en dus do algemeene werkstaking niet zal afkondigen Het heet nu nader dat de czaar na Kerstmis orer Weenen en It liè naar Nizza zou komen en passant te Rome een visite zon maken bjj zgn collega Victor Emmanuel en vrouw Labori zal het Lyonsche blad Le petit Antijuil in rechten vervolgen wegens een artikel naar aanleiding van zgn jongste beschouwing over de Dreyfus zaak waariu hg wordt aangeduid als de held van den gemaakten aanslag te Rennes Zooals men zich herinnert had de beroem advocaat ook het blad Ecbo de vervolgd om dezelfde reden doch zijn aanklacht in toen het blad iiflat de aanslag geen handig ineen ène was B LOIE De begrafenis van Alfred Defuisseaux te Paturages is tot een ware sociaal democratische betooging geworden Er waren een 20 k 25000 partiigenooten b j honderden roode vlaggen en meer dan honderd kransen werden in den stoet gedragen BINNENLAND Als gewoonlijk is ook dit jaar het verslag der algemeene beschouwingen over den staatkundigen toestand welke in de afdeelingen der Tweede Itamer aan het onderzoek der Staatsbegrooting voorafgingen opgenomen in het verslag over hoofdstuk I Huis der Koningin Dit hoofdstuk omvat enkel de door de ïrondwet vastgestelde bedragen zoodat de memorie van toelichting de onderteekening draagt van den minister van financiën die voor de uitkeering heelt zorg te dragen Van daar dat ook de memorie van antwoord dezelfde onderteekening heeft ofschoon dat antwoord oen groot aantal bladzijden behelst die aan het algemeen regeeringsbeleid zgn gewgd zoodat de onderteekening door alle minister of althans door den voorzitter van den ministerraad er niet misplaatst onder zon zijn Ouder gewoonte plaatst echter alleen de minister van financiën er ziJn naam onder wat natuurlgk niet belet dat het geheele Kabinet voor den inhoud zich aansprakelijk stelt Wg bepalen ons tot het aanstippen van enkele verklaringen nit dit belangrijk Staats stnk Het kabinet erkent te zijn en niet anders te willen zijn dan een Kabinet van coalitie waarbij van het spannen van één boog geen sprake kan zgn en zegt te recht dat bg de samenstelling der nieuwe Tweede Kamer geen ander kabinet mogelijk was De ministers zijn echter in een reek Van praktische vraagstukken door onderlinge afspraak tot eenheid voor de te ondernemen taak gekomen Uitsluiting van andere groepen uit de rechterzgde uit bet kabinet is niet de toeleg geweest de kabinetsformeerder is blijkbaar op weigering gestuit De maatregelen in de troonrede toegezegd zullen waarschijnlgk niet in de vier volgende jaren geheel kunnen worden afgewerkt Het vaststellen van een werklijat hangt af van meer zekerheid omtrent de inkomsten 11 08 1 0 11 18 1 14 11 10 1 8110 18 10 88 11 1 11 8 11 84 1 80 11 18 10 08 11 18 0 9 10 U 4 8 8 3i 1S 9 47 10 18 10 11 10 88 10 48 10 49 10 6S 11 18 11 18 18 68 ll 6 1 07 U l 1 18 11 80 l M 10 46 11 86 11 48 11 46 U ll OO 1 8 l l 1 60 1 0 ll U 1 11 n la Ua Een nieuwe Zondagswet naar Engelsch model is niet te duchten Een regeling tot bestrgding van drankmishruik zal niet tot het laatste jaar worden bewaard Vrijmaking van het onderwgs beteekent verdere wegruiining van dwingelandg van dwang Van de leerplichtwet zal niet de intrekking worden voorgesteld maar