Goudsche Courant, donderdag 21 november 1901

i scheiden ter visie kunnen gelegd worden voor de noodige onleigeningsvoorbereiding I later te volgen door een tweede ter visie 1 legging als de onteigeningswet er is Intns 1 scben de richting is eerst voorloopig vast I gesteld on kan nog gewijzigd worden na de I1 eerste ter visie legging En ook Ged Sta I ten hebben zich alsnog wijziging roorbe 1 houden 1 Veel hangt in deze ook al van de vo 1 tooiing van de brug over de Haas bij Spij kenisse dienende voor tramovergang maar I overigens zullen en de E T M en Ged Staten den aanleg zoo spoedig mogelijk be 1 vorderen I De heer Knijpers dankte den heer Gookoop I voor zijne uitvoerige beantwoording der vraag 1I namens Ged Staten 1 I De verlenging wordt toegestaan 1 I 4 Pfesentieregiater van Ged Staten 1 I Aangenomen voor kennisgeving I 5 Wijziging en aanvulling der reglemenI ten voor Delfiand en Schieland De heer I Visser constateerde met genoegen dat Ged I Staten aan de Staten algoheele vrijheid laten I on later de materie te regelen zooals zg I znlwn goedvinden De vergadering vereenigt I zich met de inlichtingen van Ged Staten I 6 Toekennen van subsidie voor de restanI ratie der O L Vrouwe of Groote Kerk te Dordrecht Verleend f 1000 ieder jaar geI durende 8 jaren I 7 Aanvrage van het bestuur der academie I van Beeldende Kunsten te a 6ravenhage I om verhooging van het provinciaal subsidie I Hierop is afwijzend beschikt I 8 Wijziging der verordening op de Gonj wekaden Aangenomen I 9 Verruiming der Gouwe onder Boskoop I Conform besloten I 10 Intrekking van het provinciaal rogleI ment ter bevordering van de paardenfokI kerij Daartoe wordt besloten onder bepaI ling dnt de premiën in 1902 nog zullen worden I toegekend op voorstel der kenringscommiBsio I Ten slotte werden eenige polderreglemenI ten vastgesteld of gewijzigd op een enkele I uitzondering na zonder discussie I Hiermede was de agenda voor de najaarsI zitting afgedaan welke hierop in naam der Koningen gesloten werd verklaard I Gemeng de Berichten Te Nieuwebrug bj Heerenveen Is men voor rekening van den heer Janssen te Amsterdam aangevangen met de ontginning van ondergronden als middel tot productieve werkverschaffing De ontgonnen gronden worden in kleine perceelen aan arbeiders verhuurd om hun eigen winterproviaie te knnnen verbouwen Naar het Volksblad verneemt zullen de kantoren der Rjjksverzekering gevestigd worden in do perceelen Keizersgracht 258 260bis te Amsterdam thans nog woonhuis en kantoren der gefailleerde maatschappijen van Noëls van Wageningen Deze week is het contract met de regeering geteekend De gebouwen moeten 1 December ontruimd ziju uit Den Haag meldt men H M de Koningin heeft als blijk van belangstelling aan de Nedorlandsche Vereeni ülrecte SuoorweKverMndlngen et üUUA WlDterdleBSl 1901 02 AaüRevaBgeii V October Tyd vai ttreeowlch Q d 7 11 7 85 8 91 8 88 9 08 9 9 9 88 9 57 10 35 10 5 11 15 19 18 19 58 U7 9 18 8 80 8 49 4 09 4 89 4 54 5 1 9 01 8 94 J 10 19 9 11 8 8 Z 10 S0 18 8 41 J 10 87 f f 5 97 5 88 5 45 8 89 7 47 8 07 8 9 8 59 9 3 10 30 10 45 ll O 11 47 B g 5 10 7 87 8 46 U l 4 U t 17 5 41 8 80 4 4S 5 99 5 88 6 04 99 7 05 7 69 8 91 4 53 i 9 r 5 46 I 5 10 11 59 It 1 l ♦ 5 49 6 91 7 99 15 6 49 7 57 8 O U I i i s T 8 D i M aiao nm louda 8 11 8 8 9 98 10 90 10 89 19 08 1 10 9 8 8 96 4 07 4 48 5 9 