Goudsche Courant, donderdag 21 november 1901

IMo 8055 Vrijdag 22 November 1901 40ste Jaargang mmm tmum JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken telefooii o SS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN T i ro B No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters woi den berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd A BUHGEMEESTER en WETH0UDEE8 van GOUDA znllen den 3 DECEMBER 1901 des namiddags ten half twee nre in het Eaadlinis aldaar bü enkele inschrijving aanbesteden De levering van de voor de öemeente GOUDA gedorende 1902 benoodigde materialen Feroeel l 2 Houtwaren IJierwerk 3 Spijkers en lichte IJzerwaren Koper Lood Zink enSoldeer Verfwaren en OlMe Teer Kalk Qrlnt 8 Zand 10 31000 Ben Abln Keien U 14 16 i ij demt retalUég 60000 vlakke Veohtsohe Straatklinkera Waalvorm 12 60000 vlakke VoehtBohe Straatklinkers Vechtvorm 13 UO OOO blauwe IJsselgtraatklinkeri 30 000 UsselmetBelpIavtJ a Het plantsoen en boom gewan b ViO opgaande lepen boomen Do bestekken liggen ter lezing op de GemeenteSecretarie en het bnrean van don GemeenteBouwmeester Inlichtingen worden gegeven door den GemeenteBonwmeester De inschryvingabiljotten moeten voor ieder perceel alionderlijk ter Gemeente Secretarie bezorgd ztln den 2e DECEMBER 1901 voor des avonds v jl nnr HoUandsche AMSTERDAM Drinkt uitsMtend Per 6 ons Stof en grove Thee 45 55 et OntbUt ron 65 Namiddag 75 ExtrallneCh CongolheelOO Alleen verkrijgbaar bü P H J vak WANKÜM Oosthaven B 11 lloebfelne 20 cent per paar Prima Rookworst en Pijiie ZURE ZULT Verkrijgbaar bü ¥ van der Steen GOUWE C 71 Echt Zeeiiwsch Tarwebrood t e nt Ae K O bii A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 VAN BlOMMESTEINS IN 1 proi fondei iiulilijl ili BES Mil volkomen ONSCHADLL APEUDOOHNHOUAND AANBESTEDING REGENTEN der BEIDE GASTHUIZEN alhier zjn voornemens op MAANDAG den 25 NOVEMBER 1901 des avonds te Sj nor in het St CATHARINA GASTHUIS in het openbaar aan te besteden voor het f aar i90X De levering van RUst Oort Boekwelttneel en Grutten Siroop Zout Groene Zeep RosUn Wijn AzUu Witte Broodsuiker Baiterd sutker De voorwaarden van aanbesteding en levering liggen van 19 November af ter lezing in het St Catharina Gasthuis De inschrijvingsbilletten met monsters worden aldaar ingewacht v66r 26 November a s Regenten voornoemd D N BROUWER Voorzitter G P RINCE Secretaris Zaal KtJilSTJilMll ROTTEaDAMSGH T00KEELGEZËL8CB4P Directie KERSTEN Co ZONDAG 24 NOVEMBMB 190t ZWARTE GKIEÏ Volksstuk in 6 bedreven van Rosrea FXissEs Aanvanii 8 uur Bureau 7 uur Prijzen der plaatsen Gereserveerd i 1ste Rang 1 0 80 2de Rang f 0 00 3de Rang 0 35 Plaatsen te bespreken aan het gebouw k f 0 10 extra H H Leden gewone korting öl ifflï iZiüML DEPOT VAN DE Firma W F LICHTEN HUElUe KoUerdaBi i fUZlEK van de meest bekende uitgaven PETERS LITOLFF enz MAGAZIJN VAN Fapeterie ea Schrijfbehoeften Soennecken a Bureau Artlkeleii Aanbevelend Wed MART JBÜÜMAN HULSTKAMP Dubbele Buurt No 11 Ha tsthappij tot Nut van t Algemeen Departement GOUDA Vrijdag 21 November 1901 des avonds ten 8 uur in de REÜNIE Oost Haven VUORURAOHT v Dr L BLEEKRODE uit s Gravenhage Vinirberading voorheen en thans met proeoen en Lichtbeelden De Secretaris WUKAEKDTS Litmaatschap I 4 B0 sjaars Dames Officieren en Onderwijzers hebben met hun gezin toegang tot allo voordrachtavonden voor 1 S IO sjaars Voor deze intressante voordracht entree aan de zaal l 0 75 Leerlingen Gym en H B S O SO Leden Volksleeszaal Nrije toegang tot gallerij De Vereeniging ARMENZORG vraagt WASSCHEN aan huis NAAIWERK