eerst de werking afgewacht Vermoedelijk spoedig zal een eigen vertegenwoordiging van den landbouw worden tot stand gebracht die voor kundige adviezen waarborg verschaft Naar spoedige invoering der Ongevallenwet wordt gestreefd zonder eerst zeevisscherjj en landbouw er bij op te nemen Verzekering tegen ziekte is in bewerking en moet voorafgaan aan die wegens ouderdom en invaliditeit Omtrent de invoerrechten wordt verklaard dat de minister van financiën zich vleit een tarief te ontwerpen dat èn de schatkist niet onaanzienlijk zal verste rken èn de nationale welvaart krachtig bevorderen De intrekking van vele ontwerpen beteekent niet afstel voorgoed Het kiesrecht zal het Kabinet niet ter hand nemen reeds omdat over de herziening in zjjn midden geen eenstemmigheid heerscht De woning en gezondheidswetten hoopt het kabinet in 1902 in te voeren Een regeling ïoor de veiligheid op de wegen hoopt het in dit zittingsjaar voor te dragen Wederinvoering van het ontwerp op het arbeidscontract zal ook plaats hebben ook van het ontwerp ter zake van de personeele belasting Gemengde Berichten Uit Arasterdam meldt men De politie heeft de hand gelegd op een valsche munter zekeren Rond die zjjn werkplaats had op een bovenwoning in de Van Beuningenstraat waar allerlei werktuig werd gevonden noodi voor de vervaardiging van valsche guldens Rond heeft bekend valschemunt vervaardigd en nitgegeven te hebben HiJ is op heeterdaad betrapt terwgl hij ineen tapperg aan den Haarlemmerweg metvalsch geld betaalde Reeds te voren wasbg den ontvanger der belastingen gebleken dat de tapper zonder het te weten valscheguldens in zgn bezit had Gelukkig wist hijzich te herinneren wie waarscbgolijk diestukken in betaling had gegeven Toen Rondnu wederom in de tapperg kwam waarschuwde de tapper de politie en zoo kwamde zaak nit Men meldt uit Vreeswijk Een met beetwortels geladen vaartuig de Madonna schipper R J Romsdorf werd gisterenochtend circa 5 uur aangevaren door de passagiersboot Culemborg Het schip dat even boven den aanlegsteiger in de Lek voor anker lag kreeg slechts weinig aver alleen waren een paar bolders ingedrukt en de railing en luiken wat beschadigd terwijl de lading een weinig overgezet was Van de passagiersboot evenwel was de schade grooter Aan stunrhoordzijde werden wiel en stangen zoo beschadigd dat de boot zich niet meer voortbewegen kon en de reis tot ongerief van de passagiers heeft moeten staken Naar men mededeelt had het overvaren schip geen licht op en was dit de oorzaak van het ongeval H 4 o nw rtn 4 1 4 16 4 60 8 18 6 17 ► 6 01 6 18 6 17 4 46 4 61 6 81 6 48 8 67 r Te Maastricht is Donderdag een persoon van naar gissing 64 a 65 jaar op straat ge vonden Aanvankelijk dacht men met een dronkaard te doen te hebben wat echter niet het geval was De man die tot heden taal noch teeken van zich heeft gegeven en van wien men dus niet weet wie en van waar hjj is is naar het gesticht Calrariènberg vervoerd waar men een photographie van hem heeft genomen daar h vermoedelijk zal gaan sterven Uit IJzendgke meldt men Door twee m r3kramers die vaak in Zeeuwsch Vlaander komen om hunne waren te venten worden o a i ormpoeders verkocht Door een vrouw te Eeirioo een plaatsje in