Goudsche Courant, vrijdag 22 november 1901

Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaanüoeningf Sa 8656 Zaterdag 23 November 190J 40ste Jaargang I ONINKLUKE mimm coibmt ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelersoB No ADVEltTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekenil naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd felefuon o AS t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN Maatsehtppij tot Nat ttn t Algemeen Departement GOUDA VrUdag II November ICOI des avonds ten 8 nar in Ie REUNIE Oost Haven VOORDIIACIIT TAB Dr L BLEEKRODE nit firavenliago Vtiurbereiding voorheen en thans met proeven en Lichtbeelden De Secrttaria WMNIENDTS Mtmaatschap 1 4 a0 s jaars DaracB Officieren en Onderwijzers hebben met bnn gezin toegang tot alle voordracbtavonden voor l Z 80 sjaars I oor deze intressante voordracht entree aan de zaal f C T Leerlingen Oym en H B S f 0 50 Leden Volksleeszaal vrjje toegang tot gallorjj ARDINES leveren PRÜHK KWALITEIT V BLIK 1E Ui cent V BK1K IK mot sleutel t V BLIKJK met sleutel i Het beate Pransehe merk V BLIK mot sleutel 40 cent 4 i BLIK met sleutel f 1 4 Geconcentreerde Tonalen per busje 15 l voldoende voor soep voor i personen Ken gebruikt muil ge hel va i anderen recommandeeren Hoogacbtend TIENDEWEli D 69 DE NATIONALE CREDlfiT UU Keveatitd te ARIHIiEH LEENT GELD op langen termyn met gomakkelöte aflossing onder borgstelling en polis van levensverzekering Vertegenwoordiger voor Gouda en om streken J J VAN GALEN te Goppa i CiUBIE iilillBEl DEPOT VAN DE Firma W F IJCIITKN ÜKllte llolterdam MUZIEK van de moest bekende uitgaven PETERS LITOLEF enz MAGAZIJN VAN Fapeterie en Schrijfbelioeften Soennifken e Bureau Artikelen Aanbevelend Wed MAftT J BülJMAN HULSTKAMP Dubbele Buurt No 11 Ondorgcleekende beveelt zich beleefd aan oor de levering van DEJEUNERS DINERS SOl PERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderiyko schotels en alles wat tot hot koksvak behoort desTjrlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbuvelend Gerard Pinksen Cuisinier W esthaven V28 lÜP HM bMt oucluMjrIuta m mikblyklttpottnnliliMTOcdiMna anTooraldainMen KindincIvMnwtrki M Appmuur TAK 0 II llllUtr k O Btrlln liltk Slr 14 Men Itttt xi op nauti m fAbriekstoerit VirtrvikAV fey Hmtm WUlttwt lü lelitMWtrit HtBltlHM binnen den kortst mogclijken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wercldberoemile Superior Dmiven Borst hoüigExtract tl E L I A N T H E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Jb Co VVeathHTcn 198 Oouda D MIEBIBB Kleiweg E 100 Gmia E B VAN MILD Veerstal B 12fJ te ffouda A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nieumrkerkad IJttl A N van ZESSEN ScAoonAown J Tii TültKEN Bojiwp B ï WIJK Oudeaalfr A SCBEEU Haaêtrecht P W ï EDE Oudtwater K Ti DBE HELIDJIN te Reeuxmjk P v d SPH K MomaoelU D t d STAR Waddiru tveen Wed T HdLST Waddimimem M KOLKMAN Wadthngsoeen P A uk GROOT OwhwaUr D A DB JONOH Oudetoater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benschop 14710 LOTEN 4102 PRIJZEN EERSTE SELBLDIEKIJ H EmANTSGBE Gebaseerd en g eheel werkend op de Ned Staatsloterij begint te trekken mot I4t40 liOlen vaarvan 4i09 prljaien en 2 Premté u moeten worden Do Eersts IToord Srabantsclie Qeldloterij trekt ook met i4740 Ijateu waarvan 4i09 Prffmeu moeten worden De nummers die in de Staatsloterij winnen winnen ook bij de Ie N BR GELDDOTERIJ Uitstel of knoeierijen met trekkingen dus beslist onmogelijk Van de 7 deelnemers moeten 2 met een geldprijs uitkomen en niet zooals