Goudsche Courant, woensdag 20 november 1901

o 8654 Donderdag SI INovembei 1001 40s e Jaar mmm mum DlieuwS en Advertentieblad éoor Gouda en Omstreken Telefoon No M ADVERTEIJTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruiu ite Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon o 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2Ö franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN ARDINES leverep FR1M KWALITEIT BLIKJE Ml cent Va BKIKJE met sleutel M V BLIKJE metslentel t 4 Het beate £ raniiehe merk V BLIK met slentel 40 cent i U BLIK met sleutel M Geconcentreerde Tonaten per busje 15 Ct voldoende voor soep voor 6 personen Keu gebruikt f ge het vatt andere recommandeer en Hoogachtend G WIENTJEI TIENDEWEÖ D 69 DEPOT VAN DE Firma W F LICIITEN URIlle HoUerdani MUZIEK van de meest bekende uitgaven PETERS LITOLFÏ enz MAGAZIJN VAN Fapeterie en Schrijf behoeften SoennecAfen d Bureau Artikelen Aanbevelend Wed MAaT J BülMAN HULSTKAMP Dubbele Buurt No 11 Openbare Yerkooping TK GOl DA ffluuk Wmêm op MAANDAG 25 NOVEMBER 1901 des voormiddaga te II uren in het Koffiehuis HARMONIE aan de Markt aldaar ten overstaan van den te HiASTEEcnT geveatigden Notaris Nr 1 m EÜIS EN w mot GROND aan de Wostzpe van don Eaam te Gouda wp O Nr 478 Terstond te aanvaarden No 2 Een Huis en Erf met stukje aEOND aldaar wyk O Nr 472 Verhuurd bg de week voor f I IO Nrs 3 4 en 5 119 HlllZQH en ERVEN met stukjes GROND achter den Haam ta Gouda wök O Nrs 473 474 en 475 Verhuurd bij de week elk voor I i 10 Nr G Een Huis met Erf en GROND met een POORT daarnaast aan de Komtinsteeg te Gouda wijk K Nr 26 Verhuurd by de week voor i 1 20 EnNri EEN HUIS MET ERF en GROND aan de Drapiersteog te Gouda wp O Nr 290 Verhuurd bg de week voor i 1 20 Broeder bij biljetten welke even als nadere inlichtingen te bekomen ïjjn ten Kantore van Notaris KOEMAN voornoemd Oridergeteekende beveelt zich beleefd dan oor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels eii allee wat tot het koksvak behoort desvjrlangd m et bjjlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend f Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 Mulschappij lot Niit van t Algemeen Departement GOUDA Vrijdag 22 November 1901 des avonds ten S uur in de REUNIE Oost Haven V IORDRA€HT Dr L BLEEKRODE uit 8 Gravenhage Vuurberading voorheen en thans met proeven en Lichtbeelden De Seeretaria WUNAENDTS Litmaatschap f 4 S0 sjaars Dames Officieren en Onderwijzers hebben met hun gezin toegang tot alle voordrachtavonden voor t a 50 sjaars Voor deze intressante voordracht entree aan de zaal f 0 7 B Leerlingen Gym en H B S f O SO Leden Volksleeszaal vrjje toegang tot gallerij FEANSCnE STOOMVEEVeSj BH eliemische Wassclierij TAN il OPPENIIEimEU 19 iSrnlskade Itotterdain üebravetucrü do r Z M ileu Konm der Belj en HoofddepÖt TOOT GOUDA Heer II G TItltlSUUlUi Korte Tiendeweg Ü 7 Hpecialiteit voor het stoomeu eD verren va alle lieereo en Üamesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale innchting voor het Btoom o van pi achemantels veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden enz worden naar d nieuwste en laatste methode gevertd Alleen Verzekerd zuivere Koninklijke Krooneieren te bekomen indien men uitsluitend do iAkoopen doet bü de winkeliers waar hot door middol van annonceeren op de Winkelruiten is aangeplakt De prija ia overal leehtg 4 eent per stuk Firma K DE BOER Jr Alkmaar Vertegenwoordiger te GOUDA P O DBy BBOEDMB Jr Zeugestraat Wie zeker zija wu d Ëcbt £ lKtil CttCflO te ontrangen tMamengeateld en na vele priefnei gen in den handel