s 96 8 48 ï 5l 10 19 10 80 U p AmatW 8 01 8 68 9 19 10 10 11 04 19 48 19 67 1 57 SJi H 4 67 6 80 8 46 6 44 9 85 10 8 11 08 19 AmatO 8 19 9 18 9 81 10 96 ll ti 1 08 1 10 9 18 8 40 4JI I 5 45 6 01 9 S8 10 SO 11 1 11 14 l at O 81 7 16 8 10 8 t 9 18 9 81 l U 19 97 1W 9 91 8 10 8 84 4 4S 8 08 91 7 09 8 10 9 4 Auia Vf 1 84 47 7 30 8 95 8 45 9 80 9 45 11 80 19 49 IJ 9 to 8 98 8 43 6 01 31 6 86 7 98 8 96 10 01 l l 7 0S 7 81 8 18 9 19 9 99 10 18 10 8 19 51 1J 8 98 4 18 4 84 8 4J 7 7 7 84 8 09 9 19 11 98 De Voorzitter stelt voor morgen 11 uur de 1 Indische begrooting in openbare behandeling te nemen De heer Röell vraagt inlichtingen of de bedoeling is nog in ie afdoolingen te onderzoeken het wetsontwerp betreffende de bevordering van ofScieren en regeling hunner pensioenen De Voorzitter antwoordt dat dit zijn voornomen niet is De heer ROell constateert dat het van belang ware deze zaak alsnog vfiór het Kerstreces in do afdeelingen te onderzoeken daar de jongste wijzigingen niet van groot belang zijn en de zaak zelve wel van belang is vooral voor het mindere personeel van het leger Ken eindverslag is feitelijk reeds nitgi bracht l3e Voorz herhaalt dat juist omdat t eindverslag is uitgebracht het niet zijne bedoeling is opnieuw sectieonderzoek daarvan voor te stellen Dergelijk voorstel zou dan moeten uitgaan van de commissie van rapporteurs of van de Kamer Hij is voornemens te zijner tijd de behandeling voor te stellen van het ontwerp geliik het nn daar ligt Hierop wordt aangenomen het voorstel om heden te 11 nnr do Indische begrooting aan te vangen Bg de Middelenwet zal tevens I behandeld worden het ontwerp tot afschafI llng der uitvoerrechten op indigo en koffie I en bjj afdeeling II het adres Abbema terwgl I nn afloop der Indische begrooting het adresI Monnier ter zake der watervoorziening te I Soernbaya zal behandeld worden Sftid pasja werd zells gemeld dat de voor loopig met de waarneming vun het ambt be 1 laste Abdoer rahman pasja definitief zou 1 worden benoemd bjj gebreke van een bete en I candidant hoewel Abdoer rahman bekend 1 staat als een T and van de Karopeesche be 1 Behaving en van meer Westerscho begrippen 1 De qnaestie is thans opgelost en de be 1 nooniing van Said pasja werd door velen oen bewijs geacht van den toenemenden Frans h I EuBsischen invloed in Tnrkge daar Said ekond staat als een vijand van Engeland en reeds vroeger door Engelsche invloeden zijn 1 ambt heelt moeten neerleggen B I Verspreide Berichten Frankrijk I De regcering heelt nn voor het oog nblik wel gewonnen spel tegenover do m nwerkcrs een algcraeeno staking Ijjkt voor het oogenblik wel hoogst onwaarschijnluk Do Métropolitain wil oen nieuwe jn aanleggen van do I lace I oyal naar do Place dn Danube in t geheel 7760 meter tegen 2 381 000 fr per kil een totaal ilitgaal van 18 500 000 Ir PROVINCIALE STA lrEN ZUID HOLLAND De Staten hielden gisteren hun tweede zitting die ten 11 uur vm geopend werd door den commissaris der Koningin mr 1 ö Patijn Ingekomen was een adres van ingezetenen van Bergschenhoek enz verzoekende het verdere gedeelte van den weg Hilligersberg Bergschenhoek van wege de provincie worde verbeterd op gelijke wijze als ten amzien van een deel van den weg bg Wflze van proef hoeft plaats gehad Verzonden aan öed staten in verband met andere aanhaneiïe verzoeken voorts een adres