in de meeste loterijondernemingen 1000 pr op 100 000 loten Prijzen f iOOO f 400 f 00 f tJiO f lOO enz enz Prfls per lot 4A cctid met voUedigo prüslijst der 4102 geldprijzen en prospectus De gelden worden gedeponeerd bjj de Noord Brabantsche Lotery Eflectenbank te Breda welke ook na afloop der trekkingen de prijzen in contanten uitbetaald tegen intrekking der loten Men beproeve dus zijn geluk in d ze soliedste aller loterijen en zende het bedrag voor een of meer loten per postw aan den ondernemer H Vitl DIJIIi Breda I Solide Wederverkoopers g evraagd Het groote aantal zenuwkwalen n wax flinoMpiJn af tot de voorargaande keBt Bk neiivan apopleife lieni nberoerte toe trotieerM aoK te dii klle middelen door de medlidio wetenseliap aanffowead Kent aan den nleawen tijd kant ie eer toe dat ilj door bet f ebrulk makeu van den eenvondtgeten weg namelijk langa de hnid mm phyRlolOKiaolie ontdekUnccedaan tieelt dle na honderde proelnemlDgeu thani over de KoheelewereM Terbreld la n tenrjjt ilj in wetaoaohapMllJke kringen ae booMte balangttelting wekt Uveni eene weldaad blUkt te ilJn vosr i uu iMinwkwalen lijdende menaolibeld Deie geneeiwijie ia nltgeroaden door den geweien OfAoUr van eeaondhell Dr Boman Welaimun t TUihor n es benut op d on dervindlng opgedaan to mm njart e praktijk Door waMOhInc van het h fd ennift per das warden dMarloa s aelilkte ataffan daar d bnld anmlddellljk asn ha w atel mcdcftCdeeld Met due ganeeawljn werden werkelijk aoklttareode rMidt ten v rkn A en ilJ maakt looveel Dpgaafft dal van sen door den uitvinder gMehrevcB warkJe OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkomlag en geneilng blnum kertan tQd reedi de KIe drvk versehene is Dit boekje bevat allen rat het rrMte pabHek vemtaanbare verkiarlngfin ontrent liet wexen der nieuwere therapie en d daarmede lelfa lil wanhopige KflTallen verkregen liitwei king maar ook vindt men daarin r haiidelitignn nltde niedlaefao bladen die aan detegeneeewijse lal vau getQl eohrirten van hooggeplaatste geneeikandigen onder i aan a oiyklinlek l Parllt rui RouDKnOHt 10 sTeiagreber med dr prakHaeirend ginseahisr aaa het kranktlflnlBm geitloht dn Charanten Saeltaitrath Dr Colin Ie StattiN flrosiiuaii ned dr arroad arta ti Jtthllngeii Df P Foreatler gBneeahi ar dlraotBur vaa kit hoipHaal t Agaii QBheloH ath Dr 8ohsrln kaïlael Qulenfela SadEmi Dariet mod dr gBnaathfler dlrtataMr der Balvoao lharapeutiaohe lariofitlag voor i auwllldwa te Partje ree St Honoré 334 Coniul van Aichanbanti oiBd dr te Corfu Dr Buebaoh arroad arts de Zlrknlti Obaritihiu it Jaohl med dr te aanan Or C Bongavel ta La Farritra Eure lid vaa dea Coaaall Oantrat d hygtiae r of mliideraanccdaaii la afaan lagcnaaBda wannwaebtlshelri IU l nt waarvau dekenteekenemljn ehrealaohebeorapl a Mlgralaefiobela koofdBl i bleedandrang aroetearttkelkaarliaid BBjaagdhe d lapelaDiheld llahsmaUJka oaniat en Dabetiagelllka tasatand verder alle treken die door beroeiu getroffen weiden en nog l den aan de gevolgen daatVan legala varlaiamUgea ONvaratna tel apraken iwara loefval aiealaflik aUkka i iturMd dar tewNoktSM net vHrtderandi bI h ptaatialllke iwakte venwakklag van heegee sdb MbdJ ole reedi ndet geneeakiindlfe behandeling pweeet sljn maar door de bekei de middela all nthoudlngHn a kondwaterknor men daarin weteniehsppelljke vergewUd lUo loomede araohrtrt van r welke P Méaiira mad dr proreiior geheegee aaa Mb dj ole reedi ndet geneeakiindlge ende middela ala nthoudlngHn a kondwaterknor wrijven electriaeeren atoomloot of aesbaden gMn geneilng of Ualring hmuMr