gekomen onde deii naam des aitvinders Dr MiohaeÜB verraardigd up de best machines in het wereldheroemde ótabblUsement van OebK StoUwarck ta Kenlen elicht J rT12icfe Lcni Eikel eacsLO In vierkanten boaaen Deie Kiktil Cacao a mat melk gekookt een aangename gezonde draak voor dagelijkach gebruik een 1 2 ttaeelepcli vta t pcoder voor een kop ChocoUto Al geneeskncbHge drank by ml ran diarrhea leunta met water ts gebroiken Verkrijgbaar bij de voomamtti B I Apotbeksrs en IMi Vt Ko V K prcefbnaji f 1 80 c 0 90 o aas Oeoersttlvategenwoordigtr vosr Naderland Julius Mattanklodt Acoterdam Knlvcstraat 10 1 m 8CHIEDA1VIMEK GENEVEE Merkt NIÖELTCAF Verkrijgbur bü i M PEliTEPS Si N B AU be a van BohtlioT l i ouhet en kurk Btootla vuor lieo van dea naam der F a P HOPPE De Stedelijke Hypotheekbank Gevestigd te s GRAVENHAGE Volteekend kapitaal EEN MILLIOEN GULDEN COlHlHISSAHISSIEll W H F Baron VAN HEEMSTRA Mr J D VEEGENS V Q BOSMAN LDROOGLKEVER FORÏÜIJN H L ENTHOVEN H Lz J C F KNAPP Jk Jhr Mr W H DE SAVORNIN LOHMAN Mr F A KOLSTER CMC OBREEn Mr F W J 6 SNIJDER VAN WISSENKEHKE G L DE WETSTEIN PFISTERen Mr A R ZIMMERMAN Sluit eertte hypothecaire geldleeningen op Huizen en Landerijen tegen billijke voorwaarden zonder vooruitbetaling van rente Geeft J j pet Pandbrieven uit tegen den koers van tOl i pet deze Pandbrieven zjjn behoudens de bepaling van art 2 der Statuten niet a losbaar vóór Jan 1911 Inlichtingen te bekomen te GOUDA b j de Firma M J OOIEB Co Directeuren Mr P DEOOGLEEVER FOETÜIJN G L DE WETSTEIN PFISTER waamd 14740 LOTEN 1 4102 PRIJZEN EERSTE SELBLOTEBIJ N DmMTSGIE Gebaseerd en geheel werkend op de Ned Staatsloterij 45 cents per lot UnLSekLnEBUfiteSTttTSIOTEIIIl ll 45 cents per lot begint te trekken mot Ëêl tO iMten waarvan tiOi prfjaen en 9 E remtfa moeten worden De Eerste IToord Bratantsclie Geldloterij trekt ook met i4340 Sjoteu waarvan 4iO f r eir moeten worden De nummers die m de Staatsloterij winnen winnen ook bi de Ie N BR GELDDOTERIJ Uitstel of knooierijen met trekkingen dus beslist onmogelijk Van de 7 deelnemers moeten 2 met een geldprijs uitkomen en niet zooals in de meeste loterijondernemingen 1000 pr op 100 000 loten Prijzen f 1000 f 400 f 00 f l O f lOO enz enz Prijs per lot 43 eenit met volledige prijslijst der 4102 geldprijzen en prospectus De gelden worden gedeponeerd by de Noord Brabantsche Loterij Effectenbank te Breda welke ook na afloop der trekkingen de prijzen in contanten uitbetaald tegen intrekking der loten Men beproeve dus zjjn geluk in deze soliedste aller loterijen en zende het bedrag voor een of meer loten per pSstw aan den ondernemer il VAl blJH Hrkda MF Solide Wederverkoopers g evraagd Op het laatste internationaal cong res van Tandheelkunde g ehouden tc Parijs ter g elegenheid der Tentoonstelling van Parijs van 1900 weid Odol g noemd het teste van de mondwaters die tot nog toe in den handel gebracht zijn Let vooral op de ECHT JiandteeleeiUiiif met rood letters JJberlahnstein OIRUTCUKDIR VICTOniABROH OBCRLAHHSTIW overal E NT nerkrijgbaar Maatsehappij tot ExpUtitalie van de VietoHa BriMt KaïOnor tow SederUma Boompjeê éO Botterdatn Gonda Dmk van A BRINKMAN Zn VERKIEZING van Leden van den Gemeenteraad De BURGEMEESTER van Gouda Gezien de artt 6 B 9 en 25 der Gemeentewet benevens art 3 van het Koninklgk Besluit van den 8en Mei 1897 Staatsblad no 144 doet ta weten dat op Dinsdag 3 December e k in het eerste kiesdistrict dezer gemeente ter voorziening in de vacature ontstaan door het vertrek van den heer H JAGER en in het derde kiesdistrict ter voorziening in de vacature ontstaan door