van Verhagen ingeland der polders Hardmxve d verzoekende wijziging van het polderreglemcnt Verzonden aan Ged Staten om advies Aan de orde waren de volgende pnnten 1 Ontw rp besluit tot wyziging der pro vinciale begrootingen voor 1901 en lyOB flnancieelo regeling in verband met verschillende werken Aangenomen 2 ld van de prov begroeting voor 19 ld 3 Verlenging der bestaande regeling ten opzichte van het beheer en onderhoud der havenwerken te Middelharnis bestendiging van bet onderhoud door de provincie met bijdrage van hot Rgk De heer Knijpers vroeg bjj deze ge egenheid wanneer doRott Tramwegmaatschappg oen aanvang zal maken met aanleg van de trambaan op het eiland Goeroe en Overflakkee Langer vertraging toch ware niet in hot belang der eilanden De heer Gookoop hd van Ged btaten antwoordde op de Vraag dat Ged f aten hebben vastgesteld de voorloopige richting aan de trambaan te geven waarvoor de b DurrscHi ANB Over het onderhoud van de Koogenaarado 8chlo ïJrolheit het plein rond het nationale godenkteeken te Berlijn zijn moeielijkheden gerezen tusschen de betrokken autoriteiten do magistraat wil alleen den aanleg met bloemen en planten voor haar rekening nemen en het plein aan zichzell overlaten of aan wie er zorg voor wil dragen Door den krijgsraad te Insterbnrg isde eerstelnitenant Hildebrand die in eenhom door oen zoogenaamden raad van oeropgedrongen duel luiMnant Blaskowitz gedood heeft veroordeeld tot twee jaar veatingstraf terwijl do overbrenger van de uitdaging luitenant Von örOddcck vijf dagenvostingstraf kreeg De vicS president van den Rijksdag dr 1 sVon Frogo conservatief hooft om gezond I heidsredenen een verlof van zes maanden I gevraagd en deswege het ambt van vice pre I sident neergelegd I BINNENLAND STATEN ÜENEUAAL Zitting van Dinsdag 19 Nov I Ingekomen is het overl donsbericht van I het Kamerlid Jansen Is reeds met een brief van rouwbeklag beantwoord I De geloofsbrieven van het nieuwbenoemd I Kamerlid Schokking in het kiesdistrict EarI lingen zjjn ingekomen Na onderzoek door I een commissie wordt tot zyne toelating boI Bloten 11 08 1 08 11 18 1 14 l os 10 18 10 58 11 99 11 89 19 84 l SO U 19 10 08 11 95 O JloordrooW 7 18 40 7 8 J JO KUM s r4 jJio Rott6r I mD P Rolt rd m B 8 0 08 Mededeoling wor gedaan van tal van ingekomen wetsontwerpen mcerendeels re ds gedrukt die naar do afdoolingen worden verzonden zoomedo volo missives en adressen O a is ingekomen een Kon besluit betreffende de vaststelling vati een reglement voor don Raad van Ministers a AU U tr 5 b t l Op i i li Z nd M d Dln Mi d g h t rblb U J R0TTIBD1H 90BD4 Ti inu 9 0 19 80 1 48 6 4i 6 55 7 18 9 48 r 19 88 1 54 aottordun Beun Rotterdam D P Kotterd m M Oapello Kiouwotkerk lioordrMlit Soid d Allwi 89 7 45 9 18 9 47 10 18 10 98 10 88 10 4 8 08 8 84 9 60 9 87 10 08 10 19 10 49 4 49 5 ll 5 04 4 59 5 41 f 01 5 51 5 11 04 5 17 8 10 8 95 11 81 11 45 19 04 88 9 14 1 4i 3 46 4 08 f f V ir 1 58 ff r 9 08 9 7 4 p B H U H i O i 4 19 4 95 OODDl UBN 1 53 8 91 8 46 7 16 8 87 8 41 9 11 9 91 10 00 10 19 10 lU l J i S 9 09 J5 li9 l8 9 lt 9 88 9 4 i 810W85JM8JM5J 4 60 5 18 5 97 Goud ZoTonh Moero 8o loriBeorZog Voorburg H g l 5 09 6 18 5 97 f 5 89 5 48 5 67 4 59 9 90 8 48 4 15 4 45 5 89 6 01 7 09 7 16 7 85 8 8S 8 66 9 03 9 4 10 11 11 95 11 85 19 00 1 90 9 40 9 57 4 00 4 15 4 8 5 19 8 99 7 01 7 41 7 66 8 