lietat wtt en BREIWERK InlormatiSn te bekomen Tnrlmarkt 109 Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Geen Kinkhoest Geen Influenza Oai Kinkhoest Influenza Korst en Iteelaandoening binnen den kortst raogelijken tijd te doen genezen neemt onniiddellp de toevlucht tot de van onds l eken le bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borst tonigExtract If K L I A N T H E uit de Koninklijke Stoomlabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK Z DEN HAAG Ho everanciar Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF C Co Westhaven 198 Gouda D JUIEBIBS Kleiweg E M Gouda E H VAN MILD Veerstel B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht nN KSS Nieuuierkerkad IJiei A N v N ZESSEN Sc oonAo J Th TOBKEN Bciiop 0 V WIJK Oudeaatrr A SCHEER Haatlreekt P W v EDE OudemiUr K tas Dl HEIJDEN te lieeumjk P v D SPi K MoerafpeUe O y o StAR Waddinomeen Wed T HOLST Waddim sveen M KOLKMAN Waddingmen P A uk GROOT OudeumUr O DB JONGH Oudewater i P KASTELEIN PoUhroekerdam D BIKKER te Bentchop De Stedelijke Hypotheekbank Gevestigd te s GRAVEN H AGE Volteekend kapitaal EEIT MIL LIOEIT GULDEN COMMISSAHISSEN W H F Baron VAN HEEMSTRA Mr J D VEEGENS F J G BOSMAN L DR006LEEVER FORTUIJN H L ENTHOVEN H Lzh J C F KNAPP Is Jhr Mr W H DE SAVORNIN LOHMAN Mr F A KOLSTER C M C OBREEN Mr F W J G SNIJDER VAN WISSENKERKE G L DE WETSTEIN PFISTERen Mr A R ZIMMERMAN Sluit eerête hypothecaire geidleeniagen op Huizen en Landerijen tegen billpe voorwaarden zonder vooruitbetaling van rente Geelt 4 j pet Pandbrieven uit tegen den koers van tOi i pcl deze Pandbrieven ziJn behoudens de bepaling van art 2 der Statuten niet afloabaar vóór Jan 1011 Inlichtingen te bekomen te GOUDA bij de Firma M J OOIEH Co Directeuren Mr P DROOGLEEVER FORTUIJN G L DE WETSTEIN Pi ISTER waarnd I I I 4uli§epli8cbe Tandpoeder en Aiitl§cptl§ch Moiidtlnclilur van B ASSDTO landarts te t Oravenhagr OVERAL VERERIJOBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda l i i PH fl Diior Oinn h l inun inbcvoteii MnM ll Mn PMn Met Ew Dlploma en Ooud Bekroonde T TF T TI PRAEPARATEN VAN 4 r i lMO I af ll d n l le keiul KraA WOHtetMirMMe UIIItt La riJV llC loowel bij kinderen els volwtisenen gebrelc 8aD eetlmt tUehtl 4 plj yerterlne wniwhooHpUn tec veratetklng na lekte of kraambed koorts en bete e J l6 ÖtlIXA LAROCHE FERRUGINEUX in hel bijionder tegen Bloed ebrek BtNkncht kwalen van Krltlachen laeftyd ene Verkrijgbaar in flecone A 1 00 ta f X P 1 a1 or flrtVoed am ver terkend aangen amviin mettk voordeEclijkicfcge ttik 1 1 RCI V ttVCaV lanxtA voor kltldtren zwakken en kllerachtlge eeateUen teer ean te be velen AU leneeikrachüge drank bij atoomluen der pUeverteriniaorganen en diarrhie ook voor loiselüigen en kleine kinderen Pri per bui Ker 1 70 i K Kgr 0 90 H Kjf O BO Chemlacll M Alb cilSL ei Speciaal voor Kindervoeding In biieaen 1 X K r 0 80 mWere iTlCIIVaUIKCt icgr ƒ 0 50 K Kgr ƒ O SB Acilima r SffgroHAM Het rooken eener balve Ciearette U roldoeode ter b tl rtaUllllg V IK CI H j j van de bevlgitl aanvallen van Aktlun te U dooeka a D BQ en O BO fc TntnarinHA Rnnhnn4 vKon poroatief tegen verttewhu Aun i amarinae PUnOUII belen Mlgralne Concei leBete vooralookaldMUU J voor kinJctea Icwijien Je Tamarinde Uonkons ven KRAEPELIEN HOLM beUngrijke dienito daar de vorm voor het kind begeerl ljfc en de emaak aangenaam 11 Priji per dootje 0 90 en 0 60 Qalmlalr DsCÜIlAC algemeen erkend all het BESTE huiamlddel aaimiaK r aSHHeS t J Hoen verkoudheid en Reelpün het U K ff een aliJmoploMenil en veraaohtend middel bl