het overlijden van den heer P DE RAADT eene verkiezing zal plaats hebben van een lid van den Gemeenteraad in ieder van die distrieten j dat op dien dag van des namiddags negen uur tot des namiddags vier uur biJ hem kunnen worden ingeleverd de bij art 51 der Kieswet bedoelde opgaven van Candidaten waarvoor de voorgeschreven formulieren van at heden ter Secretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar zijn en dat voor deze verkiezing de stemming zoo die ttoodig mocht zijn door Burgemeester en Wethouders is bepaald op Dinsdag den lOen December e k en de herstemming zoo noodig op Dinsdag den Hen December d a v Oonda den 19en November 1901 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Buitenlandscb Ovetzlcbt Do oorrespondent der Times te Weenen zegt een gesprek te hebbun gehouden met iemand die goed op de hoogte is van de zaken in Zuid Afrika Het verslag omtrent dit gesprek bevat merkwaardige dingen die wel eenigo aaudacht waard zijn Onder de voornaamste oorzaken van den langen duur van den oorlog moet nog steeds het gebrek aan bereden troepen genoemd worden Wel heeten er op hel papier heel veel te ziJn maar in ofücieele opgaven wordt ieder manschap meegeteld die maar soldij geniet In het oog moet gehouden worden dat circa 20 pCt gebruikt wordt voor het commissariaat het transport het hospitaal enz Pu is er een groot percentage van zieken en gewonden Van de overblijvenden moet een groot aantal worden afgezonderd voor de bewaking van een 2000 mijl langen spoorweg terwijl ook verscheiden steden en torten FBVILLEIOIX Uit tDvitseh van W HAUFF 29 De generaal lachte toen Robert hem zijne verhouding tot Anna blootlegde en de wensch waagde te uiten haar voor altijd zyne geliefde te moKcn noemen Hij lachte en ude tot hem dat hij onlangs deze verhouding begrepen had dat hij gewenscht had dat er een einde sou komen aan die onrustige gejaagdheid van den jongen man en dat hij een degelyker wee zou inslaan Ik ken je zeide hy was je in dien tijd toen we strijdend door Europa rondtrokken zoo jong dan had de kracht van je phantasie je er toe gedwongen het grootsche van den Irijg te voelen ik had voor jou dan den weg voor een carrière geogend en jij zelf had dan op dien weg kunnen voortgaan Dat je in deze stille dagen die nu heerschen weinig lust hebt om te dienen kan ik je niet kwalijk nemen Je bent het rondzwerven in de wereld moede het saloji leven bevalt je niet meer welnu hlijt dan bij mij bestuur in mijne plaats de goederen ik kan daarbij slechts voordeel hebben ik win tijd voor mij en voor mijne herinneringen ik heb jou en voegde hij er met een hartelijken handruk bij wanneer je zeker bent van je uuüi heb ik ook Anoa van garnizoenen moeten worden voorzien Het getal troepen dat overblijft om de Boeren uit het land te vegen staat dus buiten alle proportion tot de uitgestrektheid van het operatie gebied Er moeten zoodra mogelijk versterkingen worden uitgezonden bestaande uit goedgeöxerceerde en geharde troepen met rijdieren voor allen die de Boereu achterna moeten jagen De Britsche regeering heeft ze echter niet Onder de Boeren heeft men een zeker aantal enthnsiasten die er veel toe bgdragon om er bij hun makkers den moed in te houden De ouderen hebben geen huis om er heen te gaan en ook niets uit te voeren wanneer zij de wapens nederleggen Velen der jongeren brengen anders een groot deel van het jaar op de jacht door en do oorlog brengt schier geen wijziging in hun gewone manier van leven Tegen het einde van Augustus schatten de Boeren hun strgdmacht op circa 12 000 man zij hadden echter