kwaal gevonden hebben en ten alette ilj dis rreea sevaalaa raar beraerte a ütoe ndea hebban wegeni versohlJnaelaD ala ileb aaahoudand angillg voalaa verdoevtag la kei heeM boenaltB Mt dBluDghald fllkkeHnain en doaker worden veer de eegan drakkeade pijn oadar Bel veerkeafd lalalag la de eoraa bat voe ea van kriebaling as kat alapea vaa haadaa an vaataa aan al dea drie eatecórila raa aannwlUdara alt ook aan leegs Bla ea lijdende aan bleakinlt en brMhteloeaheld mE as gesonde lalfB aan losga perioB dia veel met hel heerd werkan en geeatelljke reaotle wUleo voorkomeB wordt dringend aangeraden leb het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op asBTnce kaatalogi aa miaoe ver tonden wordt door Araaterdaast door H rLBBAW dk Co HelUgeweg 41 Rattardana r B van ftANTBM KOLrP Apethekir Korte Boofateeg 1 Vtraelir I OBRV PORTOM Ondegraoht hl de Oaardbrng r ULOp de Jongate IIollamLsche Cementsleeiifabriek D VELDHUIS a le a TTTer lceiik a S ITsél HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdichte Putten AUE SOORTEN TEGELS K0EDRINK60TEN ENZ VBAAQT PB IJSOPOA YE ADYEETMTIM in alle Couranten worden aang enomen door het Adwerleutle Bureau vaii A BKIi li NAN ZOOIM Zaal RUüSTami ROTTERDMCH TOO EELGEZELSCUp Directie KERSTEN Co ZONDAG 24 SOVBUBBB 1901 ZWAHTK A m VolksGtnk in 6 bedrjjTen van Rosieb Fa Aanvang 8 uur Bureau 7 uur Prijzen der plaatsen Gereserveerd 1 1 1ste Rang t 0 80 2d6 Rang f 0 60 3 Rang f 0 38 Plaatsen te bespreken aas bet gebot i f 0 10 extra H H Leden gewone korting ORAlflM HAOAaurS DU Printemps NOUVEAUTÉS Wjj verzoeken de Dames die ons geïllas treerd mode albam voor het Wlntergei oen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan HH JDLESJALnZOT C Paris Hetzelfde wordt dan omgaand grati en franco toegezonden Bestellingen van al 26 francs vry van alle kosten aan buis met S verhooging Réexpedltle ktntoor Ie Rozenilaal N It Thierry s Wendirbolim ia do güheele worold bokond en geroemd Onovertroffen middol tegen allo y o r t L o n K i LeverMaagziekten enz Inwendig lzoo wei nia ook uitwendig in bijna alle ziektegevallen met goed gevolg aan ta wenden PrUsperflacOB 1 1 per post f 1 16 Thiarrj s Woadenalf Ijozit eea alsnog ongekende geneeskraclu on heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke nn gevaarvolle operatie geheel overbodig Met doze zalf werd een 14 ttar oad voor 0Ji eneesU k retaoudeil beenirezwel en onlantts een bijna JSt laar knnkertÜden ceuezeu Brengt genezing n verzachting der pijnen bij wonden ontatekingea eof van allerlei aard Prys per pot f LBO por post f 1 60 Centraal Dopót voor Nederland Apotheker HENKI SINDERS Rokin 8 Amaterdam Watr geen depot ia begteLle men iltrect aan die Schutieiiapotheb dei A THIKKKY in Prograda bel KohiUclL Oeiterreieh Geilere prospectus te ontbiedeD bij bet Centrul Depdt Sindar Rokia 8 Atnitördam Echt Zeeiiwsch Tarwebrood f 8 cent de K Q A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 WIeaw onoverlroflen I j Prof Dr Liebera welbekend jniOWXBAClT UIZU AUnn eeht met Fabriekunerk tot Toortdarende radicale etlekere genezing van alle Kdfl de meest hardnekkige zenuw Miekten vooral ontataau door afdwalingen op jeugdigen leeftjjd Totale genezing van elke zwakte Blew tucht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgo J slechte spgsvertering OnTermc n Impotenz PoUntione enz Utt 1 Toerige prospeetaBsen Irijipcr fewsh fl 1 8 fl 8 dubbel J n 6Vi Oenlnnl Depét Matth t d Vegte Zütbomn Dcpöt i M Cléban t Co Eotterdam V Happel a Gravenhage J HalmmadB de Jong i C n RotteN WöUr Ie Oo Gouda on