18 9 40 10 80 Hhp Voorburg 5 6 ► j ïoat tm Zeg 5 69 ZoTenk Mo 08 F Onnd 14 9 7 98 7 49 OS 9 0S 9 9 O 10 17 1 86 4 48 98 9 46 10 88 l SO 4 88 6 43 10 0 10 48 9 01 6 11 6 94 10 14 rwvltaUof op dm twip kaa aiet gweksnd otdwi 4 Humanikatnfn iUmd la ea 9a klaua satra betalea L Babalva oea biljot lo kl eoa lopploiaoBt bewul o I I D i U r BIC UT vlaonria H 19 00 19 89 9 16 8 19 4 88 1 49 00 9 7 10 7 86 9 S9 7 96 9 40 8 19 6 07 7 88 11 89 1 06 8 08 8 45 6 04 94 85 56 7 54 8 08 g 11 06 10 80 10 46 10 54 1 99 9 07 10 14 10 69 1L1 11 84 10 49 11 47 boud 6 90 6 81 7 48 8 1 Oadow 6 86 WwrH 6 4S 6 48 utiww 8 43 B 5V 11 48 8 98 Sna 8 69 9 89 10 14 5 49 J 7 00 7 6 6 8 49 9 85 10 08 I0 4 7 94 9 8 10 16 l O 9 81 7 47 8 88 9 90 10 04 10 41 11 S1 M 09 1 48 VO 3 19 4 9 41 4 89 8 09 9 87 10 87 11 55 11 87 4 9S 8 17 10 86 1 35 4 38 Ulwhl I Woaril 6 07 4 Oudow 6 89 6 58 Z M 7 4 Vo e 9T 5 Z UT13 lIl Ï9 61 ü Cu M U 6 l M 7 49 9 2 10 07 10 4 H Cl onda 10 1110 64 11 5 19 03 11 819 19 3 09 3 9H 17 49 S 91 6 46 7 05 7 31 8 09 8 98 8 46 10 98 10 58 ging de Stners uitreiking van kunsöedematen aan behoeftige verminkten f 150 geschonken Het bestuur dat zich bjj gebrek aan geld genoopt ziet zeer vele aanvragen af te wijzen vleit zich met de hoop dat velen dat voorbeeld zullen volgen Een telegram van den resident ran Palembang dd 16 October meldt het vol Op 1 October rukte een kolonne sterk M drie compagnieën via Loeboe Resam en Te V lok Eendah naar het gebied van Batin VII 1 boven Tambesi üit 1 D vijand bood tegenstand bij Tandjoeng 1 en werd met achterlating van 14 doeden 1 verdreven Uit het bivak te Tandjoeng wer jden op B en 4 October ezcnrsies gemaakt 1 naar Tinting dalam de woonplaats van 1 Kar Botot en naar Telok Ketjiboeng Op 1 den 6n October keerde de kolonne terugnaar Tinting dalam vertrok 6 October naarSoeroelangoen en vervolgde den volgendendag van hier via Ladang pandjang den tocht J I naar Pelawan in het gebied der Batin VIIL 1 In Ladang pandjang werden de troepen I licht beschoten J Het hoofd van Bangso en Raden Lolog zijn gevlucht naar Taha De onderhoofdenvap Bangao zoomede de pembarabs Kedilen Lolog hoofden ran vier kampongs inde Batin VIII betuigden hun goede gezindheid De overige hoofden van de Batin VIII I zoomede de hoofden van de Batin II en I XVI waren gevlucht I In Lidoeng en Ladang pandjang wierpen I vijandig gezinden veraterkingen op I Onzerzijds werden zwaar gewond oen AmI boineesch sergeant licht gewond de EnroI peeache faselier van de Woerd de EuropeoI sche sergeant Prokopovich on een AmboineeI sche fusolier I Te Soeroelangoen overleed de sergeant I der artillerie Jargons aan cholera I De gezondheidstoestand in Pelawan ia gunstig i Rechtszaken I Door de arrondiaaements rechtbank te I Rotterdam werden gisteren o a do volgende I vonnissen gewezen C P H V G 24 jaar schilderaknecht zonder vaste woonplaats wegens dietatal van kleederen en gouden aioraden te Eoeuwijk op 7 September 1 1 tot één jaar en 6 maanden gevangenisstraf met aftrek van de preventieve hechtenis van 19 September af A B Fztt 16 jaar arbeider te Benschop wegens diefstal van 4 eenden tot zes weken gevangeniaatrat STADSNIEUWS 0 19 t 9 9 68 10 08 10 9 9 48 10 81 10 18 10 48 11 9 8 01 8 88 9 17 9 53 9 5 8 18 10 08 4 i 1 10 17 8 88 p 10 99 8 41 8 9 4t 11 19 10 84 10 46 11 1 11 GOUDA 20 November 1901 