nog heel wat reserve hier en daar iferscholen in ver van de spoorlijn afliggende plaatsen deze reservisten als men hen zoo noemen mag waren gereed om de plaats van dooden gewonden of gevangenen in te nemon Het is niet in het belang der Boeren om in groots troepen bewegingen uit te voeren daar het zoo mogelijk is om voedsel en munitie te vinden of mede te voeren De kapitale fout van de Engelschen is in dezen ganschen oorlog geweest en zal bloven dat zij hun vijanden gedurig onderschatten In de Scotsman kwam een artikel voor dat tegen die dwaling is gericht afkomstig van iemand die in Z A vertoeft Hg komt er tegenop dat men in Engeland op hoogen toon beweert dat de manschappen der Boeren die den guerillastrijd voeren voor het grootste gedeelte behooren tot de arme blanke klasse van Boeren bekend als bijwoners geholpen door benden afvalligen huurlingen en rebellen uit de Kaapkolonie Het is echter jammer zegt de correspondent maar een feit dat het gros van de burgers te velde tot de beste klasse van de republikeinen en de koloniale boeren behooren De bavelooze en arme lui zjjn voor het meerendeel uit de commando s verdreven en de onverzoenlijke onverzettelijke republikeinsche Boer en de wanhopige koloniale rebel zijn overgebleven om den strijd voort te zetten Srootendeels zegt bü verder ziju het de intelligentsten de Jong Afrikaanders die dus tot de meest verwoede strijders behooren Er bestaat ook zegt de correspondent een opvatting in den vreemde dat de Boereu Ze bespraken dit onderwerp ook op weg naar Thierberg en Robert gaf zijn vader volmacht bij den ouden om Anna s hand te vragen Ze wisten het heel goed dat het eigenaardige karakter van den oudon Thierberg geen klein hinderpaal was voor de uitvoering hunner plannen ze stonden in hunne meeningen zoo vijandig tegenover elkaar Men had alleen door dat verschil m beschouwingen zoo dikwijls met elkaar getwist men was ïoo dikw ls ontevreden bijna ontstemd van elkaar gegaan Maar een troost was het toch voor de beide Willi s dat hij nooit persoonlijken afkeer getoond had en de voordeelen die Thier berg van dit huwelijk zou hebben sohenen zoo belangrijk dat de generaal toen re over de op haalbrug reden zich In zijne gedachten reeds vader waande van de schoone Anna en vol vertrouwen op het Thierbergsche wapen boven het oude portaal wees Moed overwint alles voeren ze op hun wapen fluisterde hij zijn zoon toe Dat treft goed want weet je nog wat de spreuk van je grootvaders was De Wil is sterk I riep de jonge Willi met een blos van vreugde Moed overwint alles en de wil is sterk Op de binnenplaats ontvjng Rantow de gasten Hij verontschuldigde zijn oom die aan een klein aanval van jicht leed die hem belette de steile trappen al te loopen en zijne gasten tegemoet te gaan Dit zeide hij snel en niet zonder eenige verlegenheid die hij achter een vloed van gelukwenschen met de in vrijheidstelling van Robert Willi trachtte te verbergen Na de gebeurtenissen die tusschen de oude muren van Thierberg voor bedert de guerilla begonnen is te hooi en te gras en zonder organisatie vechten Dit is een volkomen dwaling want za hebben een knappe en volledige organisatie Onder Louis Botha staan vier generaals nameiyk assistentkommandant generaul Jan De la Rey die opereert in de streek ten Westen en Zuidwesten van Pretoria en Johannesburg generaal Ben Viljoen opereerende in de streek ten Oosten en Zuidoosten van dezelfde lijn generaal Hertzog gewezen rechter en de geduchte generaal Cbristiaan De Wet d in den Oranje Vrijstaat opereeren Kritzinger en de andere aanvoerders in de