hü alle drogiatoi Gouda Drnk vaa A BRINKMAN i Zn i VUUItlSCIIOUW BUttGEMtESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda doen te weten dat het bij art a8 der Verordening op de Brandweer voorgeschreven onderzoek in Woonhuizen en Gebouwen door Heeren Brandnieester en Onder Brandmeesters zal worden gedaan den 3en en 4en December aanstaande terwijl de Nabchoiiw zal plaats hebben den lyen en iSen December daaraanvolgende wordende de bewoners of gebruiker mtgenoodigd genoemde Heeren daartoe in staat te stellen Goudn den aasten November 1901 Burgemeester en Wethouders voofnoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BuitenlaDüscb Overzicbl Met betrekking tot de berichten die eenigen tyd geleden liepen dat de Wet door ziekte wonden of overlijden niet meer vnn zich kon doen hoeren is er nu de beslissendo verzekering ontvangen dat hü levend is en in goede gezondheid verkeert maar niet over veel volgelingen beschikt Deze medcdeeling nit Johannesburg is slechts oen bevestiging van hetgeen reeds uit gezaghebbende bron aan Boerenzjjde is medegedeeld In hetzelfde bericht was de reden aangegeven waarom de Wet thans geen groote strijdmacht meer by zich beeft nl ziJn aanvaarding van de nieuwe positie van inspecteurgeneraal van alle commando s ten zaiden der Vaal en Oranjerivieren Hetgeen natunrlgk niet belet dat hiJ op een gegeven oogenblik eensklaps weer een min of meer aanzienlijke macht onder zich vereenigt zijn slag slaat gelijk Botha bij Bakonlaagte heeft gedaan en vervolgens zijn troepen weer over een groote uitgestrektheid verspreidt Het Johannesfourgsche telegram bewijst daarom volstrekt niet dat het dezer dagen vermelde bericht dat de Wet bjj Bethlehem een 600 man had samengetrokken onjuist was Het getal kan mogelijk wat overdreven geweest zijn de schrik voor den beroemden Vrüatater doet de Engolschen zjn handelingen nog al eens door een vergrootglas zien De Times correspondent te Parijs beweert dat d £ meeste lieden in het buitenland de draagwijdte van de wet op de vereenigingen geheel en al overschat hebben Tot verwondering van velen is dan ook op het ÊEUILLEIODI irn Uit tDuttsch van W HAUFF n la joue il la perd spr de oude Thierberg lachend Ëene groote waarheid En dezedichter wie hij ook zijn rao e kon dien manniet beter geteekeod hebben zijne geheele grootheid bestond echter slechts daarin dat hij datRouge et Noir zoo hoog als maar mogelijk wasspeelde en den ouden regel dat de geduldigstespeler het eindelijk winnen zal erd bij hem bewaarheid De luipaard heeft de bank toch eindelijk doen springen en Wellington zal er niet verdrietiger om worden dat men hem héros de hasard noemt Hoe belachelijk vind ik zulke hyperbolen riep Rantow alsot twintig koningen hun naroem hunne onsterfelijkheid aan dezen zomerkontng tedanken hebben I Wat ons betreft men nioet erkennen dat de roem der Pruisische wapens ouderi dan dien van den zoogenaamden overwinnaarvan ItalMi die eerst door de groote natién totden adelstand moest verheven worden En dan nog hernam de generaal met grootekalmte dan nog zal men nooit zeggen Bonaparteleefde ten tijde van dien ot dien koning maarmen tid zeggen mijnheer von Rantow die ko onlangs te Rijssel gebonden Katholieken congres een zeer optimistisch oordeel uitgesproken op de gevolgen die de wet voor de geestelijke vereenigingen zal hebben De geheele agitatie tegen die wet is en dat zal niemand betwijfelen van gewoon staatkundigen aard geweest Door die wet zijn naar het heet de Jezuïeten verdreven maar die komen toch terug of zijn reeds