BelgischVlaanderen wero van die poeders gekocht voor hare twee kitideren een jongetje en een meisje die beiden ziekelijk waren De moeder gaf hun vaft de poeders en reeds na een half uur waren dè kinderen onder vreeselijke pgnen bezweken De politie heeft de venters gearresteerd Thans echter zgn zij vrijgelaten daar de drogist te Brugge van wien zij hunne poedel kochten zich vergist moet hebben Ook in deze streken kochten verschillende ouders wormpoeders van de hier algemeen bekende venters Te Freiburg is een ernstig tramongeluk gebenrd Terwijl daar de druk bezochte St Martinsmarkt werd gehouden kwam op een der volste verkeerswegen een elektrische tram aan die plotseling door nog onbekende oorzaken in razende vaart geraakte en zonder dat de conducteur stoppen kon dwars door de benschenmenigte sneed en vervolgens tegen een andere tram opbotste waardoor deze grootendeels werd ingedrukt Wonderbaarlijk genoeg bekwam geep der passagiers letsel maar onder de menschen op straat werden er een lOtal zwaar gewond een 72jarige man kreeg een dubbele armbreuk een ernstige beenbreuk en diepe hoofdwonden de huid werd bem gedeeltelijk van t hoofd gerukt een jonge vrouw brak versoheiden ribben en werd ernstig aan t hoofd gewond enz Er wordt een deskundig onderzoek naar de oorzaken ingesteld Toen de sneltrein van Washington op des Northern Central Railroad eergisternacht het station York Pennsylvanië had verlaten had een dynamietontplofflng op den weg plaats waardoor de rails over een lengte van 2 voet werden vernield Drie waggons derailleerden Van de reizigers bekwam ni man letsel Men is overtuigd dat de ontploffing aan kwaadwilligheid is te wijten en dat de daders ten doel hadden den sneltrein uit Buffalo aan te houden die groote geldswaarden vervoert Deze trein was echter gepasseerd zonder dat de dynamietpatrooB ontplofte Omtrent de aanvaring tnsschen de Engelsche stoombooten vrachtbooten Aline van Antwerpen naar Bristol en Ben Lomond van Huelva naar Antwerpen in den pas van Terneuzen tnsschen Terneuzen en Borselen verneemt men nader het volgende 8t t l4 10 0 lO ll 10 4111 11 3 lO l 14 1 17 U 8 81 1 48 10 80 10 87 8 1 11 10 80 10 41 11 08 11 47 ll ll f I 11 48 X Iitn nprlaml kawliK 1 tUtn DUiii X li H fl 4 lOJI 7 1 l S ♦ r 10 01 r 8 10 8 41 7 10 0 10 16 11 01 é L 8 11 9 17 9 63 6 10 08 = 10 17 F 10 1 41 IM 10 84 8 9 De Engelsche stoomboot Aline kapt Baker uit Antwerpen naar Bristol vertrokken kwam Vrffdagavond U ure hjj tamelijk helder weer in botsing met de Engel ehe itoomboot Ben Lomond van Huelva naar Antwerpen De Aline werd langs bakboordzij getroffen en bekwam een groot gat op de hoogte der machinekamer Het water stroomde binnen en de boot zonk zoo snel dat de opvarenden welke niet door het water verrast werden in het tonwwerk der masten redding moest zoeken De Ben Lomond werd beschadigd aan den boeg maar bleef boven De aanvaring bad plaats in den pas van Terneuzen tnsschen de zwarte boeien 3 en 4 De manschappen van dé Ben Lomond hoorden iR hulpkreten van die der Aline en zetten een boot met twee roeiers uit Twaalf van de schipbrenkelingeu konden er in plaats nemen doch hiermee was de boot vol En de bemanning der Aline bestond uit 17 koppen Van de andere 