Giaterenavond had op het stationaemplacement alhier een treurig ongeval plaata Een assistent arbeider W van D bozig zijnde met het rangeeren van wagens geraakte tusschen een paar buffers bekneld zoodanig dat de borstkas werd ingedrukt en na een Igden van 20 minuten bezweek De Goudsche Cofiperatieve Broodbakkerü en Verbniikavereeniging Ona Voordeel zal op Zaterdag 23 November 1901 des avonds 8 nur in de Sociëteit Ons Genoegen aan de Boelekade eene Bnitengewone Algemeene Vergadering houden Onder de te behandelen punten komt o a voor Voortzetting der werkzaamheden va de vergadering van 2 November a stemming over het voorstel van 1 5 der leden om het Bestuur uit liJn functie teontzetten b zoo noodig verkiezing van een geheelnieuw Bestnnr Een wetsontwerp is ingediend ter goedkeuring van de verhooging dor opcenten op personeel en grondbelasting in Zuid Holland met één ten behoeve der provincie Met het oog op de Nntsavond op Vrgdagavond zal de verwisaeling van boeken uit de Leesbibliotheek inde Volksleeszaal plaats hebben op Zaterdagavond van 7 tot 8 nnr Haastrkcht De dienstbode van den heer W 8 waa aan het werken op de atoep achter het huis Niet denkende aan de Groote Haven is zj met zooveel vuur aan het werk dat zg het ongeluk heeft van de stoep te vallen en in het water terecht te komen De daglooner N Verwoerd hoort het plompen en springt onmiddellijk haar na Na eenig worstelen heeft hij het geluk haar te grijpen en haar aan een anders wissen dood te ontrukken OuDBWATïH In de laatst gehouden vergadering van den gemeenteraad alhier is afwijzend beschikt op het verzoek om verhooging vtn M J Bos gem veldwaohter alhier en het verzoek van de nachtwakers om s winters f 1 per nacht en s zomers 10 80 per nacht gage te ontvangen in plaata van J 0 80 en f 0 60 Na eenige discussie wordt de verhooging toegestaan onder afschaffing van de emolomenten met Kerstmis en Nieuwjaar welke + f 30 bedraagt Amsterdam 19 November 1901 Volgens het Weekblad van de Co misaiebank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 19 November door tusschenkomst dier bank verhandeld de volgende minder courante fondsen Winst Aand Kon Paketvaart Mö f 675 Opr Singkep Tin Maata 96 Bew Nederl Maats v Zekerheidsst v ambtenaren en beamb 1800 Aand Garantie Kapitaal v d Spaarbank v d Stad Amsterdam 65 pCt Gert V Aand Commiaaiebank 90 Oert V Aand Michigan Central Spoorweg Maatachappü 120 Aand Nederlandache Credietver eeniging te utrecht 115 Boiw Mij Warmoesgracht 50 Bonwondern Willemspark f 850 Weltevreden Maats tot Expl van Bouwterreinen 140 pCL Maats tot eipl der Veraan Qoudplacers Conc Groa 6 Nederl Scheepabouw Maats 100 Brood on MoeUabriek te s Gravenhago 32 Ned Ind Gas Maatschappij 148 Oblig Veenendaalsche Stoomspinnerij 00 Woverg 99 Aand Exportrereeniging v h Wü Krug en Co 10 Buffet Mij E Pluribus ünnm 100 De CommiSBiebank zal binnenkort eene Effectenveiling houden waartoe zjj schriftel ke opgaven verzoekt tot oltimo dezer Als nieuw ingekomen wijzigingen van vraagen aanbod in genoemd Weekblad vermeldenwg U de volgende fondsen GEVRAAGD Opr Bew HoUand Bank f 17 50 No4erI Maata van Zekerheidsst t ambtenaren on beambten f 1800 Loten Mexico 26 Aand Utrecbtgche Orediet Bank 180 pCt Landbouw Maats Rongga 85 Nederl Scheepsbouw Maata 100 HoUandsche Brand en Le vensvenekering Sociëteit 116 AANGEBODEN Winst B nd