teruggekeerd en moge ook al oen zware slag den Assumptionnisten hebben getroffen zoo gaat han propaganda met wereldlijke middelen bedreven lustig haar gang En wat meer is zooals een der leden Pion zeide in de laatste zitting van het congres de wet dient evengoed om de positie van het raeerendeol der geestelijke orden te versterken als die te verzwakken Vü hebben zei Piuu nooit voldoende begrepen wat een machtig wapen do wet in onze handen gaf door ons het onschatbaar voorrecht van vereeniging te verzekeren En dat gezegde is inderdaad zóó waar dat men eenigszins kan begrijpen hoe teleurgesteld de radicale socialisten zgn nu zy tot do overtuiging geraken dat de wet in geen enkelen zin een anti clericale is maar in werkeiykheid een charter voor de geestelyke orden in het algemeen Reeds nu wordt Waldeck Rousseau door de radicalen beschuldigd van even reactionnair te zjn als vorige ministers en voegt de Timescorrespondent er aan toe Men kan zonder dat zulks met eenige mogelgkheld te wederleggen is staande honden dat de Waldeck Ronsseau van de onderhavige wet de traditioneele opportunist van Bretonsche afkomst is die eens en nog niet lang geleden de leider der progrcssisten was De katholieken denken er nu over om een groote populaire associatie te vormen met het devies Vryhoid voor allen De Patrie franfaise heeft dit dabbelzinnige devies al lang gevoerd Maar alle znike speculatiën op de volks meening znllen even weinig storend werken op den gang der staats maehine wanneer die minister van binnenlandsche zaken die in beweging brengt ala kleine tegenwind vlagen den voortgang van een schip znllen belemmeren wanneer het roer in orde is en aan het tuig niets hapert Dit neemt niet weg dat Piou s critiek jnister is dan men in het buitenland gelooft wanneer hg byna triomfantelijk beiydt De wet is als de speer van Achilles en kan de wonden heelen die zy maakt Zooals te verwachten was heelt bü de ningen waren tijdgenooten van Napoleon Maa wat den Engelschen bevelhebber in den slag bij Mont St Jean betreft het is de vraag nog of den titel van héros de hasard hem aanstaat zooveel is tenminste zeker dat hij dien slag met gewonnen maar alleen niet verloren had Het ia een geluk voor de wereld merkteThierberg lachend op dat men uw gezegde omkan keeren en dat ze dan nog grooter waarheidbevat uw heer en meester had dien slag wel iswaar niet gewonnen maar verloren dan tochzeker Hij heelt dien verloren antwoordde de generaol maar wat de wereld daarmee verloor wilik niet zeggen de strophe waarmee Anna haarlied eindigde zegt het èns wie toen op den avondvan dien on elukkigen dag toen de Cesar in zijngeluk door de overmacht verpletterd werd toenmijne dappere kameraden op Mont St Jean denlaatsten adem uitblazen wie toen de grooteman bleef De groote man En dit kunt ge nog vragen generaal hernam de jonge man uit de Markheftig Toen de stralen van het avondrood overdat gedenkwaardige veld vielen Frankrijk schandeen zijn verward bloedend en overwonnen legerbelichtten toen het Engelsche leger den heuveldekte en Duitschldnds volken met irotsche schreden de vlakte betraden om den strijd met eeneoverwinning te doen emdigen Stel nu eens bidik u dat verheven moment voor en zeg me dan wie toen de grootste was De God van het toeval hernaoi de generaal Hij wfti in elk geval machtiger dan die oude stemming over het eerste artikel van hot ontwerp legerorganisatie de geheele rechterzijde hebben ook de Antwerpsche afgevaardigden zich aaneengesloten om ja niet zoozeer om het ontwerp te redden want de ingenomenheid