5 zag men er in de duisternis 2 die zich aan een drijvende ladder hadden vastgeklampt en daar men dezen niet meer in de boot kon opnemen moest men de ladder op sleeptouw nemen Van de drie anderen hoorde of zag men niets Deze zijn de prooi der golven geworden Daar het zeer kond was en de sloep met haar twee roeiers en zware vracht maar noeiliik vooruit kon duurde het lang eer men de Ben Lomond bereikt had Ueen wonder 4ns dat de twee laatst geredden zwaar ziek i Antwerpen zgn aangekomen drie vermisten zgn een stoker een tremor en een matroos Nadei e bijzonderheden De kapitein en de loods die op de commandobrug stonden sprongen op bet oogeublik der aanvaring er af en hebhen 3 kwartier gezwommen vöór zg door een officier van de Ben Lomond werden opgepikt De Aline zonk zoo snel dat er nauwelÜkB 6 seconden tdsschen het aanvaren en bet zinken konden verloopen ziJn De perionen die zich in den mast hadden gered hebben daar een heel uur ingezeten eer lÜ verlost werden De verdronken trimmer en matroos wilden in een reddingsboot plaats nemen maar bet schip zonk te snel Zy hadden den tgd niet en werden in de diepte meegesleept de stoker verdronk in de stookkamer verrast door het instroomende water De toestand van de twee manschappen die op de drijvende ladder gered werden is zoo slecht dat men elk oogenblik hun dood verwacht Dit zon het getal slachtoffers op 5 brengen D 4 Aline ligt op een gevaarlijke plaats zoo diep dat zelfs de schoorsteen niet boven water komt Bij het onderzoeken van een lek in de gasleiding van een café concert te Cherbourg beeft Zaterdagavond een geweldige ontploffing plaats gehad Alle ruiten spiegeA meubelen en plafonds werden vernield 3 Personen werden gekwetst Eenige maanden geleden werd nit Bern gemeld dat een liefhebber fotograaf Onrtner genaamd het milde zon hebben uit evottden om te fotografeeren in de natuurlijke kleuren en dezer dagen berichtten nu Berlijnsche bladen dat die vinding door een Berlijnsch consortium voor ongeveer 3i ton was gekocht wat zg wel waard zou zgn als zg oed is De redactie van het vaktijdschrift Lux dat een en ander omtrent deze zaak trachtte te weten te komen meldt nu dat er van een consortium geen sprake is Een vertegenwoordiger van Gurtner bood de vinding bij verscheiden flrmas te koop aan o a hij de firma C P 0oerz waar wijl hij niets omtrent de vervaardiging der beelden wist ta voiellen en ze zelfs niet kon laten zien kon van een aankoop van het geheim g n sprake zjn Een octrooi heeft G ook niet genomen En ook te Bern is t niet mogen gelukken iets naders over de uitvinding te weten te komen Men zal dus moeten wachten tot Qurtner zelf met meedeelingen voor den dag komt en bewgien voor de volmaaktheid van zgn vinding brengt De Winschoter Ct geelt de vol lezing van het voorkomen van e n spoorwegongeluk op de lijn naar Nieuweschans Tengevolge van het ongelnk bg Beilen kwam te Winschoten in den nacht van Woensdag omstreeks 3 uur een extra trein om de reizigers nit den Hollandschen trein van Groningen naar Nienweschans te vervoeren Op den trein van 11 u 14 s avonds was daarom bet sein geplaatst dat nog een trein volgde maar dit schijnt door den wachter bl de brug over de Bensel niet te iHn opgemerkt