Kon Paketvaart Mij I 575 Opr Bew Singkep Tin Maats 96 Hofland Bank 20 Aand Noord Brabantsche Bank lOpCt Moordholl Landbouw Crediet 112 Bouwgrond Mij Nieuworschie 100 Kina Maats Djajagiri 125 Oblig Cultuur Uü Soemher Glatik 66 Aand Nederl Scheepabouw Maata 110 Calve Dellt Fransch HoU Olielabriek 90 Oblig Simplex Machine Rjjwiel en Antomobielenfabriek 72 Aand Nederl Scheepvaart Maats 90 Stoomvaart Mg Amsterdam 7 HoUandsche Brand en Le VMMTetxckerbg Sociëteit 120 Algemeene Waterleiding Mij 94 Oblig Verg tot Christ verzorging van Krankzinn en Zennwl 95 368 Staats loterij Ie Klasse Trekking van Woensdag 20 Nov No 17388 f 5000 8993 f 1500 15544 en 16412 1 1000 5244 en 8638 f 400 12782 f 200 10721 11840 en 13956 f 100 j Prgzen van f 20 29 3016 5599 8223 11398 15086 18087 38 28 5619 40 11433 15157 18174 95 41 42 83 57 93 18346 122 3121 68 8415 11598 15213 47 234 56 85 30 11645 61 18409 48 86 5720 47 11701 153 28 18 84 3216 28 67 11859 49 28 300 66 5818 8501 67 95 42 16 3306 98 19 87 15451 18612 28 62 5904 8634 88 93 25427 92 8 61 90 15521 18735 33 3498 15 8711 94 22 88 71 3505 6107 29 11910 70 95 84 3609 22 53 12041 74 18874 572 13 38 99 51 15608 18905 81 3756 47 8929 12188 13 94 614 63 51 54 12203 24 19050 58 82 53 82 69 78 82 66 94 69 9187 80 15706 19106 766 3817 6201 95 12311 54 11 68 45 25 9239 22 57 26 92 51 6347 9300 89 89 19229 827 64 80 9439 86 15805 53 52 3931 6409 44 99 24 93 1044 35 38 49 12452 41 19307 91 36 6508 87 53 67 43 1106 47 20 9526 67 1 5998 62 20 53 49 82 86 16066 80 1298 93 8622 88 12535 80 19428 1306 98 64 96 12642 16231 35 9 4139 6711 9622 48 16308 57 10 43 40 85 12707 29 § 4 29 84 66 9733 12999 60 19508 1483 4335 6824 9810 13022 16480 19601 1544 4416 34 94 13182 16549 10 60 26 6917 9913 83 87 15 1606 31 31 85 13287 16641 26 8 50 49 10007 13354 49 37 51 72 67 38 64 52 70 56 80 89 10119 81 16747 19737 87 4583 90 10215 92 95 78 1786 86 7109 87 13435 16801 1981 2 1809 4610 69 98 13541 20 88 45 69 93 10816 96 64 19915 81 71 7229 57 13783 17036 49 1948 4717 44 10431 84 70 58 65 56 61 67 13817 17136 20096 83 82 7408 10605 48 17271 20100 2046 4822 11 10713 79 17332 23 93 4907 62 62 14116 60 67 2225 21 66 65 14218 78 89 54 26 7627 82 29 96 20219 2351 36 45 10821 33 17504 21 60 52 66 10906 35 6 68 2401 73 83 9 64 40 20367 32 5056 7633 11 72 49 20421 2501 62 77 33 43 14300 64 96 9 85 44 64 58 17600 20522 47 5128 59 72 99 24 83 2614 32 7828 11004 14410 40 20642 29 5218 66 61 14638 64 20706 37 46 78 71 86 17726 20 2728 60 95 11153 14744 43 64 49 6339 8007 11218 46 83 20810 90 62 12 63 49 85 20904 2816 73 34 73 97 17826 22 19 5457 47 75 14819 31 86 76 84 87 11336 22 49 2938 6633 8119 39 96 18044 67 56 85 81 16049 85 INQBZONDEiN Gouda November 1901 WiMrde SladgenooUn I De Commissie voor Werkverschaffing ü allen wel bekend om haar edel streven bg tijde van werkeloosheid richt zich tot V met de bede haar dezen winter een ruime gave te willen schenken Denkt C in hoe treurig het ia gesteld in de huishouding van een werkman die door werkeloosheid zelf niet kan verdienen en alzoo vronw en kinderen niet of onvoldoende kan onderhouden Om te voorkomen dat die werklieden geheel ten gronde gaan treedt de Werkverschaffing op ten einde die werkloozon gelegenheid te geven iets te verdienen om in den dringendsten nood van hun gezin te kannen voorzien Welaan dan Stadgenooten