tillneninidliald uitilaitaKl in A I J Q deKhje verkrij gbaar Prij 0 20 per Heech le D fiiup rala r m DtAEPIUTM HOm Ie Zelat er fc f m Hifmlii n ar p iM oom m iewUntortw rtrtrOfU tf mfllt itpttHuktri Mi ilnfftiim KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST S22n Patent H Stollen ocuntiuiii Mintarn Inuitrtn lutgllcl J r graat Brfetg Ol nUnO mm PatMa H atoUm vrunitit M Mut u rat laliMum ii r MoMn Hachaltmungtm fftm Ilae haifi itlm umn ttlt Kharf H SloUen mr mi une Jlnet eMr lotataa £ lui apitt a k Mm r HitH f iaoi aMi4 tmtekliittM SSPr ltlUfnuiienêtnl irill i ll TSfa BulteDlandsch Overzicbt Het Engelsclie kabinet heeft de opening van het parlement vastgesteld op 16 Jannari De Times bespreekt in een hoofdartikel de opstokerg tegen Engeland die thans in Dnitschland aan den gang is Het blad Bcbriift baar toe aan een stelselmatige vergiftiging van het gemoed van het Dnitsche volk door schandelgke lengens die over de Engelsche wgze van oorlogvoeren in ZaidAlrika verspreid worden De Times kan de regeeringspersonen in Daitschland niet geheel vrijspreken van verantwoordelijkheid voor de anti Engelscbe agitatie Het blad hoopt dat von BUloi een interpellatie in den Rijksdag zal aangrijpen als een middel om over de anti Engelsche beweging zijn atkenring nit te spreken omdat helderziende diplomaten des Bijkg moeten beseilen dat voortzetting der bewoging die het Engelsche volk in den beginne eerder verraste dan verontwaardigd maakte zal eindigen met het hart van het Engelsche met anti Daitsehe gevoelens te bezielen wanneer de overtniging doordringt dat ondanks de gemeenBchappelijke belangen en traditién van beide volken de haat van het Dnitsch volk een dnarzamer factor is bij de betrekking tnsachen beide volken dan de verstandige welwillendheid van het hoofd van t Dnitsche Etjk Een studie van het jongste Blanwboek over de vroawenkampen heeft de redactie van de Daily News overtnigd dat de officieele maandelijksche opgaven onbetrouwbaar zijn daar de werkelpe sterfgevallen in de Transvaalsche en Vrijstaatsche concentratiekampen 1500 meer hebben bedragen ilan de maandelijksche opgaven mededeelen In de Belgische Kamer is gestemd over twee amendementen op het wetsontwerp tot legerhervorraing De socialist Bertrand had afschaffing der plaatsvervanging voorgesteld het voorstel is met 83 tegen 61 stemmen verworpen de socialisten en de liberalen stemden vóór de katholieken tegen De progressist Lorand diende een amendeUent ID tot afschaffing der loting voor de natio mle militie het werd met 90 tegen 58 stemmen verworpen Het centraal comité van verschillende Franscba mijnbestnren heeft aan de enquête commissie van arbeid een schrgven doen toekomen waarin gezegd wordt dat de inwilliging der FEVILLETOM Uit IDmItch van W HAUFF 30 Eén blik op Anna verraadde den jongen Willi wat er hier gaande was Hij vond haar bleek haar 3tem niet loo vast aU anders om den hollen mond teekende zich verdriet en hare schoone oogen schenen weemoediger te zijn Hy prees in stilte haar t t om meer met den ensraal dan met hem te spreken want hij begreep wel dat hij naet haar niet met de gewone kalmte en onverschilligheid zou kunnen spreken Rantow die een heel ander tooneel verwacht had verwonderde er zich over dat ook deze eerlijke Zwaab die hem anders zoo open en eerlijk scheen in tegenwoordigheid van vier personen zulk een vusch spel duttde te spelen zijne gedachten zijn leed onder een sluier van volmaakte nut wist te dekken Hij zag verbaasd nu eens den Jongen V Willi dan den ouden Thierberg aan dift heel nutig en kalm