En het gewone sein rust werd hem niet gegevep maar niettemin doofde hij toch de lichten draaide de brug af en legde zich te slapen Toen nu de extra trein in aantocht was en naar de bnig gevraagd werd ol all s veilig wal kwam er natanrljjk geen antwoord en daarom gal de dienstdoende chef bij t binnenkomen hiervan kennis aan den hoofdconducteur en den machinist en kreeg deze laatste strenge orders vóór de brug te stoppen De schrik van den machinist zal dus wel niet groot geweest zgn omdat hg aan t station Winschoten op alles was voorbereid De brngwachter is voorloopig voor zgn onachtzaamheid geschorst Een brief van Reuter in de Znidafrikaansche bladen meldt van 15 October nit het Transvaalsche Middelburg het volgende Kolonel Bensan is met zgn colonne te Middelburg aangekomen 36 gevangenen medebrengende en is zeer gelukkig geweest in zijn poging om den vgand bet leven lastig te makan De ramp vai Bakenlaagte wachtte hem nog Zijn manier was om s daags te on dekken waar de republikeinen waren en ze dan in den donker te omsingelen maar de republikeinen zgn dit gewaar geworden en wenden nu hetzelfde middel aan om hem te ontkomen Het is dus thans een heele kunst om de talrijke kleine benden in het oog te houden die in het hoogeveld rondzwerven en altijd in beweging zijn Het volgende verhaal toont welke kunsten worden aangewend door de nog in vrijheid verkc erende families en hoeveel last dozen zich getroosten om aan de bescherming dier zoogenaamd gevreesde Engelschen te ontkomen Mijn berichtgever zegt dat toen hij op een plaats kwam er dnidelgke bewijzen waren dat het woonhuis nog pas betrokken was geweest want zelfs de asoh in den haard was nog aan bet smeulen maar de bewoners waren nergens te vinden Het land rondom was geheel vlak behalve een klein kopje achter de woonstede waar de rivier voorbij loopt en men kwam dus tot het besluit dat de vermiste bewoners in de bnurt moesten zijn Vruchteloos zocht men langs de oevers der rivier maar toen later een der manschappen het kopje opklom hoorde hiJ iemand achter zich niezen zonder den niezer zelf te zien Hg doorzocht echter met nog meer zorg den oever en ontdekte een klein kijkgat zeer schrander ingericht aan de zgde van den heuvel Eenige klippen losmakende vond hg een hol waariu een Boer met vrouw en kinderen zat ellendig uitziende vooral de vader die aan erge verkoudheid leed Het moet groote moeite gekost hebben die schuilplaats in orde te brengen want elke duim uitgehaalde grond was weggevoerd om te vermijden dat men de sporen van het werk zou zien Ik behoef iiiet te melden dat zij naar een gezonder plek vervoerd zg n en thans in oen tent van het burgerkamp wonen STADSNIEUWS GOUDA 19 NovMober 1901 In plaats van den heer C J Diephout vertrokken is tot lid van den gemeenteraad te Moerkapello gekozen de heer A Verheul Az aes Staata loteriJ Ie Klasse Trekking van Dinsdag 19 Nov No 7440 f 1600 20304 f 1000 4919 f 400 5627 f 200 7648 en 15262 f 100 Prijzen van f 20 27 2497 5317 77 2574 49 124 76 6423 44 82 81 79 90 92 91 96 5631 235 2631 63 52 73 6706 343 98 6003 55 2746 6 70 80 75 444 87 6103 46 2836 16 503 53 44 22 2901 54 25 3038 6216 30 57 56 32 92 6469 68 3263 6665 89 97 6638 687 99 41 791 