Kaapkolonie ontvangen als zg samenwerken hun bevtlen van De Wet on Hertzog Elk van dez genoraals heeft waarschijnlijk onder zijn perièonlijk bevel een nfdeeling van 800 tot 2000 man van wie vermoedelijk 200 of 300 onboreden zgn Zjj hebben transport en munitiewagens en kanonnen als zij ze in hun bezit kunnen krggcn Onder elk van deze generaals en in nauwe aanraking met hen zgn er tal van districtscommando s van tussohen de 100 en 300 man Zij kennen elke kloof en geheime schuilplaats in het veld van huil operaties En dan doet de schr van dit artikel nog uitkomen dat deze commando s door een uitstekenden verkenningsdienst behoorlgk verband houden met elkaar JEan het slot dan de erkenning dat men met lêroïsche middelen den oorlog niet gedaan zid maken De winter begint zjjn nijpende kracht te doen voelen en in Duitschland wordt de ongerustheid met den dag grootor over de enorme werkloosheid tengevolge van de economische crisis die de Duitscho industrie doorleeft In Berlijn alleen Waren den len November 93 000 personen ruim 72 000 mannen en bijna 21 000 vrouwen óf zonder werk 6f met enkele uren werk per dag tegen lage loonen Deze cijfers zijn t resultaat van een enquête ingesteld van wege den Berlijnschen stadsraad t Zwaarst worden de arbeiders van de bouwen metaalvakken getroffen nl 40 000 Dit is echter slechts éèn voorbeeld De toestand ia over t gebeele rjjk ernstig Aan de openbare arbeidskantoren in het geheelo rjjk waren gemiddeld op iedere 100 open plaatsen 198 aanvragen tegen 135 in October van het vorige jaar Bovendien zjjn de loonen van hen die nog werk hebben steeds dalend wat met de werkloosheid natuurlijk nadeelig werkt op do koopkracht van de binnenlandsche markt en dus weer verderen achteruitgang van de industrie en vermeerderd ontslag van arbeiders gevallen waren kon mets storender werken dan dit bezoek De vader scheen berouw te hebben dat hij in zulke duidelijke termen tot zijn neef gesproken had en Anna had met hem sedert eeni 1 ge dagen niet meer over WilU gesproken hetzij i op verood haars vaders hetzij uit argwaan want ze vreesde daardoor Ben ouden het geheim te verraden Sedert dien avond toen men Robert s terugkeer kwam melden heerschte er eene spanning op Thierlrerg die zich eer ver verergerde dan verbeterde daar het heele gezelschap slechts uit drie personen bestond maar die allen in meeningen verschilden Anna sprak weinig en sloot zich meest in hare kamer op waar Albert nooit gevraagd werd De oude was knorrig dnitiger dap anciers tegen zijne bedienden voor zijn gast was hij even hartelijk als te voren maar ernstiger en korter in zijn spreken tegen zijne dochter was hij koel en onverschillig Niettegenstaande den smeekenden blik dien Anna nu en dan hem toe wierp dronk hïj meer wijn dan gewoonlijk vloekte op de heele wereld bracht den namiddag met slapen door en het s avonds den schout bij zich komen om oen spel met hem te doen Dan zette Anna zich met haar arbeid aan het venster en liet zich door haar neet iets voorlezen maar de tranen die nu en dan op hare hand neervielen bewezen d n jongen man hoe weinig lij met hare gedachte kij het gelezene was De jicht aanval die dea ouden kwam kwellen maakte de zaak nog erger Men zag hoe hij alle moeite deed om zijne pijnen te onderdruk ken alleen om de halp van zijne dochter te kunnen missen en wanneer het geval zich voordeed 1 i l i tengevolge hoeft Op de zg Nothstands Konferenz te Halle heeft de voorzitter Ven BOtticher wel verklaard dat het aantal van de ontslagen arbeiders niet zoo groot is en dat er geen eigenlijke Northstand bestaat maar