over de gebeurtenissen van de laatste week spraken Dan weer luisterde hij naar bet gesprek tusschen den generaal en de geliefde zijns zoons die hetzellde thema maar met eenige variaties behandelden waarby Anna eene bewonderenswaardige kalmte aan den dag legde nooit te haastig vroeg en lleen sprak over diDgsn eischen van de arbeiders onmogelijk is voornamelijk dien van de instelling van een achtnnrswerkdag Deze zon zooals reeds meermalen is betoogd zulk een aanmerkelijke vermindering van het kolenverbrnik tengevolge hebben dat vele mijnen daardoor te gronde zouden gericht worden en bovendien de invoer van buitenlandsche kolen zoodanig zou toenemen dat de Fransche mijnindustrie daaronder zou gaan Igden wat een terugslag op het bedrijf der fabrieken zou tengevolge hebben en voor allen nadeelig is Het antwoord van het comité voornoemd klinkt zooals te verwachten was in afwijzenden zin voor de arbeiders De regeering zal gedwongen zijn bg haar oordeelvelling over het ai of niet rechtmatige der eiechen der arbeiders ook met de moeilijkheden rekening moeten houden waarvoor de mijnbestnren zijn geplaatst zoodat vóór er een beslissing valt nog menig rapport van technici en anderen zal ontvangen worden door de enquêtecommissie wier opdracht zeker geen sinecure is Zooals bekend is zijn de Tsjechen in het Oostenrijksohe huis van afgevaardigden weer met hnn ob tructie maatregelen en het aan de orde stellen van spoedeischende interpellaties begonnen Dit is voor Von Kbrber een groote teleurstelling daar hg èn met het oog op de ontwerp toltariefplannen van Daitschland èn voor het totstandbrengen van den Ausgleich met Hongarije een eensgezind en volgzaam Huis meer dan ooit noodig heeft Maar ook Keizer Franz Jozef is allesbehalve gesticht over den loop dien de zaken in den Rijksraad nemen en Z M heeft in de laatste dagen tegenover door hem ontvangen parlementsleden daarvan onverholen blgk gegeven Tot den Poolschen afgevaardigde Qniewosz moet de Keizer gezegd hebben dat hg het zeer betreurde de werkzaamheden van het Huis zoo langzaam te zien voortgaan en dat men niet genoeg wilskracht bezat om het reglement van orde te wijzigen Toen de Boekowienasche afgevaardigde van de partij der groote landeigenaars Von Wassilko hg Z M op audiëntie was zeide deze tot hem De parlementaire toestanden ziJn weer zeer ernstig zoo kan het niet langer voortgaan Het is om wanhopend te worden Bij veel afgevaardigden ontbreekt het aan moed en aan goeden wil Dat moet anders worden zooals het nu gaat kan het onmogelgk blgven Waar de Keizer er zoo over denkt mag waarover men in vol gezelschap spreken mochtDaarop wandelde de generaal langzaam met haar in de saai op en neer Schijnbaar toevallig gmgen ze een der diepe vensternissen bmnen en Albert ontging het niet dat de generaal zich daar snel over het schoone meisje heen bukte en haar iets toefluisterde dat hare wangen hoogrood deed kleuren Jjt scheen geschrokken te zijn hield Eijne hand vast rak zacht maar vol vuur tot hem maar hij lachte scheen haar tot bedaren te brengen en te troosten en zoo trotsch zoo gerust scheen zijn voorhoofd schenen zijne trekken alsof hij op dat oogenblik z ne divisie in het vuur moest voeren om den wankelenden zegen te behalen Ue gast uit de Mark vermoedde dat daar in die venstemis een besluit genomen of medegedeeld werd dat op Anna s toekomst betrekking had en hij voelde de vrees weer in zich opkomen toen hij aan die onbuigbsre stijfhoofdigheid zyns ooms dacht De knecht had intusschen den wijn binnen gebracht en men zette zich aan een der