3351 92 93 66 96 850 88 6710 86 3441 77 927 57 6821 47 76 31 1014 3529 41 22 43 75 34 56 99 50 66 6951 58 82 7009 1128 3615 33 26 8762 65 8681 1179T 14653 17081 11817 72 17179 38 92 95 97 14731 17254 91 11925 32 17395 8983 40 54 17501 95 67 14802 53 9017 95 17 68 26 12004 14934 17690 9101 88 81 17702 80 12162 15025 41 84 71 72 92 9200 12221 15113 17862 6 43 17 17958 9332 45 23 64 85 98 40 76 9431 12443 58 80 9508 12505 63 18018 27 34 83 3640 97 96 62 44 12611 15267 81 9616 62 82 18102 19 76 84 21 43 12718 15313 91 50 86 92 18250 58 87 15458 57 9766 90 15506 18438 74 96 27 18509 9857 12802 83 72 9914 20 15614 18626 23 77 17 93 98 12919 73 95 33 10110 24 76 18812 12 77 16733 19153 35 3833 7104 40 18171 16807 56 1370 3903 51 46 13272 19 72 1423 19 75 69 94 85 97 37 40 7211 10235 13345 88 19245 44 52 7304 61 72 16055 19300 96 69 7 72 13424 71 19506 1514 71 53 10370 63 16103 fiO 83 90 7423 10425 13562 17 19716 88 4021 79 37 13707 25 27 1637 64 94 49 18 35 71 39 75 7589 52 66 40 72 71 4148 7650 60 85 55 19856 1708 4228 69 63 13833 96 19906 34 76 7765 10502 18939 16206 20025 95 4302 66 32 46 23 28 1827 41 84 44 91 77 85 32 4414 7816 94 14040 16351 20188 1974 17 24 10664 72 54 97 2004 19 57 10727 90 77 20207 73 58 14162 16400 17 18 37 19 4557 7940 94 76 32 20409 67 65 81 10808 83 54 32 75 89 84 94 14236 16552 34 80 4614 90 11146 96 16602 47 2126 98 8028 84 14312 14 49 31 4718 81 91 26 22 20654 51 22 8124 11350 79 78 59 62 62 69 11405 80 81 83 78 4999 8282 43 90 87 20718 83 5070 8440 66 14421 16Ï13 20845 90 6191 68 86 55 23 59 2202 99 81 11529 73 37 62 2308 6204 82 88 75 91 87 2407 22 8548 11625 14608 98 20902 60 66 54 87 52 16980 29 65 87 84 11717 14607 17008 74 81 98 8627 89 iti urs van insterdam 18 NOV Vrhrs Slotkn NlDItUND ü rt Nod W 8 IV 801 80 dito di o dltc 8 il 6V dito dito dito 3 sv Homo UU OouJl 1881 98 4 HST ITALIB lattt i r Tm l8 8 81 6 1 OoMim Ub m papier 1888 i 82 lllO in EUorlB68 6 MV 81 i PoETUOAL 0 1 rai t coupon 3 d Ito tiokül 3 U aCLlND Ob Binnenl 1894 4 60 l flilo GuoouB 1880 4 l Jilo bil Botha 188 4 V dito bij Hop 1889 90 4 dito iQ ou leou 1883 6 ilito dito ihlo 1884 6 E Pi JB Per t lohutd IBSl 4 7V TuillsiJ Qejir Oouv leon IIUO 4 86 Oe loeuiiig wrie D 1 Oec leomn BOrieC 26 ZoiB Ara Kp oblg 189 1 h 1041 Mamoo Ob iLSoli 1890 8 VuimiLii OU onbi p 1881 4 80 A tI DUI ObJigitieu 1896 3 90 SoTTiEUAM ateil leeu 1894 3 tS i NiD N Afr H mlel ami Arondsb Tab Mij Corlifi Blsi 876 DaliMaat oha i ij dito 416 Aru HypotbRekb paodbr 4V I C U Mij d8rVo tonl aand Or HypothMkb pandbr 4V Nederlandiohe bank aand 194 Ked Haudelmaatioh dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 981 Bott Hypothaekb pandbr 4i Ulr Hypotheokb dito 41 101 OomsN ÖMt HoDg bank aand US BOBL Hypotheekbank paadb I VraaiKA Squt hy poth pandb 4 Maiw L J Pt Lisa oott l i üsD HoU U 8poi r w Mij aand 108 Hij totBipl r St Spw aand Ui lir d Ind Spoorweg m aand 118V Ned Zaid Ah Spm aand 8 I dito dito dito 1891 duo 4V IliUlSpoorwl 1887 8 A Eolil 3 6 Zliid Ital Sp n ij AH oM 8 l Poi i WarBohau Weenen aand 1041 BUBI Or RuBB 3p Up obl 4 Baltisehe dito aand Paatowa dito aand 6 JlwaDg Ilombr dito aand 5 981 Eurak Ch AM w 8p kap obl 4 100 dito dito obli 4 I 9 1 AluncA Cent Pao Sp