daarmede is zoo vreeseiyk groot niet maar om het ministerie niet te laten vallen De regeering van haar kant waa in de laatste dagen wel een beetje in de benauwdheid geraakt Vandaar dat voor de stemming een concessie was gedaan die voornameiyk er op gericht was de Antwerpsche leden nog te winnen het contingant zou nog met 500 man verminderd worden Zoo vijas dus voor de opening der vergadering het pad geëffend en de met veel nadruk door minister do Smet gestolde kabinetkwestie kon in de gunstige atmosfeer do gowenschte werking wel moeilgk missen Öeiyk Reuter reeds seinde zjn de amendementen van de oppositie met groofo meerderheid verworpen Het araendementBer trand tot afschaffing van de plaatsvervanging met 83 tegen 61 en 1 onthouding d w z do rechterz jdo behalve de Backer tegen de linkerzijde met do Backer en het amendement Lorand tot afschaffing van de loting met 90 tegen 58 stemmen waarby de gematigde liberalen zich bj de rechterzyde schaarden HH leden van de 152 hebben di s ann de stemming deelgenomen De rech I Ü i lieloranneer het op diseassie aankomt van de vergaderingen niet byster veel aantrekt is zoodra er gestemd moet worden op het appel Omtrent de zitting van gisteren zendt Kenter het volgende telegram Heftige voorvallen in de Kamer by don aanvang van de vergadering Lorand stelde een amendement voor op het eerste artikel der wet tot legerhervorming vragende stemming paragraafsgewys Paragraaf I van zyn amendement bepaalt dat wanneer het vaderland in gevaar is alle burgers den plicht hebben ter verdediging op te komen De minister vraagt op welke wgze f en stelt de prealabele kwestie De socialisten schreeuwen naar de grenzen te gaan Do socialist Furnemont roept Schooier I Lorand vraagt dat de minister tot de orde geroepen worde Furnemont roept nog eens Schooier De rechterzyde vraagt dat hg tot de orde zal worden geroepen Furnemont noemt den minister een brabbelaar De socialist Demblon heft de vuist op en roept driemaal lafaard De president vraagt hem deze woorden in te trekken Demblon wyzigt den zin van zyn gezegde Het debat wordt kalmer Demblon verwjt de meerderheid te gehoorzamen aan een bevel uit Rome veldheer die ook in zijn laatsten slag toonde hoe groot de kloof is tusschen genie en ruwe dierlijke kracht Hij is gevallen niet omdat Engeland of Buitschland tegen hem opgewassen waren maar omdat hij vroeg of laat toch eens vallen moest unidat hij een verdelgingskrijg tegen zich zelf voerde die zijne krachten oiachte ot kunt ge me bewijzen dat op dien dag van Waterloo de Engelsche veldheer ot uw Bldcher zulk een talent aan den dag legde als hij P Laten wij rechtvaardig zijn zeide de jonge Willi en geven we toe dat al waren geen rgnermilitaire tegenstanders tegen hem opgewassen ditnog geen bewijs is voor diens innerlijke grootheid noch voor diens raoreele verhevenheid diezegen zou kunnen brengen op het nageslacht Napoleon was een groot soldaat maar geengroot tnensch Mijn zoon hernam de generaal hoc kan jein eenig wetenschappelijk vak groot grooter danieder ander vakgenoot van je eeuw worden zonder een groot mensch te zijn De machine ishet niet noch het lichaam wat je groot maakt maar het is de geest De verouderde vormen vanKuropa door wijze mannen van voor duizendenjaren uitgedacht stortten ineen omdat ie vormenwaren die niet in overeenstemming waren metden tijd ze stortten ineen voor de pijlen vanzijn genie men had de lijken in kelders opgesloten in hunne vorstelijke pracht en eeuwen blevenze zoo liggen omdat de kerkerlucht der gravenhen niet deed rotten