breeoe vensters neer De menschen om den kleinen tafel waren nu minder bevangen ofschoon de schoone dag en het prachtige uitzicht op het dal beneden hen tot steeds hoogere vreugde stemmen moesten De generaal wien het opviel dat het gesprek langzamerhand begon te schokken verzocht Anna om iets voor te zingen welk verzoek door een wenk van haar va kr bekrachtigd werd Men bracht haar heur gitaar de jonge Willi stemde de inaren en of bet aan da woorden van den gene zeker gewicht worden gehecht aan de loopende geruchten volgens welke de Oostenrijksche regeering vast besloten zon zijn om zoo de Tsjechen hun politiek van obstrnctio niet te elfder ure laten varen de zitting te sluiten en den Rijksraad te ontbinden In het verre Westen is het belangrijke Nicaragua tractaat tot stand gebracht dank ziJ den arbeid en den ijver dier beide knappe diplomaten Staatssecretaris Hay van de Unie en de Britsche gezant lord Panncefote De bepalingen van het tractaat zijn nog niet in bijzonderheden bekend hoewel vroeger de grondslagen reeds zijn medegedeeld De openbaarmaking zal niet geschieden alvorens de Senaat zal hebben besloten de geheimhouding op te heffen Het voornaamste punt van verschil tusschen de nieuwe overeenkomst en die welke niet door den Senaat werd aangenomen is dat de neutraliteit van het kanaal thans alleen door do Vereenigde Staten zal worden gewaarborgd met terzijdestelling van Engeland De handel van alle natiën zal evenwel ten aanzien van het kanaal in geheel gelijke conditie zijn geplaatst In dit opzicht hebben de Vereenigde Staten geen voorrang Door de nieuwe overeenkomst wordt aan do Vereenigde Staten de vrijheid tot den aanleg van het kanaal gegeven De Regeerlug zal naar wordt verwacht thans onmiddellijk trachten overeenstemming te verkrggen met CostaBica en Nicaragua in verband met den aanleg van het kanaal en het stellen van den termgn Verspreide Berichten FaANKaux De dezer dagen door de rechtbank te Anierre vrijgesproken hoogleeraar Hervé zal zich Maandag a s voor den raad van discipline der hoogeschool te Dijon te verantwoorden wegens manifestation vijandig aan het leger De correctioneele rechtbank te Arrasheeft Inzake de qnaesiie waarbij de collectivistische gemeenteraad van Avion betrokken is den ingenieur Soullart veroordeeldtot vijftien maanden brommen en 1000 fr boete den ontslagen burgemeester Delcourttot drie maanden en vijftig fr boete en dengemeentesecretaris tevens journalist Norange tot gelgke straf De algemeene secretaris van den mijnwerkersbond Cotte heeft te Saint Etienneverklaard dat hg een vermindering van raal te wijten was of aan den bhk van haren vader of wel de tegenwoordigheid van haren ge liefde waarnaar ze zoolang gesmacht had een blos kleurde hare wangen en ze zeide dat ze op dit oogenblik geen passend lied wist voor te Kingen Men stelde voor men keurde af totdat Rantow eindelijk op de gedachte kwam hoe men eens in Berlijn eene beroemde schoone zangeres uit die zelfde verlegenheid redde Hij sneed kleine stukjes papier en het er ieder den naam van eeh ot ander lied op schrijven Dan vouwde hg de papieren handig tezamen schudde ze door elkaar en Hel toen de zangeres een uit kiezen Ze haalde er een uit ontvouwde het papiertje en ze kleurde terwijl ze een blik vol bezorgdheid op den generaal wierp Dat heeft niemand anders geschreven dan ij zeide ze Waarom nu juist dit lied Het is immers niet altijd politiek om een politiek lied te zingen I En indien het nu juist mijn lievelingslied is I hernam Willi Ik vraag uw vader of iemand niet altyd vrij is in