ten einde dit voornemen ujt te voeren en vol te honden ia veel geld noodig Op C rekenen wij Steunt ons en eeft met een milde hand opdat de Commisaio alle vaklieden moge plaatsen die zich om werk mochten aanmelden De hieronder vermelde vereenigingen zgn U een waarborg dat hier alleen aan t woord is liefde tot zijn naaste in de overtuiging dat elkander te helpen pUsht is Eere Voorzitter WelEd Achtb Heer H L Martens Burgemeester van Gouda De Vereeniging Christelijke Volksbond Alg Ned Werkl Verbond Aid Gouda Ned Werkl Verbond Patrimonium Ned R Kath Volksbond Afd Gouda Bestuurders R ü JONGENBtlRGER Voorzitter J A DONKER 2de Voorzitter W ROEPERS Secretaria J N DE GROOT 2do Secretaris 3 3 V VELZEN Penningmeester C H KOEMAN 2de Penningmeester A BRONT A RIETVELD Commissarissen f J V ELK c A V D Want j S W WÜLFFRAAT A GROENENDIJK A SIGNER L REPARON J A NIEUWVELD C V D OEVER Voor de St lTicolaas NIEUWE ZENDING HEBRBNDASSEN FOÜLART LINNENGOED Ook Dameson Heeren Paraphies en HandsclioeneD VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA TeleplMOu Xo 31 Ainslcrdain Itciirs vuil Vrhrs Slotkra 801 o 9 951 SüV 9 iV 8 1 81Vi 94 6011 971 OVU TV 86 v 26 l 104V 80 90 88 75 415 18 NOV I NlDMUBu U rt Nod W 8 9V lilo dito ilUc 8 dito dito dito 3 Hoiiai UI l Qou ll 1881 98 4 lTAI ll lnaohr iDg 1888 81 6 OOBTINI Obl m papior 1868 5 dito io zilver 1868 5 PoiTt OAL Olil met coupon 8 duo tiokot 8 Binoenl 1894 4 dito QooouB 1880 4 dito bij Kolba 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in oud loon 1883 6 ditn dito dito 1884 5 8PAIIJB Farpol lobuld 1881 4 TDailB lopr Couv loao 1890 4 Gec luening iorio D Gac leenin aerieC ZniD Ar Kp T oblg 1891 5 Maiioo Ob i iLSoh 1890 VluIZDItA Obl onhop 1881 4 AvarUDAii OUiiptien 1895 8 BoTTsaoiM Sted loeu 1894 8 194 96V 101 1901 NlD N Afi Hmdel v aand Arondab Tab Mt Oerlifiraton DeliMaatacbappij dito Arn Hypotheekb pandbr 4Vi Cult My der Votatonl aaud I a Gr Hypothflokb pandbr 4Vi Nederlandsihe bank aand Ned Handelmaataoh dito N W k tao Hyp b pandbr 8 Bott Hypotheekb pandbr 4i Utr Hypotheekb dito 4 OoniNa Ooat Honi bank aand RUSL Hypotheekbank pandb 5 8 l AhiuiI Eqnt hv poth pandb 4 VAtf L G Pr Lieu oert Sta HoU U Spoor K Mg aaüd 106 Mü tot Eapl y Bt Sp aand 119 Ned Ind 8poorireg m aaud 1 918 i Ned Zuid Afr 8pm aand I dito dito dito 1891 duo 4Vi 9 104 iTALllSpoorol lS87 89A Eobl S Zuid Ital Spwmü A H obl 8 PoXiRX Waraohau Weeueu aaud 98V 100 915 Sual Gr Ru apw Hgd obl 41 Baltiaohe dito aand Faatowa dito aand 5 Ivang Dombr dito aand S Kurak CL A i Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 8 l 104 69 64 99 Auanu Cent Fao Sp UiJ obl 5 Okie k North W pr 0 t a iil dito dito Win 8t Poter obl 7 140 DmTerkRioOr Spm oort T a 40 u Illinoia Central obl in goud 4 109V Loniav k Naihiilli Ger r aaud 107 Heiico N Bpw Hij Ie hyp a 6 105 Uiaa Kanaal r 4pCt prof aand N Tork Outaaio k Weat aaud Fenu dto Ohio oblig nregou Calif te hyp in goud 8t Paul Minn k Uauit obl On Pao Hoof lijn oblig 6 dito dito Lluo Col lo hyp O 5 Canada Can 8outh 0hert r aaa t YiH O Rallw kNa loh d o 0 Amaterd Omnibua Mjj aand Botterd Tram weK Haata aand lOlV 10S7 1091 108 11 117V 108 41 NlD Stad Amtterdam aand 8 BUd Rotterdam aaud 8 BlMll BUd Antwerpen 1887 9 Stad Brulael 1886 9 Hoxe Theiae Kegullr Ooaelaoh 4 Oornn StaaUleenig 1S 0 5 K K Ooal B Cr 1880 8 SrAirn