hoe hg dat met de bovenstaande cijfers rijmt is ons niet duidelijk t Was trouwens met die door de regeering bijeengeroepen conferentie zonderling gesteld Geen enkele arbeider was erin opgenomen Natuurlijk wat zon een arbeider ook van werkeloosheid weten I Bovendien was de conferentie vertrouwelijk om volgens da woorden van von Bötticher de arbeiders niet te groote verwachtingen te doen koesteren over de hulp die hun zal geschonken worden Maar toch is er van t besprokene een en ander bekend geworden en daaruit blijkt dat er door sommige deelnemers zeer pessimistisch is gesproken Dr Riedel van de groote machinefabriek te Halle deelde volgens de Vorw rts moe dat n de fabriek in vorige jaren gemiddeld ÏÖ tot 17000 mark per week aan loon werd uitbetaald en thans niet meer dan 7000 mark De handelsraad Klaas Tan Thaile kwam met de gelpe eg ters Alleen de zoogenaamde Spacialfabriken hadden nog werk in alle anderé metaalfabrieken heerscht gebrek aan bestellingen Als het nieuwe turietontwerp aangenomen en de beurswet niet wordt veranderd dan gaat Duitschland moeilijke tijden tegemoet was zQn oordeel De Tnrksche Sultan heeft den ond grootvisie r Said pasja tot opvolger van wijlen HalilRifaat pasja benoemd Hiermede is een vacature vervuld die naar het schjjnt zeer moeilijk was voor de Porte want het moet niet gemakkelijk zijn geweest iemand te vinden die niet alleen genegen waren het hooge ambt van grootvizier aan te nemen maar er ook gescbtkt voor was Dit Konstantinopel wordt tenminste aan het Berl Tageblatt gemeld De ministers en valis wien men het ambt aanbood weigerden het aan te nomen of stelden voorwaarden waarop de Sultan niet kon ingaan Een der candidaten eischte de verwijdering van den beruchten gunsteling Itzetbey een ander het ontslag van den minister van marino Hassan pasja en van den ministor van binnenlandsche zaken Memdnh pasja die beiden bekend zg n als groote baksjisjagers Een derde eischte dat alle iradès on flrmans die regeeringszaken betreffen door de handen van den grootvizier moeten gaan Kort voor de benoeming van dat deze hulp onvermydelijk was wanneer het schoone kind bleek en met tranen in de oogen voor hehi neergeknield lag om zijne beenen in warme doeken te zwachtelen dan keek hij een anderen kant uit floot het e n of nn ler wijsje noemde zich een man die spoedig ten grave zou dalen en vond het schoon wanneer een kleinzoon der Thierbcrgen den laatsten van dien naam nog de laatste eer kon bewijzen Niettegenstaande Rantow zeer goed begreep dat zijn oom de gastvrijheid tegenover zijne buren met schenden zou was hij dezen keer toch wel ongerust toen hij de gasten de trappen op geleidde en hij ag wel in dat de beide Wilh s zeker niet het hunne er toe bij zonden dragen om de onaangename stemming te doen verdwijnen De ontvangst was toch hartelijker dan hij verwacht had Kr bestaat eene zekere hoffelijke vriendelijkheid die men zich kan aanwennen zonder er veel van te meencn Bijzonder opvallend vooral is deze eigenschap wanneer mannen elkaar begroeten van wie we weten dat ze tot huichelarij niet in staat zijn en d e toch hetzij door hunne meeningen hetzij door andere omstandigheden vijandelijk tegenover elkaar staan Zoo scheen het ook dat de oude Thierberg het niet over zijn hart kon krijgen zijn gewone Ah t mooi zoo I mooi zoo I Het verheugd me I neem plaats dezen keer in een kouderen en meer vormelijken groet te veranderen en de gastvrijheid die sedert vijt honderd jaren in deze burcht heerschte scheen ook nu de onwelkome bexoekers in hare beschermende armen te stuiten fWarM vtrvoigd