Maar raakte ze eena sanmet de levende hand blies xe eens met den vrijenadem en se vervallen in asch I Ten slotte is de prealabele kwestie met 81 tegen 60 stepimen gesteld Lorand trekt ziJn amendement in Het eerste artikel van het regeeringsontwerp bepalende dat de rekruteerirg van het leger plaats beeft bg wyze van vrywillige dienstneming in do onvoldoendheid waarvan zoo noodig jaarIgksche oproepingen voorzien wordt aangenomen met 80 tegen 58 stemmen Artikelen 2 en 3 worden aangenomen Üit Weenen wordt gemeld dat de politieke toestand na het bekend worden van het eenstemmig manifest der Dnitsche partgen volstrekt niet aan scherpte heeft verloren De Tsjechen verklaren dat wanneer men er thans al in slaagt de breuk dicht te pleisteren deze toch al zeer spoedig weder in het staatkundige levon in Oostenrijk merkbaar zal zgn De Tsjechen hebben dan ook besloten het manifest der Dnitache groepen te beantwoorden met een verklaring die dit standpunt zal duideiyk maken Oisteren vergaderden de verschillende partijleiders met den minister Van Koerber om te pogen tot eenstemmigheid te komen De AI Duitsche party heeft ook thans weder gemeend een eigen standpunt te moeten innemen Terwyi de overige Doitsohe groepen aandUngen op snelle behandeling der begrooting en van de overeenkomst met Hongarye verklaren de Al Duitschers dat de quaestie met de Tsjechen een zaak der Regeering is tevens willen zy zich aansluitend by de verklaring der andere Dnitsche groepen aan de Tsjechen geen enkele concessie doen doch die integendeel beantwoorden met onmiddellyke obstructie in den Ryksraad De teestand kan naar hunne meening niet gezond worden als de Dnitschers met de Tsjechen gaan onderhandelen hetzy voor hetzy na de behandeling der begrooting Het scbynt derhalve dat de Pangermanisten gelooven de Tsjechen te kannen tevreden stellen met de woorden Noos tralterons chez vous snr vons et aans vons En daarmede zullen de Tsjechen zeker niet tevreden zjn Verspreide Berichten Fkjinxruk De mijnwerkers van bet bekken van Anzin honden zich niet aan de leiding van Cotte den algemeenen secretaris van den Mynwerkeribond het comité aldaar heeft Cotte gemeld dat geen volkomen genoegdoening wordt gegeven aan de arbeiders en dat in verband hiermede de algemeene Dit wijst nog niet tegen mij zeide Willi En waar is dan dat groote machtige rijk dat de groote man schiep hernam Thierberg gevergelijkt onze Khoone oude instellingen Godmoge het u vergeven met een lijk maar watwat die Corsicaansche keiserstroon wat zijn staats gebouw anders dan een kaartenhuis Ik heb nooit gezegd dat Napoleon de manwas om een groote staat te grondvesten antwoorddc de oude Willi Frankrijk was onder hem Mn legerkamp welks voorposten gevormd werdendoor de staten van het Rijnverbond Hg waswellicht tot een eind gekomen dat hem enFrankrijk onwaardig zou geweest zijn indien hijdie jaren in bestendige rust en vrede geregeerdbad Dus was dit einde zooals het nj is hemwaardig vroep Rantow lachend Het is met de plaats waar wc ons bevinden zeide de generaal niet zontler weemoed noch deruimte hetzij deze groot ol klein is die ons in deoogen van anderen schandelgk maakt ol in waardedoet klimmen Wij zijn het zelf die de schendende hand aan ons eigen slaan of ons veredelen De wereld heeft gelachen en gehoond toen menden grooten geest der eeuw op een ruwe rotsverbande Daar op den bootsten rotstop hebben ze den ouden ailelaar opgesloten waar hijslechts staren kan in de zon op de uitgestrekteoceaan en in de harten van enkel trouwe metgezellen Wordt tvntoffd