Mij obl 6 Ohio k North W pr C T aand 116 dito dito Win Peter obl 7 140 Denver k Rio Gr Spm oort r a 40 i UlinoU Oentral obl in goud 4 lOJl Louisr fc Naihiill Cer r aand 107 Uaiico N Sp Hi Ie hyp t S 105 NiD 8t l AmBterdam aand I 101 8Ud Rotterdam aand 3 10 Biuiil Stad Antwerpen 1887 1 10ll Stad BruSBel 18881 1031 HoH8 Th6iBBRegullrOoBelBeh 4 119 Ounin StaaUleanig 1880 6 1171 K K Doet B Cr 1880 8 101 Srun Stad Madrid 8 ia 8 41 NlD Ver BatArb Spoel eert Atjeh Een officieel telegram van 14 October meldt het volgende In het hooggebergte ten zuiden van Troe seb Pidië verraste een marechaussee patrouille een vijandelgko bende die vijf dooden met hun wapens in onze handen liet Een patrouille van Teupin Raja vernielde in het gebergte een vijandelijke iandang De vijand liet een doode zoomede een achterlaad en drie voorlaadgeweren met munitie in onze handen In Sennagan Meulaboh werd biJ een nachtelijke hinderlaag do Ie luitenant der infanterie E Townsend licht gewond Voor de Si Nicolaas NIEUWE ZENDING HEBREN DASSEN FOULABT LINNENGOED Ook Damesen Heoren Paraphies en Handschoenen A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Teiephoou Mo 3i Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 19 November 1901 Vette Ossen en Koeien red aanvoer pnjien waren voor ie kwaliteit 34 2e kwal 3a 3c kwaliteit a8 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren redel aanvoer 10 kwaliteit 38 2de kwaliteit 26 3de kwaliteit 23 cent per hall KI Stieren en grasltalveren redelijk aangevoerd Handel voor alles vlug prijihoudend lantels Japonstoffen PELTERIJEIT in buitengewoon groote keuze van do goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer coiifurcerond U SAMSOM VEKSCHEIDENHEID Na don storm is in Engeland bjjua onmiddellijk de winter ingevallen Te Dondon en in lierwick heeft het zwaar gesneeuwd terwijl uit Dundee wordt gemeld dut door den storm do spoorlgnen bjjna geheel zijn ingesneeuwd Indien de sneeuwjacht aoiihoudl zullen de treinen mot groote moeiIgrhaden te kampen hebben Uit de overige doelen van Engeland wordt bericht dat de sneeuwstorm zwaar heeft gewoed zooals nooit te voren zoo vroeg in het jaar is voorgekomen Ook te New York moet veel sneeuw zjjn gevallen Uit Peking meldt men dat het daar vo or November ongewoon koud is en men veel van de sneeuw te duchten beeft gehad In AustraliP zijn eenige menschen door storm om het leven gekomen Burgerlijke Stand GEBOREN 1 5 Nov Elizabeth ouders J van der Zouwen en A Konwenliovon IB Johanna Maria ouders t J Kloos en J IJsselstoiJn OVERDEDEN 16 Nov C Laurier 6 w 17 D fieüffers H4 j T Boon 66 j 18 C J van Gorselen 17 m ADVEIITEIMÏIKN Bij vonnis der Arrondissemonts Rechtbank te Rotterdam d d 18 November 1901 is het huwelgk bestaande tusschen Doctor COHSBLia rAyaCHOVWE2f aHs wonende te Ovbesohie enUevroa x ANXA MARIA SrPKBNa wonende te OvkbsciiiK doch verblijvende te s Geavrhiuiik door echtscheiding ontbonUenverklaartl Mr C P ZAAI IER Procureur Telepliooniiet GoTida Abonnement f 4ü per jaar voor pcrceelcn binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intcrcommunaalbureau Op 15 September 124 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrjjgbaa aan het Bureau ACHTER DE VISOHMAEKT