Btad Madrid 8 1888 Sm lantels Japonstoffen PELTEHUEIT in baitengewoou grouto keuze van do goedkoopsto tot de beste soorten Prijzen zeer concureerend U SAM80M VERSCHEIDENHEID Volgens een bericht aan de Magdebnrger Zoitung heeft de Senaat van de hoogeschool voor landbouw te Weenen met eenstemmigheid besloten vrouwelyko studenten tot de colleges toe te laten Er zal een petitie aan den minister gericht worden om spoedig uitvoering van dit besluit te krggen De Frankf Ztg deelt mode dat in den trein tuaachon Locarno en Bellinzona oen reiziger plotseling krankzinnig word en met moeite tot do aankomst te Bellinzona in toum kon worden gehoudoo Hier werd hij door de politie naar het krankzinnigengesticht Mendrisiü overgebracht Volgens het Duitscho blad is de naam van den ongelukkige Louis Oolion koopman te Amsterdam wiens familie dadelijk met het gebeurde in keunia is gesteld i 1 In een commiasie tot wering van schoolverzuim in een Friosche gemeente vernam dat twee kinderen geregeld de middagschool verzuimden en besloot een onderzoek in to stellen Het bleek nu dat een geneeskundige een verklaring had afgegeven waarin bjj als zjjn oordeel uitsprak dat liet voor do gezondheid dier kinderen beter was des middags uiot iu school to komen Deze ouders kunnen nu altijd daarmee doorgaan want de wet schrijft niet voor dat zulk een attest moet afgegeven worden voor een bopaaldon tjjd Zelfs al oordeelt de geneesheer het schoolbezoek niet moor nadeelig dan nog hebben de ouders het in hun macht de kinderen thuis te houden Door flinke ouders zal dit niet gedaan worden maar uit de feiten blgkt toch ook in dit opzicht een leemte in de Leerplichtwet te bestaan Carrie Nation de bestrijdster der kroeghouders rookers corsettenraaker enz van NieuwYork naar Pittsburg gotogon is ook daar in hechtenis genomen Een hoor dien ze tegenkwam op straat de sigaar uit don mond rukkende trok ziJ s mans valsch gebit mee waarop déze baar overlaadde met scheldwoorden lawel schreeuwde Carrie terug maar geen wonder dat zoo ii ouwe sigareneindjossmookor als jjj valscho tanden moet koopen dat komt van die tabak Dit was nn onverstandig von Carrie want ieder weet dnt welke nadeelen het niogo hebbon het rooken juist voor do tanden zocr goed is al is het niet voor hun blankheid Intusschen toen beiden uitgeraasd hadden trok zjj vorder en trad een kroeg binnen zeker ora daar op hare be kende wjjze huis te hondon Twee agenten echter door het krakeel opmerkzaam geworden waren haar gevolgd en namen haar bijtüda moe Haar verdere wederwaardigheden meldt de historie nog niet AI VEIlTEf Tli JN HOE FSMID CÜR SnS Belanghebbenden dio genegen zjn hunne paarden te laten betlaau aan do HOEFSMID CURSUS tegen vergoeding van hoefbcalag en nagels knnnen zich vervoegen aan den UHOEItBXWKU op hot terrein naast de school van den heer HUBER ZATBBVAGMlDDAaa van twaal tot vier uur Namens het Bestuur van de H M v L afd Gouda e o Ruime BIJverdIciisic Aangeboden In alle steden en dorpen van Nederland bestaat gelegenheid werkzaam te zjjn voor eene zeer soliede LOTERIJEFFECTEN BANK als l iËI T BO Ë De Bank geeft zeer lucratieve LotenCombinatie s nit tegen lage contribnties en geoft aan hare Agenten zeer hooge piovisiën met uitzicht op vast salaris na gebleken geschiktheid Br fr Motto AGENT aan t Bureau van het Dagblad van NoordBrabant te Bbida