zijne keuze 2 ker antwoordde de oude zing Anna en al bevat dit lied ook politiek welnu berijmde politiek lean men immers nog altijd dulden Ze knikte zwijgend Van het oogenblik al dat ze met een kort maar krachtig voorspel het gezang aanhief scheen van uil hare liefelijke trekken eene zekere bekoring uit te stralen Een zacht rood speelde op hare wangen hare oogen glansten en om den schoonen mond waaruit de klanken vol en vloeiend stroomden speelde in het begin een lach dat meer en meer in een weemoedigen werktijd tot negen uur per dag als minister Baudin voorstelt reeds een prachtige verbetering oordeelt en ten aanzien van de pensionneering hoopt hg op aanneming van het voorstel waardoor do mijnwerkers iets minder dan twee fr per dag zouden krjjgen doch in elk geval is de algemeene staking verdaagd I Te Pleury eicehen de boerenarbeidstersnu 20 centimes per uur of twee francs perdag onder bedreiging met staking indiendeze loonsverhooging niet ingewilligd wordt Marchand de Fashoda held is in China ernstig ziek geweest doch hy is nu weerherstellende en komt binnenkort terng inhet moederland fiKian Van een werkstaking onder de glasblazers te Charleroi komt niets men zal eenvoudigweg aandringen beleefd en behoorlijk op spoedige teruggave der boekon van don nieuwen bond doch gestaakt zal er niet om worden der krachtige micderheid vóór staking ten spijt DOITSOHLilXD Het heet dat de kroonprins eerlang een reis om de wereld zal gaan ondernemen en daarbij i het b zonder de Britsche bezittingen zal onderscheiden met een bezoek l3e oudoom van het jongmonsch koning Edward moet dat ideetje ontworpen hebben en die weet van reisvermaak alles af I BINNENLAND STAÏEN GENEUAAL T ir K K O BC M 4 Hl B m Zitting van Woensdag 20 Nov De algemeene beraadslagingen over de Indische Begrooting zijn aangevangen De heer Fock die het Koloniaal bestuur afscheidt van de Nederlandsche politiek betoogde dat uit s Ministers verklaringen dat geen andere richting tegenover Indië gevolgd wordt Ie ten aanzien van de Christelijke Zending 2e ten opzichte van den rechtstoestand der Inlandsche Christenen by hem alle bezorgheid is geweken maar waar de Liberalen en laatsteiyk Minister Cremer de Zending steeds bevorderden is de steun aan de Zending niet de vrucht van rusteloos aandringen der rechterzyde alleen Vooral is hy gerust door s Ministers verklaring dat de godsdienst vrgheid zal worden gehandhaafd trek overging Het was eene Fransche ode waaruit ze oenige verren voordroeg De melodie nu vroohjk en op gewekt dan triompheerend en verheven ging mee in de wissehr g der versmaat en met de gedaph tengang det strophen en zoo oet was hare stem 200 vol uitdrukking hare voordracht zoo wegsleepend haar geheele wezen dat ze scheen geheel te zullen opgaan in het gezang dat de mannen niettegenstaande hunne verschillende gevoelens toch meegesleept werden door den stroom der toonen Hoe heerlijk verheven klonk het toen ze zong Caches ce lambeau tricolore I C est sa voix i aborde et la France est lui Ernstig bijna treurig maar vol triomph ging ze voort Il la joue il la perd l Europe est satisfaite Et faigle qui sorabant aux pieds du Leopard Change en grand capitaine un héros de hasard Illustre Bussi vingt rois dont la gloire muette ii eOt jamais retenti ches la posténté Et d une part dans sa délaite n fait chacun d eux Une immortality Toen ze gezongen had legde ze de gitaar neer en ging weer snel weg terwijl de mannen in eene verlegenathtige stilte gedompeld wferden Sept Messéniennes nouvelles par C Délavigne I I depart Wordt vrviigd